The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, August 19, 1904, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wrym i rrL
j'
fci v 9 -$
" UL- a Jin T-i-r-j Ji rt. r"3tX AT
im
i
U . '. i WmSrtX
Al FAMMMbAbV aaa - 4 m m Iter aaaiaa. M" "Ma 'P,m?L1mt "" '
" 4t mrmuw " T"" " a" IN "MfF "'' BBaaaaiawBiMb jgaBati b -j-, AYaHi afaB?? fP""Vv Wiw r "aBaa " m "..aa! -aawaBB bbbhbbbA -aaa-ajawaByriaaaj-aBA TbbbVJMA
nTmill. -Wk itm aWM f 3 - jpppj 4a"'r MP " 4MP "MmM WW A tew ,Wi " B- "'w T
HMfffNi k 1 J!Sllti JCH-'!J j- w h. - mm rfHrtli y T na
. k mm Mtm ,Jlar 1mmTm ST 10Tm Z...mmm mm ,- mm fci
VPWVMBP i'WP'r 1M fm9ttt sWfr tW tmW tmmwmwmrr fw WWkWmrmT' m tnwr mtmmnftmmw mmWimw " ,. f fc JK CMflk A-
AjBf"1!?1 lf JTTyr 'JlJSL -r tm Mr W- mt a kv pim- -IJ." M"'"lllwy "?" .. - Mem hmhp r M mv iw iai " Jw -
4tI7mWit awwr WMMH aMr mimmimp MQHMP mmp - - . . - - - . itr mhv ft dMPf,ffw w w
wf " HUMMk at ' nfi 1 mm- MiUiriM ii "t' ' p 91bm JTL-.-T w " - f a mmt - -
- - - - . - - j g. iV - ''' ilifcF AMMv jMfck f3MMi jpAmh jfeM ta m ito MB wm0 4Mnp ( fc
MPlp LWr tWwi twiw MtmrnWrnt-w pibIP' -4hMlBH - mmmV jS iM Tg, , Wmmttr " -' - mammZ -ft-m aaammMttmm mWlmmm tm
BPTjP?lji m r BP MMBBW imBWHK P fllMBBMI4H """" p 4HVWV vMBMHHHBkr JBPM' fcWBM' flBHHMM B y m9mw wjw w
M&S3SSS& "&mZ .4rg? SSS5- ::r-,?.ir' --
Pj m?imm3mWm!r mf lmvm1&im mmm mum m mmMm m --im mmimT - wj immMMmwt Jfc hMie
wmmmmmf spSSZ-tl m J0 ' ' ' " m mm- mm trnttbrnm t urn m-. - - ' Smmmmmf mmmm tmmmm tC1 M MMM mi I tt twmmm aw -.
yjyiy Awyf - j; wk m Mmmmmm mm tmm mmmmmm m mmmmmm . tm JM w m.
fe L JLiVii ,w ii y. . "? y1;" , S7Vy V -'"-' ?"t,'?;' ; 1: aSyJ-SS SrSTS" -S V"
. l mW miim v " lralHi t.na aa ' ?? " a( " W aaf ahP
J!SB,. jAg ." " t. T g "0SS 'zp-f-m' " Mi " rMr -''-' run i " inn jiitiwi t m .
fJ&Sff '9f &' 9m0!l,mmf f ' ' ' "l"11 -- --Sf T?-TT - .r7 -. vr MM III
ii( W 1mwMMm mnmwmmmw mWS AV nmw 3UmmuM ntm9 m3nmw mx. --- T!.T BHMat - tamft MmMm V4av
TJt-t'fW'ymr mym tTtj jTST ju!lijfj- S" yr S" ' .1 "l!l-f 3SZ "" ' ' tLmm.M,mSTZ "
Jtkft0tt0 W wfol wtf Wf VMKVV MMMM AlMatfKMal flJMaklvMlkBkwaf-f alh aft dka-kaBBak flMaflBs 1lmmWmWuT f Tfc aatftttMal UHJHl -MC MWf WataaUaAMaW T RWaV f--
affafkli ' aIaa , afcJWpt-a' al . 4mmmm , aaaaaftf aMAaaaa - jTJr? f -T WaaVaaV MaMaaaaMltaaW aaf flaaaaaV MaaMaMaaaaTaaaaaV -
J WmJWkr 9 mmBm'W W WtW W 0-4mJV W9mWtmW9 flHHB' MM fMHHMMat JM SaV MV a WtJW tt MIBHBaiaHaMM"fl""aaWaHaBaav'
4Jkjygyaclg?Sg-. m(5!SJfl mnXTXsZ1' , - ' . -.-.--.
