Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 18, 1917, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Torstaina lokak 18 p:nä 1917
No 42
rittaren palstoilla Eletään sitä tääl
lä CarBonadossakin vaikka hiljaisuu
dessa Tämän kesän aikana on osas
ton hommakin ollut laimeaa siitä
syystä kai että on paljon kansalaisia
muuttanut pois paikkakunnalta 0
saston jäsenmääräkin on käynyt pie
neksi mutta toivomme sen taas kas
vavan talven tullen Onhan niitä jo
joitakin yhtynytkin osastoon ja aina
han niitä tulee uusia henkilöitä paik
kakunnalle Kukka jä koriiltama oli meillä vii
me kuun ensimäisen päivän iltana
joka onnistui hyvin
Ja entäs sitten ne suuret markkina
tanssit joihin tulee Tacoman orkeste
ri soittamaan Se tulee olemaan suu
remmoinen tilaisuus eikä siellä pidä
ilo ja nautinto puuttuman Ne tulee
olemaan 6 p tätä kuuta (eikö tämä
päivämäärä ole erehdys? Kirje saa
pui tänne 8 p — Toim)
Onhan sitä tapahtunut yhtä ja tois
ta vaan onhan niistä jo lehdissä mai
nittu Meimi Torkko on paranemaan päin
Hiin on vielä Tacoman sairaalassa
vaan hän pääseen sieltä kohta pois
Mutta siitä miehestä joka sen julman
raiskauksen teki ei ole sen kovemmin
kuultu mitään Ei kai sitä ole vielä
saatu kiinni ja taitavat jo unhottaa
hakemisenkin niin pianhan se vanhe
nee koko asia — E H
vain ilkkuu meille ja irvistää meidän se työ tekevältä lopu sanoo vanha ]jllell oikeus heille mitään mer-
puutteillemme sananparsi ci-n altlvräiviii
Yhdistyksemme näytelmäseura par- Meeri Mäki lahjoitto Anssulle rls- ™ a Saksa n valtiopäivillä
haillaan harjottelee kappaletta "Talon kin tytön ja myöskin Mrs Jungeli ei ole hallinto-oikeutta on
huijausten uhrina" Kappale on koi- riskin miehenalun miehelleen Äidit vaan keskustelu- ja väittelvseura
messa näytöksessä ja on katsomisen Ja tulokaat voivat hyvin Ehkäpä jo Keisari hallitsee kuinka se tvk-
arvoinen joten olisi toivottavaa etta lyvemu huim muui iuioic iiaaau
KaiKiu paiKKaKunnaiia asuvat ouai- j° -m ™ vi
sivat sen huomioonsa ja tulisivat kat- painokoneen
lsiavyyuena
KANTOFARMARIN MUIJA
somaann
Saapas nähdä koska alkaa yhdis
tyksemme lasten sunnuntaikoulu Toi
vottavasti se tänäkin syksynä alkaa KUVIA
sillä olisi kovin tärkeätä että lapset
saisivat tutustua sosialismin aakko
siin ja samalla he oppisivat esittä
mään kunnollista ohjelmaa jo lapsina
joka on hyvin tärkeää meille työläi
sille ja erittäinkin lapsille
LASTEN ÄITI
KIRJAVASTA
MÄSTÄ
IHMISELÄ-
(Jatkoa kolmannelta sivulta)
Se joka on saanut kokea
millaista on elämä autokraatti
sen hallituksen alla kuten minä
olen kokenut osaa antaa oikean
arvon anglosaxsonilaisille laitok
sille Kuinka voisimme sallia ne
tallattavan taantumuksen rauta
koron alle?
