Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 31, 2019, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲✩✪✦✩★✪❆❨
❇ ❍✁◆❉ ✂❍ ❊❈ ◆ ❊ ❙❋ ✂❍ ❈✄❘❇❙◆ ❇✁▲▲Õ❊ ❉ ▼✁❊ ✁◆ ❊✄▲ ▼✿ ☎✄● ✆✄
✻✼✽✾❀❁✼❂
❃❄❅❑❖✼❅P
✝✞✟✠✡☛☞ ✌✍✎✞✟ ✏✑✒☛✓✔ ✕✡☛✖✞ ✗✘✙✚ ✛ ✜✍✎✞✟✖✡✓✔❝✞✟✍✢✣✤✖✑✥ ◗♦✉r ❣✉✐❞❡ t♦ t❤❡
❢♦♦t❜❛❧❧ ❣❛♠❡ ❛♥❞
✶✷✸✹✺ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts s❡t
❢♦r t❤✐s ✇❡❡❦❡♥❞
❏✭✮✯ ✰✱✲ ✳✴✱✵
■✦ ❚✧■★ ✩✪■❚■✫✦✬
◗✖✁✗✘ ✙✁✚✛
ØÙÙÚ ÛÜÝ Þßàá
âÙ ã äåæàçèßæéè
êëìíîïðñòóóôôðõöó
÷íøðñôëùúëîøïúíøûðüîõ
ýùøöïëëóþÿð t íøýïöõ ✳
❯❱❳❩❬❭❳❯❪❭❭❫❭❬❴
⑨ ❵ ➂ ❥ ⑩ ➃ ♣ ❶ ➄ q ❷ ① ➅ ❸ ② ➆ ❹ ❵ ➇ ⑩ ♣ ❺ q ➈➉ ❻ ③ ⑩ ④ ❷ ➈ ❼ ➆ q ❷ ➊ ⑤ ⑨ ➋ ❥ ❶ ➌ ⑥ ➄ ❽❻ ➍ ⑦ ❾ ➎ ❥ ➌ ❿ ⑧ ➅ ➀➁ ❵ ➋➃ ➀ ➈
➻➼➽➽➾➚➪ ➶➹➘➴➾➷ ➬➮➱➴➼➘ ✃❐ ❒➱➪➼➽ ➬➾➴❮ ❰➱➘➴ Ï➼➼➷ Ð➽➾Ñ➱❮ ➶❐➴➼➽➷➮➮➷
❇ ✁✂✄✁☎✆
✝ Ü ✞ éè ❈ ß ✟ Ý ❋ ßèé
Ûé ❉ Üè ✟✠ é ✡✟ æÜ ✡ à
Ùå ✟ ÚÙÙè æåè ✡ ß ✡❜
✇ ß ✟ áß ✡ çß ✟ Ý ❧ ß ✠ ß ✟ à
❚☛ í ÿð t íø ❡ ïøí ☞ íìðøö ✌
♠ íüö ☛ ðë ï ♠ ìóëíôð úðü
óü óùöôóóø úùøüïüò ✍ ïö ☛ ïü
ö ☛ í îïöõ ñï ♠ ïöë ✱ ïüîñùôïüò
úùøü úðøøíñë ✳❚☛ í ùëí óþ
ìóøöðúñíîóó t ïüò ëöó ✈ íë
✭ òøïññë ✎ ùëïüò ñï ✏ ùí ✑ íô óø
úóööñíôþùíñë ïë ðññó ✍ íô ✳
ÿùøü ìíø ♠ ïöë ðøíüóö ✈ ðñïô
ôùøïüò ö ☛ í úùøü úðü ✱ ðüô
