The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, September 14, 1906, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -fato. IX -fab a-
IT
On the Deschutes River in Western Part, of Crook
Comity, Oregon.
Center of the new Irrigation Development covering
250,000 ACRES OF RICH LAND
FIR
v Ht f -.NHV.4-W JfVtvi'fc-JW X .Wia. -i..aW
" " . TBaaa-asaasaaamama
I The Towi of BEND
f y nTvV '. HAWTHORN
f v I J J I!
1 4n ,4s5SNo6vvfo 'ii 'I'M'.. iJ 'IV-TTt
5 Z-V ;y A'N.S'VX 'VWSS. V t i ". , i liji I I "I ' ; Hri T 1 l-P
3 &vs, KXX N? J . . U .!. d .1 I J J. ... J. . , P
X 5N XK57 L
"v f wv "-v v ' xr v i ij ; -a ' ' w '
1 XsS 77v-0 nil 1 1 1 1 1 1 1
1 V A'-iZV J V - KOA
MMW - - . - J " .
Tmrtmt.JUt
JTOTICE FOB PUBLICATION
'kaV-vVrmrx
iMiflktMIll
-Aaaci tor the
rCahfena Or
k . i k Whac Mi mm
STaML far tt y ia rftht K f " t
sfcl
Mr fcr
CMHgltitUMf, tit KS rat HI SffiftL
nrfWcao,ir.
JT
V f
OMrf. Si4.
XJCKABC.T JKrfJUt UjuUf.
Ttatr lu JUt tar j. ifat
NOTICE FOE PUBUCATIOK.
T.i.m0.TkMniiH.
th aaakaaaa aTlfal Id ml
. Ifai -A Ml far Ik Mfa rf
1 -- -" Ifa'fc
- ... X.---U
!! 7trwrr iiiiwh
:LMtlMMfaMICA.2Mat4, tfa.
QwiUMMa
W KoU OMlf rf CMiV. MM W Orccaa
ikia iir U ia ttefa mW Vrr tmm MM
far Ike i in; hi if "f tfar SmtX
Ma ncfkKwKH. t n i. i t
w a
Aa4w0ar fttf I tkst the tea
nwuhl I MK Tttaaate far a tniil . r r Maar
a for tgrfciiHurat taTMW aaa auMrt
IwdaaMaitkafUartXC Mb C
laliiitwrT. t m after la -4, Onaaa a
Ifce uca aay fOakUr. x4.
abc aant a wfr Mhcm4 J- XwnMf
Mrpa X Master Jaaa Ma r Uaa Tmmv
Um, HilaiaiK f BaOca.aB f Bts Orian.
Aafaaa x aoa ifaaatag a4eritf tfce
tkrKKrtU boil MC tnvHl U Mr dwar
(Mat la iMa &ce es or befarc tM 'Ma aajr W
i( MICHAEL T. OLAX. JUxUtrr.
TimUr Lasd, AS Jb j. Itj.
NOTICE FOR PUBLICATION.
0 6-lJLB4 0S.TbeDa, Ortjfco,
Notice Uberetrf circa tAat fa canfbaacc was
lcrrriinufteAct of Coefrna ef Jasc i.
mji. mtlritd, "Aa act for the arie ofnisfatrUaAr
b) I he autt of CmHS-jtbia. Ortxon. (ra(U, a4
Wufaiarwm Trmtorjr," a exuedei to tke
jmbSc land atatcstor Act of Aszut 4, itp,
SaUie M. Whltttd
of Zend, county of Crook. UU of Orrtoa
& tbU y tied la Una office fcerawora Bile
.aeat No yw. fer tlrt purdutc of tle M af ttc
of oee x. Ip 7 . r ii e, w M
And will offer txoof to aboir tlut tsc Uad
oarbt U taorc ralnaUc for lt Umber or atone
tkaa for ajfiicalUiraJ wwwe, and to u"u
her cUia to aUd Uad before II C EHu,
V 6. CommUiiontr, at Ua office is Bead
Drejoa, on Ike ittltda of September, 140.
lv. mt.m wit m rairtT WUUaa It 6taU
t.'IrC)iatt, Oreroo; Tbotoaa W TriUtl of
Rend. Ortfon, FraukCUaoletJwal,utfoa
... uj A tu4f nf TrtmlLl. Off tdfj
Any and all twraooa cUiaOaradrerjely the
alKrrc-deacrtbcdUAdJ are reoaeated to Ale their
ttm uiiiliiirr tt
ftCMWTM
Critiin J r y
&fe
MMklMt
JcHMaMMwr Mtet Xn
fiaOrn X. MM. a e-fc4, OnM.
