Toveri. (Astoria, Or.) 19??-1931, January 18, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No. IS
ovat maksaneet paljon enemmän.
Kaksi vuotta taaksepäin istunto­
kauden ajalla senaatti palkkasi
75 kirjuria ja pikakirjuria ja e-
dustajahuone 111 kirjuria ja pi­
Lisää laivoja kadoksissa merellä. kakirjuria, joille maksettiin yh­
Galveston, Tex., 17 p. tammik. teensä $32,389.50c, kun istunto­
kokonais-menot
nousivat
— Kaksi ruotsalaista laivaa, jen
$68,416.03c.
Tähän
saakka
mah­
Consul Corfitz ja Consul Ools-
dollisten
huomioitten
nojalla
jo
son, jotka ovat täältä lähteneet
viime marraskuun 13 p. Havreen voidaan sanoa, ettei nykyisen is­
eivät ole saapuneet perille ja y- tuntokauden kulut tule olemaan
leensä otaksutaan, että laivat o- vähäisemmät kuin entisenkään.
Naisten sallitaan onkia vielä
vat joutuneet perikatoon. Ka­
ilman
erikoista lupakirjaa (licen­
doksissa on myöskin norjalainen
höyrylaiva Asborg joka oli mat­ ce) jonka miesten täytyy hank­
kia, jos haluavat joko metsästää
kalla Italiaan.
taikka onkia. Tähän saakka o-
Kaappari Pohjois-Amerikan ran­ vat naiset saaneet vapaasti met­
nikolla.
sästää ja onkia, mutta nyt on
Norfolk, Va., 17 p. tammiik. — ehdotettu lakiehdotus, joka mää­
Tänne on saapunut langattomal­ rää. että naisilla täytyy olla sa-
la liittoutuneitten sotalaivoilta mallainen lupakirja metsästyk­
tieto, että saksalainen kaappari- seen kuin miehilläkin. (Maanvil­
laiva, nähtävästi sama joka on jelijät saavat omalta maaltaan
hävittänyt laivoja eteläisellä At- ampua riistaa ja onkia kaloja il­
lannilla on nyt tuhotöitään te­ man lupakirja edelleenkan.)
Tulo- ja menoarvio-valiokun­
kemässä jossain Atlannilla noin
ta
on päättänyt ehdottaa kuver­
1,000 mailin etäällä Virginian
nöörin
viraston ylläpitämiseksi
rannikolta. Liittoutuneet varoit­
myönnettäväksi
$22,700, valtio-
tavat kauppalaivojaan kaapparin
rahastonhoitajan käyttövaroiksi
suhteen.
$35,100 ja yleisensyyttäjän käyt­
ka arvo laskettiin nousevan
$957,000 ja sen lisäksi oli lastin
kerällä vielä 40,000 bushelia veh­
nää.
T anskan länsi-Indian
s a a r e t siirretty
Y hdysvalloille
Washington, L>. C., 17 p. tam­
mik. — Virallisesti on nyt yli-
hallinto Tanskan länsi-Indian
saariin nähden siirretty Yhdys-S
vakain hallitukselle, Tanskan lä-j
hettilään B runin ilmoittaessa
Yhdysvaltain pääministeri Lan-
singille, että aikaisemmin tehty
kauppa on Tanskassa tullut vah­
vistetuksi. 'Samalla Lansing il­
moitti Tanskan lähettiläälle, että
kauppa on vahvistettu Ameri­
kassa, joten Yhdysvaltain lippu
tulee piakkoin nostettavaksi os­
tetuille saarille. Se tulee tapah­
tumaan heti sen jälestä kun Yh­
dysvaltain hallitus maksaa Tans­
kan hallitukselle sovitun kauppa­
summan 25 milj. dollaria.
-------------- □--------------
Aberdeenin ilmotus-osasto
1 Kansankirjeitä «
,j
||
RÄÄTÄLIT
M iehille ja N aisille!
KOHTUULLISET HINNAT
WASHINGTON
SEATTLE.
Ammattiin täysin perehtyneinä
takaamme työn kunnollisuuden
Ja tyydytyksen. — Pukuja sili­
tetään, korjataan ja puhdiste­
taan.
Kun tarvitsette
Kenkiä, hattuja, paitoja, alusvaat­
teita, pukuja, matka-arkkuja
ja laukkuja, ruokatavaraa
Aivan oikein.
