Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 09, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
No 35
Tiistaina Syysk 9 — Tuesday Sept 9
kyllä hyvin ansiokasta mutta jota mi- sä lennossa olkoonpa sitten opetel- edes tyydyttävän luku- ja kirjotus- osastoja eri puolilla Suomea ia
nun mielestäni ei saisi sovelluttaa tavamme vaikkapa kertomataulu taidon puhumattakaan nyt perusteel- niinVn kantta corniin viii S„J5„
lasten opettamisen yhteyteen Se on Mielikuvituksemme ohella täytyy oi- lisemmasta sivistyksestä Siis mei- täsärkeviä avunpvvntöiä oerheil-
nliHnllnrnnoH Un rkniftta vn Vnnrimna lfl hiukan cnjvllln aialnHataaatäkfn Hän nn nlnv nl_ 1 ? "
UVvvv tv-™ h " - ' UUU 111 dlCLVClVa aitttU HlUOLa Ji IIII
kyllä saattaa kuulua pyhyyden pllkal- Silloin voi löytää opetukselleen oi- rupeamme itseämme opettajaksi kas
ta mutta ennen kuin rupeatte kokoo- kean pohjan ja oikean tien vattamaan
maai tulisia hiiliä pääni päälle otta- Tämmöinen opettaja on kuni polt- Vaikka asia onkin näin niin en ml
kaa punnittavaksenne seuraavat nä- tolasi joka kerää auringon säteet yh- nä siitä huolimatta puhu mitään sii-
kokolidat joihin mma nojaan ja teen pisteeseen ja sytvttää sitten lie- ta etta sunnuntaikoulujen ja ihan-
mitkä siis on katsottava vaatimuk- kin Tällaisen opetustavan käyttä- neliittoljen opettajille olisi' alet- nen vedota (Amerikan kansalai
seni perusteiksi minen kuuluu luonnostaan kumouk- tava osastojen maksamaan pientä siin tdikää voitavanne avun ke
Ullconaiselta olemukseltaan ovat sellisille Hallitseva luokka on oi- korvausta Sillä jos minä rupeaisin räykseksi Suomen hätää kärsiväl
le joiden huoltajat ovat sodassa
kuolleet sodan jälkiselvittelyssä
tulleet murhatuksi tai istuvat sen
johdosta vielä vankiloissa
'Edellä esitetyn nojalla rohke-
le väestölle
Avustukset osotettavat : Suo
men Työläisten Avustuskomitea
Helsinki Eläintarhakatu 1
Miina 'Sillanpää
Avustuskomitean jäsen
lapset kuin sinivuokot mitkä tänään valtanut tämän seikan hyvin Ame- tiissä vlelä sitä vaatimaan silloin-
kyliä kukoistavat mutta jos niitä va- rikalaiset ovat mestareita siinä Näis- Pa osastojen johtokunnat heittäisivät
romattomalla askeleella tallaa eivät sä merkeissä he kasvattavat opetta- vastalauseet vastaani ja sanoisivat:
ne koskaan nouse Samoin jos lap- jansa Tehkäämme me samoin E- opettajaksi pystyy ukko kun ukko
sen herkän mielen loukkaa on vai- delähahmoiteltuun opetustapaan olisi Toverit! ' Pikku tyttöjen ja poiki
kea parantaa niitä haavoja mitä yk- opettajien harjotelta itseänsä sillä 611 Dn nykyään vaikea olla ja hei
si ainoa sana soi aiheuttaa Eikä ne kyetessämme notkeasti opettamaan dan asemansa huononee päivä piii-
ole koskaan kyllin parannettavissa lapsia tuotamme me puolueellemme valta Amerika on täynnä vanheni-
Näin arkaluontoista on lasten kas- tuhatkertaa paremman tuloksen kuin Pia te opettajia jotka pudistelevat LAIMINLYÖNTI JA SAIRAUS
vattaminen ja opettaminen Opetuk- mitä tuotamme kun pidämme opet- tyhjiä päitään ristivät litteitä rinto-
sen tarkotuksena pitää olla ei aino- tajatointa leikiiiasiana viitlsimättä tean ja syöttävät lapsille hometta Monet sairastuvat laiminlyön
astaan lapsen tämänpäivän tarpeet pienimmässäkään määrässä itseäni- Meidän lapsemme joutuvat jokapäi- tien takia Se joka ei hoida ruu
