Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 08, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN
Tiistaina lokakuun 8 p:nä 1918
No 41
Teponniemen
asukkaat ::
KIRJ HELMI MATTSON
Iltatunnelma
Kuinka kaunis onkaan kesäi
nen ilta kaukana vuoristossa jos
sa luonto on säilynyt ihmiskäsil
tä muokkaamatta jossa kalliot
kohoavat toinen toistaan korke
ammalle satavuotisten' honkien
humistessa niille tuttua laulu-
aan Laaksoja kallioiden juu
rella peittää tuuhea lehtimetsä
jonka varjossa uinuu pieni met
sälampi kuin piilosilla leväten
siinä rauhallisena kuin nukkuva
lapsi kehdossaan Valkeat vesi
liljat peittelevät sen varjosia ran
tamia ja illan tullen sulkeilevat
nuppujaan kuin uneen vaipuen
Rannikolla kurottautuu muuta
mia heikkoja valkorunkoisia koi
vuja veden yli ikäänkuin näh
däkseen itsensä lammikon tyy
neltä peilipinnalta Siellä tääl
lä hypähtää kala pyydystäen ve
den pinnalta kärpäsen saaliik
seen ja louden hetkeksi väreitä
veden tyyneyteen johon aurin
gon viimeiset säteet luovat kul
taista hohdetta
Toistakymmentä vuotta sitten
oli leikkipaikkani samanlaisen
hiljaisen metsälammikon rannal
la siellä kaukana synnyinmaas
sa Lukemattomia ovat ne ker
rat jotka juoksin tuon lammi
kon ja kotimökin välillä Jo
kainen kantu kivi ja marjapen
sas oli tuttu lammikon rannalla
Jokainen puu jonka lomitse pol
ku kierteli on yhä muistissani
Jokainen metsäkukkien lam
men rannalla oli rakas ja tuttu
Tämä kaunis seutu täällä vie
raalla maalla loihtii niin elävästi
mieleeni taas nämä lapsuuden
kauniit muistelmat —
Mitähän mahtanee nykyään ta
pahtua tuolla entisillä rauhalli
silla tanhuilla? — Niin mitä?
— Ehtineekö kukaan huomaa
maan tuota luonnon ihanuutta
ja edes hetkeksi siitä nautti
maan? — Ei suinkaan! Kaikki
se kaunis on alas poljettu ja
muodottomaksi raadeltu miekal
la ja tulella hävitetty Rakkaim
pieni omaisteni ja työläistove
rieni verestä hohtaa nyt ne kun
naat joita ennen ilta-auringon
säteet kultaruskollaan punasi
Raudoitetut sotaratsujen kaviot
tallaavat nyt metsälampeni kuk
karantoja ja rakkaita metsäpol
kuja Pienten nälkäisten lasten
itku ja valitus kuuluu hävitetty
jen kotien raunioilta siellä mis
sä ennen kivilintu veserteH rak
kaita säveliään johon illan tul
len yhtyi käkösen kirkas kukun
ta Vihan viimat puhaltelevat
rakkaiden kotilehtojen koivikois
sa Rautanyrkein on hävittäjä
polttanut tappanut — Ainoa e
lävänä jälelle jäänyt on palava
koston henki joka hiljalleen vie
lä maahan poljettunakin kytee
Vielä elää se vapauden kaipuu
jonka eteen toverimme niin pal
jon uhrasivat Vielä se henkii
se piilottelee metsälampien ran
tamilla noissa verellä tahratuis
sa kivikoissa ja kotien rannoilla
ollakseen valmis astumaan esille
ajan tullen Kun sen salassa ky
teneen hengen rohkaisemat jou
kot kerran nousevat silloin vas
ta puhdistuvat verellä tahratut
tantereet ja vesililjat lammikolla
kukkivat puhtaan Valkosina —
Kylän heittiö
Näyttäkää Toveritarta naapu
rillennekin ja kehottakaa häntä
se tilaamaan itselleen
Osattomia
(Jatkoa viime n:roon)
Kirjottanut N Tasin
Varas
Nälkä oli aivan himmentänyt
hänen järkensä eikä hän voinut
itselleen tehdä selkoa siitä mik
si hän oli päättänyt varastaa
Sitä myöten kuin hän läheni
myymälää tuo hänen päätöksen
sä yhä lujeni Niin hän varas
taa välttämättömästä Hänet- o
tetaan kiinni viedään poliisi
konttoriin sitten vankilaan vai
ehkä suoraan vankilaan? No se
on vähäpätöistä Se on vain tär
keää että siellä häntä ruokitaan
(Ei ole sitten enää tarpeellista
miettiä niin että päätä särkee
niistä saa'da ruokaa ei tarvitse
alentaa itseään rukoilemaan
pikkukauppiaalta velaksi eikä
yhä pelätä että nyt — nyt aja
vat fois kortteerista
Yhtä 'hän vain pelkää: ru
peavatko pieksämään häntä kun
ottavat kiinni? Mutta eihän
luultavasti naisia piestä
iHän seisahtui parturin peili
kaapin eteen ja alkoi katsella
itseään : hän näyttää aivan sää
dylliseltä Hame on vain vähän
vaalennut mutta pusero ja hat
tu ovat vielä aivan hyvät "Mut
ta — hymähti hän itsekseen —
suurin osa varakista on paljon
paremmin puettu Luulevat vie
lä että hän on varkaushullu
kun saavat tietää että hän on
entinen ylioppilas"
Mitähän 'hänen tuttavansa al
kavat puhua kuultuaan varkau
desta? Siitäpä syntyy puhetta!