T, - y - -- r., .,,,.-, . .,. .T! .Tiw 1 -'tw --,-. ' rncT tmi rnkucjiTio ! -"' TT ???! ytlrr '
' WmV9 F 9 9 W ' kW9 WWr, ' f.fcMi AlMMMatfaT attf 4aMaMah -ft ( 4MHCatA Aaft tf aW 4 MVIM-ffMW SVMV V fcaMfc mW 9 M)t " " "l1
A1 A1 p M ) I t aatt, f, mfiff f y a Jw JXaZ'wWm '"?'-' '!l yj??? L, r"yi. . -to mm7 " " '"' f
y JM 57?SliWSiZaSailBVwiW Ar aiiSiAa mm 9 m x tb ml tmlmm VawaA. mt t mmmv m mm -T
aaakaaaBattHakaFaaaHi mwLLmwuf JttM. ' MMMMMyw,M " a May 1pwwpwp aaaajajaj m mmmm j mm fla mmmmy t. r aj aana w
BimwfiJm&&0GBW!!y Wttjmw 'Hl 9x ' PaW m m 4mmlpfm wTtir ZLjimSL T3?i twWiaj aaiaaj Mmimmm m mM. uSmS r t! wa i m
ifvmmmmxSmVMrMm1 m kmV wwiswt'm wr 4 ryy P 9 A PA fc 'WJWMMaaraaJfcj An MMNfcajyyyyyj" a
BniMfflfiraryr ftSBJ-W 1 -- - Ti12l-i - - .' wmft t m. 0 mi , 0 m4. -m g, f t m j tw Ma4 "-4Cr. ; M u.
""' .rT.1-.. ' :I-- M'Vw',,'a,l";r""' aaf, .m tmpnm-fmm wm. k UmmmMn t mm ,m.m ml mwm .. -
. - - . f J"f -' TTTj.- - TL. . JT . TT JTT Ct mt aatf aK aab aaaaT a akav - - - - 0 mt mm" twmrmfm
a m4 Ttkw mMMt flHHWMMHV m9 my ' trnwrn m mw wmf mw J aw mmmwn' a a w aa ..
mm w w Urtf f wtf mt 4j0m 1 fm W0 mw m m w m mZLmmw m m aaaa m Jaaalcila- aa m .
0ft9wtmf. mmmm mmmmmtgmmf In ..... " "" " '' ) mMmm aw naM fc.
0 att"tJr jJPJJfy- JJ, ate " r"' a .JTTL. m' Sr fc ! pm . TZmT SaaTT" af aaL ! mi j, , f taaaaajAaf p " "
ZfVS MImSV 4yJmrT7 3- - ', ' ftm, NUtlf lgu k.,
lbaMV aataaBf aaBMri.aMaBaf awiaarf 'kJ '- -' l , mmmmmm t .
Ktyrl&jl fa7lCa) mmmZmTmr mmT!i i '; m" ' 'f ' gr X aTT t ? j Va. M Ml .
WJU7&ffaJJ& EfWft ?! Stt 1&J?S$ttm L T .LT " " JL ZLm.'i xm NOT1CI VOm PC-UJi ATK
99f , m m m a mmta mm m Cafaw mm wmZ .' ' w . - j
4aaia iaf a 0MHMaaa tmm wav vaat MMaHaalBt. W flbwCAai K-sy mm&mmmm wm 9mm aji HH0 4v aaaiaa aja i
II i ril ii a f ---' ' ,-mmm -avaaaiaaw I ,mmm . ,dMna aw.ai . . ... i . "aaiaa.
a.yr- -,. , iaim.vr -a g-T - - - - - - imiWIl TWTMa 1 1 1 ' ffl rV VIMI. A I ." . .F""?"!" (aaBBi
'ST" "TT ' . .. '"" " " " " T ----1- - mr imiT nr t .. f -t mm t mJ
JH atf r"" mmmw mi)TW7. ill M VAJf ' a--arar bm mmammm i . mt taaaa - " ' ' m - i ?"ai (
BflPW'lFFJi fmmm wf W J Mm . aaa. Taja?