1hhi tmm tc mj
rtm iimia 1 1 i irr 1 nrai- rue m
..
ilataHMMr k
lav 1.
Mtrrlw
ciaiaa M tiua omee o or jot i ma n7
JUd The Butlctia'a new ifTJi:a
io dtyartawavt.
SQ XrVT a . ,"i i lot t i ' i i
KJX.N KvAV7vv vry)
1 I ...
.Ti-t I Ttmt lu( Art J J. i TiIj AiS; -.
XOTICE FOB PCBLICATIOX.
&U CHfcer TV XnAn. Orrfm.
a taA' ur amA '
arv wvPwaivv v a
vmm tut i tmi wmmttt.
ka Ami m, mm kfat 1
r-fc
ir Tnyl ii.jfat. Jlr
aw ospp"
,i i fai irH l4i
KCmCE POK FUBUCATIOK.
C. a. baaOaac. TW Bin. 0iaa,
Jarjr
rm ii v - y i" J ' rT"
at aiaw faa i aflat att af C yai af fajat x.
ill lalalil I 1 1- ITi T --"- - --
TJniUln f riami rur- iaa, aaa
ffafaHM TM7 " a laltaiai ta a aW
by Ml ar .agar .
Caarha M. McXir
a4
r af Oaak, auar af
jan. far tat
aa4WaeKafi
far Ike aarcfaMt af the af M (
a ia mi waa.
Aad tKXar arvaf to aaav that tke taad
nmtH a aaare taauMe far I I ir ar ataa r
tkaa far aintoaHnril aw", a4 la n lata) it
la X VaaC lafare Jl C MaM. c
a Ciiaa itair at Ma agar at eaa. axaa
aatke tth gay af & aal wr .
He aaata aa irtoma CharW aroek, Saav
act A. hWkkry, waka kroelc Jaaa liUaa.aaal
head. Oaataa
Aay aad all pw ttaaaaar adatnetr the
ai't -iara '.rf Uaa are raajnrwrd to tt thetr
ihai is Ihai. Se a or befere aald lh
day af ?f 11 1 1 il a-. yA.
rf-J MICKArX T. JIOLAX. JUfijteT.
Ttaaber Lutd, Act Jaac J. ft
NOTICE FOR PUBLICATION.
U. B Las4 OSer. The VOt, Qtrc
Amfft M, tyL.
XoUce U hereby rrta that ia censtaaee with
the proviatOEJ oTthe Aet of Coanraa U Jaar x.
Tl, eatrtled, "Aa aa for the uicof aabtrUiuU
U the atatea of CatUorau Orrros. itrnuU, and
ujvwTOT)tf u exieadtd to aa the
sMic taad ante by act of Aafsat , tz,
Thoaua farariater
of bead
I MMr of Uook mu of Orexos. !
iy Ked ia thu oflce hu airora ataU-
baatbu
axalXo. xAt. tut the ooxrhue of the !&:
bfieCM, tl tut, mm,
And wffi oftcr proof to ahow that the
Uad fjugbl U more valaaUf for iu tiavbrr or
atocc thaa for arrra!iaral varpewca, a4 to
eaUbsrb bu daiia to aaid Uad before II
C J3Hr V , ConaUMioaer at hi ofScela
Kcad, tirtzon, oa Jftwenbtf 14 lyui.
lit unrtar itanrr Michael J. MorrlaoB,
Joarph X. Haater. Wiaiiat II. Maau, Chaaacey
K Btraty, aHofSesd.Orrsoa, aad jobs BIom
of NMtra, Ortrea.
Aar aad aU aeraoaa filiating adrcraely
the abort deacrlbed laada art rt-aVaUd u Ale
their cUlau ia tbia aftcc oa ar before the aald 14th
day af VortJabrr. iA.
7-M HWUiO. T.MOULW, XolMa.
r
ibi m V-ny jpr rhm t uwipfMBn wMk
Jr ihhimi Wlc fl CiM,rin rf JM J.
iottM Aaytfcr IW r
WlB0M Til I .' M H1HII1 ! rdlthr
mMkMwm br Act T Aaw( 4. mm.
