Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 07, 1922, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    maan tähän osaa Yksin Moskovassa
ilmouttautui silloin (sotilasharjoituk
siin yli 5000 naista Punaisen-armeijan
mukana taistelutoiminnassa on
naisia kuollut 1854 henkeä Tämän
lisäksi on Punaisessa-armeijassa toi
minut naisia sairashoidon alalla
Venäjällä ei ole ainoatakaan teolli
suuden alaa jossa ei olisi naisia
Heitä on kaikissa tehtaissa ja työlai
toksissa raitioteillä puhelin- ja säh
köasemilla y m
Yhteiskunnallisen huollon ja kas
vatuksen alalla on tänä aikana tehty
paljon Ympäri Venäjää on laaja
koulu- ja lastenhuolto verkko toimin
nassa Ja yhteiskunnallisen ravitse
misen alalla toimii -yksistään 75000
naist i
Hallinnollisissa tehtävissä ovat nai
set n yöskin mukana Heitä on kai
kissa neuvostoissa Koottu tilasto o
sottaa että m m 12 läänissä on nai
sia neuvostoissa 635 siis keskimäärin
62 naista lääniä kohti
Lukutaidottomuuden poistamisessa
maatalouskommuunien kunnallisten
käsityölaitosten kirjastojen koulu
neuvostojen y m järjestämisessä o
vat naiset suorittaneet työtä Työläis-
ja talonpoikaiskontrollin alalla
ovat he myös työskennelleet ja saa
neet lukemattomia epäkohtia eri lai
toksien toiminnasta poistetuksi
Ammattiliitoissa on naisia paljon
Kaikilla teollisuuden aloilla on am
matillisesti järjestyneitä ja naisten
toiminta ammatillisen liikkeen alalla
kasvaa päivä päivältä
Työskentelyssä suurien naisjoukko
jen mukaan vetämiseksi on saavutet
tu hyviä tuloksia delegaattikokouksi
en kautta Tehtaista neuvostolaitok
sista ja kotitaloudessa työskentelevis
tä valitaan delegaatteja eri neuvos-
Täten ilmotamme edempänä a
suville tuttaville ja työläisto
vereille että meidän täytyi
luopua ainoasta pojastamme
ILMARISTA
Hän sai tapaturmaisen kuole
man leikkiessään toisten poikas
ten kanssa tyynyillä ja kaatui
niskansa poikki kuollen heti
Hän oli syntynyt täällä Hannas
sa Wyo ja kuoli 15 p:nä tam
mikuuta 1922 Oli kuollessaan
12 vuoden 7 kuun ja 20 päivän
ikäinen Toinen kaksoiveljensa
William kuoli täällä neljän kuun
vanhana Heitä ikävällä kai
paamme isä äiti ja sisko Impi
9 vuoden vanha ja paljon muita
sukulaisia ja tuttavia
Kiitämme kaikkia tovereita
kun meitä avustivat ja niin suu
rena joukkona otitte osaa su
ruumme ja niistä kauniista kuk
kaseppeleistä joita laitoitte
Frontierista Superiorista ja
Rosk SpringsMstä asti ja täältä
toitte niin paljon että Ilmarin
hauta verhottiin KUKnaisvaip
paan Se eikö väärin että elon pursi
näin ruhjottiin niin lapsen
pienoisen "
se isän äidin ilot toiveet mursi
jäi rotunamme tuntehet
kaihojen —ISÄ
Nyt ei enää elon myrskyt pauhaa
vaan meidät verhoo murheen
musia yö
Siellä toivon sulle suojaa rauhaa
vaan kaikki toivehemme maahan
lyö —ÄITI
Orpo olen veikko poistui
Kyynel vuotaa siksi
kun ett' tule mulle enään
leikkikumppaniksi
— SISKO
Kolkko vaikk' hauta levon se
suopi
siksipä suruun syytä ei lie
Taistomme täällä vain tuskia
tuopi
hautaakin kolkompi elon on tie
INGERI SANNA ja
WM E HlULi
