Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 19, 2019, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    úû üýþÿ ❖
✁ ÿí ❱ ÿí ✫
❈✄☎☎✆✆ ✝✞✆✟✠
ð ✥ ÿí ✂ îýñ þÿíðõï
ìíîïðñò óôõñ ö÷ò øùö÷
❍❏❑◆ P❑◗❏
❉✡☛☞ ☛❆❆✌✿ ✍✎ ✏✑✒ ✓✔✏✕ ✖✑✕ ✗ ✓✑✘ ✙✒
✚❊✛✚✗❊✙✒✖ ❛✑❊ ✗ ❡✑✤✚✛✕✙✕✙✣✛ ✛✬✗✤✱ ✦✢✙❡✢ ✕✢✛✎
✡✔❊✑✚✛ ✗✒✜ ✢✗✏ ✙✒✣✙✕✛✜ ✤✛ ✕✑ ✣✙✏✙✕ ✦✢✛✒ ✢✛
✦✛❊✛ ✗✧✏✑ ✕✗❞✙✒✖✱ ★ ❊✛❛✔✏✛✜②
✗✒✜ ✢✙✏ ❛✗✤✙✧✎ ✗❊✛ ✏✛✕✕✧✛✜② ★ ✢✗✣✛ ✒✛✣✛❊ ✕❊✗✣✩
▲✑✒✖ ✏✕✑❊✎ ✏✢✑❊✕✱✒✑✒✛ ✑❛ ✔✏ ✚✗✏✏✛✜ ✕✢✛ ✛✬✗✤②
✛✧✛✜ ✑✔✕ ✑❛ ✕✢✛ ❡✑✔✒✕❊✎✱ ✗✒✜ ★✪✤ ✛✬❡✙✕✛✜ ✕✑ ✖✑②
❲✛ ✤✑✣✛✜ ✑✒ ✗✒✜ ✢✗✣✛ ✗✧✧ ✘✛❡✑✤✛ ✏✔❡❡✛✏✏❛✔✧ ✙✒
★ ✏✔✖✖✛✏✕✛✜ ✏✕✗✎✙✒✖ ✗✕ ✧✛✗✏✕ ✗ ✤✑✒✕✢✱ ✗✒✜ ✢✛
✧✙❛✛✱✘✔✕ ✕✢✗✕ ✙✒❡✙✜✛✒✕ ✢✗✔✒✕✏ ✤✛ ✗✧✧ ✕✢✛✏✛ ✎✛✗❊✏
✗✒✜ ✢✙✏ ✦✙❛✛ ✗✖❊✛✛✜②
✼✜✛❡✗✜✛✏✽ ✧✗✕✛❊② ★ ✦✗✏ ✧✙✣✙✒✖ ✑✔✕✏✙✜✛ ✑❛ ✕✢✛ ✵②✳②
❲✢✛✒ ★ ✕✑✧✜ ✤✎ ✏✙✏✕✛❊✱ ✏✢✛ ✛✬❡✙✕✛✜✧✎ ✕✑✧✜ ✤✛ ❛✑❊ ✗ ✧✑✒✖ ✕✙✤✛✱ ✏✑ ★ ✜✙✜✒✪✕ ✕❊✎ ✕✑ ✖✛✕ ✙✒ ✕✑✔❡✢
✏✢✛✪✜ ✧✙❞✛ ✕✑ ❡✑✤✛ ✗✧✑✒✖② ❲✛ ✦✑✔✧✜ ✘✛ ✣✛❊✎
✦✙✕✢ ✕✢✛✤ ✑❊ ✜✙✏❡✔✏✏ ✦✢✎ ★ ✘✛✢✗✣✛✜ ✕✢✛ ✦✗✎ ★
✢✗✚✚✎ ✕✑ ✢✗✣✛ ✕✢✙✏ ✕✙✤✛ ✕✑✖✛✕✢✛❊ ✘✛❡✗✔✏✛ ✏✢✛
✜✙✜② ★ ✗✤ ✧✙❞✛✧✎ ✕✑ ✤✛✛✕ ✕✢✛✤ ✙✒ ✕✢✛ ✒✛✗❊ ❛✔✕✔❊✛✱
✧✙✣✛✏ ✗❡❊✑✏✏ ✕✢✛ ❡✑✔✒✕❊✎✱ ✗✒✜
✗✒✜ ★ ✜✑✒✪✕ ❞✒✑✦ ✢✑✦ ✕✑ ✢✗✒✜✧✛
✦✛ ✜✑✒✪✕ ✏✛✛ ✛✗❡✢ ✑✕✢✛❊ ✑❛✕✛✒②
✕✢✙✏ ✙❛ ✙✕ ❡✑✤✛✏ ✔✚②❲✢✗✕ ✜✑ ✎✑✔
❄❅❇❋
❲✛ ✗❊✛ ✙✒ ✖✑✑✜ ✢✛✗✧✕✢✱
✕✢✙✒❞ ★ ✏✢✑✔✧✜ ✜✑t
❇●●❨
✘✔✕ ✢✛❊ ✢✔✏✘✗✒✜ ✢✗✏ ✤✗✒✎
✴ ☞✡✍✡✍❆✡☞★✷➋ ❚✭✡
✢✛✗✧✕✢ ✙✏✏✔✛✏② ✭✛ ❛✗✧✧✏ ✗ ✧✑✕
✡☛☞▲✌ ❉☛✌✳
✗✒✜ ✢✗✏ ✢✗✜ ❡✑✒❡✔✏✏✙✑✒✏
❉❊❆❘ ❘❊❢❊❢t❊❘✒②✓ ✸ ✒✮
✦✢✙✧✛ ✔✏✙✒✖ ✢✙✏ ✦✗✧❞✛❊② ✭✛ ❡✑✔✖✢✏ ✗✧✤✑✏✕
✚✣ ✪✤✮✚✫✪✙✰ ✬✢✣✣✚✘✙✪ ✮✜★✮ ✮✜✪✣✪ ✚✤✭✚♣✚✭✗★✙✣ ✩✚✙✙
❡✑✒✏✕✗✒✕✧✎✱ ✔✏✛✏ ✮✯☛✯ ✗✕ ✒✙✖✢✕✱ ✕✗❞✛✏ ✤✔✧✕✙✚✧✛ ✤✢✮ ✫✪✯✪✯✘✪✫ ✮✜✪ ✚✤✛✚✭✪✤✮✴ ✒✦ ✮✜✪✰ ✫★✚✣✪ ✮✜✪
✤✛✜✙❡✗✕✙✑✒✏ ✕✢❊✑✔✖✢✑✔✕ ✕✢✛ ✜✗✎ ✗✒✜ ✒✛✛✜✏ ✕✑ ✣✗✘ s ✪✛✮✶ ★✬✢✙✢✥✚❀✪ ★✤✭ ✪✱✬✙★✚✤ ✮✢ ✮✜✪✯ ✮✜✪
✏✕✑✚ ✑❛✕✛✒ ✕✑ ❊✛✏✕ ✗✒✜ ❡✗✕❡✢ ✢✙✏ ✘❊✛✗✕✢②