Ckwtai '
kwikHArflMadM rftar m vmnZ
Ml X far tfa rti : UM K
HMrtt- lfcttrf3falr ,
MflHM inW(. &. HHK. ri IBIH
pr limnil acirrtii
owaaaac aiifa
etajaaM a air I
- aa ar baBK HK
aavar Milt T
NOTICE FOR PUBLICATION.
r
UatOaVUImnr Orifa
JaCf n ait
afta Art af Cmaari i af iaw l
Aa ad far tar a6 f uaiatr laaaW
ii f ruiiaataia ataw af Maataaa.
p0 mm law aarcw law wnarw
mc K aaa aarKaK Kn.9 . r
af aaaaaaaarr.
Miami
. farlfaraaxfawraf rwfCawy;. ah
1C a -K a5,ta.raw
ar ta mmr Ifeat tar
aat afailVfartarrta-Wirar
. taaHaaifa tifari
iaf atCWatir am.
; JT WATaOH aagHar
TVaaver LaaaL Aat afjaar A absj.
NOTICE FOR PUBUCATION.
C i- Laad Caaae. Tar laBM. Owtw,
jraatry . tyai
it aaraby a tkat ia 11 1 all 11 1 r 4th
Ua-
aaaaf Ike Act af caaweii at jaae
Aa an far the mr at III 11 iriaaaa
4( Ca4asfcaPsalaJ. OfVtMl aW'sWaWaW aaasS
Wusaaatoa Tarraary." a eilmtn a aa sac
Uad lUmm by at of Aaat , IB01.
M Mrickasai,
tad aoaaar of 0ak Hate a
day 4 Is tka artat ha
jyyi far they arcane af tke '
1 tail af Ortyaa ha
aaaaaaeai
rm Mr tae imbhi at lae aw v aaia
iHi.r
Aad via oaVr araaf to taw tht the
nniist m awre vafaaaie far awaVte or
r tkaa far .rrisaMaral aavoM. aad to
sua bar aaa la aaat Uad beavrc la
Ooaaty Cerk at hnarrMt. Orrros. oa the 4lh
dayofOauAcr y
Kratanu wa-t II.4IU Mrtakao. af
and. Orrzac. aad Kabtrt I. MeMartrey. of
rilmiWi. Ortros-
Aay and aU poaoaa eUlminr adrrrreif the
bvre-dea9b4 Uad are rrartt4 to ate thr
atoie is lai oAVte os or before thr- aald 4th
day of October w
yi MrCIIAHf, T JOLA!, aejUter
NOTICE FOR PUBLICATION.
DrparUaest of thr Interior,
P. 5. lAad Office, The IKer, Orrros.
JvAyy.v,A.
JCoticc U bertby rirea that Charle A. ftp!.
Kuar ofUtBd Orrrvu. hat filed notice of Mr !
ta mes aoucc or m ia
teaaawUllon proof is
teatkm to atake tal teaaaaaUtlon pnaf in
aaawot of hueUan. yif II R. Ju. Itj aude
Apt i. lyoj, for Ihe uwj(, tec n. tp i; r, rut
r at
Aad that aaid proof wHi be aaade before II C.
19114, t a CMsaiUMoaer. at tu oCcc is head,
Ortrea, os bepttasber ittb, IS
lie aaaae the foHoalar wilataM to prore
bUcootiaaotw tendence ipoa aad cattiraliou
of raid Uad, rir.
WIHUia Y. Dowatar aad Xobert A. font, H
Tsaals, Orrros; lobs tlcM, of birltfi, Oftrcm,
aadCai
rtrle c Trlpiett, of acvo, orrrcs.
aj7
MICUAKI. T, HOtAW. KeriKrr.
