Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, April 17, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TôVïfci
N o. 90
jestöt voisi poistaa; ja toimia
ainoastaan Amerikan kielellä
Katsaus tuollaiseen ajatukseen
voi osoittaa, että se on vain sitä
amerikalaista
ajattelematonta:
O SA STO ILLE, K IR JA LLISU U SK O M ITEO ILLE, A SIA M IEH ILLE
YNNÄ M UILLE.
hulluttelua, mutta ei kai asiasta 1
keskustelu sitä pahenna.
LÄNNEN TYÖVÄEN KUSTANNUS-SEURAN VUOSINELJÄNNES-LIIKE-
Kielijärjestöjen poistamisaikaa
V A IH TO TILIT TAMMIKUUN 1:STÄ MAALISKUUN 31 PÄIVÄÄN, 1917.
on turha toivoa, sillä se ei ikinä
TULOT:
M ENOT:
tule olemaan mahdollista. Syy
siihen on päivän selvä, ja sellai­
K irjo jen m yyntitili ....................1,315.14 S ito m o ta rp e itte n ostoon .........
23.23
nen, että se on poistaimaton. Se
Sitom on m yyntitili ...................
19.80 K irjojen o stotili ......................... 988.99
Ilaken n u s-lah jo tu stlli ............
11.80 {K irja k a u p an k u sta n n u stili
syy on siinä, että tämä Amerika
112.74
Jo u lu k o rtti-tili .............................
12.16 J Sitom on k u sta n n u stili
..
15.1
on aina ollut, on nyt ja tulee ole­
T o v e ritta ren la h jo tu stili .........
4.60 : R a h a n v ä lity stili .................
.1 ,124 si Taloudellisesti turvattu maankin siirtolaisten maana, jos­
R a h a n v ä lity stili ......................... 1.155.01 i K onttorin k a lu sto tili ................ 219.79
V enäjän ä sk e ttä in v ira lta pantu ta johtuu se, että täällä on aina
K o n tto rin kalu sto tili ................. 220.00 Y leisk u stan n u sten tili .............. 1,396.52
tsa a ri on m aailm an rik k ain mies. siirtokansaa, jokaisesta maano-!
Painotöiden pap eritili .............
70.05 P ainotöiden p ap eritili ............. 178.31
H änen yksityinen om aisuutensa nou­
P ainotöiden tili ......................... 816.87 K orkotili ........................................ 262.19
sasta onneaan etsimässä. Toinen )
see $2.000,000,000: iin. V enäjän k an ­
L ain atili .........................................1,090.00 P alo v ak u u tu stili .........................
67.50
sy
v on se, että Amerikan kieli on |
san o tak su taan takav arik o iv an tä s tä
O saketili ........................................
90.00 P ainotöiden k u sta n n u stili .,
397.02
niin äärettömän vaikeata oppia, ■
om aisuudesta osan sotakuluihin.
Ju lk a isu je n m yyntitili ............ 466.61 M etallitili ...............................
62.65
N ikolai Rom anoffin om aisuus on ettei sitä voi siirtolainen vain ,
Toverin tilau stili ........................3,422.07 I K iin n ity slain atili
300.00 sijo te ttu suurim m aksi osaksi ulko­
noin yhdessä käden käänteessä
T o v e ritta re n t i l a u s t i l i .................1,673.94 {la in a tili ........................................2,406.68
m aalaisiin bondeihin ja osakkeisiin,
oppia.
Toverin ilm otustili ....................2,425.95 j Valo- ja v o im a tili....................... 183.10
etu p ä ä ssä am erikalaisiin. H änen sa-
T o v e ritta ren ilm otustili ...........
48.71 Ju lk a isu je n k u sta n n u stili ___ 412.31 J
Sitten se toimiminen "siihen)
! notaan om istavan $50,000,000 arv o sta
P o stim erk k ien tili ..................... 176.13
P ennsylvanian ra u ta tie n osakkeita. suuntaan". Myönnettävä on. et-)
V uokratili ...................................... 187.50
H änen nim ensä ei k u iten k aan esiin­ tä ei se suuriakaan tuimia tarvit-■
K irjasin tili .................................
12.24
ny, y m m ä rre ttä v istä syistä, osak k een ­ se.
