Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 14, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja :-: :-: Organ of the Finnish YVorking VVomen in America
TOVERITAR
No 7
Tiistaina Helmikuun 14 p — Tuesday February 14
1922 — Kahdestoista Vuosik
ry-_ k?
SIRPALEITA JA KATKELMIA
1
m
(Toverittarelle kirj Richakd Pesola)
Feodor Chaliapiriia kuulemassa
Maailmassa on perin vähän sellaisia tai
teilijoiki jotka ovat huomattavasti ko
honneet lusinataiteilijan yläpuolelle mut- laulukieli
ta siitä huolimalta ovat halukkaat jaka- käyttelemänä
luin sellaisella taiturin tarkkuudella Siinä juuri onkin se seikka mikä Cba-
mutta yhtäkaikki vapaasti ja teeskentele- liapin'in on tehnyt koko maailman köy-
liiättömästi että sellainen on ominaisia hälistön rakastamaksi Hän ei kuten suu-
vain suurille taiteilijoille iin osa venäläisistä taiteilijoista muun y-
Chaliapin lauloi venäjäksi ja vaikka sa- liiuystön mukana jättänyt maataan scn-
notaan että venäjä ei ole onnistuneimpia lähden että siellä sorrettu luokka nousi
tuntui siltä kuin ChaliapirTin valtaan vaan hän jäi ilostuttamaan pai
se olisi ainut kieli joka jon kärsinyttä ja paljon uhranulta kan
inaan taidettaan köyhälistönkin hyväksi päästää taidelaulajan oikeuksiinsa saunsa suurella taiteellaan
Sellainen taiteilija on Feodor Chaliapin Chaliapin on mukaansa tempaava per- Oliko se "veron veto" tai jokin
Tämä Venäjän kuuluisin laulaja teki hil- soonallisuus Hänellä on harvinaisen sellainen vaikutin joka hänet sai
jakkoin konserttimatkan Yhdysvaltoihin
kin antaen konsertteja useimmissa tä
män maan suurimmissa kaupungeissa
Tämän kirjotlaja oli hänen konsertis
saan Clevelandissa O ja on ha
lukas merkitsemään tämän het
ken yhdeksi elämänsä arvok
kain) maksi taidenautintohetkek
si Sanotaan että Chaliapin on
bolsheviki mutta hänen ohjel
mastaan ei se ilmennyt ensin
kään ellei ota holshevikisena il
miönä sitä että se suoritettiin
verrattomalla taidokkuudella
Se käsitti kohtia oopperoista ja
lukuisan joukon venäläisiä kan
sanlauluja sekä vakavia että
humoristisia Uskottavaa on et
tä taiteilija olisi esittänyt enem
pi nykypäiväistä Venäjää vas
taavan ohjelman jos se olisi ol
lut hänen vallassaan Mutta ku
ten muistetaan sai hän tähän
maahan konserttimatka-oikeutensa
vissien hallituksen sää
dösten puitteissa (m m ei hän
täällä saanut konserttejaan pan
na toimeen Venäjän nälänhä
täislen nimellä vaikka hän oli
Venäjältä lähtiessään luvannut
koko konserttimatkatulonsa nä
länhäläisten avustukseksi Tä
män huomioon ottaen on perin
helppo ymmärtää että Yhdys-
kookas mutta kaikin puolin sopusuhtai
nen ruumiinrakenne Persoonallisuus siis
on sopusoinnussa äänen kanssa— Siinäpä
lienee vaikutin joka sai hänet kazanilai-
muu
siten
menettelemään? Siinä kysymys johonka
emme taida ainakaan vielä vastata Mut
ta jokaisessa tapauksessa tiedämme etlä
Chaliupin'in suuri ääni on kaikunut Kol
" mannen Kansainvälisen kong
ressien juhlissa ja nyt hiljakkoin
se on kaikunut Englannin ja Yh
dysvaltain mahla vimmissa oep
perusuleissa — Volgan seutujen
nälänliä täisten liyväksi
Hiin Chaliapin Kazaifista —-
siis Venäjän nykyisen nälkä
seudun lajisia
V
5 4 i €
Itsekasvatuksesta '
Kun tavallisesti me työväen
luokan jäsenet olemme jääneet
vaille korkeampaa koulukasva
tusta niin aiiiioa tie saadaksem
me itsellemme ja luokkataiste
lullemme tarpeellisia ja välttä
mättömiä Heloja on hankkia nii
tä itseopiskelun kaulia Samoin
