Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 28, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
TTTrVTTTnK-TTVTA ' ET ÄMÄSTÄ
TUOKIOKUVIA MAMA
(Jatkoa ensimäiselta sivulta}
" ~ ÄITEJÄ "
Kuka voi ymmärtää äidin suruja
kun hänen täytyy sanoa lapsilleen
niiden pyytäessä maitoa ja hedelmiä
että "Ne ovat liiaksi kalliita lapset
ja äiti oi voi niitä ostaa" Ja näin
saavat sadat tuhannet työläisäidit tä-
nä aikana vastata pienokaisilleen
"Minulla on pieni lapsi jota minun
täytyy ruokkia kannutetulla maidol-
la joka maksoi ennen 19 senttiä
vaan on nyt kohonnut 27 senttiin
kannu" kertoo eräs työmiehen vai-
mo "Tiedättekö että kun minä is-
tun ja katson pienokaistani ajattelen
minä niitä miljoonia pikku lapsia
joiden elämää uhkaa maitotrustin ah-
neus ja kun minä ajattelen niiden
poloisten pienokaisten nälkäistä itkua
minä voisin ilomielin katsoa kun jo-
ku laskisi kuulan sellaisten raukka-
maisten rosvojen sydämeen jotka
alistuvat pikku lasten murhaajiksi
muutaman sentin liikevoiton takia
Milloin tulee hallitus tekemään lopun
tuollaisesta ' lasten murhaamisesta nä-
lällä? Tekeekö se sitä milloinkaan?
Sanotaan että sen kannutetun mai-
don valmistus jota minun täytyy lap-
selleni ostaa on yksi Standard öljy-
yhtiön sivuhaaroista Onko Standard
öljy-yhtiö voimakkaampi kuin halli-
tu(T - '
' Eräs toinen työläisäiti kertoo elä-
mänsä jokapäiväisistä suruista: "Mi-
nun mieheni on yksi niitä liian kor-
keasti palkattuja laivatelakkatyöläisiä
joiden palkkoja täydytään pienentää
syystä että he rikastuvat liiaksi Meil-
lä on kuusi lasta minä ompelen kaik-
ki lasteni vaatteet valmistan kotona
kaiken ruuan ja me tuskin jaksam-
me päästä kuukaudesta toiseen mie-
heni "liian korkealla" palkalla Mi-
nä olon kääntänyt ja korjannut omat
entiset pukuni en ole laittanut itsel-
leni uutta vaatetusta kolmeen vuo-
te„ mutta eivät n ole vaatteet
mitkä minua huolettavat vaan
etten minä voi mieheni tuloilla saada
„ „„„
lapsilleni kyllin ravitseva ravintoa
Oh ainoastaan me äidit tiedämme
miltä tuntuu vastata alituiseen lap-
sille kun h pyytävät maito ettei
äiti voi sitä osta ta kun h pyytä-
vät aamiaisekseen kananmunia ettei
isan palkka riita enaisiin
„m
sun Kun min mietin niiden luice-
mattomien tyolasaiten jokpav -
siä suruja muistuu mieleen ne ml-
joonat idit Pietarissa Berliini ja
Unkar kun meidän otalivamme
j armeijamme saartoivat nita
jolloin h eivät saaneet tippaakaan
edes kannutettua maito ta nuuta
kaan ruokaa Ku min ajattelen
heidän katkeria tuskiansa Kun nei-
dan lapsensa kuolivat heidän kuintu-
„ „ !
neille rinnoilleen ja toiset heistä tu-
hvat mielipuoliksi nalasta nun minun
sydäntäni ahdistaa ja mina itken ko-
ko mailman tyolaisaitien kurjuudes-
ta Pitääkö kaikki tiet valtaan rik-
kauteen ja vallankumoukseen kulkea
„
meidän äitien ydamien yli?
