Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 16, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 8540
"N Mtf
i ' x v yu nr rw
Amerikan suomalaistun työläisnaisten äänenkannattaja
Organ o! toe Finnish Horklng Womeu In America
No 29
t
Raatajan laulu
Klrj Jenny Trast
Kurjuuden kannelta soittelen vain
Elon riemut ei mieltäni nosta
- Oman luokkani- riistoon ja orjuuteen
Mun aina vain aarteeni johtaa
Niin paljon paljon on kurjuutta
Niin ääretön kärsimyssumma
Sen alle nääntyvi 'joukot nuo
Joiden elontaival on tumma V
Jo pieninä lapsemme jäädä saa
Vaille äidin hoivaa hellää
Palkkatyössä äitikin ahertaa
Isän palkka kun ei riitä leipään
Pienokaistemme kfttina kouluna on
Laitakatu ja mieiontie
Jotka elon aamussa armaamme
Jo paheitten polulle vie
Elon kurjuus parhaat poikamme
Vie synkkiin vankilan suojiin
Tuhansittain sortuu siskojamme
Leivän edestä porttolan luoliin
Ennenaikainen hauta joukostamme
Viljavimman satonsa niittää
Nälän pakosta turmion teillekin
Orjajoukosta uhreja riittää
Näin ainako jatkuu eelleenkin ?
Eikö koskaan lopu tää kurjuus?
Näin sodanko uhreik' miljoonat vie
Aina olojen kirottu nurjuus? —
Niin kauan se jatkuu kuin sortajien
Oman onnemme määrätä suomme
Ja kaikki yhteiset rikkaudet
Vain- harvojen hyväksi luomme
Tää kurjuus loppuu kun nöyränä
Emme harvojen eduksi raada
Ja luokkatovereita sortaen
Emme onneamme kaada
Vaan yhteisvoimin murramme
Sortovallan riistäjämme
-Tulokset työstämme vaadimme
Ja ihmisarvon ja oikeutemme
Oi siskoni veljeni liittyös jo
punalippumme liehuvan 'juureen! ' "
Elonarvon ja onnen me voitamme
Kun luotamme voimaamme suureen
Ah silloinpa vasta riemuiten
Voi vapauslauluja soittaa
Kun oikeus vapaus veljeys
Ja tasa-arvo kaikille koittaa
Työläisnaisten ase
masta Kuparisaarella
Viime kirjotuksessani lupasin
kirjottaa "työläisvaimoista jotka
käyvät antiotyössä' mutta kirjo
tan kuitenkin vieläkin palvelus
väestä varsinaisista kotipalveli
- joista Koska heidän asemansa
etupäässä tarvitsisi korjausta
niin olisi hyvä päästä tietoisuu
teen siitä millaisissa olosuhteis
sa tämänpäivän palvelijat yleen
sä ovat i
'Olen ollut sjinä luulossa että
palvelijain palkat ovat hieman
entistä suuremmat täälläkin
vaan tiedusteltuani palkkasuh
teita sain kuulla että on vie
läkin palvelijoita varsinkin pie
nenlaisissa perheissä jotka saa
vat ainoastaan $10 palkkaa
kuukaudelta Onpa vielä "poorti
talojen" palvelijoitakin 10 dolla
rin kuupalkalla
Hiljattain eräs mies kertoi et-
TIISTAINA HEINÄKUUN
Ei unelma vaan '
todellisuus
Mitä merkilseisi työläiselle
työnsä " täyden tuloksen tai sen"
arvon nauttiminen? Sitä että
jokainen työläinen saisi $25000
tulot vuodessa- Hallituksen ti
lastot osottavat — ja ne ovat
luotettavat — että jokainen työ
läinen ansaitsee keskimäärin
$2500 vuodessa -- Mutta 'kuinka
monet työläiset saavat nauttia -tuollaisia
vuosituloja? Kuinka
han monen työläisperheen äiti
saa järjestää taloutensa kahden
ja puolen tuhannen dollarin tulo-
jen mukaan? Tilastot eivät va
lehtele siinäkään että työmies
ten keskimääräinen vuosipalkka
on vain $750 Mihin siis joutuu
tuo $1750? Se luistaa työnanta
jien — kapitalistein taskuihin
Eikö tunnu aivan naurettaval
ta että tuollainen suuri summa
työmiehen palkasta aivan hänen
tietämättänsä luiskahtaa jonkun
Rockefellerin tai 'Gujfgenhcimin
taskuun? Eikö tunnu hullunku
riselta - että tuollaisen summan
"kääntämistä" työmiehen pal
kasta pidetään täysin laillisena?
