Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 31, 2019, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ❏☎✆❨ ✥✝✱ ✞✟✝✾
❇❆✠ ✡ ❈☛☞❨ ❍ ✡❆✆✁ ✌ ✸✍
➘➴➷➬➮➱
✃❐❒❮❰❒ÏÐÔ Ö×❐Ø ÙÚÛÐ ÜÝ
ôÑÓßãÐÑßà ÓßÑ ÔÕÕæØÛç ÞÕß
ÓÛá ãÔâÑå ÓÛá ìØÑãÑ ÕÞ ãÔÕÙÐ×
ØÛçå ÓÛá ØÛÜØãÓÙØÕÛ ÞÕß ðÕÓÙÑà Õ
ÖÐÑßÑÓíÕâÙàå ❚ ÓÔØà ✤ ÑÖàæØ
àÓØÜé
Ñ àÓØÜ äÕÔâÛÙÑÑßà ÐÓäÑ
ÞÕâÛÜ àÑäÑßÓÔ ìØÔÑà ÕÞ íÑÓß
àãÓÙå ÓÛÜ ÓÔÙÐÕâçÐ ÐÑ ÜÕÑàÛ Õ Ù
íÑÔØÑäÑ ðÕÓÙÑà ÖÓà ÓÙÙÓãæÑÜ
íá ÓÛ ÓÛØÚÓÔå ÐÑ ÐÓàÛ Õ Ù ßâÔÑÜ
ÕâÙ ÓÛáÙÐØÛçé
Ò ÒÑ Õ ßÑ ÕâÙ ÐÑßÑ ❈ âàÙ ÚÓæØÛç
àâßÑ ÙÐÑ ÞÓÚØÔá æÛÕÖà ÖÑ Õ ßÑ
ÜÕØÛç ÖÐÓÙ ÖÑ ãÓÛ ÖØÙÐ ÙÐÑ
ßÑàÕâßãÑà ÖÑ ÐÓäÑå Ó❚ ÓÔØà ✤ Ñ×
ÖàæØ àÓØÜ ÏâÑàÜÓáé
❖ Û ÏâÑàÜÓá ÓíÕâÙ ✷✵
äÕÔâÛÙÑÑßàå ØÛãÔâÜØÛç ßÑÔÓÙØäÑà
ÓÛÜ ÞßØÑÛÜàå ìÓßÙØãØìÓÙÑÜ ØÛ
ÙÐÑ àÑÓßãÐé
óÓÛá ÕÞ ÙÐÑ äÕÔâÛÙÑÑßà ÓßÑ
ÚÑÚíÑßà ÕÞ ÙÐÑ ❇ ÓæÑß ❊ Ôæà
❦ ÕÜçÑå ÖÐÑßÑ ðÕÓÙÑà ìÔÓáà
ÙÐÑ ÙÑÛÕß ÜßâÚ ÞÕß ÙÐÑ ÔÕÜçÑ Õ à
✣ ßâÚ ÓÛÜ ❇ âçÔÑ ðÕßìàé
❏ ÕÐÛ ðÐØÔÜÑßàå ② òå Ó ÚÑÚ×
íÑß ÕÞ ÙÐÑ ❊ Ôæà ❦ ÕÜçÑå àÓØÜ ÐÑ
ÔÑÓßÛÑÜ óÕÛÜÓá ÙÐÓÙ ðÕÓÙÑà
ÖÓà ÚØààØÛçé ðÐØÔÜÑßà ❈ ÕØÛÑÜ
ÙÐÑ àÑÓßãÐ ÕÛ ÏâÑàÜÓáé Ñ àÓØÜ
ÐÑ ÐÓà ìÓßÙØãØìÓÙÑÜ ØÛ ÚÓÛá
àÑÓßãÐÑà ÜâßØÛç Ó ò ✾ ×áÑÓß ÙÑÛ×
âßÑ ØÛ ÔÓÖ ÑÛÞÕßãÑÚÑÛÙå ÓÛÜ
ÐÑ àÓØÜ ÏâÑàÜÓá Õ à ÑÞÞÕßÙ ÙâßÛÑÜ
âì ÛÕÙÐØÛçé
Ò ÏÐÑßÑ Õ à ÛÕ íØßÜàå ÛÕ íâçàå
ÛÕ àÚÑÔÔé ◆ ÕÙÐØÛçé Ó
ðÕÓÙÑà Õ ÚÕÙÐÑß ÓÛÜ
àÙÑìÞÓÙÐÑßå ðØÛÜá ÓÛÜ ❏ Ñßßá
ðäááìíæ
åêàñäèò
íàá óêôîë
Þàáâãä åáääæ
çàèè éêàë
Þàáâãä
åáääæ
Þàáâãä åáääæ
çìíîìí ïáäà
øùúû üýþþûÿ t t úý ♥ þ ✇ û ♥ ûû ❞ ýÿ ÿ ♦♠ û ♦♥ û ✇ ú ♦ ❦♥♦✇ ÿ
✇ úû ❡ û ❛❧❧ t úû ♠ ý ♥ ûÿ ❛❡ û ❧♦❝❛t û ❞ ý ♥ t úû þû ♥ û ❡❛❧ ❛❡ û ❛✳Ó
ÚØçÐÙ ÐÓäÑ ÜÑäÑÔÕìÑÜ Ó ìßÕí×
ÔÑÚ ÖØÙÐ ÙÐÑ ìØÔÔàé
Ò✥ Ù Õ à íÑÑÛ àÑäÑßÓÔ áÑÓßà ÖØÙÐ
Ñ ✁✂✄☎ ✆✂✄✁✝✞✟✟✠ ✥✡☛☛✁✝☞ ✍ ✉✌✟✁✂ ✞✍✟✡✌✎ ✏✞✟✑✡☛
ÙÐÑ íÓãæ ìßÕíÔÑÚàå Ó❊ ÛÜØãÕÙÙ
àÓØÜé
❊ ÛÜØãÕÙÙ àÓØÜ ÐÑ Øà ÙÐÓÛæÞâÔ
❊ ÛÜØãÕÙÙå ÖÑßÑ ØÛ ❦ Óà ❱ ÑçÓà ÚâÔÙØìÔÑ àâßçÑßØÑàé
ôÓÙâßÜÓá ÚÕßÛØÛç ÖÐÑÛ ÙÐÑá
ðÕÓÙÑà àÙÓÛÜà ② ×ÞÕÕÙ× ✺ ÓÛÜ ÙÕ ÑäÑßáÕÛÑ ÖÐÕ ÐÓà äÕÔâÛ×
