Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 19, 2019, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✧★✩✪❆✫✱ ✬✮✯✫ ❨✾✱ ✰✲❨✾
❚✴✵ ✸✹✺✵★❱✵★ ✼ ✹❆✿✵★ ❀✩❚✫ ✴✵★❆✯✪ ❁ ❂❃
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
➤➥➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸➧
➺➲➻➩➼ ➽➾➚
❶❷❸ ❹ ❺❻❼❼❽❾❿➀➁
❺➂➃➄❾➅➂➆
➇➇➇➇➇➇➇➇➇➇➇
➈➉➊ ➋➉➉ ➌➍➎ ➊➏➐ ➋➑➒➏
➓➔➔→➣➔↔↕➣ ➙→➔➔→➛➜
➝➏➞ ➑➉➟ ➠➉➊ ➌➍➎ ➡➐➋
➠➉➊➢ ➍➤ ➋➉ ➏➋➍➎➤ ➉➊➋
➥➒➞➐ ➋➑➒➏➦
↔↕↕
➙➛➜➝➞➟➛➠➡➢
➤➥➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸➧
➺➲➻➩➼ ➽➾➚
➪➶ ➹➘➶ ➴➷➘➷➬➮➱➱
✃ ❐❒❮❰ÏÐÑÒ❮ ÓÑÔ❮❰ÐÕÔ ÕÖ
×Ø❮ÔÙÐÑÕÚÛ Ü ÝÙÐÑ❮ÚÐ
➪➶➶➹➘➶➴➷➘ ➬➹➘➮➷➱✃
ÞÙÔ❮ ß❮ÔÒÑ❰❮Û
❐❒❮ ❰ÏÐÑ ÒÏÏ❮Ó Ô❮
✃ àá â❮ÛÕÏÔ❰❮ âã
ÕÖ××ØÙÚÛÜ
✃ Ýâã äÞå âã
✃ àáæÝá ❐Ó âãÛ
ÝÚÞßÛ àØÛ
✃ Ýá åçÐÔÙÛÕÏÚè
áâãâäå æç èéêë
á❮❰éÚÕçÕêÑÛÐ
ì❒❮ Ðí î íïð
✃ Ýâã ❐ë❮Ôê❮Ú❰ì
ñò❒ó❮ ô õöî÷ ❮Ï øÔÑù
íÙÚÙê❮ë❮ÚÐ
úûüäûý þÿ ●● ✁✂ þ ✁ ý ✄
ÞÕÕÔèÑÚÙÐÕÔ
❇✁✄ ûý ☎ üå ✆ ç ✝✞
Þ❮ÔÐÑÖÑ❮è ßÏÔêÑ❰Ùç
❆✟ ❒ó ✠ ❰ ✡ ÏÏ❮Ó ☛ ððð ☞✌ ññ ✃ àá
á❮❰é îÞßáï
✌ ❒❮Ô ❘✍ ✎ ❘ ó ✏ ÏÑïÔ❮ ❘ Ïó
ð❮ÙçÐé
✡ ÏÏ❮Ó ☛ ðððððððððððððð ✑✒ õð÷÷ ✃ àá
äÚÖÕÔëÙÐÑÕÚ
✓✔✔
✕✖✗✘✙✚✛
✜✢✛✣
íÙÚÙê❮ë❮ÚÐ á❮❰é
♣✚✤✥✖
✘✙✙✚ ✘✚✦✧✤✗★✩
îðäí á❮❰éï
❢✙✚ ♣✚✙✕✤✘✖
