The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, February 01, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tyiJfNIdllYt li'
,cfA teortoh
J i.r,iju(f uuiilrM(f Mm'
8foe
"' "" I ' ' !!") ,)lfll " J '
lottly RmiI Paper in
Our Airtrtimrn ht
the Beat RfHUtii . .
lamath Falla ....
jnd Ykar, No. 466.
KLAMATH FALLS, OREGON. SATURDAY, PEBKUAKY 1 IPOS.
Puck, scam.
........ , U fr-fcjrtnrir j it vwV&irr A MA
"' rfc.fi. i" i U ,'iJ "I '! f" ft l4 ,lf W ' rt.V
v. l k vV ' " V fcjVA SrJ. jPTL JL Jl ! rJjUriAY fc
jttt ' 1M ,,j ' 4 tf"' ' 'r " lfaWe ' " ' 'aa1-
fcurmno aenufl.
IE DESTROYS
McCORNICK HOME
re Are Mnifi
of GMfleejreUeii
It UflfclMWII
I wea r-lvd by toUphee thai
K al frank McCbrakk, on
Jpptr Lake, about tra mllat Iium
, Ml WM4 lO lb gTOUnd l ftOM
TM Mhmm commuaiceiioa
r from lb boat landing aad tut
el thai time the aa.! am toot be
rlk-m.
BMVBfmla MM ekOttly batore
town oe hie regular taterdey
jwllk mettoa. aad aa aemvagike
I mm, a Ami wea" teat
to aotlty him aad taeejfclm bath, m
, MtCermtck aad iWr Mr tmell
I BMl kOVO baaa kVtMt. Xo la
It mimbmm yit M to bew
erlgtaalail.
DtttHiof JMCMfr
tph Oeeger om of lb oldert rwl
i ol Kkuralk Coeaty, dld al hU
loaCaagar art tl It J) ibU
I, m Um fi M M fMM BMMlM
I B day. The tocetd bM ba
r from wmi for ettvral year.
gaeUy rataltod la bl deelb.
Ir. Ceegar mm ma la Ilk Coeaty,
, May II. IMl. rem from
la the tpriag ol lail, Kxoaf
m pieiae yaeraay with oa
balag lb rag-lalton tit
laatbaeay. atenlag aal May
i arrived ooaraalim atpt.ll, aada
i tabw weal toCeee hay, with the
irtatu- that mjIm btei
horn. No! flrullni uWcUmI litduca
attoU ba rt luinl i Uia nl ol Iho
atonlb, aal In (ha nlri( ol lM 4t
hU way to Vrk, Cal..rnall In ailn
Intf, lr Ik tmliiritiiilii lb Mo
tltMwar. In till h rm lu UnktllU
now Klumilli r'lt-nd In U70 (mii.
cbaiail tit rony on Cootr Av.
ana, Ha tntJ IiImmII In raUln
ltll aal tb baying ol for.an4 an)oyln(
Im lllaola bacbalor. Ilaawaw
bar o( Om Oily Council In IMM.
TbatWawii l4uriltl by on aU
tor, Mr. KaUrab IWcktt. ol Vloran
na. laJ, lha arrancamtnlt ! not
baaa taaialatoJ yal bal Iba loaaral alll
probably ba Itakl tuaorro allaratioa.
H. C. Urataa, ol Iba Hoaaaia MalUUn,
aiaila Iba HaraM oNla a vUli Ut rn
lag. "Chaii" U on ol I ha toal kauaa
arialara la IbU part ol 0 tiala, bala
baaa coaaatlati allb lK UaJla puUI
aaltoaa oltbU (oooly lorotar lOytart.
Tttaaiiltor ol Iba llrraWI racaltaJ bit
iratkaoalalaoltba wlatlat badat
Iraai Mr. 0raa lUnhi took chart
ol Iba rUoablkan aoma yaara ago.