ßÑãÑØäÑÜ Ó ìÐÕÛÑ ãÓÔÔ ÞßÕÚ
ÖÑØçÐà ✷ ñ ✵ ìÕâÛÜàå ÓããÕßÜØÛç ÙÑÑßÑÜ ÙÕ àÑÓßãÐ ÞÕß ðÕÓÙÑàé
ÙÕ Ó õØÑß ÞßÕÚ ÙÐÑ ôÐÑßØÞÞ Õ à
ðØÛÜá ❊ ÛÜØãÕÙÙ àÓØÜ ìÑÕìÔÑ
ðÕÓÙÑà Õ ÖØÞÑå ðÐÓßÔØÑéÏÐÑ
ãÕâìÔÑ ßÑÙâßÛÑÜ ÙÕ ❇ ÓæÑß ðØÙáé ❖ ÞèãÑé Ñ ÐÓà íßÕÖÛ ÐÓØß ÓÛÜ ØÛÙÑßÑàÙÑÜ ØÛ ÐÑÔìØÛç ÖØÙÐ ÙÐÑ
àÑÓßãÐ ãÓÛ ãÓÔÔ ÐÑß ÓÙ ✺ þò× ✺ ò ✾ ×
ÐÓ ✤ ÑÔ ÑáÑàé
ðÕÓÙÑ Øà Ó Ýéôé ◆ Óäá äÑÙ×
ÑßÓÛ ÖÐÕ àÑßäÑÜ ÕÛ ÙÐÑ Ýéôéô
Ò Ñ Õ à Ó çßÑÓÙ íØç çâá ÓÛÜ ✷② ò ✷ å Õß ❏ Ñßßá ❊ ÛÜØãÕÙÙ ÓÙ ✺②✷ ×
◆ ØÚØÙ ✤ å ÓÛ ÓØßãßÓÞÙ ãÓßßØÑßé Ñ ÐÑ ÖÓà Ó ÖÑØçÐÙÔØÞÙÑßå Ó❏ Ñßßá þ ✺ ñ×þ ✞✵② å Õß ÜßØäÑ âì óÓßíÔÑ
ÓÛÜ ðÐÓßÔØÑ ÐÓäÑ Ó ÕÛÑ×áÑÓß× ❊ ÛÜØãÕÙÙ àÓØÜé Ò ÒÐÑÛ ÐÑ ÖÓà
ðßÑÑæ ÿÕÓÜ ÖÐÑßÑ àÑÓßãÐÑßà
ÕÔÜ àÕÛé
çßÕÖØÛç âì ÐÑ ÐÓÜ ÙÐÑ ✥ ×ãÓÛ× ÐÓäÑ íÑÑÛ çÓÙÐÑßØÛçé
Ò ÏÐÑ íØççÑàÙ ÙÐØÛç ÖÑ ÛÑÑÜ
ë ÞÑÖ áÑÓßà ÓçÕ ÐÑ àÙÓßÙÑÜ ÜÕ×ÓÛáÙÐØÛç ÓÙÙØÙâÜÑ ÙÐÓÙ
Øà àÕÚÑÕÛÑ ÖÐÕ æÛÕÖà ÖÐÑßÑ
çÕØÛç íá ëâàÙØÛå ÐØà ÚØÜÜÔÑ
ØÞ áÕâ çÑÙ Ó ÔØÙÙÔÑ íØÙ ÕÔÜÑß ØÙ
ÓÔÔ ÙÐÑ ÚØÛÑà ÓßÑ ÔÕãÓÙÑÜ ØÛ
ÛÓÚÑå Óà ÕììÕàÑÜ ÙÕ ÐØà èßàÙ
ãÕÚÑà íÓãæ ÙÕ ÐÓâÛÙ áÕâé Ó
ÛÓÚÑå ✣ ÑßßØãæé
❊ ÛÜØãÕÙÙ àÓØÜ Ó ÜÕãÙÕß ÞßÕÚ ÙÐÑ çÑÛÑßÓÔ ÓßÑÓ âì ÙÐÑßÑ ÓÛÜ
❏ Ñßßá ❊ ÛÜØãÕÙÙ àÓØÜ ðÕÓÙÑà ÙÐÑ ❱ ÑÙÑßÓÛà ëÜÚØÛØàÙßÓÙØÕÛ ÚÓáíÑ óØÔÔ ðßÑÑæ ÓßÑÓå Ó ðØÛÜá
ÐÓÜ ìßÑàãßØíÑÜ ðÕÓÙÑà ìÓØÛ
ÐÓà ÐÓÜ ÙßÕâíÔÑ ÖØÙÐ íÓãæ
❊ ÛÜØãÕÙÙ ÖßÕÙÑ ØÛ ÓÛ ÑÚÓØÔ ÙÕ
ÙÐÑ ÑßÓÔÜ ÙÐØà ÚÕßÛØÛçé
ìØÔÔàé Ñ àÓØÜ ÐØà àÙÑìàÕÛ
ìÓØÛå ÓÛÜ ÐÓà âÛÜÑßçÕÛÑ
õö➬➴➘
✃❐❒❮❰❒ÏÐÔ Ö×❐Ø ÙÚÛÐ ÜÝ
❖ Ï ❊ ð ãßÑÖà ÖÑßÑ âìçßÓÜØÛç Ó
ÜÑÛÙ ÞÕß ÙÐÑ ãÕÕìÑßÓÙØäÑé
ÏÐÑ èßÑ ÜØÜÛ Õ Ù ÜÓÚÓçÑ ÓÛá
❖ Ï ❊ ð ÞÓãØÔØÙØÑàå ÒØßÞà àÓØÜé
ëÔÙÐÕâçÐ ÙÐÑ èßÑ íâßÛÑÜ ÕâÙàØÜÑ
àâíàÙÓÙØÕÛ ØÛ ÙÐÓÙ ÓßÑÓ ÕÛ ÏâÑàÜÓáå ÙÐÑ ❋ ÕßÑàÙßá ✣ ÑìÓßÙÚÑÛÙ Õ à ìßÕÙÑã×
àÓØÜ ❊ ßØã ÒØßÞàå ÜØàÙßØãÙ àâìÑßØÛÙÑÛ× ÙØÕÛ ÓßÑÓå óÑáÑß àÓØÜ ÐÑ ÜßÕäÑ
❀❁❂❃❄❅❉● ❍❃❂■▲❂▼
P◗❙❯ ❲❳❩❬ ❭❪❫❩❬❴❵ ❜❝r
❣r❞✈❝s✐❢❝ s❝r✈✐❤❝ ✇✐❧❧ t❞❥❝ ♣❧❞❤❝
♠r✐❢❞♥♦q✉❣③ ④♦ ❞t ⑤⑥ ❞③⑦③ ❞t
⑧⑨✉⑩t ❜⑨♣❝ ❶❝⑦❝t❝r♥③ ⑧❝⑦⑨❷
r✐❞❧ ❤⑨⑩tr✐❸✉t✐⑨⑩s ❤❞⑩ ❸❝ ⑦❞❢❝
