Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 31, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Älra neljä
Ne. 26
■sasM»
TOVERI
Ohjelma- ja Näytös-Iltama
ON
PÖRTLANDIN
S. S. OSASTON HAALILLA
SUNNUNTAINA 4 P. HELMIK.
Ohjelma on kerrassaan arvokasta,
m. m.
näytöskappale:
“TURKKI TULEE”
(vksi-nävt. sotainen ilveily)
HENKILÖT:
ESITTÄJÄT:
Jeremias Juvonen, en:, kaartilainen, nyt suutari, P. Oman
Naskali, oppi-poika ............................................ W. Lehto
Kaisa-Maija Pölläkkä, itsellinen le s k i.... Mimmi Pitkänen
Manta Kyhmyrä, vanhapiika ................ Miika Kaipainen
Kaakki, vahtimies ..................................................... V. Virta
Seuraava kappale on “NUORI MYLLÄRI”.
2,000 kalastajaa, sekä joukko te­ ka niinikään oli esillä, ja josta sesta ja niitten ruumiitten polt­
ollisuuslaitoksia.
tiedettiin mitä se todellisuudes­ tamisesta. Hcvvitt asuu Auburn’-
sa on, oli n. s. äitien avustus- issa ja oli hänen vaimonsa Eve-
Täyttämistyöt alkoivat eilen
lain lisäys. Esitystä yksimieli­ retfissä tämän hirmutyön tapah­
8C A N D IN A V IA N -A M E R IK A N
SÄÄSTÖPANKKI, A STO RIA, ORE.
Spokane. Portland ja Seattle sesti vastustettiin, koska siinä tuessa. Hän oli jättänyt mie­
Pääoma ........................................................................................... >75,000.00
yhtiön rautatiellä lähellä asema­ nähtiin vain yritys riistää äideil­ hensä kolmannen kerran perhe-
Ylijäämä
ja Jakamattomat voitot ............................................ >30,000.00
rakennusta. minne eilen ensimäi- tä . sekin pieni avustus, jonka riitain vuoksi ja nyt lasten isä
nen junanlastillinen santaa ve­ laki heille nykyisin takaa.
teki
'tuommoisen
hirmutyön.
Varma säilytyspaikka Joutilailla rahoille. Näljän prosentin korko
teen kaadettiin. Täyttämistyön
Jonkinlaista keskustelua syn­ Raskaalla vasaralla lyötyään las­
lisätään pääomaan puolivuosittain.
suorittaminen on annettu Two- nytti koulujen johtokunnan il­ tensa pääluut rikki, valeli hän
hv Brothers urakoitsijoille, joka moitus siitä, että Tavlor kou­ lamppuöljyllä huoneen sisustart
L. O. BELLAND , Presidentti, C. G. PALMBERG, Vara-presidentti
yhtiö näillä seuduin viimeisten lun pihamaata ei tullakaan tänä ia svttytti huoneen tuleen. Sitte
J.
M. ANDERSON, Rahsstonholt, J. W. ROMAN, Vars-rshastonholt
vuosien aikana suurimmat rauta- kesänä aitaamaan, vaikka se jo hyvän tulen saatuaan vasta il­
tieurakat on tehnyt.
luvattiin tehdä viime vuonna. moitti tulipalosta naapureilleen.
I seat paikallaolleet selittivät Aika, jolloin tämä tapahtui oli ¿«inMiaiiiKKinHiinmiEtiiiinsammnniiiinni
Haluafnme vilpittömästi kiittää johtokunnan ainaimentelleen mi­ sunnuntai-aamulla aikaisin.
kaikkia niitä tuttaviamme jot­ tä puolueellisimmin uniontownl-
Nvt on äiti tullut miclipuo-;
ka olivat läsnä sekä muuten o t- > laisia kohtaan, kieltäen Taylor leksi lastensa murhan johdosta, i
tivat osaa vllätysillanviettoon j koululta sen avustuksen jonka Lapset olivat ijältään: vanhin 10
uuden kotimme lopullisen val­ muille ovat antaneet. Siten on vuoden, toinen 8, kolmas tyttö
aaaaaiHaifaEBiBaaasiannstaiaafiaaiaaiaaaaaii
mistumisen muistoksi, tammik. ollut laita pianon ym. välineiden oli 6 ja neljäs, poika, 5 vuoden.
