The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, December 29, 1905, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ."ttv-tt "'IBsi
!A Dead Past
2l By MRS. LOVCTT CAMCROM
CIIAITKK XVI.
FeBda. who h drove away from
Mr. Talbot's dor. bad bee -tab
that, la spit of ber wanrieg. Hoy
wjbi ykW to th temptatka af gbg
tw can ape Mm. I( iiad.
Fdsrk bad kred a reed nvsy k
mm of Mfe ainee la stents, of Septem
ber, irlm eh aad Mm. Talbd bad kmV
cd time a Ml prd health together at
tb York-hire scadd rlUar. Sh had
thrch ber cap.fi ew tail they
bed at beea pieasaat ta aederg.
kat. at tbe tarn tit, they had beea
Icefield ta bC. U that she had ay w
(taaMftr cat cr br faaey far tb
"wicked mi" wkh whom atWI"
agtoed ber-elf ta h deeply la kr.
Lrd ActM Wray bad aat faa
ir,at af ki Ura affair wM Mtw
Onatkr. Aflw aa iaBaH aawMmt af
traaMr. KWMa aa4 aaaW aar faU
cr ta fir a rahartaat wawwit ta aar aa
cagaaiaat wita tai aMtaUea ciaa af a
4 arirtacratic aa. tla a4 caa
matt J ararMoaaajr. that ! to Mf. if ta
yaaag luiali waald wait twa rr. mi
wttt m ta maw la4 at Ik a af that
mjtM af araaatwa. tara. Mr. Orrtwr
Orxarkv acr4 Aat k waM ctrr ta
Us ajr. wltk waartkiac uatatatl
laM taarrta. Krlina wa arrjr4;
UmV taart niaa aaaa kr fatkar'a aart
tttmt ta kr t nraiM kr wilaVrt
bat. Tw rear ta a yaar aaU aatkw
flistir cri wa lore ,raa aat a iomU
tUac ta rar tk waate kaapiai' af
bar fatarr lifa. SW raskracrd ar fata
rr JarfaVjr. aa4 wa Tnwkataml wMi
grttitaJf at Ms jaxwlanw."
Nat Ianl Oa. Tk KaU af kk
fianew wa Mwh that k caahi ia aa
wajr affanl ta wait twa jwar far tk
raalbatiaa af M 4raaM. Ilk 6t
prW aawa kha aaUr: aaai aaattruJ
aaj aarwfJ kan fraai aaatmave tiH atcht
ke ka4 rah tk laat kUa; k caaM
raaa; a wa. ta ae kM n warAa.
" bruL." Ta nawM Mtrk a
ta wak far twa jaars far tk fartaa
Wk wa ta caaae to kiaa wttk tke Udr
af Me aaTmiaai wat Ha aakiac a atarr
ta au ta 4a wftkaat f4 far aaatkw
laaark. aaa w aaiimag kiaa a t4 iaaar
at tk ad af K.
Ioi Oa kW4 k latea Trr af
ftiaaatir. wnamk hi farar fatkr-ia-
kiw'fi kaatf. aa4 pnimU kkaMtf aaair
HaariL.i wktk k Maaaxi. Tha. har
kv; pat ia tk pa4 rkf af Katk a 1 1 rami
rtriar to kk kaw. k Mat kiaanaf kato a
traaa a4 lxk haamrtf to that aadnal
uwm.
-I tbaaM kar arvfVrrwi FB(ia. af
ar." mM Iar4 Urn, to kjaaMtaf. .Sa
U raST stal aaka : kat I caa't
wait twa year, aat twa aaaatlw ia
fact, far aa waaaaa; aaj tkrr U al
wajj Mrs. Ca;;r I aWt auaek III
the Wea Imk twa jar! Ok. aa. I
at ilt It it aay arirc aat c4
shr
Sa. a wk kalr. Kettria rtcttiti a
Ur frata ker Wrr. witk tk lUti
jxtark aaa it. II was afraM a
woU tMak kkat a sraat knM, ke wrat.
Vat tkra. k ka4 aTr Va sJ aevaack
far; ah wa tare to at wkk ae aa
tor aaare wrtk-. As far klamtf h
kad tkaackt it wWt aaal kK to affar
to kaad ta a H4y wkaai k kad kaawa
far aatar jer. aaj wka wa- r4
taawgk ta lake htaa aa k waa ia all hi
HawarthaacM. Mr. Ojjar had caauat
d to liieaan kk wtf, aad tker were to
ke aaatod aarir tk faOawtor aaiath.
lie aadad kf aiaattir PTS tkat kaaraa
waaki watch r kat dart Krliria
aad aaake nf ta kr far all tk aawaw
k fait eaattraiatd ta arias kar.
Tkat wa Keiaria's Unit Ske aaf
fered rarr kaij at Scat. Vat ak cat
re? k. Waas caier aaktd kf tk
fact caaceraaas kar riral tkat caaae to
kr n. Mrs. Caesar was Vt; ia tat
re ake vm akart aad ia)ffiat; ia foa
rarc. atoia aad aaiatreria;: kr aa
ars were uU to a ralsr. aad kar toaa
tr rial aat aad eieif'r aalaaa. Mr.