Parhaimpana esimerkkinä
Toverin k u sta n n u stili ............... 3,109.51
om istajien lu ettelo ssa, vaan on hän on nykyinen suomalainen nuori-i
T o v e riy a re n k u sta n n u stili . . . 691.84
pan n u t ne to isten nim ille.
so. Ei tarvitse muuta kuin olla
T ulot m enoja suurem m at . . . . 514.80
R om anoff o m istaa V enäjällä noin
680,000,000 e ek k eriä m aata. U seim ­ toimimatta, niin kymmenen vuo­
$12.842.71
$12.842.71 m at V enäjän m in eraalim aista ovat hä­ den kuluttua olisi vain muisto
T saarin suomalaisesta järjestöstä jäljellä,
V aikkakin liikevaihto, v e rra ttu n a edellisten kolm en kuukauden liikevaih nen yksity iso m aisu u ttaan .
toon, on yli $5.000.00 pienem pi, on se k uitenkin kohtalainen, katsoen sii- yksity israh asto o n on vuosittain, \ e- ja samoin mahdollisesti kävisi ■
hen, e ttä nuo edelliset kolm e k u u k a u tta ovat aina vilkkaam m at vuodesta. ! näjän lakien m ukaan, a n n e ttu kol- muillekin kieli järjest«»ille ennem­
T overin tila u stili o so ttaa tuloja olleen m ilt’ei sam an m äärän kuin edellisel-i rnasnsa V enäjän kulta- ja hopeatuo-
min tai myöhemmin. Mutta kun
läkin kolm en kuun- ajalla. Toivoisin e ttä asioitsijam m e kaikkialla koettai- tunnosta.
me otamme huomioon sen in-
R o m a n o ffin t u lo t $65 m in u u tis s a .
sivat teh d ä p arh aan sa T overin tilau ste n h an k in n assa, vaikkakin Toverin
Ei kukaan tiedä tark a lle en Roma- non, jota suomalaiset sosialistit
tila u sh in ta on k o ro tettu , ja tu llaan vieläkin koro ttam aan tu lev assa yhtiö-
kokouksessa, voidaksem m e p e ittä ä paperin hinnan noususta jo h tu v a t lisä- i noffin su unnattom ien tulojen suu- panevat lasten suomenkielen op­
k u sta n n u k se t. ehkä sam ak si kuin T yöm ies ja R aivaaja. Nyt olisi erikoi- ru u tta .
Suuri osa siitä on hänen pimiselle, niin me huomaamme,
som m in o te tta v a täm ä seik k a huom ioon.
Kaikki jotka tila a v a t Toveria perheensä ja su k u laisten sa nim issä,
että suomalaiset ainakin halua­
nyt, s ä ä s tä v ä t vuosikerran tilau k se ssa väh in tään 50 se n ttiä ellei 75 se n ttiä ! joita on noin 3,000. Tsaarin vuotui-
O ttak a a p a s nyt ja u u d istak aa Toverin tilauksenne, vaikkei se vielä olisi 110,1 palkka oli $12,500,000. M uiden vat pitää järjestönsä ja sama lie-,
lo p u ssak aan ! S iten s ä ä s tä tte itsellenne rahaa.
tu lo jen sa lisäksi sai tsa a ri kaivoksis- nee asianlaita mikäli toisetkin
T o v e ritta ren tila u stu lo t ovat suurem m at kuin m itä viim einen tilik erto m u s ta ja m aatilu k siltaan . jo issa poliitti­ kansallisuudet ovat kvsvmvkses- ■
' ■ '
!
osotti!
T o v e ritta ren tilaa ja jo u k k o on sään n ö llisesti k asvanut ja o sottaa set ja tav alliset vangit tek iv ä t h än el­ sä.
le
työtä.
sam aa edelleenkin. Vielä pu u ttu u 10,000:sta noin 2,500, joka ei o ttan e
Silniäilkäämme sitten mitä i
H änen tulonsa ovat olleet $42,500,-
kauan, kun vaan sam aa m enoa ja tk e ta a n .
hyötyä
on kielijärjestöistä. Ku-
I^ainatili oso ttaa saadun $1,090.00, ja m aksetun sam alla a ja lla $2,406.68! j MO vuosittain eli $85 m inuutissa.
L y h en ty n y t siis yli $1,300.00.
