Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, February 13, 1917, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. 37
T om i
Sivu kuuli.
Keskiviikkona ainoastaan
A P P E L S IIN E JA
A p p e ls iin it, ta v a llis e s ti 35c tu s in a ,
A p p e ls iin it. ta v a llis e s ti 30c tu s n ia.
25c
20c
nyt
nyt
10c p a u n a
K A R PA L O IT A
O M EN IA
H y v ä ä la jia B a ld w in om enia.
la a tik o lta -----
H yvä ä la jia . N o rth e rn Spy om enia. la a tik o lta
.................$1.15
.................$1.20
EI M ITÄÄN H A L PA A LIH A A
vaan parasta la jia m a h d o llis im m a n a lh a is illa h in n o illa .
Me ostamme ja myymme käteisellä
T IN A LEV Y T OVAT K A L LIIT A
O sta m a lla m eidän löysää k a h v ia , ei te id ä n ta rv its e m aksaa tin a
k a n n u ista .
H O B A R T k a h v in p u h d is tu s k o n eemme e ro itta a k a ik k i kelpaam at to­
m at ja e p ä m ie lly ttä v ä t ain e kse t ja jä ttä ä ainoastaan
puhtaa n it y-
v ln ja u h e tu n k a h v in .
M eidän k a h v im m e on parasta ja v o itte o lla v a k u u te tu t s iitä , e ttä
saatte a in a ja tk u v a s ti samaa la jia
Oregon Co-op. Merc. Assn
127— 10 K A T U ,
66 C O L U M B IA A V E .
ÄLKÄÄ OLKO MAA-
NANTAI-
AAMU-
ORJIA
vankkureissa (traileri (»li kaik­ roon ennen vuotta 1005. Siinä
kiaan nelisenkymmentä miestä odotetaan kuinka erilaisessa ym­
ja kun koko tuo iltmiskasa yh­ päristössä kehittyneet ihmiset
dessä rykelmässä tien sivussa menevät aivan erisnuntiin tinki­
i kuhisi ja äitisi, niin olipa siinä mättömästi, vaikka olisivat hy­
sivullisella ollut nauruansa pite­ vinkin lienkiheinTolaisia samoissa
lemistä. Koko tiensivussa pyl-j oloissa. “Talon lapset" on Suo­
lähtäniinen .tapahtui vakaviin-’ messa kielletty kappale, täytyi-
mitta vaurioitta:
saihan
'*
« . . . siinä vk-
• pä tähänkin maahan kuletcttais-
si ja toinen pieniä naarmuja. sa käyttää sillä toista nimeä.
mutta eleensä sanoen koko “lys-; “Kansan Näyttämö" sitä esitti
Iti" päättvi onnellisesti kaikille j muutaman kerran, mutta ryssä-
mtiille paitsi autolle itselleen.! Iäinen virkanvrkki kielsi sen.
jonka kculalasi särkyi. M iesvoi-j Osaksi tuo kielto lienee johtunut
maila nostettiin ajopelit uttdel-j siitä, että siinä hiukan arvostel-
venäläistä
virkamahtia,
leen tielle ja sadatellen ja ilveil- laan
mutta yhtä paljon lienee kieltoon
len jatkettiin matkaa.
vaikuttanut kappaleessa ilmenevä
harvinaisen
tarkka luokkatunte-
Oregonin valtion autojenomista-
nnis ja -henki. Alutta silti se
jain kokous
pidettiin eilen Portlandissa ei ole "saarna“ — niinkuin jot-
Benson hotellissa »ja läsnä oli joi . ||kut tätä alaa kosketelevat näy­
takin lainlaatijakunnan ja senaa-j telmät vielä tmppaavat olemaan
tiu edustajia. Autojen omistajat — ei. se on elämää; tapahtumia
laativat lakiehdotuksen, jossa c- täynnä. Kun tämä kappale nyt
•dtetään. että valtio möisi Oe- ensikerran tarjotaan Amerikan
bondeja $7,000.000 25 vuoden suomalaisen yleisön katseltavak­
maksuajalla ja että sillä (raha­ si, olisi toivottava, että sankoin
määrällä sitten’ laitettaisiin tär­ joukoin riennettäisi sitä katso­
keimmät valtiossa tarvittavat tiet maan, sillä katsomisen arvoinen
ia entisiä korjattaisi. Rahat olisi se on. — Kappale esitetään toi­
kerättävä takaisin autojen omis­ sena vtiosijuhlpäi vänä. sunnun-
tajilta, joitten vuotuisia veroja taina.