Carr, kwTr. wa aaaiakledlj rick:
ake waa tke wklaw af a Krwtal aaerdaaatt
wa had left to kar aa iaeaaae af iz
tkaaiaad a jer. Ilaria: parchntd
Lard Gas. araetedad to kar kr
kaaar dwm far tk daaktal aa,aMttoa
ia a tralr Ukaral f aakaaa. Sk aaid hia
dekM. aad ake aaade kaadnaan ttV
aaaau aaaa kiaa. a tkat k drivd aaa
laantaariil latiaaa fraai hi aaar-
rfaje hi exefcaas far tk iarfc af tk
lraal ckaraaa tkat a ataa is aat to
tkaak deaaraM ia tke wif af ka ka.aaa.
rerhafM tk aa ft tawt La kar kaart
vm tke fdbs tkat ah had far JUy
IUf, ah had arr wiakad to aaarrf
kar. aad wa hart wa atiO laamal
M tte kwt af Ut kafkoad. Sk ftt
tkat aha watald d a rd daal to aave
kiaa fraaa aaia. aad 7 aka faand tkat a
rtrtaaa aaaaaaf f aaatefiac aaaat aaarit
aMr k ha tr far aba.
TtfkaiK it win ke Wetter tkat ke
ihrirH kar d raalia tkat ka
faraattaa kiaa aad hi kaaaqr aa bar aw
Ufa; k aaa V tk kK care fmr kiaa hi
tke ad." ake W to karaetf. aad at tkW
imnirT bar broachaas drew aa at tbe
4mt af bar fatbar dab fat I'all MaN.
A k dd a cathiatia wa taaalag
4wl7 dowa tbe ttx of tbe dab. II
daacad at tke Udr ia tbe braacbaav
at qake Mir. aad tba aUa aaer at
tatiri)r. FaUcia. tua, iookad kaaalr at
biaa. Where bad she a that fae with
tbe fdaat VJ t aad tbe retfaad.
resalar faauarast Saddealj- tbe eaaa
baeic ta br aaiad the br- kill atoea
skare Keaatesua Hall, tb aUdaria:
MMubia tbroash tb braarba af tbe
bdi tree, tbe Mae diataae ha tbe ral
lej betow, aad tb et tae haaie
yloeaiag ia ha aalbade aaar b; aad the
tbe ttnmstt wba eaate Mrollaa: a tbe
bW ta aJJr tbeaa. aad who arH
eat atteatioat ta itattrade bad aaatewbat
xaartafied aad anaujed bar.
She half put omt her baad aad aaailad.
Tbe svatleataa topii at aaee aad toak
off bU bat.
"Sarair I e8'1 BAiak; k ia Mr.
llalVw, U it aatr
Bdear Italte leked dowa at her oddly
far a matuent; be drew biMlf Uttle
-Way from tbe bre:kaai doar. She atk
ed blia.wbdh"' be bad bea at Kepplof
too lately.
"Ob, yea, I am alwaya tbere." and
?M
Itkea ke looked away for a Mlawt. aad
added rather oak-kly. "I aat a 'poor r-
krtoa" of Ilriaa tsaad's. M Uraat
ley. aa aJat-ltw yoaacer oa of a
) of kk aaathn'n. wheat he baa
tokea pity aa. 1 aat bm baOUt or acvat.
or Khaterer yea ekoo to rait K. at Kp
pbactoa. 1 aaa aab ia towa aaw t ec
bka aa baalaea. 1 appa 1 oacbt ta
bare told yoa that berare bat. baa
a aort of fab baa.'
"1 daat aaytbiac la k to V
.vdaaaaed of." aaid FViatta baartfly. "A
aaa ad aeror ataad worbiac far bk
Uviac if it k ia aa hoaM way." aad
be fait t4 abed Mat aN ta bettfC far
bta little ooafmlaa.
"1 doa't baow atarb a boat work." be
axwered. with a aaUbx "1 aaa afrahi
I aat ratbor bray ap than -then kat
aiarh ta do. yoa kaaw. It's a rrry haV
tif. I far."
-Stitt, wbatorer tkar k to b 4a
l aat a.ah sr that yoa da k. Mr. Kaltea.
Ab! her say father. I'apa, thi k
Mr. Kaike. a rratkaaaa I am ba Yarb
abire laat naiaaif."
"Oh! Ab! Welt amy dear, yoa bad
better afc Mr. Ralbr ta diaa- If yoa
are doiac aathiac ti ahtbt w " be
deOahted ta so yoa at S oVturk hara."
Kdcar Kaikf wa aaoa tb paait of
pkadias aaotbor eaaaawaaeat. bat a eer
tala wktfal staar iato Keiirk dark
asad bias ehaac bk aaaad, aad bo
asaraaared bk accvataac aad thaak.
Mr. Uraatkr stopped iato bk daahtr'
broaaichaaa.
Thk aaaa, at eraatA. k boaC"
Keftrfa mM to bt-W. aad atoa 4m r
aataabfrtd that h bad liked bfaa wbea
tbey bad aaet biaa at Kepptactoa. aad
afterward, too, wbea be bad eaOed aaaa
tbeaa at the hotel, oaly that bk attoatioa
seeaaed t bare Wa abi ark id by Mr.
Talbot. A fotolkrtad bow fuetkbry
aaaoed aad aaoyod a bad ba that
thk bad beea tb ea. aad bow aacry
with beeU h bad fok aitarwanV be
eaan she, Kefacia. who- heart was at
that tiaae an aaaablj ta tb paniindaa
af Lord Aacawa Wrajr. aboabf bae
bee m lot to a!f-rfMpet a to bar
feit bMb yo. eoauaHy aka. b
caae a goaw-iooluac yoaaz aaaa. who
was a perfect straajter to bar. baald
bar taba a aotie of her. aad baaM
bare 1 nasi a1 to had pleaaar ia tb r
caety af her frieaa.