Mrs. ja Mr. Bartel, aika toi-
Snellm an & Nurm i
sensa perään, ovat jutelleet naa­
304 So.—F St. Aberdeen, Wash.
puristaan Mrs. ja Mr. AxeVista
sekä kaikkea yleistä kauppatavaraa, niin käykää tarkastamassa
vähemmän siistejä juttuja. Mrs.
meidän tavaroitamme ennenkuin ostatte muualta. Me pidäm­
Axel on ollut Bartellin mielestä
retkuilija ja kurva. On käynyt
me hyvii. lajiteliut varaston ja myymme mahdollisimman
tansseissa ilman miestään. Nau­
halvoilla hinnoilla.
ranut nuorille miehille ja laulel­ • S . S. SMITH H A R D -«
lut tyttölauluja. Ei ole lakais­ •
Kunnioituksella:
W ARE CO.
•
sut lattioita ja on ollut vetelys. S Tavallinen rautatavara- ja huonekalu- •
B
Saksal. nainen tuo*
Mr. Axel on nähty teatterissa • B 420 West Curtis kauppa
katu — Puhelin 180 B
B
A
BERD
EEN
,
W
ASH.
..S
toisen
naisen
kanssa.
Ryypän­
m ittu am m uttavaksi
nyt lasin viiniä tuttavainsa kans­ • • • • • • • • • • • • • • • • • • «
sa. Kironnut BarteVeille kun I
320 $o. F IL, IBEKDEEN;209 First SL.UVM0MD; 203 Mb SL, HOQUIAM
El Paso, Tex., tammik 17. — he ovat tahtoneet siivosti osottaa '
Puhelin Oili
WASHINGTON
h M * 5251
“Jumalan tähden, lähettäkää mi­ kuinka hyödyllistä olisi olla ah­
nulle apua; minut ammutaan”, kerampi käymään työssä. Nuoi
RUOKAA ON SAATAVANA
sähkötti täällä oleville sukulai­ yhteensä tehden summan Bar- aterioittain, viikottain, kuukausittain
tövaroiksi $33,320.
Muita upotettuja laivoja.
IDA NIEMI,
Pilettiä myydään Europaan ja Europasta tänne, ja rahan-
Valtiovirastojen yhdistämiseh- silleen tänään Mrs. Henrietta teVien mielestä: AxeVit ovat epä-
100 So. E. S t
Lontoo, 17 p. tammik. — Lai- dotukset ovat olleet käsittelyn a- Müller, saksalainen nainen, joka mieluisisa kansalaisia.
lähctyksiä toimitaan varmasti ja nopeaan.
Aberdeen,
Washington
valiikennetoiimsto on ilmoittanut laisena ja senaatissa tehtiin jo on vankilassa Chihuahua-kau­
Mutta Axelit toimittivat niin,
upotetuiksi norjalaiset höyrylai­ päätös, että senaatin ja edustaja- pungissa, syytettynä urkkimises­ että koska jutut eivät lakkaa
• • • • • • • • • • • • • • • S
vat Solvang’in ja O ttan. Sol- huoneen yhteinen komitea saisi ta Villan hyväksi.
heidän yhteiselämästään niin an­ •
•
vang oli 2,870 tonnin ja Otta tehtäväkseen ottaa vastaan asiaa
Hänen El Pasossa olevat tut­ taapa korkean oikeuden ratkais­
K estävä ja tyyd yttävä on kak si arvom ittaa
• T H E GERMAN BAKERY. •
3,238 tonnin kantoinen.
koskevat ehdotukset ja valmistaa tavat ovat vedonneet täkäläiseen ta josko heidän käytöksensä an­ •
-------------- □--------------
•
niistä mietinnöt lakisäädöksiksi Saksan konsuliin ja hankkineet saitsee epämieluisan kansalaisen
................... 43.50-45.50
MIESTEN KENKIÄ
L ainlaatijain toim et mutta edustajahuone syrjäytti erään Chihuahua-kaupungissa o- nimitystä. Ja korkealle oikeu­ • koettaa tyydyttää teitä par- •
$2.75—45.00, aina 46.00
NAISTEN
KENKIÄ
• haimmalla tavalla mitä ra- •
..................... 50c—43.50
senaatin päätöksen.
