Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 31, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i -
SIVU KAKSI
Tiistaina lokakuun 31 p:nä 1916
No 44
ens
„it™ =nrtm nnhkasivat he tien Vaikkapa Dublinin kapina ku- puettu miehen pukuun ja johti
alkoi sortua punkasn at ne tien l vallaikumouksel- sotilasosastoa Dublinin taistelus-
läpi perasenian ja perääntyivät toddlisen vot011 sa Hän oli ainoa johtaja jota
toiseen rakennukseen cnvnt Englannin hallituksen ei teloitettu mutta sen sijaan sai
Ta tämä Dublinin taistelu oli täytyi peruuttaa aikeensa alistaa hän vieläkin pahemman _ kohta
lsimäinen ia ainoa taistelu mi- irlantilaiset oakolliseen sotapal- ion Hänet tuomittiin elinkauti-
tä Johnny Bullin sotajoukot o- veiukSeen Dublinin taistelu oli seen vankeuteen raatamaan ras-
ivat voittaneet koko soaan aiKa- p0tku Tolinnv Hullin ihravat- Kaassa tyossa painmpicu
na sanoi Lehane saan jc)ka tuntui" Irlantilaiset vankien seurassa
Niin "Kapina" oli kukistet- eivät tule koskaan taistelemaan Edelläoleva on vaan lyhyt ja
fu johtajat vangittu Sosialisti- minkään kuninkaan eikä keisa- vaillinainen selostus luennosta
lehden "Irish Citizenin" toimit- rin puolesta Tämä vallankumo- Asia ansaitsisi paremniankinje-
ta'ja Francis Sheehy Skeffing- usliike ei ole mikään Sinn Fein lannilllHfmmnnilHUininninH
miehenä kieltäytyi kantamasta san hallituksen avustama kuten JS g£ ff 1 f J f
aseita ammuttiin ilman tutkin- sitä koetettiin maailmalle uskot- §j" § f f g Jr g
toa ja aijottiin haudata salaa taa Se oli kokonaan Irlannin g
Siksi ne tiilet seinästä irroitettiin järjestyneen työväestön toimin- IllllIIIlIIIlIIIISIIlIIIIIillilMliäHIIIl
mihin kuula tunkeutui vaellet- taa Irlannin tasavallan julis- TALOUSASIOITA
tuaan Skeffingtonin pään läpi ja tuksen allekirjottajat olivat kaik
uudet tiilet pantiin tilalle Skeff- ki työläisiä sekä henkisen että
ingtömlla sattui olemaan suku- ruumiillisen työn tekijöitä ja jos- nnma varovasti astiaan joka on täy
laisia Englannin parlamentin y- kaan eivät he kaikki olleet sosia- tettynä kylmällä vedellä Jos muna
lähuoneen jäsenissä ja he vaati- listeja ei heissä ollut ainoata- on tuore uppoaa se pohjaan mutta
vat tutkintoa Asia tutkittiin kaan joka oli sosialismia vas- jos se on pilaantunut kelluu se ve
sotapäällikkö joka teon oli suo- taan Tasavallan julistuksen ai- opeunanne ovat sitälajia että
rittanut havaittiin syylliseksi lekirjortajissa_ ei ollut_ ainoata- ne mustuvat keitettäissä niin mus
murhaan ja hänet vietiin — Lon- kaan pankkiiria tehtailijaa kaup- tumisen voi estää panemalla teelusi
toon hienoimpaan hotelliin piasta tai minkään nimellistä ka- kallisen sokeria sekaan silloin kun
Toiset vallankumoustaistelun pitalistia Luokkataistelu _ on puleerata alko
johtajat sotaoikeus tuomitsi ja käynnissä Irlannissakin ja juuri hoolilla ja puunöljyllä Pane yksi
teloitti Englanti on siis ainoa irlantilaiset kapitalistit ne olivat 08a alkohoolia ja kaksi osaa puun