CHAITKR XVII.
"I bare broatcht a frkad of aalae to
pay bk rti 'parts to yarn. Me. Maiaaaad."
said Mr. Talbot that afteraoo. as she
eatored Kktea's pretty drawk; rooaa aa
Ijowadai Saarc
Kktea herself bad yast cota ba froaa
her solitary drir. Sb stood ia tb ca- '
ter of tbe rooai pailiac off her laac '
chsres: she took Jt a Uttk bk sod
aad weary, bat her whole fare bracht
eaod wbea. ciaariac past f tetrad, her
eye bVsbted aaaa the yoaac aaaa who
eatortd tb rooaa ia her wak.
"Key" she crkd btyfafty. raaaaa.- far
ward wkb treehd baaak to ateet
"Kktear
"Ob, bow dad I aaa to so yaa! Do
yo kaw. that I thaacht yo had far
Stta ate. aad that yaa woe aer
coaalag to sot ate!"
"So yoa tMt ar treat frseaak ab
readyr said Mrs. TaabaC ka a roar af
diiapj rataa-at, "Aad I thoadk that I
wa zviac to m-trde yaa I a aew
baaaty. Sir KoyT
"Mr. Uwaaaad aad I bar fcaewa
earh thr star w war hUraa." ea
pkbaod Ky. aad thaa ha thaaght a
aaar a boat bar. bat oat dwa a the
sofa by Kktea's tide. How dad ah
snaatd to see Mat acaia: the who a-ed
to saab bk aad taaia at baa. aad tara
her back apaa bka ia the M day: bow
delbxhtfat k wat to be weJcaaaed Ok
thk by br.
"Yoa are rery aaacb caaaail." b
aaid. ahaait barotaauHly.
"ls! I sppii I aaa. A waaaaa do
ehaac. a daaht. after her atarriaj.
aad I bar bea to so aaaay plai ni. aad
bare soea so aaaay aew thiac aad
aaaay ptaplt abroad. I thiak I was a
rery tcaoraat nrtW perooa, Kay. wbea
at doar old daddy wa abre. Yo so.
I wa always a child to biaa. aad aow I
aaa a waaaaa. I ta to bare yad
froaa oa to the other, to bare bad a
drlboodr aad ah half rirhad.
He i sal dwa aad baobad aaritaity at
bar. "JCktoa. ar ya happy T
"A happy a a waaaaa caa be wa
ba aaarriad a aaaa sh ia wkb her
wbul heart." eh aaeworod ray aad
a little doaaatly.
Whoa a cat bark as boar ktor t
bar boas to da with her. a oh bad I
aakad bis to do. a foaad her tcaadlas
dreaoad is bar ball droo aader tb liarbjl
of a swiaxjtr lamp apoa tb Laadtaz oat.
aid tb drawiax J doar. A be esaao
ap the auirea sh i at and to bka a
sarpaanady fak rbnaa af yaatb aad
boaaty la her soft, do dad rahatat af
wbae ate, with tbe dktrr af dkaaaadi
apaa bar sock aad araat.
"I'aartad to a aateata." ah erkol ray
ly. aa ab prorodtd bla iato tb drawfaax
rmaa. "Ah. bow I do hrve inapl-. wa
caa paactaalty ta diaaor! Haw a yaa
like sty dr. KoyTT
"It k perfect." be skt prasdy. took
tC sot at bar dr. aat at bar.
"I dare y I shall aot daaer aaacb."
the weat oa ia a aort of harried ataaatr
that psitlad biaa. "oaly with yo aad
wtth Hriaa." Tbea. after a lit tie paase.
she added ia rather atraiaod ratee
"By tb way. after ail. yoa will bar
to pat ap with oaly as for dower. Ifay;
I bare bad a aot froaa aay baobaad. ba
which be state b will be aaa hi to tot
back to diasor. beias douiaod by bad
. I bop yaa wdl sot bad k daH
alose wkb ate. SaaN we go dowa)"
He offered bk ana la -rare stteace
aad they weat dowasUint to diaaer.
"How add k inntai to be sittiaz daws
to dhtaer alaaeuilh ysu like tbUT the
cried, with a brare effort to seoaa ray
aad happy. "I yo rest eon ber r
kiaaheoa by the rtrer aad the aud-
wleke aa cherry pie I aaesi ta coax
aid Ktrziab bU akbir, a that I rolfht
brins tbea out to yea la tb corner of
be raeadaw nadec the wtlkw trreaT"
Hew aic It ! tbe softened lamp
licht, tbe frnlt aad th aksrer. tb dim
background d I and at oak is
th empty laom-far the wwi. had
left tlrf aad KM, la ber white
.1-, w -th th lkrht Hwi ape
o. tu . mic .mmmi
whi. they rapped . tiker remta-
ecru- of the happy toac
U which Hrsaa DoJoaoad bad bad a x
istrare!
Hriaa will b bore very oa aow,"
she said, riaactac at the dock, "liew
I wib be woahi roaae bark, let pa
nptalr aad ait for biaa la tbe drawtac
rooaa." ,
There was a soaad of whork at tb
door, aad tb boll raac For
aveat Kitea't face
. wa rodiaat: U it had
. . -u w.t.
" f ' "
sot bora for rerj
Mow dwatakr t ptoet bor 1 aiaraiat
prodbral. bat tb coaflaaaae 1 of her
aaatroaly aaa urn prerrated her fraaa do
iac aarthiac s rary aadkaalaod.