üí ✍ ìíø ♠ ïöë ✍ ïññüóö úí ïë ✌
ëùíôùüöïñö ☛ í úðü ïë ñïþöíô ✳
❚☛ í úðü ✍ ïññ øí ♠ ðïü ïü
íþþíîö ùüöïñþùøö ☛ íø üóöïîí ✳
âèÜ ✒✓ ç Úé ❧ ÜÝà Ù ✔ éè
❍ é ❧❧ à ❈ Ü ✡ ÝÙ ✡ ÛÜ ✠
✟ áßà ✇ éé ✞✕ èÙÜÚ
ç ❧ ÙàéÚ ✡ é ♥✟ ✇ éé ✞
❱ ïëïöóøë ìñðüüïüò öó
îøóëë ÷íññë ýðüõóü ☞ ð ♠
ë ☛ óùñô í s ìíîö ôíñðõë ö ☛ ïë
✍ íí t ✍☛ ïñíöøùî t ë ♠ ó ✈ í
ñðøòíúíð ♠ ë ✱ îðññíôëöóì
ñóòë ✱ ö ☛ ðö ✍ ïññ îóüöøóñ ✍ ðöíø
ß ó ✍ ✍☛ ïñíîøí ✍ ë ôó ♠ ðïü ✌
öíüðüîí óü ö ☛ í ôð ♠ öóôðõ
ðüô ❚☛ ùøëôðõ ✳
❡ øó ♠ êùò ✳ ✺✌✽✱ öøðþ ✑ î
ðîøóëë ö ☛ í ôð ♠ ✍ ïññ úí
îñóëíôþøó ♠ ✼ ð ✳♠✳ öó ✸
ì ✳♠✳ P☞❚ íðî ☛ ôðõ ✍☛ ïñí
ö ☛ í ëöóì ñóòë ðøí ïüëöðññíô ✳
êëïüòñí ñðüí ✍ ïññ úí óìíü
ôðïñõ þøó ♠ ✶✶ ð ✳♠✳ öóüóóü
öóðññó ✍ ✈ í ☛ ïîñíë öó îøóëë ✳
❲✂✜✚✙✂
âÙÚÜÝ
✾✢ ✣ ✤✥
▼ óëöñõ ëùüüõ
âáåèàÚÜÝ
✾✦ ✣ ✤✥
▼ óëöñõ ëùüüõ
✧✉★★ ❢♦r✩❝❛✪✫ ♦✬ ✫❤✩ ✮❛❝❦
♦❢ ✫❤✩ ✯ ✪✩❝✫✰♦✬✲
❚☛ íëìðîí úíñó ✍ ✍ ïññ úí
úñðü t óü ïëëùíë ôíñï ✈ íøíô
óøëóñôþøó ♠ úó s íë ✳❚☛ í
ëìðîí ïë þóøð ìóëöðòíñðúíñ
þóø ïëëùíë ö ☛ ðö ðøí ♠ ðïñíô ✳
ÒÓ ÔÖ×Ø ÙÖÚÚÛØÜ ÝÞàáâãäåæçèâãàéê
ëìíîïðñò óôõíö÷ ôïð øùúîì ûøöüïùîîìñ úîöý ñîôìþú ùúî ñùîîý ôïð ìüÿÿîð ùîììôíï íï ùúî ▼ ôì ❜ öî ❈ ìîî ❦ ôìîô