a MppMiuriTA
LANGENNEITA
S— n aupungissa oli eräs pastori
jok halusi tulla kuuluisaksi silla
kuuluisuus olisi kohottanut häntä
seurakuntalaistensa silmissä ja lisän-
nyt hänen tulojaan silla hänen eu-
rakuntansa jäsenet olivat rikkait jot-
CA Mtr D
A IN L L K
t Tr
1 ZASTRTAVeiAnTUlA
EI LAASTAREITA JA TUSKIA
TUNN1TTAIN TAI PÄIVITTÄIN
Kasvannaiset peräpukamat
pukamat kupu kaulassa
Naisten taudit iho vatsa suolisto
YL_!l?¥iHymmeninenk2mu
Neljän vuoden tuiKimuksel curopassa
lUKll-AlNU r-T31t-AL 1 ntlvrl
LABORATORIES
4 1 2-4 1 7 Journal Bldg Portland Ore
Tiistaina Lokak 28—
ka halusivat rahallaan vallata itsel- sa?" — Jokaisen naien käsi noui
kaike„Iaiia kuuluiuuki tans- 18
ijattarista aina pappiinsa asti Tul- "Kuinka monta teistä ansaitsi va-
Iäkseen kuuluisaksi päätti pastori hemmän kuin $800 viikolta?" —
ruveta puhdistamaan kaupunkia Iän- Puolet naisista nosti kätensä
genneita naisista "S— n kaupun- Pastorin ääni värisi kun hän sanoi:
gissa ei saa olla siveettömiä naisia "Maailmassa pn paljon asioita joita
heidät on ajetteva ulos" sanoi pas- minä tahtoisin ratkaista mutta mina
tori kaupungin majurille Ne nai- olen vain yksi heikko ihminen"
set ovat huonoja he eivät tahdo teh-
dä kunniallUt työtä" Ja pastori PHILADELPHIA PA
kutsui kirkkoonsa kaikkia kaupungin
johtavia liikemiehiä keskustelemaan Minun pitää peruuttaa edellinen
keinoista miten kaikki langenneet kirjotukseni kun kirjotin että ne
naiset ajetaan ulos kaupungista Pas- iloset ja repäsevät ompeluseuran il-
torin puuhasta oli levinnyt lieto niittämät on I p marraskuuta Eivätpä
den langenneidenkin korville ja sa- ne miespuoliset jäsenet olleetkaan niin
dottain heitä tulvasi pastorin kutsu- halukkaita luovuttamaan haalia kuin
maan liikemiesten kokoukseen kirk- luultiin Nähkääs näille "Filan
koon Koska - pastori uskoi omien miehillu on jäänyt jotakin hampaan-
teoriainsa kestävyyteen näiden lan- rakoon kun he viime talvena hävisi-
genneiden suhteen käski hän yhden vät sarjailtamissa He tietävät taas
heistä astua hänen saarnatuoliinsa ja etukäteen että juhlista tulee mahta-
kertoa miksi he ovat langenneita vat ja se heitä vähän niinkuin sapet-
"Minä olen pitänyt epäsiveellistä taa Vaan mitä tuosta yhteisen
taloa kahdeksan vuoden ajan ja tun- ejun hyväksi ne rahat käytetään —
nen siis sen puolen elämästä" sanoi Tällä iltamalla on tarkotus kartuttaa
puhumaan käsketty nainen "En- varoja ompeluseuralle jotta voitai-
sinnäkin minä kysyn teiltä herra ' iin ostaa paljon hyviä lahjoja tule-
pastori kuinka monta teidän seura- vn myyjäisiin Tämä siis on hyvä
kuntanne naisista ottaisi meidät ko- tarkotus jonka eteen kannattaa uh-
tiinsa edes työhön? Te tahdot- rata akaa ja rahaa Iltama on siis
te ajaa meidät ulos S— n kaupungis- g p marrak Silloin me naiset pi-
ta — minne? Meidän joukossamme detään miehiä hyvänä ei teidän huo-
ei ole yhtään ainoata joka ei tuos- muuta kuin tulette haalille ei teitä
tuisi tekemään kunniallista työtä mHään tehtävillä rasiteta naiset tu-
vaan ei $700 tai $800 viikkopal- jevat teidät tanssiinkin hakemaan_
kalla sillä yksi ainoa kenkäpari mak- j_jej hulinaa! Entäs niitä voimis-
saa vähintäin $1000 Jokainen nai- teij0tai joilla kuulemma on silmät
nen täällä on ainakin yhden lapsen e(jel9a ja "takana ja vielä kupeella
äiti Jokainen meistä vastustaa "kiin- kummallakin Kyllä kai jokainen on
niottamista" paljon kiihkeämmin kuin niin paijon utelias että tulee katso-
te herra pastori mutta mitä mo maan näkeekö niillä kaikilla silmillä
voimme tehdä sen lopettamiseksi? Näytelmäseuran johtaja lupasi oi-
Minä kyllä tiedän mitkä seuraukset arvokkaan kappaleen tähän tilai-
prostitutsionista on minä olen kay- Juuteen ja se tietysti näytetään hy-
nyt sairaaloissa joissa olen nähnyt n naiset ovat oikein erityisesti
sokeita ja aistiviallisia ja minä tie- nnostuneet varmaan siitä hyvä tu-
dän mikä on heidän onnettomuuten- on johtaja joka opettaa oi-
sa syy j{ein liikehtimään ja sanat lausumaan
Sitten 8inne ulee paljon muuta
„„„„„„ Hän hauskaa ja hyvää ohjelmaa jota kyl-
iat_maan vaikka
oli neljän lapsen am nan airjom
&attuM veljeleen jo-
um(Jaan auttaa!