Suurin osa varmaankin säälivät
häntä
Kas tuossa onkin se suuri
myymälä' Kauhean iso Ulko
puolella olevat lasikaapit ovat
täpötäynnä tavaroita Yleisöä
on niin paljon että on vaikea
tunkeutua sisään Kauppapalve
lijoita ja kauppapalvelijattaria —
koko armeija!
Missähän on parempi varas
taa: täälläkö vai myymälän si
sässä? Parempi sisällä kadulle
heti kokoontuu joukko ihmisiä'
Hän meni sisään myymälään
Eräs kauppapalvelija heti lähes
tyi häntä
— Suvaitsetteko jotain?
— jEi vielä Minä katselen en
sin Kauppapalvelija poistui Tyt
tö astui eteenpäin korutavara
osastoon Täällä ei ollut melkein
ketään — ainoastaan aivan sen
nurkassa kauppapalvelijatar
näytteli nauhoja eräälle ostajal
le Lähellä tiskin lasikannella
oli siihen jääneitä pitsejä "Me
nen — ajatteli hän — ja otan
isomman pitsikäärön ja pistän
taskuuni"
Mutta heti kun hän lähestyi
tiskiä ilmestyi siihen kauppa
palvelija — Haluatteko pitsejä? Meillä
on nyt loppuunmyynti Ja hän
alkoi näytellä hänelle tavaraa
Tyttö nousi toiseen kerrok
seen ja sattui hajuvesiosastoon
Siinä häntä miellytti eräs haju
vesipullonen ja hän aikoi jo o
jentaa kätensä ottamaan sitä
kun hänen taakseen taas ilmes
tyi kauppapalvelija
— Tahdottelo hajuvesiä? Vio-lette-de-Parme
parasta lajia
Kolmannessa kerroksessa oli
paljoa enemmän yleisöä Toinen
ipuoli siitä oli kulta- ja hopea
kalujen osastona toisella puo
lella oli kuvia kuvaveistoksia ja
kaikenlaisia koruesineitä
"Täällä minä välttämättömäs
ti varastan !" — päättää hän
Itkunsa seasta sai hän sano
tuksi : "tyttäreni lapsi ! Sekö' oli
sinunkin kohtalosi — Kuka lie
nee kurja petturisi Kiroukseni
hänet kohdatkoon !
Siksikö tuon suru-uutisen sain
kuulla kun niin paljon hyvää hä
nestä toivoin — Jos hän itse
jaksaa kärsimyksensä kantaa en
halua hänen ' kuormansa painoa
tuomiollani lisätä — Kutsu hä
net kotiin Ilmi Kirjota että
äidin sydän ymmärtää tuskasi —
Mitä sanot Hemmo? Ethän
sinäkään vastaan liene?"
"Sen arvasin että herrasroika
leiden jälkeläisiä sieltä vielä jos
kus tupaani tuodaan Hyvät oli
merkit sinnepäin kun kotona
kävivät 'Eikä ne merkit pettä
neetkään — En minä silti halua
tuomiollani lastani tappaa vaik
ka hän erehdyksiin onkin lan
gennut Viettelykset voivat ol
la suuremmat kuin järki ja tah
to voi vastustaa
Tuokoon hän lapsen-lapseni
nähdäkseni vaikka sen _ pienen
viattoman suonissa juoksisi mus
talaisen veri — -
Ei hänen tyttöpahasen teko
ole yhtään huonompi kuin nii
den ' jotka kunniallisina kulke
vat ja siitä huolimatta ovat sa
maan syntiin vikapäät — Kuka
huoltaa sen pienokaisen jonka
Laina rukkamme tupaamme tuo
Eikö isä ole yhtä velvollinen
elättämään sikiötään kuin äiti
kin? No kirjota nyt Ilmi kuiten
kin että Laina voi tul!a kotiin
koska haluaa
kulkien kalliilla esineillä täytet
tyjen lasikaappien kesken Hä
nen p'äätänsä pyörryttää "Se on
nälästä' ajattelee hän tuntien
että häntä alkaa oksennuttaa':
Hän nojautuu lähinnä olevaan
pylvääseen ja hän tahtoisi vai
pua siihen lattialle ja nukkua
unohtaa kaikki ja erinomattäin
sen että täytyy varastaa
Siten seisoo hän minuutin a
jan Sitten hitaasti ilftänkuin
heräten unesta pyyhkäisee hän
silmiään astuu eteenpäin Hän
ei enää nyt rupea pelkäämään
Kun kauppapalvelija tulee hän
ottaa jonkun esineen hänen näh
den ja pistää taskuunsa' Eihän
hän pelkää sitä että hänet ote
taan kiinni sitähän hän tahtoo
kin Lähellä olevalla tiskillä on
paljon naisten taskukelloja ja
vitjoja Siinä seisoo ostajattä
ria ja kauppapalvelijoita "Kas
tässä on kaikkein sopivinta—
päättää hän — ojennan käteni ja
otan jonkun"
'Hänestä näyttää siltä että'
kauppapalvelija katsoo häneen
epäilevästi vieläpä ikäänkuin is
kee silmää jollekin toiselle o
sottaen katseellaan häneen No
mitäpä siitä! Sitä parempi Sii
täpä syntyy aika hämminki kun
hänet tavataan jiiuri vereksel
tä!" 'Kylmä väristys käy koko hä
nen ruumiinsa kautta rinnas
saan ikäänkuin jotakin katkeaa'
Taasen päätä pyörryttää Tulee
lopettaa !