✫✪★✣✢✤✣ ✰✢✗ ✩✪✫✪ ✫✪✙✗✛✮★✤✮ ✮✢ ✣✜★✫✪ ✮✜✪ ✯★✲
❲✛ ✗❊✛ ✗✧✧ ✗❊✑✔✒✜ ✰✲✱ ✗✒✜ ✳✙✏ ✗✒✜ ★ ✦✗✒✕
✮✪✫✚★✙✴ ✒✦ ✮✜✪✰ ✭✢✤❝✮ ✯✪✤✮✚✢✤ ✚✮✶ ✮✜✪✤ ✙✪✮ ✚✮ ✙✚✪✴
✕✑ ✖✑ ✦✢✙✧✛ ✦✛ ✗❊✛ ✏✕✙✧✧ ✙✒ ✖✑✑✜ ✢✛✗✧✕✢② ✳✢✛
✢✗✏ ✒✑✕ ✕✑✧✜ ✭✔✘✘✎ ✗✘✑✔✕ ✕✢✛ ✤✑✒✕✢✧✑✒✖ ✕❊✙✚
❉✡☛☞ ☛❆❆✌✿☛✏ ✗ ❡✢✙✧✜✱ ★ ✏✔❛❛✛❊✛✜ ✗ ✧✑✕ ✑❛
✕✑ ✡✔❊✑✚✛ ✘✛❡✗✔✏✛ ✏✢✛ ❞✒✑✦✏ ✢✛ ✦✙✧✧ ✦✗✒✕ ✕✑
✗✘✔✏✛ ❛❊✑✤ ✤✎ ✚✗❊✛✒✕✏ ✔✒✕✙✧ ★ ✾✒✗✧✧✎✱ ✗✕ ❀❁✱
❡✑✤✛② ✭✛ ✦✑✔✧✜ ✒✑✕ ✘✛ ✗✧✑✒✛ ✗✕ ✢✑✤✛②❚✢✛✙❊
✑✚✛✒✛✜ ✔✚ ✕✑ ✗ ✕✛✗❡✢✛❊② ★ ✦✗✏ ❊✛✤✑✣✛✜ ❛❊✑✤
✕✦✑ ✗✜✔✧✕ ❡✢✙✧✜❊✛✒ ✗✒✜ ❛✑✔❊ ✖❊✗✒✜❡✢✙✧✜❊✛✒
✤✎ ✢✑✔✏✛ ✗✒✜ ✏✚✛✒✕ ✕✢✛ ❊✛✤✗✙✒✜✛❊ ✑❛ ✤✎
✧✙✣✛ ✙✒ ✕✢✛✙❊ ✧✗❊✖✛ ✢✑✤✛ ✗✒✜ ❡✗✒ ✗✏✏✙✏✕ ✢✙✤
✎✑✔✕✢ ✙✒ ✣✗❊✙✑✔✏ ❛✑✏✕✛❊ ✢✑✤✛✏② ★ ✒✛✣✛❊ ❛✛✧✕ ✧✙❞✛
✦✙✕✢ ❛✑✑✜✱ ✜✑❡✕✑❊ ✗✚✚✑✙✒✕✤✛✒✕✏✱ ✛✕❡②❲✛ ✗✧✏✑
★ ✢✗✜ ✗ ✢✑✤✛ ✑❊ ❛✗✤✙✧✎ ✔✒✕✙✧ ★ ✦✗✏ ✗✒ ✗✜✔✧✕
✢✗✣✛ ✗ ✘❊✑✕✢✛❊ ✦✢✑ ✕✗❞✛✏ ✢✙✤ ✑✔✕ ✑✒❡✛ ✗ ✦✛✛❞② ✗✒✜ ✤✗✜✛ ✤✎ ✑✦✒②
★✪✤ ✕✢✙✒❞✙✒✖ ✕✢✛ ✘✛✏✕ ✦✗✎ ✑❛ ✧✛✕✕✙✒✖ ✢✙✤
★ ✢✗✣✛ ❡✔✕ ✗✧✧ ✕✙✛✏ ✦✙✕✢ ✤✎ ✘✙✑✧✑✖✙❡✗✧ ❛✗✤✙✧✎✱
❞✒✑✦ ✕✢✛ ✕❊✙✚ ✙✏ ✑✔✕ ❛✑❊ ✢✙✤ ✦✑✔✧✜ ✘✛ ✕✑ ✢✗✣✛ ✗✏ ★ ✗✤ ✢✗✚✚✙✛❊ ✗✒✜ ✤✑❊✛ ✏✗✒✛ ✦✙✕✢✑✔✕ ✕✢✛✤②
✢✙✏ ✜✑❡✕✑❊ ✛✬✚✧✗✙✒ ✦✢✎ ✙✕✪✏ ✒✑✕ ✗✜✣✙✏✗✘✧✛②☛✒✎ ❚✢✛✎ ✢✗✣✛ ✒✛✣✛❊ ✏✢✑✦✒ ❊✛✤✑❊✏✛ ❛✑❊ ✕✢✛✙❊
✑✕✢✛❊ ✏✔✖✖✛✏✕✙✑✒✏ ✦✑✔✧✜ ✘✛ ✤✑✏✕ ✗✚✚❊✛❡✙✗✕✛✜② ✗✘✔✏✛✱ ✗✒✜ ★ ❛✛✛✧ ✤✎ ❡✢✙✧✜❊✛✒✪✏ ✏✗❛✛✕✎ ✦✑✔✧✜
✴ ✡✵☞✶✯✡✩❆✶✵✷❉ ✘✛ ✓✛✑✚✗❊✜✙❜✛✜ ✙❛ ★ ✦✛❊✛ ✕✑ ❊✛❞✙✒✜✧✛ ✗ ❊✛✧✗✕✙✑✒✩
❉❊❆❘ ❊✳❘✔✖❊✲t✔✳②❉ ✸ ✒✦ ✰✢✗✫ ✣✚✣✮✪✫
✏✢✙✚ ✦✙✕✢ ✕✢✛✤②
✮✫✗✙✰ ✬✙★✤✣ ✮✢ ✮★❦✪ ★ ✯✢✤✮✜✙✢✤✥ ✮✫✚✬ ✮✢
❚✢✛ ✚❊✑✘✧✛✤ ✙✏✱ ❡✑✩✦✑❊❞✛❊✏ ✗✒✜ ✏✑✤✛✕✙✤✛✏
❊✗✫✢✬✪ ✩✜✚✙✪ ✜✪✫ ✜✗✣✘★✤✭ ✜★✣ ✢✤✪ ✦✢✢✮ ✢✤ ★
✛✣✛✒ ✏✕❊✗✒✖✛❊✏ ✗✕ ✤✎ ❊✛✕✗✙✧ ✓✑✘ ✗✏❞ ✤✛ ✗✘✑✔✕
✘★✤★✤★ ✬✪✪✙✶ ✮✜✪✤ ✣✜✪ ✣✜✢✗✙✭ ✘✪ ✮✜✪ ✢✤✪ ✮✢
✤✎ ❡✢✙✧✜❊✛✒✪✏ ✖❊✗✒✜✚✗❊✛✒✕✏②❲✢✛✒ ★ ✛✬✚✧✗✙✒
✘✫✪★❦ ✮✜✪ ✤✪✩✣ ✮✢ ✜✚✯✴ ✒✦ ✣✜✪ ✤✪✪✭✣ ✘★✛❦✗✬✶
✕✢✗✕ ✦✛ ✢✗✣✛ ✗ ➇✏✕❊✗✙✒✛✜❂ ❊✛✧✗✕✙✑✒✏✢✙✚✱ ✕✢✛✎
