Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 21, 1916, Page Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —im m-tnpifmirjr:
Sivu 2
Tiistaina maaliskuun 21 p 1916
No 12
tfODM OSASTO
IIH1U _ _
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Voipiko kanan eli linnun lihaa kan
nuttaa ja kuinka sen voisi tehdä
niin että liha pysyisi hyvänä? — Mrs
S Sommerson
Linnunlihaa samoin kuin kaikkia
muutakin lihaa kyllä voi kannuttaa
mutta Toverittaren toimituksella ei
ole tällä kertaa tiedossaan sellaista
reseptiä miten sitä olisi kannutet
tava Jos joku lukijoista sattuisi
tietämään niin olisi hyvä ja vastaisi
tämän lehden kautta— Toim
FARMARIEN MUIJILLE JA MUILLE
Minun pitäisi nyt sanoa joku sana
Olen monesti silmäillyt sivulleni ja
tullut siihen huomioon että emännät
voisivat enempi käyttää kotoisia tuot
teita eikä vaihettaa niitä komppani
oitten kalliisiin tavaroihin joita syö
dessämme saamme mitä moskaa sat
tuu Esim piirakan (eli pain) kuo
reksi on edullisinta käyttää kermaa
kun jauhojen sekaan panee vähän lei
vinpulveria niin tulee siitä mauk
kain ja terveellisin piirakan kuori
taikina ja silloin saapi jättää lardin
oston pois Olen jo parisen vuotta
ollut sitä käyttämättä ja tulen vallan
mainiosti toimeen Paistinrasvana
käytän olivi-ölivä inkn
- — -v uuaicjfjia
valmistettua
Aamukakkuja tulee myös kerras
saan hyviä kun antaa separaroidun
maidon vaahdon seistä pienen ajan
että se tulee kovaksi Sitä kun se
kottaa jauhoihin joihin myös kuuluu
1—2 munaa ja vähän suolaa niin sii
tä kelpaa paistella kakkuja ja parem
malta ne syödessä maistuvat kun
niitä pistelee omena voita mausteena
Nythän se on taasen kevät ja se
tuopi mukanaan uusia toimia Muista
kaa käydä pian piristelemässä sie
mentä maahan että saatte sieltä nou
taa pöydällenne pantavaa Älkää
vain unohtako kylvää "pinaattia" sil
lä ne ovat erittäin ravinto-rikkaita ja
voipi niitä kylvää useaan kertaan
kuten "leteksiä" ja "rediisiä" Redii
it sisältää kasviksista eniten puh
dasta veriainetta ja olisi niitä tar
peen syödä paljon silloin kun niitä
on saatavissa
Höysteeksi ja "kryydeiksi" kasvat
takaa "persiljaa" ja "dilliä" Tervey
den hoitoa silmällä nitävSacä l™
kissä ei käytetä pippuria eikä mui
takaan kirpeitä mausteita sillä ne
hidastavat ruuansulatustoimintaa
Etikka ei myöskään ole terveellistä
käyttää Sen sijaan voipi käyttää
sitruunan mehua Esim punajuuret
tulevat mainion hyviä jos keittää
lievän vellin perunajauhoista tai
maissi- eli nisujauhoista ja siilien
panee lemonia sekä punajuuren vii
paleet seitaan ja antaa vähän kiehau
ta niin voipi syödä lämpimänä sekä
kylmänä Joka vaan on paastonut
joitakin kertoja että on maku- ja
hajuaisti kehittynyt ja puhdistunut
niin hän ei voi eikä halua syödä
ruokia jotka ovat höystetty pippu
rilla sekä etikalla Ne ovat kumpai
nenkin aine liian tulista ihmisen ra
vinnoksi Kasviksia keittäessä näkee myös
melkein poikkeuksetta että ne keite
tään paljossa vedessä joka sitte vis
kataan pois Mutta se tapa on hyvä
hyljätä sillä siinä menee parhaat ra
vintosuolat hukkaan ja syötäväksi
jääpi mehuttomat kasvikset Kas
vikset tulee keittää vaan vähässä ve
dessä jonka jäännöksen voipi käyt
tää soppaan tai kastikkeeksi Aino
astaan punajuurien keittovettä ei voi
käyttää keittoihin — Täti HELENA
lisesti käytetään silloin kun ei voi
kermaa käyttää
Kasvivedet käytän aina tarkkaan
yksinpä perunakeittovedenkin Jos
minulla on soppaa panen sen siilien