Täm ä kaikki on tuloa sen 680,- ten sanoin, tulee Amerika ehkä'
T overin ilm otustili on pien en ty n y t yli $1,000, joka ei silti ole e rittä in 938,92 ■ eekkerin lisäksi m inkä hän aina olemaan siirtokansan asuin­
paljon kun otam m e huom ioon e ttä kaikki h alusivat ilm ottaa tav a ro ita an ' om istaa m aata ja jo sta 32,000,000 maana, joten tänne aina tulee
jouluksi. K auppiaanne h aluavat pitää T eidät o sta jin a a n m uulloinkin, joten eek k eriä on tu o ttav a a tällä hetkellä, siirtolaisia.
Kotimaissaan itse
m u istu tta k a a h e itä ilm otuksesta, jos se olisi s a ttu n u t jääm ään pois T overista. Se tu o tta a vuosittain noin $10,000.-
kukin on toiminut omalla kielel-)
Toverin rak en n u srah asto -tilik in n ä y ttä ä $11.80, joka on nyt kuitenkin jo MO. T äm ä sum m a m enee suuriruhti-
suurem pi. vaikka se ei vielä tä ssä tilik erto m u k sessa ilm ene. L a h jo tta jista n äitten ja , -ru litin attarien ylläpitoon, lää.n, joka on kaikille melkein
on erik se en ilm o tettu ain a kun lah jo tu s on konttoriim m e saapunut ja tul- joita on 46, ja joilla sitä p a itsi on poikkeuksetta ainoa kieli mitä !'
laan ja tk a m a a n edelleenkin. Uskon T overilla olevan paljon ystäviä, jo tk a ■ m onenlaisia sivutuloja arm eija- ja osaavat. Tähän maahan kun tu­
voivat vaikka pienem m änkin sum m an lah jo tta a . siten av u staen Toveria laivasto- ja siviiliviroistaan,
levat. niin he usein suuntaavat
vapautum aan vuokran m aksusta. Toverin om a talo on yhtä ta rp e e llin e n '
K uinkas paljon \ enäjän työläinen
kulkunsa kansalaistensa luo j a ,
kuin sen koneistokin.
P ien istä e ris tä k erään ty y suuri sum m a!
K enen saa vuosittain palkkaa? Ei tu h a tta
Ei siis kuu­ jos siirtolainen on luokkataiste­
nim en saam m e ensiksi lah jo tta ja in listalle a s e tta a ?
ruplaa keskim äärin.
k au sim ääriin sitä m itä tsa a ri on saa­ lua, voi hän yhtyä oman kan­
T o verillisesti,
AU>O. NIKULA, liikkeenhoitaja.
nut m inuutissa!
sallisuutensa järjestöön, jonka '
“ P ohjan T äh den" johdonm ukaisuutta. päivä p äiv ältä rappeutuu,
T untuu K eisarillisen perheen om aisuus nyt. hän löytää, jos sellainen on ole-
M ainittu k o h ta kuuluu kokonaisuudes­ k e rra ssa a n n a u re tta v a lta se, e ttä jä r
Jo u d u ttu a a n ero tetu k si k e rro taan
nrassa. sen kansallisuuden kes­
saan s e u ra a v a sti:
jelliset ihm iset ylpeillen to ito tta v at \ tsa a rille jään een rahoja ja arvopape
kuudessa
ja toimia siinä kuin en-
m uka h y vistä sa av u tu k sista an ja sa- reita p u h taa sti persoonalliseksi omai-
“ S u u rin ta
epäjohdonm ukaisuutta,
m alla aikaa lyövät itseään vasten suudeksi $500,000 arv o sta, ja keisa-j uen kotimaassaan omalla kielel-,
m itä ihm inen s a a tta a edustaa, edus­
su u ta ruik u tu k sillaan , tehden siten rinnalle $550.000. N uorella perintö- ään. Ja järjestönsä kautta sitä
ta v a t A m erikan suom alaiset “ihanne-
jä rje llise n logiikan aivan niahdotto- ru h tin aalla, joka ei tie ty sti o san n u t paitsi saa tietää kaikki yleispuo­
sie lu t”. raittiu sa p o sto lit ja kirkon m aksi.”
j tu h la ta vielä kaikkia, k e rro taa n ole-
lueen asiat.
pylväät.