✒❝✯ ✣✗✫✪ ✮✜✪ ✭✢✛✮✢✫ ✛★✤ ✪✱✬✙★✚✤ ✮✢ ✜✚✯ ✩✜✰ ✚✮ ✑❛✕✛✒ ✕✛✧✧ ✤✛ ★ ✒✛✛✜ ✕✑ ✖✛✕ ✑✣✛❊ ✙✕✱ ✧✛✗❊✒ ✕✑ ❛✑❊✩
✩✢✗✙✭ ✘✪ ✮✢✢ ✫✚✣❦✰ ✦✢✫ ✜✚✯ ✮✢ ✮★✥ ★✙✢✤✥✴
✖✙✣✛ ✑❊ ✕✢✗✕ ★✪✧✧ ❊✛✖❊✛✕ ✒✑✕ ✤✛✒✜✙✒✖ ✕✢✙✒✖✏②☛✤
❢✰ ▼ ✗✪✣✮✚✢✤✣ ✩✢✗✙✭ ✘✪✶ ✜✢✩ ✭✢ ✰✢✗✫ ✣✢✤ ★✤✭ ★ ✦❊✑✒✖ ❛✑❊ ✦✗✒✕✙✒✖ ✕✑ ✤✗✙✒✕✗✙✒ ✗ ✜✙✏✕✗✒❡✛t
✜✚✣ ✩✚✦✪ ✦✪✪✙ ★✘✢✗✮ ✰✢✗ ✘✫✚✤✥✚✤✥ ★✙✢✤✥ ★✤ ✪✱✮✫★ ✭✑✦ ❡✗✒ ★ ✗✏✏✛❊✕ ✤✎ ✚✑✏✙✕✙✑✒ ✾❊✤✧✎ ✦✙✕✢✑✔✕
✥✗✪✣✮ ❣ ✥✗✪✣✮✣ ✹✺ ✦✢✫ ★ ✯✢✤✮✜✶ ★✤✭ ✚✦ ✣✢✯✪✮✜✚✤✥
✖✙✣✙✒✖ ✕✑✑ ✤✔❡✢ ✜✛✕✗✙✧t
✮✪✫✫✚✘✙✪ ✣✜✢✗✙✭ ✜★✬✬✪✤ ✮✢ ✰✢✗✫ ✣✚✣✮✪✫❝✣ ✜✗✣✘★✤✭
✴ ✮✵❚ ✶❃❃ ❆✌ ✮✭✶★✮✡
✚✤ ✜✪✫ ★✘✣✪✤✛✪✶ ✛✢✗✙✭ ✣✜✪ ✙✚♣✪ ✩✚✮✜ ✮✜✪ ✥✗✚✙✮ ✹
★✷ ■✡✷❚✵✮■✌
❉❊❆❘ ❈✳✷ ✔❋❋ ✸ ❨✢✗ ★✫✪ ✤✢✮ ✢✘✙✚✥★✮✪✭ ✮✢
❉✡☛☞ ☛❆❆✌✿✌✛✗❊✏ ✗✖✑✱ ✦✢✛✒ ★ ✦✗✏ ✕❊✎✙✒✖ ✥✚♣✪ ★ ✭✪✮★✚✙✪✭ ✫✪✣✬✢✤✣✪ ✮✢ ✮✜✪✣✪ ✚✤✭✚♣✚✭✗★✙✣✶
✕✑ ✖✛✕ ✙✒✕✑ ✗ ✚❊✑❛✛✏✏✙✑✒✗✧ ✏❡✢✑✑✧✱ ★ ✕✑✑❞ ✏✑✤✛
✩✜✢ ✯★✰ ✢✤✙✰ ✘✪ ✮✫✰✚✤✥ ✮✢ ✯★❦✪ ✛✢✤♣✪✫✣★✮✚✢✤
❡✧✗✏✏✛✏ ✕✑ ✚❊✛✚✗❊✛ ❛✑❊ ✕✢✛ ✛✒✕❊✗✒❡✛ ✛✬✗✤② ★✕
✩✜✪✤ ✮✜✪✰ ★✣❦✴ ❆✙✙ ✰✢✗ ✤✪✪✭ ✮✢ ✣★✰ ✚✣ ✮✜★✮
❡✑✏✕ ✤✎ ✜✗✜ ✤✑✒✛✎ ✕✑ ✚✔✕ ✤✛ ✕✢❊✑✔✖✢ ✕✢✛
➇✮✜✪ ✥✫★✤✭✬★✫✪✤✮✣ ★✫✪ ✤✢✮ ✚✤♣✢✙♣✪✭✴➈ ✷✜✪✫✪
✕❊✗✙✒✙✒✖②☛ ❛✛✦ ✑❛ ✤✎ ❡✧✗✏✏✤✗✕✛✏✻❛❊✙✛✒✜✏
✛✢✗✙✭ ✘✪ ✯★✤✰ ✫✪★✣✢✤✣ ✦✢✫ ✚✮✶ ✘✗✮ ✰✢✗ ✭✢✤❝✮
✗✏❞✛✜ ✤✛ ✕✑ ✏✢✗❊✛ ✕✢✛ ✕❊✗✙✒✙✒✖ ✤✗✕✛❊✙✗✧ ✦✙✕✢ ✜★♣✪ ✮✢ ✣✜★✫✪ ✮✜✪✯✴ ✒✦ ✰✢✗ ★✫✪ ▼ ✗✪✣✮✚✢✤✪✭
✕✢✛✤② ❆✛❡✗✔✏✛ ✙✕ ✦✗✏ ✛✬✚✛✒✏✙✣✛ ✗✒✜ ★ ✦✗✏
✦✗✫✮✜✪✫ ✣★✰✶ ➇✒❝✭ ✫★✮✜✪✫ ✤✢✮ ✭✚✣✛✗✣✣ ✚✮✴➈
❇ ✁✂✄❡ ❲☎✆✆☎✝✞✟
❚❤✠ ✡ss☛☞✌✍✎✠✏ Pr✠ss
❈✑✒❈❆✓✔ ✕ ✖✗✘✙✚✛ ✜✢✗✣✚✤✥ ✢✦✧✛✚★✙✣ ✚✤
❈✜✚✛★✥✢ ✩✪✫✪ ✬✙★✤✤✚✤✥ ✩✪✙✙✘✪✚✤✥ ✛✜✪✛❦✣ ✢✤
✫✪✣✚✭✪✤✮✣ ★✣ ✮✜✪ ✜✪★✮ ★✤✭ ✜✗✯✚✭✚✮✰ ★✫✪ ✪✱✲
✬✪✛✮✪✭ ✮✢ ✯✢✗✤✮ ✮✢ ✭★✤✥✪✫✢✗✣ ✙✪♣✪✙✣ ★✣ ✬★✫✮
✢✦ ★ ✩★♣✪ ✢✦ ✣✩✪✙✮✪✫✚✤✥ ✩✪★✮✜✪✫ ✛✢♣✪✫✚✤✥ ★
✣✗✘✣✮★✤✮✚★✙ ✬✢✫✮✚✢✤ ✢✦ ✮✜✪ ✳✴❙✴
❘✢✗✮✚✤✪ ✛✜✪✛❦✣ ★✙✣✢ ✩✚✙✙ ✘✪ ✭✢✤✪ ✮✢ ✯★❦✪
✣✗✫✪ ✮✜✪ ✮✪✯✬✪✫★✮✗✫✪ ✚✤ ✜✢✗✣✚✤✥ ✗✤✚✮✣ ★✫✪
★✮ ✣★✦✪ ✙✪♣✪✙✣✴✵✚✤✭✢✩ ★✚✫ ✛✢✤✭✚✮✚✢✤✪✫✣ ★✫✪