Edustaja- levan lakimiehen puolustamaan delle juoruttiin kahdeksan tuntia • halla voi saada. Phone 3513 •
LASTEN KENKIÄ
Ensimäinen valmiiksi hyväksytty huoneen menettelyyn oli syynä, häntä. Mrs. 'Müller vangittiin jonka perästä se hasteli näin; •
BINDER & LIESE
•
15 p.
“Jos te Bartelit, jo monet muut •
päätös Oregonin valtion lain- että edustajahuoneen jäsenistö jouluk.
109 West Heron St. (p) •
------------- _□--------------
W alloch’s B uster Brown Shoe Store
teidän laisenne, pitäisitte enem­ •
laatijakunnassa säätää määrä­ pitää senaatista yhteistä komi­
Aberdeen Wash.
•
H jalm ar Lahtinen
män huolta omista asioistanne,
rahan lainlaatijakunnan istun­ teaa varten valittuja kolmea se­
Aberdeen, Wash.
207 East Heron St.
niin
teiltä jäisi vähemmän aikaa
naattoria erikoisesti epäiltävinä
to-menoihin.
vapautettu
Suomalaisia palvelee OSCAR PERÄLÄ.
niiden ihmisten elämän myrky­
suurten konporatsionien edusta­
tykseen alhaisilla
jutuillanne,
Salem, 17 p. tammik. — En­ jina
simäinen lakiehdotus, joka tällä
Kuohimis-ehdotuksen on esit-
Hjalmar Lahtisen, joka on jotka eivät tahdo kenellekään
istuntokaudella saatiin läpäise­ tänyt senaattori Earrell. Hänen ollut tuomittuna elinkautiseen pahaa, jotka haluavat nauttia e-
mään lainlaatijakunnan molem­ ehdotuksessaan
annettaisiin’ vankeuteen St \ incet du Paul lämän päivän puoleisestakin rin
mat huoneet myönnyttää valtion kauntin oikeusistuimelle v alta1 vankilaan, Que. maakunnassa, teestä istumatta aina hautaus­
varoista $25,000 lainlaatijakun­ määrätä aika-ajoittain taikka yh- Canadassa, on kenraalikuvernöö­ maan sypressien varjossa ja joi­ Kun silm änne tarvitse­
nan kulunkien korvaamiseksi. tänuttaisesti mielisairaina olevat ri nähnyt hyväksi armahtaa oi- den läheisyys lämmittää ystävät­
vat hoitoa
Tämä summa ei kuitenkaan ole taikka muutoin suvun jatkami­ keushovin esityksestä.
kin nauramaan. Ihmisten enem­ TAI KUN TARVITSETTE SILMÄ­
Phone 691. ABERDEEN WASH. 302 So. F St.
kaikki mitä lainlaatijakunnan is­ seen sopimattomat ‘henkilöt lää­
LASEJA, tavatkaa
Hjalmar loihtinen on kotoisin mistölle on aivan liiaksi vähän
UUSI SYKSYVARASTO M IEH ILLE.
tuntojen tiedetään tulevan mak­ kärien tutkinnon perusteella teh­ Lahdesta. Hänet tuomittiin toi­ iloja, että he edes vähäiset mu­
Tunnotuita Co-operative
Pukuja,
samaan ja edellisetkin istunnot täväksi sukua jatkamaan kyke­ sen suomalaisen taposta elinkau­ ruset poimisivat kaikki. Se olisi
Dr. H. W. Schoebel
Kenkiä, Gordon ja
Paitoja,
Silmälääkäri
ja
silmälasien
sovittaja.
nemättömiksi
vastoin
asiano-
myös
keino
saada
enemmän
iloa
tiseen vankeuteen, jota tuomio­
a iH s iix ia iiiiiiiis iiiin iiK is ic e m iin
Stetson Hattuja.
Alusvaatteita.
Bijou
teatterin
rakennuksessa.
I maisten itsensä ja sukulaistensa taan hän on suorittanut yli 11 kaikille. Mutta pienet ihmiset Puhelin W 6
Aberdeen, Wa»h.
öljytakkeja, Saappaita ja kaikkia taatusti kestäviä Ja veden pitäviä
Ja holhoojiensa suostumusta.
vuotta. Miten tapahtuma todel­
vaatteita, y.m. tarpeita.
