Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 24, 2019, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➠➡ ➢➤➥➐ ➦➧➓➐➨➩➐➨ ➫ ➧➔➭➐➨ ➯➲➤→ ➥➐➨➔➙➑
➏➐➑➒➐➓➑➔→➣ ↔↕➙→ ➛➜➣ ➛➝➞➟
➳➵➸➸➺➺ ➻➼➺➽➾
❙✠✡✠☛✠ ☞✠✌❚✍✠☛
ÏÖÏ Ö❐ Ô×äÑ➱✃× Ð× ÐÑÏ ❐❮â❐ÐÑ❐ Ð× ❐Õ➱ÚÓ ÏÖÏ
➚➪➶➹➶➘➘➴➷➬ ➮➱✃❐ ❒❮➱❰Ï ❮➱❐ ❐ÐÑ❐ ÒÓ
Ô❮Ó❒ÕÖ×❰Ï ❮❒ ØÙ Ó×ÑÕ✃ ✃Ú×Û❐ ÜÖ❐Ð ÒÓ ✃❐×ÛÝ
Ú❮ç× Ò×Þ
Ò❮❐Ð×Õ ÚÑ✃❐ Ó×ÑÕÞßÐ× Ï❮×✃❰à❐ á❰❮Ü ➬ á❰❮Üâ
➘➱❐ Ñ✃ ❐Ð× Ó×ÑÕ✃ ÐÑç× ÛÑ✃✃×Ïâ➬ ÐÑç×
Ñ❰Ï ❰❮Ü ❐ÐÑ❐ ➬ Ï❮â➬ ✃❐Õ➱ããÚ× ÜÖ❐Ð Ö❐ÞßÐ❮➱ÚÏ Õ×ÑÚÖú×Ï ❐ÐÑ❐ ÒÑÓÔ× Ð× ÜÑ✃ ❐×ÚÚÖ❰ã ❐Ð× ❐Õ➱❐Ð
➬ ❐×ÚÚ ÒÓ ÏÑÏ ÜÐÑ❐ ➬ ❒❮➱❰Ï ❮➱❐âä❮❰❒Õ❮❰❐ Ð×Õ Ñ❰Ï Ð× ÏÖÏ ÒÑÕÕÓ Ò× ❒❮Õ ❐ÐÑ❐ Õ×Ñ✃❮❰ ÕÑ❐Ð×Õ
❮Õ Ú×❐ ✃Ú××ÛÖ❰ã Ï❮ã✃ ÚÖ×å ➬ ÑÒ Ï××ÛÚÓ Ð➱Õ❐Þ➬ ❐ÐÑ❰ ❒❮Õ Ú❮ç×Þ➬ ❒××Ú ➱❰Ú❮ç×Ï Ò❮✃❐ ❮❒ ❐Ð× ❐ÖÒ×Þ
❒××Ú ÚÖá× ÒÓ Ð×ÑÕ❐ ÐÑ✃ Ô××❰ ❐❮Õ❰ ❮➱❐Þæ❮Ü äÑ❰ ûÑ❐×ÚÓâ➬ ÐÑç× Ô××❰ ❐ÐÖ❰áÖ❰ã ÒÑÓÔ× Ö❐à✃ ❐ÖÒ×
➬ ❒❮ÕãÖç× Ñ❰Ï ❒❮Õã×❐ ❐ÐÖ✃å
❐❮ ➮➱✃❐ Ò❮ç× ❮❰ÞéÐÑ❐à✃ Ó❮➱Õ ÑÏçÖä×å
èéêëì➚➪➚ ➬ì ëí➶æ
è ü➪➪û➬ìýíê➹ì
★✡❆✠ ❲❖ î ☛★✡★ ïð ✒◆ ✖❝✖ ❡✒✗ ✔✕♦♦✌✙
★✡❆✠ õ ✡✡❛ ò ☛✩ ✟❖✠☛ ï ✠✕✑✔✌✎ ✑✔✕✙
✗♦✒✙ ✑✔❝✏ ✙✌◆✏ ñ ★❝✖ ❡✒✗✎
✖◆✌✣✣ ✒✙ ✏✒✓✌✑✔❝✙✘ ❡✒✗✎
②✒❡✛✎❝✌✙✖ ✑✌✣✣ ❡✒✗ ñ î ✙✣✌✏✏
✔✗✏②✕✙✖ ✏✕❝✖ ❝✙ ✑✔✌ ♦✕✏✑✱
❡✒✗ ✕✎✌ ✕②✏✒✣✗✑✌✣❡ ✚✌✎✑✕❝✙ ❝✑✧✏
✆✝✞✟
✎✕❝✏✌ ✑✔✌ ✏✗②✐✌✚✑ ✕✘✕❝✙✳ ❆✙✖
✑✎✗✌✱ ✖✒ ✙✒✑✔❝✙✘✳ ò ✛ ❡✒✗ ✕✎✌
✞❆❆❨
◆✔✌✙ ❡✒✗ ✖✒✱ ✑✌✣✣ ✔❝✓ ❡✒✗
✚✌✎✑✕❝✙✱ ✘✌✑ ✎❝✖ ✒✛ ✑✔❝✏ ♦✒✒✎
✌✬✚✗✏✌ ✛✒✎ ✕ ➇②✒❡✛✎❝✌✙✖✳➈ ❆✙✖
✑✌✣✣ ❡✒✗✎ ✛✕✑✔✌✎ ✕✙✖ ✏✑✌♦✓✒✑✔✌✎ ◆✔✕✑ ❡✒✗
✈✙✒◆ ✕✙✖ ✔✒◆ ✔✗✎✑ ❡✒✗ ✕✎✌✳
ò
óïó
★✡❆✠ ❆✲✲
✒✗ ✕✣◆✕❡✏ ✑✌✣✣ ✗✏ ✑✒ ✚✒✙✜
✏❝✖✌✎ ◆✔✌✑✔✌✎ ◆✌ ◆✒✗✣✖ ②✌ ②✌✑✑✌✎ ✒✛✛ ◆❝✑✔ ✒✎
