Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 06, 1921, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Syyskuun 6 p — Tucsday Sept 6th
No 36
LEADVILLE COLO
Siitä onkin kulunut jo pitkän ai-
kaa kun on nähty Toverittaren pals-
loilla kirjoituksia tältä
naita En tiedä missä
paikkakun
e aika me
nee vaan niin se mennä
huristaa
ettei perässä pysy
No niin osastomme toiminta tä
- tä nykyä on perin hiljaista kokouk
sia on pidetty joka toinen sunnun-
tai ja pikku iltamia aina silloin täi-
loin Elokuun 6 päivänä oli osastol
lamme vapaa ohjelma-iltama oh
jelmaa oli keräytynyt tavallisesti
Muun muassa esitettiin pieni näytös
kappale "Punaisten jahti" y m Y-
Ieisöä oli naalille saapunut vähän ei
olisi liikaa vaikka kaikki suoma-
laiset mitä niitä täällä nykyään on-
kin tulisivat naalille aina silloin kun
siella iltamiakin tapaa olla ja sinne
jonkinmoista ohjelmaa saadaan hom-
matuksi sillä voimien puutteessa il-
tamia ei täällä tule olemaan kovin
tiheään
Työolot täällä ovat sangen lamaan-
tuneet Kaivannot ovat enimmältä
osaltaan seisauksissa olleet jo pitem
män aikaa ainoastaan joitakin pik-
ku liisareita on jotka koettavat teh-
da toimeentulonsa munkkimalla maan
alaisissa komeroissa
Kannon otto ja kalastus ne tääl
lä ovat nykyään olleet muun työn
tilalla tärkeimpiä tehtäviä vaan ei
hän sitäkään kaikki soisi toisilleen
että tällaisena työttömänä aikana
saisi edes tuoretta kalaa särpimek
seen Niin nähkääs meidän suoma
laistenkin keskuudessa on vielä sel
laisiakin henkilöitä
kaikin tavoin saada
jotka koettavat
sokaroiduksi vir-
kakunnalle oman kansallisuutensa
rrnttn Tättälf ää tnki tuollaiset hä-
— — j -— - —
peälliset työt tekemättä
Ilmat täällä ovat nykyään olleet
kokolailla sateiset vettä on satanut
joka päivä jo viikko määriä
Ja nyt lopetan tähän tällä kertaa
kun ei ole enään mitään muistissa
Siis ei muuta kuin parhain terveh
dykseni kaikille Toverittaren lukijoil
le Kirjeenvaihtaja
EUREKA CALIF
Lasten kesäkoulu onnistui koko
lailla hyvin kaikesta vasta-agitatio
nista huolimatta Lapset näyttivät1 kastutti ohjelmaa Martin Hendrikson
kurssien lopettajaisissa mitä he olivat nin 2 -iltaiset luennot
oppineet Suorittivat niin arvokasta Elämänsä työväenliikettä seuran
ohjelmaa että eivät monet aikaiset- neen tienraivaajan filosoofisella var
kaan sellaiseen pysty Kurssien lo- muudella elostelee hän asioita Innoa
pettajaisiin ei tullut paljon yleisöä tunein tanssari unhoittaa että puheen
mutta siitä ei auta masentua vaan loputtua on tanssia vaan tarkkaa vai -on
edelleenkin tehtävä kaikki mitä sena kuuntelee tämän tinkimättömän
voidaan lasten kasvatustyössä Oli luokkataistelijan suorasukaista asioi
siinä tavallaan syy miksi juhlat epä- den selvittelyä
onnistuivat Samaan aikaan oli kau- Juhlien kolmantena iltana esitettiin
pungilla porvarien humpuuki teltta näytelmä "Ennakkoluuloja vastaan"
jota kaikin mokomin täytyi käydä Jokainen myöntää että se oli mitä on
katsomassa Työläiset ovat vielä sei- nistunein näytös-iltama Harjoitukset
laisia ajattelemattomia raukkoja että oli johtanut J Roine ja esiintyi hän
vaikka porvarien toimesta laitettai- kappaleen paä-osassa Erittäin huo