Box 74 Hanna Wyoming
Tiistaina Helmikuun 7
tolaitoksiin harjoittelijoiksi Kun yli- sein sisäänpääsyjä kiskotaan sunnun- Näyte maseu a on hy vaaaa Itota „
det ovat oppineet palaavat he toimiin- tai iltasin Ei ainakaan useammas- nassa johon in oa ja toimintahalua
sa ja toiset valitaan tilalle Näin op- ti kun kerta kuukaudessa ja silloin lietsoo uusi o htajamme Ja mar Ha-
piv at he tuntemaan yhä enemmän yh- aina näytellään isompi kappale joten mari Kaikki jotka olette lauluun _ ja
Lskunnallisen elämän eri muotoja olisi suotavaa että iltamiin tul- näytelmiin innostuneet koittakaa
Heistä ei tule yksistään ammattityö- täisiin vähän runsaslukuisankin kun tehdä parhaanne kyllä johtaja ohjei-
läisiä vaan he oppivat myös tunte- ei kerran tarvitse aina sisäänpääsyä ta antaa
maan kommunistisen elämän eri puo- maksaa Kyllä siellä on jokaiselle Pian kai saadaan nahda kuinka V -
]ja jotakin kuulemisen arvoista Ei so- an ja osavasti pyramndit syntyvät
Kävisi pitkäksi luetella tässä kaik- vi heittäytyä niin kovin veltoksi että jossa reippaat voimistelijamme tai-
kia niitä aloja joilla Neuvosto-Venä- en perusta mistään mitään sillä nyt toansa näyttävät '
jän työläisnaiset ovat työskennelleet pitäisi olla ainakin aikaa enempi kun Sunnuntaikoulu on myöskin hyvas-
näinä neljänä vuotena Edellä maini- mitään muuta Mutta näyttää siltä sä voinnissa jossa lasten terveet aja-
tut jo osottavat joukon eri aloja jois- kun ihmiset eivät perustaisi muusta tukset saavat luokkaselvion vaariste-
sa naiset ovat olleet parhaimpia to- kun tanssista ikäänkun sillä lailla ko- lemättöman totuuden kuulla Tämä
distuksia siitä uuden elämän rakenta- ettaisivat unhoittaa edes vähäksi ai- on asia johon täyty lainata painavan
vasta työstä joille työläisnaiset ovat kaa jokapäiväiset huolensa huomion että meidän lapsemme tn e-
pohjaa olleet luomassa Täällä on ollut hirveät myrskyt ja vat kasvatettua tietoisiksi jo ihmis-
Neljän vuoden saavutuksena tulee pakkaset että ei ole ollut niin kylmää alkuina etteivät he enää ole sita tie-
ennenkaikkea merkitä että suurien talvea pitkään aikaan joka onkin sen dotonta massajoukkoa mita tanapa -
työläisnaisjoukkojen keskuudessa teh- vaikuttanut että lapset melkein kaik- vänä on vielä vanhassa väestössä pai-
dyllä valistustyöllä on saavutettu pai- kl ovat kovassa yskässä ja melkeinpä jon
jon Naisjoukkojen keskuudessa kas- kaikilla aikuisillakin on yskä Toveruudella: — Alina Toko
vaa poliittinen tietoisuus He aika- Toveritar Aino VVesanen on Dr Tai-
vat yhä aktiivisemmin ottaa osaa toi- son hospitaalissa leikattu josta hän FITCHBURG
mintaan ja tämä on takeena siitä et- kumminkin suoriutui hyvin ja hän S S Osaston vuosikokous pidet
tä työväenluokan taloudellinen elämä pääsi jo 25 p:nä t k kotia melko ter- tiin Moose haalilla 18 p:nä tammi
elpyy nopeasti kun yhä suuremmat veenä kuuta ja päätettiin siellä seuraavista
joukot ryhtyvät sen hyväksi työsken- Lapset näyttelivät 8 p:nä tammik asioista Ensiksi luettiin vuosikerto