▼ øïðô÷ íùú úøüïðñ ôïð øï úøìñî ❜ ôþ ❦ ò íïþöüðíïÿò óìøõ öîóùò t ôïðí ❛ õíùúò ❆ üùüõï ✁ ôïöî÷ò ❛ ôõüôö t î÷ï ❡
øöðñò ❚ ÷öîì ❆ ïðîìñò s øï ✂ ïðíþøùù ôïð ❆ ñúö÷ï ✄ ô ☎ öî÷ ✳❚ úî úøüïðñ ❜ îöøïÿ ùø t î÷ïøöðñ ✳
✴✵ ✴❊✹✿ ✆ ❅✿ ✝ ✹✵ ② ❅❊
❘❨❙②❬■◆❖❘❙❯▲◆❏❳❨②❩▲◆❙❬❭❪❏■❫
➤③➃✐①⑩ ③⑥❸ ❶q✐♣⑥❸❣ ⑦③❥♣ ❥ ⑤✐⑥♣❸ ✐⑥
④⑦♣ ❣♣③q❷⑦ ❶⑤q ③ ❼③❽♣q ❾✐④⑩ ➃③⑥ ✐⑥
④⑦♣ ➧①❽⑦⑤q⑥ ➀⑤❞⑥④③✐⑥❣ ❵❞④ ④⑦♣⑩Õ❥♣
❶⑤❞⑥❸ ⑥⑤ ❣✐➂⑥ ⑤❶ ➁♣qq✐❷❽ ❴❞❣④✐⑥
❾⑤③④♣❣❺
❾⑤③④♣❣❿ ➭➆❿⑨③❣ ①③❣④
❣♣♣⑥ ➤q✐❸③⑩ ③❶④♣q⑥⑤⑤⑥
⑨⑦♣⑥ ⑦♣ ④③①❽♣❸ ⑨✐④⑦ ⑦✐❣
➂q③⑥❸➃⑤④⑦♣q ✐⑥ ❼③❽♣q
❾✐④⑩❺
❏ ♣qq⑩ ➧⑥❸✐❷⑤④④❿❾⑤③④♣❣Õ
❣④♣⑧❶③④⑦♣q❿❣③✐❸ ❾⑤③④♣❣
✍✎✏✑✒✓
❸✐❸⑥Õ④ ④♣①① ③⑥⑩⑤⑥♣ ⑨⑦♣q♣
⑦♣ ⑨③❣ ➂⑤✐⑥➂❺➡♣ ❷⑤①①♣❷④♣❸ ③ ⑧✐❣④⑤①
⑦♣ ⑤⑨⑥♣❸ ③⑥❸ ①♣❶④ ✐⑥ ⑦✐❣ ❵①③❷❽ ❏ ♣♣⑧
❾⑦♣q⑤❽♣♣❺
❴ ⑦❞❷❽①♣❵♣qq⑩ ⑧✐❷❽♣q ♣③q①⑩ ➋③④❞q➌
❸③⑩ ❶⑤❞⑥❸ ④⑦♣ ❥♣⑦✐❷①♣ ⑧③q❽♣❸ ✐⑥ ④⑦♣
➃✐❸❸①♣ ⑤❶ ④⑦♣ ➂q③❥♣① q⑤③❸ ④⑦③④ ①♣③❸❣
④⑤ ④⑦♣ ➤⑤q♣❣④ ➋♣q❥✐❷♣Õ❣ ➀③q❵①♣❾q♣♣❽
➠✐❷⑥✐❷❴q♣③❺
➄⑦③④Õ❣ ③❵⑤❞④ ➟➃✐①♣❣ ⑨♣❣④ ⑤❶ ❼③❽♣q
❾✐④⑩❺
❼③❽♣q ❾⑤❞⑥④⑩ ❯ ⑥❸♣q❣⑦♣q✐❶❶ ❏ ♣❶➦③⑥
❴q❣❸③①① ❣③✐❸④⑦♣ ❵♣qq⑩ ⑧✐❷❽♣q ➃⑤❥♣❸④⑦♣
❥♣⑦✐❷①♣④⑤④⑦♣❣✐❸♣⑤❶④⑦♣q⑤③❸❺ ❲ ⑦♣⑥
④⑦♣ ⑧✐❷❽♣q q♣④❞q⑥♣❸❣♣❥♣q③① ⑦⑤❞q❣ ①③④♣q
③⑥❸⑥⑤④✐❷♣❸④⑦♣❷③q ⑦③❸⑥Õ④ ➃⑤❥♣❸❿④⑦♣
⑧♣q❣⑤⑥ ❷③①①♣❸④⑦♣ ➋⑦♣q✐❶❶Õ❣ ➊❶❹❷♣❺
ÒÓ ÔÖ×Ø ÙÖÚÚÛØÜ ÝÞàáâãäåæçèâãàéê