J. lalaron ol Nt aaik. ftottib llakola,
arrla4 la Iba illy tort vfaolag sad Ull
IbU raoralna lor Iba llraUr coanlry tv
faa4 IMry, abara ! I InitraatoJ In
aaia broparly. ItvMaiilly houlb Da-
kola baa a law taJ day a orradoaally a
Mr. lUro du noi taam to toa aay
Iblat onuiotl la lb rvM tll a ba
bai Iba part fa day. II m ilraan
oal by ana ol Mraa' Iramt.
Oola u lb lajpoatlUllty ol aator.
lag a rtora rooat at prvatnt I a III not b
la a poallton lobaadla rvgvlar iraJ,bol
hoatil yatt aUtt aaylblag la Iba Jac4ry
Una I alll furalib any unlnjarwl gaao
al cart, ablta raaay atlkUa allgblly
daaiagwlcaa ba bad tor a,lratloa ol
Ibairraal alia. L, AUa Im. I
Mrt. Aakaay, al4aoliblalliaary
K, Aakaay, ariWad bMl atoalag I row
Kagaaa, tor a a-aak't lll allh bar torn,
frank K. Aakay, ol IbU cliy.
'
Yr-
.Don't Buy
A Hat
Until yon tee our New Spring
LiMt All the New Brown and
Pearls 5 New Stylet of Brown
Black Derby. See Them
KK K
STORE
Tkt f Mklta akof
-Jt.lJLl
H
l"
That New Home
Of Yours . .
Internet us migbtly. We want to furnish it
for you fo w aik you to consider thaw points:
That wt havt an unexcelled stock, beth in
tMdinmjmimmmtil as in the higher
V
me or tne nicest
and small, with
i owners.
That we are aeaomki sir ill orders woraDtly.
That wt sell foods or on easy pay
"Mots, afAiltsycobairewiss)ai.. ,,
V
LEASING THEIR LANDS
Weyerhaeuser Company Adopts System
Used by Government
HOLDINGS EMBRACE OVER 158,600 ACRES
Per Uee Ueinf Renfje Nereteferi WH( Se GiVm f reference
In LaHaMj Um 1sss ' TrecU to Be Grouped
If Ceeveeiewoj ef StecMaefi
)
Urar IM.0DD acrta ol lltnUr UoJ la
Klamaib Coanly aixl aaaily aatorgaa
Iracl In Ui County It toUlbruaa
ofn la U Imm4 to lb callla ar4 aliarp
ma lor grating tHiri. Ttila Und
baa ba acijulrad by lb WyrbaiMar
Land Company In ll rt l yar.
WMUmmm o ha ln Iwagbl la
Uacli, ll givtr (KitiUn ol ll Iim Imi
partbal loo. 1 1. MUUiml llwUr
clalmanU arwl illlr, According to
l lai IUi lur ivur, ll Wyrbaaar
paopla oan land In llila tonaly allh aa
aaMaonl alu. l fatjtH, am m bleb Ibay
alll pay clooa lu liaSSlaMa,
J.V, KImUII, toral rapraarnialUa ol
la company, rlurni tort avtnlag troaj
Tacraa, lUra b lat ln In roaaalu
Itoa alib l. H, ln, lU gnral
aMaagar, la regard In laln lblr
tooa! babllngt lr gaiirg pzrj mi,
Th poller l b tottd It to dliUlt
up lb holding In lb loo ceaall la
grna ahUli ! rnurt loaaltl Iroaa
11 rtaadpulnl U Ulng roaUgnoaa aad
adtptol to ! to IndltldaaU.
Ill t rnailaoul to aay Individ
gal, on Iba rvcomwcrwUilori ol Mr.KIra
kail, lor Mm yrar, gliiug hlra lb option
a Uk lb aui UihU lor an additional
aarartd or Iblrd yr. Prlrc alll
ba glrvn to lboa abu.bava la otlng
lb land In lb ).
A lb WjhiiKi' pmpU oan
aiaab land In lb Prmoonl aad
Ooaa lb rMrrvrr, Mr, Kimball altl
to to lkil flrl, aa to ronlar aad
avrk la barmuny allli lb Oovvrnnianl
gnlt, AlUr arranglug lur Iba laa ol
lb Uk County Undr, Mr. KImUII
111 Morn bi. ApHlrtlloa alll b
glta prlrnc according to prtorlly.