28p:vän illalla, tuoden muassaan ostossa. Taylor koululle on ne Lasten isä kieltää tehneensji tä­ WAHLMAN & BACK
suomalaiset m iesten ja naisten
syömisiä ja juomisia sekä arvok­ laitettu yleisellä
keräyksellä, män hirmutyön, mutta todistuk­
kaita lahjoja.
mutta muihin on johtokunta ne set häntä vastaan ovat kovin
Teen naisten Ja miesten pukuja,
RÄÄTÄLIT
Siis. sydämellinen kiitos!
laittanut.
painavia, joten hänen «täytyy
korjaan myös vanhoja.
Coos B uilding, M arket Ave.
Ystävyydellä:
J. V . K O S K I,
Näkyy että eivät ainoastaan näyttää toteen, että hän ei ole Phone 233-J. M A R S H F IE LD , ORE.
75 Market Avenue.
Mary ja Hiski Korhonen,
luokkarajat, vaan vieläpä rotura­ lastensa murhaaja. Se on tässä­
389—51 St., Alderbrook, Astoria, jatkin ovat Astoriassa mitä räi- kin hirmutyössä kurjat yhteis­
Ore.
keimmin raollaan. Ikävä vain, kuntaolot ja kurja kapitalistinen
että nekään jotka näkevät tämän systeemi, on enemmän kuin mi­
Kello- ja juvelikauppias.
saatavana
Reinit tanssit
rotukysymyksen.
eivät käsitä kään muu syynä tähän kamalaan P itkäa ika in en kokem us ke llo je n
pidetään torstai-iltana S. S. sen pohjalla olevaa luokkakysy­ tekoon.
koi juussa.
Iso ässä.
J. Karin
Klubin kaalilla. Siellä on ensi­ i n vstä!
269 Front St.,
M arshfield, Ore.
Boortltalossa, 510 Broadway,
------------ __O--------------
luokkainen musiikki ja kaalissa
Marshfield. — -------------------- Oregon.
kyllä on tilaa suurellekin jou­
IDAHO
kolle
pyörähdellä. Tansseihin
"Il
on pääsy kaikille vaim’immeisille
NORWOOD.
STAR MEAT MARKET. •
Telef. 428.
133 Second St. •
(Jatk. 3 :lta s iv u lta )
ja tvtöille vapaa, jotavastoin
Koska
tämä
paikka
lienee
To­
• .O len avannut lihakaupan talste l- •
K
ysykää
liikkeestäm
m
e
miehiltä viedään 25 senttiä. Siis
lukijoille tuntematon, niin K O VA A JA P E H M O IS TA L E IP Ä Ä • Iäkseni lih a tru s tia vastaan hln- •
kuukauden alkajaisiksi tulevana tin. Niin se on henkilön, joka verin
• nan halpuudella ja tavaran hy- •
sekä ka ike nla isia leivoksia
teen ensin selkoa missä Nor­
torstaina, hclmik. ‘1 p. marssi­ hakee organiseeraajäksi eli puhu­ wood
• vyydellä.
•
C.
A.
Hames,
omist.
sijaitsee.
jaksi,
hänen
pitää
olla
kykenevä
•
JO
H
N
LU
N
D
B
E
R
G
.
•
kaamme S. ‘S. Klubin kaalille
Tämä on seitsemän mailia e- * * * * * * * * * * * * * * * *
tanssimaan. Kaikki ovat sinne siihen, ilman että ei lisää oppia telään
McCallista, viisi mailia
käydä 'täydellä palkalla.
tervetulleita!
puolitoista SUMNER HARDWARE CO.
Niin, siinä sitä puhuttiin sinne kuolleesta Elosta,
mailia
vanhasta
Väinöstä.
Long •
tänne
ja
pantiin
äänestykselle
ja
M arshfield, Oregon.
