Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 17, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
Tiistaina Elokuun 17 p— Tuesday August 17
No 33
Marttyyri
Kirj Harald Johnson
(Suomennos Kansan Lehdelle)
Magnussonin kahvila el ollut eri
laisella palkalla missä kahvilat ta
vallisesti ovat ja että minä erään
kerran satuin keksimään sen joh
tui pelkästä sattumasta Se oli ni
mittäin viehättävällä ujoudella kät
keytynyt maailman katseilta somaan
takapihaan enkä varmaankaan kos
kaan olisi solminut tuttavuutta sen
ja sen omistajan kanssa ellei Man
neystäväni olisi saanut yhtä noista
hänelle niin tavallisista ja oivallisis-
ta päähän pistoistaan
— Olen väsynyt Ja alakuloinen sa
noi hän Menkäämme juomaan
Magnussonille kupin kahvia
— Magnussonille? lausuin kysyväs
ti sillä luulin tarkoin tuntevani kalk
ki kaupungin ravintolapaikat
Manne näytti ylimieliseltä Voi
peijakas sanoi hän Etkö tunne
kaupungin suurinta aarretta Pyy
dän anteeksi jos loukkaan itserak
kauttasi Sen omistaja on suurin
runouden marttyyri jokatapauksessa
ja sekin merkitsee jo jotain No
tuleppas sitten niin saat nähdä sel
laista mikä on täyttävä sielusi kun
nioituksella Astuimme sisään eräästä portista
kuljimme pihan poikki ja aukaisim
me pienen oven jonka kello päästi
hirveän hälytyksen Manne heittäy
tyi välinpitämättömänä vanhaan per
hesohvaan seinän vieressä
Katsos jatkoi hän Einar Magnus
son tämän kahvilan omistaja on
suurimpia runoilijoitamme Hiin on
kerran julaissut runokokoelman En
tiedä sen nimeä mutta voisit ottaa
selvän siitä Se julaistiin hanan o
maila kustannuksellaan ja miesparka
teki konkurssin heti senjälkenn
Kaikki runoilijat eivät totta totises
ti tekisi sitä tyydyttääkseen Psyke
änsä Senvuoksi on liike ' nykyään
vaimon nimissä Hänen eukkortsa
näes on hyvin proosallinen nainen
eikä häri aluksi ollut selvillä mie
hensä runokokoelmasta ollenkaan
Mies joka on ujonlalnen käytti
runokokoelmassaan nimeä Jäns K
tai jotain muuta yhtä vilpitöntä
Vasta kun romahdus syntyi täytyi
mlesraukan tunnustaa syntinsä ja
niin tuli salanimi paljastettua
Tässä pysähtyi ystäväni äkkiä ai
vankuin olisi saanut iskun suulleen
Eräs ovi oli hiljaa avattu ja työpu
kuinen mies astui sisälle Hän oli
pienikasvuinen kapeat kasvot tum
man ryöväriparran ympäröiminä
Takkuisan tukan alta näkyi kaksi
suurta liyväntahtoista silmää jotka
omituisella tavalla katselivat muita
ihmisiä
— Kas hyvää päivää herra Mag
nusson alkoi Manne reippaasti
Kuinkas on terveyden laita ja sen
suuren rakkauden — tarkoitan ru
nouden jumalatarta Saan esittää
virkaveljen: Herra Johnson — Her
ra Magnusson
— Tervetuloa herra Johnson On
hauskaa että poikkesitte tänne Ää
ni oli käheä ja hiljainen Nousin ja
tartuin hänen kouraansa ja sanoin
muutamia merkityksettömiä sanoja
joita aina pidetään tarjolla Ne näyt
tivät lankeavan hyvään maahan sil
lä Magnusson oUi heti paikalla tuo
lin ja Istuutui pöydän ääreen senjäl
koen kun hän oli asettanut siihen
kahvivehkeet ja vienerleipä lautasen
— On ihana oi'a runoilija sanoi
hän tarjotessaan On vain ikävää
että se tulee niin kalliiksi
Minulla oli eräs kysymys huulilla
ni mutta sitten tulin ajatelleeksi hä
nen konkurssiaan ja vaikenin etten
loukkaisi häntä Hämmästyksekse
ni jatkoi hän itse arkaluontoista
keskustelua samalla kun hän lak
kaamatta katseli minua lapsensilmH
lään — Katsokaa herra Johnson minul
la on itselläni tekeillä eräs runoko
koelma mutta oli vaikeata saada si
tä käsiinsä Se sisältää käännök
siä Heinen runoista Niin itse en
kylläkään osaa saksaa mutta kandi
daatti Englund oli niin ystävällinen
että käänsi ne minulle suorasanai
siksi ja slttehän ei ollut vaikeata
muovailla ne runomuotoisiksi Hän
oli minulle velkaa hiukan Mutta
sittenkään en ollut oikein varma' o
llko runokäännökseni aivan oikein
suoritetut Niin Ja sitten herra
Johnson tietää että kaupungissa on
saksalainen lääkäri tri Unger ja mi
nä ajattelin että olisi viisainta lähet
tää runot hänelle Niin teinkin Hän
lupasi tarkastaa ne 200 kruunusta
jos hän vain saisi rahat heti Mlnul
la oli hirveästi vaivaa saadakseni ra
hat vaimoltani Hänen mielestään
oli tarpeetonta panna rahoja sellai
seen Hänhän el ymmärrä runoutta
Mutta vihdoin sain ne kuitenkin
vaikka muristen ' Katsokaas sanoin
että rahat tulevat tri Ungerille joka