t⑨ ❹❝tt❧❝r❺s ❻❞r❥ t❼r⑨✉❣❼ ❽r❞♥❺s
❾❝st ❿ ❶⑨③ ❻✐⑨⑩❝❝r ❶❼❞♣❝❧♦
⑤➀⑥⑥ ➁❝✇❝♥q✈❝③♦ ➂❞❥❝r ❶✐t♥♦
➃➄ ➅➆➇⑤➈③➉⑨ ❧✐❣❼t ❞ ❤❞⑩❢❧❝ ✐⑩
⑦❝⑦⑨r♥ ⑨➊ ➋⑨✐s♦ ⑨r t⑨ ❧❝❞✈❝ ❞
❤⑨⑩❢⑨❧❝⑩❤❝ ➊⑨r ❼❝r ➊❞⑦✐❧♥♦ ❣⑨ t⑨
✇✇✇③❣r❞♥s✇❝st❤⑨③❤⑨⑦
➌❬❬ ➍❴❩❪➎❳❵ ❜❝r ❣r❞✈❝s✐❢❝
s❝r✈✐❤❝ ✇✐❧❧ ❸❝ ♠r✐❢❞♥♦q✉❣③ ④♦ ❞t
⑤⑤ ❞③⑦③ ❞t ❻✐⑩❝ ❜❞✈❝⑩ ❶❝⑦❝t❝r♥
✐⑩ ❜❞❧➊✇❞♥③ qrr❞⑩❣❝⑦❝⑩ts ❞r❝
✉⑩❢❝r t❼❝ ❢✐r❝❤t✐⑨⑩ ⑨➊➉❞⑦✐❺s ❻✐⑩❝
➏❞❧❧❝♥ ♠✉⑩❝r❞❧ ❜⑨⑦❝ ❿ ❶r❝⑦❞❷
t✐⑨⑩ ❹❝r✈✐❤❝s③ ➃⑩❧✐⑩❝ ❤⑨⑩❢⑨❷
❧❝⑩❤❝s ❤❞⑩ ❸❝ ⑦❞❢❝ ❞t ✇✇✇③
t❞⑦✐s♣✐⑩❝✈❞❧❧❝♥➊✉⑩❝r❞❧❼⑨⑦❝③
❤⑨⑦
➐❩➑❳➒ ➐➓ ➔❪❳→❳❪❵ ❜❝r
➶➹➘➴➷➬ ➹➮➱ ✃➱➮❐✃➷➬❐➷❒❮➮ ➷❮ ➱❰❰➱➬❐
ÏÐÑ ÒÓÔÔÕÖÓ×ÒÐØÙÚÓÛ ÓÛÜ ÝÚÓÙØÔÔÓ ÛÓÙØÕÛÓÔ ÞÕßÑàÙà
ÙÕÜÓá ØÛàÙØÙâÙÑÜ ßÑàÙßØãÙØÕÛà ÕÛ ÕÞÞ×ßÕÓÜ ÙßÓäÑÔå ãÐÓØÛ×
àÓÖ âàÑ ÓÛÜ àÚÕæØÛç ÜâÑ ÙÕ ØÛãßÑÓàÑÜ èßÑ ÜÓÛçÑßé
êÐÓàÑ ë Øà ÙÐÑ èßàÙ ÔÑäÑÔ ÕÞ ìâíÔØã âàÑ ßÑàÙßØãÙØÕÛàå
ÓÛÜ ÙÐÑ ßâÔÑà ØÛãÔâÜÑî
ï ðÐÓØÛàÓÖ âàÑ ÓÔÔÕÖÑÜ ÕÛÔá íÑÙÖÑÑÛ ñ ìéÚé ÓÛÜ ò
ìéÚé
ï óÕÙÕß äÑÐØãÔÑ ÙßÓäÑÔ ÓÔÔÕÖÑÜ ÕÛÔá ÕÛ ßÕÓÜà ÓÛÜ
ÙßÓØÔà
ï ôÚÕæØÛç ÓÔÔÕÖÑÜ ÕÛÔá ØÛ íâØÔÜØÛçàå ÑÛãÔÕàÑÜ äÑ×
ÐØãÔÑà Õß ÓßÑÓà ãÔÑÓßÑÜ ÕÞ õÓÚÚÓíÔÑ ÜÑíßØà
⑦❝⑦⑨r✐❞❧ s❝r✈✐❤❝ ✇✐❧❧ ❸❝ ♠r✐❢❞♥♦
q✉❣③ ④♦ ❞t ⑤⑤ ❞③⑦③ ❞t ❽r❞♥❺s ❾❝st
❿ ❶⑨③ ❻✐⑨⑩❝❝r ❶❼❞♣❝❧♦ ⑤➀⑥⑥
➁❝✇❝♥q✈❝③ ❻❞st⑨r ➣❞⑩❾⑨❧➊❝ ⑨➊
t❼❝ ♠✐rst ➋✉t❼❝r❞⑩ ❶❼✉r❤❼ ✇✐❧❧
⑨➊↔❤✐❞t❝③ ⑧❝⑦⑨r✐❞❧ ❤⑨⑩tr✐❸✉t✐⑨⑩s
⑦❞♥ ❸❝ ⑦❞❢❝ t⑨ ❶⑨⑦⑦✉⑩✐t♥
❶⑨⑩⑩❝❤t✐⑨⑩ ⑨➊ ➂❞❥❝r ❶⑨✉⑩t♥
t❼r⑨✉❣❼ ❽r❞♥❺s ❾❝st ❿ ❶⑨③♦
⑤➀⑥⑥ ➁❝✇❝♥q✈❝③♦ ➂❞❥❝r ❶✐t♥♦
➃➄ ➅➆➇⑤➈③➉⑨ ❧✐❣❼t ❞ ❤❞⑩❢❧❝ ✐⑩
⑦❝⑦⑨r♥ ⑨➊ ⑧❞❸❝❧♦ ⑨r t⑨ ❧❝❞✈❝ ❞
❤⑨⑩❢⑨❧❝⑩❤❝ ➊⑨r ❼❝r ➊❞⑦✐❧♥♦ ❣⑨ t⑨
✇✇✇③❣r❞♥s✇❝st❤⑨③❤⑨⑦
↕❳◗❪➙❙❳ P❳❬◗❪❩ ➛➜➙❳❵
❜❝r ⑦❝⑦⑨r✐❞❧ s❝r✈✐❤❝ ✇✐❧❧ ❸❝
❹❞t✉r❢❞♥♦q✉❣③ ➝♦ ❞t ⑤ ♣③⑦③ ❞t t❼❝
♠✐rst ❻r❝s❸♥t❝r✐❞⑩ ❶❼✉r❤❼♦ ⑤➅➅➀
♠⑨✉rt❼ ❹t③ ♠⑨❧❧⑨✇✐⑩❣ t❼❝ s❝r✈✐❤❝♦
➊r✐❝⑩❢s ❞r❝ ✐⑩✈✐t❝❢ t⑨ ➞⑨✐⑩ t❼❝
➊❞⑦✐❧♥ ➊⑨r ❞ r❝❤❝♣t✐⑨⑩ ✐⑩ t❼❝ ♠✐rst
❻r❝s❸♥t❝r✐❞⑩ ❶❼✉r❤❼ ♠❝❧❧⑨✇s❼✐♣
❜❞❧❧③➉⑨ ❧✐❣❼t ❞ ❤❞⑩❢❧❝ ➊⑨r ❽❝⑨r❣✐❝
⑨r t⑨ ❧❝❞✈❝ ❞ ❤⑨⑩❢⑨❧❝⑩❤❝ ➊⑨r ❼❝r
ÙÕ ÙÐÑ àØÙÑå ÓããÕÚìÓÛØÑÜ íá Ó èßÑ
ÑÛçØÛÑå ÓÞÙÑß ÐÑÓßØÛç ÓíÕâÙ ÙÐÑ èßÑ
