The Ione proclaimer. (Ione, Or.) 1???-19??, October 08, 1909, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - - STOP
THE PALACE HOTEL
When iw
' "I I. ' p I I.I. ..l-.l.fct.W ! II ' .11 '- '
1st; Best AtU Cloauet Koouitf. ".ml White help.
3rd. Best MuuIh in the Uitw 4tTu Free Jluh to & foiu JX-put.
1&'th. Best Service. Mlu You want togo wlirrttVeryoiiftgb'i?J
7th You Are Always Welcome.,
foorilft .25, .50 & $1. Meals-25 & 5Vcts.
Maddock & Co. ' tops.
D C Ely
REAL ESTATE
AMD
Collecting; Agency.
ext door to roilaimer
"lone, Oregon.
t KOBINSON
noTi
PnattoB to. A4 OMrtk., Laaj
OjTM aVaaaVl Ctrafal Al
Laad Coateata. fTabate Waah aad 0
yianiby.
lone P rocl aimer and
Portland journal - $2.
pacificx
monthlyX
I rdirt I
BawdtoaV Btowbaaafl Vaato I
3
. nfw wttk tk( Putftc nirdr
. td Tndtima, fa - - - XJM
b
T3
Urtarllaa
.. hnhM
' a
attlf ITMM.WWi.
AT
He(ppnejJ
V"tf
t .-J
Commercial
Printing
i
DDHTI A I MFD AFWV H
lone, Ore.
WOO D
FOR SALE
No.l 10 in. Yellowl'iiie ' ;
4 foot ' Body' pakv
Cbai. K. Fuller,
HimkI River, Ore "
Let me do yotif -
Soldering, "
Plumbing .
Elqfctric Light Wiring.
B. F.-Aker, "
With Woofcrr Hardware & Grocery Co
lOOtry
1NIZVOVN
kd:;
of it iNaiv
J SM10VJM I
T imiv8n i
iVIlMffi
v
-Ml OPTICAL DELUSION. 7
HmKmk iI, Martinet Cafetll;a
Cp.aod ,.8araV
TIveafaa-!. tYritfid.jpttrtlnet, li Mt
tin lit Uijrilo W JCPMB WhM,
rljMttBc ant l;jtf",,(HaitilQ. crowing
iaa aanak yi,,ipwnra iiKv 'mu.
Laafctofai hlm,,cMiieJy,. Us-Jt abockad
to' abaarra, thai. "nihi ubv
'ttoaa to fiW coalrary aotwitbataadto
tba toptotaf doto.at carry i wot, v--'"Omf
hoJii Jfroift tha nil ito a j
-in, a rata, ! up ta'toy' rum tm
t iimi, win yawr -
Tba atUi abar pramptfr, btqm
awwrdfto oOcar of tba guard, tba
rnardraaaa bttor'at foot rtb-j
atmiw, aajdlprawta tiimaelf ta tiaaab
sal fea krpoacbaMa drtoa.
-Tba Maml W aaniawhat aarpMaat to
M tba afw4 la tea Plata' ud, teta
to tarakt void stvtaxi far aalUa Ms
aaanlifotii bac amy, wftM aocoa eav
(Mair"k vdrdoft, aapttte, tat
raaily Jforfott what It wm I
uM to Mk to jam aboM. W
ffa, H t toTa kin THTpa
teat 111 tMtp. Ooad awrnto"
Tba oastola aalataa, aapiuto, ratwraa
)bt twmtt U Itt owaar and la dmUbs
ot? aeraaa vst barrack yard, wbara b
aaabi Mtaaa wttkla raaga of tap ak
aara vtoloa., ..
T coiqoal ' raba hta ajaa, ataraa,
aaja lottiy 'ta bimaaU: "How la ttarn
ar to tabif Ha aaaat a award to bla
waiatr , Ibaa calla a load: "Captalal
Bo, captalal Oat BtooMBt. plaaaar
Tba' eaptakt ratnrna, bonawa tba
ward bjaUa, 'amuta tba atali abd ao
tara tba eotoaara pniaaea Bla ooia
maadtaa; aflkar ataraa at btta UttaaUy.