muissakin suhteissa lullaksem
me kunnollisiksi luokkalaisleli
joiksi on meidän kasvateltava
itseämme Itsekasvatus näin
niuodoin on yksi luokkataisleli
jan tärkeimpiä leliläviä Mutta
päästäksemme siinä alkuun on
meidän ensiksi pyrittävä syven
tämään ja laajentamaan Helo
jamme Sen taasen parhaiten
voiimuc tehdä hyvän kirjallisuu
den ja sanomalehtien viljclemi
ivulla Kuitenkaan ei ole tyydyttävä
ja koko maailman tunnustettuinipien lau- siilien eitä ahdetaan pälliimme joukko
Fi:oi)ort Chaliapin
valtain viranomaiset myös sensuroivat sen suutarin pojan kohoamaan Venäjän sen
hänen ohjelmistonsa)
Mutta kaikesta huolimatta olivat Cha- lulaiteilijain joukkoon leorioja kuitenkaan käsittämättä niila !o-
Iiapin'in konsertit sellaisia että ne Yli- Chaliapin on alkujaan proletaari 1 Iii n siliämän valossa Tulee ensiksi koettaa
dysvalloissakin antoivat paljon ajattele- on syntynyt Kazan'issa köyhän suutarin syventyä tosielämään etsiä siellä tiedoille
misen aihetta taiteellisissakin piireissä poikana vuonna 187'! Hän on lyösken- pohja jne Täten menetellen samalla
Ne täytyivät yleensä kuten porvarilliset nellyt lotjamiehenä Volgalla ynnä monis- kun meidän ajattelukykymme kasvaa ji
sanomalehdetkin myöntää että Chalia- sa muissa toimissa Tuli kuUenkin jo ver- tietovarastomme lisääntyy me myöskin
pin äänensä ja musikaalisen kypsyytensä rattain nuorena kotiseutunsa musikaali- sivistymme sanan oikeassa merkitykse-
nuolesta on vksi kaikkein liarhainimista sissa iireissä huomioonotetuksi Sitle sa Ja sehän se
laulajista (The Cleveland Press sanoi cl- sanotaan hänen erään keisarillisen per- linkein pyrkimys
tä Chaliapin on Caruson jälkeen ensimäi- heen jäsenen suosiollisella avustuksella
n c n maailman suurista laulajista Kun päässeen korkeampiin musikaalisiin o-
Caruso on kuollut niin tämä on ynimär- pinnoihin joista hän selviintyi suurena
reltävä siten että elossa olevista laulajis- taiteilijana Sen jälkeen on hän ollut Ve
ta tunnustaa Press Chaliapinin'in par- näjän kaikkien kansankerrosten suoras
haimmaksi Suuri tunnustus!) taan jumaloima laulaja vaikka tielysli-
Ja siinä ne olivatkin oikessa Kohta kun kään proletaareilla ennen loka - marras-
Chaliapin astuu näyttämölle ja antaa suu- kuun vallankumousta ei ole ollut suuria
ren multa hienosointuisen ia kauniisti mahdollisuuksia nauttia hänen lailees-
viireilevän äänensä kaikua huomaa lap
on HsekasvaiuKsemiJi'
Multa kuitenkaan me
emme tahdo sivisiya vain lisemme vuiui
si kuten porvarilliselta ajallelupohjalla
itsekasvatusta harrastavat: tullakseen
malli-ihmisiksi ja saavultaakseen yhteis
kunnassa edullisia asemia vaan senvuok
si et lii silen voimme paremmin luokkam
me asiaa palvelin Siis kommunistisella
ajallelukannalta katsoen on itsekasvatus
vain keino iiiokKuinisienm edistämiseksi
tikin että nyt on jostakin tavallisuudesta
poikkeavasta laulusta kysymys Kaikki
vähemmänkin musikaaliset ainekset tem
paa hänen jumalallinen äänensä mu
kaansa Ja kaikki esityksensä suorittaa kykynsä Neuvostovallan käytettäväksi
taan Mutta sen jälkeen se on saanut snta ja silla kannalta työläisten itsekasvatus
iaultia täysin siemauksin Proletaarinen onkin otettava Muunlaaluisel ltsekasvi
vallankumous Venäjällä antoi työläisille luspyrkimykset eivät kuulu meille vaxi
f tuoikeuden teattereihin ja taidelaitok- niille joiden elämä on porvarillisuuden
sun ja Uialiapin antoi suuret taiteilija- lapiiuiiKeiiii
(Jatkoa seur siviilin)