u
tauBnaa hei-
„ :„-
aan ruuminaan nuo naiset ivi
t
tellopyhät opettajat
tietämättömät vanhemmat
J Snantajati eparehHiet vir-
UiuU kaik-
johon
ta Vetämättömät
_
lankeavat siksi etta heidän täytyy
saada leipää Ne ovat teidän seura-
kuntanne rikkaat miehet jotka ajavat
naisia siveettömyyteen he kokoavat
omaisuutensa siitä että he maksavat
_ _
"'"ty°la"'1Un " P'""' Palkk"-
Kyyfett """ n"'' herra P"8'0"
ri miki he itekukm ovat langen-
"Teikäläiset sanovat: "Täytyyhän
'
nuorilla miehillä olla seikkailuaikan-
$a „ Tuoa poikienne -eik
kailu ajan tuiokiai nuo naiet ovat
i„
nuta Ja heidät te tahdotte ajaa ulos
kaupungista! Onko teidän kirkol-
anne ja kaupungilianne eri jumala
kuin mu1Ia elta te voitte hävittää
„„ „
f heittämällä ne toisten niskoI-
"Tämä on minun elämäni surulli-
" hki" „noi pastori jok oli läh-
ii- :tr
="y' hakemaan kuuluisuutta "Kuin-
k monella teista on lapsi?" kysyi
pastori kirkkoonsa kokoontuneilta
langenneilta — Melkein jokainen nai-
nen nosti kätensä ylo
"Kuinka monta teistä elää tätä
elamaa siksi etta han ei ole vonut
ansaita kunnallisella työllä elatusta!-
Tuesday Oct 28
™
Detroitista saakka isojen rahojen
kansa siHä minä pelkään että nämä
miehet eivät pärjää meidän kanssa
kpailua8a joka tapahtuu miesten ja
hana8ta ja suu
resta hedelmäkorista Siellä tava-
„„„ „ Uk oidetään! Siis nä-
j~ r
ir+mVn
Toverit ja toverittaret! Oletteko palvelustyttöjen keskuudessa Toi-
koskaan ajatelleet mikä on teidän to- vomme hänelle innostusta toimessaan
dellinen asemanne nykyisessä yhteis- sillä täällä on vielä paljon tyttöjä
kunnassa? Oletteko te vapaita mää- joille ei tule Toveritarta
ykMmsen aeraan„e Täkäläisen teräsmyllyn lakkolaisi! a
£ tuhat kertaa eil Teidän jokai- on pysynyt ruahallinen mieliala vak-
sen askeleenne aamusta iltaan määrää ka nuo tilapäiset poliisit koettavat
palkkaorjuu3 e!i heitä härnäillä kadulla kavellessakn
k„„an„ TSmä on Oikeinoa puhuvat riitaa haastaen ja
toisin sanoen: rahavalta lama on jmeinpa
-i- „„lan kun eivät onnistu yrityksessään vie-
se mahti joka painaa meidät valtan- Kun eivät unumu j
„ M: vät ilman svvttä naisia ia miehiä tel-
sa alle jo pienestä lapsesta asti Mm- vat ilman syyita naisi
ciKJn ltln taakse Toverit sitten heitä ta-
kätähden? Ainoastaan se ntanden kien taaKse lovern i
laH-vat ulos sieltä F W
kun me luotamme omaan yksilolli- kailevat ulos sieita
—
Voitte saada hyvää koti- JUVTT A J"1"''' 20
Ukoit täyipitoit ULV l IA loita maksaen anofn 20
enttia gallona
ÄLKÄÄ OLKO HUOLISSANNE TEHKÄÄ OLUENNE KOTONANNE
Meidän erikoisesti valmi
ieen siitä tulee paras rvittev juoma ja laake &e on tenty prnaist ja
vvJvMavmmjtä aineksista
yy jyuettelomme tyytyväisistä ostajista kasva päivittäin tuhansilla jok
totea että meidän vImistukemme on parasta Sen ovat valmistaneet ko-
keneet miehet jotk ovat työskennelleet sen eteen pitkiä ikoj valmistaak-
i _ i4i: _u haim
en teille kaljan jok tyydyit teit parhaten