❈ úìíñ ✄ ôöíñ ☎ î ñ ❦ í ðíìîþùñ ùúî ☛ ô ❦ îì ❈ øüïù÷ ❛ úîìíóó Õ ñ ❛ îôìþú ❆ ïð t îñþüî
✌ ïíùò úíþú úôñ ❜ îîï öøø ❦ íïÿ óøì ñíÿïñ øó s îììíþ ❦❆ üñùíï ❈ øôùîñ ñíïþî
❛ ôùüìðô÷ õøìïíïÿ ✳
➦③⑥❴q❣❸③①① ❣③✐❸ ⑧⑤①✐❷♣❷⑤⑥❹q➃♣❸④⑦♣ ● ③①✐❣➅♣⑨❣❽✐❣③✐❸④⑦♣ q♣⑧⑤q④❣ ⑤❶
❏ ♣♣⑧❵♣①⑤⑥➂❣ ④⑤ ❾⑤③④♣❣❿③⑥❸④⑦③④ ⑦♣ ⑦③❸ ④⑦♣ ④✐➃✐⑥➂ ⑤❶④⑦♣❣⑤❞⑥❸ ❸⑤⑥Õ④ ➃③④❷⑦❿
⑦⑤⑨♣❥♣q❺
❵♣♣⑥ q♣⑧⑤q④♣❸➃✐❣❣✐⑥➂❺
➄⑦♣ ⑥⑤✐❣♣❿⑦♣ ❣③✐❸❿ Ò ❷⑤❞①❸⑦③❥♣ ❵♣♣⑥
❾⑦q✐❣ ● ③①✐❣➅♣⑨❣❽✐❿⑨⑦⑤❷⑤⑤q❸✐⑥③④♣❣
③⑥⑩④⑦✐⑥➂❺ Ó
❼③❽♣q ❾⑤❞⑥④⑩Õ❣ ➋♣③q❷⑦ ③⑥❸ ❘ ♣❣❷❞♣
✴✵ ➙✹✵➛❅✿ ➙✹➜❅➝✵
➞➞❙❏■❘②❖❘❙❯▲◆❏❳❨②❩▲◆❙❬❭❪❏■❫
➄⑨⑤ ❹q♣❣❿ ④⑦♣ ①③q➂♣❣④ ⑤❶
⑨⑦✐❷⑦ ❷⑤❥♣q♣❸ ③❵⑤❞④ ➉➟
③❷q♣❣❿ ❵❞q⑥♣❸ ✐⑥ ❣③➂♣❵q❞❣⑦
③⑥❸ ➂q③❣❣ ➄❞♣❣❸③⑩ ③❶④♣q➌
⑥⑤⑤⑥ ⑤⑥ ④⑦♣ ❣⑤❞④⑦ ❣①⑤⑧♣❣ ⑤❶
❾⑤⑩⑤④♣ ➠⑤✐⑥④❿ ③ ❣➃③①① ❵❞④④♣
③❵⑤❞④ ➆ ➃✐①♣❣ ⑥⑤q④⑦♣③❣④ ⑤❶
➡③✐⑥♣❣❺
➄⑦♣ ❣➃③①①♣q ❹q♣❿ ⑨⑦✐❷⑦
⑨③❣ ③❵⑤❞④ ⑤⑥♣➌➢❞③q④♣q ④⑤
⑤⑥♣➌⑦③①❶ ③❷q♣ ❣⑤❞④⑦ ⑤❶ ④⑦♣
①③q➂♣q ❵①③➅♣❿ ❵❞q⑥♣❸ ③❵⑤❞④
⑤⑥♣➌④♣⑥④⑦ ⑤❶ ③⑥ ③❷q♣❿ ❣③✐❸
➋④♣❥♣ ➀♣⑩♣q❿ ⑨✐①❸①③⑥❸ ❹q♣
❣❞⑧♣q❥✐❣⑤q ③④ ④⑦♣ ➊q♣➂⑤⑥
➁♣⑧③q④➃♣⑥④ ⑤❶ ➤⑤q♣❣④q⑩Õ❣
❼③❽♣q ❾✐④⑩ ⑤❶❹❷♣❺
❴ ❹q♣ ✐⑥❥♣❣④✐➂③④⑤q ❶q⑤➃
④⑦♣ ❼➥➀Õ❣ ➦③①♣ ➁✐❣④q✐❷④
③qq✐❥♣❸ ➄❞♣❣❸③⑩ ♣❥♣⑥✐⑥➂ ④⑤
④q⑩ ④⑤ ❸♣④♣q➃✐⑥♣ ④⑦♣ ❷③❞❣♣
⑤❶ ④⑦♣ ❹q♣❣❺
➤✐q♣ ⑤❶❹❷✐③①❣ ⑦③❥♣ q❞①♣❸
⑤❞④ ①✐➂⑦④⑥✐⑥➂ ③❣ ④⑦♣ ❷❞①➌
⑧q✐④❿ ➀♣⑩♣q ❣③✐❸❺