Europan sotivista valloista joka jotka auttoivat Dublinin kapi- öljyä ja sekota sekasin Hiestä tällä
on sotavankinsa teloittanut sil- nan kukistamisessa seoksella huonekalusi Alkohooli ot-
ii- 1 1 „ taa irti lian ja oljy puleeraa Hink-
la sotalakien mukaan jos joku Siis James Connolly ja hänen kaa sitten puhtaalla kuivalla pehme
vastustaja voi pitää puolenpa ko- komppaniaa sosialistisia sotilai- ällä räsulla kuivaksi
konaisen vuorokauden ennenkuin taall) jotka hän kutsui vartioi- D
kukistuu on hän sotavanki maan Liberty Hall'ia kun hänen LASTEN SELKÄVIAT
Englannin hallitus pani toi- lehtensä aijottiin sensuroida he -meen
kuulustelun miten se oli tiesivät mitä he tekivät He tie- Selkäviat lapsissa kuten selkäran
mahdollista että irlantilaiset voi- sjyat tämän- ' gan käyristyminen selkäydin viat ja
vaf- nraKta eiliseen kminmn ' ' selkänikamien mädäntyminen johtu-
if-i " u r- i kapinaan Kun oH kerran valittava kah_ yat usein vaan tavoista joihin lap
Miksi heiclan sallittiin asestautua jesta joko alistua menemään set ovat tottuneet ja joita äidit ei
ja harjoitella Siihen vastattiin armeiiaan ja taistelemaan työ- vat ymmärra ajoissa oikoa
että jos olisi ryhdytty riisumaan ioveliiä vastaan iniHen kanssa Yksi kaikista vaarallisimmista ta
aseit tältä kansalaisten armei- ?Y J a vastaan: A01dei} Kanssa voista lapsilla on seisominen yhden
aseita taita kansalaisten armei heinä ei ollut mitaan riitaa) tai ja]an varasga sen s)jaan että sei
jalta olisi se teko voinut sottaa taistella oikean asian puolesta soisivat molemmilla jaloillaan Lap-
kapinalliselle tuulelle ne 40OGO todellista vihollista vastaan niin silla on yleensä tapana seisoa aina
katolilaista jotka taistelevat t- vavtovat iälkimäispn 'Täv saman jalan varassa Lapset jotka
Englannin armeijassa Siis ai- JJ t£Sna he Traslvat hen ovat laisia tähä pahaan ta-
+ Annnn i uv i " tietoisina ne uhrasivat nen- paan oIisl totutettava seisomaan jo-
noastaan fuuuu Katolilaista ai- pelastaakseen sadat tuhan- ko molemmilla jaloillaan tai sitten
resta oh Englannin armeijassa net iriannin työläiset kuolemas- vaihtamaan asennon vuoroin toiselle
kun 75 prosenttia Irlannin väki- ta sotatantereella teurastaissaan ™oroi toiselle jalalle ettei paino
luvusta on katoh aisia eikä se ole toisen maan työläisiä Eivätkä he lVväärfks P
sanottu etta kaikki nama 40 000 turhaan henkeään uhranneet Ir- SeUainen- voimistelu joka vahvis-
olivat tulleet Irlannista Voihan ]anljaiaisja e vecla sotaan Ei taa selkäää olisi sangen tarpeelli-
siinä olla joukossa canadalaisia 0je myöskään Irlannin vallanku- nen kaikille lapsille Kaikkia totut-
amerikalaisia englantilaisia ja m„„ci:iP i-„icj-Pftii vnnn ™ =e tuia a3ent°ia iotka vääntävät selän
i t mousinke kukistettu vaan on se 4„1__nn„ „„„ i{P„™ tnHai mit:i
anstrn ia aisia "aireksii" Tnten ' toiselle puolen kieroon tunsi miu