tavanki joka oli vangittu rau- VIINIRYPÄLEEN
nanaatteen agitaattorina
— Sentähden että tämä maa
on antanut minulle kaikki mitä
MUSTA TERTTU
RED LODGE MONT
Tervehdys kaikille Toverittaren lu- minulla on ja vieläkin enemmän
kijollle! Nyt kun kesä on taas men- g osoittanut minulle eron si
nyt mailleen ja syksy on saapunut
tilalle sekä talvi tulee nitkine Dimei- vistyksen la raakalaisutlden va-
ne iltoineen niin siksi juuri tahdon Iillä Olen elänyt läpi 'kreikka- Wladimirin ratsastavan kenraalin
muistuttaa teitä naiset raatajasiskot ]ais ia buuraarialaisvainoien aian hovia kohti hyvästijätölle Magdan
l„:i:„M lVT~„t + 1 Ö J ? Irnnct llännt jiillnnn 1la-
KUmuiua iiyuanaa uuiuuicu i itito krm m n Q ecn inllnin tn i-V L-iln t cof "ooo iinciuiiic naiivi joiiccu ruirc
Kirj Klaudie Parkkonen
(Jatkoa)
Samoja teitä joita näemme kerran
nltaliaHarn riistftiäripstRlmiifl vastaan Hyökkäsivät maaliamme JNIain Hänen kulkunsa oli vaivaloista lalat
Meidän naisten juuri meidän tulisi kuinka aviomiehet sidottiin paa- uupuivat yhä Hän oli kulkenut kau
nousta tositoimintaan sosialistiseen luihin katsomaan oäältä kun van Ja monasti jo matkalla istahta-
van Silloin hän ratsasti nyt käveli
NORVVOOD MASS
Ompeluseuran kokouksessa 27 p
syysk keskusteltiin rahanhankinnasta
aineitten ostamista varten seuraaval
le työkaudelle Päätettiin pitää ilta
ma mainittuun tarkotukseen marrask
alussa Ohjelman suhteen ryhdyttiin
io alkuvalmistuksiin Ja kaikkien toi
vomus oli saada se mahdollisimman
monipuoliseksi Siellä tulee esitettä
väksi näytöskappale runo ilveily ku
vaelma laulua y m Tanssia lopuksi
Mielessä pidettävä tilaisuus!
"Anna Liisa" jännittävä murhe
näytelmä näytellään 27 p lokak Ty
tön kova kohtalo varmaankin järkyt
tää jokaisen mieltä Elon taiston
myrskyävälle merelle kappale katso
tan kuljettaa osottaen sen tekopyhyy
den vaahtopäitä joitten uhasta ta
jutonna purjehtija kaikkensa kadot
taa — Keholttamattakln kai jokainen
tahtoo nähdä tämän järkyttävän näy
telmän Nautintorikas ohjelma-iltama oli v
k 30 p Ohjelmaa oli paljon ja esi
tys ansiokasta K Aaltonen lausui
runon Mandoliinin soittoa esitti E
Nuuttlneii Evi Lamminen lauloi Niilo
Aitonen soitti huilua Vasta perus
tettu miesköörl esiintyi kiitettäviksi
harjotetuilla lauluillaan Yrjö Halo
nen puhui toivotuista ilmoista työvä
enluokassa "Pohja vanhan järjes
tyksen horjuu" Työväestö nousee val
vomaan oikeuksiansa Sosialistien ko
koukset muodostuvat jättiläismäisik
si mielenosotustilaisuuksiksi Sen rau
haiivaatimuksen kannattajajoukko
hämmästyttävästi kasvaa Se uhkaa
kapitalistisen murhajärjestelmän pe
rustuksia ja se murtaa ne Kapita
lismi tällä hirmuisella elämän ja ai
neellisuuden hävityksellä kaivaa omaa
ha utaansn — Lopuksi oli viulun
soittoa Branderilta ja Dorkkelilta
A L
yhteistyöhön Meidän pitää saada -n:!-:-! =„-:i„t :„i„„:„4 nut
lapset ja kasvava nuoriso käsittä- f"''?' '"' 4'ivi Tasaisen kannon päälle hän istah
mään ja ymmärtämään sosialismin lleluan vaimonsa ja tyttärensä ja tl taas tuossa jyrkän kallion rin
merkitys ja työläisten yhteenliittymi- kiduttivat heidän lapsensa kuo- teessä jota myöten hänen uljas rat
sen arvo Haaksi leikkomalla poikki jäseniä sunsa kantoi hantä silloin Hän
S s-osaston toimesta pidettiin kuk- :„ Uanram-illa naiitnetin knrieesä huokasi' Monta hevosta oli halla
kantamat viime kuun 24 p Butten lak- Ja ka"tamalla pajunetin Kärjessä ehtinyt vaihtua senjälkeen Ne olt
kolaisten hyväksi Yhteistulo iltamis- — Mutta mitas yhteyttä talla vat kaikki hälle niin kuuliaiset Mut
ta oli viisikymmentäkahdeksan dolla- on nykyisen sodan kanssa? ta se joka silloin häntä tässä kuljet
ria ja kaksikymmentä senttiä Siitä — Mitä olen kuullut ja luke- 11 tuntul hänestä kaikista rakkaam-
summasta osasto päätti luovuttaa vii- cnt-cnl-uVen mpnettelvravnia maIta' Missa han elam parka llenee-
sikymmentä dollaria lakon avustami- "f saniaisten menettelytayois- Kenen hoitoon lie ioutunut? Mita
seksi ja loppusumma pidätettiin ulos- ta tassa sodassa niin eivät ne ajatteleisl se nyt nähdessään hänet
menoihin °le vähääkään parempia kuin niin suuresti muuttuneena?
