Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 27, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Huhtikuun 27 p — Tuesday April 27
No 17
l )
1 '
Vappu tänä vuonna
(Jatkoa enslm&lseftft Avulta)
mistä silloin kun" taloudellisen
'kehityksen kulku on kerran uu
sien aatteiden auringon säteillä
ehtinyt vanhan järjestelmän jäät
keväiseksi tulvaksi muuttamaan
Niissäkin maissa missä uuden
yhteiskuntamuodon syntyminen
ei ole ainakaan vielä ottanut vä
kivaltaisia muotoja joissa ennen
tapahtunut kehitys on tehnyt
mahdolliseksi uuden yhteiskun
nan syntymisen rauhallisesti as
teettäisin ainakin toistaiseksi
kuten Englannissa me näemme
saman liikehtimjsisen samaa pää
määrää kohden olevan käynnissä
Ja jokaisessa maassa kulkekoon
pa työvänliike niissä rauhan tei
tä kuten Englannissa tai kapi
nan ja väkivallan enteitä kuten
Saksassa ja Unkarissa kas
vaa työväenjoukoissa varmuus
asiansa voittamisesta Milloin
kaan ei tuo varmuus tule sille
olemaan suurempi kuin juuri
Vappuna tänä vuosijuhlana
jolloin kaikkiajla tehdään katsaus
kuluneen vuoden taisteluihin
tappioihin ja voittoihin Tällöin
elpyy ja varmistuu voiton toi
vo vanhan työväentaisteluissa
uupuneen toverin rinnassa niin
kuin senkin joka vielä on puolit
tain välinpitämättömänä tätä
taistelua syrjästä katsellut
Amerikassa meillä vallitsee
vielä synkkä taantumus Emme
ole 'vielä Europan tasolla täällä
Porvaristo hallitsee näennäisesti
voimakkaampana kuin milloin
kaan ennen Tuhansia toverei
tamme on vielä vankiloissa sen
luokkavallan uhreina Monet työ
väen järjestöistä ovat pirstalei
na Yksin vanhoillisuuden unes
ta herääviä uniojärjestöjäkin ah
distellaan siitä että ne yrittävät
ainoastaan säilyttää sitä elinta
soa mikä Amerikan ammatilli
sesti järjestyneellä työväestöllä
on ennen ollut Mutta juuri täs
sä kapitalismin luulotellun voi
man suuruudessa ja vallanlujuu
dessa onkin sen oman tuhon al
ku Sen valta on kasvanut niin
suureksi ettei se voi sitä enää
taidolla käyttää Se on riistänyt
puhe- paino- ja kokoontumisva
pauden Se sai oikeuden sen te
kemiseen sen hätätilanteen pe
rusteella mikä sodan kautta syn
tyi mutta nyt se uhkaa pidättää
nuo oikeudet jatkuvasti Se tah
toisi vielä enemmänkin Se tah
toisi riistää vielä viimeisenkin
kansanvallan perustuksen parla
nienttaarisen edustusoikeuden
Se tahtoisi tukkia kaikki ne rau
hallisen 'kehityksen tiet joilla ko
ko nykyaikainen ivaltiorakenne
lepää ja tehdä kansasta äänettö
män ja oikeudettoman orjalau
man kuten oli Venäjän työläis
ja talonpoikaisväki kerran ennen
Tämä olisi sille välttämätöntä
kaiken sen saaliin säilyttämisek
si mitä se edesmenneinä aikoi
na on käsiinsä saanut ja mitä se
yhäti tavattomalla riistämistai
dollaan lisää Mutta juuri tällä
se herättääkin nukkuvan" leijo
nan Amerikan työväenluokan ei
veriseen vallankunioustaisteluun
mjutta kamppailuun ensiksi nii
den oikeuksien palauttamiseksi
mitkä kansalle perustuslain mu
kaan kuuluisivat ja sitten niiden
kautta taloudellisten etuisuuk
sien ja sosialistisen yhteiskunnan
luomiseen niiden periaatteiden
mukaan joita sosialistipuolue tä~
näpäivänä edustaa Merkkejä
tämän taistelun alkamisesta me
näemme nyt jo kaikkialla Van
hat puolueet ovat hajallaan Työ
väenpuolueita ja kaikellaisia uu
distusliittoja syntyy Naisillekin
tulee äänioikeus lyhyesti: uudet
voimat alkavat tunkeutua Arne
rikan poliittisella taisteluareenal
Ie ja nämä voimat eivät pysähdy
ennenkuin yhteiskunnallinen val
lankumous on loppuun suori
tettu Senpätähdcn vaikka meillä on
vielä mustin pimeys edessämme
mitä täkäläisiin oloihin tulee ei
meilläkään ole syytä toivotto
muuteen Tämä on kaikista huo
limatta valoisin ja toivorikkain
Vappu mitä maailman köyhälis
tö on vielä milloinkaan ennen
viettänyt Juhlikaamme siis sitä
innostunein mielin ja senjälkeen
käykäämme kaikin työhön suu
ren liikkeemme vahvistamiseksi
niin että vuoden kuluttua olisi
entistäkin voimakkaampi !