Midän myyntiaikamme on rajotettu Laki kieltä myynnin jälkeen
tammik 1 p 1920 siksi käyttäkää tilaisuutta hyväksenne "kotitekoiselle"
n™ kun kuirt se kestää ja panka varastoon Saatuamme $100 lähe-
tämme ineet joista tulee viisi gallona oikea tavaraa jok tyydyttää joka
vaahtoaa ja mJaitaa oIuelu Myökin lähetämme ohjeet kuink valmistaa
tt olutta
TÄMÄ ERIKOISTARJOUS KESTÄÄ AINOASTAAN 30 PÄIVÄÄ
Aint 20 gallonan valmistamiseen ainoastaan $250 Säästätte $150
Fi ole lakia vielä joka estäUi me dän "kotitekoisen" lähettämisen Se ei si-
j?u?0„h„lia Se tule in„tn valmistaessa kaljan meidän määräys-
temme mukaisesti joita on helppo seurata
Lähettäkää tilauksenne tänään saadaksenne pikaisen lähetyksen ja me
I AäAAHIME iAiLr-itiariv umiumi
„ biUoaitn kotitekoiten valmistukseen
lähetetään postivapaasti $100 hinnasta
rwL „ MiThn
281 Farnsworth Ave
No 42
seen voimaamme sillä perusteella mu-
ka että kun tässä nyt tekee kova
työtä ja säästää jonkun summan niin
sitte vanhemmaksi tultua sitä voi elää
huoletonta elämää matkustaa taka-
sin syntymämaahansa ja elellä siellä
melko huoletonna Nyt o missä
tehdään ylitöitä kaksi tuntia enempi
päivässä kuin muualla niin sinne sitä
mennä pitää syystä että siellä saa
enempl rahaa' Vaiklia täyyyknir te!"'
dä kaksi tuntia enempi tyota Ei ol-
ienkaan huomata että vaikka teh-
dään enempi työtä kuitenkin kapita-
liiluokka kiskoo joka sentin sen tu
laista takasin jonkun ajan kulut-
tua joten myöhemmin huomaamme
että olemmekin tehneet työn aivan
jmaiseksi Ja mitä meillä ön jälellä?
Tyhjät taskut ja työn uuvuttama
ruumis
Toverit! Älkää luottako omaan
yksilöllisyyteenne vaan liittykää yh-
teen — yk„i kaikkien ja kaikki yh-
Jen puolesta Silloin me olemme voi-
makkaat vaatimaan itsellemme parem-
pa „0ja ja lyhempiä työpäiviä sillä
emme suinkaan ole syntyneet yksin-
omaan työtä tekemään silloin kun toi-
8et nauttivat elämästä ja samalla mei-
dänkin työmme tuloksilla
Kulkija
WAUKEGAN ILL
Osastomme ompeluseura on pitä-
nyt innokkaasti toimintaansa vireillä
kesänkin ajan Elokuussa pidettiin
kenttäjuhla josta oli tuloja $154
Komean "tuukisetin" joka oli ar-
vottavana voitti Mrs Lydia Koski
Waukeganista
Ompeluseuran kokousaika joka on
ollut joka toinen torstai klo 2 ip
on nyt väliaikaisesti muutettu illaksi
klo 730 Muutos on tehty sentäh-
den ett toivotaan iltasin olevan run-
saamman osanoton kokouksiin
On päätetty toimia iltama lakko-
laisten hyväksi ja on valittu jo ko-
mitea alkuvalmistukiin Komitea ai-
koo järjestää kaksipäiväiset juhlat
marrask 8 ia 9 p:nä Nämä juhlat
tulee olemaan nautintorkkaat Han-
kitaan englannin- ja suomenkielisiä
puhujia ja muuta arvokasta ja vaih-
televaa ohjelmaa Tästä ilmotetaan
lshemmin Työmiehesä
Toverittaren asiamieheksi entisten
lisäksi on valittu Alma Mviranta na-
nen asiamiesalueensa on etupäässä
rana tai moneyoraeri
Wholeale Home Brew Suonlv Co
Detroit Mich