The nugget. (Sisters, Or.) 1994-current, February 04, 2015, Page 32, Image 31

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    32
Wednesday, February 4, 2015 The Nugget Newspaper, Sisters, Oregon
Serving th e Sisters, Camp Sherman and Black Butte Ranch Areas
Ponderosa Properties
R E A L T O R S
541-549-2002
A N D
1- 800-650-6766
P R O P E R T Y
www. P onderosa P roperties.com
L LLC
The Locals’ Choice!
M A N A G E M E N T
221 S. Ash St., Sisters
New Listings
TIMBER CREEK LOT
Excellentu valueu lotu inu Timberu Creej.u Newu
neighborhooduwithucustomuhomes.uEnjoyunearbyu
WhychusuCreejuanduparjulands.uCloseuproximityu
tou Elementaryu schoolu andu Cityu ofu Sistersu
amenities.u$70,000.uMLS#201500570
EXCITING MOUNTAIN VIEWS
Sisters’u bestu condominiumu cluster.u Excitingu
mountainu viewsu areu availableu fromu theu jitchen,u
diningu area,u greatroomu &u outsideu onu theu patiou
overloojingu manicuredu lawnsu &u pristineu
pastureu lands.uMassiveuponderosaupinesuframeu
theu pastures,u foothillsu andu Cascadeu peajsu
inu nature’su ownu award-winningu style.u Enjoyu
thisu well-cared-foru 2-bedroom,u 2-bath,u 1,150u
sq.u ft.u ground-levelu condou withu detachedu
garage.u Pineu Meadowu Villageu offersu spaciousu
commons,uwaterufeatures,uclubhouseuwithupool,u
spau &u proximityu tou downtown.u $229,000.u
MLS#201500534
SECLUDED ACREAGE…
…onu theu canyonu overloojingu theu Deschutesu
River.uAdjoinsuBLMulanduonu2usides.uThisuprivateu
sanctuaryu isu perfectu tou designu andu buildu youru
dreamu home.u Possibleu views.u Justu au hijeudownu
touDeschutesuRiverubelowuforuexcellentufluyufiushingu
andu mountainu bijeu trailsu nearu by.u $200,000.
MLS#201410856
WHERE THE QUAIL ROOST
IN THE SPRUCE
Matureu spruceu andu pineu treesu surroundu thisu
large,udividable,uin-townulot.uOveru14,950usq.uft.u
ofu landu withu pavedu streetsu onu 3u sidesu foru easyu
access.u Oneu setu ofu cityu hooj-upsu areu inu placeu
andupaidufor.uOneulargeuhomesite?uTwouhomes?u
Homesu withu au grannyu fluat?u Duplex?u Youu haveu
choices!u Currentlyu hasu anu oldu manufacturedu
homeuandustorageusheduthatuareugivenunouvalue.u
Buyerutouremove.u$169,000. MLS#201410047
BEAUTIFUL MEADOW SETTING
…withu Blacju Butteu andu Greenu Ridgeu viewsu inu
Campu Shermanu borderingu USu Nationalu Forest.u
Wateruanduutilitiesutoulot,usepticusystemuinstalled.u
Closeu tou Metoliusu River.u Year-roundu recreationu
opportunitiesu available.u Hijing,u fiushing,u bijing,u
sjiing,u golfu andu muchu more.u $249,500.
MLS#201409509
BE A PART OF IT...
Sisters’uOnlyuCustomuMixed-UseuCommunity
INNOVATIVEuNEWuCONCEPTu
•uLightuIndustrial/Commercialu
•uLive/WorjuLoftuApartmentsu
•uOpportunityuforuEconomicuDiversityu
•uSmalluCondo-typeuSpacesu
•uPerfectuforuStart-upsuanduEntrepreneurs
Lotu19u............................................... $80,000
Lotu20u.............................................. $95,000
Lotu17u............................................. $100,000
Lotu16............................................. $102,000
Lotuuu5u............................................ $120,000
Lotuuu4u........................................... u$125,000
Lotuuu7u........................................... $130,000
Lotuuu9u........................................... u$180,000
The Locals’ Choice!
SISTERS COUNTRY LIVING
BEGINS HERE
Single-levelu homeu onu 10u quietu acresu betweenu
Bend/Sisters.uFreshupaintuinu&uout,u3uBR/2.5uBA,u
2-caruattachedugarage,unewucarpetuinubedrooms,u
newu interioru doorsu &u 2,114u sq.u ft.u —u perfectu
foru downsizing.u Propaneu stoveu w/river-rocju
surrounduinumaster,upelletustoveu&uforced-airuheatu
foruconvenience.uOutbuildingsuinclude:ubarnuw/
hayustorage,utacjuroom,uinsulatedushopuw/220,u&u
anuopenucovereduRVuparjinguareauw/4uadjustalls,u
cementu fluoor.u Fenced,u corrals.u Move-inu ready!u
NFSucloseuby.u$399,000.uMLS#201409208
69825 PINE RIDGE ROAD
TastefullyuremodeleduretreatuinudesirableuIndianu
Fordu Ranch,u withu viewu ofu Sistersu mountains,u
BlacjuCrater,uMt.uWashington.uSittinguprettyuonu
fulluacre(!)ubacjedubyuDeschutesunatureupreserveu
whereuwildlifeuabounds!uRoomuforuRV/boat,uplusu
garageu hasu 12-ft.u doors.u Beautifullyu remodeleduu
jitchenu withu customu cabinetry;u newu surfacesu
andu fluooringu throughout.u Multi-useu laundryu
roomuw/basin,ucabinets,uandudoorutoudecj.uLongu
bathroomuvanityu&udualubasin.u2ufiureplaces.uYou’llu
loveu theu lushu greenu meadowu &u tallu ponderosau
pines. $299,000. MLS#201404219
BEAUTIFUL
CASCADE MOUNTAIN VIEWS
BeautifuluCascadeumountain-viewuacreageulocatedu
inu theu secludedu Loweru Bridgeu Basin.u Nearlyu
levelu 12.1±u acresu withu juniper,u sageu andu naturalu
vegetation.u Pavedu access,u undergroundu utilities,u
septicu approvedu andu recentlyu drilledu 490'u well.u
GreatuaccessutouBLMuanduDeschutesuRiver.uInuanu
areauofuniceuhomes.u$144,750. MLS#201103780
A MOVE IN THE RIGHT DIRECTION!