•
Käsivarsiluu katkesi
Valleyssä, Boise Co. 1 (lahossa • Rauta-, p u tki- ja urheilutava- •
tulos
oli
se.
että
8
äänesti
että
Kannattakaa niitä liikkeitä, jot­
S. V. Ikagerup nimiseltä sa­
•
raa.
Uuneja,
kyö
kkitavaraa,
Sher-
•
kutsutaan
mvöskin
Töysän
ase­
tamatyöläiseltä viime maanantai­ ei makseta vapaapäiviltä palk­ maksi.
(k ) • ka ilmoittavat Toverissa.
Pääelinkeinona
on • w in -W illia m sin maaleja.
na puolisen aikaan Tongtie Poin­ kaa ja 7 äänesti että maksetaan. maanviljelys ja karjanhoito. Mc • Fooni 8 L.
86 M a rke t Ave. •
tissa Hammond Lumber Co:n Siis yhdellä voitti se puoli, että Callin osaston toiminta on ollut * * * * * * * * * * * * * * *
satamassa kun lautatavaraa lai­ ci makseta puhujille vapaapäiväl­ hyvin laimeaa. Nykyään se on
TILATKAA TOVERI!
lautakunnan toimihenkilö eversti
vaan lastattiin. Lautanippu lai­ lä palkkaa.
vähän niinkuin
virkistymään v. Knorring, että useat Valiolta
Osasto
päätti
tilata
vaan nostettaessa löi dlageru-
Tarkasta Toverin ilmoituksia.
päin. Kokouksia on ollut kah­
pia käsivarteen sillä seurauksel­ 25 kappaletta Toverin 10-vuo- desti kuussa ja jotain kekkeri- saadut voiastiat eivät olekaan si­
sältäneet sopimuksen mukaista
la, että käsivarsiluu sänkvi sälöil­ visjuhlanumeroa, jotka asiamie­ viettoa harva se lauantai.
voimäärää, vaan ovat ne olleet
le. Paikalle kutsuttu lääkäri si­ het lttpasivat jakaa ympäri il­
Vuodentulo täällä oli huonon
toi loukkaantuneen, mutta ku­ man asiamiespalkkiota — sem- puoleinen, mutta hinta on ollut enemmän tai vähemmän vajaita.
lunee useita kuukausia ennen­ moisillekin, joille ei tule Toveria. muulla viljalla hyvä, paitsi ti- Niinpä oli eräästä 50 kilon as­ •
U p p erto w n i**a
•
kuin tämä taasen kättään työn­ Niitä ci ole kyllä täällä monta, moteisiemenet ovat olleet halpo­ tiasta havaittu puuttuvan koko­ • O ikeat h in n a t ja yhdenlainen •
Telef. »3 •
tekoon voi käyttää.
joille ei tule Toveria. Mutta olen ja, on täytynyt myydä neljällä naista 3 kiloa 800 grammaa voi­ • kohtelu kaikille.
ta.
Eräät
toiset
astiat
ovar
sisäl-
kuullut, että tänne Tacoinaan pi­ sentillä paunan. Talvi täällä on
Uusi laivalinja "kaukaiseen
täisi tulleen lisää suomalaisia, en ollut kovasti ankara. Lunta on neet milloin 2. milloin 2% kiloa
itään"
ole nähnyt niitä, en tiedä ketä nykyään noin kolmekymmentä vähemmän kuin niissä pitäisi
olla.
eli meikäläisten olosuhteitten ovat.
VIENNA CAFE
«
tuumaa ja kovat pakkaset sano­
Valion
sikäläinen
jolrtaja
oli
•
Cryatal te a tte rin viereaa*
mukaan kaukaiseen länteen, tul­ Saatiin
taan olleen täältä vähän alem­
Comm'1 St.