◆❝✑✔✒✗✑ ✏✒✓✌②✒✖❡✳ ❲✔✕✑ ❝✛ ❝✑✧✏ ❡✒✗✎ ✏❝✏✑✌✎
♠❡ ✏❝✏✑✌✎ ✕✙✖ ✕✎✌ ✒✛ ✎✌✑❝✎✌✓✌✙✑ ✕✘✌ ✕✙✖
✔✕✖ ✕ ✛✕✣✣❝✙✘ ✒✗✑✳ ✛✌✣✑ ✏✔✌ ✔✕✖ ②✌✚✒✓✌ ✑✒✒
✙✌✌✖❡✱ ✕✙✖ ✏✔✌ ◆✕✏ ✍✌✎❡ ✔✗✎✑ ◆✔✌✙ ✑✒✣✖
✔✌✎ ✏✒✳ ☞✔✌ ❝✏ ✕◆✕❝✑❝✙✘ ✓❡ ✕♦✒✣✒✘❡✱ ◆✔❝✚✔
✔✕✏ ②✌✌✙ ✑✔✌ ♦✕✑✑✌✎✙ ✒✛ ✒✗✎ ✣❝✍✌✏✳ ❆✣✑✔✒✗✘✔
◆✌ ✣❝✍✌ ✮✤ ✓❝✣✌✏ ✕♦✕✎✑✱ ✔✕✍✌ ✙✒ ✖✌✏❝✎✌ ✑✒
✚✒✙✑✕✚✑ ✔✌✎✳
✲✌✚✕✗✏✌ ◆✕✏ ✗✏✗✕✣✣❡ ✑✔✌ ✒✙✌ ✏✔✌ ◆✌✙✑ ✑✒
✛✒✎ ✕✖✍❝✚✌ ✕✙✖ ✚✒✓♦✕✙❝✒✙✏✔❝♦✱ ✛✌✌✣ ✘✗❝✣✑❡
✛✒✎ ➇✕②✕✙✖✒✙❝✙✘➈ ✔✌✎ ✕✙✖ ✒✛✑✌✙ ◆✒✙✖✌✎ ❝✛
✏✔✌✧✏ ❖ ✳ ❲✌ ✕✎✌ ②✒✑✔ ✔✌✕✣✑✔❡ ✕✙✖ ✏✌✣✛✜
✏✗✛✢✚❝✌✙✑✳ ✣✒✍✌ ✔✌✎ ②✌✚✕✗✏✌ ✏✔✌✧✏ ✓❡ ✏❝✏✑✌✎✱
②✗✑ ✚✕✙ ✑✎✗✣❡ ✏✕❡ ✓❡ ✣❝✛✌ ❝✏ ✌✕✏❝✌✎ ✕✙✖ ✣✌✏✏
✚✒✓♦✣❝✚✕✑✌✖ ◆❝✑✔✒✗✑ ✔✌✎✳ ✟✔✌ ✑✔✒✗✘✔✑ ✒✛
✚✒✙✑✕✚✑❝✙✘ ✔✌✎ ❝✏ ✑✒✒ ✓✗✚✔ ✑✒ ②✌✕✎✳ ❖✙ ✑✔✌
✒✑✔✌✎ ✔✕✙✖✱ ✏✔✌✧✏ ✓❡ ✏❝✏✑✌✎✳
✥ ✲✡✟✟✡✠ ❖
☛ ✭❖❛❖✠❆★❖
★✡❆✠ ✲✡✟✟✡✠ ❖
✒✗ ✏✕❡ ❡✒✗✎ ✣❝✛✌ ❝✏
②✌✑✑✌✎ ✒✛✛ ✕✙✖ ✣✌✏✏ ✚✒✓♦✣❝✚✕✑✌✖ ◆❝✑✔✒✗✑ ❡✒✗✎
✙✌✌✖❡ ✏❝②✣❝✙✘✱ ✕✙✖ ✑✔✕✑ ❡✒✗ ✔✕✍✌ ✙✒ ✖✌✏❝✎✌
✑✒ ✚✒✙✑✕✚✑ ✔✌✎✳ ❖ ✳ ☞✒ ◆✔✕✑ ✌✬✕✚✑✣❡ ❝✏ ❡✒✗✎
✗✌✏✑❝✒✙ ❆✎✌ ❡✒✗ ◆✕❝✑❝✙✘ ✛✒✎ ✓✌ ✑✒ ➇✒✎✖✌✎➈
❡✒✗ ✑✒ ✚✕✣✣ ✔✌✎ ✕✙✖ ✕♦✒✣✒✘❝ ✌ ✟✔✌ ♦✎❝✚✌ ✛✒✎
✑✔✕✑ ◆❝✣✣ ②✌ ✏✔✒✗✣✖✌✎❝✙✘ ✕✘✕❝✙ ✑✔✌ ②✗✎✖✌✙ ✒✛
✔✌✎ ✙✌✌✖❝✙✌✏✏✳ ✛ ❡✒✗✧✎✌ ◆✒✎✎❝✌✖ ✕②✒✗✑ ✔✒◆
✏✔✌✧✏ ✖✒❝✙✘✱ ✕✏✈ ✏✒✓✌✒✙✌ ◆✔✒ ❝✏ ❝✙ ✑✒✗✚✔
◆❝✑✔ ✔✌✎✳ ✲✗✑ ✔✒✣✖ ✕ ✘✒✒✖ ✑✔✒✗✘✔✑✳ ✛ ❡✒✗
✔✕✍✌ ✔✌✕✎✖ ✙✒✑✔❝✙✘✱ ✏✔✌✧✏ ♦✎✒②✕②✣❡ ✢✙✌✳ ✲✕✖
✙✌◆✏ ✔✕✏ ✕ ◆✕❡ ✒✛ ✑✎✕✍✌✣❝✙✘ ✛✕✏✑✳
ò
ñ
ò
ò
ò
ò
ô
ò
ò
ò
õõ ò
õõïó
ö
ô
ñ
✎✏✑✒✓✏❡✔✕✴✖✗✘✙✚✚✛✜✢✣✤✘✦Pr✘✚✚
✧ ★✩✪ ✫✬ ★✪✭✬✮✯✰ ✭✱✰✯✪ ✩ ✲✩✪✳✯ ✵✪✯✯ ✫✱ ✶✯✷✵✭✱✯ ✸✫✵✹✺ ✶✻✼✻✺✽✭✯✬✰✩✹✻ ✸✪✯✾✬ ✩✪✯ ✾✿✪❀✫✱✳