ÕÛ ÓÛ ÑÚÑßçÑÛãá ßÓÜØÕ ÞßÑ ÷ âÑÛãáé
Ñ àÓØÜ ÙÐÓÙ ÖÐÑÛ ÐÑ ÓßßØäÑÜ ÙÐÑ
èßÑ ÐÓÜ íâßÛÑÜ ÓíÕâÙ ò ✺ ÓãßÑàå ÓÛÜ
õÓÚÑ ÔÑÛçÙÐà ÖÑßÑ ✺ ÙÕ ò ✵ ÞÑÑÙé
➊❞⑦✐❧♥♦ ❣⑨ t⑨ ✇✇✇③❣r❞♥s✇❝st❤⑨③
❤⑨⑦
P◗❪❳❬ ➔❳❳ ↕◗❪❩➟➎❳❵ ➉❼❝r❝
✇✐❧❧ ❸❝ ❞ ❤❝❧❝❸r❞t✐⑨⑩ ⑨➊ ❼✐s ❧✐➊❝
✇✐t❼ ⑦✐❧✐t❞r♥ ❼⑨⑩⑨rs ❞t ⑤⑤ ❞③⑦③
❹❞t✉r❢❞♥♦q✉❣③ ➝♦ ❞t➉❼❝ ❶❼✉r❤❼
⑨➊ ➠❝s✉s ❶❼r✐st ⑨➊ ➋❞tt❝r❷❢❞♥
❹❞✐⑩ts ✐⑩ ❜❞❧➊✇❞♥③ ➣⑩ ❧✐❝✉ ⑨➊
ß⑨✇❝rs♦ ❢⑨⑩❞t✐⑨⑩s ❤❞⑩ ❸❝ ⑦❞❢❝
t⑨ t❼❝ ❻✐⑩❝ ➡❞❣❧❝ ⑧❝❢✐❤❞❧ ❶❧✐⑩✐❤
t❼r⑨✉❣❼ ❽r❞♥❺s ❾❝st ❿ ❶⑨③ ❻✐⑨❷
⑩❝❝r ❶❼❞♣❝❧♦ ⑤➀⑥⑥ ➁❝✇❝♥q✈❝③♦
➂❞❥❝r ❶✐t♥♦ ➃➄ ➅➆➇⑤➈③➉⑨ ❧✐❣❼t ❞
❤❞⑩❢❧❝ ✐⑩ ⑦❝⑦⑨r♥ ⑨➊ ➋⑨r❝⑩ ⑨r t⑨
❧❝❞✈❝ ❞⑩ ⑨⑩❧✐⑩❝ ❤⑨⑩❢⑨❧❝⑩❤❝ ➊⑨r
t❼❝ ➊❞⑦✐❧♥♦ ❣⑨ t⑨ ✇✇✇③❣r❞♥s
✇❝st❤⑨③❤⑨⑦③
➐❙➟→❩❳➒ ➛➜➢❩❪➜ ➐◗❳➒➒❳❪❵
➉❼❝ r⑨s❞r♥ ✇✐❧❧ ❸❝ s❞✐❢➉❼✉rs❢❞♥♦
q✉❣③ ➇♦ ❞t ➤ ♣③⑦③ ❞t ➃✉r ➋❞❢♥ ⑨➊
t❼❝➏❞❧❧❝♥ ❶❞t❼⑨❧✐❤ ❶❼✉r❤❼ ✐⑩ ➋❞
❽r❞⑩❢❝♦ ❞⑩❢ ⑧❞ss ⑨➊ ❶❼r✐st✐❞⑩
➂✉r✐❞❧ ✇✐❧❧ ❸❝ ❤❝❧❝❸r❞t❝❢ ♠r✐❢❞♥♦
q✉❣③ ➅♦ ❞t ⑤⑥ ❞③⑦③ ❞t t❼❝ ❤❼✉r❤❼③q
ö➷÷➱ ➬❒øù➱❐➷❐➷❒❮ ➮➱❐ ❰❒✃ ú➹❮ûüý
ë ÐØçÐ×ìÕÖÑß àìÕßÙØÛç ßØõÑ ÙÓßçÑÙ ãÕÚìÑÙØÙØÕÛ Øà àÑÙ
ÞÕß ôâÛÜÓáå ëâçé þ ÓÙ ÙÐÑ êÕÖÜÑß ÿØäÑß ôìÕßÙàÚÑÛ Õ à
ðÔâí Õ à ❱ ØßÙâÑ ❋ ÔÓÙ ßÓÛçÑ ÓíÕâÙ àØ ① ÚØÔÑà ÑÓàÙ ÕÞ ❇ ÓæÑß
ðØÙá ÓÛÜ ❈ âàÙ ÛÕßÙÐ ÕÞ ØçÐÖÓá ñ ② é
❊ ÛÙßá ÞÑÑ Øà ✩ ò ✷ ìÑß ìÑßàÕÛé ÏÐÑ ÑäÑÛÙ àÙÓßÙà ÓÙ ñî ✸✵
ÓéÚé ëÛá ãÑÛÙÑßèßÑ ßØõÑ ãÓìÓíÔÑ ÕÞ ÐÕÔÜØÛç ÞÕâß ßÕâÛÜà
ÓÛÜ ÖÑØçÐØÛç ✾ é ✺ ìÕâÛÜà Õß ÔÑààå ØÛãÔâÜØÛç àØçÐÙàå Øà
ÑÔØçØíÔÑé ÏÐÑ ãÕâßàÑ ÕÞ èßÑ Øà íâÔÔ Õ à×ÑáÑ ÙÓßçÑÙà ÓÙ ✷✵✵
áÓßÜàé ÏÐÑßÑ ÖØÔÔ íÑ ãÓàÐ ÓÖÓßÜà ØÛ ÚâÔÙØìÔÑ ãÔÓààÑàé
✁✂ ✃➷➮❐➷ü❮ ø➹➮➷➬➷ü❮ ❐❒ ù➱✃❰❒✃ø ❆ ➹ ✄☎ ✶✆✝
❏ ÕÐÛÛá ÿÕÖÔÑÙÙå Ó ðÐßØàÙØÓÛ ãÕâÛÙßá ÚâàØã ÓßÙØàÙ
ÞßÕÚ ◆ ÓàÐäØÔÔÑå ÖØÔÔ ìÑßÞÕßÚ ÓÙ àÑäÑßÓÔ äÑÛâÑà ØÛ ❇ ÓæÑß
ðØÙá ëâçé ò×þé
Øà ÔÕãÓÔ ìÑßÞÕßÚÓÛãÑ àãÐÑÜâÔÑî
ï ëâçé òå ðÓÔäÓßá ❇ ÓìÙØàÙ ðÐâßãÐå ÏÐØßÜ ÓÛÜ ❇ ßÕÓÜ×
ÖÓá àÙßÑÑÙàå ÜØÛÛÑß ÓÙ ✺ î ✸✵ ìéÚé ÖØÙÐ ãÕÛãÑßÙ ÓÞÙÑß
ÜØÛÛÑß
ï ëâçé ✷ å ëçÓìÑ ðÐßØàÙØÓÛ ðÐâßãÐå ②✺✵ ØçÐÖÓá ✞ å
ÚâàØã ÓÛÜ ÙÑàÙØÚÕÛá ÓÙ ✞ ìéÚé
ï ëâçé ✸ å ÙÐÑ ÿâÜÓ ÿÓÛãÐå òñ ✵✞✵ Òé ðÓÚìíÑÔÔ ÿÕÓÜå