Aetorla
laan läheisessä tulevaisuudessa
kehotuskirje, että laitettaisiin pana Roscberrvssä jonain aamu­ tämän johdosta selittänyt, että • • 535
Hyvää ruokaa saatavana. Ys-
vajauksiin on syynä se, että voi •
perustamaan länsirannikon ja haali eli kuulusteltaisiin haalia na 44 ast. alla nollan.
tä vä llin e n kohtelu.
astioissa
on kuivunut kokoon. • Suomalaiset syökää meillä!
Aasian itärannikon välille ja mi­ valmiiksi \\ ashingtonin valtion
Tsoarokkoa sanotaan olevan Hänen mielestään
tuli elintarve-
käli Astorian satamakomissioo­ edustajakokousta varten, joka tu­ vähän liikkeellä, mutta ei minun
lautakunnan
lunastaa
kaikki voi­
nin saamat tiedot kertovat, tule­ lee pidettäväksi täällä alkupuo­ tietääkseni suomalaisissa.
astiat
täydestä,
huolimatta
siitä,
vat tuon linjan laivat jokaisella lella tätä vuotta. Otettiin huo­
Kauvan odotetut metsähom-
matkallaan poikkeemaan myös­ mioon ja päätettiin että mc ol­ mat täältä ovat alkaneet ala­ täyttävätkö ne ilmoitettua mää­
P Ü R U -.N U U W K A A
kin Astoriassa. Kysymyksessä laan valmiit haalin kanssa, kun päässä tätä laaksoa. Payette rää eli ei.
on Chinisc-Amerikan Steamship saadaan kuulla aika, milloin se Lumber Co. hakkauttaa tukke­ IFlintarvelautakunta päätti kui­
Co., jonka virkailija, D. A. Rose, kokous tu'ee pidettäväksi.
ja kovalla voimalla ja ensi ke­ tenkin. että se ei rupea maksa­
Astorian satamakomissoonille vi­ Huveja
sänä pitäisi tehtämän useita maan "‘tyhjästä" 5 mk. kilo, vaan
rallisessa kirjeessään asiasta oli
17 päivänä helmikuuta herran haararatoja
tänne
ylemmäs. että astiain sisällöstä maksetaan
maininnut.
vuonna 1917 tullaan viettämään Puut täältä viejdään tukkeina hinta voin painon mukaan. Voi­
naistenpäivä-iltama, jossa tulee alas F.mmelt-niiniseen paikkaan, ta vastaanotettaessa on astiat
punnittava elintarvclautakunnan
Moottorilaivalinjan perusta­
olemaan kaikenlaista hyvää oh­ jossa ne sahataan laudoiksi.
mista
jelmaa. On pieni näytöskappale,
Tässäpä olivatkin tietoni täl­ edustajan läsnäollessa.
koskevia seikkoja oli eilisessä jonka nimi on "Retusen velko­ lä kertaa, toiste lisää, jos tämä
Mitä taloista maksetaan.
M E T A K A A .M M R
satamakomissioonin kokouksessa jat" ynnä muuta kaikenlaista oh­ läpäsee.
että Copenhagen Nuusin on n»l ia on aina
portlandilainen, Paul C. Mormit- jelmaa. Tulkaa jokainen silloin
'Matt.
oltui täydellisesti puhdasta.
Talot n :o 5 ja n :o 7, Esplana-
,#1<1än kauppiaallanne el ole sitä,
-o-
zer tiedustellut siinä mielessä, sinne 17 päivänä helmikuuta, niin
dikadun varrella, on ostanut ark­
lähetämme me sitä teil e postissa tavalli­
sella
hinnalla
sentillä, laatikon Itunne«
että rakennuttaisi moottoreilla saatte nähdä jotain suurenmois­
Työpakko Saksassa kitehti Lars Sonrk erään yhtv'- kauppiaanne voi S alkaa
sitä pitämään varas­
kulkevia aluksia,- joilla alkaisi' ta.
tossaan. Postimerkkejä otetaan.
män puolesta. Talosta n :o 5.
Copenhagen on maailman parasta puru-
välittää liikennettä sisämaan ja Yksi jäsen lisää.
Köpenhamina. 30 p. tammik. jonka omisti viini. prof. Matti e tupakkaa.