Tb prorltlon ol lb Imm protld
tbal Iba f altatl aol col of dtray
aay llrabvr. ihit um aay ol It abatoo
car,irpl tarb dd arwl don liator
a U aaad tor orllaary rawp dr, and
alaalballb laM tbtll agtr to
lUgaUb all camp fir and aga to aa
aial la auppraaaiag all Nrra tound apua
Iba Und ewtarad by bl
64
Not Guilty" Is
Thaw Case Verdict
New York, Jintwry 3l-Th jury in lliacg of lUr
ry K. Thaw who wgg bgUkf trind Um gaxond Um for
tht murdgr of SURfoH Whit, returned a verdict of
"not guilty" iaat evealnff. The verdict wu In tceor
dance with the papular belief of those who followed
cloatty the evidence, eapecially when the preaecutlon
failed to introduce expert evidence agalMt the plea of
Inganity.
B. IT. 010.
mVj
L;lya Tbaw aa la Iba UlUlag
baa Iba actlra work of Iba trial aadad.
Tk araall baataa craab blcb baa baaa
packad al by iba baaka n aril tor yaara
did not antra lolaal aadaa alaltoa, aay
mora tbaa aba baa rail dapranlae. ka
aa drataad la Iba tlmpla bio track aa4
Iba vlotot bat.
Hfea ml bar buland on Iba Mrldgaof
nigba aad klatad lilm. ll aa not Iba
aoolklMid aMaillaai ll aaa a baarty
aaweb aad lonkod Ilk Iba raal tblag.
Tfclt atrangaly araartoJ eaopU paaatd
om th Hildgoimgbiaad took lunrb.
on togatbar.
ll aa Iba marriaat laaabaaa Ibay
bava bad lor montba, II Iba Toatba aria
caattoadaal may ba ballarag. Tby
raatto plana tar Iba latora tor a qaaik
lit ireaa Haw York (lor a trip abraig
ami a rang raaidaaaa la raria, aa4 tor
utotaaall loora in Mallaarwa4 aad
Italy, wilb all Iba loiarUa that wmIU,
raa brlag. ll aa a qaaar amabjaaM-lionulcbaractor-llia4a
witboal iba
moral halt ol a llillldoa, ilia otivar
aaaratyMagonaai lb ona aa aipart
in caaaknry, iba otbtr a Bin! Ida Ibal
Iba orbl Ubl pttUM-poddlag,
Tba peatoaVa known a Odall In lb
ncribara part ol Iba county ba bn
cbaagad la Cratcant.
C. H. Clandanaing ol Klarualli Kalla
it In Iba clly Monday.
K. II, Hall and II. M. Hint wara In tba
clly Friday from Iba Fallt.
Claorga MeDooild, Ibrl Wllhrow and
Will lloutton, ol Klaaaalb ralli ai
rlrad la tb clly PaWrday, and Moaday
Ml lor Jaagall vallay on a buatlag
trip.
Mlka OaSaar arrivad. in Jaa ally
Taaaaay aaaaa paalad by R. T. Sraa
bakar, from Klamitb FatU. TUy toll
the aatt aaaralag tor Ukavlair.
la a Uttor frata W. i, Jaaraay U D.
r. Driaaall, ke tUtat that a will ralara
aMiataeaMlaaad ntaaie warksa
taewiltaaa arrray aatiraaa UMTlaw
aa4Klaa4ball.