He se litte le v ä t suurella
Kun “ P ohjan T äh d en ” to im itu s t van $2.700,000 persoonallinen omal-
ih astu k sella, kuinka hyvää ja h ed el­ ollsi lain an n u t tuon palan kokonaan, j suua. H änen sisarillaan on tu o llaista
Poista olisi, jos ei olisi ole­
toa molemminpuolisten myönny­
m ällistä ty ö tä kirkot ja raittiu sseu -
Siirtolai­ tysten perusteella, eivät mitään
niin se olisi teh n y t suuren palveluk- , om aisuutta se u ra a v a sti: Olgalla $1,- massa kielijärjestöjä.
ra t ovat teh n eet siirto k an sam m e kes­
sen lukijoilleen lausum alla lain atu illa i “50,000; T a tja n a lla $2,000.0g0; Marial- set tultuaan tähän maahan eivät todellista
oppositsioni.su un nau
k u udessa ja sam alla a ik aa he ru ik u t­ lauseilla täyden totuuden itsestään , la $1.850,000 ja A nastasialla $1,650,-
osaa.
harvoja
poikkeuksia
I
t
i
ymmärrystä,
joka suunta kuiten­
ta v a t kuinka kansam m e siveellisyys
- - -
i 000.
kaan.
sanottakoonpa
mitä tahan­
kuunottamatta, maankieltä ; näin j
Hävyttömyyden huippu K uten edelläolevasta e sity k sestä ollen
sa.
ei
ole
vaatinut
muuta
kuin.
heidän olisi tyyten jätettä- !
teettejä, jumalallista oikeutta ja
j näkee, ei V enäjän liallitsijasu k u ole
että puolueen yleinen politiikka
H elsingin
Työm iehen
N eekeri i pannut “ k y n ttilä ä vakan alle”, vaan vä paikkansa luokkataistelu-ar­ olisi enemmän sosialismin ja In­
monta muuta seikkaa. Ja nämä
toverit
tuomitseisivat
"Don kertoo sa u n assa k äy n n istään seuraa- vuosisatoja vallassa ollessaan se kai­ meijassa ja oltava toimettomina. ternationale!, päätöksen mukais­
Quixote’n”, tämän asmanttisen vaa, joka a n saitse e tulla Toverin lu- ken a }j(a a on V enäjän su u rta kansaa
'Maassa syntyneet ja kasvaneet ! ta. Sama sovinnaisuuden puut­
kirjallisuuden
mestariteoksen, k ija ia k in siim äiltäväksi:
ollut ensim äisenä ry ö stäm ässä—om aa kyllä pärjäisivät ilman kielijär­ teen leima oli myös sillä puheel­
häpeäpaaluun, koska se säälimät­ T äm än to sitarin a n aihe on saunas- a ineen ista olem assaoloaan turvatak-
jestöjä, sillä maan koulut kyllä; la, jolla hra Rranting tervehti
tömäsi! asettaa ritarilliset hyveet ta.
i seen kaik eti vastaisien sadepäivien-
kongressia. Hän ehdotti riitai­
pitävät kielestä huolen, ja vaik­ suuksien ratkaisemiseksi oppo-
nilkanalaiseksi. hyveet, joista
S iellähän p itäisi ihm isen h u k u tta a kin v a ra ' ta -
lauletaan kaikissa aristokraateil­ vanha ihm inen ja saada uuden sy n ty ­ O sapuille sam allainen on asianlai- keivät kouluissakaan olisi, niin sitsionin täydellistä taipumista.
le aiotuissa romansseissa ja ru­ m isen peso, sekä lä h te ä pu h taan a ta m ikäli kaikki toisetkin hallitsija- i lapset oppivat kuitenkin. Mutta ’Sillä riitaisuuksien syy muka oli
noissa.
poikana m aailm aan taas itse ä än li­ suvut ovat kysym yksessä vain sillä | se o n k in tUQ a jn a jn e n sjjrtolais-i tietysti oppositsionin, puoluetoi-
Porvarillisten ajattelijain his- kaam
aan.
« erotuksella, e ttä niillä ei kaikilla ole ' tulva, joka kielijärjestiijä tarvit­ minta oli puhdas ja viaton, sen
torian-filosofia tuli tuomituksi
ollut yhtä su u rta ja ty p erä ä laum aa
politiikka piti olla loukkaamaton.
jäämään mauttomaksi ja sulatta- M utta “a ja n h en k i” on p a a d u ttan u t k.vnittävänään kuin V enäjän itseval- see.