S s-osasto on alkanut taas toimia turkkilaiset — ia onhan heidän sittel1 kulkl hä"en hatuksensa
innokkaasti ja tulee se taas ensi tai- hallitusmahtinsakin vhtäläinen ynmeisee" kohtaukseen Magdati
-- i illInlllsllldllLlIlbdKlll nittldllien kanssa PnVn knf mlpllBn snnnnm -
ui nnvi-aimiiirmnnioHi tnton -ipion Alita hallitus käskee sita sota- sen ja rintamaan lähtö seurasivat si-
vnrmflnn tiilen olemaan tvvtvväinen väen Oli tehtävä Sen iälkeen tä Arvon ylennys taistelut häviöt
ja voitot Sotilaan kurja elämä
kiusaukset ja halu päästä vihollises-
(Jalkoa kahdeksannella sivulla)
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
MILFORD N H
Työväenyhdistyksemme hommaako
ko itäpiiriä käsittävät myyjäiset pi
dettäväksi ja kylläpä sillä toimikun
nalla tuntuu olevan niistä paljon puu
haa sillä ne tulevat suurenmoiset
Ja entäs sitten ompeluseura! Se
myös on touhussa kiittääkseen näihin
myyjäisiin voittoja Ja johan niitä
onkin aika kasa valmiina ja toisia
on vielä tekeillä joten hyvin suuri
osa voitoista tulee olemaan ompelu
seuralta ettei kenenkään myyjäis
lippuja ostaissaan tarvitse pelätä ett
ei saa rahansa arvoista voittoa Nyt
me vaan ahkerasti touhuamme ja sa
malla jännityksellä odotamme että
kuka sen ensimäisen voiton saapi —
sen kymmenen dollaria Varmasti sen
joku saapi
Paikkakunnaltamme on -muuttanut
pois useita suomalaisia perheitä pa
remmille leipäinarkkinoille Kyllä tä
mä järjestelmä on ankara meitä työ
läisiä kohtaan sillä tuntuu ikäänkuin
se paljastaisi pitkät mustat ham
paansa ja irvistelisi ja ilkkuisi meille
että vaikka me kuinka koetamme
mennä sitä pakoon ja etsiä parempia
elämän mahdollisuuksia niin aina se
ja nauttimaan rahansa edestä jonka kun olen saanut nauttia sitä va-
uhraa osaston toiminnalle Ensimai- pautta ja niitä oikeuksia mikä
nen kappale näyttämöllämme tulee i- „„„„„ „„ i t t
olemaan "Suurpäivän aattona" joka assa n?aassa °" koyhimpienkm
on siksi kuuluisa kappale ja on saanut käytettävänä niin en itahtoisi
tunnustuksen kaikialla missä ikinä sallia että sellainen valtamahti
sitä on näytelty joten nyt tämän paik- kuin on Saksan ja Turkin pääsi-
kakuntalaiaet saavat siihen tutustua m__im_ r„tt:„„i „ c i
itsekohtaisesti kun tulevat katso- si maailman valtiaaksi Sekin
maan seiKica etta turkki on Saksan — —
Kaivostapaturmat ovat olleet ihan liittolainen on jo kylliksi innos- HANNAN fokL?"
päiväjärjestyksessä Miehiä on kuol- tamaan jokaisen oikeudentuntoi- J-p-p- Huomi Kahvia saatavana joka ko-
ltJl "iehen taisteluun Saksaa gg"
lniseksi u=iein ioutuu Vastaan HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-
taiseKSl usein JOIUUU koukset pidetään osaston talolla Ahiolas-
Sinulle Signe Johnson tahdon huo- — Alutta katso kuinka taman sa joka torstai kelio 2 jpp Osote: 315—
mauttaa ettet kirjottaisi vääriä tie- maan kapitalistit rajoittavat työ- }0th St' Hol"'iam' Wa8h
toja osaston toiminnasta Minun tie- ]äst vapauksia ja oikeuksia PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
taakseni ei osasto ole ollut kuolemai- „„„ 1 ' cu id kokoukset pidetMn osaston talolla joka
sillaan vaan kesän aikana ainoastaan Lad"'1- _ toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
on toiminta ollut sammuksissa joka — Sen kyllä tiedän Itsekin Montana Ave
paha vika näkyy olevan haittana muil- olen tähän maahan joutunut or- 53ssland b c Canada s s Osaston
lakin paikkakunnilla joka kylläkin jakont-i-ahtnrien knlpthnnm Mi- 1ox 454 ompeluseura kokoontuu joka
sietäisi tulla korjatuksi täälläkin JdlvJdiitonen luuettamana tui- kuukauden enslmäisc-nä ja kolmantena torstai-