olisi kohotettava. Esitys luvat­
K IIT O S L A U S E .
tiin esittää tänä aamuna lainlaa- T a te n p v v d ä m m c la u su a p a rh a im m a t k i i ­
n iille t u t t a v ille ja y s tä v ille ,
tijakunnalle ja mukana olleet e- jo to tk k s a e t ä k k a k ik ia ille
rv a a m a tta sa a p u iv a t m e id ä n k o ­
dustajat lupautuivat asiaa lain­ tiim m e tä m ä n ku u n 10 p ä iv ä n illa lla , m e i­
dän
v iis i v u o tise n
h a a o ä ivä m m e
jo h d o s ta .
h an jak uimassa ajamaan.
K iito s
n iille ,
jo tk a
o liv a t
jo h to h e n k ilö in ä
------ n -------
hom m assa, n im ittä in M rs . S u om ela ja M rs .
M iu h k o la .
K iito s
m yös
n iille
e m ä n n ille ,
jo tk a
k o ris tiv a t
p ö vd än
k a ik e n la is illa
le i­
v o k s illa , ju o m is illa ja h e d e lm illä . E ik ä v ii-
n y n y t k a u a n , k u in p jiv tä o li tä y n n ä is o lla
le iv o k s e lla . jo k a o li v a lm is te ttu
tila is u u tta
v a rte n .
K iito s m yös sen a rv o k k a a n la h ja n
edestä, jo n k a to iv a t tu lle ssa a n .
Se tu le e
s ä ily m ä ä n k o lis s a m m e a rv o k k a a n a m u is to n a .
S iis k iito s k a ik ille n iille , jo tk a ovat o tta ne e t
osaa, n im it tä in :
M rs. X M r. t l . W iu h k o la ,
M rs . & M r. J. B öhm ,
M rs . & M r. J. I.« u k k o la ,
M rs. X M r.
\V m . L u u k k o n e n ,
M rs . X M r. A . W iio ti,
M rs. X M r. C. l.a u ru .
M rs. X M r. A . K o s k i,
M rs. X M r.
M rs . X M r.
I. K e r ttu la .
M rs . X. M r. E. Suom ela.
M rs . X M r. J. R a h e ll,
M rs . X M r. A . A rv o la .
M rs . X M r.
A. T u rv e .
M rs. X M r, E. S a n ta n ie m i,
M rs. X M r.
W.
K o u ttu .
M rs. X M r. M . K o s k i.
M rs. X M r.
M.
M itc h e ll,
M rs. X M r. M . Ilh e rg ,
M rs. X M r. S. S iren,
.M i.
K
IV a lb u n .
M is s S M ä k i.
M r. .1. K u lb e rg .
M iss A
M a n ii :ga.
M iss M . 1’a ro n m ,
M rs. M . H a u ta la .
K iito llix u u d r lla .
••
HOEFLERTN
• ••
«u klaatikaram ellit ja jääkerm a
laadultaan parhaita
ovat
A tto ria, Ore.
Commercial St.,
S U O M A L A IN E N
SA U N A
on y le is ö n k ä y te ttä v ä n ä k a lk k in a päi­
v in ä p a its i s u n n u n ta in a ja m aanan­
ta in a
A nnan m yös H IE R O N T A A .
M RS O LG A G IR S B A C K ,
182— 10th St.,
T e l. 802.
O LEN
O S T A N U T S. H A K O L A N
RÄÄTÄLILIIKKEEN
ja s ility s la lto k a e n , jossa tu le n ja tk a ­
maan liik e ttä e d e lle e n k in .
Pukuja
s ilite tä ä n y llä e d e lle e n k in 40 sentillä.
T y ö tehdään h y v in h u o le llis e s ti ja
m o itte e tto m a s ti n y k y a ik a is e lla höyry-
s ility s k o n e e lla .
P u ku n n e silite tä ä n
odottaessanne.