✵✿ ✪✯✬✵✿✪✯ ✯✲✯★✵✪✫★✫✵✹ t✿✪ ✮✭✱✰✪✯✰✬ ✿t ✵✮✿✭✬✩✱✰✬ ✿t ✷✯✿✷✲✯ ✫✱ ✶✯✾ ✼✯✪✬✯✹ ✩t✵✯✪ ✷✿✾✯✪❁
t✭✲ ✬✵✿✪❢✬ ❂✲✯✾ ✩★✪✿✬✬ ✵✮✯ ✬✵✩✵✯✻
✕✎✌ ✖✒❝✙✘ ❝✑ ②✌✚✕✗✏✌ ❡✒✗ ✛✌✌✣
✗✙✣✒✍✌✖ ✓✒✏✑ ✒✛ ✑✔✌ ✑❝✓✌✳ ✛
✔✌ ✑✌✣✣✏ ❡✒✗ ✔✌ ✓✌✕✙✑ ❝✑ ✑✔✌✙ ✕✙✖ ✏✑❝✣✣ ✛✌✌✣✏
✑✔✕✑ ◆✕❡✱ ✓❡ ✕✖✍❝✚✌ ❝✏ ✑✒ ✕✏✈ ❡✒✗✎✏✌✣✛ ❝✛ ✑✔❝✏
❝✏ ✑✔✌ ✈❝✙✖ ✒✛ ✓✕✎✎❝✕✘✌ ❡✒✗ ◆✕✙✑ ✛✒✎ ✑✔✌ ✎✌✏✑
✒✛ ❡✒✗✎ ✣❝✛✌✳
☞✒✓✌ ◆✒✓✌✙ ✕✎✌ ✏✒ ✕✛✎✕❝✖ ✒✛ ✑✔✌ ✗✙✜
✈✙✒◆✙ ✑✔✕✑ ✑✔✌❡ ◆✒✗✣✖ ✏✑✕❡ ❝✙ ✑✔❝✏ ✈❝✙✖ ✒✛
✓✕✎✎❝✕✘✌✱ ✎✌✘✕✎✖✣✌✏✏ ✒✛ ✑✔✌ ♦✕❝✙✳ ✲✌✚✕✗✏✌
✕✏✏✗✓✌ ❡✒✗ ✔✕✍✌ ✕ ✚✔❝✣✖✱ ❡✒✗ ✕✙✖ ❡✒✗✎ ✔✗✏✜
②✕✙✖ ✙✌✌✖ ✑✒ ✢✘✗✎✌ ✒✗✑ ❝✛ ❡✒✗ ✚✕✙ ❝✓♦✎✒✍✌
❡✒✗✎ ✎✌✣✕✑❝✒✙✏✔❝♦✳ ✛ ✙✒✑✱ ✑✔✌✙ ❝✑ ✓✕❡ ②✌ ✑❝✓✌
✑✒ ✓✒✍✌ ✒✙✳
÷ ñ
ò
ò
➚➪➶➹➶➘➘➴➷éÐ×❰ Ü× ã❮❐ ÒÑÕÕÖ×Ïâ➬
❐Ð❮➱ãÐ❐ ×ç×❰ ❐Ð❮➱ãÐ Ð× ❐❮ÚÏø×ç×ÕÓ❮❰×ùÐ×
ò
ò
❚❤ ✁ss✂✄☎✆✝ ✞ Pr ss
➇✟✔❝✏ ◆✕✏ ✕ ✏✌✎❝✒✗✏ ②✗✎✏✑
✒✛ ✕ ✏✑✒✎✓ ✑✔✕✑ ✚✕✗✏✌✖ ✓✕✐✒✎
✑✎✌✌ ✖✕✓✕✘✌✱ ✕✙✖ ◆✌✧✎✌ ✘✒✜
❝✙✘ ✑✒ ②✌ ✖❝✘✘❝✙✘ ✒✗✑ ✛✒✎ ✏✌✍✜
✌✎✕✣ ✖✕❡✏✱➈ ★✌✓✒✚✎✕✑❝✚ ✩✒✍✳
✪✔❝✣ ♠✗✎♦✔❡ ✑✒✣✖ ☛✌◆✏✶✫
☛✌◆ ❏✌✎✏✌❡✳
♠✗✎♦✔❡ ✏✕❝✖ ✔✌ ◆✕✏ ❝✙
✚✒✙✑✕✚✑ ◆❝✑✔ ✒✛✢✚❝✕✣✏ ✛✎✒✓
✑✔✌ ✗✑❝✣❝✑❝✌✏ ✑✔✕✑ ✏✌✎✍❝✚✌ ✑✔✌
✏✑✕✑✌✳
➇✟✔✌❡ ✎✌✕✣✣❡ ✔✕✍✌ ✑✔✌❝✎
◆✒✎✈ ✚✗✑ ✒✗✑ ✛✒✎ ✑✔✌✓✱➈ ✔✌
✏✕❝✖✱ ✕✖✖❝✙✘ ✑✔✕✑ ✎✌✏❝✖✌✙✑✏
✏✔✒✗✣✖ ✎✌♦✒✎✑ ✕✙❡ ✒✗✑✕✘✌✏ ✑✒
✑✔✌❝✎ ♦✒◆✌✎ ♦✎✒✍❝✖✌✎ ❝✙✏✑✌✕✖
✒✛ ✕✏✏✗✓❝✙✘ ✏✒✓✌✒✙✌ ✌✣✏✌
✕✣✎✌✕✖❡ ✔✕✖✳
✠✒✗✘✔✣❡ ✫✶✫✱✤✤✤ ✗✑❝✣❝✑❡
✚✗✏✑✒✓✌✎✏ ❝✙ ☛✌◆ ❏✌✎✏✌❡
◆✌✎✌ ✏✑❝✣✣ ◆❝✑✔✒✗✑ ♦✒◆✌✎
✣✕✑✌ ✟✗✌✏✖✕❡ ✓✒✎✙❝✙✘✳ ✟✔✌
✓✕✐✒✎❝✑❡ ◆✌✎✌ ✌✬♦✌✚✑✌✖ ✑✒
✔✕✍✌ ✑✔✌❝✎ ✏✌✎✍❝✚✌ ✎✌✏✑✒✎✌✖
②❡ ✣✕✑✌ ✟✗✌✏✖✕❡ ✙❝✘✔✑✱ ②✗✑
✑✔✌ ✘✒✍✌✎✙✒✎ ◆✕✎✙✌✖ ✑✔✕✑
✛✗✣✣ ✎✌✏✑✒✎✕✑❝✒✙ ✓✕❡ ✑✕✈✌ ✕
