Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 21, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ORGAN OF THE FINNISH VVORKINr OMEN IN AMERICA
No 12
Tiistaina Maaliskuun 21 p — Tuesday March 21 st
1922 — Kahdestoista Vuosik
—
anaaö =r? Tn n7 tp v
yrmmsy (Hl V7 ?TS 0
KATSAUSTA
Sadun sankari suur oli
IVinkelfried
Katsellessamme Toveritarta sekä
yleensä järjestömme lehtiä huomaa
niistä eri paikkakuntaklrjoituksista
ilalnittavla eteenpäin pyrkimisen
merkkejä enemmän kuin milloinkann
muulloin koko järjestiimme olemassa- !a uljain pojista Sveitsin
olon ajalla Varsinkin tietoisuuden Syli auki hän syöksyi vihollisiin
hankkiminen on erikoisena ilmiönä mi uhkasi tuhansin peitsin
njnjauii jarjesiuu jäsenien KesKuuues
sa Eikä se Ilmene ainoastaan mies-
Meidän Sankarimme
ja peitsi-muuri se murtumaton
edessä vapaus-armeijan on
Syli auki nyt syöksyi
IVinkelfried
puoiisissa tovereissa vaan alkavat
myöskin naiset pyrkiä mukana Nais
toveritkin jo heräävät tietoiseen toi
mintaan ia tajuamaan sen tosiasian
että luokkataistelussa tarvitaan kaik- k°kos monta vihollis-peistä
ki työläiset hän rintaansa niin rivit
Vuosi on kulunut jo umpeen siitä aukaisten
kun järjestömme oli pakotettu eroa- ja murtaen muurin eistä
Mut ylitse urhon mi keihäät
etujoukkomme vuotaen verta
ja palavalla innolla paljastaen
jalon rintansa lahiari-keihäillen
Nyt tyrniähän ja ohranan
luolahan
meidän Winkelfriedimme
sortuu
Vaan sankari-voimat kun
tuhoutuu
myös vihollis-rintama nmrtuu
Ja kerta työn vapaus-armeijan
Ovatko Amerikan
tybläistytöt kuleja?
Työläistyttö voi pukeutua $90:l!ä
vuodessa aistikkaasti ja sirosti ja tar
vitsee 0 senttiä päivässä ruokaan e
rään Kansasin oikeuslaitoksissa Fin
porian kaupiaiden taholta esitetyn to
distuksen mukana tehdasoloja koif-'
kevassa kuulustelussa
Kapitalistiluokka näin alotteloe tais
teluaan tyttöjen ja naisten palkana
lentämiseksi $6 viikossa Kansasinsa
tapahtunut kuulustelu uudistuu piak
koin kaikissa Yhdysvaltain valtioissa
Kulien palkkatasoa siis tahtovat
kapitalistit saada voimaan lain avulla
maan Amerikan sosialistipuolueesta
sen luokkataistelun tieltä pois vajo
amisen vuoksi Ja tosiaankin on näh
tävissä se totuus että uutta virkeyttä
ja innostusta on senjälkeen voitu työ
läisiin lietsoa saada heidät runsaim
massa määrässä aktiiviseen toimin
taan Jo yksin se että naisetkin on
otettu huomioon ja vedetty luokka- keräs sankari-rintaansa kerta
taistelun piiriin on kerrassaan suuri niin rvntää nvt nmlotasrinvn
-j - t - - - - —
kaas
nyt toverit voittohon ryntäsi
taas
Kuten keihäät vihlovat
IVinkelfried
„„Vv„I BUi l r -" "" am
e: vviuvuau iianuaau auKcevau tuotanto-oloja hallitsevilla tuomioistui
millaan ensiksi naisille ja tytöille sit-
Esitaistelijoittemme ruumiitten ten pnJ"le ja miehille
edistysaskel
kaau ennen
Enemmän kuin milloiu
alkavat nyt naisemme
yli joukot ryntää kerta
se tyrannit julmat tietäkää
jotka janootte meidän verta
Me kanssamme kaadamme
multahan
ne keihäät kuin iskitte rintahan!