WKTMAW -BRVTOM C O M PA N Y ,
Astorian sataman välillä Colum­
Toveritar Tiila Allin yhtyi uu­ — Schleswigsche Grenzpost tie­ Äyräpää. on maksettu 615,000
KO V n lon h q u a te . N ew Y ork .
bia joella. Astorian satamako­ delleen osastoomme. Hän on oi- tää kertoa, että Saksassa tullaan mk. ja talosta n :o 7. jonka omis­
missiooni ei suositellut aijetta lut ennenkin täällä Tacomassa kaikki sotavankeuteen pidätetyt taja oli merikapteeni P. Henrik­
siksi, että sillä itsellään jo pit­ ia kuulunut osastoon, mutta oli Saksaa vastaan sotivien alamai­ seni, -.500.000 mk. Yhtymä ai­
kän aikaa on pyörinyt mielessä välillä pois ja takaisin tultuaan set asettamaan työhön samoin konee rakennuttaa näille tonteil­
tuollaisen sisämaalinjan perusta­ yhtyi taas uudelleen osastoon. kuin saksalainen siviiliväestö, jo­ le uuden suuren kivitalon entis­
M iehen taudit,
minen viljan ym. farmituotteitten Sillä tavalla se joukkomme pai­ ka on asetettu sotilashallinnon ten talojen tultua puretuiksi.
m k. T u s ka lliset vuodot,. Verenm yrkytys.........
Herm cvnodot. y. m. o vat se lite tty ja la ä k k e e i
kuljettamiseksi maailman mark­ suu. Kun olisi vaan kaikki nuo­ alaiseksi uuden työpakkolain no­
h in ta Ilm o ite ttu
KUN T U L E T T E . POJAT,
kirjassa N o : L ..
kinoille tämän kautta.
ri kansa semmoista, että yhtyisi jalla.
K A U P U N K IIN
oka on vapaa
---------- n----------
lä ik ille suom.
osastoihin paikkakunnalla missä
I
m ie h ille , jo tk a
n iin
käykääpä
katsomassa
Perimättömiä kirjeitä
ovat, niin jopa joukkomme suu­
eitä pyytävät.
uutta suomalaista pallohuo-
on Astorian postikonttorissa renisi.
| S u o m e s ta
netta “ Fenniaa” . On saata­
P. A.
m. m. seuraavillc henkilöille:
Toverittaren uutisten kirjoitta­
LIQNELL CO.
vana tupakkaa ja v irv o itu s ­
juom ia.
M yöskin
säilytän
Ahramson, Miss Ines; Ander­ jaksi on lupautunut toveritar
S o fu u o b , Wia.
“
p
un
telelta
”
.
son. Tony: Carlson, Miss M. F..; Olga Asp. Hän tulee antamaan
Hanson. P ete: Johnson, M. P .: tietoja Tacomasta Toverittaren "Keinottelu maailman herrana”
A. A LTO N E N , om istaja.
691/2-71 No. 3rd St. Portland.
Lundqtiist, Oscar:
Mannila, palstoilla. Päätettiin tilata 10 Punkalaitumella on meijerihal-
F rank; Niemelä, Mr. ja Mrs. kappaletta Toverittaren naisten­ litus jollain tavoin saanut tie­
Fred: Williamson, Stella, 'Mrs, päivän numeroa jaettavaksi ym­ toonsa sellaisen huomiota herät­
tävän tosiasian, että pitäjän ro­
sekä kuolleitten kirjeittcn«»kont- päri.
toorista AYashingtonista on As­
Valittiin kaksi henkilöä Taco- vasti yhdessä puolisonsa kanssa
torian postikonttooriin lähetetty man kaupungin sosialistien kes­ jo pitemmän aikaa on harjoitta­
kirje Hulda Kaisa Mäki nimi­ kuskomiteaan, että voitaisiin toi­ nut salaista voikeinottelua. Mei­
selle henkilölle, sekä postikortti mia paremmin yhdessä englan­ jeristä on vastakirjalla otettu se
ulkomailta Henry Tabuille. Ku­ ninkielisten toverien kanssa. Ko­ määrä, mikä sillä on voitu saada
kin asianomainen periköön kir­ miteaan tuli valituksi toverit ja lisää on hankittu siten, että
jeensä 30 vuorokauden kuluessa, John Lassila ja J. \V. Allin. He eri henkilöt ovat käyneet voita
sillä sen jälkcn ne lähetetään ovat. jotka tulevat antamaan herrasväelle ostamassa. Ostajina
Washingtoniin, D. C.