Meidän kesävieraat
CJarkoa kahdeksannelta sivulta)
lentämään Se lensi hetkeksi pe
sään ja kun poikase nälissään ta
vaallisuuden mukaan aukoivat
julmasti suutaan ja huusivat len
si se samalla pois ja liiteli pesän
lähettyvillä lakkaamatta Isä
lintu sillä aikaa viserteli rypäle
köynnöksissä Tällä tavalla näl
kä' pakoitti poikasia ottamaanko
pistä' vaaria Kerran toinen niis
tä lensi ulos pesästä ja ihmeek
seni lensi aivan yli pihan ja is
tui ruusuköynnöksen latvalle
Mutta toinen oli heikompi ja
viipyi vielä pesässä kolme päi
vää" Yöksi he kumpikin meni
vät pesään ja vanhemmat varti
oivat sitä Jos kissoja liikuskeli
lähettyvillä niin vanhemmat nos
tivat kovan äänen varoittaen pie
niä pysymään pesässään Ker
ran kello kahden aikana mieheni
sai mennä katsomaan mikä on hä
tänä ja näki kaksi kissaa vaani
massa pesää ja vanhempia
Sitten kerran lensi "beibi lin
tu" niin kun lapset olivat sen
nimittäneet myöskin ulos pesäs
tä mutta putosi alas käytävälle
ja menetti tajuntansa Minä pel
jästyin ensin että se kuoli An
noin appelsiinimehua sille ja se
rupesi pian liikkumaan niutta
pysyi heikkona koko päivän
Kerran tämän -jälkeen menin pe
sän luo se oli tyhjä eikä lintuja
kuulunut eikä näkynyt Kului
pari viikkoa ja kaikki neljä pa
lasivat Hoidokkini olivat yhtä
isoja kun vanhempansakin ja
kaikki laulelivat meille onnensa
lauluja
Nyt on jälleen kevät saa näh
dä jos lintuset taas tulevat luok
semme Mutta jos 'he tulevatkin
onnellisina tue emme ole enään
katsomassa heidän onnea koko
perheellä Kuolema julma on
rikkonut meidän pesämme onnen
ja ilon Orpona minun lapseni
katselevat lintusten onnea He
ovat tänä talvena haudanneet
isänsä ja toivovat että lintuset
laittaisivat pesänsä tänä kesänä
heidän isänsä hiljaisen lepopai
kan luo
Klaudie täti
Luokkansa puolesta
(Jatkoa kahdeksannella sivulla)
koulussa ja toisen puolen teh
taassa työssä Tehtaan omistajat
olivat huomlanneet hyötyvänsä
siitä jonkunverran kun he ra
kennuttivat koulun tehtaalaisten
lapsia varten eli kouluuttivat
työläisiä itselleen missä näiden
lapsien piti saada muka vapaa
opetus ja olihan se tavallaan
vapaatakin sillä siellä ei kan
nettu mitään nimellistä maksua
lapsilta kirjoista eikä mistään
kun ei tullut laskeneeksi las
ten tvövoimaa mlaksuksi mitä
käytettiin tuo puolipäivää teh
taan hyödyksi Se pieni palkka
mitä heille maksettiin ei suin
kaan korvannut sitä mitä lap
set siinä menettivät
Niin juuri tätä välttääkseen
olivat Laurin vanhemmat koon
neet tuon pienen säästösumman
Lauri kävi koulua kuten toi
setkin samanikäiset lapset ja oli
myös jonkunverran tarkkapäi
nen ja vilkasluontoisena tove
riensa suosima usein heillä