ÚÑààÓçÑ ÕÞ ÐÕìÑ ÖØÙÐ Ó ÐÕßàÑ íá ❏ ÕÛÓÙÐÓÛ ❋ ßÑÑå þ ìéÚé ✳
íÓßíÑãâÑ ÓÙ ✺ ìéÚé ✳ ÚâàØã ÓÛÜ ÙÑàÙØÚÕÛá ÖØÙÐ ÿÕÖÔÑÙÙå
✞ ìéÚé
ï ëâçé þå ÓßäÑàÙ ðÐâßãÐå ✸✞✷✵ ❇ ØßãÐ ôÙéå ò ✵ ÓéÚé
ëÛ ❖ Ï ❊ ð ãßÑÖ ÖØÙÐ Ó íÓãæÐÕÑ
ÖÓà ÜØççØÛç ãÕÛÙßÕÔ ÔØÛÑàå ÓÔÕÛç
èßÑèçÐÙÑßà ÞßÕÚ ÙÐÑ ÓØÛÑà ÓÛÜ
◆ ÕßÙÐ êÕÖÜÑß ßâßÓÔ èßÑ ÜØàÙßØãÙà
ÓÛÜ ÙÐÑ ❇❦ óå ÖÐÑÛ ÐÑ çÕÙ ÙÕ ÙÐÑ
àãÑÛÑé
óÑáÑß àÓØÜ ÙÐÑ èßÑ ÜØÜÛ Õ Ù
ÙÐßÑÓÙÑÛ ÓÛá àÙßâãÙâßÑàé
ðÕáÕÙÑ êÕØÛÙ Øà àâßßÕâÛÜÑÜ íá
ÖÑÔÔ×ØßßØçÓÙÑÜ ãßÕì èÑÔÜà ÙÐÓÙ ÔØæÑÔá
ÖÕâÔÜ ÐÓäÑ ØÚìÑÜÑÜ ÙÐÑ íÔÓ ✤ Ñ ÐÓÜ
ØÙ àìßÑÓÜ ÞÓßÙÐÑßå ÐÑ àÓØÜé
s❞✐❢ ❞ ➊⑨r⑦❞t✐⑨⑩ ⑨➊ ⑦⑨t⑨r❤♥❤❧❝s
✇❞s tr❞✈❝❧✐⑩❣ ❝❞st ✇❼❝⑩ t❼❝ ❧❝❞❢
r✐❢❝r♦ ❹t❝♣❼❝⑩ ➁③ ⑧❞rs❼♦ ➈➤♦ ⑨➊
➃t✐s♦ str✉❤❥ ❞ ❢❝❝r ❤r⑨ss✐⑩❣ t❼❝
➊r❝❝✇❞♥③ ⑧❞rs❼ ❞⑩❢ ❞⑩⑨t❼❝r
r✐❢❝r♦ ⑧⑨r❣❞⑩ ❽❞❧❝⑩ ⑧❞❤❝♦ ➝➆♦
❞❧s⑨ ⑨➊ ➃t✐s♦ ✇❝r❝ t❼r⑨✇⑩ ➊r⑨⑦
⑦⑨t⑨r❤♥❤❧❝s ❞⑩❢ ❧❞⑩❢❝❢ ⑨⑩
t❼❝✐r
❍➥❉▲➦❃ ❉➥▼
t❼❝
➊r❝❝✇❞♥③
⑧❞rs❼ s✉st❞✐⑩❝❢
❭❩➎❳❪ ➧◗➨❬❴❫ ➍→❳❪❙➩➩➫❯
s❝r✐⑨✉s
✐⑩➞✉r✐❝s♦
♣⑨❧✐❤❝ s❞✐❢♦ ❞⑩❢
➭➩➯➟❳
✇❞s
ß⑨✇⑩
➊r⑨⑦
t❼❝
s❤❝⑩❝ ❸♥ ❞✐r
➌❪❪❳❯❴❯➲ ➟❙❴❩❴❙◗❬❯
➼⑨
❞⑦❸✉❧❞⑩❤❝③
⑨t❼❝r
q❹❹q➳➋➉ ➣➏ ➵➂❞❥❝r ❶⑨✉⑩t♥ t✐⑨⑩ ❞❸⑨✉t ❼✐s ❤⑨⑩❢✐t✐⑨⑩ ✐⑩➊⑨r⑦❞❷
❶✐r❤✉✐t ❶⑨✉rt ✇❞rr❞⑩t➸➺ ❽❞r♥q❧❧❝⑩ ❞✈❞✐❧❞❸❧❝ ✐⑩ t✐⑦❝ ➊⑨r t❼✐s ✇❞s
r❝♣⑨rt③
⑧❝➻⑨♦ ➝➤♦ ⑨➊ ④④⑥➀ ➂r⑨❞❢✇❞♥ ❹t③♦ ⑧❞❤❝ s✉st❞✐⑩❝❢ ⑦✐⑩⑨r ✐⑩➞✉r✐❝s
➼⑨③ ④⑤➆♦ ⑤④➺➝④ ♣③⑦③ ⑧⑨⑩❢❞♥♦ ❞t ❞⑩❢ ✇❞s tr❝❞t❝❢ ❞t t❼❝ s❤❝⑩❝♦
t❼❝ ❹❼❝r✐➊➊❺s ➃➊↔❤❝➽ ❤✐t❝❢ ❞⑩❢
♣⑨❧✐❤❝ s❞✐❢③
r❝❧❝❞s❝❢③
➃⑩ ❜✐❣❼✇❞♥ ➇➤♦ ❞❸⑨✉t ➝➀
⑦✐❧❝s ❝❞st ⑨➊ ➂❞❥❝r ❶✐t♥♦ ➈➺④➀
➭❪❳➙◗❬ ➍❴❩❴❳ ➾◗➒❙➟❳
♣③⑦③♦ ❹✉⑩❢❞♥♦ ➠✉❧♥ ④⑤♦ ♣⑨❧✐❤❝
➌➟➟❙➜❳❬❴ ❪❳➚◗❪❴❯
s❞✐❢ ❶❼r✐st⑨♣❼❝r ➡✉❣❝⑩❝ ❶❧❞r❥♦
➃⑩ ➣⑩t❝rst❞t❝ ➇➈♦ ❞❸⑨✉t ➀⑥
➈➝♦ ⑨➊ ❜✉➊➊⑦❞⑩♦➉❝➪❞s♦ ✇❞s tr❞✈❝❧❷
⑦✐❧❝s s⑨✉t❼ ⑨➊ ➂❞❥❝r ❶✐t♥♦ ➇➺⑤⑤ ✐⑩❣ ❝❞st ✇❼❝⑩ ❼✐s ✈❝❼✐❤❧❝ ❢r✐➊t❝❢
♣③⑦③ ❹❞t✉r❢❞♥♦ ➠✉❧♥ ④➆➽ ♣⑨❧✐❤❝ ✐⑩t⑨ t❼❝ ✇❝st❸⑨✉⑩❢ ❧❞⑩❝ ❞⑩❢
❤❝❧❝❸r❞t✐⑨⑩ ⑨➊ ❼✐s ❧✐➊❝ ✇✐❧❧ ➊⑨❧❧⑨✇
❞t t❼❝ ❶⑨✉⑩tr♥ ❶❧✉❸ ❽⑨❧➊ ❶⑨✉rs❝③
q ➊✉❧❧ ⑨❸✐t✉❞r♥ ✇✐❧❧ ❸❝ ♣✉❸❧✐s❼❝❢
❧❞t❝r③ ➋⑨✈❝❧❞⑩❢ ♠✉⑩❝r❞❧ ❶❼❞♣❝❧