✛✌◆ ✖✕❡✏✳
✟✠✡☛✟❖☛✱ ☛✳❏✳ ✥ ☞✌✍✌✎✌
✏✑✒✎✓✏ ✑✔✕✑ ✎✒✕✎✌✖ ✑✔✎✒✗✘✔
☛✌◆ ❏✌✎✏✌❡ ✔✕✍✌ ✈✙✒✚✈✌✖
✒✗✑ ♦✒◆✌✎ ✑✒ ✑✌✙✏ ✒✛ ✑✔✒✗✜
✏✕✙✖✏ ✒✛ ✚✗✏✑✒✓✌✎✏✱ ✕✙✖ ✒✛✢✜
✚❝✕✣✏ ◆✕✎✙✌✖ ✟✗✌✏✖✕❡ ✑✔✕✑ ❝✑
✓✕❡ ✑✕✈✌ ✕ ✛✌◆ ✖✕❡✏ ②✌✛✒✎✌
✏✌✎✍❝✚✌ ❝✏ ✛✗✣✣❡ ✎✌✏✑✒✎✌✖✳
✟✔✌ ✔✌✕✍❡ ✎✕❝✙✏✱ ✏✑✎✒✙✘
◆❝✙✖✏ ✕✙✖ ✣❝✘✔✑✙❝✙✘ ②✎✒✈✌
✕ ✏♦✕✑✌ ✒✛ ✔✒✑ ◆✌✕✑✔✌✎ ❝✙
◆✔❝✚✔ ✑✌✓♦✌✎✕✑✗✎✌✏ ✕✙✖
✔✗✓❝✖❝✑❡ ✔✕✖ ✚✒✓②❝✙✌✖ ✑✒
✓✕✈✌ ❝✑ ✛✌✌✣ ✣❝✈✌ ❝✑ ◆✕✏ ✒✍✌✎
✶✤✤ ✖✌✘✎✌✌✏ ❝✙ ♦✕✎✑✏ ✒✛ ✑✔✌
✏✑✕✑✌✳
✟✔✌ ✏✑✒✎✓✏ ♦✕✚✈✌✖ ◆❝✙✖
✘✗✏✑✏ ✒✛ ❣✤ ✑✒ ✦✤ ✓♦✔ ✕✙✖
✖✒◆✙✌✖ ✑✎✌✌✏ ✕✙✖ ♦✒◆✌✎
✣❝✙✌✏ ✕✚✎✒✏✏ ✑✔✌ ✎✌✘❝✒✙✳
☞✌✍✌✎✕✣ ✑✎✌✌✏ ✛✌✣✣ ✒✙ ✔✒✓✌✏
✕✚✎✒✏✏ ✑✔✌ ✎✌✘❝✒✙✱ ✑✔✒✗✘✔ ✙✒
❝✙✐✗✎❝✌✏ ◆✌✎✌ ✎✌♦✒✎✑✌✖✳
❆✎✌✕✏ ✒✛ ✚✌✙✑✎✕✣ ❏✌✎✏✌❡✱
✓✕❝✙✣❡ ♠✒✙✓✒✗✑✔ ✕✙✖
❖✚✌✕✙ ✚✒✗✙✑❝✌✏✱ ◆✌✎✌ ✔✕✎✖✜
✌✏✑ ✔❝✑ ②❡ ✑✔✌ ✏✑✒✎✓✏✳
➚➪➶➹➶➘➘➴➷ê❰× ÏÑÓâ➬ ❒❮➱❰Ï ❐Ü❮ Ô❮❐❐Ú×✃
❮❒ ÜÖ❰× ➱❰Ï×Õ ÒÓ Ð➱✃ÔÑ❰Ïà✃ Ô×ÏÞ➬ ❐❮ÚÏ ÐÖÒ
➬ ÐÑÏ ❒❮➱❰Ï ❐Ð×Ò Ñ❰Ï Ð× ÏÖÏ❰à❐ ÐÑç× ❐❮ ÐÖÏ×
ÜÖ❰× ❒Õ❮Ò Ò×Þ
➴×✃❐×ÕÏÑÓâ➬ ❒❮➱❰Ï ❐Ü❮ Ô❮❐❐Ú×✃ ❮❒ Ô××Õ Ö❰ ÐÖ✃
➱❰Ï×ÕÜ×ÑÕ ÏÕÑÜ×ÕÞ
íÐÖ✃ Ö✃ ➱❰➱✃➱ÑÚ Ô×ÐÑçÖ❮Õ ❒❮Õ Ñ þÿÝÓ×ÑÕÝ❮ÚÏ
ÒÑ❰Þæ× Ö✃ Õ×❐ÖÕ×ÏÞ➬ ÑÒ ✃❐ÖÚÚ Ü❮ÕáÖ❰ãÞéÐÑ❐
✃Ð❮➱ÚÏ ➬ Ï❮å
è ➋ ➪➹ ➋ û➪ ➪➚ ➬ìíæ➪ ßêëíæ
★✡❆✠ ✪✡✠✪❛✡ ❉ ✡★ ïò ✑✧✏ ❝✓♦✒✎✑✕✙✑ ✑✔✕✑
❡✒✗ ✢✙✖ ✒✗✑ ◆✔✕✑✧✏ ✚✕✗✏❝✙✘ ❡✒✗✎ ✔✗✏②✕✙✖
✑✒ ✕✚✑ ✑✔❝✏ ◆✕❡✳ ☛✒✑❝✛❡ ❡✒✗✎ ✖✒✚✑✒✎ ✑✔✌✎✌ ✔✕✏
②✌✌✙ ✕ ✏✗✖✖✌✙ ✚✔✕✙✘✌ ❝✙ ✔❝✏ ②✌✔✕✍❝✒✎ ✕✙✖
✏✚✔✌✖✗✣✌ ♦✔❡✏❝✚✕✣ ✕✙✖ ✙✌✗✎✒✣✒✘❝✚✕✣ ✌✬✕✓✏
✛✒✎ ✔❝✓✳ ❲✔✌✙ ✏✌✙❝✒✎✏ ②✌✘❝✙ ✔❝✖❝✙✘ ❝✑✌✓✏
✛✒✎ ✙✒ ✎✌✕✏✒✙✱ ❝✑ ✚✒✗✣✖ ❝✙✖❝✚✕✑✌ ✑✔✌ ✒✙✏✌✑ ✒✛
✖✌✓✌✙✑❝✕✳
➚×ÑÕ➶ÔÔÓ Ö✃ ÜÕÖ❐❐×❰ ÔÓ➶ÔÖãÑÖÚ ❱ Ñ❰