ottaisi tilauksia vastaan ylioppilailta
ja muulta senkaltaiselta joukolta
niin että siitä voisi tulla hyvää an
siota Ja niin annettiin teurastaja
Johnsonille lista ja tri Unger lupasi
kirjottaa suosituksen Mutta sitten
hän tuli taas takaisin 14 päivän ku
luttua Ja tahtoi 100 kruunua lisää
Hän sanoi ettei hän voinut tehdä
työtä halvemmalla Se vei paljon
hänen aikaansa sanoi hän En us
kaltanut kääntyä vaimoni puoleen
vaan sain juoksennella pitkin kau
punkia lainaamassa Niin sain ko
koon 100 kruunua Ja kannoin ne
Ungerille Kului hyvin pitkä aika
enkä kuullut mitään Ungerista paitsi
että hänen perheensä alkoi ostaa lei
pää meiltä Niin oikeastaan he ei
vät ostaneet sillä en tahtonut ottaa
maksua sellaisesta pienestä Ja si
täpaitsi Unger piti hyvin paljon lei
västä Hän sanoi että se oli mel
kein yhtä hyvää kuin minun runou
tenikln Niin sainhan minä kuulla
hänestä kerran Hän" tarvitsi 60
kruunua vekselin lyhentämiseen On
neksi ei minun tarvinnut pyytää vai
moltani apua sillä kertaa sillä hän
hän on semmoinen hm Eräs hyvä
ystävä lainasi minulle luvaten olla
puhumatta vaimolleni Mutta sellai
nen tuli aika kalliiksi enkä ole vielä
tänäkään päivänä maksanut velko
jani Ja sitten taasen kului aikaa aina
kin puoli vuotta Niin soitin minä
Ungerin ovelle ja pyysin että hän
tulisi meille Ja tosiaan hän tuli
yhtenä päivänä ja tavattoman ys
tävällinen hän oli Kaikki oli käy
nyt hyvin sanoi hän Hän oli saa
nut tilauslistoilleen monta monta tu
hatta nimeä Oli vielä yksi lista yll
oppilaltten lukusalissa Ja sen hän
vielä kerää täyteen Kustantaja oli
jo ottanut runot kaikki oli järjestyk
sessä Sitten hän huomasi suuren
kuparikattilan nurkassa Aika hieno
kattila sitäpaitsi Vaimoni oli saa-
nut sen kotoaan Siltä kattilasta pi
ti hän ja alkoi pyytää sitä Minä
vastustin Mutta kuinka kävikään
hän alkoi rettelöidä Käsitinkö mi
nä sitten väärin hänet tai hän mi
nut mutta hän vältti että olin an ta
nut hänelle kattilan Senjälkeen tu
li kaksi kaupunglnpalvelljaa ja vei
vät sen En voinut tehdä mitään
tri Ungerillahan oli minun runoni ja
hän sanoi että ellen luovuttaisi kat
tilaa antaisi hän palttua minulle ja
minun runoilleni Vaimoni suuttui
tietysti haukkui kaupunginlähetit
eikä halunnut antaa kattilaa Minä
koetin kyllä sovittaa ja järjestää Ja
selittää miten asia oli Ja sitten
hän alkoi haukkua minua että muka
olin ilennyt antaa hänen kattilansa
sellaisen lorun vuoksi Mutta hän
hän el ymmärrä niitä asioita hän on
niin jokapäiväinen
Niin ja sitten taas kului pitkä ai
ka Vihdoin minusta alkoi käydä pit
källiseksi tuo ikuinen odottaminen
Menin ylioppllaltten lukusaliin ja
kysyin vahtimestarilta eikö tri Un
gerin lista ollut pian valmis Ei hä
nellä mitään listaa täällä ole sanoi
hän
El ole sanoin minä ihmetellen —
Ei siellä koskaan ole ollutkaan sel
laista Minusta alkoi tuntua hiukan
harmilliselta Juttelin parin ylioppi
laan kanssa Ja he neuvoivat minua
menemään tri Ungerin luo ja luke--maan
lakia hänelle sillä hänen sano
taan olevan aika humpuuglmestarln
Ja niin lähdin hänen luokseen Mut
ta en lukenut hänelle lakia sillä en
osaa haukkua vaan kysyin kaikessa
ystävyydessä kuinka pitkälle hän
jo oli edistynyt runojen tarkastelus
sa Mutta kun hän jälleen alkoi pu
hua siltä listasta en voinut olla sa
nomatta: Eihän siellä ole mitään
listaa eikä koskaan ole ollutkaan
Minä olen puhunut vahtimestarin
kanssa Jesus miten mies suuttui
Hiin sanoi että hän vangitsisi minut
Lopuksi heitti - hän runoni pöydälle
ja sanoi: Ottakaa ne en tahdo olla
missään tekemisissä hra Magnusso
nin kanssa Niin enhän minä voi
nut mitään tehdä Otin runot ja läh
din Eikä hän ollut tehnyt rahtua
kaan niiden hyväksi Monet ovat
sanoneet minulle että tein tyhmästi
kun menetin rahat ja kuparikattilan
Eniten minua harmitti että sain
kuulla siitä yötä ja päivää Ja leipä
sitten jonka Ungerin väki oli kulut
tanut! Minulla ei ollut rahtuakaan
hyötyä koko jutusta
— Magnusson — terävä miehekäs
naisen ääni keskeytti raa'asti runoi
lijan kärsimyshistorian Magnusson
nousi huomattavan nopeasti ja ojen
si minulle kätensä Hyvästi ny'
hra Johnson OH hauskaa että poik
kesitte Elkää unohtako minua Mi
nun täytyy mennä nyt Se oli vai
moni joka kutsui sanoi hän mata
lalla äänellä eikä hän ymmärrä
tällaista
— Magnusson!