★♣★✚✙★✘✙✪ ✦✢✫ ✪✯✪✫✥✪✤✛✰ ✣✚✮✗★✮✚✢✤✣✶ ❈✜✚✲
✛★✥✢❝✣ ✑✢✗✣✚✤✥ ❆✗✮✜✢✫✚✮✰ ✣★✚✭ ✷✜✗✫✣✭★✰✴
❊✱✛✪✣✣✚♣✪ ✜✪★✮ ✩★✫✤✚✤✥✣ ✩✪✫✪ ✬✢✣✮✪✭
✷✜✗✫✣✭★✰ ✘✰ ✮✜✪ ②★✮✚✢✤★✙ ✵✪★✮✜✪✫ ❙✪✫♣✚✛✪
✦✫✢✯ ✛✪✤✮✫★✙ ②✪✘✫★✣❦★ ★✤✭ ❢✚✣✣✢✗✫✚ ✚✤✮✢
✩✪✣✮✪✫✤ ✔✜✚✢ ★✤✭ ✬★✫✮✣ ✢✦ ✵✪✣✮ ❱✚✫✥✚✤✚★✴
❆✤ ✪✱✛✪✣✣✚♣✪ ✜✪★✮ ✩★✮✛✜ ✩★✣ ✬✗✮ ✚✤ ✬✙★✛✪
✦✢✫ ✮✜✪ ❈✙✪♣✪✙★✤✭ ★✫✪★✶ ✬★✫✮ ✢✦ ②✪✩ ❨✢✫❦
❙✮★✮✪ ★✤✭ ✬★✫✮✣ ✢✦ ✮✜✪ ❊★✣✮ ❈✢★✣✮✴
✷✪✯✬✪✫★✮✗✫✪✣ ✮✢✬✬✚✤✥ ✸✹✹ ✭✪✥✫✪✪✣ ✩✪✫✪
✪✱✬✪✛✮✪✭ ✦✢✫ ✮✜✪ ✣✢✗✮✜✪✫✤ ★✤✭ ✛✪✤✮✫★✙ ✑✚✥✜
✖✙★✚✤✣✴
❉✪✮✫✢✚✮ ✩★✣ ✪✱✬✪✛✮✪✭ ✮✢ ✫✪★✛✜ ✺✹ ✭✪✥✫✪✪✣
❋★✜✫✪✤✜✪✚✮ ✷✜✗✫✣✭★✰✶ ★✛✛✢✫✭✚✤✥ ✮✢ ✮✜✪ ②★✲
✮✚✢✤★✙ ✵✪★✮✜✪✫ ❙✪✫♣✚✛✪✴❆ ✜✚✥✜ ✢✦ ✺✸ ✭✪✥✫✪✪✣
❋★✜✫✪✤✜✪✚✮ ✩★✣ ✦✢✫✪✛★✣✮ ✦✢✫ ❈✜✚✛★✥✢ ★✤✭
✮✜✪ t★✙✮✚✯✢✫✪✶ ❢★✫✰✙★✤✭✶ ★✤✭ ✵★✣✜✚✤✥✮✢✤
❉✴❈✴ ★✫✪★✣✴ ❈✙✪♣✪✙★✤✭ ✩★✣ ✮✢ ✣✪✪ ✺❛ ✭✪✥✫✪✪✣
❋★✜✫✪✤✜✪✚✮✶ ✩✜✚✙✪ ★ ✜✚✥✜ ✢✦ ✺✻ ✭✪✥✫✪✪✣
❋★✜✫✪✤✜✪✚✮ ✩★✣ ✪✱✬✪✛✮✪✭ ✚✤ ✼✢✗✚✣♣✚✙✙✪✶
❑✪✤✮✗✛❦✰✶ ★✤✭ ❙✮✴ ✼✢✗✚✣✶ ❢✚✣✣✢✗✫✚✴
❆✯✘✗✙★✤✛✪✣ ✚✤ ✔❦✙★✜✢✯★❝✣ ✮✩✢ ✙★✫✥✪✣✮
✯✪✮✫✢✬✢✙✚✮★✤ ★✫✪★✣ ✢✦ ✔❦✙★✜✢✯★ ❈✚✮✰ ★✤✭
✷✗✙✣★ ✜★♣✪ ✫✪✣✬✢✤✭✪✭ ✮✢ ✯✢✫✪ ✮✜★✤ ✈✹
✜✪★✮✲✫✪✙★✮✪✭ ✛★✙✙✣ ✣✚✤✛✪ ✷✗✪✣✭★✰✶ ✯✢✣✮ ✚✤ ✮✜✪
✙★✮✪ ★✦✮✪✫✤✢✢✤ ★✣ ✮✜✪ ✮✪✯✬✪✫★✮✗✫✪ ✬✪★❦✣✴
➇✵✪❝♣✪ ✜★✭ ✬✪✢✬✙✪ ✩✜✢ ✜★♣✪ ✘✪✪✤ ✩★✙❦✲
✚✤✥✶➈ ✣★✚✭ ❊✯✪✫✥✪✤✛✰ ❢✪✭✚✛★✙ ❙✪✫♣✚✛✪✣
❆✗✮✜✢✫✚✮✰ ✣✬✢❦✪✣✯★✤ ❆✭★✯ ✖★✙✗❦★ ✚✤
✷✗✙✣★✴➇✵✪❝♣✪ ✜★✭ ✬✪✢✬✙✪ ✩✜✢ ✜★♣✪ ✘✪✪✤
❁❂❃ ❄❅❅●❍■❏▲❃▼ ◆❖❃❅❅
◗ ❯❳❳❩❬❯ ❭❳❯❪❫ ❳❴ ❵ ❴❬❭ ❜❳❞❬ ❣❴✐❬❯
❥❳❴❫❧❯❣❥❧♠❳❴♥❜❣❯❫✐❵q ♠❴ ✉❳❣❫❧❳❴✇ ◗
❜❬❵❧ ❭❵①❬ ♠❫ ❬③④❬❥❧❬✐ ❧❳ ❫❬❴✐ ❧❬❞⑤
④❬❯❵❧❣❯❬❫ ❫❳❵❯♠❴⑥ ❥⑦❳❫❬ ❧❳ ⑧⑨⑨ ✐❬⑥❯❬❬❫
❧❜❯❳❣⑥❜ ❧❜❬ ❭❬❬❪❬❴✐ ❵❥❯❳❫❫ ❞❣❥❜ ❳❩
❧❜❬ ❥❳❣❴❧❯q✇♥❜❬ ⑩❵❧♠❳❴❵⑦ ❶❬❵❧❜❬❯ ❷❬❯⑤
①♠❥❬ ❬❫❧♠❞❵❧❬❫ ❧❜❵❧ ❞❳❯❬ ❧❜❵❴ ⑧⑨⑨ ❜❬❵❧
❯❬❥❳❯✐❫ ❭♠⑦⑦ ❩❵⑦⑦ ❳❴ ❷❵❧❣❯✐❵q✇
✥★✫✭✪✤✚✤✥✴ ✒✮ ✭✢✪✣✤❝✮ ✯★✮✮✪✫ ✜✢✩ ✯✗✛✜
✰✢✗❝✫✪ ✭✢✚✤✥ ✢✫ ✜✢✩ ✙✚✮✮✙✪ ✰✢✗❝✫✪ ✭✢✚✤✥✶ ✮✜✪
✜✪★✮ ✛★✤ ✣✮✚✙✙ ★✦✦✪✛✮ ✰✢✗✴➈