Ja tuollaisen "jumalallisen" ros
voamisoikeuden saavat kapitalis
tit niin mitättömällä'' tempulla
että palkkaavat joitakin nälkäin
siä insinöörejä ja "prospäkkärei
tä" etsimään öljylähteitä nietal
lisuonia ja muita luonnonrikka
uksia joihin he sitten saavat
"lakien" mukaan täydet omistus
oikeudet koska ovat ne etsineet
Yhteiskunta siis tukee rosvoa
joka muiden avulla valtaa hal
tä hänen tyttärensä on Hancock'
in poikatalossa palveluksessa"
saaden 27 dollaria kuussa Kaik
ki kuulijat luulen mä luulivat
miehen liiottelevan se palkka
tuntui niin huimaavalta heidän
mielestään Jopa joku sanoi et
tä se on sitä sosialistien hom
maa jossa ei säästetä Koetin
selittää 'heille ettei se palkka
muiden paikkakuntien palkkoihin
verraten ole niin satumainen ja
myös koetin todistella ettei pal
velijain palkat ole missään niin
alhaiset kuin Calumetin ympäristöllä-
joskin tietysti kaikki työn
antajat koettavat saada työnsä
tehdyksi niin halvalla kuin suin-
kin voivat että heille itselleen
jäisi sitä suuremmat nautinnon
mahdollisuudet Sitä todistaa se
kin että täälläkin jossa palve
lijain palkat eivät ole korkeat
niin siitä huolimatta muunkieli
set herrasperheet (Kilkkaavat niin
sanottuja "nörssi-tyttöjä" nimen
omaan muka lasten hoitajiksi
mutta siitä huolimatta heillä tee
tetään kaikki talon työt
Joissakin suuremmissa per
heissä käy n s työvaimo pesemässä-
pyykin muttasilitys jää
jo "nörssitytön" huoleksi Siihen
lisäksi hän hoitaa lapset puh
distaa huoneet vieläpä auttaa
ruuan laitossa arvoisaa rouvaa
Palkkaa saavat nämä tytöt 6--8
dollaria kuussa Heillä teetc-
(Jatlcca toisella sivulla)
16 P — TUESDAY JULY 16
tuunsa luonnon rikkaudet jotka-
jo luonnon lakien mukaan kuulu
vat koko ihmiskunnalle Nykyi
sen järjestelmän mukaan voisivat
muutamat rahapohatat omistaa
-vaikka koko maapallon siitä
huolmiatta että se on koko ih
miskunnan koti ja siis kaiken
johdonmukaisen ajattelun mu
kaan sen omaisuutta järjestel
mä sallii että tvönantajat — ka
pitalistit — rosvoavat työläisten
työn tuloksista tuon $1750 kos-
a lie omistavat tuotanto äliteet
ja tuotantovälineet ia koska
työläiset omistavat vain tvovoi
liiansa eivätkä työvälineitä
täytyy heidän - tyytyä tuohon
'surkeaan summaan — $750
Luotettavat 1 tilastot "(ei työ
läisten tekemät) osottavat että
elinkustannukset ovat kiivenneet
niin korkeiksi että työmiehen ja
luinen pienen perheensä — ei 6
tai 8-hcnkisen — vuositulot pi
täisi olla vähintäin $1401 Näi
hin tilastoihin on laskettu aino
astaan välttämättömimmät me
not kuten huononpuoleiiien ra
vinto pieni 3 tai 4-huoneinen a
sunto hyvin vaatimaton vaate
tus rajotettu sivistys ja hyvin
vähän ja halpahintaista huvitte
lua' eli yleensä on välttämättö
mäksi palkaksi määritelty juuri
sen verran että perhe pysyy hy
västi hengissä ja tavallisessa työ
kunnossa Perheen emännän
täytyy laskea jokainen senttrhy-'
vin tarkoin ennenkuin viisihen
kinen perhe voi elää ja hankkia
jonkunlaisen sivistyksen näillä
kään tuloilla Nykyään on joil
lakin aloilla työläisiä jotka saa-
(Jstkoa toisella sivulla) '
RAADELTU SUOMI
- Puhukaamme suomen kansan
kovasta kahtalosta mihin se on
joutunut _ Europan keskitetyn
kapitalismin vallanahneuden e
dessä Suomen työväestön 'suurin
voimakkain ja kumouksellisin