Xwa aaabai hall toaaw aara baaa
MaakJaat aaaigaBaaa 4ufj Ujkam pt ejka aataSI
""BBJSnBVI alfJa"emSSJ ITeaw BBJBIJByaW SM PSFaTg) VAVT
TaayfJa arattialat efary traaiaggad
taay tUak that la a vary aaart tkae
they will ba aalata akaUaaaaaa teua
rrffejcj Bsgja IW avv
Tba mall loal, Kaaunc. it tortti
at dgd in Iba lea naar Tator'a Und
lug and unabl logat rail. Tba alaaaiar
Klamalli waa tnt lu Ilia rtacu but rt
wfU tui tbal bn alio bacama an
tongld In lb Ico. Tlw Navigation
niiiny My, lmvr, Ibay anllclpato
no Mtrloai Iroabl, bayoad a abort da
lay. Tba Kaauna'waa In cbarga ol
Fuglaair HoRman. '
Ikat GaMie for Prize Cue
Oraat latarart it balag lakta is Iba
Saaktt Sail louraamant, lha flrtl nl tba
tarlaa of wblcb will ba glvan IbU avta
lag at Iloaiioa'i ball, Tb gisiaa will
ba holly aontatlad and Irom prMnila
dloaOoai, tnaaaallag caaaclly lurtpac
talon will ba erowdtd to tkt atmott.
Irarymambaraftbo toataatlag taaau
tor Um t'Meag Ogy" U warkta aa to tbo
klfkttt'aalat el omthuaUeai aad tka
koyg wUI go Into tb atmt tor Uoea.
im wuuwn bm boamitogaaw
ikroafhaaoiagkt
a aaaXSBLSk iSaaaaaamTmTaSl
Ji BbNbV ewvwwpsi
Um i MaUmUary
workap baa oatkatW
ItMrMBTMaiaa
i.. TaamaamBM
lHBBa
i
willbabalwarn Iba Pick
Monparalli. (lu tarty II you want to ba
uraofa aval.
Following I lb liu up of tb laamii
HCHUIW IIOMNKTH
F
V
(1
(I
U
Om, NUpbrnfin
OfO. Ilioilmrtl
Marion Marota
)ua, hWmtni ,
IJoyd tb-lap
.SUNI'AKKIM
C. Yadrn
V, Yadtn
Karg Maaon
Hoy Walktr
Uarrttl Van Kiptr
Wm. Nenb
Howard Hogg
Hoy Ferb
Uao. Darnell
Frod dill
nc:i:i tkam
F II. Klrkpatrkk
F Aiwtin lliyo.li
C Oft Wright
O VamUCIIfl
(I rtry lUp
Te tlrac
I bar dltpoaail ol all my inlrU la
Um Iliraid Fabllablag company to W.
O, Mmllb. Mr. Bmllb it tally aatbor
to oollori aad racalpt for all monaya da,
and to bacoma do, of aay aatar what
rr lu lb traaaartton ol Iba boai
nam. and to arnum fall coatrol ol tba
lUtalJ. F. F. UKOKKMILI.KK.
CMtMCN N0IKXS.
Itonric will b bht In tb aavaral
rburrb of Klamath Fall tomorrow aa
followtl
Cbrirtiaa IkUrtc Hoctoty - Kagakt
atnricr will b bld at KUmath Omv
aarratoryof MuaW tomorrvw
al II a. m.
Haplltt rWrtlraa-llanday Kbool 10
a.m. I'raacblng 11a.m. I). Y. P. U.
7 p. m. PrradilagriS) p. w. Mr
Jl Hrvck Morgan will alag at araav
IIKV.J. . UHIFFITII, I'aitor.
Malbodlrt aarricaa Maaday fcVbool al
10 a.m. Fraacblagll a. m. aablaci.
"Joy ol tb AbwMag Comtottor."
Kpwertb Laagaa, 7 p. m.
Frvacblag. 7ia p. m. aakaarl," ti
rrmoal "WUMahlbaaaviawr.
KKV. P. COMKUN, Faator.
Fraabylariaa Cbarcb-Ribla Srbaat at
10 a.m. MaratogaitaMpalUaV
naatortal miralag aarmaa:
al ItotpoaaibiUty."
0. K. prayar martiag at OdO p. m
Habtott, "Tba Haart ol Badaafar."
Wort hip at 7 : o'clock with aa ad
dram oa Cbrirtiaa Cadaor.
Tb bxtor wblcb waa to bar baaa
(Iraaoa Maaday avaaiag will ba
poaad oa wk. Tb ragalar moaibly
maatiag ol lb aamtoa wlu ba
Moadyaralagal7:3e al tb I
lUgnlar moatbly martiag al Iba Maa'a
Clab o Tbaraday ovaaiag at IM
o'clock at lb cbarcb.