❆✮ ❈✢✢❦ ❈✢✗✤✮✰ ✑✪★✙✮✜ ✚✤ ❈✜✚✛★✥✢✶ ✣✮★✦✦
✜★✣ ✘✪✪✤ ✬✙★✛✪✭ ✢✤✲✛★✙✙ ★✤✭ ✢✬✪✫★✮✚✢✤★✙
✯✪✪✮✚✤✥✣ ★✫✪ ✘✪✚✤✥ ✜✪✙✭ ✩✚✮✜ ✪✯✪✫✥✪✤✛✰
✫✢✢✯ ✙✪★✭✪✫✣✶ ✣★✚✭ ❉✫✴ ✷✫✪♣✢✫ ✼✪✩✚✣✶ ✚✤✮✪✫✚✯
✛✜★✚✫ ✢✦ ✮✜✪ ✜✪★✙✮✜ ✣✰✣✮✪✯❝✣ ❊✯✪✫✥✪✤✛✰
❢✪✭✚✛✚✤✪ ✭✪✬★✫✮✯✪✤✮✴
➇✵✪ ✜★♣✪ ★ ✙✢✮ ✢✦ ✦✪✣✮✚♣★✙✣ ✚✤ ✮✜✪ ✛✚✮✰ ✢♣✪✫
✮✜✪ ✩✪✪❦✪✤✭✴ ✵✪ ✯★❦✪ ★✬✬✫✢✬✫✚★✮✪ ✬✙★✤✣
✦✢✫ ✮✜★✮✶➈ ✣★✚✭ ✼✪✩✚✣✶ ★✭✭✚✤✥ ✮✜★✮ ✚✤✦✢✫✯✲
✚✤✥ ✬✪✢✬✙✪ ✜✢✩ ✮✢ ✮★❦✪ ✬✫✪✛★✗✮✚✢✤✣ ✭✗✫✚✤✥
✪✱✮✫✪✯✪ ✜✪★✮ ✚✣ ✮✜✪ ✘✪✣✮ ✬✫✪✛★✗✮✚✢✤✴
❙✢✯✪ ✚✤✮✫★♣✪✤✢✗✣ ✽✗✚✭✣ ✮✜★✮ ✤✢✫✯★✙✙✰
★✫✪ ❦✪✬✮ ★✮ ✫✢✢✯ ✮✪✯✬✪✫★✮✗✫✪ ★✮ ❉✪✮✫✢✚✮❝✣
❘✪✛✪✚♣✚✤✥ ✑✢✣✬✚✮★✙ ★✫✪ ✘✪✚✤✥ ✛✢✢✙✪✭ ✭✢✩✤
★✤✭ ✦★✤✣ ★✫✪ ✘✪✚✤✥ ✮★❦✪✤ ✢✗✮ ✢✦ ✣✮✢✫★✥✪ ✮✢
✘✪ ✯✢✫✪ ✫✪★✭✚✙✰ ★♣★✚✙★✘✙✪✶ ✣★✚✭ ❘✢✘ ❑✙✪♣✪✫✶
✪✯✪✫✥✪✤✛✰ ✭✪✬★✫✮✯✪✤✮ ✯✪✭✚✛★✙ ✭✚✫✪✛✮✢✫✴
✑✪★✮ ✪✱✜★✗✣✮✚✢✤ ★✤✭ ✜✪★✮ ✣✮✫✢❦✪ ★✫✪ ✮✜✪
✬✫✚✯★✫✰ ✜✪★✙✮✜ ✚✣✣✗✪✣ ✪✯✪✫✥✪✤✛✰ ✫✢✢✯✣
✛✢✗✙✭ ✣✪✪ ✷✜✗✫✣✭★✰ ✮✜✫✢✗✥✜ ❙★✮✗✫✭★✰✴ t✢✮✜
✛★✤ ✢✛✛✗✫ ★✦✮✪✫ ✮✪✯✬✪✫★✮✗✫✪✣ ✜✚✮ ✾✹ ✭✪✥✫✪✪✣
✢✫ ✮✜✪ ✜✗✯✚✭✚✮✰ ✫✚✣✪✣ ★✘✢♣✪ ♦✿ ✬✪✫✛✪✤✮✶ ★✛✲
✛✢✫✭✚✤✥ ✮✢ ❊✣❦✪✤★❀✚ ✑✪★✙✮✜ ✚✤ ✒✤✭✚★✤★✬✢✙✚✣✴
➎❱r❀❬❄❃❳❃ ❄❂❁ ♠r❄⑧❨❧❬❃ ⑧r❱⑨❧❁❀❁
➌❅ ❆✂✂✁❲ öüõ ♦ ö÷ ➒ ■ ô ✂✟ ➓❤▲❪❭
❆ úõ ÷ùü
➜➜↔↕→
✝ ô ❡✆ ùöÿ
➜➟↔➙➟
❑ öôôöÿù ✂✄
➜➠↔➙➙
❙ õ ✟ ûöýöôú
û ✞ ❘ ù ✆ ö÷
❞ üô ✂ ✁✆ ö÷ ➜➛↔➙↕
➜→↔➙➛
➜➛↔➙➜
❚■ ýýü ❉ ✄
➜➠↔↕➟
➶➪➺➚➾➱➶
❈ ýöü÷ üô ✞ ✂♦ ùýý ❍
➀➁➂➃➄ ➅➆➉➊ ✸✩
☞✌✍✎✌✏✑ ✒✓✔✕✖✗ ✶✪
➋➁ ➌➄➁➍➎➃ ✹✹
☞✌✍✎✌✏✑ ✒✓✔✕✖✗ ✶✪
➏➍➉➃➄ ❊ ➄➆ ✘ ➃ ✸✾
☞✌✍✎✌✏✑ ✒✓✔✕✖✗ ✶✪
➹➳➶
❙✁ ôô ❍ üô ✞
✠ öü ✁ õùþ ✁ ý
✽✸
✽✴
✩✽
✬
✬
✵
➹➘➺
❙✁ ôô ❍ üô ✞
ÿü÷ ❉ ö÷
✹✫
✾✫
✹✽
✾✴
✹✽
✾✷
✯
✰
✰
➸➪➺
P ü÷õý ❍ ú ✁ ôô ❍ üô ✞
ÿü÷ ❉
✺✺
✺✩
✺✽
✾✹
✾✸
✾✻
✯
✯
✼
✺✫
✺✾
✺✽
➶➘➽
❙✁ ô üô ✞ ✂ ý ✁✞ ú ➔
✆ ö÷ ❍ ÿü÷ ❉
✾✸
✾✹
✾✻
✰
✰
✰
✺✫
✺✾
✺✫
❐❒❮❰❒ÏÐ ÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚ ÛÜÖÝ ×ÞÞÝßÜÖ àÝá ÖàÙ áÙ×ÖàÙâ áÛãã äÙÙã å×ÚÙæ ÝÜ × ÞÝçåÛÜ×ÖÛÝÜ Ýä ä×ÞÖÝâÚèé â×ÖÛÜê Ýä ëì äÙÙãÚ