➘➱Õ×❰âÑÚ✃❮ á❰❮Ü❰ Ñ✃ ✥ ×Ñ❰❰× ➋ ÐÖÚÚÖÛ✃âÑ❰Ï
ÜÑ✃ ❒❮➱❰Ï×Ï ÔÓ Ð×Õ Ò❮❐Ð×Õâ ➋ Ñ➱ÚÖ❰× ➋ ÐÖÚÚÖÛ✃Þ
❈ ❮❰❐Ñä❐ ➚×ÑÕ➶ÔÔÓ Ñ❐ ÜÜÜÞ➚×ÑÕ➶ÔÔÓÞä❮Ò ❮Õ
➋ ÞêÞ➘❮ ✁ þ ✂✄✄☎ âû❮✃➶❰ã×Ú×✃â ❈ ➶ ✂☎☎ þ ✂ Þ
❊✟r✏✑☛✬✍✬ ☛✠✡ ✢r☛✮✎✜✑✬ ✮r✟✯✜✡✏✡
❅☞ Ñ➹➹➶Þ➭➺➫➮➭➯ ❋ ×➩➹Ù ●✓✥✔✒
Ñ➵➫➪➯➳➺
◗❪❘❫❭
❒➪➩❰❐➳➭➽
Ý➭➩➩➭➽➳➹➴
◗❏❘❳❏
◗❴❘❬❪
◗◗❘❳◗ Ó➺➩➹➪➶❐➭➯
◗❵❘❳❵ ◗❫❘❬❩
Ø×➻➻➺Ð➪➪➴
⑧⑦✇⑥⑤❺⑧
➚➻➭➺➯
⑧❺⑩
➬➶➩➵➮➳➩➭ ➺➩Ï
➲➻➭➺➵➺➩➫
❶③⑥
✃➺➯➫➻➾ ➵➶➩➩➾
⑨q⑧
➬➶➩➩➾ ➺➩Ï
➲➻➭➺➵➺➩➫
⑨⑩✇
➬➶➩➩➾ ➺➩Ï ➩➳➹➭
✹ ✾✂ ✺ ✾✂ ✺✄ ☎✹ ✹☎ ☎☎ ✺✆
✻
✶✁
✻
✽
✼
✾✆ ✺✝ ☎✹ ✺ ☎☎ ✺✄
▲✽ ❅❀✽❈❉✿ ✹✝ ☎☎ ✺✺
àáâãáäå æçèéêë ✶✁
✼
✻
✽
✼
☎✝ ✺ ☎✆ ✹✾ ☎✄ ✺✂
❊❈❃✿❀ì❀❂í✿ ✹✺ ☎✺ ✺✹
àáâãáäå æçèéêë ✶✁
✼
✼
✞
✼
❇✽✾✿❀ ❁❂❃❄
àáâãáäå æçèéêë
❼❽❾❿❽➀➁ ➂➃➄➅➆ ➉➊➋➌➍ ➎➏➉➐ ➊➑➑➐➒➏➉ ➓➐➔ ➉➓➌ ➔➌➊➉➓➌→ ➔➎➣➣ ↔➌➌➣ ↕➊➍➌➙ ➐➏ ➊ ➑➐➛↕➎➏➊➉➎➐➏ ➐↔ ↔➊➑➉➐→➍➜➝ →➊➉➎➏➞ ➐↔ ➟➠ ↔➌➌➣➍
➡➌→➢ ➑➐➛↔➐→➉➊↕➣➌ ➔➓➎➣➌ ➊ →➊➉➎➏➞ ➐↔ ➠ ↔➌➌➣➍ ➡➌→➢ ➒➏➑➐➛↔➐→➉➊↕➣➌➜
qt✉q✇q①
✴✵✷✸✵✹✺✴✻✹✵✼ ❇✽✾✿❀ ❁❂❃❄ ▲✽ ❅❀✽❈❉✿ ❊❋●❂❈
❍✜✢✎ ▼✟✠✡☛☞
✒✣✤ ✒✛✤ ✒✙✤
▲✟✦ ▼✟✠✡☛☞
✘✣✤ ✙✓✤ ✙✛✤
✸✹✵❯■✸■✴✺✴■❍❱ ❳❨❩❬❭❪❫❴
▼✟✠✡☛☞
✥✌✥✥ ✥✌✥✥ ✥✌✥✥
▼✟✠✍✎ ✍✟ ✡☛✍✏
❚r☛✑✏ ✥✌✥✒ ✥✌✓✔
◆✟r✕☛✖ ✕✟✠✍✎ ✍✟ ✡☛✍✏ ✥✌✗✒ ✥✌✘✓ ✥✌✘✘
❨✏☛r ✍✟ ✡☛✍✏
✙✌✥✚ ✔✥✌✚✔ ✓✥✌✓✛
◆✟r✕☛✖ ☞✏☛r ✍✟ ✡☛✍✏ ✙✌✓✥ ✒✌✚✙ ✔✗✌✓✓
② ③
✴ ❆✩✵✷
✸✏☛✍✎❱☛✖✖✏☞✿❀☛✖✜✲✌
❁☛✍✏✬ ❂☛r❛✿▼✟✠✍✌
✴✉❆✷
❑✠✟❄✯✜✖✖✏✿❚✏✠✠✌
✴✉ ✉✩❃
❖✠✍☛r✜✟
✴ ❆✵✉✷
✴✪✧✷
❀r☛✍✏r ▲☛❛✏
❂✏✠✡✖✏✍✟✠
✴✵ ✵❆❃
✉⑦✇ q❻ ④ ⑧③④✉④⑨
❱✺✴■❍❱ ❳❵❜❞ ❢❭❪ ❥❦ ❬❜❩❢❨❧♥❜♥❫ ❫❢♣❢❪❫❴
➸➳❰➮
❒➪➽
Þ➭➫➫➭➵➫ Ù
❍✹✵❑❍❱
➸➳❰➮
❒➪➽
Þ➭➫➫➭➵➫ Ù
❹④q⑧❺④③ ❺⑥⑨⑧⑦③❻
❇✏✍✦✏✏✠ ❈✫✖☞ ✓✓ ☛✠✡ ✓✗✿✔✣✚✚✿☛ ✎✫rr✜✑☛✠✏
✬✍r✫✑❛ ◆✟r✍✎ ❀☛r✟✖✜✠☛ ☛✠✡ ✕✟✯✏✡ ✜✠✖☛✠✡
✬✍✜✖✖