Enemmistön tuli hallita rajatto­
mattomaksi sanakujeiluksi, koska ihm iset ja esim erkkien ja tunnus- f tiaalla
Jos kaikilta puolue-siirtolaisil­ masti.
Ensimäiset todistukset
he eivät kyenneet näkemään por täh tie n k a u tta o p ettan u t viisautta, et
ta, jotka Amerikaan tulevat, sul­ tämän käsitvskanpan sovellutta-
varillisen aatepövhkeilvn läpi, ei- 1 tä “ota m istä s a a t" ja “ota m iten Vahdin m uutto Suom en S enaatissa jettaisi
mahdollisuus
toimia! misesta käytännössä saatiinkin
vätkä oivaltaneet tosiasiaa, että i s a a t” korkeim pana hyveenä.
: on nim enä etusivun kuvalla Tossun
jo kongressin toimihenkilöitä va­
«e käytti periaatteita vain kvlt- 1 j a sellainen ihm inen ei voi lä h te ä huhtikuun 15n päivän num erossa. Se luokkansa eteen, niin ajatelkaa litessa : niinkuin molemmat pu­
tina. piilottaakseen sen taakse p u h taan a sa u n asta k aa n , ei sitten k ä ä n , on hupaisa histo riallin en kuva, jossa mikä lovi tulisi Amerikan sosia- heenjohtajatkin, samoin valittiin
tekojensa vaihtelevat salaisuudet. . vaikka sa u n o tta ja olisi hänen synti- näem m e sosialistien m arssivan ylös listipuolueeseen.
myös nuo 5 sihteeriä oikeauskois-
Heidän surkeat epäonnistumisen-, seen se lk ä ä n sä k u lu ttan u t puoli ki- sen aatin rappusia sam alla kun en tiset
Voisi järjestää muita menette­ ten oikeistomiesten piiristä. Op­
sa eivät kuitenkaan todista ole- j ioa k a llista saippuaa ja han g an n u t Nikun s e n a a tto rit ja m uuta keisaril- lytapoja,
sanottanee.
E hkä,, positsionin pyynnön saada täyt­
van mahdotonta löytää ihmisyh- i p y om e kaksi k a n v ä rtin h innassa o le -' lista ryönää on tulossa alas seliaisel-
mutta liekö mikään
sen . parempi , tää edes yksi sihteerin paikka
teiskunnan järjestymisen ja ke- vaa saUnasutia.
la kiireellä, e ttä se n ä y ttä ä heitä, a r- 1 , .
.
hylkäsi suuri enemmistö.
hityksen määrääviä svitä. varsin­
vokkaaseen ja h itaaseen liik u n ta a n i ll,5e n k a a n kuin n\k\inen kieli-j
Toinen temppu tapahtui, kun
kaan nvt kun kemistit ovat saa­ Sillä mies, joka poistuu sau n asta to tu u n e ita v irk ah erro ja itseäänkin 1 järjestö-järjestelmä.
Tuskinpa.
kongressiin
tulleiden edustajain
lähim m äisensä k alo ssit ja la ssa ja vie­
neet selville, miten atoomit jär­
ih m ety ttäv än .
M uista kuvista m ai­ Siksipä tehkäämme parhaamme
valtakirjoja
piti
hyväksyä. Ku­
ras
p
altto
päällä,
on
sa
an
u
t
sellaisen
jestyvät aineyhtvmissä.
nittakoon
A jattelem aton
perheen- niiden pysyttämiseksi hengissä
ten
jo
aikaisemmin
on kerrottu
“tum
m
an
täp
lä
n
"
sielunsa
seinäm
iin,
,
..
,
,,,,
"Yhteiskunnallinen maailma”,
, , -U4 -
em äntä, jossa e site tä ä n e rä s tä kalliin
oli
paljon
muistuttamista
edus-
ja
voimassa
ja
eteenpäin
viemi­
kuin
, , . .
sanoo Yico. historian-filosofian e .. ttä .. se el lähde . pois ... m uualla
... , .
a ja n a ih e u tta m aa p erh ek o h tau sta ja
tajavaaleista
ja
annettujen
ään­
.
seksi, ja älkäämme ensinkään a-1
isä. "on epäilemättä ihmistyötä, sn n a sau n assa, jo ssa h a u ta lankaik- Varokeinoja, joka on harvinaisen
hu-
ten
yhteenlaskemisesta.