3
Tbre iiiaiid to bo a Itttk dbay
dowaatakrs. aa aaaaty foot, corloas
aarraaeoa ktea , raaae tranax ap tbe
stairs two at a tlas taatead. the was
a aaaas trood of baary step, follow ed
aaarkty by the swkb of a woniaa's silkea
iTthrewTwr;: i&zz.
toml tJertroo Talbot aa arnaer sana
mmA hAmr L with X kua feaoiatt la
art ia
-. k.j
"Ah. aay door Bttk wotaaar ab
I nm
atorooaatoir aad caahiactl. "hero
acaia. yo : bow too too kroly aJ
VUrs yoa took la that pertVt droo:
ll.iwr waril a Alt rna 1 ha To last CWOB
froaa FeUraa's dlaarr party I thaaabt I
woafal drir roaad by yoar door, aad car-
rt so mM with aa. to LaJr Haatrr's.
h. .a,... t i. artnr far oaaa.
dear -a I caa akaatoi aarae aad w ea
at tasMhor. aad yo a.- fottow a. la
a baasoaa. ky "
"Hat-yoa ar rery Mad. Mrs. Tab
bat: bat 1 caaaot o sritb ya. aay haw
baad wa b roaalac ha." staaaaiu.i
Kit tea. eoafadly.
UtraV saailed ashre thaa r. ahorw.
k all ha rlMoiu tiiCh. aad lataiat
" ...
hx- Wak danal hoawk
d fUl
- .
X. aay dear cbJbi haw dtlatk-lf
yoaac aad fre-h yoa at: Waal ya
.
ikat that haaaaaa I lii
had o-.aw aatka f rdac to Lady
Haator's toaifht thaa yoaw footamoa
i.ii
-What ea y aataa- paa woo,
hia.y fhii viitiiaL
"Ah. 1 aaoratoad aaaa awttsr thaa
yaa do. rbOd: they at B abb, erory
. .k - . .. ai w
t d. with! thaaa. the aaar'. th
a - -aa.fa.a f -a. a iaaaa.
aT de!L?a I baTl pJ-2
airy.
bk few asJaato , wk with a
vr rf4bo shTTddedT L?
iCtTawor Irt- brrtct1r'
littk away froaa ker ncnaa.
"To, it wa bk aaater. aaoworo .
tea, r-ry cahaly. half iwaaac to ky
-it w. otapM of aat to -t k. kat
at rmmr,,. I rmhr aow. Bnaa told
aa that be wa dial wtth bar lo-aktht
-Tbea bad we aot b-ttor a a I tb
..mm. .-aa t . . ' - taVaa
aback: riaa Pi aaaad had a okter. aad
she kaw k. bat tWrT jV
a- ad caaraae f,r.."-ti
-Y; w wa f" Ua
aoatrd Kin, aad
-! jjm wmmt to break her hrwtr
iJISyL
? T r" t -av-
" aor. . -o mm mm - . -
sb aawwersaL with carekw sfcrac at
bar b-aatifal whit 11 ic.
CT ha ' I
SotrntltW- H.rmlnt. !
A cbsdt ia the Iiaart-at af Aid-
said: I
"So yaa tkkifc that scloatiac faravtas
! . MaaTY Yaa ill aaaad soaae Idaotra
, .. ,,. u j- a inHar
iaaHB wm iar m - -
by tk ariradaV saothod? Very wdl
"Whea dor- wa trd latral ared ,
late AaetralU It irraw there beaatlfal
hy. bat It awtw ada- Ta sail wae
all rtcht. Th Hlaaato wa all dtrbt.
What. tb. wa th twialsaeT I
"A scieatkt stadkd th taatter. sad
.ki. i. -riaat k fo- !
iau as warn. r i
II foaad tkat th aattv AMa-i
7 T. . . ..
i b bad lasaraow too -aWt ta
reach th chwer adtoa fnalat r-, Kmfm Oreairraadaaother 1 1 art well
taut. Th enaa. la real cbrter ar j, a.,, t0t ,Bj, yMr k -lt M,rr
bblilia doepi- la th heart of lb tab- ( Yarrow'. Christtaas foa.t, aad aO bad
Uk petal sad they caa aaly b far- caase to stake the old b rlar with
rittard by the bwx taaurasd bmU-be. y aad Uacbter aatll after New Year.
If rod cbrrar k aot rbit-d hy baatbl-' That abrht a aserry crowd .at dwa ai
w..- w ,, t anlAmm tnltoa lb appc table. Tbere was krother
, -7?-.i- Jaha Ilartwdl. bk wife aad MM b
sraiw frata aa blaj ta aaotltorlt - ,, 0m- ttA4mmhue
arr -4 it caaaat be a. Ta Hartw-n aad b-r daacbter la-kw.
scieatlst. awarr af th fact. aa pat Oraaaaaotber HartwdL Mr. Yarrow's
kb BBCr ea tk barrea AadraUaa do- father aad atotbor w prat, ., Wrfw
Tec's treable. II la-taartid a tot ef ako bk tw brotbor aad aae siMer with
Isaff fscawl basbbh. The he their wka. badaaad aad chibirea. Is
SnoiHiosil aad IsaraadUtdr AadralUa thbty-tbree.
llabT hTWe-tbsad to h a ' r - ?-". " " fc-
; . ; . ,w .-
fataaro. becasa eo af th aatry
rtrhoet aad aas-d crap. -aJcaaa
Chraaldn.