tai teen siitä ns soosin Kasvisop
paa syömme hyvin paljon syystä
että siinä tulee talteen parhaat ra
vintoaineet Emme lihaa kokonaan
hylkää mutta sitä hyvin vähän kai
paa kun vaan järjestää ruokalistan
järkiperäisesti
"Lettuce" ja "radish" ovat kasvia
joita melkein jokainen voi kasvattaa
omiksi tarpeiksi Niihin tarvitsee
niin välin maata että niitä kasvattaa
vaikka laatikossa ikkunallaan Niitä
niin vähän maata että niitä kasvattaa
kesäiseen aikaan hyvin vähällä työl
lä Ja kesällä ne ovat virkistävää
sekä välttämätöntä ravintoa Siis jo
kainen muokkaamaan omaa peltoaau
Niin teen minäkin — Selma-täti
NIELURISAT (TONSILS) JA KAS
VANNAINEN KURKKULAESSA
(ADENOIDS)
Täti Helena on aivan oikeassa ja
kehotan Toverittaren lukijoita otta
maan hänen neuvoistaan vaarin Mi
nä olen aina tehnyt piirakankuoren
kermaa käyttäen rasvana hyvällä me
nestyksellä enkä edes käytä siihen
mitään pulveria nostattimeksl Pii
rakankuori tulee myös maukkaampi
ja terveellisempi jos käyttää vain
puolet siitä lardimäärästä kun taval-
TJsein vaivaavat lapsia yllämainitat
viat jotka voi helposti parantaa a
lussa mutta jos annetaan olla niin
ovat ne elämänikuiseksi turmioksi
lapselle
Tarkastakaa lapsenne nenää usein
Joukseeko nenä paljon? Onko sen
nenä hellä? Onko sillä pisamia ne
nän ja suun ympärillä? Onko sen
nenä tukkeuksissa? Töllisteleekö se
ihmisiä ja eläimiä suu auki? Koettaa-
ko se Korviaan ikäänkuin ne olisivat
kipeät? Nukkuuko se suu auki?
Kuorsaapiko se nukkuissaan?
Jos lapsella on näitä oireita jat
kuvasti niin on se vietävä lääkärin
tarkastettavaksi josko sillä on suu
rentuneet nielurisat tai adenoidit
Suun kautta hengittämiseen ovat mel
kein aina syynä adenoidit Adenoidit
pitäisi aina poistaa niin pian kuin
mahdollista
Adenoidit kasvavat kurkkulaessa
sillä kohtaa missä kurkku ia nenä
yhdistyvät Adenoidit ovat pienen
kukkakaalin muotoiset väriltään pu
naset Ne riippuvat nenän takaosassa
ja sulkevat nenän joten lapsen on
pakko hengittää suun kautta
Kun ilma hengitetään suun kaut
ta sisään paljon tomua ja paljon
enemmän kaikellaisia taudin basilleja
hengitetään sisälle sen mukana kuin
nenän kautta heigitettäessä
Sellaisilla lapsilla joilla on ade
noidit on usein korvasärky Otta
kaa huoli siitä jos lapsi valittaa kor
vasärkyä Katsokaa josko korvasta
juoksee märkää Kuuleeko lapsi hy
vin? Älkää aina moittiko lasta hi
taudesta Hän voi olla hieman kuu
ro Korvnsärkv nspin TnprVitapA aitn
että lapsella on adenoidit Adenoidit
pitäisi poistaa korvasärky merkitsee
aina sitä että lapsi on vaarassa
tulla kuuroksi Korvasärky merkitsee
myöskin sitä että korvat rupeavat
märkimään Märkivä korva olisi an
nettava korvalääkärin hoidettavaksi
sillä se ei parane ilman huolellista
hoitoa
Ovatko lapsen nielurisat liian suu
ret? Antaa lapsen avata suunsa ja
painakaa lusikan varrella sen kieli
alas nähdäksenne jos nielurisat pis
tävät kurkkuun varsinkin jos painat
te sormellanne leuvan ulkopuolelle
pari tuumaa korvan alapuolelle
Tarkastakaa lapsen nenää jos sen
toinen sierain on pienempi kuin toi
nen Onko lapsen nenä tukossa? O
pettakaa länsi Diihdintnmnnn npniinaä
puhaltamalla yhtä sierainta kerral
laan Onko lapsen ylähuuli lyhyt? Kun
lapsi nukkuu onko sen ylähuuli käp
ristynyt ylöspäin niin että yläham
paat näkyvät? Tarkastakaa jos lap
sella on jonkinlainen kuhmu kaulas
sa juuri korvan takapuolella Se on
suurentunut risa eli rauhanen Suu
rentuneet rauhaset aina merkitsevät