Muitten lakiehdotusten ohella lisuudessa on tapahtunut, on
« lU llllllllIlllIlU IM iU lK IU llllfilH ii
on esitetty, että merenranta joka epätietoista, mutta mikäli tie­
korkeanveden
aikana tulee veden dän, on se tapahtunut tapatur­
Johan Savolainen eli Salo, Saari­
TULETTE HUOMAAMAAN, ETTÄ MEILLÄ ON
järveltä, Suomesta, jos olet elossa, peittämäksi ja ma taian veden ai­ maisesti.
JA LK IN EID EN
niin anna tietoa itsestäsi; perheesi kana kuivaksi julistettaisiin val­
So Aberdeenissä, myy kaiken- i
Viime talvena kun allekirjoit­
sitä kovin haluaa. Vuosi sitten lähti
ja Frank Aaltonen oli KORJAUSLIIKE
laista ruokatavaraa, makeisia, tu­
Marshfieldistä, Ore. Ollut Reedleys- tion maantieksi Co1umibia-joen tanut
suulta
Californian
rajalle
saakka.
sä, Cal., johluk. 11—15, vaan ei ole
Työmiehen postista pois sulke­ Luja työ hyvistä tarpeista halvalla. pakkaa y. m. Tavara taataan.
»en enempää ilmoittanut. Oilisiko
Lain tarkoituksena on saattaa misen vuoksi Ottavvassa, niin
H U O M.! Myyn HYVIÄ KENKIÄ
sattunut joku onnettomuus? Jos jo­ merenrannikko siten valtion o- Frank Aaltonen, joka on Laliti- KOHTUHINNALLA, sillä se on sivu­
Myös hinnat kohtuulliset.
Meillä on monen erilaisia sekä naisten että miesten kelloja mah­
ku hänestä jotain tietää, niin tekisi maisuudeksi ja maantiehallituk-
toimi työni rinnalla.
E D .E K L U N D
sen
lapsuuden
toveri,
jätti
ano
dollisimman alhaisilla hinnoilla.
hyvin, jos ilmoittaisi minulle. Mr.
sen alaiseksi, joskaan se ei R-fmuksen hänen armahduksestaan 202 So. F S t Aberdeen
Otto Harry, Taft, Ore.
Aberdeen,
BURNETT BROS.
seissakaan tapauksissa voisi oi • j c ana(j an ammattijärjestöjen pre
Wash.
18) Haluaisin saada tietää missä ovat la maantienä käytettäväksi
Johtava
timantti- ja jalokivikauppias
sidentti C. J. YYattersin välityk­
kaksi veljeäni, Adolf ja Walfrid Järvi,
318
East
Heron
St.,
Suuren katukellon kyltti.
sellä oikeusministerille. Oikeus­
vanhanmaan nimi Järvelä, kotoisin yöllistä.
Kaustiselta. Olisin niin iloinen saa­
Vastapäätä
ministeri ilmotti antavansa ano­
SUOMALAISILLE
dessani tietää veljet teistä. Jos joku Washingtonin valtiossa ehdote­ mukselle täyden huomion. Myö­
Hayes & Hayes innuumiiiiiiniiiiiHiiiiuiiiiiui!
tovereista tämän huomaa niin tehkää
taan sotilasharjoitusten käy­ hemmin Toronton osaston ulot­
ASUK K AILLE
täm ä heille huomatuksi, jos eivät it­
OLEN AVANNUT
täntöön ottamista kansakou­ teesta lähetettiin kaikille Cana­
Pankkia
se asianomaiset onnistu näkemään
GRAYS HAR-
luissakin.
tätä. Osotteeni on: Fanny Järvelä,
dan s. s. osastoille valmiiksi laa­
PALLOHAAUN
BORISSA
Box G, Red Lodge, Mont.
Olympia, 17 p. tammik. — dittu anomuskirjelmä, joka pyy­
Ma teemme pa- 3
yleisön käytettäväksi ja toivoa
Muitten ehdotusten ohella on e- dettiin lähettämään oikeusminis­
Otamme täten tilaisuuden pyy­
rasta työtä koh- 3
siellä kaikki tapaavani.