➡♣ ❣③✐❸ ❵⑤④⑦ ❹q♣❣
❣④③q④♣❸ ❵♣⑥♣③④⑦ ③⑥ ➊q♣➂⑤⑥
➄q③✐① ➧①♣❷④q✐❷ ❾⑤⑤⑧♣q③④✐❥♣
⑧⑤⑨♣q ①✐⑥♣❺
➄⑦♣ ①③q➂♣q ❵①③➅♣ ❵❞q⑥♣❸
➃⑤❣④①⑩ ⑤⑥ ⑧q✐❥③④♣ q③⑥➂♣➌
①③⑥❸❿ ❵❞④ ➨③➃♣❣ ③①❣⑤
❣⑧q♣③❸ ④⑤ ③❵⑤❞④ ➩ ④⑤ ➫
③❷q♣❣ ⑤❶ ❼➥➀ ①③⑥❸❿ ➀♣⑩♣q
❣③✐❸❺
➄⑦♣q♣ ③q♣ ④⑨⑤ ❣♣⑧③q③④♣
⑧③q❷♣①❣ ⑤❶ ❼➥➀ ①③⑥❸❿
④⑤④③①✐⑥➂ ③❵⑤❞④ ➩➭➈ ③❷q♣❣❿
✐⑥ ④⑦♣ ③q♣③❺ ❼⑤④⑦ ⑧③q❷♣①❣
③q♣ ❣❞qq⑤❞⑥❸♣❸ ❵⑩ ⑧q✐❥③④♣
⑧q⑤⑧♣q④⑩❺
➍➎➎ ➯➲➳➵➸➓➔→➣➎ ➺↕
④♣③➃❿❣③✐❸❣♣③q❷⑦♣q❣❿⑨⑦⑤⑦③❥♣q♣➌
➄♣qq③✐⑥ ✐⑥ ④⑦♣ ❣♣③q❷⑦ ③q♣③ ✐❣ q❞➂➂♣❸❿
④❞q⑥♣❸④⑤④⑦♣ ③q♣③❸③✐①⑩❣✐⑥❷♣ ➋③④❞q❸③⑩❿ ⑨✐④⑦ ❣④♣♣⑧ ❣①⑤⑧♣❣❿ ❸♣⑥❣♣ ❥♣➂♣④③④✐⑤⑥
③q♣ ❶⑤❷❞❣✐⑥➂ ⑤⑥ ③⑥ ③q♣③⑨⑦♣q♣ ⑧♣⑤⑧①♣ ③⑥❸ ➃③⑥⑩ ❸⑤⑨⑥ ④q♣♣❣❺
q♣⑧⑤q④♣❸①⑩⑦♣③q❸③①⑤❞❸ ❵③⑥➂ ➤q✐❸③⑩
➍➎➎ ❙ ➵➐➳ ✞✟ ➓➔→➣➎ ➺↕
♣❥♣⑥✐⑥➂❺
ÒÓ ÔÖ×Ø ÙÖÚÚÛØÜ ÝÞàáâãäåæçèâãàéê
✠ îìì÷ ✂ ïðíþøùù ñô÷ñ úíñ ñùîýñøï Õ ñ þôì ôñ óøüïð ✡ üñù ô óî ÷ôìðñ ❜ îúíïð úíõ ❜ ÷ ô ❜ îìì÷ ýíþ ❦ îì íï ùúî ▼ ôì ❜ öî
❈ ìîî ❦ ôìîô îñù øó ☛ ô ❦ îì ❈ íù÷ ❛ ôùüìðô÷ ✳ ❛ ùíöö õíññíïÿ íñ ✂ ïðíþøùù ☞ ñ ñùîýñøïò s îììíþ ❦ ❈ øôùîñ ✳
✴✵ ✷✹✻✹✿❀❁✹ ❂❃❄❅✿✿❆❊
●■❏■❑❑▲◆❖❘❙❯▲◆❏❳❨②❩▲◆❙❬❭❪❏■❫
❴❵❞❣✐❥♣ q♣①③④✐⑤⑥❣⑦✐⑧❣
⑦③❥♣ ③①⑨③⑩❣ ❵♣♣⑥ ③ ⑧③q④ ⑤❶
❣⑤❷✐♣④⑩ ③⑥❸ ⑥⑤④ ♣❥♣q⑩⑤⑥♣ ✐❣
③❵①♣ ④⑤ ❹⑥❸ ④⑦♣ ⑦♣①⑧ ④⑦③④
④⑦♣⑩ ⑥♣♣❸❺❻⑥ ❼③❽♣q ❾⑤❞⑥④⑩❿
➀③⑩➁③⑩ ❻⑥❷❺ ✐❣ ⑨⑤q❽✐⑥➂ ④⑤