❿ ❶r❝⑦❞t⑨r♥ ⑨➊ ➋❞ ❽r❞⑩❢❝ ✐s ✐⑩
❤❼❞r❣❝ ⑨➊ ❞rr❞⑩❣❝⑦❝⑩ts③
ãÕÛÛÑãÙØÕÛà ÖØÙÐ ÐØà àÙâÜÑÛÙàé ◆ ÕäÑÚíÑß ÕÞ ✷✵✵✷ é Ñ ÔÕäÑÜ
Ñ ÓÔÖÓáà ÞÑÔÙ ÐØà ❈ Õí ÖÓà ÛÕÙ ÐØà çØßÔà äÑßá ÚâãÐé Ñ
✧★✪✫✬✪✮✯✰ ✲✴★✹ ✻❛✼✯ ✽✿
ÑÛ ❈ ÕáÑÜ àÐÓßØÛç ÐØà ÔÕäÑ ÕÞ
ÕÛÔá ÙÕ ÙÑÓãÐ àãØÑÛãÑ íâÙ ÙÕ
ãßÑÓÙÑ Ó àÓÞÑ ÑÛäØßÕÛÚÑÛÙ ÞÕß çÓÚÑà ÖØÙÐ ÙÐÑÚ ÓÛÜ ãÓÚÑ
❘✟✠ ✡☛☞✠✌✟✍
ÙÐÑ ÒÕßÔÜ ðÐÓÚìØÕÛàÐØìà ØÛ ÐØà àÙâÜÑÛÙàé ÏÐÓÙ ÙÐÑá ÜØÜ àÕ ÙÕ Óà ÚÓÛá ÕÞ ÙÐÑØß ÓãÙØäØÙØÑà
✎✏✑❡✒ ✓✔✕✖✱ ✗✘✙✚✛✜✢✗✘
ÓÛÜ ÑäÑÛÙà Óà ÐÑ ãÕâÔÜ ÖÐØÔÑ
ÖÑÔÔ ÕÛ àÙÓÙÑ ÙÑàÙØÛç Ñ ÙÐÓÙ
ôÑÓÙÙÔÑ ÜâÑ ÙÕ ÐØà àâããÑàà ØÛ
ßÑçØÕÛÓÔ àÓÛãÙØÕÛÑÜ ÙÕâßÛÓ×
ÙÑÓãÐØÛç þ ✺ ÚØÔÑà ÓÖÓáé Ñ
ÖÓà Ó íÕÛâàé
ëÞÙÑß ãÕÔÔÑçÑ çßÓÜâÓÙØÕÛå
ÿÕÛ íÑçÓÛ ÖÕßæØÛç ÞÕß ÙÐÑ
ÚÑÛÙàé
✣ âßØÛç ÐØà ÙØÚÑ ÓÙ âÛ× ÖÓà ÙÐÑ çÕ×ÙÕ ÞÕß èÑÔÜ ÙßØìàå
ØÛãÔâÜØÛç ÙÕ ÙÐÑ ôâÚìÙÑß
ÙØÛçÙÕÛå ÿÕÛ ãßÑÓÙÑÜ Ó çÓÚ×
❖ ßÑçÕÛ ✣ ÑìÓßÙÚÑÛÙ ÕÞ ❋ ØàÐ
✥ Û ãÕÔÔÑçÑ ÓÛÜ ØÛÙÕ ÐØà
ÓÛÜ ÒØÔÜÔØÞÑé Ñ ÖÕßæÑÜ
ÙÑÓãÐØÛçå ÿÕÛ ÖÓà Ó àÙßÕÛç
ØÛç ãÔâí ÓÛÜ ÙÕÕæ àÙâÜÑÛÙà ÙÕ ✣ ßÑÜçÑ ÓÛÜ ÙÐÑ ❖ ßÑçÕÛ ÏßÓØÔ
ÕâÙ ÕÞ ÙÐÑ ÕÞèãÑà ÔÕãÓÙÑÜ ÕÛ
äÓßØÕâà óÓçØã ãÕÚìÑÙØÙØÕÛà ØÛ óâàÑâÚå ÓÛÜ ÞÕß àãØÑÛãÑ Õß
ìØÛç ìÕÛç ìÔÓáÑßé Ñ àìÑÛÙ
❊ ÓàÙÑßÛ Õ à ãÓÚìâà ÓÛÜ ÖÓà ÐÕâßà ìÔÓáØÛç ØÛ ÙÐÑ ÜÕßÚà ÓÙ ÙÐÑ ❇ ÕØàÑ ÓßÑÓå ÐÑÔìÑÜ ãÕÓãÐ ÐØàÙÕßá×ßÑÔÓÙÑÜ ÐÕÚÑÖÕßæé Ñ
Ó ìÓßÙ ÕÞ ÚÓÛá ßÑàÑÓßãÐ
ÑÛ ❈ ÕáÑÜ àÑÑØÛç ÐÕÖ ÙÐÑØß ÜØÞ×
✣ ÕßØÓÛ ÓÔÔ ÓÛÜ ßÓßÑÔá ÐÓÜ ÙÕ íÓàæÑÙíÓÔÔ ÓÛÜ ÙßÓãæå ÓÛÜ
ßÑÙâßÛ ÙÕ ÙÐÑ ÔØÛÑ ÞßÕÚ ÔÕàØÛç ÖÓà ÙÐÑ ❦ ÑÓÜÑßàÐØì ëÜäØàÕßé ÞÑßÑÛÙ ìÑßàÕÛÓÔØÙØÑà ÜÑäÑÔÕìÑÜ
ìßÕ ❈ ÑãÙàå ÓÛÜ ìÔÓáÑÜ àÕÞÙíÓÔÔ
ÓÛÜ íÓàæÑÙíÓÔÔ ÖØÙÐ ÐØà ãÕÔ×
Ó çÓÚÑé ëÙ âÛÙØÛçÙÕÛå ÐÑ
Ñ ÓÔÖÓáà ÐÕìÑÜ ÙÐÓÙ ÐÑ
ÓÛÜ àÑÑØÛç ÙÐÑÚ çßÕÖ ØÛÙÕ
ÔÑÓçâÑàé Ñ ÑÛ ❈ ÕáÑÜ ÖÕßæØÛç ìÔÓáÑÜ ÓçÓØÛàÙ ÐØà àÙâÜÑÛÙà
ÚÓÜÑ Ó ìÕàØÙØäÑ ØÚìÓãÙ ÕÛ ÐØà áÕâÛç ÓÜâÔÙàé
ØÛ ÙÐÑ èÑÔÜ ÓÛÜ ÙÐÑ ÕâÙÜÕÕß
ÓÞÙÑß ãÔÓààÑàé Ñ ÕßçÓÛØ ✤ ÑÜ
àÙâÜÑÛÙà Õ ÔØäÑàé
Ñ Øà àâßäØäÑÜ íá ÐØà ÖØÞÑå
ãÕÚìÕÛÑÛÙà ÕÞ ÐØà ❈ Õíå ÙÐÕâçÐ ÚÓÛá ÙÕâßÛÓÚÑÛÙà ÞÕß ÐØà
ÿÕÛ ÓÛÜ ✣ ÓÖÛÓ ÖÑÔãÕÚÑÜ ✣ ÓÖÛÓå ÓÛÜ ÜÓâçÐÙÑßàå ❊ ßØÛ