HKV. OKO. T. PRATT, Paator.
Ckllwwad DragOo. baa kladl j graatoa
ma paaa tor my raaair baacb ia Utair
drag alora. Wa ava tally ataparad to
tore aal oar aaart high gratia walk. L.
AJaa Lawlt. t
H. U llolgata toll Moadar tor kla
bamaal OarrallU, having baaa aalkal
thoro by a latogram toUUg ol tk aovaro
UbataaofUlalhar. r
Charbja Hardy el Kagaaa arrived oa
Iaat evealag'a boat. Ha will bo bare
afaoat a wrak atleediag In buatnaaa mat
tart.
SNOW STORM IS
JUST THE THING
Adiey -tree. Neve Over Om
feet ef
ee) 9a1anaejye
waWag
i
J ott a bat wo bar baaa
lor, now m raa do aaata," ra
marked Harry Aabtoy, to taaafclag ol
the aaow tad cold weather. Aafctoy
Bret, bare or oa mlHtea feet of toga
plhvl on ekldweya la tho.i
Ktao. They have had Ikott I
aUlgba la ratdlaam waRtog tot the Stat
big aaow, aad it la npaated aow that
aa Um wlU ba toot to galllag ako lege
to Um Ua4iag.
Katoaaive pripertitoaa aaa katag
made by Um tawmW moa tor aoat earn
mer't bwaiaM at It I killival the e
maad lor Umber wiM tor imii that al
tb part yar.
Ste Otrt
Tba tale el Ike greaery etoto, al Saa
deraaa Srea., ef Kart Mala etret,wae
mad yteiaraay to A. B. Craaaa, el abla
aity. Mr. Craaee teak aktrgo ol aba
taUmoraieg.
I haraay datlare myoaM a
tor Ike amlaaUaa tor Ooaaty Otovk oa
Um Rapabiiaaa ticket, eaktort la thorto
eiatoaoltkevetraatlke atimaty etor
tton. 0.R.1
1 barter aaatore myaaU a
forlkeagtoeel ahoriS tot
araUaa el Um rapabUaaa
penBaTy OwaJarraeOei
avs.oRMeer.
aVBSaTI afaaaamHVV gjaBaamaaMBBBam
pg-aaaitaT aawaaaaa iea ftkal amfAaafrnVi ami
aawawanjT aBfaTfMgaaaa w fjtSfJ aTVaaaaj)
paalmaa vttara at Um arimary
April 17th Itat. WM. MAaTTU
Watch Sick
ir i
i Rio oar
the boat of
Oar
tke"eM
Mail
taaaoila. Try aa
T
riaran
L 1.1 J
LUCK
Attesde the FafAeraai tlvat
OURntHmOTACKU
FlysaMka, fpowBa.lt. Wm.
Hay are csaeHauIsi lor
taflC tUUH amtftBTariat
tammrtllJtatoflamanmmam-jimamai
w1U4tte(ilerteiikiiriMaaM
mifiit iau.$f&
'""WbOiVdw bfw$
Roberto a Hstnki
wr ... - . , -.v .
m m m ta
" a waawa awawwaa
x . f- - J"f- fit ,
". On ,
aajgaa.'1 . 0 CUt
aamwaw
a i s'C
nl
'Iflhi i?n
;n.iuD
hi w
.
J
rttiji "4 V. ...
a-Ji. --".
ivw'i-ai'
i ?&
?SS.
"4 SffiW
eat MOMgortat
-'"7f?3i
RP3S
$$tfi '
mi j
rte' t '
-yll
KmJ
. J-.
fs.
'rfvrfr
!fKtAi
RWI ViV '
"'tm'K
ll
ie.A
"JU.1. .. 1 . I
iimzmmi
?i:
labaaaMaty,
t "maamal
-s if
4f&A
III IgJAi-ixf'
t . w . r -if
.a 7i K . . ' ' . .
'StisEzm7
bti&to&i rJmUiMWU . &m&
M fcJtfVfc,?