tietoja siitä, mitä toiskieliset to­ ovat toimineet rovastin oma pal­
velija, muutamat avuliaat akat,
verit toimivat ja päinvastoin.
Äänioikeuden laajennuskysymys
Toveritar Fiina Kaija on uu­ jotka aina ovat valmiit herras­
esillä.
delleen sairaana. Hän kun oli jo väen käskyjä tottelemaan, sekä
Taylor koulun Parent-Teach- parempi, että luuli voivansa teh­ pikkupojat. Täten kokoon haa- ‘
Olemme ju u ri la itta n e e t kirjanaitom om m e yhteyteen
ers-järj eston ylimääräisessä ko­ dä töitä ja vähän aikaa tehtyään littu voi on lähetetty Terijoelle.'
kuvataulujen kehyetya-oaaston, jo te n olemme n y t tila !-
kouksessa oli eilen illalla käsi­ työtä tuli uudelleen kipeäksi. .missä ruustinnan sisko harjottaa;
suudeaaa kehystämään kuvanne s e lla is iin raam eihin kuin
teltävänä useita lakiesityksiä, joi­ Pyydettiin, että jotkut toveritta- ruokakauppaa ja oh täällä sanot-!
haluatte, k o h tu u llis illa hin no illa.
ta nykyisin on esillä Oregonin ret ottaisivat tietoa miten hänen tu herrasväen saaneen hintaa 8
M rfe k ln o „ m. i „ , „ „ k o l m . v .ln .ilk .1 k . h , « . « x j,
lainlaatijakunnassa. Useat kui­ laitansa on ja ilmoittaisivat siitä mk. kilolta. Kun "laitumella” on
kuvatauluja m yytävänä.
7J
tenkin sivuutettiin keskustelutta, osaston kokouksessa. Emme me voita saanut rajahinnoilla eli alle
Valm istam m e taulunne hyvin, s illä m eillä or. koke­
koska kenelläkään ei sattunut riihdo että toveritar Kaija on 5 mk. kilon, niin on homma ra­
nut kehystäjä.
olemaan niistä mitään 'muuta siellä puutteessa ja ilman tutta­ hallisessa suhteessa ollut kyllä­
Jättäkää tilauksenne
tietoa kuin kauniit nimet. Kysy­ via. kun saadaan tieto hänen ti­ kin kannattavaa ja tuottanut ro­
vastille sievoiset lisätulot — vä­
mystä äänioikeuden laajentami­ lastaan.
häisen palkan avuksi.
sesta kouluvaaleissa kaikille kan­ Hirveä murha.
toverin kirjakauppaan
salaisille kannatettiin, ollen se
A 8 T 0 R IA , ORE.
S. A. Hewitt, Northern Pacific
Valion vaiafäärit.
ainoa esitys joka sai kannatuk­ Co:n jarrumies on kiinni, syy­ Turun kaupungin elintarvelau-
sen osakseen. Toinen esitys, jo- tettynä neljän lapsensa tappami- takunnan kokouksessa ilmotti
S C IN IIIS A V IIN Ä O H N SAVINGS BANK
Marshfieldin ilmotuksia
Sunin. Räätäliliike
R. E. Laraway
TO VER IN T E LE FO O N I-N U M E R O T
K o n tto ri Ja liikke e n h o ita ja . 365
T o im itu s
.............................. 832
K o n tto ri on auki kello 8 aamulta
ke llo
kuuteen
saakka
illa lla .
H uom !
K ello 6 jälkeen illa lla
’käytetään toim ituksen puhelinta.