Where It Is Uacfal.
Fatbnl What a yoa thiak af thk
faith car ban.a t. sbacter;
i
Isartor Oh. Its aU rtsht
l'atkat For erasafsk-T
iMctor KaiL say whaa
a pra
lauctao tometaiax "p" io
baaxlawt h k carod ef it OUciaaaB
Kswiairar.
'
A Utber rice Ua.
Oroea 1 yea bdtore taa k rimk
ly vmrit a proa s th fud bJMwt
Hcowa Kr by th wsy. hour bl
ant year
Ora Ferty-ir.
.. . .. .. .. . .4
lieawa aea. m utai -. rr i-ji
retired ftaaa aaait.
. . ,
I'rf.loo-I Advlc.
Th sw doctor had' catk-J ia
to a a lady wkb a swolM Jaw.
-I) It hart yoa t larkr" athtd
tb pill di4rsr.
"Y." ah msaed.
-Thas oast." sM the M. D. "Tw
dattari, p."
Mean Dl.poaltlon. dark, &U ball, aa a IkUe while firarr
"lie get a ta dttpadttoa." ,-rrd frm the auk. and fiew dews-
"What ak yen thiak r .? ta ? u.. .V W "
"I teW bka I wasted to loara bW ' "" T Hi,lt?.i,.r,I.r
. . .... .1 Sh west directly I tbe atarerooai.
to run an auto ami be dWa't offer to fc MB. a,UBt , uH dk f
loiin me bI.M Clerelaod Plain Dealer. ,htt h,(l tut , raearnt befar dttobed
FAITH IN 8ANTA CLAUB.
I sJ I watch far feata CIim
TOhta llhj.h
Aft 5i JfeM SSS.
Dest th doer e Cktt.tmat v
?1A",M b'wj
T&r.jts ssrx'utTA.
JRr,,T ain.tje.iy m.a
fillk k.rJ mJ f. akltaL
AM aka Ut tat a h U(btd
Tbff kla hit ryn trnaa Mrh'i
A heart that tTe4 with l
I've HtU ctrto aad boy.
Aad a bit hark a fcalaf t
fcrtamfat or tita lays.
If ratldmi of a Utfrr trth
CoaM hat a CarlttaM tr
Itoai Palbr Tlaw. oa Ctft ak
natN a eaoara for
- lal ia ra aad M.
Aad trtai llrbt aad rata.
Rot rk as Wra wy Veakf
la Saata Ct mtla'
Ufa.
$t&&S&&&i&
i IBS Ell IS lift 1
rv jvLt aiams nri-.
TS
!$mim&E&2&
fT was the day bf- 11
. Iam Yarrow st"0-l la the st
, J T was the day bf-r tbrtsaa.
I drway. f.-wnel ta a warm frock of
GJ wvPi Miipjw . ptit wpr w-
tssd aa ample white apma. Her
w-bit-rapped head aodJod as she taaalod
'a P "
"Ftfteoa paapkl--tftoa '---
J ratrd raps aad I wo p!uaa paahtlapi
l(htrw b ia, aat iiaathat Na
' thro link taraoeors. 1 tblak that
4 far tb hobMay. r
Ik ether Joha k roaaiag with tho tea
Mnk tirL How old H k.
Thar k sardy sri Wowtac. aad I
rot bar bofor h
hr"" , . .
- The rood waaaaa taraod the kf la
mr "" r aoowsac opsa yow
& a maV a - tb. - M .m
""! aaVBaaaaaBwaji, as,, (aaa- aaaaaar a-aaaai aaa.
lb
ppwy. h barrssd 08
to da k
. ",
, r 4, T' JT4. to
Tkaj aasaka - - - " - tjudaa. uhha - -
- r a r-w- - -- "-
tof ctaed a her brec aad a aalaty
toe W browa cark.
wawrm im mh; own I rows oeoroaia ir
- 5 " 71
, yaflod a he paad thraach tb bail
'' w u"w daattbkrr la
? JT!, v.,
ab roacy tar eoataaay, .aacy
r M' "J ""JZ -ILL'
atH tfmM aaaM KamaVa?! t 4aa, KaltrT f7,
": "A- Wr. 1-1 . Why
JJ- ? " '
Y
' l"-''1 wW ""
-. l a. - - -- u kU
"7 - . " '
i"7Jf
' "V
"
baobaad. aotariac thk. boat ror
teadorty. with the wrK "Yes. amy
- wife, oar ttfr bo boa a of crwot hap-
plai hi. aaarrod oaly by oa aarrvw. If
Moat eblM r Hoary were
' tf'- wmM '
brare kd
, -j-.- f-, ,he first ttaas hi. wife
rak-l br hood aad looked Iato bit fae.
.bar Wow, a,-, nwd with tears. "Joha.
saasethaes. avHblakt r boy aaay yet
. .
e were told that be wa. carried away
T taeaa. aad erea tb(b tbe eaaatry
,ha wit aaarcbed br teaat. aad tbrs.
k avzht b that tbry tared bit Mfr. for
be wt bat a baby i year obi, aad If
there wat a waaaaa b that trfb sardy
ab weaid bare saatber heart saoacb to
.-- tb life af aa laocoat babe who
mw . a,, kora to aay."
"Wlf. wife, thk I. rery -roar for
yaa to hap far tb rrtara of who
ha. ba so aaaay year froaa a. 1 aaa
tar that or so caaaot b altr. m we
woabi bar beard of kiaa la so way.
Ab: I bear sMrh bIk.