osa on hävinnvt kotimaiselta
maaperältään toistaiseksi Sitä
meidän ei pidä ihmetellä Se'
jolle kapitalismin julmuus ei ole
yllätys ei sitä ihniettele tietäis-sään-
että ainoastaan ääriuiäisel
lä julmuudellaan voi kapitalisti
nen omistusmuoto vielä hetken
säilyttää olemassaolonsa — Ku- -
moiiksellinen vaisto on siis hävi
tetty
Eläinkin jolla on vain vaisto
tajuaa paeta vihollistaan Uimi
nen joka on ymmärtämisessä
kaikkien luonnon eläinten ylä
puolella tekee tietystikin sen
aivan täydellisesti -tietoisena
Suonien samoin kuin kaikkien
muittenkin maitten porvaristo
on ollut kansanvaltaisten aines
ten vihollinen Kuitenkaan sel
laisen väijyjän petomainen viha
niielisvvs ei saa vihattavaansa
pakenemaan jonka vihanalainen
tuntee liian -heikoksi tuhoamis
kyvyttömäksi vaikka sillä "si
sunsa" riittäisikin tehdä hyökk
ys ' Sellainen on ollut Suonien
porvariston ja TYÖLÄISTEN
1918— Kahdeksas vuosikerta
Suomen oloja ajatel
lessa Vapauden puolesta työläispoika
Vcresi kuuman soit vuodattaa '
Hurmeesi virroilla punasilla
virroilla
Kastettu on nyt Suomenmaa! 1
Maansa pettäjät porvari joukko
Nyt orjien kahleita kiristää —
Sen kostaa kostaa nouseva polvi 1
Vielä se kerran rynnistää !
He kokoovat tulta tuiniempata
Lietsovat salassa hiljalleen
kun taottu on kalvat taistelu
kuntoon
Niin miekkoja niitataan uudel
leen - -Kerran
sattuu koston säilät
Sortajain kurjiin sydämiin
Viel' kytketään vanhat vangin
kahleet yihattuin riistäjäin ranteisiin
Vaikka hurmevirtoja nälkäisten
tuskia
Katsella täytyy nyt itkien
Niin oikeus varmasti voiton
saapi —
Tämä taistelu ei oo viiineineinen !
Helmi M-n
keskinäinen suhde toisiinsa Jos
Suomen porvariston voimat oli
sivat riittäneet olisi se jo aikoja
sitten tehn vt katalan lahtauki
sen ja työläisten maasta pakene
minen olisi seurannut itsestään
säilyttääkscnsä itseensä mielet
tömältä raatelemiselta
Suonien porvaristo on odotta
nut sitä historian mullistavaa ai
kakautta jolloin heille tuli otol
linen koston hetki jolloin he
voisivat lyödl työväestön kumo
uksellisen vaiston tahtonsa alle
Luokkaetujen pyyteet siihen on
heitä pakottanut — Nyt oli se
aika koittanut Nyt olivat miflet
kirkastuneet MannerheimilaSs-hunnilais-
anarkistisilla murhan
ja luokkakoston haluisilla raa
kalaisilla ' entisen tsaarivallan
turvissa kulkeneilla porvareilla
He tulistivat että taivas lahjoitti
heidän voitokkaan riemumars
sinsa! — Saksasta et" tarvinnut
siis tuoda paljonkaan apua kos
ka sen taivas oli lahjoittanut I
Mitäpä sellainen apu mitä sieltä
tuotiin olisi porvariston voittoa
edesauttanut! Saksasta tarvitsi
lähettää vain N1FL jÄKYMMEN- '
TÄ TUHATTA sotilasta pari
sataa kanuunaa satakunta kent-
tätykkiä ja niissä tarvittavia k nu
ua ruutia kasipommeja y m
hävityksessä tarvittavia tavaroi
ta Myöskin niiden tarvitsi hie
man verran avustaa ruokatarpeil
la sillä niitä ei Suomessa ollut
ja "taivaskaan" ei sitä apuaan
antanut
Suomen lahtarit saivat Sak
sasta rohkeuden ja voiman al
kaakseen tuhoavan ja kamalan
kansan murhaamisen
Ainoastaan toistakymmentä
kuljetuslaivanlastia kaikessa
murhaamisessa tarvittavia tava
roita ja ruokaa toivat nuo jääkä
rit ja hunnilaiset veripedot ryös
töretkelle tullessaan
On tunnettua että saksalaiset
kuljetuslaivat ovat isointa laatua
(Jatkoa toisella sivulla)