(19) Haluaisin saada tietää, mis sitettv, että kansakoulujen kah­ terille, jossa ¡liuotetaan, että he
tuullisella hin- S
tää teitä käymään kaupassam­
Kunnioittaen
sä veljeni John Petteri Nilson deksannella luokalla otettaisiin vhtvvät Toronton osaston au o .
nalla ja annam- g
me. Tulette huomaamaan, että
me
kirjallisen
varastossamme pidämme par­
nykyään on. Hän on kotoisin käytäntöön sotilaalliset voimiste- ! mukseen Lahtisen vapauttami-
A ug. Johnson
takauksen.
haimman
lajin
sekatavaraa
ja
Karl Kustavin pitäjästä -N orr­ luharjoitukset sotilaallisesti vält- seksi.
822 E. Heron St.
naisten valmiita vaatteita mah­
bottenin läänistä. Ruotsista. Jos tämätön terveydenhoito-opetus.
D ö ö lö lil
HEIKKILÄ ja
Asiaa ovat myös edistäneet
Aberdeen,
dollisimman kohtuullisilla hin­
Wash.
r \ a .C l l e l l i i
MATTSON
S
ei hän itse tätä huomaa, niin Kouluilta, joissa ei alistuta nou­ jotkut yksilötkin, m. m. eräs t>-
noilla. Nyt tammikuun ajalla
myös
Tunnetaan
nimellä
ottavat vastaan kaikkia ammattiinsa 3 _
_
■ m
■ m
1
myymme naisten kävelypukuja,
olisi hyvä jos joku hänen tutta- dattamaan määräystä kiellettäi­ rontolaincn lakimies, joka lienee
“Texas”.
takkeja ja leninkejä puolella
u u u iu ... .yöt».
taisi minulle allaolevalla osot- siin valtit »n kannatus.
tuttavuussuhteissa Ottawan her­
hintaa, y.m. tavaroita alennuk­
207 So. F. St.
-
vistaan hyväntahtoisesti ilmoit-
Senaatissa on tehty ehdotus, rojen kanssa.
sella. Huolimatta siitä, jos o-
teella: Mrs. Soffi Anttila, Box että valtio maksaisi teollisuus-
Tiedusteltuani vankilan viran
saatte puhua englanninkieltä
WASH. I 3
ABERDEEN,
A BER D EEN STEAM
241, Fort Bragg, Cal.
tai ette, voitte olla vakuutettu
omaisilta,
milloin
Lahtinen
va­
tapat urmakassaa n vakuutuskas­
siitä, että saatte rehellisen ja
LAUNDRY
san asiamiehen John E. Gilliesin pautetaan, sain vastauksen, että
MAA MYYTÄVÄNÄ!
ESPEDAHL’S STUDIO 3
suoran kohtelun.
15 eekkerin maa, tarpeellisine huoneus-
»oineen. 5 eekkeriä puhdasta; loppu helppo ia muitten kavaltamat $18,000. liäuet on vapautettu 6 p. tam-
H ja Hume katujen kul mataa
(Valokuvaus-atelieri) j
puhdistaa.
Lähempiä tietoja hinna-ta y.m. Huomioon
otettava seikka o n ! mik. sekä vietv erään Montrea-
saa joko suullisesti eli kirjeellä, osottcella:
PUHELIN 461.
tässä, että sanottu kassa muutoin I lissa toimivan hyväntekeväisyys-
Arkipäivinä:
Puhelin 551, 211’A G St. j
312/2 E. HERON ST.
EHDOTON
PUHTAUS.
FRANK NIEM I.
28041/, Colby Ave.. Everett, Wash. pidetään yllä teollisuudenharjoit- ' laitoksen liuostaan, joka toimit­
Aberdeen, Wash.
f
(over Dream theatre)
Sunnuntaisin:
Aberdeenin suurin ja parhain
tajilta kootuilla vakuutusmak- taa vapautetuille vangeille työ-
FRANK NIEM I.
—Suutari—
kauppa.
He ilmettävät Lahtisen ke-
Box 28-B. Clinton, Wash. suilla, joten kysymys on valtion tä.
7—8
SILMÄT
A
U
K
I
Tunnit:
10—11,
2-
asukkailla maksattaminen kas-1 liittyneen hyväksi sementti- ia
PETER HOTTA
H om esteadi tai farm i- san hoidossa tapahtuneet kaval- kivityöläiseksi, joten hänen toi-
Teen kaikkea suutarin alalle
Phone 1592—J
meentulonsa on taattu.