miitta tulevaisuuden tarpeet — etu- me sihen kehittää Kun el kyetä väiseen kosketukseen noiden pökke- mistään laiminlyö sitä ia rikkoo
päässä Opettajan tulee olla tien oikein opettamaan kun ei kyetä saa- löiden kanssa Ympäristö vaikuttaa! s'ten myös luontoa vastaan ja
viittojana Hänen tulee varustaa lap- vuttamaan lasten suosiota täytetään Ja mita ffie teemme jotka ymmär- luonto ei tunne syntein anteeksi
set tiedoilla kestämään elämän ras- paikka auktoriteettimaisuudella rämme tämän vakavan tilanteen? antamtista vaan se kostaa mate
kaat ponnistukset on asetettava hei- ja röyhkeydellä Sitten valitetaan Emme paljonkaan mitään El lä- maattisen tarkasti Ellet joka
dät vireeseen sitä taistelua varten että lapset ovat pahoja pahanilkisiä heskään sitä mitä me voisimme hy- päivä kylve ja anna ruumiillesi
mikä heidän osakseen tuleva on tottelemattomia ja laiskoja käymään valla tahdolla tehdä Miksi? Voit- kaikinpuolista liikuntoa etkä nu
Kun lapset ovat koulussa istuneet koulussa Syytetään lapsia mutta ei teko sen sanoa? ku öisin niin on oma syysi jos
kuusi tuntia päivässä ovat he illalla pysähdytä hetkeksikään miettimään Plttsburg Pa elokuulla 1919 4 sairastut koska et ole pitänyt
väsyneet siinä määrin etteivät ky- niillä tavalla itse käyttäydytään lap- huolta niiden myrkyllisten ames-
kene enää suorittamaan ylenmäärin sia kohtaan P0stamsest?: Jotka synty-
raskaita nnnnistuksia Asian näin oi- Tietysti 011 ajallaan ja asiasta sa- MVUSTORnn fllTMfMrCf- vttl umaaaa umuuaaiai cm icu-
viä Suomessa
nyt sitä kyllin voimakkaaksi vas
tustamaan ulkoapäin tunkeutuvia
tartunnan siemeniä — T P Mill
ien meidän täytyy suorittaa Iltasin liottava lapsille tiukasti ja päättäväs
ne rikkaruohon kitkemiset mitä hei- ti tietysti jos niikseen tulee on
lifn nn lrmilnaao Hiimnp rnvonniif rangaistavakin — - sehän nn nivan
Valheiden oikominen ja yhteiskunta- välttämätöntäkin Mutta rangaistuk- Suomessa on sodan seuraukset
opin selvittäminen on tavattoman sen jälkeen on opettajan esiinnyttä- kaameammat kuin monessa
raskasta uurastusta varsinkin jos vä lapselle leppeäsi Ei saa missään muussa maassa Kansalaissota A '1 l '1 I 1
tapahtuu sillä tavalla kuten usein tapauksessa olla röyhkeä ja vihainen sitä seuraava Valkonen terrori USOlf G"llfll0lTUKSI3l
tapahtuu — ettei asianomaisella opet- pitkää aikaa Ole lapsien kanssa lap- vankilain kauhut ja nälkäkuole-
tajalla ole kuin heikko aavistus siitä si Ole iloinen ja syöksy väliajoilla ma on vienyt kymmeniä tuhansia
asiasta mistä hän opettaa aikoo heidän kanssaan leikkeihin ota ystä- uhreja joiden lukumäärästä ei
Vaikka opetus olisi hyvääkin ja vänä osaa heidän iloihinsa ja Burui- koskaan päästäne edes täysin sel-
vaikka opettaja olisikin kohtalaisen liinsa niin silloin saavutat lasten täy- ville 'Sotaorpoja on virallisen ti-
hyvä pitämään puheita lapsen käsi- dellisen luottamuksen laston mukaan 25000 ehkäpä e-
tyskannan mukaan niin eivät lapset Tämmöisiä opettajia meidän olisi nemmänkin sillä kaikkia ei ole hoquiamin s s o ompeluseuran ko-
päivän kouluponnistuksista väsyneinä saatava mutta ennen kuin tämä pää- tutkittu Nämä numerot puhu- koukset pidetään osaston talolla Ahjolan
„ ! lT7 1 a Joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
jaksa kuunnella pitkälti Puhukaa tos pöytäkirjaan merkitään pyydän vat kaameaa kieltään Kun vie- loth St Hoquiam Wash