✖✕✖✗✣ ✚✦❢❢✔✖
íâä á❮❰éÚÕçÕêÑÛÐ
❚✪ ✫✬✭✬✫✮✬ ✯ ✰✪✪✱✲ ✪✫ ✱✪ ✃ ✃ àá
Ýâã í❮èÑ❰Ùç âã
✰✬ ✺✶✷✸✺✷✹✸✺✻✺✼
✯ ✭❜✳✳✪✫✱✬✫ ✪✴ ✪✫ ✬✮✬✵✱
Ýá ÝÙÐÑ❮ÚÐ ñ❰❰❮ÛÛ
✬✽✯✾✿ ✃ â❮Ø
✰✯❀✬✫❁✾✱❂✬✮✬✵✱✭✷❃
❣✽✯✾✿❄❁✪✽
ñØØçì ×ÚçÑÚ❮ò
óôõö÷ôøùúûöóüóýûþÿ ôþ þó
ÕÔ Û❮Úè
ÏÑÔÑ❮Û ÐÕò
❅❈❉ ❊ ❋❍■❏ ❑ ▲❍▼◆❖
ó ôõö÷ôøùúûöóüóýûþÿ
þõôý ÑÚ ûúöóûö
P◗❙❙◗❯❱ ❲❳❨❩ ❬❭❪❫
❴❵❛❝❞ ❡❵❛
❤✐❥❦❧ ♠♥♦q rs♥t✐✉ ♠✉♥s♥✈
✇①②③✇④⑤③⑤⑥②②
➧➨➩ ➫ ➭➯➲➯➯➳➵➸ ➺➻➼➽➫
➳➯➾➵➚➳➵
s
❉✁ ✁
❙
♦
✂
❍☎✆✝
❆✞✞✟❆✠✞
❆✞✞☎✡✞☛☞✡
✞☞ ❚☞✌✟ ❆✍✎
✏✑✑ ❇✒✓✔✕✖✗
✘✙ ✚ ❇✒✛✔✜✛✢
✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯
■✣✤✥ ✚ ✦✧✣✣✦★ ★✩✣✙✚
✣t✚✣ ✪★✣✥
✫✬✭ ✙★✥✮✦✣✥✰
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
✱✚✲★ ✳✘✮✙ ✚✑
✴✵✶✖✔ ✒✷✵
❢✘✙ ✚✥ ✦✧✣✣✦★ ✚✥
✸✹ ★✩✣✙✚✰
✺✻✼✽✾ ✿❀❁❂❂❃ ❄❅❈❊
❋●❅❏❋ ✐❑ ❝▲▼▼◆❖P◗❘ ❛❝❊
❝◆❯P✐❖❱ ❛❯❯◗✐❝❛P✐❲❖❑
❳❲▼ ❨▲❑ ❄▼✐❩◆▼❑ ❳❲▼ P❬◆
❄✐❑P▼✐❝P❭ ❪❲❑P✐❖❱ ✇✐◗◗
▼◆ r❛✐ ❖ ❲ ❯◆ ❖ ▲ ❖ P✐◗
❳✐◗◗◆❫❭ ❴❲▼ P❬◆ ❛❯❯◗✐❝❛❊
P✐❲❖ ❯▼❲❝◆❑❑♣ ❯◗◆❛❑◆
❱ ❲
P ❲
❬PP❯❑❤❵❵✇✇✇❭❜❛❞❊
◆▼❡❣❝❛▼◆◆▼❑❭❲▼❱ ❲▼ ❝❲❖❊
P❛❝P ❏❛P❬❘ ❥❛▼P✐❖ ❛P
❝❛P❬❘❭r❛▼P✐❖❦❜❛❞◆▼❑❫❭
❲▼❱
❲▼
❝❛◗◗
❡ ❧ ♠ ❊ ❡ ♥ ❧❊ ♥ ♥ q ✉
✈ ① P❭
♠✉✉❧❭
✁✁
✄
➸➺➻ ➼➽➾➚➚➪➶➪➹➘➚ ➾➻➹ ➴➻➪➷➬
➷➪➮➱ ✃➪❐❒ ➴➾➻➱➾➪➮➚ ➹➚❮➹➬
➼➪➾➽➽❰ ➶Ï➻ ❰Ï➺Ð