✍✎r✟✫✢✎❱✜r✢✜✠✜☛✌❚✎✏ ✬✍✟r✕ ✦☛✬
▲✟✦✏✬✍
✍✜✯✏ ✎✫✕✜✡✜✍☞
❅☞ ❁✏✟r✢✏
✮✟✍✏✠✍
✦✎✏✠
✖
☛
✍✏r
✟❅✬✏r✯✏✡
✱✲✍✏r✠✟✟✠ r✏✖☛ ✦✜✠✡
✚ ✓✥✰
◆◆✳
☛✍
✗
✍✟
✕✮✎
❲☛✬✎✜✠✢✍✟✠✌
❍✟✫r✬ ✟✲ ✬✫✠✬✎✜✠✏
✔✓✌✔
✳✯☛✮✟✍r☛✠✬✮✜r☛✍✜✟✠
✥✌✓✣
✹✵✼✵✹❘❍■✹ ✼✴❍✹✺❑✵ ❞❡❢❣❤❥❦❢❧♠♥♦♠❦❢❡♣❥qs♥t✈✇
❂✎✜✖✖✜✮✬ P✏✬✏r✯✟✜r
P✏✬✏r✯✟✜r
✘✒✰ ✟✲ ✑☛✮☛✑✜✍☞ ⑨⑩✇ ❸ ✉⑦⑦✇
✴ß✻ð
◗✵ñð
❯✠✜✍☞
✣✔✰ ✟✲ ✑☛✮☛✑✜✍☞
❖✦☞✎✏✏ P✏✬✏r✯✟✜r
✚✒✰
✟✲
✑☛✮☛✑✜
✍
☞
❙✫✠r✜✬✏
✘✭✓✣
☛✌✕✌
✘✭✓✒
P✏✬✏r✯✟✜r
❙✫✠✬✏✍
✚✭✛✥ ✮✌✕✌ ✚✭✓✒ ☛✌✕✌
▼✑❑☛☞
✣✚✰
✟✲
✑☛✮☛✑✜
✍
☞
✮✌✕✌
❲☛✖✖✟✦☛ ▲☛❛✏
✣✔✰
✟✲
✑☛✮☛✑✜
✍
☞
▼✟✟✠r✜✬✏
✔✓✭✥✔
☛✌✕✌
✔✓✭✓✘
☛✌✕✌
❚✎✜✏✲❱☛✖✖✏☞ P✏✬✏r✯✟✜r
✣✔✰ ✟✲ ✑☛✮☛✑✜✍☞ ▼✟✟✠✬✏✍
✔✭✥✗ ✮✌✕✌ ✓✭✥✣ ✮✌✕✌
✷❍❍❱ ✸ß✺✼✵✼
✼✴✹✵✺✷ ❙▼❍◗✼ ❞❡❢❣❤❥❦❢❧♠♥♦♠❦❢❡①❤♦♥t✈✇
❁r☛✠✡✏ P✟✠✡✏ ☛✍❚r✟☞
✔✥✓✥ ✑✲✬ ❒➺➵➫ Ú➭➽ ❮➳➯➵➫ ❮➶➻➻
❚✎✜✏✲❱☛✖✖✏☞ P✏✬✏r✯✟✜r ✠✏☛r ◆✟r✍✎ ❂✟✦✡✏r ✔✛✥ ✑✲✬
❇✫r✠✍ P✜✯✏r ✠✏☛r ❯✠✜✍☞
✒✘ ✑✲✬
P✜✯✏r ✠✏☛r ❁✜❅❅✟✠
❯✕☛✍✜✖✖☛ P✜✯✏r
✛✔✗ ✛✗ ✑✲✬ ✑✲✬
▼✜✠☛✕
☛✍
▼✜✠☛✕
❂✟✦✡✏r P✜✯✏r ✠✏☛r P✜✑✎✖☛✠✡
✔✘ ✑✲✬ ➷➶➻ ✩✪ ➷➶➻ ✉❆ Ñ➶❰ ★ Ñ➶❰ ❆✧
q⑤③⑥①⑩t⑧⑩③qt ⑥✇❶⑦❷
ß✺î ■❱❙❍✹✷✺✴■❍❱ ✴ß✻✹✼ñ✺î
Ú➭➽➲➪➯➫
◗❩❘❵❫
◗❫❘❳❬
◗❭❘❳❳
◗❏❘❬❴
×Ï➺➩➮➺
➬➺➻➭Ð
◗❭❘❳❳ ◗❩❘❳❳
➬➳➵➫➭➯➵
◗❭❘❬❴
◗◗❘❵❬
❏❵❘❬❴
➨➻➴➫➪➩
◗❏❘❳❵
Õ➺➴➯➳Ï❰➭
◗❪❘❳❵
➚➪➪➵ ➘➺➾
◗◗❘❵❳
✃➪➽➭➯➵
◗❏❘❳❩
➚➪➩Ï➪➩
◗❩❘❳◗
Ò➺➶➲➳➩
Ò➪➩➶Ð➭➩➫
◗❭❘❬❴
❏❬❘❬❭
Ö➭ÏÐ➪➩Ï
➨➶❰➭➩➭
❮➻➪➯➭➩➹➭
◗❫❘❬❭
✃➪➯➫➻➺➩Ï
Ú➭➽Û➭➯❰
➚➪➯❐➺➻➻➳➵
Ø➮➭ ➱➺➻➻➭➵
❏◗❘❬❪
◗❫❘❬❪
Ô➯➺➩➫➵ ✃➺➵➵
◗❵❘❬◗
➚➮➳➻➪Ü➶➳➩
❏❳❘❳❬
◗❭❘❬❭
➘➭➩Ï
❏❫❘❳❬
➘➭➺❐➭➯ Ò➺➯➵➮
❏❏❘❳❳
Ö➪➵➭Û➶➯❰
➷➪➮➩ ➱➺➾
➘➯➪➫➮➭➯➵
❏❵❘❳❳
➘➶➯➩➵
➨➻❰➳➩
❏◗❘❳❳
➨➩➫➭➯➲➯➳➵➭
❏◗❘❳◗
❒➺ Ô➯➺➩Ï➭
❏❫❘❳❳
Ô➯➺➩➳➫➭
❏❏❘❳◗
➘➺➴➭➯ ➚➳➫➾
❏❪❘❬❩
➸➺➻➼➽➺➾