Don't borrow The Bulletin from soar
stdgbVor: aaUcnbc tet it
r- ratKlal '
MtarawaaafCilalnaii. On aaa. aaa
TaaaaVTuiaaj a rafaaafaa a d fa
aaaat haat aaaar ky art af Aaag i A tar
faare liriaii aa tfaaaay BfaaHa tfahaaW
rr ! Kaarr
TaattfantHD
aaa la niaMma tfaar cfaaar u
M C aaa l- . Ci in r m M aVra
aaaa Oriaar a taaaraajr ta lattaaf af Ocav
aor. nai
Tkn war u vaaxMK faaaCH M- felarata
af Lnaair Orraaa Kin r Myt-mst ami
Chwfca aaya. Vata af Bcaa Oiiaua aa.ar
maaar afiraiia Kawcr. aaa i allium W
Kraarr al atTWaaaaarc. M.alaia
Aay aa aB )waa rli lilac aawwlr wr
tfarauan atiaftia kaaV arc raaaaMal to ate
tfaav aaaiaaaata: aa ar lufarr tat aaa)
GREENWOOD
- 1RONWOOD AVE. t
JUNIPER
Ttaaar- Laad Aet )oat V iH
NOTICE FOR PUBLICATION.
r Las4 rjaVer Uin Orraaa
;aJ. .
aatare s htrrfci grs that Is riaaatiiaant attk
tkt armaauai aft An f Cminii vl Jaa 1
Aa act far la aa at taaian toas
aalAa taad Maara by act af Aaasit 4. I
'.aargi aaidrrtr
af Craak, aar af
ais X jia far tk aajiaan af tat aHa
awKawV aadat4aX "-eilpaitrir- a
tkaa far aaTtraKaral aaraoM.
aaa aa aaai bmmi a
bidan II C
t A,
Oreaaa aa aataraay tke tyh day af Otlafart
Beaaan a immii risaau a
of lAtabur (Jraaaa lilwl P
. btaaaj
s4BtJr ( aaaV fW9y saaaVaVaBysaVf asdVVhVfBalPJf
att dumaal laaaV ate laaanlal to
tie Ikaa- alaasi to Bali aaajt aa ar Vdate abtaaat
afcda of OsbaVat. akua.
akaaf of
aa a
J. X WATMK. kaxbtor
NOTICK FOR PUBLICATION.
V a. I.iaf OaVar The Pain. Otoaaa
jmmmx a"pa W9
hiaabr stora that la taataaaaar h
aa aIke aatafraaaranaflsae a. l7
Aa at far Ike aabr af Uaibrr laad ia
raw aaaaaVaaA aaat aakaaaaaaaaBiBBl aaaafeaaaBaaa aaBaaaW Sksal
aflasT asaasasaa aaa aapWaasaaijBBja a,VaaajBBBj aVVTaaaajai aaswjal
Waasaaatoa Tarraary a emtradid to a Ike
aaatat bad Maaaa by art of Aimc 4. lAfc
Tiiaii W TrayAMt
af head. Caaalyaf Croak, abate af Otagaa ha
tbM ar atad aa tau a& W ors wiital
b.farlkenrciiiafthe tJ4wV aat r?
ip tf . r to t "m
Aad vdi odWr aroaf to nt Mat the Uad
aaaehtM stare tahaakV far Ma aaaVer at Haat
tkaa far atriraslaral paraartt tmi to amkhib
ha cauai to aatd taad Udwe M C Km. V f
Caaito air. at hi ofit to bead. Orrisa. as
the 1 ah day of Oat eatr. aat.
He aaaae a wMswm Joaeb X Ms alar.
Michael I MorrioM drift C TrifdtH. fafaa
Mou.AAtatM TripUH aa of kead. Orttos.
Aayaad ptrtoa rlimlar adrcnely the
abot-deasrlbrd Uad art rraaeHed tw
their cUau is tau fUt os or before aaid I jab
day of October ayA
M-oti MJC1IAELT. .NOLAM Ktriatr.
TksaUr Land Act of Jaae V lM.
NOTICE FOR PUBLICATION.
V h Laad Ofice. The tulle. Orrron,
Aart 7. y4
Xotkt U hereby rites that is cooptuDtr Hh
Ike prvTwiom ot the Ad of Coagirr of Jaae 1.
iT tstMtrd "As act far the tale of UtabtrUad
is Ihr ute of CaHforsU Orrros, Vrrad: and
Wabarua Terruory." a extended to all the
pttbbc Uad 1UU1 br act af Aactut 4, iSu,
UdM.iricbol
efead.Coaaly of Crook, autc of Orrros ha
IhUday faUdia IhUoOcc faU iron aUUmeal
Ho joji, for Ibc psrche of the oef arc rj, tp i
i.riir.va
And S offer proof lo thow that the Und
aoarbt U more ralaaUc for H timber or
atoae thas for rrleullurl parpoaer. and to
rUUuh hU cUlai to aaid Uad before U. C
HWt. I' S Commlaaoner. at hU oftcc in Send,
Orrroa, os the 1Mb day of Xomsber, lytd.