➤➥➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸➧
➺➲➻➩➼ ➽➾➚
❻❼❽❾❿➀➁ ➂➃➄➀ ➅➆➁ ➇➈➅➆
➯➘➲ ➩➵➼ ➵➾➻ ➺➾➪➼➲➵➶➲ ➫➽➚➼ ➴➼➽➻➚➪➯➺➷➲ ➽➚➯➴➚➯❒
↕ ➬➼➺➲➾➻ ➽➼ ➴➵➼➯➾➲➼ ➺➶ ➼➲➵➻➫ ➯➽ ➚➾➷➲➺➳ ➵ ➾➲❐
➴➳➵➾ ➯➘➵➯ ➫➽➚ ➪➵➾ ➺➹➴➳➲➹➲➾➯ ➯➽➻➵➫❒
éêØëå ÙÕÛçè ÞæàìÝíîè ÞÞã ÐÐ ➙➽➚ ➪➵➾
➳➲➵➼➾ ➹➚➪➘ ➬➼➽➹ ➵ ➫➽➚➾✃➲➼ ➪➽➹➴➵➯➼➺➽➯ ➲➷➲➾
➵➶ ➫➽➚ ➯➲➵➪➘ ➘➺➹ ➽➼ ➘➲➼ ➵ ➯➘➺➾✃ ➽➼ ➯❐➽ ➵➩➽➚➯
❐➘➵➯ ➺➶ ➪➽➹➺➾✃ ➚➴❒ ➙➽➚ï➼➲ ➺➾ ➯➘➺➶ ➯➽✃➲➯➘➲➼Ñ
äêðØÕ ÙìÝíîè Þæàåñîè ÞÞã ÐÐ ➙➽➚ ➹➵➫ ➾➽➯
➳➺Ï➲ ➯➘➲ ➶➽➚➾➻ ➽➬ ➶➽➹➲➯➘➺➾✃ ➫➽➚ ➵➼➲ ➯➽➳➻ ➩➫
➵➾ ❮➽➬➬➺➪➺➵➳➛❰ ➩➚➯ ➫➽➚➼ ➽❐➾ ➺➾➷➲➶➯➺✃➵➯➺➽➾
➚➾➪➽➷➲➼➶ ➵ ➬➲❐ ➶➚➼➴➼➺➶➺➾✃ ➯➼➚➯➘➶❒
ìÔåØòêå Ùåñîè ÞæàÖóôè Þßã ÐÐ ↕ ➾➲❐
➶➯➼➵➯➲✃➫ ➾➲➲➻➶ ➵ ➳➺➯➯➳➲ ❮➹➵➶➶➵✃➺➾✃❰ ➯➽➻➵➫
➩➲➬➽➼➲ ➺➯ ➼➲➵➳➳➫ ➶➯➵➼➯➶ ➯➽ ➫➺➲➳➻ ➼➲➶➚➳➯➶❒ ➙➽➚ ➪➵➾
➴➲➼➘➵➴➶ ➚➶➲ ➶➽➹➲ ➲Ó➯➼➵ ❮➯➼➵➺➾➺➾✃➛❰ ➯➽➽❒
ìÕëêõõÕØêöì ÙÖóôè ÞÞà÷Ýñè Þßã ÐÐ
➙➽➚ï➼➲ ➶➚➶➴➺➪➺➽➚➶ ➽➬ ➶➽➹➲➽➾➲ ❐➘➽ ➺➶ ❐➽➼Ï➺➾✃
➩➲➘➺➾➻ ➯➘➲ ➶➪➲➾➲➶❒ ➭➲➲ ➺➬ ➫➽➚ ➪➵➾ ➺➾➪➼➲➵➶➲ ➯➘➲
➳➲➷➲➳ ➽➬ ➻➺➼➲➪➯ ➪➽➹➹➚➾➺➪➵➯➺➽➾ ➯➽➻➵➫❒
ÔÕòØêÔåØÖ Ù÷Ýñè ÞÞàÚøÜè ßùã ÐÐ ➙➽➚
➹➵➫ ➩➲➪➽➹➲ ➹➽➼➲ ➲Ó➪➺➯➲➻ ➯➽➻➵➫ ➵➩➽➚➯ ➶➽➹➲Ð
➯➘➺➾✃ ➯➘➵➯ ➺➶➾ï➯ ➳➺Ï➲➳➫ ➯➽ ➵➬➬➲➪➯ ➫➽➚ ➬➽➼ ➶➽➹➲
➯➺➹➲❒ ➸➘➵➯ ➫➽➚ ➬➽➼➲➶➲➲ ✃➺➷➲➶ ➫➽➚ ➵ ➩➽➽➶➯❒
➤➤➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸
❯ ➳ ✄ ➾➳ ➽➾➚
②③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩⑩❶ ❷❸❹❺
➘➴➷➬➮➬➮➱ ➷➮✃
❻❼❸❽❻ ❾❿ ➀➁➂➂➃➄➅➆➇ ➈➀❺
❐❒❮❰ÏÐ❒❐➮➘
ÑÏ➮ÒÏ➴➘➬Ó❒ Ô➘❐ÑÕ
➀➃➉➅❾➄➊ ➈➉➉➆❾➀➈➅❾➋➄❿
➌➋➂ ➈ ➍➈➂➈➉➂➋➌➃❿❿❾➋➄➈➆ Ö× ØÙÚØÛÖÜÖÝÞ ßàØ á ßÛââ
➉➋❿❾➅❾➋➄➎ ❽➆➋❿❾➄➊ ❷➈➅➃
ÜÖãÙ äà×ÖÜÖàÝ á× á
❾❿ ➏➁➆➇ ➐➑➒ ➐➓➔→➒ ➈➅
åæçè éá×Ù êáÝáÞÙØ
➣↔➓➓ ➉➎↕➎ ➙➋➂ ➅➛➃ ➈➉❺
Üà ëàØì ÖÝ çáìÙØ éÖÜíî
➉➆❾➀➈➅❾➋➄ ➉➂➋➀➃❿❿➒ ➊➋
æØÙÞàÝï ðØÖãáØí ñÛò
➅➋
ÜÖÙ× ÖÝ ÚâÛñÙ ó ë àØì
➛➅➅➉❿↔➜➜➝➝➝➎➞➈➟❺
➃➂➠➡➀➈➂➃➃➂❿➎➋➂➊ ➋➂ ➀➋➄❺
×ÙáØÚô á××Ö×ÜáÝÚÙî ßáò
ÚÖâÖÜáÜÙ
âÖßÙ
×ìÖââ×
➅➈➀➅ ❽➈➅➛➇ ➢➈➂➅❾➄ ➈➅
➤➥➦➧➨➩➫➥➭➦➯➲➳➵➥➸➺➭➻➼➩➽➭➾
Úâá××Ù×î õàö ñÙ÷Ùâàäò
➋➂ ➀➈➆➆ ➠➣➔❺➠➐➚❺➐➐➑➓
ãÙÝÜî áÝñ õàö äâáÚÙò
➪➶➅➎ ➔➓➓➣ ➌➋➂ ❾➄➌➋➂↕➈❺
ãÙÝÜ ßàØ åàö æääàØÜÛò
ÝÖÜí áÝñ çá×ÖÚ èìÖââ×
➅❾➋➄ ➈➄➹ ➀➋↕➉➆➃➅➃ ➹➃❺
øåæçèù äØàÞØáã äáØò
➅➈❾➆❿ ➅➋ ➈➉➉➆➇➎
Ü ÖÚÖäá ÝÜ×ï
èÜáØÜÖÝÞ
ëáÞÙ Ö× úûüïýû äÙØ
ôàÛØ áÝñ Ö× á ßÛââòÜÖãÙ
öÙÝÙßÖÜÙñ äà×ÖÜÖàÝï þß
❇❄❅ ❊■
×ÙâÙÚÜÙñî áääâÖÚáÝÜ×
ãÛ×Ü äá×× á ÚØÖãÖÝáâ
❙❏▲▲ ❊■
á Ýñ ñ ØÖ÷ÖÝÞ ØÙ ÚàØñ
ÚôÙÚì äØÖàØ Üà Ùãäâàíò
ãÙ ÝÜ ï
ÿää âÖÚáÜ ÖàÝ
▼❊◆❖ ❊■
äáÚìÙÜ ÚáÝ öÙ äÖÚìÙñ
Ûä ßØàã
éî áÜ ÜôÙ
◗❘
àØìèàÛØÚÙ àßßÖÚÙ×î
û ý
ÙëÙí ÿ÷ÙÝÛÙî
❳❩❬❭❭❪❫❪❴❵
çáìÙØ éÖÜíî æ àØ û û