" ri-,i, v.-. -' ,Mi- . ,
,-lr wim4mm, .- coaaiax ap tbe
rirwy wort so the baa
.led draw by stroar bar aad Bod
with atorry face, tbe -- of which
wet teas ckaabedas t. The fraat
door wa. tbiowa ope, aad Madaate
. . ... .... i .i. i
"V Cj"" ,' "L , 77 '
baakhakkw aad eatbracet of tkten.
-a, ,. ....
reuy caaaaaay were i , mt u ym
- tau tkl .( , fwt Wo(lJ,
eod woadodac abes y saw
the traadk bed for th little oae. Of I
I car. tb rery
albnt baMa tkpt in
thdr asathtr' room..
Chd'tmas Kr tb chibtraa were a!
ways albtwed as ettra bakf boar ar.oo-1
I the afii.tde to liotea I lac atorio f
i their eldors. wbik tbe cars aoad and
I - - -- a a,a i I kjalr a -- - Ltfuil
!""" " - -st"-
crM the soar.
I Oa thk ereaiaz Naaak sat ia her
,1, Ckads KWirk's kae
Vmtit T9m u4 g llw, .
few day prrtoas be bad hoard thai
'the ladlaat bad bees caadar ireabk
far lb fraers. They were aiealiar
the baardul cor and wheal, aad la aa
kadaare. aftor uklar the rraln. tbey
bad set fir to lb sraaary.
i uais no aaw ia rw oj irrrar m
'th eye d so of tb llttk oe. aad
WHTTWin l.
mtarraptod with th word. "Wdl. aow.
, yi. woalda'l It bo a rrt lob
u tkt4f kmmwr Kk ihoabl set 1st
',rt atorom aad carry off all Lbo
pi aad paddls I kaaw yaa have
tt4We or tcaaorrowr
-Are they really so beany. Ooeti
4r t,skd a little rolce from bk lap.
I "Ye. mr. aa ladka k alwayt ready
t aat at of b aad beas.,
I Ile that debt a ese beard the
ldt-aat af tbsy bare fad atoas the
Into an unfattenrd wlmlow, stood Iran
flieJ wllh fetr at tba fleur t'ffwre Mm,
but far tk wewMtt 4y, when, with a
aort af grant, the tu mwtmI lowafd
tb iaHlry iloor.
N-tHlf. beaeatii bar breath, wMrH
"It's a India a, a a' he's rum for my
tumarars. loln Mod said he wight.'
8he w friahlenrd ami too. rery still
while lbs other fMkM with the t.
which aoH yleMed, and when NaMal
saw th N wa. really Inside the !"
try. sh tnraed and almost new back t
ber father's room, where, atas-dln. en
tlpter. she whispered la hi. ear. "Calk
ert Father! A Indian I. down In th
sloreronM, l "alio. wy tnraovers! I'osn
aaark, falsor!
Hs'dM "ira qalrk." and arrlve.1 jxt la
thae to ch.e ths door of the tloferoow.
and tara the key In h. tofk.
'liter wa. a pa, tbea a t"i4laf
ea the door. Hastily pashlnr a heavy
table aniast h. Mr. Yarrow rdarsed
la hi. rooai: dre.sed. asd calliar twa
other -sale mewber of th boabaM,
they all marrked to the Hororw well
a rated, aad without mark troable, soon
oierpowerod th thief, who proted to
be aa Indian, and who aaaaablod -ihinc
that .oaaded like brokea Kaclkb.
They rarrled him oat to the sasokf
boa, whlrh was bailt ef Una, and
had a heavy Im door The three atoa
watched nearby the rot of the nlabl.
At breakfaat an thk fhrktraat stora
Int. Father Yarrow told Ike story of Ik
prerloe alahi. aad .Vaaak kad hot faU
share of eai aad prak fro aaal
les. aad. aad eoada. alike,
Thaa there wa. a da aaar from tk
yoaaaoier in " lb prianaer." so after
braakfa! they all w eat forth to lb I
parary jail. Ik as Yarrow aaaoac lb
other-.
The troat door were patched bock,
aad lylac oa th doar wa the tad Us.
a4p. Dot was It aa IsdtosT latead
of tb straicbl bkrk hair, bk wa brows
aad early.
Isaat Yarrow care oa leek, the
taraod ta bar bheat with etteeded
baad. aad the cry. "Oh. Jobs. It k be!"
fdl faltnlar lata bk ana.
The lad wa awakeaod aad take ta
lb bo. It poke Madwh brohealy.
bat eoabi tiro a .rrtaal af bk fwar
Hfe. bofor be borasK aa af a tribe af
balf-frioadly ladlaa.
He eiplalaed bk bdaa: la the toew
ra by ma- bk hearer, thai hi.
tribe af ladlaa that wa eacaaapad sr
era) siJm above, oa tb me bask, bad
bea llTlac a.whal thy cold Meal fraaa
th white.
He had be seat t aa thk altrkt,
aad sedac a wtadaw aea ta tb back
of tb Yarrow bomteatoad a detirtalsiil
to craw la and ( la presko
Mr. Yarrow kaett before biaa aad
aadac teardktaaty brio bk eye, which
were Me, awked oror and ore, "tssa't
yo kao as. Harry, dartiact I at
ymmr asotber" Rat b roM aat be
saade to l' h.aaid kT
to rotara to tb triW. styMsc a woaid
back acaia tb iaforaiaissa.
Thk tb eja were ladtoad lo hetkre
a trick to t away. b4 a be Mr. Yar
row pleade-t ( hi tWy kt biaa a.