U n io n to w n is s a o le v a t liik e tu tta v a n i
K o h ta u s kappaleesta “ P ro te c t Y o u r D a u g h te rs ” . jo k a e s itetään S I NSET
v o iv a t jä ttä ä pukunsa p u h d is te tta v a k ­
T E A T T E R IS S A K E S K IV IIK K O N A JA T O R S T A IN A , H E L M IK . 14 ja 15 si ja s ilite ttä v ä k s i entiseen paikkaan i
P Ä IV IN Ä .— Täm ä näytös on e r ittä in m ie ltä k iin n ittä v ä ja op e tta va in e n , jos-, s ie llä , s illä tu le n ja tk a m a a n sitä edel­
ta on k o e te ttu h u o le llis e s ti poistaa n.s. “ halpa s e n sa tsio n i” . Jokaisen ka n ­ le e n k in .
A. H IL L I,
na tta a tu lla katsom aan ja näkem ään m illa is iin
v ie tte ly k s iin
ty ttä re n n e
585 Duane S tre e t,
A s to ria , Oregon
sa a tta v a t jo u tu a ja sam alla o ttam aan huom ioonsa kuvan o p e tta v a is e n k in
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
puolen.
•
tola vielä pari päivää oli hevos- tehtaalta, jatketaan edelleen, sillä
ajossa, kunnes jalat ajettuivat tätä karkotusta varten on olemas­
niin pahoin, ettei päässyt enää sa vielä toistaiseksi raaka-ainet­
liikkeelle. Isännällä sattui ole­ ta.
maan myllylle lähti», ja otti hän
K :n myllykuorman päälle, vie-1 Tehkää ostoksenne niis­
däkseen hänet lähimmän köy­ tä liikkeistä, jotka il-
häinhoitohallituksen
jäsenet:
liuostaan. Niin paljoa ei isän­ mottavat tässä lehdessä
nältä riittänyt aikaa, että olisi
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot­
hevosellaan poikennut n« »in pari­ k a i l m o i t t a v a t T o v e r is s a
sataa metriä tieltä syrjässä ole j-
vaan köyCiäihiioitoballituksen jä- ¡r
setien kartanoon, vaan pudotti i
sairaan tielle, josta tämä koetti (j
konttaamalla ja itseään vvorvttä- j
mällä päästä määräpaikkaansa.
Voimat loppuivat kuitenkin kes­
ken. mutta sattui hänet huomaa­
maan pari poikasta, jotka poloi
sen vetivät kelkalla ihmisisun-
toon.
ltäntä. jonka palveluksessa K
on ollut, on harras Laestadiolai-
nen.
Suurten tapahtumain muistolle
juhliminen on ikimuistettava
tapa ja nähtävästi tapa. joka
sifilvv vielä senkin jälkeen'kun
monet muut “tavat" ovat lakan­
neet olemasta “tapkaja”. Tällai­
sen tavan mukaan panee työväes­
tökin toimeen luokkajuhliaan,
joissa se kokontuu sankoin jou
koin jonkun sille tärkeän tapah­
.1. Eornäs.
tuman muistoa viettämään ia
Säästäkää te rv e y ttä n n e , v o i­
suunnittelemaan keinoja sen asi­
m aanne ja rahaanne, pesem ällä
an
edelleen kehittämiseksi, jonka
v iik k o p y y k k in n e
THOR
SÄH-
yhteydessä muistojuhlan aiheut­
KÖ PESU KO N EELLA.
VAPAA
K O K E IL U K O T O N A N N E to d is ­
tanut tapauskin on tapahtunut.
taa te ille , e ttä täm ä on h a lvin
Astorian suomalaisen työväes­
ja paras keino.
tön historiassa on käänteenteke­
västä merkityksestä aika, jolloin
P A C IF IC PO W ER &. L IG H T CO
tänne perustettiin suomalainen
A in a palveluksessanne.
P u helin 288.
st »sialistiosasto.
Kaksitoista
Maalaiselta viety 2,400 markkaa
vuotta on killunut siitä tapahtu­
rahaa.
ANNA JA FRANK HARJU.
masta. jonka muistoa viettämään Astoria. Ore..