------ j--— tanapaivana jo laajemmalle ie- tarkimmin välttää Eräs laakan on
vinnyt paremmin varustettu antanut sen lausunnon että tarkas-
kuin mitä se oli Dublinin kapi- tettuaan kaikki lapset yhdessä kou-
i i n lussa lövsi hän ainoastaan kaksi
nan aikana ja tarpeen ulien on M taydellisesti BUOra
se valmis antamaan vielä tuntu- ggjä
vamman potkttn Johnny Bullin Yksi voimisteluharjotus joka kehit-
ihravatsaan Irlannin kansanval- tää ja voimistaa selkää on tämä:
taa ei ole kukistettu vaan se on LaPs? seisokoon suorana jalat yh-
4 dessä nostakoon kätensä ylös kam-
tuhsoihtu joka valaisee tietä tu- t ht ia sitten taivuttakoon
evälle ko-operatnviselle koko vartalonsa eteenpäin kunnes sormet
lostukscu meikäläistenkin kes
kuudessa Mainittakoon tässä
vielä että Irlannin tasavallan ju
listuksessa julistetaan täysi ääni
valta sekä miehille että naisille
ja koko kansan omistusoikeus
koko maahan Siis ko-operatii-vinen
tasavalta
Seuraavassa tulen selostamaan
toisen luennon: "Sota työväen
luokan vallankumousliikkeen kukistamiseksi"
ASTO
iiiimuiisimsmsbiiiiiifEiiuiiiiiii
että ei sellainen vika pääse juur
tumaan Ei pidä lasten selkää vaivata ja
heikentää pakottamalla hänet istu
maan yhdessä asennossa liian kau
van kuten pianon ääerssä tai jos
sain muussa istumatehtävässä
-D-
tästä voi päättää että hyvin -pie
nen pieni prosentti "aireksia"
oli taistelemassa Johnny Bullin
puolesta Vaikka kyllä Redmond
lähetteli valheellisia uutisia ame
rikalaisiin lehtiin kuinka muka
350000 irlantilaista oli värväyty
nyt armeijaan Ja sitten kun
tässä maassa olevat "airekset"
aiKOivar laneteila Jiiiglannm nai- ]7uropan kansanvallalle joka on koskevat lattiaan samassa asennossa
hiukselle kysymyksiä että kuin- kohoava Europan sodan rauni- ylös ja taivutus alas Tätä tehtä
ka se on mahdollista etta nam tn toi0aa„ „„x ™ „n„ köön useamman kerran Ja se olisi
oisra mciuan paiva on ruuut a„iioioot lanuot
- teiuava juna ijaiva uunaiu
Parhaimman muistopatsaan jojlla on j0kin selkävika eivät voi
mitä me Amerikan työläiset tätä tehdä joten sen koettaminen
voimme näille urheille ja työ- on hyvä keino saada selville josko
väen paudcn puolesta itsensä a ™aa istumaan
uhranneille tovereillemme tana suorana tuolissaan niin että selkä
vuon na pystyttää on antaa suu- ranka nojaa koko pituudelta tuolin
ri äänimäärä sosialistipuolueelle" selkävaraa vasten
ensi vaaleissa Siten iskemme Lapsen puku tulee olla löysä niin
™ lrnVsm„ siis ettei se millään muotoa ahdista nn-
oli tämäkin lasku valheellinen ia : ' taa Tyttöjen tulee leikkiä ynta va
on Vd "puinen ja kaikkien yhteistä vihollista vlin noikienkin niin että
Dublinin taistelussa taisteli so- kaikki lihakset saavat liikuntoa
tilana+nn inlifainnn mvnakin Lasten ei saa antaa syödä ruo-
vUl nnmpn T-Tän rV Vi-plvinna Haansa hätäisesti vaan tulee heidät
suuri joukko on armeijaan vär
väytynyt kun koko Irlannin vä
kiluku on vaan neljä ja puoli
miljoonaa Silloin täytyi Red