siis hauskasti miellyttävästi mutta minä huomauttaa eräästä seikasta — lä ottaa 'huomioon että yleinen mullan s s O ompeluseuraa kokoukset
ei enempää kahtakymmentä minuut- paristakin Ensinnäkin siitä että äl- työttömyys on kansalaissodan pidetään jok' torstai Suomi-haalilla kello
unllnnt AlniuDtnnn oiivfi ta lrfiii nnlllrn nnfir rfl in f ph lävä nn vÄlHflnl iii ll-oat- Jlut -1 om r ec-i iP„„ta
Lia aciiaiiiuui miivaattuiu muiM in- t — — juiivitti uiui uiviiiaaan x lililc uti
ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseura
koknontuu joka torstai klo 2 ip 713 E
lst St — Tervetuloa
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai-
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
3 jpp Kaikki tervetulleita
pauksessa jos lapset ovat erikoiseni- lä ketään jos henkilöllä ei ole innos- työttömäni sota-leskien ja orpo- p°£P™dl£ °Tlouä"oka
min innostuneet asiaan ja jos he tusta ja halua ottaa opettajatehtävää jen keskuudessa huutava sillä toinenoratalSitakello08!! °— Osot: 'nt
vaativat selitystä jatkamaan joka vastaan Väkisin viety koira ei hau- avustuksen merkitys vaikka sitä Montana Atc
kyllä toisinaan saattaa tapahtua sil- ku Laiska koira ei viitsi laukata on vähän saatukin on elintarpei- Hannan s s o ompeluseuran kokoukset
loin jatkettakoon Ei ole puhuttava Jos se piiskan kanssa lähtisikin juos- den kalleuden takia niin vähäi- D?Pdet Huom!? {SKihiuZ£u™ntk?°kf-
yhtämittaisesti on kyseltävä ja joh- ta lunkasemaan eipä siitä kannatta!- nen Tilannetta kärjistää elintar- fcouksen loputtua
dettava asia sillä tavalla että lapset si palkintoa antaa Älkää taas välit- peiden ja vaatteiden satumaisen VVAUKEGANIN III 8 8 O viralliset
innostuvat itse kyselemään ja selit- ko toimeen sellaista henkilöä ja nii- korkeat hinnat johon omaavan kokoukset pidetään Joka kuukau
tämään asiaa omalta näkökannaltaan tähän on jokaisessa osastossa joilla luokan saaliinhimo on tavaran äea enslmälsenä ja kolmantena s un
Silloin muodostuu oppitunti hauskak- pitäisi olla vähintäin kaksitoista il- kohottanut Ahneus on ryöstä- ömefus
si — eikä ole pienintäkään väsymyk- taa viikossa keritäkseen jokaiseen nyt puutetta sillä kun hallitus nenP torstai alkaen klo 2°jpp Vu4
sen merkkiä lapsissa huomattamissa kokoukseen Jos henkilö on tällai- ei kyennyt viljaa tuottamaan sai via kokouksen loputtua
Ja kun tälle kannalle opetuksessa o- sella kuormalla lastattu niin eipä sil- yleisö maksaa salakaupoissa ruis- — —
lerame päässeet niin silloin opetus loin ole aikaa enää ottaa päälle niin jauhoista aina 15 mk kg perunat l 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
kantaa sen hedelmän mitä opetuksel- vastuunalaista tehtävää kuin opet- 10 mk kappa maito 5—6 mk + ' ' ' ' '4
ta vaaditaan Siihenhän meidän on tajatoimi kieltämättä on Älkää aset- litra jalkineet 100— 200 mk ja fNEW Y0RKIN SUOM NAISTEN +
- ioW nimoan mvnchtiän oallniara Int „:i" 71: " 1 1:::
pyruiava Umiwn ju suia ylikin xAauifci Kciiiam j
Mitä tällaisen opetuksen suora- leka luonto ei ole antanut pienimimäs- pohjaaminen maksaa vielä nyt- T
naiseen arvoon tulee niin älkäämme säkään määrässä opettaja-lahjoja kjn 25 — 35 mk Koko sota aika- JA
sitä suinkaan arvatko vähäiseksi Jo Valitkaa joukostanne parhaimmat ky- na ej juuri kukaan työläisistä ole J
se seikka että tällainen opetus vir- Kenevimmai 1B juiue muiuu uu mu- voinut lianKkia itselleen vaattei- +