AH saea ml rharrh-.ia wa ahaa
doaod. for tb Irst lias a (hrv4aa,
IHy ia tbe Hf of aay la that
baajMhabl. aad diaa-r awokod at tb
baasUaz af saadaaae aatll the rotor of
tb yoath. If wa. oa coatlac ap the
walk at S aVhark ia tk after", aad
wltk kiaa w. aa eld ladlaa.
Tbe follow kar Uk they U Hat,
to wkb creat tolrt:
"la tb rtot ladtaa arh of twefse
yoats before, the tktk raptared bay wa
take to tb ladka eacaaspaiiat. aad
f.rea to tbe ear of a yoaac sqeaw. tb
tarortt wtf of tb rhlof of th tribe.
"0e day she orrrheord the chief.
Utkiar a boat tb whit ataa'. cbihi,
Tby .aid a had broaabl aawf-wtaa
to the tadbta. a. they bad bt aererat
battle aiac a had beea with tbeaa.
they bad donded that lb la. .-em child
aboald die
"The w)u bad karaod lo brr th
Utik mtmp. Tbi aiahl sh am, aad
lakiaa bis ia ber wtroac ana ab
nod hisa away t aaotber tribe af la
dlaa. whe worr bktor iaiJa. f ber
owa. aad. Is uedor to lb bay's
Us sa told lb chief af a do-p-kU
schoaa that her tdb bad pkaaed for
attarkiar tbeaa.
"She a bd tbeaa lab lb rblM aad
keep Ma. tlM parhap. soas day h
wld a roatored I bk "white ink-.' "
The old ladlaa well rewarled
with a toad of wbesl o4 .-ora tu rtrtj
boat os a baad sard
The the soar-tost Umrrf Yarrow wat
asad la adotaad thai thl . hs
boat, aad that be wat ta reaaaia ih-r.
Tbe fhrktaa. diaaer did a4 safer
that alcst far waat of atteatk. km
before they prtsk of It. Fsraaer V ar
row, with bw arm eboat h.s -n. tk.nk
ej Snd fr IS' rr.lrl u( !! His bleoa.
tor - H e M itVr i
NOTHISQ FOt FHtCDiE (SHEEN.
YrrmAVt Uttn h Mia al f-st ar.
was let a fs.e sa h- UI4 ss.ir la u4
I fiad at f.t aora aa a r Mai la t'tai
rota la wllh wbule s ,f ulna he
beJhted risht oet tor I -ij . hslr ral"
10 Boot tlans. aa Saala i'isl, ssl l hed
ap rvrtytaUf . W ,., I !,,,,
ta' irrsed oat Ihr teeirlr Ural aa rr.4
dk .ra ddal i autkib' I' jr.
rredasr literu halo I ,M assaarr -aa'
Hi Ibr reaeea.
Am Im mxl ItiHrig,
Thk." oiplawod th ktok'kw, -w
wr latest patent diary. Y tank ll fat
lb rlevdrwt ihlar is that lis ever do
rlaod." Tbe shopper I am tb leave Idly.
"Kat I can't where It k different
from any ether." she ahasrve.
".Vol Wdl. If yo wU touk at alt
tbe dale after Jan. 3 yo will so that
Is etch spare ba. baa printed. (!( ap. '
I breWast. laacb asd diaaer aad we.it
t bod.' That laa-a a tomplate Ijry
for Ike year.' J ad go.
limit Mil tifMirlallllaa.
Chrktasaa day biria lo. the HtM,l Bf
Ike I',0 ocean, asd thrr It br'
Hauls ClaH atari am) otU. bit gnat '
Mn.t nt.1. I...,b&.. n al.
ann. itnij JWII. VI ttvr JVUr,
fik agpaJi I ' I ll"lBai 1
LKaal
-JpimaafaBaPW i - '-aBaaf
Tr TlaaKaBBBBBBVlBBaV..i Caatr . aUaaBaT
' hbaaVv! B?1iiar'jA tZf3,mt
.1 JMfiaf M TamT" aJf 1 ?aWsa' JrVdfaBTaBmaT
ASTIUIIIiyU
4ivention
W-N"'-W-VN
ItcctinllHit I'lnl iiiiKrlliM, on,)
1 1 ir ma it. m llniiKrl-H iirnlllio.Xi,ti
I rr1.l to ft ml tlml awnllnwa inkn
1 10 tt) til rniietr) llielr fa ) ttc
rruiti (lllimllur ttt l.ul. In Mweiini
Tim I nl-ctrtrlty k mhhi lt rrlaa
lb Manual kltor f Hie IioiimiiimIiI i,
the irllrllHi of Oil II. IC 'romitnn,
the KhcIIssi elixtrlrlan It Is csliia
of washing ilkbrs, kHuoilltir ilmuh,
rlitftfl"C Hieat ami rf-tl ilalnx thi
family uaaulNK. a vridl aa many olli,.r
tblna. 'lb ar of tb mulnr tit rm
pre air may dee n cIi slurnm
rtsttm for ertr man's bnii tiira.