Nämä
josta seuraa että me voimme ja kisella tulikivilöylyllä haudotaan.
vittav a p iirros S aksan Villen to im e n - ' jatsiko, että ne olisivat poistet-
huomautukset esitti oppositsioni
meidän täytyykin, löytää perus-i Jos e tsiv ä poliisi on oikein toime- pi te is tä vallankum ouksen to rju m isek ­ tavat.
nvt
pontevasti
kongressille.
periaatteet itsensä ihmisjärjen va, niin ta v a ra n sa m en e ttä n y t kundi si. K irjo tu k sia on paljon ja p a ra sta
F.
Koski.
Kuinka hyvin perusteltuja nämä
muodostelmissa. Kun ajattelem­ voi ku iten k in p a rh aissa tap au k sissa so rttia , niin e ttä täm äkin Tossun
muistutukset
olivat, ilmenee kai
saada
om
ansa
pois.
ille sitä ei ole hämmästyttävää,
num ero on yhtä m ukava ja m ukaan­
toivottavan
selvästi
siitä tosiasi­
M
utta
tä
llä
sau
n
av
ark
au
k
sien
aika-
että filosofit ovat hartaasti koet
sa tem paava kuin ain a ennenkin. Ruotsin sos. dem. puo­ asta. että niitä nyt puolsivat
taneet ymmärtää luonnonmaail-i kau^t l'a on ke!litt>n>t eras iarkau S euraava num ero on V appunum ero,
muutamat puolueoikeiston omat­
maa, jonka Tumala loi ja jota ea aj*' jon a a n 8 J°U ° , . joten nyt on p a ra s aik a Tossun tl- lue jakaantunut kahtia kin miehet. Luonnollisesti vain
koskevan tiedon hän pidätti its e l-i'0 saa a miten aan om aansa a a iaa m jsejje
V appunum ero tulee ole-
sillä tuloksella, että nuo laitto­
leen, ia että, toiselta puolen, he 1 8 n-
m aan sisällö ltään vallan erikoinen,
Ruotsin
Sos.-dem.
puolueen
mat
vaalit ja vhteenlaskemiset
o v at laim in ly ö n e e t v h te isk u n n a l-
Ja «*• J°tka taolaisista varkauksista pang
tulemaan heti KoRo
10
:s
kongressi
päättyi
helmik
tulivat
kongressin' enemmistön
Itsen maailman tutkimisen, jos^a Joutuvat k ärsim ään , ovat sa u n o tta jia. JvuoslR erta
25
O sote. Bqx 553
21
p.
Samalla
jakaantui
myös
hvväksvmiksi.
ihmiset voivat päästä selville On n im ittä in sellaisia ru ta le ita — , gu
Ruotsin sos.-dem. puolue, joten
Ensimäinen oikea riitakysymys
koska he itse ovat sen luoneet- .sa llin e tte täm än sanan —, jo tk a hank-
__’
__ _______ _____
käytännöllisesti
ajatellen,
on
täl­
oli
kuitenkin nuorisoliiton ja
kin.”
kivat silläkin tavalla, e ttä v a ra stav a t
lä
hetkellä
kaksi
työväen
poliit­
puolueen
välinen suhde. Olen
Kielijärjestötkö olisi
Voiden historioitsijain ja filo- ' saun o ttajilta.
tista
puoluetta
Ruotsissa.
Jo
aikaisemmin
tässä lehdessä teh­
sofiert epäonnistumiset opettavat! Sehän käy niin helposti päinsä.
poistettava?
ennen
kongressin
avaamista
oli
nyt
selkoa
siitä
uhkavaatimuk­
meille että, saadaksemme pät Ei ta rv itse kuin käskee sa u n assa ko­
selvää,
että
seuraus
tulisi
ole
sesta, jonka puoluetoimikunta e-
vämpiä tietoja vhteiskuntamaail- m easti pesem ään vuotansa, m u tta s i t - , Erään kerran eräs kielinen to-! maan täljainen. Ke puolueleh­ sitti tässä kysymyksessä. Aset­
masta. on heidän käytettävä toi­ ten ei ole tie tä v ia ä ä n k ä ä n , e ttä työstä
det, “’Socialdemokraten” etune­ tamalla tämä asia vasta muiden
sia tutkimustapoja kuin he ovat ja sa u n o tta ja n saip p u asta olisi m yös veri ilmaisi mielipiteensä minul- nässä, jotka edustavat oikeisto- esillä olevien tärkeimpien asiain
m aksettava.