2-li-l917.
n :::::;::.::::: x : : a : : r
--------------□--------------
Tammik. 12 p:nä oli muuan
Astorian työväestö kokoontuu
ensi lauantai-illalla täkäläisen so-
naishenkilö tavannut 1 lelsingis-
ASTORIASTA ja YMPÄRISTÖLTÄ O sialistiosason talolle.
sä käymässä olevan maalaisen.
S u o m e sta
8
n
Jo etukäteen -voimme vakuut­ I
Huomasi, että tällä on rahoja e-
O**»**9t94**»*«*««« > • 1 taa. että tilaisuudessa muodos­
l'
5 nemmänkin.
Houkutteli mielien
asuntoonsa
Ä
allilaan.
Sieltä o-
tuu
suuremmoinen:
Ohjelma
T O V E R IN T E L E F O O N I-N U M E R O T
kierrellyt. Hän aikoo ainakin joka ¡Iliaistaan torstain lehdes­ PAINOTUOTTEIDEN ULKO­ livat lähteneet saunaan. Mutta
K o n tto ri ja liik k e e n h o ita ja . 365
joitakin päiviä oleilla kaupungis­ sä. tulee sisältämään erikoisesti MAILLE LÄHETTÄMINEN. ennen saunareisua olikin nainen
T o im itu s ..................................... 832
samme.
yhdessä vakinaisemman miesto­
valittuja numeroita. Jokoaisen
K o n tto ri on a u k i kello 8 aam ulla
4 tvöläisen olisi järjestettävä teh­ Yksityiset eivät saa lähettää. Sa­ verinsa kanssa suunnitellut m aa-;
k e llo
kuuteen
saakka
Illa lla .
nomalehdet tilattava postista
Koulujen opettajien ja lasten
Huom !
K e llo 6 jä lk e e n illa lla
laisen rahojen anastuksen. Sau-!
tävänsä
siten,
että
voi
saapua
ulkomaille.
k ä yte tä ä n to im itu k s e n p u h e lin ta .
vanhempien yhdistyksen
nareisulta palatessa klo 10 aikaan
lauantai-illalla osaston vuosijuh­
kokous
Muutoksena voimassa (»leviin illalla veikin nainen maalaisen
laan. Näistä juhlista, joista on
■ J O Q O O C O O O O O O Q C
on tänään Taylor koululla klo suunniteltu kaksipäiväiset, säilvv määräyksiin painotuitteiden lä­ Työstöpaikaksi sovitulle paikalle ;
pidetään muisto kauas tulevaisuuteen, nii­ hettämisestä ulkomaille ristisi­ Inarintien ja Euran tien kul­
>
PÄIVÄLISTA
c 30.
Ki »kouksessa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
usettr puheita sekä englannin tä muistelee vielä kesällä joella­ teissä, kirjeissä tai paketeissa, maukseen. Sinne ehdittyä lyö-,
i el el 1 ä.
¡liuottaa postihallitus kuluyan tiin maalaista jollain kovalla a-
harj-ot ukset että suom en-k
— Naiskuoron
kin.
---- □----
----
□----
tammik. 14 pistä postitoimisto­ seella päähän, niin että hän tu - ;
huomenna klo 1.30.
jen väliaikaisesti noudatettavaksi pertui tiedottomaksi, ja ryöstet­
— 'Mieskuoron hariotukset tä ­ Kevään enteitä.
Tekee itsestään suuren
nykyisen sodan byppuun saakka tiin häneltä liivin jxä ¡taskusta !
nään: tenorit klo 0.30 ja bas-l I’( ttömättömiä kevään enteitä
numeron.
näkyi eilen kun keskikaupungin
lompakko, jossa oli rahaa yhteen­
sot klo 7.30.
Kaupunkimme majuri, joka seuraavat säännökset:
kadulla
käveli
muuan
mies
oikea
1.
Yksityisiä
henkilöitä
ja
lai­
Päivälista .....................................
joitakin päiviä sitten valtion toksia kielletään kokonaan ulko­ sä 2,400 inkaa.
olkihattu
päässä.