íÙâî ÞÝçäÝâÖ×åãÙ áàÛãÙ × â×ÖÛÜê Ýä ì äÙÙãÚ íÙâî ßÜÞÝçäÝâÖ×åãÙè
➳➵➸➳➺➳➻
➮➽ ➽ ➷ ➽ ➾ ➶➼➽➸➽➹
❸❹❺❻❹❼❽❸❾❼❹❿ ➀➁➂➃➄➅➆➉➊ ➋➁➌➄➁➍➎➃ ➏➐➑➆➍ ➛❽❸➔➓➛ ➜➥➦➧ ➨➠➡ ➩➫ ➟➦➞➨➝➭➯➦➯➢ ➢➨➲➨➡➢➤
❣❢♥
❣q♥
❣❤♥ ûù ❡♦❹ ✈✈❺❻
❼❀❄❳❨ ❽❄❵❵❀❅❾ ❿❄❵❧❷◗
❦❧♠❨ ✿❀❁❂❀❃❁❄❅
⑤❳❄❂❵❀❅❾ ➀❁❄❨❱
t❱✉ ✿❀❁❂❀❃❁❄❅
❛❥♥
❜q♥
❜❪♥ ✝ ÿ ❹ ②③❻
❲ öõõöúõ ❹ ②✟➁➂➃
➄❱❴❀❾ ❫◗❝◗
❻❼❹➙➔❻➔❸❽❸➔➓➛ ➜➝➞➟➠➡➢➤
✿❀❁❂❀❃❁❄❅
▲◗▲▲
▲◗▲▲
▲◗▲▲ ➓❼❹→➓➛
➅❂❳❄r❧❱
❯❱❂❳❨ ❳❱ ❁❄❳❀
❩r❄❬❀
▲◗▲❭
▲◗❪❭ ûù ❡♦❹ ➂④❻
❿r❄❳❀r t❄➆❀
❫❱r❴❄❵ ❴❱❂❳❨ ❳❱ ❁❄❳❀ ▲◗❛▲
▲◗❛❛
▲◗❛❜ ✝ ÿ ❹ ④✈❻
❶❃❳❱r❧❄
❝❀❄r ❳❱ ❁❄❳❀
❢◗▲❣
❤▲◗❤❪ ❲ öõõöúõ ❹ ➁✟②➁➃
❪▲◗❣❪
❫❱r❴❄❵ ❅❀❄r ❳❱ ❁❄❳❀
❢◗❪❪
❭◗❥❣
➳➾➼➚➻➘➵➶➘➼➳➵ ➚➺➴➪➷
❪❛◗❪❤
☛ ❽ ✙ ➔➛➣➓❼❺❽❸➔➓➛ ❿❽❸❾❼ ✛ ❽ ✙
❤▲⑩
t❱✉❀❃❳ r❀❵❄❳❧⑨❀ ❨⑥❴❧❁❧❳❅
❶❷❳❀r❂❱❱❂ ✉❧❂❁
❫❸ ❄❳ ❛ ❳❱ ❣ ❴⑧❨
❦❱⑥r❃ ❱❷ ❃⑥❂❃❨❧❂❀
❪q◗❪
❸⑨❄⑧❱❳r❄❂❃⑧❧r❄❳❧❱❂
▲◗❤❜
❼❹❿❹❼➒➓➔❼ ❿❸➓❼❽→❹ ➡➢➤➥➦➧➨➤ ➩➫➭➯➫➨➤➢ ➲➤➧➥➳➭➵➸➺
➇❨❧❵❵❧⑧❃ ➄❀❃❀r⑨❱❧r
❢❪⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
❥❛⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
➈❂❧❳❅ ➄❀❃❀r⑨❱❧r
➅✉❅❨❀❀ ➄❀❃❀r⑨❱❧r
❭❪⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
❣❪⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
❯❬➉❄❅ ➄❀❃❀r⑨❱❧r
❥❜⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
✿❄❵❵❱✉❄ t❄➆❀
❥❥⑩ ❱❷ ❬❄⑧❄❬❧❳❅
❩❨❧❀❷ ❽❄❵❵❀❅ ➄❀❃❀r⑨❱❧r
❿❸❼❹❽❺ ➣↔➓↕❿ ➡➢➤➥➦➧➨➤ ➩➫➭➯➫➨➤➢ ➻➼➭➯➼➳➭➵➸➺
➊r❄❂❁❀ ➄❱❂❁❀ ❄❳ ❩r❱❅
❪❛❜▲ ❬❷❃
❩❨❧❀❷ ❽❄❵❵❀❅ ➄❀❃❀r⑨❱❧r ❂❀❄r ❫❱r❳❨ ➇❱✉❁❀r ❜❣ ❬❷❃
➋⑥r❂❳ ➄❧⑨❀r ❂❀❄r ➈❂❧❳❅
❭▲ ❬❷❃
➈❴❄❳❧❵❵❄ ➄❧⑨❀r ❂❀❄r ➊❧➌➌❱❂
q❥ ❬❷❃
❯❧❂❄❴ ➄❧⑨❀r ❄❳ ❯❧❂❄❴
❛❤q ❬❷❃
➇❱✉❁❀r ➄❧⑨❀r ❂❀❄r ➄❧❬❨❵❄❂❁
❪❣ ❬❷❃
➮➽➳➶➱➽➼ ➱➚➹➶➪➼✃
❦❄➍❀ r❀⑧❵❄❬❀❁ ❳❨❀ ❂❱r❴❄❵ ➌❵⑥❀ ❃➆❅ ❱⑨❀r
➎❵❱r❧❁❄➏❃ ❀❄❃❳ ❬❱❄❃❳ ❱❂ ➐⑥❵❅ ❪❭❾ ❪❭❣❛◗
⑤❄❳❀❵❵❧❳❀ ❧❴❄♠❀r❅ ❃❨❱✉❀❁ ❳❨❄❳ ❳❨❀ ❨❄➍❀