telemään kappaleen (Venäjän lasten avuksi) mus josta ilmeni että toiminta on ol-
Lokakuun neljättä ' vallankumouk- jonka esittivätkin hyvin Toivotta- Iut ripeätä koko vuoden ajan vaikka
sen vuosipäivää juhliessa voi Neuvos- vaa olisi että lapset toistenkin ot- haalipula onkin paljon vaikeuttanut
to-Venäjän työläisnainen jo iloita taisivat näytelläkseen jonkun kappa- osastomme toimintaa Johtokuntaan
työnsä tuloksista joskin hänen juuri leen - E Lehtimäki alkavalle vuodelle valittiin: Oscar Ka-
tämän juhlapäivän johdosta tulee en- härä Alex Ahava Herman Jansen
tistä tarmokkaammin ja kestävämmin Tl M Ml NS ONT CANADA Jack Laukkanen Leander Koivu ja
tiivistyä kommunistisen puolueen ym- Seuratessani Toveritarta johtui Otto Lagerqvist Agitatsioomkomite-
pärille ja sen avulla lujittaa työväen mieleeni että ei taitaisi pahaa tehdä aan valittiin Kusti Teliin Aina Laak-
diktatuuria että se kestäisi yhä edel- jos täältäkin Canadan kulta kyläs- so Ade Laatikainen Wilho Laakso
leenkin kaikki ulkoa ja sisältäpäin tu- tä Tlmmnsistä kerran Toverittaren Kusti Mäki Eino Sinisalo ja Emil Sor-
levat hyökkäykset palstoja täyttäisi kun kerran täällä vo Huvitoimikuntaan Fanny Teliin
Työväen diktatuuri antoi Neuvos- on suuri suomalais- asutus ja paljon Mandi Rinne Julia Laatikainen Aina
to IS nai sille tilaisuuden työs- on Toverittaren tilaajia ja lukijoita Wax Riika Lunden Hilma Hautanen
keSn yh" kunnallisen elämän mutta ei ole täältä meidän hommista Jack Laukkanen Oscar
11 vlin se takaa edelleenkin mitään mainette a i v nkuin ei JJJ
työväenluokan naisiile tayaeuisen v-
pauden ja elämisen oikeudet
Lyyli L
Kirjeitä
-
i&nrtmiiNu min
Ishpemingin S S osasto i oU sään- — ZZZ kuntien arvostelu Vilkkaan ke
tömääräinen vuosikokous 25 p tam- "as lu" nita3 kustelun jälkeen hyväksyttiin johto-
mikuua jossa valittiin taas tälle vuo- "TZlZtZ K -vL vuodet toiminta Agi
delle virkailijat ja luettiin raportit toiset myyjase jo ta tulot taas ahe „ lausuttiin toi
viime vuoden toiminnasta jossa il- tetaan Neuvosto-Ka m' M tMal tarkemmta iM
meni että toimittu sitä on mutta ai- st samoin myös mita saamme a ku- mus ta aaarTOista ohjeImaa
neeliinen tulos on huononlainen ver- Talla f" eMulta uorittamaan osaston tiai
rattuna edelliseen vuoteen Mutta hy- ramme on Juuri Neuvosto Karjalan a Huvitoimikunnalle annet-
vähän se on että edes niinkin paljon vustamista varten perustet tu Ta: siss Huv
on saatu näin huonona aikana Laina- tus on siis mita parhain Jokainen m tay un
kirjaston raportissa ilmeni että kir- työläisnainen voi auttaa Ka a an to- nu kii ta a
joja on useampia ollut lainassa aina
viime keväästä saakka _ joten o isi
suotavaa että jokainen jolla on lai-
nakirjastomme kirjoja ottaisivat tä-
män huomiooosa ja palauttaisivat mi-
tä pikemmin sitä parempi "Työmie-
hen" kirjeenvaihtajaksi eli uutisten
kirjoittajaksi li valittu edellisessä
kokouksessa E Rautiainen ja vuosi-
kokouksessa valittiin toinen I Mäke-
lä Toverittaren uutisten kirjoitta
jaksi tu„ Anna Viitala ja aUamainit-