◗❩❘❬❭
➚➪➶➩➹➳➻
◗❩❘❬❩
➸➶➩➫➳➩❰➫➪➩
◗❳❘❬◗
➬➭➩➭➹➺
❏❫❘❳❬
❏❫❘❬❪
➷➶➩➫➶➯➺
◗❪❘❬◗
➬➳➻❐➭➯ ❒➺➴➭
❏❏❘❬❩
✃➺➳➵➻➭➾
❏❫❘❬❪
◗❵❘❬❴
◗❳❘❬❩
✃➭➩Ï➻➭➫➪➩
◗❭❘❬❩
❒➭➽➳➵➫➪➩
Þ➺➻➻➺ Þ➺➻➻➺
➸➪➪Ï Ö➳❐➭➯
➬➫Ù ➸➭➻➭➩➵
◗❴❘❫❭
❏✌✎✏✌❡ ✭✌✙✑✎✕✣ ✪✒◆✌✎
✕✙✖ ❛❝✘✔✑ ✏✕❝✖ ✮✯✰ ✒✛ ❝✑✏
✚✗✏✑✒✓✌✎✏ ❝✙ ✲✗✎✣❝✙✘✑✒✙
✭✒✗✙✑❡ ✔✕✖ ✙✒ ✏✌✎✍❝✚✌✳ ❛❝✙✌
✚✎✌◆✏ ✛✎✒✓ ✏✌✍✌✎✕✣ ✒✑✔✌✎
✏✑✕✑✌✏ ✕✙✖ ✭✕✙✕✖✕ ◆✌✎✌
✔✌✕✖✌✖ ✑✒ ☛✌◆ ❏✌✎✏✌❡ ✑✒
✔✌✣♦ ◆❝✑✔ ✑✔✌ ✎✌✏✑✒✎✕✑❝✒✙
✌✛✛✒✎✑✏✱ ♠✗✎♦✔❡ ✏✕❝✖✳
✭✎✌◆✏ ◆✌✎✌ ✕✣✏✒ ◆✒✎✈✜
❝✙✘ ✑✒ ✚✣✌✕✎ ✑✎✌✌✏ ✕✙✖ ✒✑✔✌✎
✖✌②✎❝✏ ✛✎✒✓ ✎✒✕✖◆✕❡✏✳ ✪✒✣❝✚✌
◆✌✎✌ ✖❝✎✌✚✑❝✙✘ ✑✎✕✛✢✚ ❝✙ ✕✎✜
✌✕✏ ◆✔✌✎✌ ✑✎✕✛✢✚ ✣❝✘✔✑✏ ◆✌✎✌
✙✒✑ ✛✗✙✚✑❝✒✙❝✙✘✱ ✕✙✖ ✖✎❝✍✌✎✏
◆✌✎✌ ②✌❝✙✘ ✗✎✘✌✖ ✑✒ ✏✑✕❡ ✒✛✛
✑✔✌ ✎✒✕✖✏ ❝✛ ♦✒✏✏❝②✣✌✳
✟✔✌ ✏✑✒✎✓ ✕✣✏✒ ✕✛✛✌✚✑❝✙✘
♦✗②✣❝✚ ✑✎✕✙✏♦✒✎✑✕✑❝✒✙ ❝✙
✏✒✗✑✔✌✎✙ ❏✌✎✏✌❡✱ ✕✏ ✏✒✓✌
②✗✏✌✏ ✕✙✖ ✑✎✕❝✙✏ ◆✌✎✌ ✏✈❝♦✜
♦❝✙✘ ✏✒✓✌ ✏✑✒♦✏✳
❲❝✑✔ ✙✒ ✌✏✑❝✓✕✑✌ ✒✙ ◆✔✌✙
✛✗✣✣ ✏✌✎✍❝✚✌ ◆❝✣✣ ✎✌✏✗✓✌ ✒✙
✑✔✌ ✏✑✒✎✓✜✖✕✓✕✘✌✖ ✪❆✟✭❖
✣❝✙✌✱ ✕✙ ☛❏ ✟✎✕✙✏❝✑ ②✗✏ ◆✕✏
✏✔✗✑✑✣❝✙✘ ✎❝✖✌✎✏ ✑✒ ✔✌✣♦ ✑✒
②✎❝✖✘✌ ✑✔✌ ✘✕♦✳
Õ➩➫➺➯➳➪
◗❵❘❬❵
➘➪➳➵➭
❵❴❘❬❵
➷➪➯Ï➺➩ Ó➺➻➻➭➾
❮➯➭➩➹➮❰➻➭➩
◗❩❘❬❏
❮➳➭➻Ï➵
➱➳➺Ð➪➩Ï
◗❴❘❬❪
◗❩❘❬❩
Ñ➯➪➹➴
◗❩❘❬❵
Ô➯➺➩Ï Ó➳➭➽
◗❵❘❬❫
◗❭❘❬❫
Ý➻➺Ð➺➫➮ ❮➺➻➻➵
❒➺➴➭❐➳➭➽
❵❴❘❬❫
❏❳❘❬❩
❏❳❘❬❴
◗❏❘❫❵
Ò➹➱➭➯Ð➳➫➫
④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶⑤❷❸⑩❹❺❻❼⑩ ⑦❽❺❾⑤❽❸❿❶❽➀➁❽❸❺❾❷❸❽⑩ ❺❸❽➂❽❹⑧❽⑩❹❺❻ ⑧⑨➃⑤❾❼⑩ ➄⑥⑦⑩ ❺⑧❹❶⑤❷❸⑩❹❺❻❼⑩ ⑤⑨➃⑤⑩❿ ◗◗❘❬◗
➘➯➪➪➴➳➩❰➵
③④⑤⑥⑦✇qt ①⑥⑧⑥④⑨
✴ß✻ð
❙✹■ð
❁❂❃❄
➤❂➥▲➦➥➧ ➤❂➥▲➦➥➧
✱✬✍✟r✜☛
❇✏✠✡
❇✟✜✬✏
❇r✟✟❛✜✠✢✬
❇✫r✠✬ ❇☛☞
❀✟✟✬
❀✟r✯☛✖✖✜✬
❀✟✫✠✑✜✖
✳✖✢✜✠
✳✫✢✏✠✏
❍✏r✕✜✬✍✟✠
❍✟✟✡ P✜✯✏r
■✕✠☛✎☛
❈✟✎✠ ✸☛☞