— Niin niin minähän tulen heti
Olen vain tarjonnut kahvia Tulkaa
pian takaisin
Hän katosi mutta vaikka hän huo
lellisesti sulki oven saatoin kuulla
miten karkea ääni riiteli ulkona
— - Pötyä! Sinun kahvin tarjoami
sesi Eikö tämä ole minun kauppa
ni kurja vetelehtijä joka tuhlaat
kaiken loruihisi mitä tässä kyetään
ansaitsemaan
— No älähän nyt älähän nyt
— Viet vielä meidät konkurssiin
'Työhön heti palkalla taikinan ää
reen Kuulin erään oven lyövän kiinni
Runoilija oli vedetty taivaastaan
harmaaseen jokapäiväisyyteen — lei
pomaan Manne ja minä nousimme
ja maksoimme kahvimme Kun mo
jälleen olimme kadulla sanoi ys
tävämme: — Eikö minä ollut oikeassa 360
kruunua kuparikattila leipää ja eh
kä jälleen uusi romahdus Mitä voi
Heine enää muuta pyytää taivaas
saan Uskotkos?
Ja minun täytyy tunnustaa että
sieluni tällä hetkellä oli täynnä myö
— Naissankari taivaan portilla —
Entinen luutnantti von Fianten on
ollut suuri naisten mies Hänen voit
tonsa kauniin sukupuolen keskuudes
sa ovat olleet monet ja yleisesti tun
netut Kun hän tuli taivaaseen ja
koputti suurta porttia kysyi Pyhä
Pietari:
— Kuka siellä?
— Tämä on luutnantti von Fian
ten — Vai niin odottakaa vähäsen
sanoi Pyhä Pietari ja katosi Odo
tuksesta tuli pitkä ja kun portti vih
doih avautui kysyi luutnantti vihai
sena miksi hänen oli annettu niin
kauan odottaa
— Niin nähkääs minun täytyi lu
kita ensin Neitsyt Maria huoneeseen-
sa sanoi Pyhä Pietari
— Päästäkseen voitolle luo
dakseen ja lujittaakseen sosia-'
lismin proletariaatin tulee rat
kaista kaksinainen eli kaksiyh
tcincn tehtävä: ensiksikin tem
mata mukaan pääoman vastai
sen taistekiu alttiilla sankaruu
dellaan koko työtätekevien ja
riistettyjen joukko innostuttaa
se järjestää se johtaa sitä por
Variston kukistamiseksi ja kaik
kinaisen sen vastarinnan täydel
liseksi tukahuttaniiseksi toisek
si johtaa perässään koko työtä
tekevien ja riistettyjen joukkoa
kuin myöskin kaikkia pikkupor
varillisia aineksia uuden talou
dellisen luomistyön tielle uuden
yhteiskunnallisen yhteyden uu
den työkurin uuden työjärjcs-
tclmän luomisen tiee joka yh
distää tieteen viimeiset saavu
tukset ja kapitalistisen tekniikan
tietoisten sosialistista suurtuo
tantoa luovien työntekijäin
kanssa
tmumuumwttmmtmtmmitmmmmmmnHWitmmmmmnmtt
RahanlahGltäjillo!
Kansalaisillemme maksamme dollareista
KORKEIMMAN HINNAN
Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista
m ii
o
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sahköteitse
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r I
Ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme lähe
tetyistä rahoista
HELANDER & NEKTON
PR1VATE BANKERS
VVool forth BIdg Room 1104 233 Broadway New York Citv