koulutiellä oli toisten poikain
kanssa väittelyjä siitä mitä ku
kin tahtoisi olla ja mitä kukin
asettuisi puolustamiaan jos niin
kuin sota sattuisi tulemaan U
scin oli Lauri varmuudella va
kuuttanut että hän ainakin on
oman luokkansa puolesta sillä
äiti ja isä ovat kotona selittä
neet hänelle mikä on luokka
raja köyhien ja rikkaiden välillä
ja että hän kuuluu työväen
luokkaan jonka puolesta jokai
sen työläisen on taisteltava sy
dänvereensä asti niin kauan
kunnes köyhätkin ovat saaneet
täydellisen ihmisarvon ja oikeu
den Tämä varmuus selityksi
neen sai poikaset useinkin va
kaviin keskusteluihin joita jo
kainen parhaansa mukaan tah
toi toteuttaa kerran suureksi
tultuaan
Syttyi sitten tuo tulinen ja
verinen sota kaikkialla oli uk
kosta ilmassa jokaiselle oil tou
hua ja kiirettä toiset pakosalle
ja toiset rintamalle ja niin edes
päin Nyt tuli pojillekin tilai
suus toteuttaa ne tehtävät mitä
vasta suuriksi tultuaan aikoivat
tehdä He tekivät suurella huo
lella ja innolla tehtävänsä mit
kä heille oli annettu ja siellä '
myös hääri Laurikin Hän tun
si jonkunmoista ylpeyttä eli'
miehekkyyttä rinnassaan - kun
saa olla mukana täysikasvuisten
miesten kanssa ja sitten vielä
kun on kirkas kivääri olalla
entisen kaari- tai nallipyssyn ti
lalla Sehän jo vetää miehen
arvoon sattuupas vaan viholli
nen heidän näkyviinsä niin pian
saa viimeisen lähdön
Tuli siten päivä — tuo kau
hujen päivä jolloin käydään
taistelua kaupungin vallotukses
ta Sieltäkään ei Lauri tahdo
jäädä pois vaikka äiti kieltelee
kin ja lepokin olisi tarpeen
vaan Lauri on niin innostunut
ettei tunne ensinkään väsymys
tään vaan kiirein askelin rien
tää sinne mistä kuuluu tykkien
jyske Kun hän saapuu on tais
telu mitä tulisimmassa käynnis
sä ja aivan sattumalta on hän
joutunut isänsä viereen joka
hoitaa kuularuiskua Tuskin on
Lauri ennättänyt muualle kat
soakaankun jo vihollisen kuula
sipaisee isän hengettömäksi ja
vaarassa oli loukata Lauriakin
Lauri huomattuaan isänsä
kuolleeksi ja hänen tilansa tyh
jänä kuularuiskun vieressä heti
tarmolla tarttuu työhön ja täyt
tää isänsä tehtävän Hän on
saanut uutta voimaa joka kas
vaa kostonhalusta niitä kohtaan
joiden kuula on vienyt häneltä
isän Hän huomäa lähettyvillä
ahkerassa työssä tovereitaan ja
ääntään korottaen hän käskeväs
ti huutaa tovereilleen: taistel
kaamme nyt luokkamme puo
lesta! Tuskin hän muuta en
nättikään kun tuli hänenkin vuo
ronsa verissään vaipuu hän i
sänsä ruumiin viereen hengetön
nä saksalaisen kuulan lävistä
mänä Siinä saivat ruumiiden korjaa
jat nähdä että hän oli täyttänyt
luapuksensa ja tehnyt tehtävän
sä — luokkansa puolesta !