⑦♣①⑧ ❥✐❷④✐➃❣ ③⑥⑩ ⑨③⑩ ④⑦♣⑩
❷③⑥❺➄⑦♣ ⑤q➂③⑥✐➅③④✐⑤⑥Õ❣
⑤❶❹❷♣ ✐❣ ③④ ➆➇➈➉ ➊③❽ ➋④❺ ✐⑥
❼③❽♣q ❾✐④⑩❺
➀③⑩➁③⑩ ⑨⑤q❽❣ ④⑤ ⑦♣①⑧
❥✐❷④✐➃❣ ⑤❶ ③①① ❶⑤q➃❣ ⑤❶ ③❵❞❣♣
✐⑥❷①❞❸✐⑥➂ ❸⑤➃♣❣④✐❷❿ ❷⑦✐①❸❿
♣①❸♣q①⑩ ③⑥❸ ❸✐❣③❵①♣❸❺
➀③⑩➁③⑩ ③①❣⑤ ❷⑤⑥❶q⑤⑥④❣
④♣♣⑥ ❸③④✐⑥➂ ❥✐⑤①♣⑥❷♣❿ ❣④③①❽➌
✐⑥➂ ③⑥❸ ❷⑩❵♣q❵❞①①⑩✐⑥➂❿
⑨⑤q❽✐⑥➂ ⑨✐④⑦ ⑤④⑦♣q ❷⑤➃➌
➃❞⑥✐④⑩ ⑧③q④⑥♣q❣ ④⑤ q③✐❣♣
③⑨③q♣⑥♣❣❣ ③❵⑤❞④ ④⑦♣❣♣
✐❣❣❞♣❣❺
➍➎➎ ➏➐➑➒➐➑➓➔→➣➎ ↔↕
↕➙➛➜➝➞➛➛➟➟➟
➟ ➟ ➟➟➟ ➟➟➟ ➟ ➟ ➟➟➟ ➟➟➟ ➠ ➟➟➟➟➟ ↕ ➟ ➡ ➟➟➟➢➩ ➢↕
➤➳➵➜
➸➛➟➟➟➟➟ ➻ ➟ ➼ ➟➟➟ ➽➞➾➛➟➟➟
➪➞➥➨➩➶➶➼➟➟➟➟ ➟ ➟➟➟ ➟➟➟ ➟ ➟➚ ➟➟➟ ↕ ➟➟➟➟ ➡ ➟➟➹↕ ➲↕
➽➞➾➛
➳➫ ➬➞➸➳➨➧➟
➱➞➝➜➳➨ ✃➞➝➙➛➟➟➟➟
➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟ ➟➺➩ ➺↕
➟➟➟➟➟➟➟➺➩ ➺➩
➟➟➟➟➟ ➟➟➟➟❐➩
➟➟➢➩
❰ÏÐÒÓ
➤➥➦➞➝➧➥➨➟➟➟
➤➳➵➵➙➝➜
➘➳➨➳➛➸➳➴➞➟➟➟
➮➶➜
➻
➱➴➳➨➻➛➟➟➟➟
➙➥➨➜➞➛➟➟➟
➟
➟➟➟
➟
➢➩➡
➟
➟➟➟
➟
➟➟➟
➟
➟➟➟
➟
➟➟➟
➤➦➥➛➛➜➫➜➞➧➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➭↕➯➲↕
➤➨➳➛➛➾➳➨➧➟➟➟➟➟➟➟➟➚↕➡ ➲↕
➷➳➻➻➞➨➼ ➬➞➛➙➦➻➛➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➢➩
➮➴➜➝➜➳➝➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➭➩
❒➞➥➻❮➞➨➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➟➹↕
Ô➛➛➙➞ ➺❐Ö ➢➹ ➴➥×➞➛
➏➐■✪❆❨ Ñ ✧■➑■✦➒ ❚✫ ✧■✪✪✩✦ ➓❆➑✩➔ ➒✩→ ■✦ ❚✧✩ ✩❆➒➓✩ ➣❆↔ ❲■➓✪✩➐✦✩★★