Hei pojat! Joulu on tulossa. Pääl­
lukset
m aita
kuuluvaa työtä.
lystakki tarvitaan ja myöskin talvi-
Lahtinen on vapautettu eh­
Suurella
enemmistöllä
hyljät­
Washington.
I
I
M
I
I
U
l
M
l
l
t
l
l
l
l
B
I
I
I
I
I
I
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
H
I
I
M
I
.
Cosmopoli»,
Oregon & CaJifornia rauatieyhtiön
puku. Tulkaa Henry Liukon tykö.
donalaisuudella,
että
vastaisuu­
tiin
senaatissa
ehdotus
tutkinnon
lahjoitusmaita. Omistusoikeus otet­
îiiiiî t ti» :» :»
Hän on mies, joka valmistaa puvun
tu takaisin Yhdysvaltain Congressin toimittamisesta valtion niielivi- dessa käyttäytyy hvvin. — Hä­ Onko päässänne köhnää? Jos pääs- selkään sopivan.
toimesta 9 p. kesäk., 1916. Kaksi- kaisten hoitolain johdossa syn­ nen täytyy myös ajoittain ilmot- sänne on köhnaä ja sitä kutisee,
Vanhat korjataan ja silitetään.
muna-tervasaippuaa, jolla pe­
miljoonaa kolmesataatuhatta eekkeriä tyneitä rettelöitä.
taa itsensä sen paikkakunnan ostakaa
K äykää kauppaa
sette sitä kerran viikossa, ja pullo
HENRY LIUKKO,
asetetaan asuttavaksi ja myytäväksi.
-------------- □--------------
poliisipäällikidle.
missä
milloin­
“Penslar Hair Tonics", jota hierotte 217 South F. St.
Aberdeen, Wash.
kotikaupungissa.
Hyvä asema. Metsä- ja maanviljelya-
kin oleskelee, ja paikkakunnalta päänahkaanne joka ilta 2 viikkoa,
Hinnat ovat alhaiset — Tavaran
uiaita. Sisältäen osan Yhdysvaltain
arvo korkea — Tyydyttäväiayys
parhaimmista jälellä olevista maista. Lääkäri tuom ittu lapsi* poistumisesta on myös tehtävä sitten aina silloin tällöin. Ostakaa
hyvä hiusharja (joka kestää yli “soo- MAITOA, KERM AA
MIESTEN JA NAISTEN
taattu
Buuri maan-jaotuskartta (Sectional
ilmotus.
rajotuksen op etta­
rittelu”-aikanne) ja kampa. Saatte
VAATETTAJA
Map) osoittamassa maan sekä laa­
Jos on Lahtisen tuttavia jotka nämät Ossi Heikelin apteekeista.
ja kirnupiimää saatavana joka päivä
dun. Hinta yksi dollari.
m isesta
FIELDS
Erityisesti luotettava.
tahtovat
hänelle
kirjottaa,
niin
Ja nyt ne jalat! Ne sitten ovatkin
Grant Lands Locating Co.
KARJALAN VELJEKSILTÄ
Pitänyt liikettä vuodesta 1896
tärkeät.
Jos
jalat
ovat
likaiset,
arat
voivat
sen
tehdä
ainakin
tois­
5,10 ja 15c kauppa
P.O. Box 610,
Portland. Ore.
turvottuneet ja hikoilevat, “soo-
taiseksi. osotteclla: 115 Milton ja
Puhelin
«56
105 ( . Heron SL
Aberdeen,
yv**h.
Puhelin
344,
Cleveland, Ohio. tammi. 17.— ■St. Montreal, Que.. Can. C;o Mr. rittelu” käy sangen valkeaksi ja aja­
V
astapäätä
Sähkörakennusta.
telkaa sitä hajua! Menkää taasen
Tohtori Ben L: Reitman, New Thomas YVoods.
Aberdeen,
Wash.
H eikelille ja ostakaa “Penslar Foot ABERDEENILÄISET
Yorkista,
huomattiin
tänään J ____
Kotoisen kauppa
Tablets”. Sulatatte yhden tabletin
J. \Y. Ahlqvist.
HUOM !