Raskasmieliset
— Näytelmäseuran
kokous,
lainlaatijoille päivälliset Sale-
klo 7. Jokaisen saavuttava täs- j astorialaiset tiäkvivät ilmestystä ojissa tarjosi saadakseen joita- maille lähettämästä sekä koti- Suomen Rautatieläisten Liiton
töllistelevän kuin mullit uutta
että ulkomaisia painotuotteita.
Oulun piiri päättänyt vaatia
mälleen.
porttia,
mutta hymyillen tämä kin lainlaatijakunnan jäseniä hy­
2.
Sanomalehtien
ja
aikakaus­
100 pros. koroitusta.
— “Talon lapset", harjoitus;
västi puheessaan rökittää, on julkaisujen toimituksia kielletään
kevään
esikoinen
vain
matkasi
heti kokouksen jälkeen.
Suomen Rautatieläisten Liiton
nyt taasen “esiintvnvt julkisesti"
läpi kaupungin.
-------- □ --------
lähettämällä jokaiselle Oregonin lähettämästä painotuotteitaan ris­ (Oulun piirin vuosikokouksessa,
tai muulla tavalla sel­ v k. 11 p:nä, oli esillä m.tn. ky­
Talo myytävänä
lainlaatijakunnan jäsenelle ja se­ tisiteessä
Uppertcvvnin maanomistajat
laisiin
maihin,
joihin lehtiä voi symys kalliinahan .palkatikonfi­
42 ka< illa.
Uppertowuissa.
naattorille kirjelmän, jossa hän tilata nimenomaisten
kokoontuvat
tänään
klo
7
nor­
postilaitos­ iliksestä. Kokous päätti yksi­
Lähempiä tietoja saa Toverin jalaiseen metodistikirkkoon kes­ silittää ia pyvtää anteeksi nte-
ten
kautta,
kuten
Ruotsiin,
Nor- mielisesti asettua vaatimaan 100
konttorista.
(13 kustelemaan ja päättämään L’p- nettelyään selittäen esiintyneen­
iaan. Tanskaan, Alankomaihin, pros. palkankorotusta sekä yli­
peirtownissa tehvistä katukorja- sä “kansalaisena, jolla on laaja Rumaniaan ja Itävaltaan.
Kansalaistuttamistutkinnot
määräiselle että vakinaiselle hen­
uksista, jotka työt kaupungin katsantokanta ja joka ei halun­
Nämä määräykset on postitoi­ kilökunnalle. ja velvoitettiin joh­
alkavat tänään alueoikeudessa. valtuusto puolestaan ja samaten nut ketään loukata, vaan joka mistojen
saatettava paikkakun­ tokunta kokouksen päätöksestä
Tutkintoja tulevat toimittamaan tiekomitea on hyväksynyt. \ e- ajatteli ainoastaan valtion na­ nalla ilmestyvien
sanomalehtien
tuomari Eakin ja siirt, daisvirkai-j rön maksajilla on tilaisuus asian rista." Kirjelmässä kuitenkin ia aikakauskirjojen toimitusten ilmoittamaan liiton toimeenpane­
valle valiokunnalle toimenpitei­
lija Henry B, Hazard.
johdosta lausua
mielipiteensä aivan lopussa tulee sen todelli­ tiedoksi.
siin ryhtymistä varten asiassa.
nen
tarkotus
ilmi
kun
majurim­
i ia rvhtvä tarpeen mukaisiin toi-
'Edellisen
johdosta
kirjoittaa
Koska ylimääräisten miesten
Huom.!
i nienpiteisiin viimeistään tk. 0 p. me huomauttaa lainlaatfjaktin - Helsingin Työmies seuraahan se­
palkkoja
maksettaessa paikalliset
Komeat Yalentai-päivän tans-! mennessä ja kun noitten töitten nau jäsenille siitä, että lainlaati­ lityksen :
päälliköt ovat tulkinneet piirihal-
sit on Klubin kaalilla 14 päivän suhteen on ilmennyt fryytymät- jakunnan tämänkertaisesta is­
Ylläolevan johdosta huomau­ lituksen asiaa koskevaa kiertokir­
tuntokaudesta
on
nain
muutama
illalla. Ei ole vero suuri. Miek-. tönivi ttä, niin olisi kaikkien asi-
tettakoon ulkomailla oleville leh-
kosilta vain vartti.
anomaisten saavuttava kokouk­ näivä jäljellä ja että se aika olisi tiemme tilaajille ja niille, jotka jettä väärin, palkannauttijoille,
----- rj----
seen yhteisestä menettelytavasta käytettävä maalle hyödyllisesti. täältä haluaisivat lähettää tutta­ epäedullisesti, velvoitti kokous
Talo myytävän
Vain narisen viikkoa sitten, villeen ia omaisilleen lehden, et­ johtokunnan myös kääntymään
sopimaan.