• o o o q o o o o o o o o o
»
PÄIVÄLISTA
o o o o o o o o o o o o o
o
— 'Lastenpäiväkomitea ko­
koontuu klo. 8 tänä iltamia. Kaik­
ki asiaan kuuluvat saapukoon
kokoukseen.
— Mieskuoron harjotukset tä ­
nään illalla seuraavasti: Tenorit
klo. 6.30 ja bassot klo 7.30.
— “Puotineiti”, harjotus kel­
lo 7.30.
via rahoja valtiolta yhteisin voi­
min vaatimaan on liittynyt kaik­
kiaan viitisenkymmentä kuntaa,
joitten etunenässä Astoria on
puuhassa. Kunnat täten toimi­
malla aikovat suoranaisesti pa­
kottaa lainlaatijakunnan rahojen
luovutukseen.
Muutettu
Oregon Eirc Reliel Assn kont­
tori on muuttanut paikkaa ja si­
jaitsee nyt 168—lOth St., vas­
tapäätä Toverin konttoria, jossa
ottavat ilolla vastaan entiset se­
kä uudet liiketuttavansa,
ilm.)
W. L. Warren, Agt.
“Härmä” muistui mieleen
tänä aamuna kun nenänsä ulos
Jacob Leskelä
ovesta pisti, sillä vallitseva pak-
•Marshfieldistä, Ore., on saa- 1kanen ei oikein tahdo länsiran-
punut Astoriaan lääkärinapua nikon ilmastoa "vaatettaa . Läm-
saamaan katkenneelle jalalleen. pömittari osotti aamulla klo /
Leskelä oli loukkaantunut jo aikaan 19 astetta yläpuolella nol­
marrask. 14— 16 p. viime vuon­ lan. Fahrenheitin lämpömittarin
na Smith Powers kämpällä No.7. mukaan, mikä jo on melko paljon
jäätymäpisteen alapuolella.
Vaivaako teitä lapamato?
Öljyvarastot loppuivat
eilen höyrylaivalta 'Saginaw
sen ollessa 55 mailin päässä Co­
lumbia joen suulta. Laivalla kun
oli pitkä matka edessään, niin
sen oli käännyttävä maihin ja
tultava Astoriaan lisää polttoai­
Pikkutytöltä katkesi käsi
neita ja tuoretta vettä ottamaan
K. liendstnipin pieneltä tyttä- jatkaakseen sitten taasen mat­
rcltä, Elizabethilta katkesi eilen kaansa eteenpäin.
vasemmasta käsivarresta
luu
kun hän huoneessa juostessaan ! Vastustaa gasoliiniveroa.
kompastui karhuntaljaan. I.ääkä-1 Astorian
satamakomissiooni
ri sitoi loukkaantuneen käsivar-j ]aati eilen lainlaatijakunnalle lä­
ren.
hetettävän kirjelmän, jossa tiu-
kasti vastustetaan ehdotettua ga-
50 kuntaa liittynyt yhteen
soliiniveron voimaan asettamis­
Alisen Columbian valtamaan­ ta. Tätä veroa joutuisivat Asto-
tien rakennuttamiseen tarvitta­ riassa esim, maksamaan seu^un
Nauttimalla Hellbergin Lapa­
mato kapseleita voitte varmasti
sen poistaa. Hinta $1.00. Tila­
taan osoitteella G. A. Hellberg,
279 W.Bond St., Astoria. —Ilm
n n n n n n n in in i iitn i iii i n n n i t m n i n i m u ta u u u u u u iiU K tn titttn itn u iin u im u u u
Mitä Eugene V. Debs sanoo
“N A T S A R E T I N
Kirvesmiehestä ”
Kun yllämainittu teos ilmestyi muutama vuosi sitten
englanninkielellä, lausuivat siitä useat sosialistien eturivin
miehistä mitä ylistävimpiä arvosteluja. Seuraavassa on osa
Debsin lausunnosta Natsaretin Kirvesmiehestä, sekä lainaus
tunnetun sosialistin George D. Herronin kirjeestä:
“ Natsaretfn kirvesm ies on ensim äinrn ja ainoa teos, joka antaa
todellisen kuvan Jeesuksesta ja hänen ikim uiste tta va sta palvelu k­
sestaan ihm iskunnalle. Bouck W h ite on puhdistanut kertyneen ros­
kan tie ltä säälim ättöm in käsin, re p ien alas jum aluusopillisen valhe-
verhon, ja paljastaen m eille elävänä, lihana ja verenä, suuren g a li­
lealaisen proletaarin, jo n ka Rooman ke isa riku nta kaksikym m entä
vuosisataa s itten ka ta la sti murhasi.