A ukusti
olla mukana kaikessa osastotoimin- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
nassa — — _ _____
Sosialistipuolueen yhteydessä olles
samme el sen taholta tehty mitään
huomattavampaa työtä naisten mu
kaan vetämiseksi ja valistamiseksi
luokkatietoislksi Vihdoinkin sekin
asia alkaa korjaantua
(Naisetkin on saatava tietoisiksi työ-
NAISEN ASEMA
Julmistuvana Kapitalistisella järjen
telmällä on keinonsa luoda suuressa
mittakaavassa halpaa työvoimaa Kil
tollisen maaperän tarjoavat tälle lml
papalVkiaisen työvoiman hiomiselle
ammatittomain naisten ja tyttöjen
suuret joukot Yhä aleneva työhiis-
ten elintaso pakottaa perheenäidin
ja vaimon jättämään kodin jotta per
he saisi perheenisän pieniin tuloihin
välttämättömästi tarvittavan lisän
Ammatittomain naisten tulva työ
markkinoilla helpottaa kapitalistien
puuhia ammattitaitoisten työläisten
palkkojen alentamiseksi ja siten huo
nontaa asemaa jatkuvasti Orjuuttava
luokka käyttää siis naisen luonnolli
sesta asemasta johtuvaa tilaa luokka
asema yhtään entistä parempi vaik- tarkoituksiinsa Naisen äidin velvil-
Kirj Anna Kauppinen
Tn ltantlfi atlrnion rn hd( ii_ ka olisi kaikki lmllitiisvirknilHn nul lisuuilet hänen nerlinvf!vn!ltsniitpnii
väenliikkeen menettelytavoista ja pe- ty ala-arvoisena niin kodissa kuin Bla siUa neiät valitaan yläluokasta hänen tottumattomuutensa yhteietol-
„„„„„ YUiLUto uraW yleismaailmallisessako yhteisltuntapii- )a no my°3 omia etujaan valvovat mmtaan tekevät omistavalle luokailo
rissa Naisella on ollut kannettava- On kyllä olemassa lakeja vanhuu- helpommaksi riistää naista vieläkin
uusi puolueemme Huomattavaa in
nostusta naisten keskuudessa on li
nnan Irntlrlrl la clralm m a f tKiDlmrtn rlun liiuannlnl 1 Säälimättömäni ITI tn Iti tt Dlinf tnmil rl
vr"? T-JT kat' eikä hän Ble saanut osakseen ple- la ja äitiyslakejakin mutta ne ovat ' "iestä
kovan kongressin paa okset taal akin „intakään nUomaavais miltään puo- vaan-paperilla paperilla säätää "kan- EIiime Palkkojen alennuksen ja imi-
ovat tulleet tunnetuksi Sekin lienee B11 va„„ „„„ „„ „„ tHaf„ annvniin(„' i„iii„ öiden murskaamisen ninasn Titfo-!
vaikuttanut että esim tämän maan lyoty Ja havaisty Nainen 0n' ollut ia mutta käytännössä niitä el mii- mn 'askelmin valmistautuu riisliijä-
sa määrässä alkavat kiinnittämään
sanan täydessä merkityksessä yhteis- loinkaan toteuteta sillä niitä ei ole Iuollla nujertamaan ammattitaitoin-
kunnan halvin ja uupumattomin or- sitä varten laadittukaan että toteutta- ten työläisten vastarintaa oikeuslai-
nuomioiaan ynteisKunnailisiin kysy- ja Vasta viimeisten vuosikymmen!- mistä varten Mutta siten pimitetään toksissa propageeraamalla tytöille ja
myksim ja toivovat jo pääsevänsä „n nn_ „„„ „Qllto„t„ w_ ta„M„ 19imi„a„„ t„„oci0 b(„„i„ naisille kuuden dollarin viikkonnlk-
pois sorrosta ja siitä vuosituhantisesta kuudessa jonkunlaisia VapausPyrki- näin hyvät säädökset meillä'on On- kaa'
myksiä ja ovathan osalta voittaneet- ko niistä apua se on toinen asia
Pakottamalla viiliemmäu vastustus-
alennustilasta jossa nainen on ollut
x-ynuvdi tietoisuuteen tasa-arvoisuu- Itin itselleen joitain oikeuksia mutta Tutkiessamme työläinaisen asemaa kykyinen osan ensiksi hyväksymää!