sitä että jotain myrkyllistä ainetta
on lapsen nenässä kurkussa korvis
sa tai hampaissa joka olisi heti pois
tettava jos mielitään kaikki muut
ruumin osat pitää terveenä Adenoi
dit ja suurentuneet nielurisat estävät
lapsen luonnollisen hengityksen ja
saavat rauhaset ylityön kautta suu
rentumaan Adenoidit ja suurenmoiset nielu
risat saavat aikaan reumatismin ja
sydäntaudin Suurentuneissa nieluri
soissa ja adenoideissa on myrkyllisiä
basilleja jotka veressä kulkevat sy
dämeen ja aiheuttavan sydäntaudin
tai kulkeutuvat ne jäseniin ja aiheut
tavat reumatismin Basillit suurentu
neista nielurisoista ja adenoideista
kulkeutuvat myöskin muihin ruumiin
osiin ja saavat aikaan kaikenlaisia
sairauksia Ne voivat estää lapsen
kasvamisen estää kasvot ja leuvat
kasvamasta joten useilla lapsilla joil
la on adenoidit ja suurentuneet nie
lurisat on pieni vartalo ja kasvot
kuin pikkulapsella
Lasten joilla on adenoidit on ko
vin vaikea oppia Sellaiset lapset ei
vät ole terveitä Heitä usein torutaan
siit etteivät osaa läksyjään mutta
he eivät voi osata niitä hyvin syystä
etteivät voi kuulla eikä nähdä hyvin
He eivät voi mitään haistaa sillä
adenoidit tukkivat heiltä nenän U
sein he kärsivät kipuja jäsenissään
usein alkavasta sydäntaudista tai suu
rentuneista rauhasista Heidän on
vaikea oppia mihinkään työhön sen
tähden että heidän ruumiinsa hitaas
ti mvrkvrtvv fldpnniHmn cunrontii
neiden nielurisojen tai mädänneiden
hampaiden basilleista Nämä basillit
kulkeutuvat vatsaan ruuan ja juo
man kanssa ja ne myöskin voivat
kulkeutua keuhkoihin ja aiheuttavat
vatsa- suoli- ja keuhkotauteja
Sellainen lapsi jolla on adenoidit
ja suurentuneet nielurisat on aina
altis saaman kylmyyttä ja muita tart
tuvia tauteja Sellainen lapsi jolla
on mädänneet hampaat adenoidit ja
kipeät nielurisat paljon pikemmin sai
rastuu kurkkumätään tuhkuriin tuli
rokkoon ja hinkuyskään kuin terve
lapsi Kun sellainen lapsi saa minkä
hyvänsä tällaisista taudeista niin se
kärsii siitä paljon enemmän — tauti
hänessä on paljon kovempi — kuin
sellaisessa lapsessa jolla ei ole mi
tään yllämainituista vioista tai jolta
on adenoidit ja nielurisat poistettu
ja hampaat korjattu
suurentuneet nielurisat ja adenoi
dit ovat juuri sellaisia paikkoja joi
hin tarttuvien tautien basillit hyvin
istuvat ja siksi ei sellainen lapsi
koskaan parane niin pian tarttuvista
taudeista kuin terve lapsi Rauhasten
kaulassa ja muissa osissa ruumista
täytyy suurentua auttaaksensa myrk
kyjen poistamista ruumiista Jos
lapsenne on sairas niin pitäkää sen
suu pumaana ettei mitkään vaaralli
set basillit pääse suun kautta sisään
Jos lapsi hyvin helposti saa yskää
ja jos sillä on usein kipeä kurkku
tai jos se valittaa korvasärkyä tai
jos sen on kovin vaikea hengittää
nenän kautta niin voi olla varma
että sillä on adenoidit ja suurentu
neet nielurisat jotka pitää poistaa
heti huolimata siitä minkä ikäinen
lapsi on Älkää odottako sitä että
se voi siitä parantua Odottaminen on
vaarallista Lapsi voi menettää kuu
lonsa kahdenkymmenen neljän tun
nin sisällä niin ettei koskaan enään
saa sitä takaisin
Nielurisat ja adenoidit voidaan
poistaa mihin aikaan vuodesta ta
hansa ilman vaaraa Nielurisat ja
adenoidit tekevät enemmän vahinkoa
lapselle ensimäisen kuuden tai kah
deksan vuoden ajalla Pitäkää tarkas
ti silmällä vaara-signaalia — suun
kautta hengittämistä ja korvasärkyä
naan avara maailma Suomalai
set naistoverit jos hänet koh
taatte sisarena vastaanottakaa !