L ife ’n äskettäin tekemään
kie rto kyse lyyn vastatessani, n im itin minä Bouck W hiten "N atsa­
re tin kirvesm iehen” parhaim m aksi k irja k s i m itä o lin lu ke nu t kitte n
“ K urjie n'". Minä lä h e tytin kappaleen teosta George D. H e rro n ille ,
joka on parhaillaan Italiassa. M inä olen vast ikään saanut häneltä
kirjee n , jossa hän arvostelee teosta:
“ M inä en voi k iittä ä sinua k y llik s i “ N atsaretin kirve s­
m iehen" lähettäm isestä. On vaikea puhua k irja s ta alkam atta
h eti sitä ra ja tto m a sti ylistää. Se on ka p in a a n kiih o tta vin ja
v a iku tta vin kuvaus Jeesuksesta m itä m illo inka a n on k irjo ite ttu .
Se on k irja . Joka varm asti tu le e olemaan yhtenä te kijä n ä his­
toriaa muodostamassa, aivan n iin k u in Rousseaun “ Y hte isku n ­
nallinen sopim uskin” oli.
L e vittä kä ä sitä n iin paljon kuin
m ahdollista keskiluokan lukevan yleisön keskuuteen. K irja on
mahtava liitto la in e n . Se on täynnä syvin tä ja voim akkainta
vallankum ouksellista voimaa ja va iku tta vaisuu tta. Se on laa­
jo je n tutkim uste n mahtava tulos. Sen k irjo itta ja n on tä y ty ­
nyt kärsiä todellisia sydäntuskia m aailm an tähden." — George
D. Herron.
Jeesus kuuluu työväenluokkaan. M inä olen aina tuntenut, että
hän on o llu t ystäväni ja to v e rin i, m utta nyt, sen jälkeen, kun lu in
Bouck U hiten k irja n , tiedän minä sen. Rooman ke isa riku nta va­
ra s ti Kirvesm iehen, enBin ris tiin n a u littu a a n hänet. Bouck W h ite on
seurannut ryö vääjlä askel askeleelta. Hän on palauttanut K ris tu k ­
sen m aailm an köyhälistölle, jonka keskuudessa hän o li syn tyn yt ja
jo ta hän ra ka sti ja jo ta hän palveli horjum atta siksi kunnes köy­
hälistön vih o llise t naulasivat hänet ris tille .
M inä k iitä n kaikesta
sydämestäni Bouck W hitea tämän k irja n la h joittam isesta m«ail-
Eugene V. Debt, Chicagossa aikoinaan ilmestyneessä
“ Corning N ation” -nimisessä sosialistisessa viikkolehdessä.
Teoksen on kustantanut Työmies Kustannusyhtiö Kalle
Tähtelän suomentamana ja maksaa se loistoasuun painet­
tuna, kovissa kansissa $1.50. Kirjassa on 379 sivua. Kansi­
kuvan on piirtänyt K. A. Suvanto.
Tilataan osotteella:
TOVERIN KIRJAKAUPPA
®°x ^9.
M gm m iH IIIIIH U IlIllllim illlllllim illl III I l m
Astoria, Ore.
l i i ......................................... .....
Kansankirjeitä
Ruokaa ja asuntoa
MARSHFIELD BAKERY
••••••••••••••••••e
Astoria Grocery Co.
COPENHAGEN
l
S a l a is e t
Lignell'in Suoni. Apteeki
Kuvaiauluja
myydään ia kehystetään