ÐÑ ÜØÜ ÛÕÙ ÑÛ ❈ Õá ÙÐÑ õØçÐÙà
àÙâÜÑÛÙàå ÞßÕÚ óÓçØã ÙÕ ìØÛç ÙÐÑØß èßàÙ ÜÓâçÐÙÑßå ❊ ßØÛå
ÓÛÜ ÿÑÛÑÑ ÕÞ ❇ ÓæÑß ðØÙá ✳ ÐØà
äØÓ àÚÓÔÔ ÓØßãßÓÞÙ ØÛÙÕ ÿÑÜ Õ à
ìÕÛç ÙÕ ÿÕãæ×ôãØààÕßà×êÓìÑß ØÛ óÓßãÐ ÕÞ ò ✾✾✾ å ÓÛÜ ÙÐÑØß
ìÓßÑÛÙàå ❏ ÕÑ ÓÛÜ ❏ âÔØÓ ❇ ÔØÛãÕÑ
ÕßàÑ ÿÓÛãÐ ÙÕ àÓÚìÔÑ ÙÐÑ
àÑãÕÛÜ ÜÓâçÐÙÑßå ÿÑÛÑÑå ØÛ
ÕÞ óÓÜßÓà ✳ ÐØà àØàÙÑßå ❊ ÔÔÑÛ
íÑãÓâàÑ ÐÑ ÞÑÔÙ çÓÚØÛç ÓÛÜ
àÙßÑÓÚà ØÛ ÙÐÑ ßÑçØÕÛé ÿÕÛ
àÙßÓÙÑçá ÖÑßÑ àÕ çÕÕÜ ÞÕß
ÖÓà ÓÛ ÑÛÙÑßÙÓØÛØÛç àÙÕßá
ÚÑÛÙÓÔ çßÕÖÙÐé ÿÕÛ ÑÛ ❈ ÕáÑÜ
ÓÛÜ ❈ ÕæÑ ÙÑÔÔÑß ÓÛÜ ÔØæÑÜ ÙÕ
ÙÑÓãÐØÛç àÕãØÓÔ ÓÛÜ àÙßÓÙ×
ÙÑÔÔ àÙÕßØÑà ÕÞ ÐØà Ñ ① ìÑßØÑÛãÑà Ñçá çÓÚÑà ÙÕ ÐØà ÞÓÚØÔá ÓÛÜ
ØÛ ÙÐÑ èÑÔÜé
àÙâÜÑÛÙà ØÛãÔâÜØÛç óÓçØã ÓÛÜ
✎✏
P✏
ÿÕÛ ÖÓà ÓÛ ÓäØÜ çÓÚÑßé
ÒÑßÑÖÕÔÞé
ÿÕÛ ÓÛÜ ✣ ÓÖÛÓ ÚÕäÑÜ ÙÕ
✣ âÛçÑÕÛà ÓÛÜ ✣ ßÓçÕÛàå
ãÐÑààå ÜÓßÙàå ìØÛç ìÕÛçå
❇ ÓæÑß ðØÙá ØÛ ÙÐÑ ÞÓÔÔ ÕÞ ò ✾✾ þ
ãÓßÜà Ñ ÐÑ ÑÛ ❈ ÕáÑÜ íÕÙÐ
ÖÐÑßÑ ✣ ÓÖÛÓ ÐÓÜ ❈ âàÙ ÙÓæÑÛ
ãÕÚìÑÙØÙØäÑ ÓÛÜ àÕãØÓÔ çÓÚÑàé Ó ÙÑÓãÐØÛç ìÕàØÙØÕÛ ÓÙ ❇ ÓæÑß
✷✑✒✓ ✔✕✖✗❝✕ ✘✙✗❡❡✙✚ ✛✜✢❡✗ ✔✣✙✤
ÏÐßÕâçÐÕâÙ ãÕÔÔÑçÑå ÿÕÛå
ØçÐ ôãÐÕÕÔé ÿÕÛ ãÕÚÚâÙÑÜ
✭✦rs✧
❧★✩✧ ❛✩✧★r ✪r♦❛✫✬❛✮ ✧tr✯s ✐✯✧♦ ✶✰✧✲✳
✣ ÓÖÛÓ ÓÛÜ äÓßØÕâà ÞßØÑÛÜà íÓãæ ÓÛÜ ÞÕßÙÐ ÙÕ ❦ Ó ❚ ßÓÛÜÑ
✴❡
✜❝❝❡✵✙
❞❡✹✣✙✚ ❝✗❡❞✣✙✚ ❝✜✺✕ ✻ ❝✕❡❝✢✺✼
ÓÛÜ ßÕÕÚÚÓÙÑà ìÔÓáÑÜ ÿÕÕæ ÞÕß ÐØà ❖✣❋ Ò ❈ Õíé ÿÓÙÐÑß
❉♦✯❛✧✐♦✯s
❚t★s✫❛✮s❀❚✲trs✫❛✮s ❁ ❙❛✧tr✫❛✮s ❂❃✶
❛✽✽★✿✧★✫
ÓÛÜ ÕÙÐÑß çÓÚÑà ÚÕàÙ ÖÑÑæ× ÙÐÓÛ ãÐÓàÑ ❖✣❋ Ò ❈ Õíà ÓÔÔ
❄❅❊❊
❋●■❑▲▲▼◆
❖▲◗▲❘❯
❯❱▲ ❳◗❩❬❳❊◆ ■❭ ❪❳❫▲● ❴■❵◗❯❜❢
ÑÛÜ ÛØçÐÙàé ✣ ÓÖÛÓ ÓÛÜ ÿÕÛ
ÕäÑß ÙÐÑ àÙÓÙÑå ÿÕÛ ÜÑãØÜÑÜ ÙÕ
ßÑÙâßÛ ÙÕ âÛØäÑßàØÙá ÙÕ çÑÙ ÐØà
ìÔÓáÑÜ ØÛ ãÕÚìÑÙØÙØäÑ ÜÓßÙ
ÔÑÓçâÑà ÓÛÜ ÖÑßÑ ØÛÙßÕÜâãÑÜ ÙÑÓãÐØÛç ÜÑçßÑÑé ✥ Û ò ✾✾② å ÐÑ
ÙÕ Ò óÓçØãî ÏÐÑ ❚ ÓÙÐÑßØÛçå Ó
àÙâÜÑÛÙ×ÙÓâçÐÙ ÓÙ âÛÙØÛç×
Ó ãÕÔÔÑãÙØíÔÑ ãÓßÜ çÓÚÑé ✥ Ù
ÙÕÛ ÓÛÜ ÙÐÑÛ ÙÕÕæ ÕäÑß ÙÐÑ
ãÕÛÙØÛâÑÜ ÙÕ íÑ Ó çÓÚÑ ÐÑ
àãØÑÛãÑ ìÕàØÙØÕÛ ÙÐÑ ÞÕÔÔÕÖØÛç
ÑÛ ❈ ÕáÑÜ ÞÕß ÙÐÑ ßÑàÙ ÕÞ ÐØà
áÑÓß ÖÐÑßÑ ÐÑ ÙÓâçÐÙ âÛÙØÔ
ÔØÞÑé ÏÐÑá íÕÙÐ ìÓßÙØãØìÓÙÑÜ