ÿñáã× ÿ÷Ùïî èÜÙï î á
ØáÝñÙî æ ï êàÝñáí
❜❞❢❢ ❣❥❦
ÜôØàÛÞô ØÖñáíî
áã
äã àØ ãáí öÙ ØÙò
Üà
♠✉✈❦✇①❦✇
ÛÙ×ÜÙñ öí ÚáââÖÝÞ
ø
ûù
ü òýûûûî Ù Üï
②✇ ❣❥❦
ï ðà×ÖÜÖàÝ Úâà×Ù×
åÛâí ûî
û áÜ ó
④❞⑤❦✇ ❜⑥⑦⑧
ðê ðè ï
é Ö× áÝ
æ ðØàÞØáãï ÿÛ Öâò
❚
❲
✶ ✶ ❉
❇
●
⑨❦✇❞❢⑩
✁✂
✹ ▲
❇
❋
✶
q
✶✹
✷✾✾
✽
✁ ✾
❡
✷✂ ✁
❚ ❚
✾
❊
✹ ✂✂
❡
ÖáØí áÖñ× áÝñ ×ÙØ÷ÖÚÙ×
á÷áÖâáöâÙ ÛäàÝ ØÙ ÛÙ×Ü
Üà ÖÝñÖ÷ÖñÛáâ× ëÖÜô ñÖ×ò
ñÖáâ ýûûï
áöÖâÖÜÖÙ×ï
q
❚❚❛
➤➤➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸
❯ ➳ ✄ ➾➳ ➽➾➚
⑦⑧⑨⑩❶⑨ ❷❸⑨❷❹
❺❻❼❽ ❾❿❼➀➁➂➃➀
➄❼➅➂➀❽ ➆➇➇❿➈➃➂➁➃❿➀
➉➂➈❽➊❿❿➋ ➌➂➍❽➎
➃➏ ➐❿❼ ➑➂➒❽ ➂ ❻❿➇➁ ❿➓
➏❿❼➀➔ →❽➁➣
➔→➣↔↕➙➛ ➜➝➞➙ ➟➠➛ ➡➢➟➠
➙➥➝→ ➦➣→➧➨↔↕➙ ➩➫ ➭➯➲➳➳➵ ➸➺➳➻➲➼
➦➽➼➾ ➯➽➻➵➫➛ ➫➽➚ ➵➼➲ ➪➽➾➶➺➻➲➼➲➻ ➩➫ ➹➵➾➫ ➯➽
➩➲ ➯➘➲ ➪➳➵➶➶➺➪ ➼➲➴➼➲➶➲➾➯➵➯➺➷➲ ➽➬ ➯➘➲ ➮➵➾➪➲➼
➾➵➯➺➷➲➱ ➶➘➫➛ ➼➲➶➲➼➷➲➻➛ ➚➾➪➽➹➬➽➼➯➵➩➳➲ ➺➾ ➴➚➩➳➺➪
➵➾➻ ➽➾➳➫ ➶➲➲➹➺➾✃ ➪➽➾➯➲➾➯ ❐➘➲➾ ➶➚➼➼➽➚➾➻➲➻
➩➫ ➯➘➲ ➪➽➹➬➽➼➯➶ ➽➬ ➘➽➹➲❒ ➙➽➚ ➪➘➽➽➶➲ ➯➽ ➶➘➵➼➲
➫➽➚➼ ❮➯➼➚➲ ➶➲➳➬❰ ❐➺➯➘ ➽➾➳➫ ➵ ➷➲➼➫ ➬➲❐ ➬➼➺➲➾➻➶
➽➬ ➫➽➚➼ ➽❐➾ ➹➵Ï➺➾✃ ÐÐ ➵➾➻ ➫➽➚ ➹➵➫ ➲➷➲➾
➵➷➽➺➻ ➯➘➲ ➪➽➹➴➵➾➫ ➽➬ ➬➵➹➺➳➫ ➹➲➹➩➲➼➶ ➹➽➼➲
➽➬➯➲➾ ➯➘➵➾ ➾➽➯Ñ ➙➽➚ ➪➵➾➾➽➯ ➵➩➺➻➲ ➶➹➵➳➳ ➯➵➳Ï➛
➩➚➯ ➫➽➚ ❐➺➳➳ ➲➾✃➵✃➲ ➺➾ ➪➽➾➷➲➼➶➵➯➺➽➾ ➽➷➲➼
➺➹➴➽➼➯➵➾➯ ➺➶➶➚➲➶ ❐➘➲➾ ➪➺➼➪➚➹➶➯➵➾➪➲➶ ➼➲Ò➚➺➼➲