Vanhempaill tehtävä olisi katsoa las- m V}' tilli kotimaassani tOlS- iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
tensa kirjeet yli ennekuin he 'lähettä- ten samallaisten orjien kanssa ZuT kello" 3kTpkp °Va' '" '"
vät ne toimitukselle niin tulisi raon- yhtiölle joka kuletti meidät West — —
ta väärää tietoa ja veirhettä korja- Virrrirnan rairtatJptvnliön c:01ln ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
tuksi irglllldn rautatietyolioil Mella set pidetään osaston talolla joka torstai-
s" 's-osaston kokoukset ovat joka nleidät pahoitettiin työhön ilman ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
tomen sunnuntai-ilta suomalaisella palkkaa ja vartijoitnn ettei kti- mullan s S o ompeluseuran kokoukset
oopperaliaalilla Saapukaa kaikin ko
kouksiin keskustelemaan puolueasi
oista ja ottamaan osaa toimintaan Ja
uudet jäsenet ovat tervetulleita En
simäinen kokous on tämän kuun 14 p
EI-YirjALLINEN
kaan pääsisi pakenemaan
täkaikki onnistuin paeta kolmen
toisen toverini kanssa nyt olen
tassa
vi oidetaan joka torstai Suomt-naalUla keno
111 S S O viralliset
VVAUKEGANIN
kokoukset oidetään ioka kuukauden enst-
NaUtill kaikkia niitä oi- mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen
KC1IO & Ip vsiisiun uuiijciuncuiim ivu-
KetlkSia llllta tama maa tarjoaa koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
minulla on oikeus ottaa äänioi- na' (alkae" ke"° 2 i'p-p- Kahvia kokouksea
loputtua
keudeii kautta maan hallinnolh- 5™ckett'in s s o ompeluseuran ko-
siinkin asioihin OSaa Näitä mall- _ koukset pidetään joka torstai-ilta kello 7
Saapukaa kaikin
BALISADE MINN
Jaha! Jospa taas kirjottaisi Tove
rittareen jonkun sanan täältä Bali-
sadesta kun näkee täältä niin har- dollisuuksia ei minulle olisi kos
voiii paikkakuntakirjotuksia ja uutisia kaan kotimaassani tullut Tä
puoluelehdissa Osastolla oli iltama 22 p syyk jos- "la" maan työväestöllä on oi
sa esitettiin näytelmäkappaie "Hyöky- keuksia sillä on valtaa jos se
jen murtamat" vaan tahtoo ja osaa valtansa ja
Nyt se kesä taas livahti käsistä oikeutensa käyttää Sitä ei ole
kuten ennenkin — liian nopeaan '
Tämän ilmapiirin kesä on niin lyhvt mmlm kotimaassani eika ole
ettei siinä juuri muuta ole kuin alku Saksassa Synnyin maani työ-
ja loppu Vielä on se vanha vika väestö on niin köyhää ettei ole oa solitetty sekä tiiydollinon luottelo suoma
ettei se läinnösuhdekaan ole oikein „Aac s sjs laisist_ luukkoistaTiLahottiikäii taudin nimi
mloinf:: ™il„li„„„ „„-„„: t l aa VUUd
on liian kuuma ja keskitalvi taas ylen td-U- heida" s™la maalattial-
kylmii Oikeen pelottaa talvelle läh- ta Ei ole siellä tilaisuutta työ-
teä kun sitä kylmää taas seitsemän väestöllä kohota itseopiskelun
kuukautta joksi aikaa lehmät saa kautta kuten täällä Saksassa
kytkeä seimen sisälle joka tuo palion „
lisätyötä meille farmarien emännille ei ° e työväestöllä nnn paljoa aa-
On työtä lapsista on käsitöitä ja vie- nioikeutta kuin on tämän maan
la navetassa on ankarin työ Eikä työväestöllä Eikä sekään
Jos olette
kiipeä
Pyytäkätf VAPA LA A KE KIRJA N 8
Josaa yli 25 erilaista miesten ja naisten taatt
Vaali eli taudin oireet ja me esi tiira m o teille mikä
luiko olisi tilattava liiiikkeeu hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole natenttiläiikkeitä vaaa
tosi suomalaisia luäkkoitU)
va-
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti Ia pitäisi olla
iokasen snomalisen kodissa sillä ettn tied
oska tarvitsette sitä Varokaa humbuukj
lääkkeitä ja huiubuuki tohtoria
LigneUMn Apteski on suurin— —
— — — suom Apteeki Yhdysvalloissa— —
P A L1GNELL CO Supcrlor VVls