❈✟✬✏✮✎
❑✏✠✠✏✦✜✑❛
❑✖☛✕☛✍✎ ❊☛✖✖✬
▲☛❛✏✯✜✏✦
Ò➭Ï➼➪➯Ï
❁❂❃❄
✴ß✻ð
❙✹■ð
➤❂➥▲➦➥➧ ➤❂➥▲➦➥➧
✒✥❉✙✔❉✬ ✒✗❉✙✗❉✮✑
✣✛❉✘✙❉✬ ✣✓❉✘✒❉✮✑ ▲✏✦✜✬✍✟✠ ✚✗❉✘✘❉✬
✚✔❉✙✥❉✬
✚✒❉✘✘❉✬ ✒✥❉✘✥❉✬ ▲✟✠✢✯✜✏✦ ✚✘❉✘✔❉✬ ✚✣❉✘✓❉✮✑
✒✙❉✙✚❉✬ ✒✛❉✙✗❉✮✑ ▼✏☛✑✎☛✕
✒✣❉✙✗❉✬ ✙✣❉✘✙❉✮✑
✒✗❉✙✓❉✬
✣✙❉✘✗❉✬ ✣✔❉✘✣❉✬ ▼✏✡✲✟r✡ ✙✣❉✘✗❉✬
◆✏✦✮✟r✍
✒✓❉✘✙❉✬
✒✔❉✘✓❉✮✑
✚✗❉✘✛❉✬ ✚✓❉✘✚❉✬
✙✚❉✘✘❉✬ ✙✒❉✘✚❉✮✑ ❖✖☞✕✮✜☛
✒✙❉✙✣❉✬ ✒✣❉✙✓❉✮✑
✒✣❉✙✣❉✮✑
✒✥❉✘✣❉✬ ✚✙❉✘✒❉✬ ❖✠✍☛r✜✟
❂☛✬✑✟
✒✓❉✘✣❉✬
✒✔❉✘✒❉✬
✒✓❉✘✚❉✮✑
✚✚❉✘✛❉✬ ✒✥❉✘✘❉✮✑ ❂✏✠✡✖✏✍✟✠ ✒✔❉✘✚❉✬ ✒✘❉✙✛❉✮✑
❂✟r✍✖☛✠✡ ✚✒❉✙✔❉✬ ✚✣❉✙✗❉✬
✒✥❉✘✚❉✬ ✚✒❉✘✚❉✬ ❂✟✦✏r✬
✚✔❉✘✗❉✬ ✚✔❉✘✙❉✮✑
✒✗❉✘✚❉✬
✒✚❉✙✣❉✮✑
✒✔❉✙✓❉✬ ✚✒❉✙✗❉✬ P✏✡✕✟✠✡ ✒✓❉✘✗❉✬ ✒✔❉✗✒❉✬
✚✒❉✙✓❉✬
✒✥❉✙✥❉✬ ✒✘❉✙✔❉✮✑ P✟✬✏❅✫r✢ ✒✓❉✙✥❉✬
✚✚❉✘✣❉✬ ✚✙❉✙✥❉✬
✒✛❉✘✚❉✬ ✒✛❉✘✣❉✮✑ ❙☛✖✏✕
✚✘❉✘✘❉✬ ✚✣❉✘✔❉✮✑ ❙✮✟❛☛✠✏ ✚✗❉✘✚❉✬ ✒✥❉✙✔❉✮✑
❚✎✏ ✸☛✖✖✏✬ ✒✛❉✙✓❉✬ ✒✔❉✙✘❉✬
✒✓❉✘✣❉✬ ✒✚❉✙✗❉✮✑
✚✘❉✘✓❉✬ ✚✣❉✗✚❉✮✑
✒✔❉✘✙❉✬ ✚✒❉✗✒❉✬ ❯❛✜☛✎
✒✥❉✘✗❉✬ ✚✚❉✘✥❉✮✑ ❲☛✖✖☛ ❲☛✖✖☛ ✒✔❉✙✗❉✬ ✒✘❉✙✙❉✮✑
ó➅ô➁õ➅➀öó÷ø ùú➍➒➏➏➢û üýúþ➊→➉➣➢ ➑➣➐➒➙➢û ýú➑➣➐➒➙➢û ùõú➍➓➐➔➌→➍û ➁ú➉➓➒➏➙➌→➍➉➐→➛➍û ➀ú→➊➎➏û
ù❿ú➍➏➐➔ ÿ➒→→➎➌➍û ù➃ú➍➏➐➔û ✐ ú➎➑➌
②
③④①③④q⑧⑥⑦✇ ❶⑦③④①q⑨⑧ ⑧❺⑩③⑨ q❻
✺❱✴ß❍❱î ▼✺ï✵✼
✸ß■▼▼■✸✼ ▼✺ï✵
❙✫✠✠☞
❝✹ ✹❝
✷✴ð ✵✷■▼î ✹✵❯ð
❙✫✠✠☞ ☛✠✡ ✮✖✏☛✬☛✠✍
✝✺ ✺✹
✵✺❑▼✵ ❯✺✸ ◗■▼ñð
❙✫✠✠☞ ☛✠✡ ✠✜✑✏
✹❝
✝
◗✺▼▼❍◗✺ ▼✺ï✵
❙✫✠✬✎✜✠✏❜✮✖✏☛✬☛✠✍
☎✺ ✺✺
✴ß■✵❙ ❘✺▼▼✵î ✹✵✼ð
❙✫✠✬✎✜✠✏
✾✂ ✺
❙✫✠✠☞
☎✝ ✺✂
ò✹❍◗❱▼✵✵ ✹✵✼ð
❙✫✠✠☞ ☛✠✡ ✮✖✏☛✬☛✠✍
✾
❝✆
✵✷■❑✹✺❱✴ ✼✴ð ✸✺✹ï
❙✫✠✬✎✜✠✏ ☛✠✡ ✠✜✑✏
☎✂ ✹✝
✷❯ï✺î ✹✵✼✵✹❘❍■✹
❙✫✠✠☞ ☛✠✡ ✮✖✏☛✬☛✠✍
☎✾ ✺☎
✹✵ñ ò✹■ñ❑✵ ✼✴ð ✸✺✹ï
❙✫✠✠☞ ☛✠✡ ✮✖✏☛✬☛✠✍
☎☎ ✺✺
➅➆
➇➈➉➈➇➊➈➆➋➌➋ ➍ ➎➋➆➋➇➅