309 Alameda Avenuella. 9-
kun majurimme esintyi lainlaati­ tä he -ivät voi yksityisinä lähet­ asianomaisten päälliköitten puo­
ruumainen tavallisessa kunnossa Komea kalastusvene
jakunnan
maan tie valiokunnan tää lehtiä ollenkaan, eikä lehden leen vaatimuksella, että he kor­
jaavat epäkohdan.
oleva talo myydään kohtuullisel­
-k
»kouksessa
toisten “tiepuusta-
lasketaan tänään vesille enti­
la hinnalla. Isaac Kämärä, R. seltä \\'ib-on;n kalastuslaivoja rcitten" kanssa, hän hyvin ne konttori voi lähettää niihin mai­
hin. joihin sitä voi postin kautta
Kalossipula.
E. D., 1. Box 54. Astoria. < >re.
valmistavalta telakalta, jonka näkkäästi virkaveliilleen •huoma­ tilata.
---- □----
nykyisin omistaa Wickström. utti. että lainlaatijakunnan jäse­
Sen sijaan voidaan — ’v irano­ Viime aikoina ovat kalossit y-
Miksi heikonnatte itseänne
Veneen omistaa Knut Pesonen, net ovat kyllin viisaita omin maisten tulkinnan mukaan — hä suuremmassa määrin alkaneet
yhtämittaisella rvkimisellä. Pis- Lniontoivnista ia alkanee hän neuvoin toimimaan sivullisten
täältäkin tilaten lähettää lehtiä kadota kaupasta, johon taas on
täytykää Vniontoivnin apteekiin; sinä kohdakkoin kalastaa. Pe i neuvomatta, mutta nvkvään on Amerikaan, Englantiin ja Rans­ ollut syynä se, etteivät tehtaat
saarnaan Helbergin Valkean pe­ sosen vene on rakennettu kaik-, hän mielestään siinä määrin vii-
ole kyenneet läheskään tyydyttä­
täjän tervaa (vskän lääkettä). kia nvkvajan keksinöjä huomi- sasiunub että kän kykenee aset- kaan.
Siis yleensä: missä maassa mään kalossien kysyntää. Samoin
Hinta 25 ja 50c.
(ilm. oon ottaen. Siinä koneisto k e h it-p umaan lainlaatijakunnan ylim-
postilaitos ottaa vastaan “Työ­ on Venäjältä ollut melkein mah­
---- □----
tää kaikki tarvittavan valonkin. ■ n]äksi neuvonantajaksi. Joissa miehen" tilauksia, siellä on tilaus dotonta saada kalossitavaraa. Ka-
Muutettu
sillii k >neen vhtevteen >on vhdis-1
i ¡eräitten paikkakuntain sa- tehtävä postin kautta.
lossipulan lähin aiheuttaja on
Oregon Eire Relief Assn kont­ tettv. oieni dvnamo. jpsta lähtee ' nomalehdissä on Harleyn menet-
raakakumin puute. Aina jouluun
tori on muuttanut paikkaa ja si­ kaikki tarvittava valo sekä ahik-Hclv joutunut melko purevan
R E N G IN P A L K K A .
asti saattoi kuitenkin Nokian
jaitsee nvt 168—10th St., vas-Uessa olijoita, että merkkivalais- lvan esineeksi, vaikkakaan “pro­
feetan" varpaille ei kotikylässä Paleltuu töissä; isäntä heittää tehdas käydä, tosin supistetuin
tapäätä Toverin konttoria, jossajtttsta varten.
voimin, mutta sen jälkeen on ol­
maantielle.
paljoakaan ole astuttu.
ottavat ilolla vastaan entiset se-
——1-1-----
lut pakko panna kalossiosasto
kä uudet liiketuttavansa.