teen innokkaammin kuin koskaan en- ainoastaaI1 yläluokan naiset Hehän Neuvostoyhteiskunnassa huomaani- palkanalennuksen valmistetaan niiis
nen' ovat niitä jotka eivät milloinkaan ole tue sen olevan tyyten vastakkaisen tä ainekisista ase vastahakoiseinpia
-Näinä aikoina on näkynyt lehdissä saaneet tuntea työorjan raskasta Neuvostohallitus antaa työläisnaiselle ammattitaitoisia työläisiä vastaan Hl
sensuuntaisia ajatuksia että naisten kuormaa mitä he silloin myös tietä- samat oikeudet kuin miehellekin siis ten el neilIa ole ainoastaan mahdolll
pitäisi muodostaa agitatsionijaostoja vät pohjajoukkojen etujen valvomises- täydellisen tasa-arvoisuuden miehen suua tehokkaammin riistää naistyöliil
jokaisen osaston yhteyteen siten vai- ta vaikkapa heillä onkin huomatta- l innalla Se vapauttaa työläisnaisen Biä' vaal1 samalla keino alentaa niHa
loittaaksemme yhä suurempia nais- via virkapaikkoja valtioiden hallin- kaikista vanhanajan tavoista jotka työläisten elintasoa pienentää puikko
joukkoja valistuksen piiriin ja saa- noissa y m Mutta ovatko he virka- muodostuvat esteiksi naisen vapau- ia huonontaa työläisten aseman la
daksemme heidät mukaan luokkatais- paikoissaan työläisnaisten etujen kan- delle Täydellinen maksuton hoito ja suurentaa työttömien vara-armeijan
telmin Jo onkin aika kaikella taval- nalla heidän turvallisuuden ja huol- huolenpito sairauden aikana vanhuu- Puolet Yhdysvaltain väestöstä Ja
la asettaa telkeet riistäjähiokan tielle lon ylläpitämiseksi? — Ei vaan ai- dessa täydellinen ylöspito ilman mak- kolmasosa maan työtätekevistä on nai
ja yhtenä keinona siihen on juuri koo- noastaan omien yksilöetujensa ja kun- sun ja raskasta työn tekoa Neuvosto- sia- Kuitenkin järjestyneitten naisten
ta kaikki naiset luokkataistelu-armei- niansa tähden että heillä vaan pysyi- vallassa työläisnaisella on oikeus mie- lukumäärä 011 verrattain pieni Nais
jaan Meidän tulee kaikin keinoin sl täyteliäät "lihapadat" ja elämä oli- nen kanssa tasa-arvoisena valita kaik- ten el ule "skääppäämällä" tehden
taistella liittoutunutta riistäjien mah- si kaikin nuolin turvattua siksi istuu klin neuvostoihin omat edustajansa työtä halvemmalla palkalla huonontaa
tia vastaan ei miehinä ja naisina vaan meillä naisia maiureina v m ja myös itse tulla valituksi Lenin työläisten tilaa Sama palkka saina-i
yhteisenä työväenluokkana Työläisnaisetkin ovat alkaneet vai- eräässä lentolehtisessään sanoo: "Mei-
Toverittaret kautta maan Ylity- veutua ovat alkaneet ajatella yhteis- dän tulee opettaa jokainen palveli
käämme kaikki jäseniksi Työväenpuo- kunnallista asemaansa ja ovat myös jatarkin valtion hoitoon Nainen voi
lueen osastoihn ja toimikaamme niis- alkaneet vaatimaan itselleen oikeuk- hoitaa minkä' komisaarin virkaa ta
sa kaikella tarmolla Opiskelkaamme sia ei tietenkään virkapaikkoja vaan hansa hän voi suorittaa kaikkea työ
lukurenkaissa toimikaamme kaikissa hiukan huoiennusta nmiin inkanäiväi- tä armeijassa kansantaloudessa Vai-