He uad wiUtte Waller . Xiebol,
Kkhtid B. Vaaybaa, Jobs hiiesierr, freak
gutter worth, all of atsdOttroa.
Asy aad all peraesi ctalmlar adicrtcly Ue
abavt-deacribtd Uad art inmul to ale their
elalas ia IhU (dike aa or before aaid ink day of
.VattmCMX. ism.
xut-aa aUCataJU. V. MSULX, aafjUar.
AVE.
hiry.'i
. w ill
(9 III
1 -IJfl r
AVE.
7TTTT7 i
F Ihe
aloKMt
Scad
OR
H AV E..
tJ
4U
1 ' '
'-' 1 '
A V C .
i TMafertLastf Art Jtw) -
NOTK'K Ft)R PUBLICATION
) r 1 LaadrMacr Labrttra inreas
)aly a
Itarar a hrnbr 4rs thai ia tnaialiaar '
la irinwiiiat ffbr Aet 4 t aaariai -
MllTia Att K. ih fk .C a I.Mb - M
Ufa al CataWaaa aiaas i'a mmtt
aftoa Terraary aa uliaaia a an ia
toad atotoa by art at Aaayaat 4. tat
ist si ail airiiaiaaalad ta dan aaa
afaaeV , lf art;, tea to, to at a. r m at
Isaac aaaaa
aflAtalii CtoaV man auar af Oriaaa aw arm
i i Ii al MAT- aw tkt airkii . a mt rH
""." iar 1 aaa.
af WaabaaOa ----
Ortysa. ars ibnili itl Manaa. far tkt aar
cfaaeaflbe ilaaaK aat ay, ia a a. r i t.
.m. m .i ..tA . ...
TWr aa wMi M VWw4a anti r
CrtesviOr Otaaas Zawartoa atraad af pna
riBt Grass Jafca C aUtoaaad P M Manas
both afLaadfav Uraaaa. aad Albert K txalaa af
Aor aMilMrnM rliraiiat a4araly say af
Mar ahm liiaKd baada ate itaaamd to shr
lrtaa. to tka aaat aa or bafare Ike aaat
ih day af October rU.
aw-otr J X WATaoa IHBilii
America's Greatest Weekly
THE
TOLEDO BLADE
TOLEDO, OHIO.
The Best Known Newspaper
in the United States
Circulation 185,000
Popular in Every State
In aasy rtaprtt Ihe ToUbO Bu.t Ii ike
mw! 'Iff ,tUt rtly nrwipaper pul llabed
la Ihe rnhed sutra 11 la tbt oV nrap,r
rtpectaUr edttrd for Xatienal tiiruUlWa It
hat had (be Urtrat cirruUIUs for nut yrara
Ibas any ne-aptprr Minted In Aanat
VurthftltUarr' Ilia Ih. 4.avmaUM. --.
Wurld to arraarrd thai baay people can more
tartly cotaprthtnd. than by ita.li or comber
-7. -... mi twicai MrotOI nidi
pUla In each laaue by 1 pedal edilorUI maurr
-- ..... .. .... r""! atoaal U Asia' Of tfUltr
paper tmMUbrd eaprriaUy lor ptoplt who do or
do not icad d Uy arwapaprrr, andyrt Ihlrat fot
Plain taci Thai thii lind of a newipawr
lalfal ir II tarn!, k. Ik. . IL.. .. Tr" "
4lUdr nov hu enrrr Ujw 4car1t tmUciiUr
.T-sy:rw-
Only ont dollar a ytar uy.
wnieior irrc tpcriata ropy, Addlral
THE BLADB, Tokdo, Ohla.
ThtToUdsBUda and TWW iiwn ...
laaar ara laaaaaBrato. -
M TsytoraUa
tt Ciaulb Waabaajaasasaaty MaatWOrtaaa
Mats am lata aat Ma ra far Cat aarraaw d
rk asao; a :;. a w a, to a.