Thisu single-level,u 3-bedroom,u 2-bathu Tollgateu
homeu isu justu whatu youu haveu beenu loojingu for.u
Enjoyutheuvaultedugreatroomuwithurichuwoodutrimu
aroundu theu windowsu andu doors.u Thisu masteru
includesu au walj-inu closetu andu goodu separationu
fromutheu2uguesturooms.uTheuharduworjuhasubeenu
done:uallunewufluoorucoveringsuanduinteriorupaint.u
Theuwindows,uexteriorupaint,uroofuanduappliancesu
aboutu6uyearsunew,uandutheufurnaceuwasureplacedu
inu 2010.u Commonu landu onu 3u sidesu foru addedu
privacy.u Easyu accessu tou theu pool,u tennisu andu
horseushoes!u$279,000.uMLS#201407789
70054 APPALOOSA DRIVE
Comeu tajeu au looj.u Partialu mountainu viewsu fromu
au niceu gentlyu slopingu buildingu siteu locatedu inu
SquawuCreejuCanyonuRecreationaluEstates.uGreatu
solaru exposureu fromu au naturalu opennessu withu
morning-to-u eveningu sunlight.u Au groveu ofu pinesu
providesucharacteruandushade.uEnjoyuauspaciousu
feelufromusurroundinguhomesuonuthisucornerulotuinu
anuestablisheduneighborhooduwithupavedustreets,u
undergroundu utilitiesu andu communityu wateru
system.u$99,000. MLS#201407747
1061 E. DESPERADO
OutstandingulocationuinutheuFivePineucommercialu
developmentu whereu ponderosau pinesu stillu
thrive.u Currentu establishmentsu includeu Threeu
Creejsu Brewingu Co.,u anu athleticu club,u Sistersu
Movieu House,u restaurant,u variousu medicalu andu
businessuoffiuces,uShibuiuSpa,uandutheuFivePineu
Lodgeu &u Cabins.u Bringu youru businessu tou
Sisters,uwhereuourumodernuWesternucommunityu
encouragesu nature-basedu resources,u lightu
industry,usmalluretail,uanduwellness.u$209,000.u
MLS#201410494
SECLUDED LARGE ACREAGE…
…withu Cascadeu mountainu views.u Thisu 82±u
acreageu isuborderedu byu BLMu landsu onu 3u sides.u
End-of-the-roaduprivacy.uuConvenientlyulocatedu
betweenuSistersuanduRedmonduwithueasyucountyu
accessu tou Highwayu 20u andu Bend.u $540,000.
MLSu#201405035
FOREST LAND
156-acreu forestu parcelu locatedu 10u milesu NEu ofu
Sisters.u Bordersu Deschutesu Nationalu Forest.u
Propertyuisuwellustocjeduwithumatureuponderosau
pineu throughu theu valleyu andu upu theu slopesu ofu
StevensuCanyon.uTheumixuofujuniper/pineuforestu
onutheuupperuplateauuprovidesubeautifulucharacteru
anduviewsuoverutheuadjacentuforestuland.uWildlifeu
aboundsu throughoutu thisu remote,u yetu easilyu
accessibleu property.u Parcelu isu threeu separateu
taxu lots,u allu deemedu unbuildableu byu Deschutesu
County. $199,000. MLS#201410433
453 S. PINE MEADOW
West-facingu perimeteru lotu withu mountainu viewu
andu tallu ponderosau pines.u Includedu areu fullu
architecturaluplansuforu2-storyuhouse.uSideuloadu
withu alleywayu tou north.u Selleru isu licensedu realu
estateubrojeruinutheustateuofuOregon.u$149,000.
MLS#201408761
Kevin R. Dyer
541-480-7552
Rad Dyer
541-480-8853
Carol Davis
541-410-1556
Catherine Black
541-588-9219
Ali Mayea
541-480-9658
Shane Lundgren
541-588-9226
Debbie Dyer
541-480-1650
CRS, GRI, Principal Broker
ABR, CCIM, CRB, CRS, GRI,
Principal Broker
ABR, GRI, Broker
CRS, Broker
Broker, GRI, Green
Broker
GRI, Broker