Tällä tavoin on kaatunut tu
hannet isät ja pojat ja kaatuu
vielä niin kauan kun kapitaalin
riistojärjestelmä on hallitsevana
luokkana yhä enemmän ja e
nemmän olisi meidän velvolli
suus lietsoa tiedon tulta ja vai
kuttaa jokainen parhaamme mu
kaan niidenkin työläistoverien
mieliin jotka vielä uinailevat
tietämättömyyden unessa että
hekin voisivat täyttää tuon tär
keän tehtävän työläisen riveis
sä ja taistella hekin oman luok
kansa poulesta niin silloin me
riemurinnoin voimine odottaa
uuden aamun sarastusta
A K
ROCK ISLAND ILL
"Kosk'ei laula muut lihavam
mat laulan minä laiha poika!"
Onkin jo ehkä puoli vuotta ku
lunut siitä kun Rock Island'ista
on ollut kirjoitusta Toverittares
sa Ei se kyllä sentähden ole et
tei täällä löytyisi kirjoitustaitoi
sia henkilöitä mutta syynä on
ehkä huolimattomuus Ja osaksi
myös että peljätään arvostelua
Sillä täällä näet osataan 'kyllä
arvostella toisten kirjoituksia
mutta kukaan ei viitsi itse kir
joittaa Tav A Hyrske kävi täällä
luennoimassa t k 5 6 7 ja 8
päivä Hän toikin ikäänkuin
tuulahduksen mukanaan meille
vilkkaammilta suomalaisseuduil-"
ta Me kun täällä osaston pie
nuuden ja myös kokoushuoneen
puutteen tähden emme voi muu
ta toimia kuin viralliset työko
koukset "istua" niin siksi tun
tuikin virkistävältä kuunnella hä
nen selväpiirteisiä esityksiään
En rupea tässä tekemään selvää
hänen puheidensa sisällöstä mai
nitsen vaan että me kaikki olim
me häneen tyytyväisiä
Hyrskeen innostamina perus
timme tänne n s puhumaseuran
johon heti yhtyi 9 jäsentä En
simäinen harjotuskokous on 28
p t k
Ompeluseuramme myös vii
meisteli käsitöitään kevätmyyjäi
siä 'varten Tietysti silloin kaik
ki saapuu ostamaan naistemme
valmistamia arvokkaita ja käy
tännöllisiä käsitöitä Nyt en vie
lä voi varmuudella sanoa teille
sitä koska myyjäiset pidetään
Mutta 'kyHä se ajoissa 'Irtiote
taan että' kaikki tiedämme tulla
Vaikka kaikkihan me olemmekin
olleet mukana nykyään Ja se
onkin oikein että käytämmefcai
ken energiamme yhteistä vihol
listamme kapitalismia vastaan
ja heitämme syrjään itsekkäät
pikkumaisuudet Sillä kapitalis
min puristuksesta me kaikki kui
tenkin enimmin kärsimme
Toisten lisää sitten jos tämä
läpäsee Vaikka sanoihan se ha
meella haarniskoitu mies-toimit-taja
ettei sensuria ole oHen
kaän !
Näkemiin siis
?
l-I I I I M l"l !' l 'I""M""M"M"1"1"I H !
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
I I I I 111 I M-l-M-H-H-H 1 H IM I
JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA g
LÄÄKEKIRJA — No O
Rlinll on yli 25 miesten ja naisten tautia selL
tetlynii Kuin myöskin täydellinen luettelo suo
malaisista kotilMäkkoistii Mistif jokainen voi
Itse valita soi il van liliikkeen taudilleen Bamnten
myöskin lääkkeitten hinnat y m
Lääkkeet eivät ole patentttliiiikkeitä vaan tosi-
Huoma laisia valmisteita joita Suomessa on jo
käytetty monia kymmeniä vuosia
Tiimiin kirjan saatte vapaasti Ja pitsiisi sen
rlla jokaisessa sunnia laisessa kodissa sillit ette
tiedä koska Itii tarvitsette varokaa humbuukl
liiäkkeitil Ja Immhuuki-tnlitoreita
— Iisni'11'in Apteekki on Bimri n—
—Suom Apteekki liike Yhdysvalloissa— -
P A LIGNELL CO Superlor Wl
-s
n
w
I
I
i '
?
ff