Ik- mnlor bar Im- creatly rttrj
enel and electric llbtln nitni.tiii.
are prilriii hy sllla cnrnt fr ,Ur
u at reslttced price
At a toreat morllax of the I'ofr-'y
IManlcsl Club Is New York. Ir r H
Oatr fr-jsnrled lb rtill. f etl-rl
meat with lb artlna ( radium ,
trnwlac seed, It wa fuitud that '!
ray art a a stimulus, varying in ..
leadty with Ibolr slrraKtb as wen
with lb Iblrhrtt-M of lb -,! -u.
and lb amnnat of tntmeultia m "t
all If la fttlmwlu t ik tMi,', -
iMtyead a r-ertaln llmll. srrmintii ii
and raharqarat froafh ar or. rvr.
id Ab lka limit tb rewnlta ire
aafaratabb Tb arowtb pUuis
rdartkd. aad may h t,it,ir, i. t, ,
tax the la aa siavsapbrrr -nuii i.
lb maaalka of radium. h . r
b draws from a rjlladrr Imol 'ti
liettrr. raartaa;
laaeaatty wa manif,! in a t
bk aWre la Mpala aad Krone ni ",
Hate t the sdar erllt- "f Ai
Tbe i bap wlmtowa Is Msilrl.t. I i
aad other towa wore :iel wHt,
treat rarhsty of rbsrlcM fr viewn.r
tho paaaaae af la a. mn ti.
aa's dkk wlthoal tfaavrr r ilw
sorrwr'B eye There were llk t i.
portarb.. Mack la nwma b K
da, tot la paatdMsard harntir f
at) dlffereat form, aad aia itr.i r.
for tkwlar lb pbtMtnti.i tj t
aerttoa. Hat th peopk mad in' r
raetrlraere of thdr own tf-b a i '"
bah i thro par. or thrwigh ''.
tn of Ikerhr hat " lewrd ''
srlaps la th dreot or lb r,r.
by ut rtlua fra pall or .n f
water I red th tlarr t! --
saw k throaarb camlwr hatxtv-. h rf.
ar Ibbs ambretla ten Tb tk b-
at fad id with paper bound treati.
oa ecTJaa.
Airship trard ' tu alrrs'lr
papabtr W do Ko-ll .n ti.ir
lal or debt baadrwd i'i-ti
reyacex are aew aak awnttsiiy !
stato that th atbr. af lb Fm h
Aer (Tab ahaa mad- more than tw
headred bad year. Tb form, an t
enter of the rhsod. lb brta-Mtv al
th aew vtows af th earth t a rn
derfal raarm to hy airlnnltl'lii(
Thk k tarTad al alchl aad t'an.i'l
ilammadea. wertftuc tnj. was
made la a balbwsa. ba eicrraacl '
rprb at tb lakador f the i .-t'.
f a treat dty ba thk m I'nn
wdl a. al th IrrilHaarf "t (h- ii
slollalksa Tb aamlwr f u 'iri
k aabotloraba. the . !. -i
as brttrbt a Veao shl nf
the aobabi aptwar I'k r '' ' '"
hootlac dar are lerrtfwt. , !'. r
etptodoe. im la k brant "' ".
may b really tree, a th li'l n
like a ataaatb ear lrimt- at. I
rasrhswi saarh eadhly tovml a '
wbktltac ef torornntlve aid LarV. ut
af decs. Hydeakally tb rw.lt r
sew I ef th air ta the lnc Is a t
Hebtfal seasattoa.
SHOOTS RATS FOR A UVINO.
HwHlvr Slolbs Ilia tjMarr aa.l I. I a
vrrlna In III Alio.
Thar 1 a rat catcher wlii visit
ItalUsaare perkwllcally in rut !'. ..
amoaK ether place, of Ibe r.lt
post. Aateac th bntl he ba tw 1
rwtrakr catomr and bi adtrtii 1
alwaya th .leaal fitr lb j.lrj.ure .f
th rha la a small way
This rat ralcher k nut a '.pr t
Fan He ha ao mdhud of duiruiiii.
rat, bat ipsaa aftor thm Jul a a' r
liiinier In lb bit: w.l would U X
lik ram He dor ao ait down n
front of a ml hoi and lea the r l
rtil forth with tb sweet strain !' 4
tin flat Inotoad b -rrl a m.i I
air nlle. and II do lb w.irk Hi
make straight for tit IwiseuH nt,
k.t.-iifii ba;gK-reem ami .asa.it plu'ii'i
luar. wber rat wk will l- foitn I f
ibry ar anywhere Havtiia bii-t
b s rat bole, which be sm ti 1
fumplkb nlmoat by lustlinl. In- Usti
a I lb opening until bU kern ear lf
ted a a acralrhlHg or a Muk
He BBrtiaxly tor-ate bta iiarry ly
thk soaml. lnH bk rltle at Ju.t tiia
rlaht angle ami Are. If be mi -bat
what's tbe uao- b il-i I H"
blto bk mti rry lime. 'Ilieii. wiiti
long, bookmt wire b mba Into 'lis
bob aad dmw bk vUllm out N 1
ami then U strike a nt of )"inu.
In ltoch -- ll I uauall au eas) nut
tar Ui bode neat ami all ami ilng l''"
posla from tbdr imiatial rrsuicii- H"
k a piMrallar calling, but baa lu im'.
ami 11 a irwtter iban killing rat wni
pokwa am) luvlng them ill witliiu ii
walk. llalllHwrc Neww
11) 'n nf II. uiiar.
Craw ford What ma kin .lint hWV
tar hi ilUbuiuMr
CmlHibaiv lit- mjn be ia iihti)'
polling back Mu money It nut lilui 'J
lp I'lectwl, Tobi Wh:hbii'b Magtrl i
Aro you wllllnu lu tultult thnt llifr
am others lu your llnu of bu.lnc.
Just aa smnrt us you ur.
&IWk