'' ' 1 - llHm4MlaBkMi laaValwb oaaa ar mfS MM mt In mi af mbm I 5"
Mt m0t 1 AW rmtmmmw .... ' . - at .a. aa. , aT7i t.a. -a, m mm fm mt Mm "mmm mmam mmm'
' TAffyiJl'TJr nwT "" 4 --A- jj J- - -- - k.mt.
k -m. a. . VaaaV Maajajajmmmmaaa aj BmamamT jmBJ a flM bbbbbb aav W Tm ar m mmmw mmmmmm aaai wiavHp, aw
'. u
mfum nm wihmhtvm
tt Ui tmm,
iym
4
Wtmm !
""F" "" I
m jti w wf FMiVVMjflpM, 4f
mt Mtmn Mttd gUUaau jJVama- jLa-a-a-l-j Au
jilrf wCpHf jK'f r j'jrri'fnJtfiMif
JjwIMyW mmHtmmf
WM9f
tH4
I ymim, ,
mrnirn mm inmutiA'nim.
xx'-ar-rjajttz
l,VtH thtmm Uf4. 4
i Jftnttfr l4 1 ti l
MMM 4 ut 4.
M Httuim
'tt hH)t Um4 Mwt
bMr i4mm tt, Ji$.Tm t M
I Ml IM AH MW MM li MtW aw ii 11
,, AM
AtMl, JM l(ft J' f M III 11
ffMMkl M Aw hi lui m MimCi m m
P eMUit k u 1,04 H iffuM, Ihi
nltfw NtllAlT NtiMNi ltiUl.
- - -..-.. -- - T - .-- -
aairZlriAl m mmwk MTmm J mm aat mfm) m mk km u J aaafl aal r
rn I iHw fr $ mw ww00 j m ijt9Mm tf
- -. - ..... Pf I 4tiMWiw few m m mm$ -
,7mW. 4 I
a m pm
UWmSmii mi
Hm.yTmrmpm4 m J
Wm,lmM H0mt m
4lflffl
:z-r"-:-B-- "-J'-J- - - r;" MlrMiM - aiAa - - - - - aaA
M jli fril .fTTftgafi - TgTTT. 1-- " - " - HlMt-t
Faanaia , m w aar J
&7&mYU?i.
Mim-tmmm- -
j af Mf U jmMjfmm
ttrri
jjrnj2st ml 'JLrrs,
&:wm jGa?,.;
f " J Pff WaWIWPMf Afc$ Ifc
aafaaBaak aflaBaVAaBamal bbaaAaW " ' - a, 4 ai.
"JBBWw f""' W Wl RaTaPP NV laWW f 4HPV
fmkm, m
Hi $ WT y)m.
r tmm. t fm Hh
mrum mm I'lmuaAnox.
bmfr$Wm4Q01
II A Immmi '. 7 lntm.
,UM
J tt MWtAaaai wNft
'j't r
PTttiii? A
i-r,i- .i- I . -,. i. i.-, M --
WaaWaTawi Tf fM7t ' M fi ta ail i
t4l PtftHt ,
ntl Mai Ml iMa WU lAak ' V4aM,
HWM
(IwIm( lM
umntfht Hi uf Wr)tkiJu,
mm fMmm u ntf. ht I imithamimlfi
wi4m h, i m , 1 1 w m
IKIIMJ ItUMf
ljil iiMtHl toHH,uihf WhlkiHi
- Hln H Ui. 11 Ik fitilittnA! hi
tkg (,' mm iJIh Mtt llwl IIkt Uh4
MMifM I MM MaM fcf M MlMfff lf mf
Utn Hi Tnt IMkw, tllftiM, utt AhkuM it,
UhSihJ &mTImI, hTXm&T'. WtHiUiMtoH'
lllllMlfl
hurt iGrmlffi 2uXm" 'Iw,(' Ml)i!,l' '"l1
lll
f
w
IHH IIIUUKI, T. HULA, HlKliltr
11,1111 ' '" ni""'r , tfJh. t, aMdw. wgw
at W1.I
KOTiCW flf JBUCATSO.
A M
aMw
mmi I
4 1rrumm m mtt
tlimVmmM f Ampm .
T m mt
it faruv
W
n
1rAt ii'WIar
mm mfm n i . ar
lAatfTOlZt
M MMM jm rMMMM jam AtaaMaAw
UPt HMt tmup .
j.li '' W M . IVaSk
JPaaBMMk M( lwtt i ' tf9ff$
f " rtiliMay Acr1r IA
MBaMMaBBaVafaBBfiBBABBl WaaA AbbbV BateaM.ataXaBAl taa Aiai -
AalMi M rtA ofiar u m mt t MMtftbAay
HKHAHI, r UllJtl. KMr
tJIUtttur t.AHI) iMHtOUDATHU
mrncK vou vuhuva'vion.
t)HmHt4X wtiUt IiHMWr
V lH4tittimr, 'the ihtitm, Uttittm.
AKHt f. HH,
Aaltar la kilt MtH Ibal lit MUlH(
tttm AM Mj fee f lltWr liilon
IImmU hmU jitin.1 wi iWr rritilvilMit
14 qUn lmtit I I HmHU.Omniy cik, l
CHhvWc, (iiu-. "H (tHi"wr i, ij4, ( wll
AmuU 11. itllwiti.
ffMattll, t)itiQn. mii i(Mrt janil entry M in.
WIB((iiiw1 lln( wj? of mc4, It. l, rile.
fmiita I) IIIIhmiii.
tt'tM'tMi tiituun ilMii UihI tnlryNu ui, fir
llwrH w)(, rH ) m, wM iiK aiiiw
r)( "M m, ii id r 1 1 c, w ill
T lly IMHir lllr rullliurllll wIIiimmm In iiniw
III imill'lf l lllltllloil UMlf ICClUIMIllloil Uf Mill
T H, l-wl, William llmill. ) A Mfdll, Warrwt
I'mlliliiK, of Hlli, Oirnou, .
IJ-l6 MICIIAIII, T. IWI.AN, Hrld.lcr.
mm pmU llaM tW mmm!
it im w
mi tw " mm? -- fll'H
1 M iMnmmtm. V
j m ohm,
W aTnMBIff . Mnvl
a
af lunr aaj) f taMM Matt mt Onam.
"AWr ka
'! urn H Hrn af la.
fA tWiaraMnnl ,Briiiii aaa m iMHna
-MMl -A WaA CAir Aaflk Caa
JCIM M rnfamai Ovajaa m m rjtfe ay
mt
n
I faat - A f tt,
af kaiToraaaa. W it
mm.mr tmm
f1tm m rwLA lafwianr
taaBjaataaraaf Uiaa) dM Mat a
MrtaTaftMm i
arai
MKAAX T XOUV. MattMw
TTaakar fjuM Al Jaaa j. M.
NOTICK VOll I'L'IIMCATIOK.
V. lJUi IHU. T IMAM. (Mmjmi,
Watkr la hruin lAai la fllaain w
t nrum aft At mt Coaartm af Jaa a,
aMniAdai Aaac ttt af UaaWrtuaiL
Ai Ifca atMta mt CrnUlmM Htm, Hm.. mm
HmMhMw Tf rtattf jr, ' m ritawMH to aA I
tmMtf Um4 atotm by Act af Amnm 4 MM, IIk
fnWaiillH-wiltKj raaW AaM HM Im ltd glAia
Uatif MWK aUlfHMiKla, ta-ttll
IOUii ijmttl.
af Tlw IKatU. raaaly uf H aaca. aUtaaf Oiaaaa
MH atalrH No 11a tttrat Offafctf 11. laM
fcf IN iwfcbaaa f Ifce ' m-K of ac 14 a4 MH
Hi( Htm u l 17 a, r II r, Mr m.