HILJA PÄRSSINEN
Minunkin mietelmäni
ALEKSANRDA KOLLON-TAY
(Jatkoa enslmäiseltä sivulta)
tua liian yksilöä ihannoivalta
Sanottanee: me sosialistit emme
kaipaa suuruuksia Oikeuttiksek
seni saanen vain lausua että
mielestäni todellinen vilpitön
työ niin jalon asian kuin köyhä
listön hyväksi ansaitsee tunnus
tuksen yhtä hyvin henkilön elä
essä kuin kuoleman jälkeen
Tätä kirjoittaessani vaeltaa
"muuttolintu" tietään isänmaa-
En tiedä mikä ihme siinä on
että joka kerran kun luen Tove-
rittarcssa olevia kirjoituksia tah
too väkiselläkin silmäni täyttyä
kyyneleillä Toiset niistä kirjoi
tuksista ovat innostavia toiset
taas niin tuttuja kauniine ja su
rullisille muistoilleen Tulee ai
na niitä lukiessani mieleen : jos
pa minäkin voisin kirjoittaa muis
telmiani siten että toinen ihmi
nen niitä viitsisi lukea ei minul
ta ainakaan puuttuisi ainetta si
tä olisi elämäni mutkikkaalla tiel
lä kerääntynyt jos jonkinlaista
Olisi vaan vähänkin minulla ky
näilijän lahjoja olen ehkä niin
heikkohermoinenkin luomaan pa
perille mitään asiaa ymmärrettä
västi niin halusta kun sen teki
si n ki n
Uutta koe täti kumminkin Lap-
sena ollessani jo minä ihmettelin
sitä että miksi 'täytyy minun äi
tini olla nainen? Ja toiseksi
miksi vanhassa vihkikaavassa sa
notaan naiselle: "Sinun pitää
miehellesi kaikessa alamainen o
lemaau" Voi ! kuinka katkeralta
tuntuu ajatella tuota käskyä
kun muistan ne äitini kalpeat
itkettyneet kasvot jotka tapasin
juostessani huoneeseen josta
kuulin isäni kiukkuisen äänen ja
samassa lensi kahvikuppi joka
sattui olemaan hänellä kädessään
äitini päähän palasiksi äidin y
rittäessä suojata loukkaantumi
selta nuorinta siskoani jota hän
juuri oli imettämässä Samassa
huomasin verta tippuvan pitkin
äidin kasvoja Olin ihan jälimet-'
tyä pelosta ja säikähdyksestä
vaikka näyttihän isäkin jo vähän
laubtuneemmalta nähdessään ur
hoollisuudestaan niinkin kelpo
seurauksen että ammottavan
haavan äitini päässä ja yrittäen
teeskennellyllä hellyydellä (tois
ta mielessä) pyydeilä: "älähän
nyt vaan kerro "kenellekään sillä
enhän minä niin kovasti aikonut
sitä heittää"
Vastaukseksi äitini keräsi mei
dät kolme nuorinta lasta ympä
rilleen hyväillen ja suudellen
meitä jokaista vuoroin Sen muis
tan että me kaikki neljä itkim
me me lapset pelosta ja äitini
sydämen tuskasta Ei sanonut
sen haavan olevan kipeän jota
rupesimme tarkastamaan isän
mentyä tavallisiin töihinsä aivan
kuin ei mitään olisi tapahtunut
Tällaisia kohtauksia on äitini
saanut "kärsiä menneisyydessä
lukemattomia palkkioksi siitä
että on kokonaista kaksitoista ih
mistainta saattanut päivän va
loon joskin enempi kuin puolet
sai heidän pienenä ollessaan saat
taa nurmen alle Ehkäpä luon
nollisista syistä joukon seitse
mäntenä tulokkaana jo ennen syn
tyrnistäni olen saanut perintönä
heikon terveyden
En tarkoita tällä kirjoituksel
lani saada huonoon valoon toista
sukupuolta sillä tiedänhän kyl
lä ettei meidän nykyaikaiset mie-