fliin minkälaiset kissannaukujaiset masi että liikkeet ja roolit olivat jo
niin sinne pitää välttämättä mennä kaiselle selvillä Muuten on "Ennak
mutta ei niihin tilaisuuksiin joita koluuloja vastaan" miellyttävä viaton
meikäläisten taholta toimeenpannaan huvinäytelmä joka kyllä sopii meikä
Kaikenlaiset säärinäyttelyt viehättä- Iäisillä näyttämöillä esitettäväksi Ja
vät tavattomasti ja niistä voidaan toivottavaa olisi että seuraavan toi
työmaallakin puhua pitkin viikkoa mintakauden aikana saisimme usein
mutta työläisten omista hommista ei näin onnistuneita näytös-iltoja Suo
vain hiiskuta Sanotaanpa niinkin tavaa olisi myös että työväen näytel
että yhtenä iltana näkee humpuuki miä joita näyttämöllämme voi esittää
taltassa niin paljon että ei A ka- otettaisiin huomioon sillä niiden kaut
dan haalissa kymmenessä vuodessa ta samalla voimme tehdä periaatteel
Jospa työläistoverit tekisitte omaksi lista agitatsioonio Ja mitä nayttämÖ
hyväksenne niin paljon agitationia voimiin osastossamme tulee voisiin
kun te teette porvarien puolesta niin mepa esittää vaikka "Erikki Puken
se olisi jotain ja uusia voimia kuuluu tulevan tultu-
Mitä toveri Brusilan puheeseen tu-
lee niin saanen sanoa että kyll-
meillä hänestä on vielä kylliksi oppi-
mistä vaikka ei hän olekaan niin
lennokas puhuja kun joku muu van-
hempi veteraani Niin että sen mi
tä hän suorittaa luokkataistelu aree-
nalla ei - suinkaan ole kovin vähäksi
katsottava Hän on luokkataistelu
opista kokolailla selvillä
Syysk 4 p on keskustelukokous jos-
pohditaan Eurekan osuusliikkeen
toiminnasta kun meillä usealla suoma-
laisella on tämän liikkeen toiminta
epäselvillä Miljoona dollarin kysy
mys on sotkenut asiat epäselviksi
Meistä monikaan ei pysty seuraamaan
toiskielisiä kokouksia kielen taita-
mattomuuden vuoksi Siksipä tässä
kokouksessa tulee liikkeen päähoi-
taja tov Elonen selostamaan näistä
asioista Siis tulkaa kaikki kuule-
maan jotta ei tarvitse olla epätie-
toisia asioista Ei kapitalistit meidän
meidän leivästä huolehdi vaan otta-
vat entisenkin pois vaikka ei meillä
entistäkään paljon ole
Syyskuun 10 p:nä meillä on haus-
ka vaudeville iltama jota ei täällä
Eurekassa useinkaan näe On kuu-
lemma tulossa
siihen tilaisuuteen
näytöskappalekin
Ähvä
MONESSE PA
Minäkin pistän pienen kirjoituksen
Toverittaren palstoille En ole näh
nyt pitkään aikaan kirjoitusta täältä
Huono aika on täälläkin ollut tä
tänykyä varsinkin kaksi kuukautta
Nyt alkavat kuitenkin työt parantua
mutta palkat lasketaan aivan mität-
toman pieniksi
Koulu alkaa syyskuun o
p :na ja
nuna menen
luokkaan
kouluun
kuudenteen
Ehkäpä nyt lopetan ja
kirjoitan
enempi
toisella kertaa
Helmi Sorsa
QUINCY MASS
Jospa
tien ja
mistä
alkaisin vaikka niistä emän
poikien 3 mi päiväisistä ilta
Ne olivat 25 26 ja 27 p:nä
viime kuuta
Tuloihin nähden onnis
tuivat ne mainiosti sillä jokaisena il
tana oli avara salimme täynnä ylei
söä Ja ohjelmakin oli onnistunutta
lukuun ottamatta joitain vähempiar
voisia numeroita Vaan sen sijaan ri-
aan huomaamaan noskujemme lika
set hommat sillä kukapa luokkatais
telijan nimeä kantava työläinen viih
tyisi seurassa jossa johtajat ilkeä
mielisesti parjaavat ja pilkkaavat työ
väen valtaa ja vallankumousta Tul