Ylimääräisen täristyksen
Joulun
tienoilla
oli
Haukipu­
kokonaan seisomaan.
Raaka-
ilm.)
W. L. Warren, Agt. j saivat Charles ’Nlvgordin au- Talon lapset,
taan Taipaleenkylassä olevan aineita on kyllä tilattu Englan­
1 tossa eilen aamulla töihin mene-
ensi sunnuntaina ('vuosijuhlas­ Laakson talon renki Juho Rista­ nista, mutta ilmoitetaan U. Au-
Paikkakunnalla vierailee
S vät*Iaivatelakan työläiset kun sa» esitettävä
_______
_______
_
3-nävtöksinen
nen eli Kantola heinämatkalla ralle
Nokialta, e.tä lisenssin
tov. Jacob 1 ilu. Tonobah ista. Smith Pointin tieltä auto omia kappale ei ole raskas ja ikävä, ollessaan palelluttanut jalkansa saanti siellä on sangen vaikea
Nevadasta. Tov. Filu tulee vii- aikojaan tien sivuun meni teh- vaikka se ei olekaan huvinävtel- niin pahoin, että kantapäissä oli raakakumille.
meksi \\ ashingtonin valtiosoti, den n »in kuuden jalan hyppävk- m a . Se on uusien, vapaampien enää ainoastaan vähän tervettä
Kumitavaran valmistusta tek­
missä hän on joitakin aikoja | sen, \utossa ja sitä seuraavissa virtausten tunkeutumisesta Vi- paikkaa. Tämän jälkeenkin Kan- nillisiin
tarpeisiin,1 ilmoitetaan
UUSI LIIKE
•
• jo k a ta rjo a a p a its i h y v iä savuk-
• k e itä m v ö s k in C a lifo rn ia B la ir
•
v iin iä .
•
OSCAR W IR K K A L A
•
570 C o m m e rcia l St.
•
V asta p ä ä tä R in d e llln apteekia
®
•
•
•
•
•
SUNFLOWER
DAIRY COMPANY
Cor. 14th & Duane Sts., Aslferia
K u le tta a p a rh a in ta
U N IO N
P A C IF IC
Maitoa ja kermaa
5Y5TEM
kaksi
k e rta a
vuorokaudessa,
y ö llä ja p ä iv ä llä , ovellenne.
T ila tk a a
p u h e lim e lla
376.
CKJCHXH? o o o o o o o o OOOOOOOOOOO
JA
K A A S U P U T K IE N
AS E TTA JA
V E S I-
PETER F. BR4CH
“ K o h tu u llin e n
m e id ä n
O
h in ta ”
O
o
a
o
Ö
m o tto m m e .
O
O
(1 K a ik k i t y ö ta a ta a n läpäisem ään ta rk a s O
O tu k s e n .- H in n o it t e lu ja a n n e ta a n v a p a a s ti O
M ENE
IT Ä Ä N
UNION PACIFIC
SYSTEM-lielä
Oregon Washington L'mllcd
L ä h te e
P o rtla n d is ta
U n io n asem alta
p ä iv ittä in k lo 10 epp.
L ä p ik u lk e v a t
ju n a t
C h ic a g o o n .
L o i- ta v a t p a ik a t, s ä h k ö v a lo , te rä s-
v a u n u t.
S u o ra n a in e n v h te v s A t-
la n n in ra n n ik o n k a u p u n k ie n kanssa.
P o rtla n d ja Puget Sound Express
9 „ K a ik e n la is e t
O
Ö
S a lt
11:20
Lake
epp.
Express
p ä iv ittä in
B o is e -S a lt
Lake
ju n a .
Y h te y s
D e n v e riin ,
(»m ahaan,
C h ic a g o o n
ja Itä ä n .
200 m a ilia
k u u lu is a a
C o lu m b ia -jo k i-
v a rtta p itk in .
A u to m a a ttis e t m e rk in a n to ila ito k s e t
s u o je le v a t m atka a .
L ä p ik u lk e v a t r u o k a ilu v a u n u t.
A t e r ia t v o itta m a tto m a t.