"limoitettiin että osastomme enti-
nen jäsen Säm Hopponen on kuollut
Aura Bointlssa ja hänen omaisensa
olivat vailla puhujaa hänen hautajal-
11 SrrS j= mee mal— v se - jen
J 9p:nä ja puhujaksi lupautui Rau- „
skaupana oli myöskin vuosiko- Hssa se uusi Canadan työäisten kuka voittajana selviytyy A J
kouksensa tämän kuun 22 p:nä jossa pvolue johon £ Imtste ui Säen tulee niis-
oli keskustelin kaikenlaisia liikettä teistoiminnassa koko Canadan tyo- kin almiste P kuulumatto
koskevia asioita joka onkin taistellut Iäisten yhdessä suuressa puolue s a te muodo fJ vielä
elämän ja kuoleman kamppailua jo eikä hajanaisissa ryhmissä ilman si- mat Nnta en ole
melkein vuoden ajan ja nytkin täytyi tovaa yhtenäisyyttä Tahan uuteen f'™ "™™' aLn
liikettä supistaa ja panna ajuri pois puolueeseen liittymällä tulemme me da etta ei ne akaOa uko
ja liikkeenhoitajan täytyi ruveta aja- olemaan myös kiinteä osa kansain- man z koiaan ouhuaa ote
maan sen minkä kerkiää välisestä luokkataistelu rintamasta Nuorison j laata juhla P
Huvitoimikunta on ollut nykyisin taistelemassa ihmisoikeuksia itsellem- f iX J ilmas
hvvin ahkerana ja hommannut joka me ja tämän kapitalistisen jarjestel- vaksi la suut leka J? m
pyhäksi hyviä ohjelmanumeroita „i- män alas murtamista Tähän tyohon ta huom ta "
mittain kuvaelmia ja pieniä näytös- tulee liittyä koko köyhälistoluokka ja melko pa Ijon y leis oa oH
kappaleita ja tulee siiä pitkittämään naisen on astuttava miehen rinnalle
niin kauvan kun huonoa aikaa ke käsikädessä ih Oikeuttaan vaati- tZJSt soit
tää Ei tarvitse peljätä että liian u- maan suoniemin
p— Tuesday February 7th
muuu -™""- — " '
la on asianiaua luimuin un mrm „„
vilkkaammassa vauhdissa eteenpäin laskijoiksi J Vuori K Teliin ja T
NSiset hommaavat kiireellä ompelu- Kautto Tilien tarkastajaksi John
seuransa kanssa ja töitä tulee kova- Pehkonen Hjalmar Aarnio ja Leo
ti Yhdet myyjäiset pidimme joulu- Mäkelä Kirjeenvaihtajaksi Työ
kuulla jossa oli tuloja yli puolentcis- miehelle" Oscar Kähärä ja Toveritta
ta sadan dollarin joista annettiin relle Aina Laakso Eteenpäin kir-
__ _ _ 1 1 „ : — nl!ntn Toi o o-itn f emnm-
XT Tnvlnlnn W-räbci $1 £0 00 la
verenä nuy '
tehdä m
H on etta voi Kem"
ay S™ £
Ha maanantai P uoll kahden san ai
kaa varsinainen työkokous kertua-
telukokoua kahdeksalta Viimat
on ollut "t
aivoston vallankumous KeBkpstei
tua tultiin siihen tulokseen ette ta-
mä on siksi tärkeä ja raskas asia et-
tä jätetään viel =te
SL J
kysymyksen: "Valits evatf ° "ajat
joukkonsa va joukot johtaja n
Kysymys on b s arkea ja aman pai
No 6
Vmnltea iatettiin en„alleen Äänten
16(311 Vii III IctJ ali vainu jm b —
brt™itniifl Smi iä keen seurasi toi-
toimla Sanomalehtilevitysarmeija si-
tä vastoin sai hyvn ankaran arvoste-
osakseen Agitatsionikomitea vel-
voitettiin järjestämään toimintansa
agitatsionikomitean
ten ette yk B alatoimlkun
„Sn volaaan toimia paremmin
Ä Sä oukkona Järjestys va-
v etmalIeen Pöytäkirjan
okutaja en
taxka tejaksi
Kaha
2TÄ -
soa oi a
]at ja Sn suoriutuivat kerraa
an n-Mttä