✉❄❃ ❄❬❳⑥❄❵❵❅ ❁⑥❃❳ ⑧❧❬➆❀❁ ⑥⑧ ➌❅ ❳❨❀ ✉❧❂❁
❧❂ ❶❷r❧❬❄ ❄❂❁ ❬❄rr❧❀❁ ❄❬r❱❃❃ ❳❨❀ ❶❳❵❄❂❳❧❬
➅❬❀❄❂◗
➹➘➺ ➬ ➸➪➪➺
➣❼➔ ✳
⑤⑥❂r❧❃❀
⑤⑥❂❃❀❳
❯❱❱❂r❧❃❀
❯❱❱❂❃❀❳
❺➓➓➛ ❻ ☛ ❽❿❹❿
✝ üúõ
◆ öÿ
❏✁ ý ③④
❿❽❸ ✳
❜⑦❤❤ ❄◗❴◗ ❜⑦❤q ❄◗❴◗
❣⑦q❜ ⑧◗❴◗ ❣⑦q❛ ⑧◗❴◗
❪▲⑦❤❣ ⑧◗❴◗ ❪▲⑦❜q ⑧◗❴◗
❥⑦❜❣ ❄◗❴◗ ❣⑦❜❭ ❄◗❴◗
❏✁ ý ②✈
❋ ù÷úõ
❆✁❡ ①
◆ öÿø ÷õ
➜→↔➝➝
❋✁ ýý
❆✁❡ ✈✇
P ÷õýüô ✞
➜↕↔➙➙
◆ öÿ ✠ ö÷ ❡
➜→↔➙↕
❈ ÷ ✆ üýýùú
➜➟↔➙↕
❙ üýö ❉
➜➛↔➙↕
ó ✁❡ öôö
❙ ùúõö÷ú
➛➟↔➙➛
óý ✄ õ ô
❖ ü ✄ ÷ù ✞❡ ö
➜➠↔➙➛
➜➜↔➙➛
❈ ú ❇ ü ❍
➜➛↔➝➙
P ÿö÷ú
➜➟↔↕➣
● ÷üôõú P üúú
➜➛↔➣→
❇ ÷ ✄ ùô ❡ ú
➜➝↔↕→
❇ öô ✞
➛→↔➙➛
❏ ♦ ô ☎ ü ❍
➛➝↔➙➜
❇✁ ÷ôú
➛➞↔➙➝
❇ ÷ õ ♦ ö÷ú
➛➞↔➙➟
P üùúýö ❍
➛➛↔➙➙
❑ ýü ❉ üõ ♦ ❋ üýýú
➛➝↔➙➙
❋ ÷öô ✂♦❡ ýöô
➛➝↔➙↕
✝ ü ✄ ö ✆ ùöÿ
➛↕↔➙➙
óôõö÷ø÷ùúö
→➣↔↕➙
✝ ü ● ÷üô ✞ ö
➛➛↔➙➟
ûüýþÿü ❍
➛➜↔➙➝
● ÷üôùõö
→➣↔↕↕
❇ ü ✄ ö÷ ❈ ùõ ❍
→↕↔➙→
❈ ✁ ô ✂ ùý
➛➜↔➙➜
û ✁ ôõùô ❡ õ ô
❙ öôö ✂ ü
➛➞↔➙➟
➜➜↔➙➙
❖ ôõü÷ù
➜➜↔➣➞
❏✁ ôõ ✁ ÷ü
➛↕↔➙↕
❇ ùúö
➜➞↔➙➣
❏ ÷ ✞ üô ❞ üýýö ❍
➛➛↔➙→
☎ ùü ❉ ô ✞
➛➝↔➙➜
● ÷üô ✞ ❞ ùöÿ
➜➟↔➙➣
❆ ÷ ✂✄
➛➜↔➙➣
❋ ùöý ✞ ú
➛➙↔➣➠
➚➪➶➹➘ ➴➷ ➚➬➮➱✃❐➬❒❮➷ ➹❰➬➮➪❰✃Ï Ð❰ÑÒ❰✃➬➮➱✃❰➷ ➬✃❰ Ó✃➴❐➬❒ ➘➴Ô➪➮❮➷ Õ➶➹➷ ➬➘❐ ➚➬➮➱✃❐➬❒❮➷ ➪➴Ô➪➷Ï
➼➽➾➚➪➺➳➵ ➻➚➶➚➽➹
❿❽❸ ✳ ❿❾➛ ✳
➅➆➉➊
ï➆ð➋ñðò ï➆ð➋ñðò ➅➆➉➊
óý ❡ ùô
➛➟↔➙➟
❙ ùý ✆ ö÷ ✝ ü ✄ ö
➛➠↔➙➜
❈♦ ùý ✡✁ ùô
➛➜↔➙➝
▼ ö ✞ þ ÷ ✞
➜↕↔➣→
▼ ô ✁❉ öôõ
➛➜↔➙➝
❘ ö ✞❉ ô ✞
➛➞↔➙➙
❇ öü ✆ ö÷ ▼ ü÷ú ♦
➛➞↔➙→
❘ úö ✠✁ ÷ ❡
➜↕↔➙➣
P öô ✞ ýöõ ô
➜➠↔➙➝
❈ ô ✞ ô
➛↕↔↕➣
▼ ü ✁ øùô
➜➠↔➙➜
■✞ üô ♦ ü
➛➣↔➙➜
➜➞↔➙➙
❋ ý ÷öô ✂ ö
➜➜↔➝➣
❚♦ ö ☎ üýýöú
➜➜↔➣➠
✝ öÿùúõ ô
➜➞↔➙➝
❲ üýýü ❲ üýýü
➜➛↔➙➙
▼✂☎ ö÷ ❉ ùõõ
➛➣↔➣➠
➼➽➻➼➽➳➶➚➪➺ ➴➪➼➽➻➳➹➶ ➹➳➶➘➼ ➽ ➳✃
❻ ☛ ➔↔↔➔❻❿ ↔❽ ✚ ❹
❿❽❸ ✳ ❿❾➛ ✳ ❽➛❸ ☛ ➓➛ ✙ ↔❽ ✚ ❹❿
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ⑧❵❀❄❃❄❂❳
ï➆ð➋ñðò ï➆ð➋ñðò ➇❵❀❂❳❅ ❱❷ ❃⑥❂
❣❢➑❜❢➑❃ ❭❜➑❢❜➑❃
❶❃❳❱r❧❄
❥q➑❜❥➑❃ ❥❪➑❜❥➑⑧❬ t❀✉❧❃❳❱❂
❣❤➑❜❛➑❃ ❣q➑❜❜➑❃