kaa mukaamme jokainen vaan siihen
armeijaan joka kerran on tuhoava
tämän nurinkurisen järjestelmän ja si
jaan luova uutta jossa muun muassa
sana "työttömyys" on tuntematon
jonka tähden nykyäänkin niin moni
työläinen tuskaisin mielin ajattelee
saapuvaa talvea
Keholta n jokaista 5 S Klubin nais
ta tilaamaan itselleen Toveritar sillä
muun periaatteellisen lukemisen ohel
la on siinä mitä valituinta romaani
lukemista jos on hyvää tahtoa ei se
hintakaan ole niin suuri joskin dol
larit ovat kalliita nykyisen työttömyy
den aikoina
S L
CLEVELAND OHIO
Kesä on taas vaihtunut syksyyn
aivanpa liian pian Suuret huvipai
kat meren rannikoilla purkavat asuk
kaitaan takaisin kaupunkeihin tal
veksi sillä koulut alkavat pian jo
ten lapset on tuotava kouluun On
nelliset ihmiset ja onnelliset lapset
kuin olette saaneet kesänne viettää
meren rannikoilla kaukana kaupun
kien tomusta ja hälinästä Mutta
onko tuo huvittelu ollut kaikkien saa
vutettavissa Ei! Ainoastaan heidän
jotka elävät toisten työn kustannuk
silla heillä ainoastaan on ollut tilai
suus mutta he jotka kaiken tekevät
ja kaiken tuottavat he ovat olleet
pakoitettuja viettämään kesänsä pö
lyisessä kaupungissa ja heidän lapsen
sa ovat saaneet vilpoisen meren ran
nikon asemasta leikkiä kaupungin
kaduilla jossa ovat joka hetki vaa
rassa tulla yli ajetuksi ja moni lap
si Clevelandissakin on saanut leikkin
sä maksaa hengellään
Palvelustytöt ovat ihmeissään - kuin
ne "hyvät" rouvat on alkaneet kenk
kuilemaan ja pudottamaan palkkoja
alas oikein "Porvoon mitalla" Mi
käli olen saanut tietooni on rouvat
huomanneet yhteenliittymisen tärkey
den ennemmin kuin tytöt ja he osaa
vatkin käyttää edukseen nykyistä pu
lakautta Noin pari kolme vuotta ta
kaperin olisi tytöilläkin ollut otolli
nen aika järjestäytymiseen ja nyt oli
simme vähän voimakkaampia taiste
lemaan oikeuksiemme puolesta mutta
jos joku oli silloin hiukan kaukonä
köisempi ja otti puheeksi järjestäyty
misen tarpeellisuuden perhepalveli
joiden keskuudessa niin hänen pu
heensa otettiin vastaan jollei aivan
ivalla niin ainakin leikillä eikä kat
sottu tarpeelliseksi rykiyä moisiin
puuhiin sillä saatiinhan hyvää palk
kaa oli "hyvä" paikka ja "hyvä"
rouva ja jollei kaikilla ollut kaikkia
yllämainittuja "hyvyyksiä" niin ha-
kekoon niitä itselleen näin sitä jär
keiltiin Mutta nyt kuulostaa että
tyttöjen mielet on muuttunut "hy
vien" paikkojen suhteen eikä enää
puheissa olekaan samaa ylimielistä
sävyä Perhepalvelijoita yleensä pide
tään hitaimpina (ja ehkä ovatkin)
tulemaan mukaan luokkataistelujär
jestöihin mutta näyttää siltä että yhä
useampi heistäkin alkaa aukoa sil
miään Italialaisilla oli hiljattain jokin kir
kollinen juhla jolloin he ampuivat
ilmaan useampia tuhansia dollareita
Kuinka paljon parempaan tarpeeseen
ja tarkoitukseen olisi voinut tuonkin
summan käyttää kun olisi jakanut
niiden kerjäläisten kesken jotka näl
käisin vatsoin kulkevat ovelta ovel
le kuin käyttäen turhanpäiväiseen
ilotulituksiin Paljon on vielä työtä
sosialistisen valistustyön tekijöillä täs
säkin suhteessa On aivan kuin teh
täisi nälkäisten työläisten kustannuk
sella iroonista ivaa ensin kerätään
heiltä viimeiset sentit ja sitten ne pol
tetaan muutamassa minuutissa muka