Stetson hattuja
syylliseksi lapsirajotusta opetta­
"P
pesuastiallisessa kuumaa vettä ja pe­
J»s teillä on Finniä ja näppyjä, voivat van kirjallisuuden levittämiseen.
sette sillä jalkanne joka ilta kunnes
ILMOTUS.
ihmiset luulla, että teillä on joku paha
sitten Tiputatte hiukan OLEN AVANNUT RUOKATAVARA
Flörsheim kenkiä
Kaikki ne henkilöt, jotka tie helpottaa,
ta u ti... Lukekaa mitä eräs henkilö kir­ Valamiehistö harkitsi asiaa 13
KAUPAN,
“Penslar Treadeasy Foot Powder”
• SAUNA YLEISÖN KÄYTETTÄ- •
tuntia.
tavat olevansa velkaa allekirjoit­ kenkiinne ja sukkiinne ja jos liika-
joittaa meille:
500 E. Wishkah St.
•
VÄNÄ
•
Stein
Bloch
pukuja
Covinxt^n, Mieti. Ar». kansalainen: Olen
Poliisitnomari
Cull
tuomitsi
taneelle,
niin
suorittakoot
tai
il­
varpaat
vaivaavat,
ostakaa
“Wonder
tilan n u t tuilta lääkkeen fiunejä ja kaxvojan puh­
Pyydän
sulkeutua
suosioonne.
•
•
$1000 sakkoon ja moittakoot itsensä helmikuun 1 Corn Remedy”. Se poistaa ne muu- j
distusta varten ja oli se k!->rrasaaan tehokas Reitmanin
• keskiviikkona,
perjantaina
ja •
lääke...Se poisti myöskin kaikki rumat merkit
lamassa
päivässä.
Täten
matkat
ly­
kuudeksi kuukaudeksi pakkotyö- (päivään mennessä ja nryös ne. henevät puolella, tanssi sujuu ja elä­
HISKI SAVONEN.
kasvulta- kunnioittaen.
J ack K « tola .
•
lauantaina
•
A. W. BARKLEY
Finni ja Kasvojen kaunistusvoide poistaa hön. Reitman pidätettiin $2,000Jjotka ovat jättäneet tavaroitaan mä tuntuu paratiisilta.
•
kello 2 j.p.p.
•
NAISET
HUOMATKAA!
•läpyt ja kaikenlaiset paiseet kasvoista, takauksella.
»
Ehdotus
uuden niin perikööt edellämainitun a- Leikatkaa nämä neuvot irti ja säi-
•
Hilja
Wirtanen.
•
203-205 So. G St.
T e k e e ihon
ihon k kirkkaaksi,
irk kaak si, puhtaaksi
puh taak si j a
• 1127 Fruot St. Aberdeen, Wash. •
Suuri alennusmyynti hatuille y.m.
m e n e tte le n lyttäkää vastaisuuden varalta. Jos
kuulustelun
mvöntämisestä
tulee
jän
sisällä,
muuten
kauniiksi . . . . Tilatkaa “ FINNI VOI-
-
si te*hä onmuita tarpeita, m eskää Hei- tavaroille tämän viikon aikana. Olen
Aberdeen,
Wash.
niiden kanssa k u te n 1 p a rh a ak
PETTA.”
Lähetetään posti vapaasti: esille tammik. _(J p'.na
‘
kelin puheille. Hän on Aberdeenissä pakotettu tämän tekemään huoneit-.
fl.00 hinnasta.
,
. ._ . ,
näen. Aberdeen, Wash., 12-26-16. joka jälkeenpuolenpäivän ja Hoquia- ten korjausten takia.
LEIMASIMIA (Rubbar
(Rubber Stamp»)
------- L icurll in Apt*»kl o# »nurin--------
LEIMASIMIA
Mrs. Maggie Lund,
Kannattakaa nliti liikkeitä, jot­
missä aamupäivillä ja jälkeen illalli­
Mrs. Alf. Abrams,
kaikesta laadusta saa tilata Toverin
---- Ujoin. Aptoeä 1 tädys^aliousa
i 216 So. H St.
Aberdeen, Wash.
p. Ä Ucaett co...superior, w i* i Kirjakaupasta.
,
*814 E. Wishkah St sen.
ka ilmoittavat Toverissa-
H u otari &
RUOKATALO
Nyman-Veljekset
I HALUTAAN TIETOJA I
K . E . S a l o Marion störocery.
suurin kello varasto Harhorissa
Boston Dentists,
! Dr. Osten Holsti
5 Suomal. L ääkäri
GEO. J. WOLFF’S
S
NUORET MIEHET
A. i BARKLEY
finniä