➋❀❂❁
❣❛➑❛❭➑❃ ❣❭➑❜❛➑❃ t❱❂♠⑨❧❀✉
❥❭➑❛❢➑❃ ❭▲➑❜❛➑❃
➋❱❧❃❀
❣❭➑❢▲➑❃ ❪▲▲➑❢❣➑❃ ❯❀❄❬❨❄❴
❭q➑❢❪➑❃ ❭❜➑❢q➑❃
➋r❱❱➆❧❂♠❃
❥q➑❜❜➑❃ ❥▲➑❜q➑❃ ❯❀❁❷❱r❁
❢❢➑❜❛➑❃ ❢❜➑❜❛➑⑧❬
➋⑥r❂❃
❣❢➑❜❪➑❃ ❭❢➑❜❛➑❃ ❫❀✉⑧❱r❳
❣❪➑❜❪➑❃ ❣q➑❜q➑❃
❢❣➑❜❛➑❃ ❢❥➑❜❢➑⑧❬ ➅❵❅❴⑧❧❄
❿❱❱❃ ➋❄❅
❣❥➑❜❛➑❃ ❣❢➑❜❜➑❃ ➅❂❳❄r❧❱
❭❪➑❜❣➑❃ ❪▲▲➑❢❥➑❃
❿❱r⑨❄❵❵❧❃
❭▲➑❜❜➑❃ ❭❢➑❢q➑❃
❣❜➑❜❪➑❃ ❭❢➑❢❪➑❃ ➇❄❃❬❱
❿❱⑥❂❬❧❵
❣❢➑❜❜➑❃ ❭❛➑❢❤➑❃
❸❵♠❧❂
❣❤➑❛❣➑❃ ❭❤➑❜❣➑❃ ➇❀❂❁❵❀❳❱❂
❣❣➑❢❤➑❃ ❣❥➑❢❪➑❃
❸⑥♠❀❂❀
❣❣➑❜❛➑❃ ❣❭➑❜❜➑❃ ➇❱r❳❵❄❂❁
❥❭➑❜❜➑❃ ❥❣➑❜❢➑⑧❬
❦❀r❴❧❃❳❱❂
❭❪➑❜❛➑❃ ❭❣➑❢q➑❃ ➇❱✉❀r❃
❣❣➑❛❭➑❃ ❭q➑❜❤➑❃
❣❥➑❜❥➑❃ ❭❤➑❢❜➑❃ ➄❀❁❴❱❂❁
❦❱❱❁ ➄❧⑨❀r
❣❭➑❜❭➑❃ ❣❭➑❜❭➑⑧❬
➀❴❂❄❨❄
❣q➑❜q➑❃ ❭❜➑❢❪➑❃ ➄❱❃❀➌⑥r♠
❣❥➑❜❥➑❃ ❣❥➑❜❥➑❃
➐❱❨❂ ❼❄❅
❣❜➑❜❤➑❃ ❭❢➑❢❤➑❃ ⑤❄❵❀❴
❣▲➑❜q➑❃ ❣❣➑❢❤➑❃
➐❱❃❀⑧❨
❥❭➑❛❭➑❃ ❭▲➑❜❥➑❃ ⑤⑧❱➆❄❂❀
❭▲➑❜❣➑❃ ❭❛➑❢❥➑❃
❣❣➑❜❛➑❃ ❭❢➑❢❤➑❃ ❩❨❀ ❼❄❵❵❀❃
➉❀❂❂❀✉❧❬➆
❥❭➑❛❜➑❃ ❣❣➑❜❤➑❃
➉❵❄❴❄❳❨ ➎❄❵❵❃ ❣❣➑❜▲➑❃ ❭❤➑❜❤➑❃ ➈➆❧❄❨
❣❣➑❢▲➑❃ ❭❜➑❢❥➑❃
❣❣➑❜❪➑❃ ❭❤➑❜❤➑❃ ✿❄❵❵❄ ✿❄❵❵❄
t❄➆❀⑨❧❀✉
✢ Ô ✣ Ð ✤ ÔÏ ✭✢✮✥ s✲ ÚßÜÜî ✱ ♣✦✲✧ ×âÖãî ÞãÝßæî ✱ ✦✲ ÞãÝßæî ✱ s✤✲ ÚàÝáÙâÚ ✱ Ð ✲ ÖàßÜæÙâÚÖÝâçÚ ✱ Ï ✲ â×ÛÜ ✱
s ❰ ✲ ÚÜÝá ★ ßââÛÙÚ ✱ s Ò ✲ ÚÜÝá ✱ ✐✲ ÛÞÙ
✺✩
✹✴
❺❸ ✳ ❹❺➔↔ ✙ ❼❹➙ ✳
➇❵❀❂❳❅ ❱❷ ❃⑥❂
✫✾
✹✾
❹❽→↔❹ ➙❽❻ ↕➔↔ ✛✳
➇❵❀❂❳❅ ❱❷ ❃⑥❂
✫✺
✹✴
↕❽↔↔➓↕❽ ↔❽ ✚ ❹
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ⑧❵❀❄❃❄❂❳
✩✾
✹✾
❸ ☛ ➔❹➣ ➒❽↔↔❹ ✙ ❼❹❿ ✳
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ❂❧❬❀
✽✸
✹✫
✩✾
✹✫
✜ ❼➓↕➛↔❹❹ ❼❹❿ ✳
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ⑧❵❀❄❃❄❂❳
✽✫
✺✹
❹❺➔→❼❽➛❸ ❿❸ ✳ ❻❽❼ ✚
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ⑧❵❀❄❃❄❂❳
✩✫
✹✷
❺➙ ✚ ❽ ✙ ❼❹❿❹❼➒➓➔❼
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ⑧❵❀❄❃❄❂❳
✽✺
✺✹
❼❹ ✛ ✜ ❼➔ ✛ →❹ ❿❸ ✳ ❻❽❼ ✚
⑤⑥❂❂❅ ❄❂❁ ❂❧❬❀
✽✴
✹✽
Ú Üß
ÛÙÜÝÞ
Ö×ØÙÚ
åÝ
äØÙÞ
Ù âÜãÚ
Ø
á
Þ
à
ÝØ
èÙÞß
æ çÞ
Ù ×ØÙ
éêëØ