niissä tehtävissä mitä meille tarjo- siin kantamuksiinsa Ovat saaneetkin tionnne hallinnossa y m Siis yleen- naisten luku todistaa että tapa jolla
taan Siten tuemme ja vahvistamme pikkuparannuksia kuten lyhyemmän sä naisella on täysi vapaus kaikkine naisia lähestymme el ole oikea 01
perustettua puoluettamme ja sitä tie- työpäivän tehtaassa mutta nekin u- oikeuksineen Neuvostovallassa Kaik- keampi tapa asettua kosketuksiin
tä onkin työmme erittäin suuresta sein sattumalta ki tämä tapahtuu siten että järjes- naisten kanssa tuottaisi ehdottomasti
merkityksestä työväenluokalle Useassa tapauksessa "kansanvalta!- teliiän kotikommuuni keskuspesuloi- parempia tuloksia Järjestynyt työ
Tenittämme voimakkaasti työtä o- nen" hallitus myöntää lakipykälän noen yhteiskunnallisten ruokalain pe- väestö ei ole osannut ottaa huomioni
mien a!itatsioniaseitemme levittämi- jotta naisetkin voivat tehdä ylityötä rustaminen lasten soimien lasten tar- naisille ominaista psykologiaa ja yli
seksi Etenkin Toverittaren tunne- j n e Sitten vielä kotiaskareet pääl- Ilojen leikkikenttien kesäsiirtolain teiskunmillista asemaa Työn onnia
tuksi tekemiseksi uhratkaamme ai- le kas tässä meidän työläisnaisten koulujen kouluruokaloilleen j n e luminen vaatii että naisille tarkoito
kaa Se työ kantaa hyviä hedelmiä lain suojelus on kapitalistisessa yli- Näiden avulla vapauttaa Neuvostoval- tussa vetoomuksissa otetaan naniä o
Kaikella tavalla pyrkikäämme yhtei- teiskunnassa Ei yhtään helpompi ta naisen orjuudesta Naisella ei rikoisuudet huomioon Tämä ei suit
seen päämäärään Lehtiä ja kirjaili- kuin ennenkään ei huolehdi hallitus työstä tultuaan ole itkevä lapsilauma kaan osota että namen olisi miestä
suutta lukemalla avautuu näköpiirim- siitä saavatko työläisnaiset ruokaa tai huolehdittavanaan ei kiirettä ruuan "alempi" vaan yksinkertaisesti täten
me ja niin tulemme tietoisiksi asiois- lämmintä jos heillä on vaatteita tai laittoon tai pyykin pesuun vaan voi otetaan huomioon naisen erikoisuu
ta joista meillä ennestään on ollut jalkineita jos he sairaudessa saavat vapaasti lähteä kokouksiin tai muihin det — Jeannette D Pearl
vain hämärä aavistus Tietoisuus on kunnollista hoitoa eli yleensä josko yleishyödyllisiin toimiin j n e Neu- ] ~ '~
„„ D1118 „i„ iioiiiö oiämicor niioiittia lninlnmn vnstoli n II it n a autan naiselle vanauden toisia suorittaessaan tärkeitä tehta-
jjtt aa aairciijinc jjninuauiiiic tcnc- iijuu luiinvii unuu
mään velvollisuutemme luokkataiste- ilman työn raadantaa Ellei ole tyo- opiskeluun jota työläisnaiset vauia- via ym ibkuuhi
]llssa Aina Piirainen tä niin kuole Ei ole työläisnaisen mättä tarvitsevat ollakseen täysitie- mistyössä
ta työstä olkoon naisten tunnussuna
na ja yhäti nouseva palkka heidän
päämaalinsa jossa tarkoituksessa nais
ten tulee järjestyä työlälstoverieiv-ia
kanssa luokkataistelutovereiksi
Suhteellisesti pieni Särjestyneiileu
uudellennrakenti-