mondin antaa amerikalaisille leh
dille "tarkistettu" lukit irlanti
laisista armeijassa ja tällä ker
taa se putosi 155:teen tuhanteen
Mutta kuten edellä on sanottu
sen tarkoitus oli saada Amerikan
"airekset" siihen luuloon että
kotimaan miehet kilvan rientä
vät taisteluun Englannin halli
tuksen puolesta
Mutta tosiasia oli päinvastoin
"Ei ainoatakaan puhdastuntoista
irlantilaista ole Englannin ar
meijassa ja 40000 bommia
'(Burns) löytyy joka maasta" sa
noi Lehane
Constance De Markievicz Hän
totuttaa pureksimaan ruokansa hy
vin Tääkär n lausunnon muKaan
on irlantilainen niinensä on hän voi selkävika johtua hätäisestä syö-
saanut mieheltään puolalaiselta miBestäkin
kreiviltä Tämä nainen on toi- Kasvavissa lapsissa voi vääristy-
minnr Trhnnin tvöväestön ' iär neen selan h"olell'SeHa hoidolla oi-
mmut Irlannin toaeston jar- kagta mutta täyaikasvuisissa se on
jestäjänä ja ottanut- ennemmin äärettömän vaikea jopa mahdoton
osaa lakkotaisteluihin Hän oli kin Siis olisi ajoissa katsottava
OLETTEKO AJATELLEET?
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
son uudelleen valitaan presiden
tiksi '
Ja jos Hughes ja republikaani
puolue valtaan valitaan niin sa
ma "hyvä aika" ehkäpä vielä
"parempikin" tulee jatkumaan
Nälkää työläisille suuria voitto
ja kapitalisteille
Mutta kuulkaas mitä sanoi so
rialistipuolueen presidentinehdo
kas Allan L Benson Hän sa
noi että jos hän olisi president
ti niin panisi hän Yhdysvaltain
laivaston vartioimaan ettei ainoa
takaan laivanlastia ruokatarpei
ta viedä tästä maasta pois niin
kauan kuin tässä maassa löytyy
yksikin puutetta kärsivä mies
nainen tai lapsi
Yhdysvaltain presidentti on
laivaston ylikomentaja ja hänellä
on valta tehdä se kuin Benson
aikoo tehdä jos hänet presiden
tiksi valitaan
Ja jos presidentti sen tekisi
niin se ei ainoastaan tarkoittaisi
sitä että tässä maassa ei ke
nenkään tarvitsi kärsiä puutetta
mutta se myöskin pakottaisi Eu
ropan vallat lakkaamaan sodan
käynnistä ja päästämään ihmiset
rauhan töihin sen sijaan että
he nyt ovat pakotetut toisiansa
teurastamaan
Oletteko ajatelleet sopisiko ää
nestää sosialistipuoluetta ja sen
ehdokkaita? Oletteko ajatelleet
että sopisiko antaa sosialistipuo
lnecllekin tilaisuuden hallita kun
toisten puolitellen hallintoon te
olette jo saaneet tarpeeksenne
tutustua
Ajatelkaa ensin ja sitten ää
nestäkää Demokraattipuolueen lehdessä
Oregon Journalissa oli hiljattain
seuraava toimituskirjoitus :
Ruokatavaroilla keinotellaan
Silloin kun uhkasi rautatie
lakko kohosivat ruokatarpeiden
hinnat jokaisessa suuressa kau
pungissa Liha perunat kasvikset hedel
mät ja kaikki ruokatarpeet ko
hosivat hinnassa Ruokatarpeilla
keinottelijat käyttivät tilaisuutta
hyväksensä ja ottivat haltuunsa
kaikki varastot
Se oli keinottelua ihmisten e
lämällä Sellainen keinottelu ruokatarpeilla-
on alituiseen käyn
nissä On aina olemassa salaliit
to vireillä sitä varten että saa-
1 s
ii