Oa baa a award; to aaaa It; ha baaia It
Oaptata, to ataauaan. growtac
vary hot "W ridicaloaa, fva -know,
bafe-bal . bal-l'd Jaat raaMaibarad
what I wanrad ta at to yvm. and sow
t-bal haJ-lfi jpma out of my baad
aamtot roaajr. laa? itT Ha, ba. bal
Loalna my memory. Narar tabid, m
tblnk C tt aad wrlto too. OooiBMra-tad-
Tba eaptaJa aUotaa, daparta, ratarna
ttta award to Ha awnar aad aiakaa Cor
tba gata. At ba eroaaad tba barrack
yard tba celaaal calla bla wlfa to bla
Ma aad aaa, "8aa that efflear aat
tbarar
-Taa.-Mj
"Haa baot a award mf $
Tba cohawl'a wtfa adjasta bar Cfa
gtaat epoa bla, apaa aim kaanly aad
aaya. tount a toabyaf a award,"
Tba aalbnal: Tbafa Jaat wbara ywa
tool yafnatf. Taa, ba baa.1
Orapble.
H
mor
MARY JANE'S REASON.
Wby tba Wanted a Dtoaraa Pfaaa
Oat Monday aonbf aaaaa wtoa ag
torn (alarag waaaaa bapaaaad to ba att
ttag aaat aach atbar to a U attail aaa,
Itwi bUy Jaaa, to dat yaaT Wtojt
lb da aaaaa at gractoaa to yaa att
Taa
toraa"aJ
"Owtaa tor cat? ya baa at cafe
bMar a flftotr
9K todaaaV I daaf wabar dK to a
-Haatoyaa)
Cataar
tokaVay-
-Ma
1
toy av IM
. Taa.dwtob tor ibt b
Jtok"
"Or aWda fato ftori iTtor,
to Jtaa dbatot to b ttott ywbf . v
-fbabaataW lab bbtoadt ttoAfcb
aaal aaatoto Jam da.
HpbwwiaiMbaraa.
torn da paato ar i 1 1, iii, toa
ba- -WwtotowaaWa-
t-dV-toa ab baawato
tot -i r lb M.Mtb .atodt bto cwdir
L-toaw V' ' . -- i
Ia a.
tT-toV-'' jt5 Im
. -W awbaV' H Will wtoastor
bw-aaMwaatoab-
UNSETg""-
SUNSET MA
THE L K I N Q U 6 I N E CO LL0Q it
OUR FACULTY IS STRONGER THAN EYEli
Wbaia)aMamradtklMmMal twahlfh-aalkM. prUMt ma. aa wU aa -bait
-. Waataa(lvia(Ta tkarr bMt naaaraaii proeara. t, w,
a w. MBHKS. pm. acMs worn
OREGON
"MORE
Pass the wqr4 to your relatives and friends to come now
Low
Colonist
"I o Oregon Will Prevail Trom tfrd Bast '
September 15 to October 15
Oregon Railroad & Naviftatln co
Southern
(lines IN
from lfcogo: -v
St. Paul
FAES'CAN BE PRfitVlD.
Papoatt iba aaaoant ol tfia tora with tha naaran O. B, H. or S. F, AgcnX
jiniHhtlcliewllaljjighea
Baad aa tba aatha arid atdraaa af any ooaH&Waatoll ibtire PtaU for
Orcajda Utoratbra. ,-
WM MC MuHltAv
QwmaX PlMBMra Aaaatv
fomuNB, Oaaaaw. -
- I I
f1trTj!!llf WHERE laWla
- j
1
Subscribe
O AatNt
to!
eaTLaaw L alk, Ptia
a-?
GALLS--
PEOPLE1
Rates
Pacl
oaoni----
" f V , $33.T& : ' ; '
v. . !i6.00 ;
. .1. .
MttH. tell if
OT4toUfino tha '
. . 'woupfry ainJ
vv