le, että Amerikassa olisi toimitta-
käyttäneet.
suuntaa, ilmaisivat aivan selväs­ joukkoon kongressin päiväjärjes­
T
äm
ä
m
enettely,
jo
k
a
useissa
ta
p
a
-
1
Va siihen suuntaan, että kielijär- ti, etteivät halua mitään sovin­ tyksessä, alettiin sen käsittely
Jatk
HUOMIOON OTETTAVIA JUTELMIA
{ u ksissa on aiv an puustav illisesti les­
t e in leivän ja orpoin osan o ttam ista,
on n iitä viheliälsim piä ansaitsem is-
tapoja, jolta m aailm a tuntee.
M utta y leistä se kuuluu olevan,
niin y leistä, k ertoi sa u n o tta ja , e ttä
tap au k sia voi sa ttu a yhden sa u n o tta ­
jan osalle u seita sam ana iltana.
N äin ju tte li m inulle sa u n o tta ja , jo-
ka 0,1 leski, usean alaik äisen lapsen
äiti ja jonka m elkein ainoana palkka-
na ra sk a a sta , k u lu tta v a sta ty ö stä on
ne penningit, jo ita hänen tulisi “ru u ­
miin p e su sta ” saada.
N iitä on n ä itä ihm isiä vaikka m iksi!
Chesterfield
C IG A R E T T E S
jo toisena kongressipäivänä tiis-l sin työmiehet tekisivät samoin
taina 13 p. helmik. Puoluetoimi- j kuin Relgian. joka maa kui.en­
kunnan taholta alusti kysymyk- i kin valitettavasti oli lyönyt 'lai­
sen Rranting, joka pari tuntia ! min sotalaitostaan. Lopuksi us­
kestäneessä esityksessään koetti koi Rranting, ettei jakaantumi­
kumota öpoositsionin puolelta ' sen vaaraa olisi olemassa. Sa­
tehtyjä huomautuksia, yrittäen maa selitettiin silloinkin, kun
selvittää niiksi hän on antanut j Hinke Rergegren ja Schröder e-
hyväksymisensä Saksan sos.- ! rotettiin puolueesta 1908. (Nä­
dem. oppositsionille samalla kuin mä olivat, kuten tunnetaan, par-
tahtoo tappaa Ruotsin opposit­
sionin. Molemmat ovat, kuten
ENSILUOKAN
tunnettua, monessa suhteessa sa­
malla perustalla. Myöskin puol­
si Rranting vanhaa Internationa
lea. Zimmerwald ja hänen ihan­
teensa, selitti hän. ovat eräästä
emigranttipiiristä peräisin, ja tä­ yleinen hinta ja hyvä palvelus,
mä piiri on vallankumousromant- on meidän motto Tulkaa katso­
tinen".
Selitti edelleen ettei maan, huimaatte sen todeksi
Ruotsin sosialidemokratia ole ol­
lut sotilaallisen puolustuksen Union Pacific Coal Co.
vastustaja, ja toivoi, että Ruot- HANNA.
WYO
KAUPPATAVARAA
♦
Todellisia syitä
MIKSI MATKALIPUSSANNE TULISI
OLLA LUETTAVANA
Union Pacific System:
AUTOMAATTISET MERKINANTO-
LAITOKSET
suojelevat kauttaaltaan rataa matkalla Chicagoon
1140 MAILIA PITKÄ
KAKSOISRATA,
jonka perustus on tehty mitä
huolellisimmin.
“TOP NOTCH” JUNIA
Läpikulkevia makuu- ja ruökai-
lttvaunuja Chicagoon. Omahaaan,
Kansas Citv'yn ja Denveriin.
COLUMBIÄ-JOEN
TIE ITÄÄN
kulkee yhdensuuntaisesti A m e r i k a n suurenmoisimman
maantien kanssa tuon kuuluisan laakson läpi maantien
ja joen välisellä kaistaleella.
UNION PACIFIC SYSTEM
Yhdistää lännen ia idän , teräskävtävällään
G. W. ROBERTS, D. F. & P. A.
551 Commercial katu,
Puhelin 85
Astoria, Oregon.
.....------ -— .............................................. ............................................ Tf. „ö