!. at
laraarmb atraad
of fiaiiili. laiaaj af Craak. atoar af Oreaaa
bbbbsbbbbbi aBUaaBaBaaBBl aaa a aas, am - aaiaaaaaa a aa
Thai tkey wfj aCrr pratai to aasw thai tkt
Waat i i i4fal ate aaarr fast bit far the Mil u ar
atoar imwmm tkaa far at iMaMar al iwaai m aad
toKlattotaMreb.to.i to vato Uaa WartM
I in 1 m m " - "" " "
XWaalflbaibotu. ' "V,,M"
At Gateway to
the Great
DESCHUTES
PINE
Timber
Belt
Town has Grown
entirely b the put ef. the f -
rdatns only from April t iyc 4
has exceJWot public tcbooU
and complete public water work
INFORMATION
INQUIRE OP
-- The Pilot Butte
- Development Co.
Proprietor Townsite
ssrrar.i.'n ULSMz&s'rtVKKrwi.
Tiata Ual .. Jaae t
'Tli K YiiU ITIlLlCATaON
l Uu'loli.. te h!ta t-Ju.
Jal n i
(k it het.t.. yftra thai is eiaUai.
'b. , th. ,t f i(i,(fi iA J ...
" rrtttll 4a ait I lb aak ot uaaU. -. '
10 ikaieMf .altfutaw miraa Ma.U I
Wnaiaitoi TerrMury aa tanafad la a I i
asbiw taad te by an of Aaaaat a.
Mary K CtMU
af aWad roaalr f trunk aatt ... ..
tarn day tbd is Ibaa orace bet mi ati. ....!
M, aai ( tat aarehaar of lb 'hah '
a af aee 14. tp a, t m r aa
Aadwttlaarr praaf to abaw that lb tal
oaabt m aatt ralaaal $m M Uabrr ur m
tkaa far aariraasrsl aaraain. aad txM.. .
bar ataua to aad Uad toast M t .tta. I
Ci issiau al bu nfawna ktad twttia n
a aaam aa wtlaeaar Cfcartoa Bawl
maa aaaaHaar laani , in.
todlaada are ttaaaated to l it.
i.i . xmm mmm mm m nrsat aaal ma ! 1
aanabti ia
'.. " T MOCAM ar'
Taabrr Laad, M jaar .
NOTICE FOK PUBLICATION
t Uadufan.Tat Imltoa. urrtvMi
Jaly ii t
." atteby wnn that la taaaalbaari .n b
Ikr sraattMM aflat Art rf (.aastaaa af Ja
raaaiMIrd Aa art far lb aaitaf twsbrt U )
21kil5?"'cufarU t"rsaa. ajoaada a. I
aaa Ttrtttory aa ralradad to all ite
babitrUa4.t.byAtt at Aajaat a I. i
MWavMaard aaraoaa bare aa J.ly y .v.'
aladtotaHasctlkrira.nws aiairaaeaU 1 -Alaaa
I I.Iam
m rrttaad rasaly af Mahaataak aUte of
77. "T" "si mm aaa. tor lae aartbav
afibt.WKMiinaliTaaKai, ,!
rietara - i r-
M
afPartUad rassty ed MaHnamib. atate of ..
13TfcT,, 1"' ? Ifla. (sr Ik asreh.
!f4.'yfc ! ? fat the Uabrr f
r ini. , - mns in awe
cmia. I a. toaawiaaaer al Ma otacc
HniOieHM.MtlrtiMhiUyafOeaobM 1
They aaate tat htUmtoc muh Hdaa M
iaa liaaiel HtMnr JMhi CraiiMly A C 1.k
- .... ., ,n.Li n orrron
Asy aad all tfMat a.iMjM a.,!., h
kr-dtodjiiaiareirwat-ird la Mr lhtf
aTatVolti T 'T" U ,b Ml4 u,h,1'),
aioi MICHAKI. T NOljN.RrWtr
The Deschutes Telephone
Company
Telegram I'oraanlctl to Any Tart
of the World.
Direct
Telephone Communication
Hith IVirtland, I'rincville and all
Taciflc CoAit cltlea.
Public Pay Stations
in Hank Ilulillni; at Html, at Laid
Uw !id I'ohcH HuttM,
MrtvenKtr btrtJee to my tart of
Crook County wuth of Crooked
Riser.
aaasasaaaataaassssBl