kistää lasten mieltä ja spattaa heidät joja jakaessaan pitänyt tavallista ta ja jalkineita Niinpä onkin I I 1 1 1 I H l-Htl IM li I MIMMI
hyvälle tuulelle muodostaa tarkotus- runsaampaa niittaa Älkää näitä nen- köyhemmät! väestön nahkajalki-
perän jota kannattaa tavotella Mut- kiloita rasittako enaa minaan muuna neet muuttuneet piuijalkinciksi
ta tämä saavutus niin arvokas kuin osastotehtävällä Kyllä siinä on työ- vaatteet joita on käännetty ja
se Jo onkin jää se sittenkin toiselle tä riittämään asti kun opettajateh- paikattu ovat nyt niin lopussa
tilalle meidän ryhtyessämme tarkas- tävän kunnolleen täyttää Ruvetkaa että pelolla ajatellaan talven tu
telemaan tällaisen opetustavan tar- tarkemmaksi jakaessanne toimia o- ]0£f siUä vaatetavara on yhä kat
kotustaan vastaavaisuutta agitaattori- sastoissaune Katsokaa mihin hen- ijjssa hinnassa Vuokrat ovat
sessa merkityksessä Kun opettaja kilöt pystyy ja mihin ei ennen kaik- my0S kohoamassa yhä kiristyvän
yksinkertaisesti ja herttaisesti jut- kea varokaa opettajien valinnassa um- asuntopulan takia ei ainoastaan
telee lapsille he seuraavat esitystä pimähkäistä valitsemista kaupungeissa vaan vilkasliikkei-
Täilöin saattaa heille muutamassa si-I Opettajatoimi on raskasta ja väike- simmjHä paikoilla maaseuduilla-
OSUUSKOTI
PAIKAN VÄLITYS-TOI M I8TO +
241 Lenox Ave A 122 St +
+
Telefooni: 813 Mornlng tlde +
llHlM„!„M imiiimiiiiiii i„
NAISTEN OSUUSKOTI
SAN FRANCISCO CAL
3627— 16th St
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
W-M-H-1 H' I I"l I' I I MHn
mänräpäykeessä auehi laajujti nako- aa J'lin monta tuskaista ja une- fon Polttopuut ovat myös ko
aloja joiden aukeaminen olisi muus- tonta yötä saa sen eteen valvoa ja foonneet 6—700 prosenttiin Kun
sa tapauksessa heidän suuremmaksi nun monta nuonausten srnaa on sn- tietää nämä hinnat ymmärtää et
tultuaan edellyttänyt heiltä vakavaa nä yli mentävä Paljon siihen saa ai- te perhe jonka huoltaja on pois-
JOS OIETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA
LÄÄKEKIRJA — No
Rllntl on ylt 25 mlten Ja tifiistro tauHa adl-
tftlynfl K ui o myöskin tuydi-llincn lmfttlo suo-
neeinsiaKin varoja unraia Biiia n- sa iJmatt apua tulla toimeen malaintta kotimukkfiBt MUtft Jokainen voi
H 1 „ U i J II I — 1 ! i„ 4innnnn1n1n ~- (ra -o II ta e! llIUIrsriwin tHtirlllluun- ua ma f n
edel- sensä kehittäminenkin ja itseopiskelu Suomen tvöläisten avustusko- "r"ri''rl'ii"Hn""''Uw°! Mm'CQ
ja pitkäaikaista työtä
Onnistuminen opettamisessa
lvtfää otta nnfittainlla on vilkas ia vetaa dollarin dollarin perästä it- ™t„-„ nm lit-onon t5tn uuikknt eivät ote mti-nttnuiikkpia nan
lentävä mielikuvitus silloinpa opetta- seopiskeluahan meidän jokaisen on vedota Suomen kansalaisiin A- "l"JamM °°
ja voipi helposti avata lasten mieli- kiittävä sillä mehän olemme jokai- Itlerikassa Ryhtykää ja kerät- ?%SJE!Z£Z? £
kuvituksen portit joidenka avaami- nen työväkeä ja kapitalistit ovat ää avustusta myös niille joilla a""1 k"'ka Blä Trolul komimaki
nen on opettajan ensimäinen tehtävä meitä kiristäneet varhaisimmasta lap- e ole omaisa Amerikassa Var- mk-uJ lmTM°lT u n r i n-
Sillä mikään oppiminen ei luista vä- suudesta asti niin ylettömästi että sinkin vaatetavara ja jalkineet -8u°a- Ait""11'": Uoisaa-
hääkään ellei ole mielikuvitus taydes- harvatpa meistä ovat saaneet oppia ovat tervetulleita Komitealla on Pl LIONELL CO Superlor Wls