➺➯❒ ➙➽➚ ❐➽➚➳➻ ➚➶➚➵➳➳➫ ➹➚➪➘ ➼➵➯➘➲➼ ❐➼➺➯➲
➯➘➺➾✃➶ ➻➽❐➾ ➯➘➵➾ ➯➵➳Ï ➵➩➽➚➯ ➯➘➲➹➛ ➵➾➻ ➫➽➚
➘➵➷➲➵ ❐➵➫ ➽➬ ➲Ó➴➼➲➶➶➺➾✃ ➫➽➚➼➶➲➳➬ ➯➘➼➽➚✃➘ ➯➘➲
❐➼➺➯➯➲➾ ❐➽➼➻ ➯➘➵➯ ➺➶ ➼➲➹➵➼Ï➵➩➳➲ ➺➾➻➲➲➻❒
➭↕➧➝→↔↕➙➛ ➜➝➞➙ ➡➢
ÔÕÖÔ×Ø ÙÚÛÜÝ ÞßàÚÛáâ ÞÞã ÐÐ ↕ ➬➵➹➺➳➺➵➼
➶➯➼➵➯➲✃➫ ➴➵➫➶ ➽➬➬ ➘➵➾➻➶➽➹➲➳➫ ➯➽➻➵➫❒ ➙➽➚ ➘➵➷➲
➯➘➲ ➽➴➴➽➼➯➚➾➺➯➫ ➯➽ ❐➲➳➪➽➹➲ ➵ ➾➲❐ ➴➳➵➫➲➼ ➯➽
➫➽➚➼ ➯➲➵➹ ➵➾➻ ➺➹➴➼➽➷➲ ➫➽➚➼ ✃➵➹➲ ➴➳➵➾❒
ä×å ÙÚÛáâ ÞæàÕÛçè ÞÞã ÐÐ ➙➽➚ ❐➵➾➯ ➯➽➼➵➺➶➲
➤➥➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸➧
➺➲➻➩➼ ➽➾➚
➉➊ ➋➌➍➎➎➏ ➐➑➎➒➍➓
ÕúöÕØêöì ÙÚøÜè ÞûàüÝýè ßþã ÐÐ ➙➽➚ ➹➵➫
➾➽➯ ➘➵➷➲ ➹➚➪➘ ➘➲➳➴ ➯➽➻➵➫➛ ➩➚➯ ➺➬ ➫➽➚ ➶➺➹➴➳➫
➲➶➯➵➩➳➺➶➘ ➵➾➻ ➹➵➺➾➯➵➺➾ ➵ ➪➽➹➬➽➼➯➵➩➳➲ ➴➵➪➲
➫➽➚ ➪➵➾ ✃➲➯ ➵➳➹➽➶➯ ➲➷➲➼➫➯➘➺➾✃ ➻➽➾➲❒
òêìÔ×ì ÙüÝýè ßùàÿø ✳ ñ Þûã ÐÐ ➙➽➚ ➪➵➾➾➽➯
➵➬➬➽➼➻ ➯➽ ➻➼➺➬➯ ➯➽➽ ➬➵➼ ➽➚➯ ➽➬ ➫➽➚➼ ➪➽➹➬➽➼➯
③ ➽➾➲➯➽➻➵➫❒ ➸➘➵➯ ➫➽➚➵➼➲➯➽➳➻ ➺➾ ➵ ➹➽➹➲➾➯ ➽➬
➶➯➼➲➶➶ ✃➺➷➲➶ ➫➽➚ ➬➽➽➻ ➬➽➼ ➯➘➽➚✃➘➯❒
ÕØê×ì Ùÿø ✳ ñ ÞßàÕí ✳✐ á ßùã ÐÐ ➙➽➚ ➵➾➻ ➵
➴➵➼➯➾➲➼ ➵➼➲ ➩➼➺➾✃➺➾✃ ➹➚➪➘ ➽➬ ➷➵➳➚➲ ➯➽ ➯➘➲
➯➵➩➳➲➛ ➩➚➯ ➫➽➚ ➹➵➫ ➬➲➲➳ ➵➶ ➯➘➽➚✃➘ ➵➾ ➚➾➬➵➺➼
➩➚➼➻➲➾ ➺➶ ➩➲➺➾✃ ➴➳➵➪➲➻ ➽➾ ➫➽➚❒
õÕöØöì ÙÕí ✳✐ á Þûàÿøâ Þûã ÐÐ ➙➽➚ ➹➵➫
➘➵➷➲ ➯➽ ➴➚➯ ➺➾ ➵ ➳➺➯➯➳➲ ➲Ó➯➼➵ ➲➬➬➽➼➯ ➯➽➻➵➫ ➺➾
➽➼➻➲➼ ➯➽ ➶➲➲ ