Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, August 09, 2019, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✮✯ Ñ ✰✤✲✴✜ ✹✢✩✥ ✺✴✜✤✼✣
❋✜✢✣✤✥✦ ✤❯✧❯★✩ ✪✦ ✫✬✭✪
❆ ✁✂ ❖✄☎✆✝ ❆✞✁☎✟❆✂
❩✍❬✖✌❨✱✌❭●❪ ✾
❫ ❴❵❥q ✈①④❵⑤ ⑥⑦ ⑧q❵⑨⑩❶❷⑦❸❹❺❻ ❼❽❾❿➀➁➂➃➀❽➄➅➆ ➇➈➉➊ ➃➋➁➋ ❿➅
➌➈➉➊ ➃➋➁➋➆ ➍➎➅➏➏➎➅❽➐➏ ➍❽➎➄➂❾➀➂➑➎❿ ➍➂➄❿➂➎➆ ➒➊➒➊➑➓➔➓➎➄
➑→➂➋➣ ➄➅ ↔↕❽➎❾➂➣ ↔➅➄❿➀➄➓➂➏ ➁➅➏❿ ➙➎➀➐❽➛➏➋
➜✏■✖✌❨✱✌❭●❪ ✶✷
❫ ✈q➝❵⑤❷❸ ➞➟❺❵➠➡④ ➢①❺❷❸ ➤❵❺q ➥❺❹⑨q⑤⑨❵❹➠ ➦❵④⑨❺❵⑤⑨ ➧❹❷❺➝❻
➨➃➋➁➋ ❽❿ ❿↕➂➩➅➄➐➅➏❽ ➫❿❽❿➀➅➄➋
➭❭☞✎✖✌❨✱✌❭●❪ ✶➯
❫ ➧❷➲q❺ ➳❵⑨⑦ ➳❹①➠⑤❵❸❻ ➨➃➋➁➋➆ ➍➀❿➛➵❽➸➸➆ ➺➻➌➌ ➙➀➎➏❿ ➫❿➋
➼☞✖■☞✎✖✌❨✱✌❭●❪ ✶✹
❫ ➧❷➲q❺ ➳❵⑨⑦ ➤❷❺➽q❺④ ✈❷❺➲q⑨❻ ➉➃➋➁➋ ❿➅ ➻➈➉➊ ➃➋➁➋➆
➾➅➚➄❿➅➚➄ ❽❿ ❿↕➂ ➍➅➓➎❿➑→➂➄➓➂ ➩➸❽➪❽➋
❫ ❴❹➶q❺ ➥❹➶➝q❺ ➢❵❥q❺ ➹❺❺❵➡❷⑨❵❹➠ ➦❵④⑨❺❵⑤⑨ ➧❹❷❺➝❻ ➻➃➋➁➋
❽❿ ➘❽➎➸➂➛ ➘➎➅➚➄➴➏➆ ➒➺➷➊ ➬❽➀➄ ➫❿➋
➭✚❭✍✎✖✌❨✱✌❭●❪ ✶✺
❫ ➧❷➲q❺ ➢①❺❷❸ ➤❵❺q ➥❺❹⑨q⑤⑨❵❹➠ ➦❵④⑨❺❵⑤⑨ ➧❹❷❺➝❻ ➌➈➉➊ ➃➋➁➋
❽❿ ❿↕➂ ➩➅↔❽↕➅➄❿❽➏ ➙➀➎➂ ➫❿❽❿➀➅➄➋
❫ ➧❷➲q❺ ➞⑤⑩❹❹❸ ➧❹❷❺➝❻ ➻➃➋➁➋ ➍➅➓➄↔➀➸ ➍↕❽➁➔➂➎➏➆ ➍➀❿➛➵❽➸➸➆
➺➻➌➌ ➙➀➎➏❿ ➫❿➋
➭❭☞✎✖✌❨✱✌❭●❪ ✷☛
❫ ➮❸➲⑩❹❺➠ ➳❹➽➽①➠❵⑨⑦ ➥❺q➟❷❺q➝➠q④④❻ ➌➈➉➊ ➃➋➁➋ ➏➓➃➃➂➎➣
➻➈➉➊ ➃➋➁➋ ➁➂➂❿➀➄❾➣ ❽❿ ❿↕➂ ➫➓➄➎➀➐❾➂ ➱➄➄❼➂➏❿❽➓➎❽➄❿➋
✄✂☎❊☎❘ ❆✡ ✆❚✁ ❆❘✁✠
✺☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✖✕✒♦✗✑✘✓✙✚✕✑✘✛✜
✌✢❣✢s✓✾✱✶✾✻✾
❇✣✇ ❛♥❞ ❛rr✣✇ ❤✉♥t✐♥✤ ✣✥ t❤❡ ✦❧❦❤✣r♥ ▼✣✉♥t❛✐♥
✧❛♥✤❡Õ★ ❡❧❦ ❜❡✤❛♥ t✣❞❛② ✇✐t❤ ❛❜✣✉t ✩✵✵ ❛r❝❤❡r★✪ ♠❛✐♥❧②
✥r✣♠ ✫❡r✤✣♥✪ tr❛♠♣✐♥✤ t❤r✣✉✤❤ r❛♥❝❤ ❛♥❞ ✇✐❧❞❡r♥❡★★ ✐♥
♣✉r★✉✐t ✣✥ t❤❡ ❛♥✐♠❛❧★✬
✷✺❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓✲✚✕✑✘✛✜
✌✢❣✢s✓✾✱✶✾✾✹
✳❤❡ ✴✬✸✬ ✼✣r❡★t ✸❡r✽✐❝❡Õ★ ♣❧❛♥★ ✥✣r ❇❛❦❡r ✿✐t②Õ★ ✇❛t❡r❀
★❤❡❞ ✇✐❧❧ ♣r✣❜❛❜❧② ❜❡ ❛♣♣❡❛❧❡❞ ✉♥❧❡★★ t❤❡ ❛✤❡♥❝② ♠❛❦❡★
❞r❛★t✐❝ ❝❤❛♥✤❡★ ✐♥ t❤❡ ❁♥❛❧ ❡♥✽✐r✣♥♠❡♥t❛❧ ✐♠♣❛❝t ★t❛t❡❀
♠❡♥t ❂✦❃✸❄✬
✳❤❡ ❞r❛✥t ✦❃✸ r❡❧❡❛★❡❞ ❡❛r❧✐❡r t❤✐★ ★✉♠♠❡r ✐♥❝❧✉❞❡★
❛ ♣r❡✥❡rr❡❞ ❛❧t❡r♥❛t✐✽❡ ❤❛t ❜✣t❤ ❛ ❧✣❝❛❧ ❛♥❞ ❛ ★t❛t❡✇✐❞❡
❡♥✽✐r✣♥♠❡♥t❛❧ ✤r✣✉♣ ★❛② ❤❛★ t✣✣ ♠✉❝❤ ❧✣✤✤✐♥✤ ❛♥❞ r✣❛❞❀
❜✉✐❧❞✐♥✤✬
✶☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓✲✚✕✑✘✛✜
✌✢❣✢s✓✶☛✱✷☛☛✾
✫r❡✤✣♥✳r❛✐❧ ✦❧❡❝tr✐❝ ✿✣✣♣❡r❛t✐✽❡ ❝✉★t✣♠❡r★ ✇✐❧❧ ♣❛②
✉♣ t✣ ❅✩ ♠✣r❡ ✣♥ t❤❡✐r ♠✣♥t❤❧② ❜✐❧❧★ ❜❡✤✐♥♥✐♥✤ ✫❝t✬ ❈ ❛★
❛ r❡★✉❧t ✣✥ ❛ ❉✬❋ ♣❡r❝❡♥t ♥❝r❡❛★❡ ✐♥ t❤❡ ✇❤✣❧❡★❛❧❡ ♣✣✇❡r
r❛t❡ t❤❡ ❇✣♥♥❡✽✐❧❧❡ P✣✇❡r❍❞♠✐♥✐★tr❛t✐✣♥ ✐★ ❝❤❛r✤✐♥✤ t❤❡
❝✣✣♣❡r❛t✐✽❡✬
✏■☞❨☞✌✍✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓✲✚✕✑✘✛✜
✌✢❣✢s✓✶☛✱✷☛✶✾
❇❛❦❡r ✿✐t②Õ★ ★❝✣r❝❤✐♥✤ ★✉♠♠❡r ❤❛★✪ ✇❡❧❧✪ ♠❡❧t❡❞ t❤❡
r❡❝✣r❞ ❜✣✣❦✬
✳❤✉r★❞❛②✪ ✇✐t❤ ❛ ❤✐✤❤ ✣✥ ❈✵❏ ❞❡✤r❡❡★✪ ✇❛★ t❤❡ ❤✣tt❡★t
❞❛② ❡✽❡r ❛t t❤❡ ❇❛❦❡r ✿✐t②❍✐r♣✣rt✪ ✇❤❡r❡ r❡❝✣r❞★ ❞❛t❡ t✣
❈❑▲◆✬
✳❤❡ ♣r❡✽✐✣✉★ r❡❝✣r❞ ✇❛★ ❈✵❋✪ ★❡t ✣♥❍✉✤✬ ▲✪ ❈❑❋❈✬
✳❤❛t ✐t ✇❛★ ❤✣t ✇❛★ ❤❛r❞❧② ❛ ★✉r♣r✐★❡✪ ✣✥ ❝✣✉r★❡✬
❲❡❞♥❡★❞❛②Õ★ ❤✐✤❤ ✣✥ ❈✵◆ ❛❧★✣ ✇❛★ ❛ r❡❝✣r❞❀❜r❡❛❦❡r✪
★✉♣♣❧❛♥t✐♥✤ t❤❡ ❈✵◗❀❞❡✤r❡❡ ❤✐✤❤ ✣♥❍✉✤✬ ❏✪ ❈❑❉◗✬
✳❤❡ ❞✐✥✥❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❛ ❞❛✐❧② r❡❝✣r❞ ❛♥❞ t❤❡ ❛❧❧❀t✐♠❡
r❡❝✣r❞✳❤✉r★❞❛② ♣r✣❜❛❜❧② ✇❛★ ❛ r❡❧❛t✐✽❡❧② ✤❡♥t❧❡ ❜r❡❡③❡
✥r✣♠ t❤❡ ★✣✉t❤❡❛★t✪ ★❛✐❞ ❙❛② ❇r❡✐❞❡♥❜❛❝❤✪ ❛ ♠❡t❡r✣❧✣✤✐★t
❛t t❤❡ ❯❛t✐✣♥❛❧❲❡❛t❤❡r ✸❡r✽✐❝❡ ✣✥❁❝❡ ✐♥ ❇✣✐★❡✬
❲✐♥❞★ ❜❧✣✇✐♥✤ ✥r✣♠ t❤❛t ❞✐r❡❝t✐✣♥ ❛r❡Ò❞✣✇♥★❧✣♣❡Ó
✇✐♥❞★ ❜❡❝❛✉★❡ t❤❡ t❡rr❛✐♥✪ ✐♥❝❧✉❞✐♥✤ ✼❧❛✤★t❛✥✥ ❱✐❧❧✪ ✐★ ❤✐✤❤❀
❡r ❳✉★t t✣ t❤❡ ★✣✉t❤❡❛★t ✣✥ t❤❡ ❛✐r♣✣rt✪ ❇r❡✐❞❡♥❜❛❝❤ ★❛✐❞✬
✂✁❘❖☎
✃❐❒❮❰ÏÐÑÔÖ❮×ØÙ Ú
ÛÜÝÜÞÝÜßÝÜàáÜàÝ
âãäåæçèéêëåì íîïîðñòòñëó
ôõö❐÷❰❮øøÖ❮×ØÙ Ú
ÝÜßÞÜàùÜáßÜáú ûüß
âãäåæçèéêëåì íýîþ ðñòòñëó
öÿ ❲ õ÷ øÿ ❐Ö❮×ØÙ Ú
✻ ✁ ✂✄ ✁ ✻✂ ✁ ✻ þ
❖✆✆✁✂✝
ôÿÐÑ P Ö❮×ØÙ ✉
➙ ýêïðïì ☎ ✁ ☎ ✁ î ✁ ✂
➙ ✆ êïðïì ✻ ✁ þ ✁ î ✁ þ
➙ ✝ êïðïì ✞ ✁ ☎ ✁ ý ✁ ✆
➙ ý ✞ êïðïì ✂ ✁ ✆ ✁ ✄ ✁ ✻
øÏÐÑ ❈ øÿ ❲ ❐ÔÖ❮×ØÙ ✉
Þ ✷ á ✷✟✵✷✟ á ✷✟ ú ✷ Þ ✟✷ ÞÛ ✷ ß ✟
âãäåæçèéêëåì í ✂✞❦✞✞✞
✁☎❊❖✂ ✁☎✄✠
❫ ✈ ▼✠ ➦ ❆❨ ❻ ➘➅➄➂➸➂➏➏ ↔↕➀↔ ✡ ➂➄➔➎➂❽➏❿ ➚➀❿↕ ↔➎➂❽➁ ❾➎❽→➛➆
➁❽➏↕➂➐➃➅❿❽❿➅➂➏➆ ➔➎➅↔↔➅➸➀➔➸➂➄➐➆➔➀➏↔➓➀❿➆ ❢ ➎➓➀❿ ❽➁➔➎➅➏➀❽➆
➔➎➅➚➄➀➂➏
❫ ❶ ❚ ➮➞➦ ❆❨ ❻ ➘➂➂ ❢ ❿➀➃➏ ➅→➂➎ ❢ ➂❿❿➓↔↔➀➄➂➆ ↔❽➎➎➅❿➏➆ ➔➎➂❽➐➆
➏❽➓➂➎ ✡ ➎❽➓❿ ➏❽➸❽➐➆ ➀↔➂ ↔➎➂❽➁
☛☞❜❧✐❝ ❧☞♥❝❤❡♦♥ ❛t t❤❡ ❙❡♥✐♦r ✌❡♥t❡r✱ ✍✽✶✎ ✌❡❞❛r ❙t✳✱ ✶✶✿✸✎
❛✳✏✳ t♦ ✶✍✿✸✎ ✑✳✏✳✒ ✓✔✳✕✎ ❞♦♥❛t✐♦♥ ✖✗✎ ❛♥❞ ♦❧❞❡r✘✱ ✓✗✳✙✕ ✚♦r
t❤♦✛❡ ☞♥❞❡r ✗✎✳
❖☎✆❆✡✆ ✆❚✁ ✁✂❆✞✟
✶✻✻ Ò ✍✕s♦✑✓ ✎✓❪
✫♣❡♥ ▼✣♥❞❛② t❤r✣✉✤❤ ✼r✐❞❛②
❏ ❛✬♠✬ t✣ ✩ ♣✬♠✬
➭✕✛✕ ♣ ✔♦ ✾ ✕ ❀ ✩▲❈❀✩◗◆❀◆❋❉◆
⑦⑧⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻ ❼❽❾❿
❩✘ ①❀ ✩▲❈❀❏◆◆❀❋▲❈▲
❘❁❂❃❄❅❇❉ ❊●❍❉❃■❏❁❑
▲❏❑❃■◆❄❊❏❁❑ ❘●■❏
❖◗❱❳❩
❬ ❭❖ ◗
❪●❍❉❃■❏❁❑
❫❇❑❑❃❅❁ ❴❑❄❂❄❃◆◆❃
❵❖ ❭ ❩ ❭❖ ❬ ❵❱ ❖❣ ❖
è
ãëðã ñç ë êïèëð
é ë ëñååñ òç çó ãë ã ã ï
èëð
❥❇♠■❄❅ ❥❇q❄❍♠s ❁✈❃◆❄❑
ææçèë ❵✇❩❵ çéã ❖ èñå ✇❳ ã ❖ çò ❬ ïèëð
②✈③❁❑◆❃■❃❅❂ ❁④❇❃❉
ç ❬❱❩❵ çéã ❖ èñå ✇❳ ã ❖ çò ❬ ïèëð
▲❉❇■■❃⑤❁✈ ❁④❇❃❉
èòç ❱❱ ñ ⑥ ñã ❬❩❵ çéã ❖ èñå ✇❳ ã ❖ çò ❬ ïèëð
▲❃❑q●❉❇◆❃❄❅ ❁④❇❃❉
èñ ❖ è ❩❵ çéã ❖ èñå ✇❳ ã ❖ çò ❬ ïèëð
➀➁➁➂➃➄➅➆➇➃➇➈❾❿
➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➊➋➓➔→➎➣↔↕➍➎➛➊➜➝➞➟
➠➡➢➤❷➥❹➦➧ ➨⑧➩➧➫⑩➥➭➯➦➧➩➦➥➧➫⑩➥ ➫➩➧
➲❶❷➧➫⑩➥ ➦➳➵➦⑨❺ ⑦❹❶❷➥❺➸➫➥ ➺➫⑩➢⑩❺❹➦
➻➫➼➦❶➠➡➢➤❷➥❹❷➩❸ ⑦⑧➽➭ ➫⑨➫❶❺ ⑧➾ ➚➪ ➨➦➧❷➫
➶❶⑧➡⑨➭ ➫❺ ❾➇➇➄➹➦➥⑧❶❺ ➁❺➽ ➘➠➽➪➽ ➻⑧➳ ➄❽➅➴➭
➻➫➼➦❶⑦❷❺⑩➭ ➪➹ ❿➅➄❾➈➽
➁➡➢➥➵❶❷⑨❺❷⑧➩ ❶➫❺➦➥ ⑨➦❶ ➸⑧➩❺❹ ➫❶➦➷
➬❾❽➽➄❽➮➢⑩ ➸➫❷➤ ➬❾❼➽➆❽➽
➠⑧➥❺➸➫➥❺➦❶➷ ➁➦➩➧ ➫➧➧❶➦➥➥ ➵❹➫➩❸➦➥ ❺⑧
❺❹➦➻➫➼➦❶⑦❷❺⑩➱➦❶➫➤➧➭ ➠➽➪➽ ➻⑧➳➄❽➅➭ ➻➫➼➦❶
⑦❷❺⑩➭➪➹❿➅➄❾➈➽
✃➊➋➍➔❐➍➛➑❒↕ ✃➔↕➣➑➏➊ ✃➑➍❐
➑➣➐➑➒➊➋➓➍➣↔❮❰➋➊➏➔➎Ï➞➝➜Ð
❇✼ ✽✿❀✿❁❂❃✿ ❄❅❆❈❁❁❉❊
s❋●❋❍❍■❏❑▲▼◆■❏●❖P②◗■❏▼❘❙❯●❋❱
❲❳❨ ❩❬❭❨❪ ❫❴❳❤❤❵ ❛❞❢❣
✐❪❞❴✐ ❳❬❢ ❳❞❪❨❥ ❬ ❴❤♥✐❪❬❴✐❤❪
✐❤ ❞♥❢✐❬❵❵ ❬♥ ✉♥❥❨❪❦❪❤✉♥❥
❢♠❪❞♥❭❵❨❪ ❢♦❢✐❨♣ q❤❪ ✐❳❨ r❨❵❥
✈❨❢❞❥❨ ❩❬❭❨❪ ✇❞❥❥❵❨ ❫❴❳❤❤❵①
❲❳❨ ❥❞❢✐❪❞❴✐ ❬③❬❪❥❨❥ ✐❳❨
✈❞❥ ❤q ④⑤⑥⑦⑥⑥⑧ ✐❤ ⑨❨⑩ ❲❬♦❵❤❪
❤q ❶❪❬♥❥❨ ❫❴❬♠❨①
❫✉♠❨❪❞♥✐❨♥❥❨♥✐ ✇❬❪❭ ❷❞✐❣
✐♦ ❢❬❞❥ ❥❞❢✐❪❞❴✐ ❤qr❴❞❬❵❢ ❴❳❤❢❨
✉♥❥❨❪❦❪❤✉♥❥ ❢♠❪❞♥❭❵❨❪❢ ✐❤
❪❨❥✉❴❨ ❵❬✈❤❪ ❴❤❢✐❢ ❬♥❥ ③❬✐❨❪
✉❢❬❦❨⑦ ❬♥❥ ❞♣♠❪❤❸❨ ✐❳❨
❬♠♠❨❬❪❬♥❴❨ ❤q ✐❳❨ r❨❵❥ ❹✉❢✐
③❨❢✐ ❤q ✐❳❨ ♣❞❥❥❵❨ ❢❴❳❤❤❵①
Ò❷❨ ❪❨❬❵❵♦ ③❬♥✐ ✐❤ ✈❪❞♥❦
✉♠ ✐❳❨ ❤❸❨❪❬❵❵ ❤✉✐❢❞❥❨ ❵❤❤❭⑦❺
❷❞✐✐♦ ❢❬❞❥① Ò❷❨ ✐❬❭❨ ♠❪❞❥❨
❞♥ ✐❳❨ ③❬♦ ❤✉❪ q❬❴❞❵❞✐❞❨❢ ❵❤❤❭
❞♥❢❞❥❨ ❬♥❥ ❤✉✐ ❬♥❥ ♦❤✉Õ❪❨
❹✉❢✐ ❦❤❞♥❦ ✐❤ ❳❬❸❨ ❬ ❳❬❪❥
✐❞♣❨ ❦❨✐✐❞♥❦ ❬ ❻✉❬❵❞✐♦ ❵❤❤❭
③❞✐❳ ❳❤❢❨❢①❺
❷❞✐✐♦ ❢❬❞❥ ✐❳❬✐ ❞♥ ✐❳❨
♠❬❢✐ ✐❳❨ ❥❞❢✐❪❞❴✐ ❳❬❢ ❳❬❥ ✐❤
❳❬❸❨ ❬♥ ❨♣♠❵❤♦❨❨ ♣❤❸❨ ✐❳❨
❬✈❤❸❨❣❦❪❤✉♥❥ ❢♠❪❞♥❭❵❨❪❢⑦
❥❞❸❨❪✐❞♥❦ ✐❞♣❨ q❪❤♣ ❞♥✐❨❪❞❤❪
❋✖ ➤➥➦
➨➩➫➭➯➫➲➳➵ ➸➺➩➻ ➼➽➾➳ ➚➪
Ò❲❳❨ ➶❤❪❨❢✐ ❫❨❪❸❞❴❨ ❪❨❣
❢♠❤♥❥❨❥ ③❞✐❳ ❪❨❢❤✉❪❴❨❢ ❬♥❥
❦❤✐ ❤♥ ❞✐ ❪❞❦❳✐ ❬③❬♦⑦❺ ❖ ③❨♥
❢❬❞❥①Ò➹✐Õ❢ ❬ ❵❞✐✐❵❨ ✈❞✐ ❢❴❬❪♦⑦
✈✉✐ ✐❳❨♦ ❢♠❨♥✐ ❬ ❵❤✐ ❤q ❳❤✉❪❢
❤♥ ❞✐① ➘♥❥ ♦❨❢⑦ ✐❳❨ ③❨❬✐❳❨❪
❴❤❤♠❨❪❬✐❨❥① ❷❨ ❴❤✉❵❥♥Õ✐ ❳❬❸❨
❳❬❥ ✈❨✐✐❨❪ ③❨❬✐❳❨❪①❺
➴❞✐♦ ❤qr❴❞❬❵❢ ❳❬❸❨ q❤❪
❥❨❴❬❥❨❢ q❨❬❪❨❥ ✐❳❬✐ ❬ ♣❬❹❤❪
r❪❨ ❞♥ ✐❳❨ ③❬✐❨❪❢❳❨❥ ③❤✉❵❥
q❤✉❵ ✐❳❨ ❢✐❪❨❬♣❢ ❬♥❥ ❢♠❪❞♥❦❢
③❞✐❳ ❬❢❳ ❬♥❥ ♣✉❥⑦ q❤❪❴❞♥❦
✐❳❨ ❴❞✐♦ ✐❤ ✈✉❞❵❥ ❬ r❵✐❪❬✐❞❤♥
♠❵❬♥✐ ✐❳❬✐ ❵❞❭❨❵♦ ③❤✉❵❥ ❴❤❢✐
♣❤❪❨ ✐❳❬♥ ④➱➮ ♣❞❵❵❞❤♥①
❲❳❨ ❴❞✐♦ ❬❥❥❢ ❴❳❵❤❪❞♥❨
✐❤ ❥❞❢❞♥q❨❴✐ ❞✐❢ ③❬✐❨❪⑦ ❬♥❥
❢❞♥❴❨ ❰➮➱❒⑦ ✐❳❨ ♦❨❬❪ ❬q✐❨❪
❴❪♦♠✐❤❢♠❤❪❞❥❞✉♣ ❞♥ ✐❳❨ ③❬✐❨❪
❢❞❴❭❨♥❨❥ ❳✉♥❥❪❨❥❢ ❤q ♠❨❤♠❵❨⑦
✐❳❨ ❴❞✐♦ ❳❬❢ ❬❵❢❤ ✈❤♣✈❬❪✈❨❥
✐❳❨ ③❬✐❨❪ ③❞✐❳ ❯✗ ❵❞❦❳✐ ✐❤
❞♥❬❴✐❞❸❬✐❨ ✐❳❨ ♣❞❴❪❤❢❴❤♠❞❴
♠❬❪❬❢❞✐❨⑦ ③❳❞❴❳ ❞❢ ❪❨❢❞❢✐❬♥✐
✐❤ ❴❳❵❤❪❞♥❨①
❯ ♠❥❬✐❨❢ ❤♥ ❤✐❳❨❪ r❪❨❢ ❞♥
✐❳❨ ❬❪❨❬ ❤
●✘✙✚✛✜✢ ●✣✤✥✦
❲❳❨ ➶❤❪❨❢✐ ❫❨❪❸❞❴❨ ❳❬❢
✐❬❭❨♥ ❵❞♣❞✐❨❥ ❬❴✐❞❤♥❢ ✐❤
❴❤♥✐❪❤❵ ✐❳❨ ❢♠❪❨❬❥ ❤q ✐❳❞❢
❵❞❦❳✐♥❞♥❦ r❪❨ ❞♥ ✐❳❨ ✇❞♥❬♣
⑨❞❸❨❪ ➴❬♥♦❤♥ ❤q ✐❳❨ ✧ ❬❦❵❨
➴❬♠ ❷❞❵❥❨❪♥❨❢❢⑦ q❤❵❵❤③❞♥❦ ❬
♠❤❵❞❴♦ ❞♥ ♠❵❬❴❨ q❤❪ ♣❤❪❨ ✐❳❬♥
❰⑧ ♦❨❬❪❢ ✉♥❥❨❪ ③❳❞❴❳ ✐❳❨
❿➀➁➂➃ ➄➅➅➆ ➲⑧❶ ❺❹➦ ➻➫➼➦❶ ⑦❷❺⑩ ➱➦❶➫➤➧
➇ ➈➉➊➋➌➍➈➋➉➌ ➎➏ ➎➊➏➋➍➐➐➎➊➑ ➒➊➓➔➌➑➌➉➒➊➓ ➐➎➊➔➏ →➉➌ ➍ ➏➣➌➎➊↔➐➔➌ ➏↕➏➋➔➙ ➎➊ ➋➛➔ ➜➔➐➓ ➝➔➏➋ ➉→
➞➍↔➔➌ ➟➎➓➓➐➔ ➠➈➛➉➉➐➡
♠❪❤❹❨❴✐❢①
❼❨ ❢❬❞❥ ✐❳❨ ❥❞❢✐❪❞❴✐Õ❢ ❦❤❬❵
❞❢ ✐❤ ❥❤ ❬ ♣❬❹❤❪ q❬❴❞❵❞✐❞❨❢
♠❪❤❹❨❴✐ ❨❸❨❪♦ ♦❨❬❪①
❷❞✐✐♦ ❢❬❞❥ ❳❨ ❳❤♠❨❢ ✐❳❨
❞♥❢✐❬❵❵❬✐❞❤♥ ③❞❵❵ ✈❨ ❥❤♥❨ ♥❨⑩✐
③❨❨❭⑦ ❬q✐❨❪ ③❳❞❴❳ ③❤❪❭❨❪❢
③❞❵❵ ❪❨♠❵❬♥✐ ✐❳❨ r❨❵❥ ③❞✐❳
❦❪❬❢❢①
❲❳❨ q❤❪♣❨❪ ❴❞♥❥❨❪ ❪✉♥♥❞♥❦
✐❪❬❴❭ ③❞❵❵ ♥❤✐ ✈❨ ❪❨♠❵❬❴❨❥①
❽❨❬❸❞♥❦ ✐❳❨ ❨♥✐❞❪❨ r❨❵❥ ❞♥
❦❪❬❢❢ ③❞❵❵ ❪❨❥✉❴❨ ✐❳❨ ❬♣❤✉♥✐
❤q ♣✉❥ ✐❪❬❴❭❨❥ ❞♥✐❤ ✐❳❨
❢❴❳❤❤❵⑦ ❳❨ ❢❬❞❥①
❾❨⑩✐ ❢✉♣♣❨❪ ✐❳❨ ❥❞❢✐❪❞❴✐
♠❵❬♥❢ ✐❤ ❞♣♠❪❤❸❨ ❢❞❥❨③❬❵❭❢
❬❪❤✉♥❥ ✐❳❨ ♣❞❥❥❵❨ ❢❴❳❤❤❵①
r❪❨ ♣❤❸❨❥ ❨❬❢✐ ❤❸❨❪ ❬ ❪❞❥❦❨
❞♥✐❤ ❬♥ ✉♥♥❬♣❨❥ ❥❪❬❞♥❬❦❨
❬♥❥ ✐❳❨♥ ❤❸❨❪ ❬♥❤✐❳❨❪ ❪❞❥❦❨
❞♥✐❤ ❷❞❵❥ ❫❳❨❨♠ ➴❪❨❨❭⑦ ❢❬❞❥
➘❥❬♣ ❷❞♥❦⑦ ❬♥ ❞♥❴❞❥❨♥✐ ❴❤♣❣
♣❬♥❥❨❪ ✐❪❬❞♥❨❨ ③❳❤Õ❢ ♠❬❪✐ ❤q
✐❳❨ ✐❨❬♣ ♣❬♥❬❦❞♥❦ ✐❳❨ r❪❨①
❲❳❨ r❪❨ ✈✉❪♥❨❥ ❞♥✐❤ ✐❳❨
❴❪❤③♥❢ ❤q ✐❪❨❨❢ Ñ ❭♥❤③♥ ❬❢
Ò✐❤❪❴❳❞♥❦⑦❺ ✐❳❞❢ r❪❨ ✈❨❳❬❸❞❤❪
❴❪❨❬✐❨❢ ❬ ❵❤✐ ❤q ❳❨❬✐ ❬♥❥
❢♣❤❭❨ Ñ ③❳❨♥ ❞✐ ❪❨❬❴❳❨❥
♠❤❴❭❨✐❢ ❤q ❢✉✈❬❵♠❞♥❨ r❪ ✐❪❨❨❢⑦
❷❞♥❦ ❢❬❞❥①
❩✉✐ ❞♥ ♣❞⑩❨❥ ❴❤♥❞q❨❪
q❤❪❨❢✐❢⑦ ③❳❞❴❳ ❦❨♥❨❪❬❵❵♦ ❬❪❨
❬✐ ❵❤③❨❪ ❨❵❨❸❬✐❞❤♥❢ ❴❵❤❢❨❪
✩ ➂ ✪ ➁ ✪ ✫ ➃ ② ➀ ✬✭ ✮ ➃ ✯ ➅ ✰ ✐❤ ✐❳❨ ✇❞♥❬♣ ⑨❞❸❨❪⑦ ß ❬♣❨❢
▲ ➎➑➛➋➊➎➊➑ ➏➋➌➎↔➔➏ ➎➊ ➋➛➔ ✲ ➐↔➛➉➌➊ ➟➉➒➊➋➍➎➊➏➡ ✳ ➐➍➙➔➏ →➌➉➙ ❳❬❸❨ ❦❨♥❨❪❬❵❵♦ ❢✐❬♦❨❥ ❤♥ ✐❳❨
❦❪❤✉♥❥⑦ ❳❨ ❢❬❞❥①
➍ ➝➎➐➓➜➌➔ ➍➌➔ ✴ ➎➏➎ ❜ ➐➔ ❥ ➒➏➋ ➐➔→➋ ➉→ ➋➛➔ ❜ ➍➏➔ ➉→ ➋➛➔ →➍➌➋➛➔➏➋
➌➎➑➛➋ ➉→ ➋➛➔ ➐➎➑➛➋➊➎➊➑ ❜ ➉➐➋➏➡
❷❞♥❦ ❢❬❞❥ ❳❨ ❨⑩♠❨❴✐❢ ✐❳❨
r❪❨ ✈❨❳❬❸❞❤❪ ✐❤ ✈❨ ♣❤❪❨
❬❦❨♥❴♦ ❬❵❵❤③ ❵❞❦❳✐♥❞♥❦ r❪❨❢ ✉♥❥❨✐❨❴✐❨❥⑦ q❤❪ ♣❤❪❨ ✐❳❬♥
♣❤❥❨❪❬✐❨ ❞♥ ✐❳❨ ❷❞❵❥ ❫❳❨❨♠
❞♥ ✐❳❨ ③❞❵❥❨❪♥❨❢❢ ✐❤ ♠❨❪q❤❪♣ ✐③❤ ③❨❨❭❢ ✉♥✐❞❵ ❬ ❳❞❭❨❪ ❢❬③ ➴❪❨❨❭ ❬❪❨❬ ✈❨❴❬✉❢❨ ❞✐Õ❢ ♣❤❪❨
❢❳❬❥❨❥⑦ ❬♥❥ ✐❳✉❢ ❴❤❤❵❨❪ ❬♥❥
✐❳❨❞❪ ♥❬✐✉❪❬❵ ❪❤❵❨①
❢♣❤❭❨ ❬♥❥ ❪❨♠❤❪✐❨❥ ❞✐ ❤♥
❪❬❞♥
❬
❴❤✉♠❵❨
③❨✐✐❨❪⑦ ✐❳❬♥ ✐❳❨ ❶❪❬♥❞✐❨
❽❞❦❳✐
q❨❵❵ q❤❪
➷✉❵♦ ⑤➮①
❳❤✉❪❢ ❤♥ ✐❳❨ r❪❨ ❲❳✉❪❢❥❬♦⑦
❤qr❴❞❬❵❢
❳❬❥
❬
❳❨❵❞❴❤♠❣
❶✉❵❴❳ ❬❪❨❬①
➶❞❪❨
❬♥❥ ❞✐ ❴❤♥✐❞♥✉❨❢ ✐❤ ✈✉❪♥
✐❨❪ ❥❪❤♠ ③❬✐❨❪ ❤♥ ✐❳❨ r❪❨Õ❢
❢❵❤③❵♦ ✐❤ ✐❳❨ ❨❬❢✐⑦ ❢✐❬♦❞♥❦ ❤♥ ❢❤✉✐❳ ❬♥❥ ③❨❢✐ ß ❬♥❭❢ ❨❬❪❵❞❨❪ P★✤✢ Þ✘✢
❲❳❨ ❒❮❐❣❬❴❪❨ ➬❤❵❨ r❪❨
✐❳❨ ♥❤❪✐❳ ❢❞❥❨ ❤q ✐❳❨ ✇❞♥❬♣ ✐❳❞❢ ③❨❨❭ ✐❤ ❢✐❨♣ ❞✐❢ ❢♠❪❨❬❥
❬✈❤✉✐
❢❬❞❥
❛❬❸❨
❫❴❳♣❞✐✐⑦
❬
❥❤③♥
✐❳❨
➱➮ ♣❞❵❨❢ ♥❤❪✐❳ ❤q
⑨❞❸❨❪⑦
✇❞♥❬♣ ⑨❞❸❨❪
❢♠❤❭❨❢♣❬♥ q❤❪ ✐❳❨ ❷❬❵❵❤③❬❣ ➴❬♥♦❤♥ ❬♥❥ ♠❪❨❸❨♥✐ ❞✐ q❪❤♣ ❼✉♥✐❞♥❦✐❤♥ ❳❬❢ ♥❤✐ ❦❪❤③♥
❞♥ ✐❳❨ ♠❬❢✐ ✐③❤ ❥❬♦❢⑦ ❬♥❥ ❬❢
❴❪❤❢❢❞♥❦ ✐❳❨ ❪❞❸❨❪①
❷❳❞✐♣❬♥ ❾❬✐❞❤♥❬❵ ➶❤❪❨❢✐①
❤q ❲❳✉❪❢❥❬♦ ❨❸❨♥❞♥❦ ❞✐ ③❬❢
❲❳❨ r❪❨ ❞❢ ❨❢✐❞♣❬✐❨❥ ❬✐
❬❵❢❤
❢❨✐
✉♠
❬
➴❪❨③❢
❬❴❪❨❢⑦
❤qr❴❞❬❵❢
❢❬❞❥
❢♠❪❞♥❭❵❨❪
❢♦❢✐❨♣⑦
❬
⑥⑧✃ ❴❤♥✐❬❞♥❨❥⑦ ③❞✐❳ ♣❤♠ ✉♠
➱⑦⑥➮➮
✈✉✐
q❨❥ ✈♦
✉♥❥❨❪ ③❬♦①
❬♣❨❢
❳❬❸❨
❞♥
❬
❞♥
✐❳❨
✐❤
ß
✈✉❪♥❨❥
♠✉♣♠
✇❞♥❬♣ ⑨❞❸❨❪⑦
❵❨❬❸❞♥❦
❢❤♣❨
❬
✐❳❬✐
❴❪❤❢❢❨❢
Ò❷❨Õ❪❨ ③❪❬♠♠❞♥❦ ❞✐ ✉♠
♣❤❢❬❞❴ ♠❬✐✐❨❪♥⑦
♠❪❤✐❨❴✐ ✈❪❞❥❦❨
❬❪❨❬❢ ③❞✐❳❞♥ ✐❳❨ ♠❨❪❞♣❨✐❨❪ ✐❳❨ ❪❞❸❨❪ ❬✐ ✐❳❨ ♣❤✉✐❳ ❤q ✧ ❵❭ ❬✐ ✐❳❞❢ ♠❤❞♥✐⑦❺ ➘❵ ➴❪❤✉❴❳⑦ ❬
❢♠❤❭❨❢♣❬♥ q❤❪ ✐❳❨ ❩❽✇Õ❢
✉♥✈✉❪♥❨❥①
➴❪❨❨❭①
❢✐❬❪✐❨❥
✐❳❨
✐❳❪❤✉❦❳
✗ ❬❵❨ ❛❞❢✐❪❞❴✐⑦ ❢❬❞❥ ✐❳❞❢ ♣❤❪♥❣
❽❞❦❳✐♥❞♥❦
r❪❨
➘q✐❨❪ ✈✉❪♥❞♥❦
❞♥❦①
❞✐
❢♣❤❵❥❨❪❨❥⑦
❤q
✐❳❨
➷✉❵♦ ➱❒ ✈✉✐
♣✉❴❳ ❶❪❬♥❞✐❨ ❶✉❵❴❳⑦
❩❬❭❨❪ ➴❞✐♦ ❞❢ ❢❴❳❨❥✉❵❨❥ ✐❤ ❢✐❬❪✐ ❬
❢✐❪❨❨✐ ❴❳❞♠❣❢❨❬❵❞♥❦ ♠❪❤❹❨❴✐ ✇❤♥❥❬♦⑦
➘✉❦① ➱❰① ➴❳❞♠❣❢❨❬❵❞♥❦⑦ ③❳❞❴❳ ❞♥❴❵✉❥❨❢
❢♠❪❨❬❥❞♥❦ ❬ ❵❬♦❨❪ ❤q ❵❞❻✉❞❥ ❬❢♠❳❬❵✐ q❤❵❣
❵❤③❨❥ ✈♦ ❬ ❵❬♦❨❪ ❤q ❦❪❬❸❨❵ ✐❳❬✐ ✈❞♥❥❢ ✐❤
✐❳❨ ❨⑩❞❢✐❞♥❦ ♠❬❸❨♣❨♥✐①
❲❳❨ ❢❴❳❨❥✉❵❨ ❤
➙ ✁✂✄☎✆✱ ❆✝✞✟ ✟ Þ Ü ✷☎✠✡☛☞✌✌ ✍✎✟✱ ✏☎✑✌ ✷
✏✁☎✄ ✎✏☎❝❦s ✎✁ ✟✵ ✎✒ ✍✎✏☞☞✎❀ ❊☎✞✌☞ ✷✏☞s✎❲☎✆✱
◗✝☎✑✌ ✓✑✄✞☞ ✔☎✂☞ ✎✁ ❊✌❦✒✁✏✂ ✕✏✑✈☞✱ ❊✌❦✒✁✏✂
✕✏✑✈☞ ✎✁ û ☞✎✏✆ ✔☎✂☞❀ ✟✟ ✎✒ ✍✎✏☞☞✎✱ ✶✂✄✑☎✂☎ ✎✁
✎✒☞ ✂✁✏✎✒ s✑✄☞ ✁t❲☞s✎✈✑☞❡❀ ✶✂✄✑☎✂☎✱ ❡☞s✎
s✑✄☞ ✁t û ☞✎✏✆ ✌☎✂☞ ✎✁ ❡☞s✎ s✑✄☞ ✁t ✷✁✌✝✠ ✷
☛✑☎✱ ❡☞s✎ s✑✄☞ ✁t ✷✁✌✝✠☛✑☎ ✎✁ ✟✟ ✎✒✱ ✟✟ ✎✒ ✎✁
❍✑✌✌❝✏☞s✎ ✕✏✑✈☞
➙❚✝☞s✄☎✆✱ ❆✝✞✟ ✟ ß Ü ❱✑☞❡ ✷✁✝✏✎❀ ❊✌❦✒✁✏✂
✕✏✑✈☞ t✏✁✠ ✶✂✄✑☎✂☎ ✎✁ ❊☎✞✌☞ ✷✏☞s✎❲☎✆❀
❨❵❨❴✐❪❤♥❞❴ ❥❨❸❞❴❨⑦❬♥❥ ✐❳❬✐ ❵❨❥
✐❤ ➘❵❵❨♥Õ❢ ❬❪❪❨❢✐⑦❫❳❞❪✐❴❵❞qq ❢❬❞❥①
❲❳❨ q❨❥❨❪❬❵ ❞♥❸❨❢✐❞❦❬✐❞❤♥
➨➩➫➭➯➫➲➳➵ ➸➺➩➻ ➼➽➾➳ ➚➪
❴❤♥✐❞♥✉❨❢
❬♥❥ ❤✐❳❨❪ ❴❳❬❪❦❨❢
❲❳❨ ❬❪❪❨❢✐ ❳❬♠♠❨♥❨❥ ❬q✐❨❪
❪❨❵❬✐❨❥
✐❤
❞✐
❬❪❨ ♠❤❢❢❞✈❵❨⑦❳❨
➶❩➹ ❬❦❨♥✐❢ ❢❨❪❸❨❥ ❬ ❢❨❬❪❴❳
❢❬❞❥①
③❬❪❪❬♥✐ ❬✐ ➘❵❵❨♥Õ❢ ❳❤♣❨ ❬❢
➷❨♥♥❞q❨❪ ➘❥❬♣❢⑦❬ ❢♠❤❭❨❢❣
♠❬❪✐ ❤q ❬♥ ✉♥❪❨❵❬✐❨❥ q❨❥❨❪❬❵
❞♥❸❨❢✐❞❦❬✐❞❤♥⑦❩❬❭❨❪ ➴❤✉♥✐♦ ③❤♣❬♥ q❤❪ ✐❳❨ ➶❩➹Õ❢ ➬❤❪✐❣
❛❞❢✐❪❞❴✐ ➘✐✐❤❪♥❨♦ ✇❬✐✐ ❫❳❞❪✐❣ ❵❬♥❥ ❛❞❸❞❢❞❤♥⑦ ❴❤♥r❪♣❨❥
❞♥ ❬♥ ❨♣❬❞❵ ✐❤ ✐❳❨ ❼❨❪❬❵❥
❴❵❞qq ❢❬❞❥①
❢❨❪❸❞♥❦
✐❳❨
❷❳❞❵❨
③❬❪❪❬♥✐⑦ ✐❳❬✐ ❬❦❨♥✐❢ ❢❨❪❸❨❥ ❬ ❢❨❬❪❴❳
❬❦❨♥✐❢ q❤✉♥❥ ✐❳❨ ❞♣❬❦❨❢ ❤♥ ❬♥ ③❬❪❪❬♥✐ ❞♥ ❩❬❭❨❪ ➴❞✐♦ ❤♥
➢➤➤➥➦➧
❚✛✜ ✢✣✤ ✥✦✧★ ✣✩ ✪✫✧✬✬✜✭ ✣★ ✧ ✛✮✯✜✰✩✱✳✴✜
✱✮✫✱✣✴✴✧ t✴✴✜✭ ✪✣✱✛ ✩✜✧✩✮★✜✭ ❧✜✜✵✶ ✫✜✵✫✣✜✭
❧✜✧★✩✶ ❜✬✧★✣✩✛ ✫✣✷✜✶ ✷✛✜✭✭✧✫ ✷✛✜✜✩✜✶ ✩✮✦✫
✷✫✜✧✯✶ ✬✣✷✧★✱✜ ✩✧✦✷✜ ✧★✭ ✩✧✴✩✧ ✵✫✜✩✷✧❝
❚✛✜ ✸✱✛✜✫ ✥✦✧★ ✣✩ ✪✫✧✬✬✜✭ ✣★ ✧ ✩✧✴✩✧
✱✮✫✱✣✴✴✧ t✴✴✜✭ ✪✣✱✛ ✩✜✧✩✮★✜✭ ❧✜✜✵✶ ❧✴✧✷✹
❧✜✧★✩✶ ✷✣✴✧★✱✫✮ ✴✣✯✜ ✫✣✷✜✶ ✷✛✜✭✭✧✫
✷✛✜✜✩✜✶ ✩✮✦✫ ✷✫✜✧✯✶ ✩✧✴✩✧ ✻✜✫✭✜
✧★✭ ✩✧✴✩✧ ✵✫✜✩✷✧❝
✾✆✺ ✝✞✟✠✡☛☞☞ ✌✍✎ ✏✞✑☛✒ ✝✓✍✔ ✕ ✺✖✆✲✺✗✘✲✙✙✺✚
❲☞s✎✈✑☞❡ t✏✁✠ ✟✟ ✎✒ ✎✁ ú ✎✒❀ ✍❝☞✂✑❝❱✑s✎☎ ✔☎✂☞❀
✶✂✄✑☎✂☎ t✏✁✠ ✎✒☞ ❝☞✂✎☞✏ ✌✑✂☞ ✁t ✟ ù ✎✒ ✎✁ ❡☞s✎
s✑✄☞ ✁t û ☞✎✏✆ ✔☎✂☞
➙❲☞✄✂☞s✄☎✆✱ ❆✝✞✟ ✟ à Ü û ☞✎✏✆ ✔☎✂☞ t✏✁✠
✶✂✄✑☎✂☎ ✎✁ ❊☎✞✌☞ ✷✏☞s✎❲☎✆❀ ✷☎✠✡☛☞✌✌ t✏✁✠
✟✵ ✎✒ ✎✁ ✟ s✎✱ ☎✂✄ t✏✁✠ ✟ s✎ ✎✁ ☎✑✂
➙❚✒✝✏s✄☎✆✱ ❆✝✞✟ ✟ á Ü ❲✑✂✄✠✑✌✌ ✔☎✂☞❀
ü ✑✏❝✒ t✏✁✠ ✎✒☞ ✂✁✏✎✒ s✑✄☞ ✁t ü ✑ ✷ ☎✏✎ ✎✁ ✎✒☞
✂✁✏✎✒ s✑✄☞ ✁t ✕❀ ✟✵ ✎✒ t✏✁✠ ✆✏✎✌☞ ✎✁ ❆✝☛✝✏✂
❷❨❥♥❨❢❥❬♦①
❫❳❨ ❢❬❞❥ ✐❳❨ ❬❦❨♥❴♦ ③❤✉❵❥
♥❤✐ ❴❤♣♣❨♥✐ q✉❪✐❳❨❪ ❤♥ ❬♥
❤♠❨♥ ❞♥❸❨❢✐❞❦❬✐❞❤♥①
❲❳❨ ❢✐❬✐❨ ❴❳❬❪❦❨ ❪❨❻✉❞❪❨❢
❤♥❵♦ ✐❳❬✐ ❬ ♠❨❪❢❤♥ ♠❤❢❢❨❢❢
✐❳❨ ❢❨⑩✉❬❵❵♦ ❨⑩♠❵❞❴❞✐ ❞♣❬❦❨❢⑦
❫❳❞❪✐❴❵❞qq ❢❬❞❥①
❲❳❨ ♠❨❪❢❤♥ ❴❳❬❪❦❨❥ ❥❤❨❢
♥❤✐ ❳❬❸❨ ✐❤ ✈❨ ❞♥ ✐❳❨ ❞♣❬❦❨❢⑦
❤❪ ✐❤ ❳❬❸❨ ✐❬❭❨♥ ✐❳❨♣①❫❳❞❪✐❣
❴❵❞qq ❢❬❞❥ ♥❨❞✐❳❨❪ ③❬❢ ✐❳❨ ❴❬❢❨
③❞✐❳ ➘❵❵❨♥①
➘❵❵❨♥ ③❬❢ ❬❪❪❬❞❦♥❨❥❲❳✉❪❢❣
❥❬♦ ❬q✐❨❪♥❤❤♥⑦ ❬♥❥ q✉❵❵ ✈❬❞❵
③❬❢ ❢❨✐ ❬✐ ④⑧➮⑦➮➮➮⑦❫❳❞❪✐❴❵❞qq
❢❬❞❥①
❲❳❬✐ ♣❨❬♥❢ ➘❵❵❨♥ ③❤✉❵❥
❳❬❸❨ ✐❤ ♠❤❢✐ ✐❳❨ ❨♥✐❞❪❨ ✈❬❞❵
✐❤ ✈❨ ❪❨❵❨❬❢❨❥⑦ ❪❬✐❳❨❪ ✐❳❬♥
➱➮✃ ❬❢ ❞❢ ✐❳❨ ❴❬❢❨ ❞♥ ❢❤♣❨
❞♥❢✐❬♥❴❨❢①
➘❴❴❤❪❥❞♥❦ ✐❤ ❴❤✉❪✐ ❪❨❴❤❪❥❢⑦
➘❵❵❨♥ ③❬❢ ❴❤♥❸❞❴✐❨❥ ❞♥ ➹❥❬❳❤
❞♥ ➱❐❐❒ ❤q ❵❨③❥ ❴❤♥❥✉❴✐ ③❞✐❳ ❬
♣❞♥❤❪ ❴❳❞❵❥ ✉♥❥❨❪ ➱❮① ❼❨ ③❬❢
❢❨♥✐❨♥❴❨❥ ✐❤ ♠❪❞❢❤♥ ❬♥❥ ③❬❢
❪❨❵❨❬❢❨❥ ❞♥ ❰➮➮Ï①
✖☞✌➭✚✎
ÐÑÔÔÖ×Ø ❮× ÙÚÖÛ Ð ÜÝÚÑÙÞ ✂ î ❦
ë ⑥ ß çéã ❖ à ñå ✇❦ ❬ ñã ❬ á ◗❭ ï ✄❦ î ✞ ý ☎❦
óãç ❖ ß çéã ❖ à ñå ✇ ï â ñ ❱ ðãðë ã
❖ ñçò ❱ ã ❖❣ ñèã ä ñòò åçéãêòçèãëó
å çå ◗❖❬ ç ✇❦ á ◗❭ ï ý ✝ çå ✆ êïðï
çå å ❳ ã ß çéã ❖ æ òé ❱ ç ë ❬❭ ã ❦ ýþ ☎✻
å ãèëó ❬ å åï ❦ ä ñå ❳ ðñòñåç ❖✇ çó ❬
æ òé ❱ ❳ ëóë ❖❱ ï è ❳ ã æ òé ❱ é ❖◗ ðçó ❬
ß ◗❭ òã à ë ❖ ê ❱ ä ñòò çò ❱ ë ❵ ãê ❖ ã ❱ ãóå
åë ❳ ëóë ❖ á ◗❱ åñóï ê ëòòë ä ñó ❭ å ❳ ã
❱ ã ❖❣ ñèã ❦ ç ❖ ãèãêåñëó ä ñòò åçéã
êòçèã çå å ❳ ã æ òé ❱ ç ë ❬❭ ãï ë ãðë ã
❖ ñçò èëóå ❖ ñ ❵◗ åñëó ❱ ðç ✇ ❵ ãðç ❬ ã
åë å ❳ ã ê ç ä éã ❱ à ëçåã ❱ æ ❬◗ èçåñëó
ê ◗ ó ❬ å ❳❖ ë ◗❭❳ ì ❖ ç ✇ í ❱ î ã ❱ å ï
à ëï ð ñëóãã ❖ à ❳ çêãò ❦ ý ✄✞✞ é ã ä ã ✇
á ❣ ãï ❦ ß çéã ❖ à ñå ✇❦ ñò ☎✝ þý ✆ ï è ë
òñ ❭❳ å çèçó ❬ òãñó ❳ ëóë ❖ ë ⑥ á ◗❱ åñó ❦
ïðñòóôô ôñõö ÷øö ùñúû ùö üñý þ ÿò ❡ ú ❡ ÷öö ✁ ÷ý Ó
✂ ✄☎
ÓÓÔ Õ Ö×ØÙÙ× Ú ÛÜÝ× Þß àáâã Ú ÔãäáÔÓåáåÓææ Ú çØèéêëÝØÙêÜìØíîÞé
ë ❖ åë òãç ❣ ã çèëó ❬ ëòãóèã ⑥ ë ❖ ❳ ñ ❱
⑥ çðñò ✇❦ ❭ ë åë äää ï ❭❖ ç ✇❱ ä ã ❱ åèëï
èëð
ó ✏ ô ❬✯☞ ô ✏●
❰ ÝØÑÔ Ð ÖÚõ ô ÜöÖ×Ñ
÷ â øñ â àñ÷ â èùîáòòá â è ì
î ñòòñçð è ❖ ë ✇ ë ñåè ❳ ãòò ❦ ✂ þ ❦ ç ç
ì ❖ çó ❬ ã ❦ ýýì ✂✝ çïðï è ❳◗❖❱❬ ç ✇ ñó
å ❳ ã ✂✻✞✞ ❵ òëèé ë ⑥ ë ñ ❬ ä ç ✇ é ❖ ñ ❣ ã ú
æçñòã ❬ ï
ê÷ìøèøûæ üø ❬ ç ❳ ë ä ç ❖❖ çóå ý ì
þ ëãò é ãðç ◗❭❳ ó è ◗❵❵❱❦ ✆✆❦ îî ✂✆
æ ç ❱ å å åï ❦ ✄ ì ✄✝ çïðï î ã ❬ óã ❱❬ ç ✇ ñó
ß çéã ❖ à ñå ✇ ú æçñòã ❬ ï
ûøñçáèøñ â ñê òæçæáåæ
áìòææëæ â è ì é çóñãò æ òñæç ❳
î ❖ ñ ❭❳ å ❦ ✂✞❦ î ✝ ý ☎ å ãèëó ❬ å åï ❦ þì ✆✂
êïðï î ã ❬ óã ❱❬ ç ✇ çå å ❳ ã å ❳ ã ❖ ñ ⑥⑥ í ❱
ñ ⑥ ÿ èã ú æçñòã ❬ ï