O Samassa
¿1
H ö y r y la iv a
“ HA li VEST QUEEN”
O
Ö
rake n n u kse ssa k u in S ta n d a rd O
(»as E n g in e C o m p a n y
0
O
O
oc ooo-o oooooooo ooooooooooo
oooooo oooooooo ooooooooooo
O
ENOCH E. MATHISON O
SUOMAL. LAKIMIES
o
s
Í o
A s io ita a je ta a n O re g o n in ja
IV a s h in g to n in v a ltio is s a .
305 S p e x a rth B ld g .
P h o n e 497
ASTORIA. OREGON
O
O
O
O
OC/OOOOOO ooooooooooo
OOOOOO
Suojelkaa
Jalkanne
P IT Ä M Ä L L Ä
HYVÄSSÄ
KENKÄNNE
KUNNOSSA
Olen a v a n n u t e n s ilu o k a n k e n k ä ln -
k o rja u s p a ja n 1271 F ra n k lin Avenue,
A s to ria , O regon.
K ä y k ä ä ko ke iie -
nam a!
H. HANSON.
P E S E T T Ä K Ä Ä JA P U H D IS T U T T A -
KAA VAATTEENNE
Astoria Lanndry Co.
A storiassa s ija its e v a k o n tto ri
551 C om m ercial S tre e t
C. W . R O BER TS, D. F. & P. A.
P u helin M ain 85
. 5 ja
h y v in
!> P u h e lim e t: T yö p a ja 1028, As. 709-J Ö
O T yö p a ja 566 Bond St., A s to ria , Ore. O
P o rtla h d is ta 6 :1 5 jp p . p ä iv ittä in
D e n v e riin ja K ansas C it y ’ in m e­
n e v illä
ju n illa .
s iih e n
m a tk a lla
y h d is t e tt y n i St. L o u is ’ iin m enevä
m a tk u s ta ja v a u n u .
J o k a suhteessa
e n s ilu o k k a in e n .
ty ö t
teh dä ä n
n o p e a s ti.
E. E.
T e l. 596.
D r.
5 : n ja A s to r k a tu je n kulm .
P a ju n e n
HAMMASLÄÄKÄRI
ottaa vastaan sairaita Spexarth
rakennuksessa.
Room 317.
Hyvä työ ja kohtuulliset hinnat.
QRTLAHDIIH
Astoria
¡a Columbia-joen laitureille
« ••••••••••••••••••
P
L ä h te e O -1V. R. R. & X . la it u r ilt a
A s to ria s ta k lo 7 epp. p ä iv ittä in , p a its i
s u n n u n ta is in .
P alaa P o rtla n d is ta O a k -
k a d u n päästä k lo 8 jp p . p ä iv ittä in ,
p a its i la u a n ta is in .
Oregon
VIENNA CAFE
•
•
•
•
•
Crystal te a tte rin vieressä
•
535 Comm’1 8 t.
A s to ris ’ •
H yvää ruokaa saatavana. Ys
tä v ä llln e n k o h te lu .
•
Suomalaiset
syökää
m eillä! •
41
•••••••••
S uom i V a tsa p illcreita
Nämä pillerit ovat parhaat paranta­
maan umpi ja oiaksaiaudiD j.n .e-
joiata johtua päänsärky, pyörrytys
Ja tahmea kiah. Ne pitävät vatsan
kannossa, jos n au titte yhden piiterin
joka Viinen e li kolmas Hta maata
m onessa.. .Lähetetään p o s t i s s a . c .
L ig n elfin Suom. Apteekista.
Pe A. L iqkklx C o .
Meillä on vielä jä-
lellä joitakin sängyn
vieterejä alennetuin
-------- hinnoin--------
$15.00
11.50
9.00
7.50
3.00
a rv o is e t
a rv o is e t
a rv o is e t
a rvo ise t
a rv o is e t
Finnish Mercantile Co.
B gpkiioi . W xs .
; ilmestyy säännöllisesti 12-stvuisena. ollen siis
suurin suomalainen pilalehti koko maailmas-
**-
Osote näin •
LAPATOSSU.
U qw
«St___ __________ Wf.
— Kun Toverin tilaus*
hinta korotetaan maa­
li iiskuun alussa, niin on
sinun edullista tilata se
nyt itsellesi koko vuo­
itnn?innin»»»ni i m iiiii imini i i mu d e k s i.