JUrieurUr II ItowidHjf,
af Tlw lalla, cuuuty uf U bmi, aUIr of ()raOM.
wan atalvMMitt Nu ijk Alant Jul) , iyij fr
lh1iHfcltaa of llir aw) ut ac 15 liia, 1 10
r, w m
AlfaratU rircull,
uf'flir Dalit ruunl) uf Uaatti, autcnf Ortaun
awof 11 utAlrmctit Nil m fllail July u, lyui, for
llw IMtclHiar oflhK arc 13, III lit, r lct,w w
TImiI lliy will ufftr i.rwjfty ativw tluit llir UihI
MMJglii l nmrr mlnaWc fur Ita tluilwr ir Mihic
rr vnIiuuic llir a I inlr iw ai.uir
iiwii lurniiiKim
-llllnral utiriKMo. awl lo aal.lUL
incir Manna, it
1; n luiiiiiiuiiu
nloncr, lit III uflUr Hi llcuil, (jro
in. on tM-iiuinli
lltllaavf 11 lull
Tliy immr tt vIii4mn Juiii Htchll Wll
1 1-. iMiwmiiir.
IhiwiiliiK, J'rouU Orill anil w W Or
ciill.nllof JI1111I, (11
irmou.
An V nnit
lynml ell iwMMiiia cIhIiiiIiik lral) tli
tMlaaerllt taliiU ni rUHl lu liW Ur
iij 11 llila kiTU on or Ixfbra llir wM will
UIMvaxi
gui ma 111 una umea on ur ururt. 1 i. uli ..h
ilau ..f Oi.titilu iuw. "
8"9 MICIlAUt, T. NOUXi HriiUUr,
WtW
l.
lBMI
'. .
II Vt 1
' !' w Man
tt WVM
fi ai...L
f - " ' " tt W nw,
i "' - 'i IWa . X
" " " J KVa
M" 1 w 7 . t m
, . . AlWn . Lataa,
' i , cmm? w inat mm, , ..
' V t -N,
, aMn ml Kluuttk uu .
( J,mt n iA tnt u"
iQ. t rtm af lM rw .ij..
a4 4afaw f lp t . , m
"
i ? mm. ..U.U, m u, nam
I r."" " fUari tottajwa. aa k. ..
aj-a! ' '"T"'
I T" ""r W IV Ha.
I ?'.' VmUi lottajwa. .a. h, ..
Tr
TmmM a - ,
. .
h1 W kitn. J R BratM. .
, C A"5'L it
aMara afDadMn. Oitaawj Aitkar K JVia
tjtrKaa al
rany iMma '
aim. mthhii.
Jsrgt'TKr. jit ; -,
y f ry4iBWT. apa.
MKMAJU.T MuLAXKrcM"
TtMlar lt Aat jaot ,, tari
NOTICK VOll lUltUCaTIOV
HAITMITlaaMIT
I' Alai!(t TAlatttliag..
Jal I .yu,
i?thSt!tIt!raS7!: yrtj? -'' -
!m1T7 f ' J? "f cmii f ju .
WajTllSH'Ti-"'' 0r,l "" '
laibUc laM al4w by Art uf At 4 ila
uf HWaia ctmitltf CfoiiniaJfrf ..
MaWmm Nu m. aW tbc HrTbTaTf Jh rla
aH 'I"Hh(w 11. TM ,, r w, HrH," ""
AIHI Mill utter ivtMif lo .L.. 11... .v. ... .
......i.. i . T5- "7 -IT"7. " "
n.rr. .r."'. .:""" r -
lama. auU lu ru.Mi.k
uf CrooV. omul? i iliT
Mtarv tka- tduut. 1 il
iiutvliU, (tauu( ..11 Hi.
. a - ."T ".
7n uy ul ariMtNtlxr, .
If iita a wltHHaaa Jut A (Iraba
"l W . Cl.atla, OhTITu. if Stij",
Hllua llulitm, ul 1'iriiwllle. Oiaum
Ml Sam
IHcgull
JJ MICIIAIil, T. NOUN, KrfWcr
' -. '
i4J
Wj
KAK A
i8S"