Hän kurottaa kätensä lähinnä
lepäävää kelloa mutta käsi las
keutuu hervotonna alas jalkan
sa notkistuvat — ja heikosti
voihkien hän kaatuu maahan
Myymälässä syntyy hyörinää
(Venäjänkielestä suomentanut
E Uyypeläin')
Puhutaan muista asioista myö
hemmin" Ukko paneutui levolle Kuor
saus kuului nurkasta pian sen
jälkeen Ilmi tuijotti takkavalkeaan jo
ka oli jo ehtinyt täyteen liek
kiinsä Hän katseli hajamielisenä tu
leen muodostuvia kuvia miet
tien elämän syviä arvoituksia
Häntä painosti ja väsytti
Kirkkaat kyyneleet 'puristautui
vat ulos pustien silmäripsien lo-
mistä
"Sisko rukka" kuiskasi hän
hiljaa "Paljon lienet toivonut
vaan murhetta tieltäsi löysit
Voi te kurjat uskottomat nai
sen lemmellä leikkivät hylkiöt
— kuka teille kostaa! Sisko par
kani ! Hän oli hyvä tyttö Kau
nis kuin enkeli ! Niin rehelli
nen ja vilpitön Ketä hän lienee
uskonut noin pitkälle —
Hänen rakastettunsa mahtaa
olla parempaa säätyä koska hän
jotain sinnepäin viittasi —
Tule kotiin armas sisko Su
kusi ei sinua hyli vaikka vieras
on tunkenutkin onnesi poluille
orjantappuroita Ettei hän vain
olfsi kovin sairas kun hän niin
väsymystään valittaa — Lää
käri määrännyt maalle —
Kiireesti on hänelle vastatta
va Pian ennenkuin onneton eh
tii suruunsa murtua !"
Näistä mietteistä herätti I1-
man vanha äiti sanoen :
"Nyt on myöhä Paras että
jäät kotiin yöksi"
"Voinhan jäädä mieliksenne
Olette niin yksinäisiä tekin"
"Niin" huokasi muori
"Eikö Taave ja Laurikaan ole
mitään Amerikasta kirjottaneet?'
kysyi Ilmi ajatuksissaan
"Ei — olisihan se sanottu
Vaan käyhän nyt nukkumaan
Aamuhämärissä voit taas lähteä
palveluspaikkaasi" —
Sinä yönä ei vain tahtonut tul
la uni Ilmin enempi kuin muo
rin silmiin
Suru jäyti
kolmastoista luku
Oli muuan leppoista marras
kuun ilta
Tiihalan kamarissa istuivat en
tiset tuttavamme
Nimismies Löfberg hieroi pul
leita käsiään
"Oli se hauska" sanoi hän '
"oli se erittäin hauska kun si
näkin Olaf osuit näille samoil
le seuduille
Tänne meitä on nyt sattunut
kolme entistä toverusta Sinul
le muuten sattui kiitollinen kuu
lijakunta — ja hyvät tulot Noin
alottelevalle pappismiehelle kuin
sinulle Olaf Moren ei tämä
paikkakunta ole lainkaan hul
lumpi (Jatk)
NAISET HUOMI
Teen Hsälettejä kampauksistanne
kohtuhinnoilla sekä korjaan ja vär
jään vanhoja Hsälettejä HELMI
NELSON ROOM 301 TYÖMIES
BLDG SUPERIOR WIS Postiosote
Box- 553 Hiuksia voi lähettää myös
kin postin kautta maksettavaksi jäl-kivaatimuksella
Iitit
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Markat 3958
SAN FRANCISCO
j-H -H-l H I H I I I 1 I I H "l I "M-
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
I OSUUSKOTI t
S-JA PAIKANVXLITYS-TOIMISTO +
+ 241 Lenox Ave & 122 St +
}
fr Telefooni: 813 Mornlno Ida +
unin i' 1 1 1 1 1 1 ii n