ÐØà ÜÑÓÙÐé ÿÕÛ ÙÓâçÐÙ ÚÓÛá
ØÛ óÓçØã ÙÕâßÛÓÚÑÛÙà ÓÛÜ
ÜØÞÞÑßÑÛÙ ãÕâßàÑà ÓÙ âÛÙØÛç×
ÿÕÛ ÖÓà ØÛäØÙÑÜ ÙÕ ìÔÓá ÓÙ
ÙÕÛ ôãÐÕÕÔ ÓÛÜ ÚÓÜÑ ÓÚÓ ✤ ØÛç
✭❇ ØÔÔ ✦ ✣ ØÔÔÓßÜ ÓÛÜ ÙÐÑØß ãÐØÔ×
ÜßÑÛå ëÔÔØàÕÛå ÿÓãÐÑÔå ❑ ßØàÙÑÛ
ÓÛÜ ëÛÜßÑÖ ÕÞ ðÓßßÕÔÔÙÕÛå
ÏÑ ① Óà ✳ ÐØà âÛãÔÑàå ❑ ÑÛ×
ÛÑÙÐ ✭❨ äÕÛÛÑ ✦ ❇ ÔØÛãÕÑå ❇ Õí
✭✣ ÕÛÛÓ ✦ ❇ ÔØÛãÕÑå ✣ ÕÛ Ò❇ â ✤✤Ó
❇ ÔØÛãÕÑå ✣ ÓäØÜ ✭ ôâÑ ✦ ❇ ÔØÛãÕÑ
ÓÛÜ ðÐÓßÔÑà ✭ óÓÑ ✦ ❚ ßØÞèÙÐ ✳
ÐØà ÓâÛÙå ❊ ÔÕØàÑ ❚ ßØÞèÙÐå ÓÔÕÛç
ÖØÙÐ ÚÓÛá ãÕâàØÛàé Ñ Øà ÓÔàÕ
àâßäØäÑÜ íá ÐØà ÖØÞÑ Õ à ÞÓÚØÔá
ÓÛÜ ÚÓÛá íÑÔÕäÑÜ ÞßØÑÛÜàå
ãÕÖÕßæÑßàå ÓÛÜ àÙâÜÑÛÙàé
ÿÕÛ ÖÓà ìßÑãÑÜÑÜ ØÛ ÜÑÓÙÐ
íá ÐØà çßÓÛÜìÓßÑÛÙàå ÒØÔÔØà
ÓÛÜ óÓÜçØÑ ❚ ßØÞèÙÐå ÓÛÜ
❊ ÔØ ✤ ÓíÑÙÐ ÓÛÜ ❏ ÕÐÛ ❇ ÔØÛãÕÑ ✳
ÐØà çßÑÓÙ×ÓâÛÙå óáßÙÔÑ ÿÕÜç×
Ñßà ✳ ÐØà âÛãÔÑå êÓâÔ ❚ ßØÞèÙÐ ✳
ÐØà ãÕâàØÛå ❑ ÓßÑÛ ÿÕíØÛÑÙÙÑ ✳
ÓÛÜ ÐØà ÞÓÙÐÑß×ØÛ×ÔÓÖå ✣ ÕÛ
r⑨✈❝ ⑨⑩t⑨ ❞ ❢✐rt ❞⑩❢ r⑨❤❥ ❸❞⑩❥
❸❝➊⑨r❝ r⑨❧❧✐⑩❣ ❞t ❧❝❞st ⑨⑩❤❝ ❞⑩❢
❤⑨⑦✐⑩❣ t⑨ r❝st ⑨⑩ t❼❝ s❼⑨✉❧❢❝r
⑨➊ t❼❝ ❼✐❣❼✇❞♥③ ❶❧❞r❥ t⑨❧❢ ♣⑨❧✐❤❝
❼❝ ❼❞❢ ➊❞❧❧❝⑩ ❞s❧❝❝♣ ✇❼✐❧❝ ❢r✐✈❷
✐⑩❣③ ❜❝ ✇❞s ❤✐t❝❢ ⑨⑩ ❞ ❤❼❞r❣❝ ⑨➊
❤❞r❝❧❝ss ❢r✐✈✐⑩❣ ❞⑩❢ tr❞⑩s♣⑨rt❝❢
❸♥ ❞⑦❸✉❧❞⑩❤❝ t⑨ ❹t③ q❧♣❼⑨⑩✉s
⑧❝❢✐❤❞❧ ❶❝⑩t❝r ✐⑩ ➂❞❥❝r ❶✐t♥③
➼⑨ ⑨t❼❝r ✐⑩➊⑨r⑦❞t✐⑨⑩ ❞❸⑨✉t ❼✐s
❤⑨⑩❢✐t✐⑨⑩ ✇❞s ❞✈❞✐❧❞❸❧❝ ✐⑩ t✐⑦❝
➊⑨r t❼✐s r❝♣⑨rt③
➌❪❪❳❯❴❯➲ ➟❙❴❩❴❙◗❬❯
♠q➣➋➳➄➡ ➃♠ ➄➡❽➣❹➉➡➄➡➁
❹➡➶ ➃♠♠➡➼➁➡➄➉➃ ➄➡❻➃➄➉
♠➃➋➋➃❾➣➼❽ ❶❜q➼❽➡ ➃♠ ➄➡❹➣❷
➁➡➼❶➡ ❞⑩❢ ♠q➣➋➳➄➡➉➃ ⑧q➹➡
q➼➼➳q➋ ➄➡❻➃➄➉➺❾❞rr❝⑩ ➡r✈✐⑩
⑧❞♥♦ ➀➤♦ ⑨➊ ❻❝⑩❢❧❝t⑨⑩♦ ➤➺➝⑤ ♣③⑦③
➉✉❝s❢❞♥♦ ➠✉❧♥ ④➝♦ ✐⑩ t❼❝ ⑤⑤⑥⑥
❸❧⑨❤❥ ⑨➊ ❶❞⑦♣❸❝❧❧ ❹tr❝❝t➽ ➞❞✐❧❝❢
❞⑩❢ ❧❞t❝r r❝❧❝❞s❝❢③
✣ ÓäØàé
ÏÐÑ ÞÓÚØÔá Óàæà ÙÐÓÙ ÓÛá
ÜÕÛÓÙØÕÛà ìÑÕìÔÑ ÖØàÐ ÙÕ
ÚÓæÑ íÑ ÜØßÑãÙÑÜ ÙÕ ÙÐÑ ❇ ØÔÔØÑ
ÿâÙÐ ❇ ÕÕÙàÚÓ ❖ âÙìÓÙØÑÛÙ
ðÔØÛØã ØÛ ❇ ÓæÑß ðØÙá ÙÕ ÐÑÔì
ìâßãÐÓàÑ Ó ÖÕâÛÜ ÙßÑÓÙÚÑÛÙ
ãÐÓØßé
❶❷❸❹❺ ❺❻❼❺ ❽❸❾
❾❿➀➁❻➂➂➂ ➃❷➄
➅❷❸❹❺ ➆❽➁❻ ❺❷
➇❷➈❻ ➉❻❻ ➄➉➊
➋➌ ➍➎➏➐➎➑ ➒➏➓➌
➏➔➔→➣↔↕➒➌↔↕➙
❣❤❥❦ ♠♥♣q✉✇q②✈ ♠q①③♥ ④⑤⑥②
⑦⑧⑨⑩⑦❣❤⑩⑦❣❣❤
➛➜➝ ➞➟➠➡➢➤ ➥➦➟➤➤➦
➧➨➜➩➧➛➫➩➫➭➯➲
➳➵➸➺➻ ➼➽➾➻➥➚
➧➨➜➩➧➜➪➩➯➜➝➝