kirkonmenoja täyttääkseen
Yhteistoiminta on mennyt kesän
kuumuudesta huolimatta hyvästi e
teenpäin Kuten viime kirjeessä mai
nitsin on s s osaston ja I W W
hranchcin haalitoiminta yhdistetty
Useita onnistuneita huvitilaisuuksia on
jo yhteisesti toimittu huolimatta sii
tä vaikka haalitoiminnassa onkin
vallinnut tavanmukainen "kesäloma"
Nyt varsinaisen toimintakauden alet
tua jatkukoon sama innostus ja yh-
teisymmärrys sillä solidarisuus työ
läisten kesken on voimaa 1
Ompeluseura lopetti kesäloman E
lokuun 25 p:nä kokoontuivat joukko
ompeluseuran naisia toveritar Pyöt
siän kotona jossa päätettiin lopettaa
kesäloma sekä pistää neulat lentä
mään Vaikka kesänaikana ei ole
kaan pidetty kokouksia ei silti ole
oltu toimettomana Töitä on tehty
kotona ja onkin useita arvokkaita
töitä valmiina Muistakaapa tulla
ompeluseuran kokouksiin runsaslu
kuisina joukkoina suunnittelemaan
myyjäisistä sekä ottamaan vielä jo
ku työ tehtäväksenne että saadaan
myyjäisistä suurenmoiset Näin au
tamme pyrinnöillämme aineellisesti
sillä agitatsionityö vaatii myöskin ai
neellista apua
Tappoi lapsensa ennemmin kuin
näki hänen kärsivän nälkää Mrs Ma
ry Stoltis kuristi vuoden vanhan lap
sensa muutama päivä sitten Vangit
taessa selitti mrs S poliiseille että
hän ei voinut nähdä lapsensa kärsi
vän nälkää ja siksi hän sen tappoi
Mrs Stoltis on ollut työttömänä pitem
män aikaa ja nyt useamman viikon
työn etsinnässä toisilla paikkakunnil
la Mrs Stoltis asetettiin syytteeseen
murhasta Sehän se on kapitalistisen
yhteiskunnan tapa rangaista seurauk
sista mutta syyt jätetään tutkimatta
Perheessä on vielä kaksi lasta jotka
äitiä vangittaessa itkivät leipää
Alde
HANNAN t S O ompsluMur kokoukael
pidetään jokaisen viikon torstaina kello I
Jpp Huora! Kaavia taataTana jok s ke
kouksea loputta
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseuri
kokoontuu joka torstai klo 2 in 713 E
lst St — Tervetuloa
HOQUIAftfIN i S O ampclusturu ko
koukset ptdetiia osastoa talolla Ahtolas
sa joka torstai kello 2 Jp OsoUi 315—
lOth St Hoqoism Wuh
PORTLANDIN S S OSASTON OM
peluseuran kokoukset pidetään joka
kuun ensimäinen ja kolmas torstai
osaston talolla klo 8 Osote 7 1 9
Montana Ave
WAUKEGANIN III SS O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä ja kolmantena tors
taina alkaen kello 6 illalla — Osas
ton ompeluseuran kokoukut ovat jo
ka toinen tortai alkaen klo 2 j p p
Kahvia kokoukien loputtua
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA £
LÄAKEKIRJA — NO D
Piinll on yli 25 miesten Ja unisten tautia seit
tettvnä Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista kotilääkkeistii Mistä jokainen voi
Ue valita sopivan lääkkeen taudilleen samaten
jiyöskin lääkkeitten hinnat y m
Lääkkeet eivät ole patcnttiläiikkcltä vaan tosl
iraoma luisia valmisteita joita Suomela on jo
käytetty monin kymmeniä vuosta
Tiimiin kirjan saatte va[iasti Ja pitUIsl Ben
olla jokaisessa suomalaisessa kodissa silla ette
tiedä koska sität tarvitsette varokaa humbuuki
laäkkeitä ja Iiumbuuki-totitoreita
— Ifgneirin Apteekki on suuri n—
— Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa —
P A LIGNELL CO Superior VV is
r
1
Il
1
' i
' (
t
1 J
? 1
5 i 1
I ) I
1 4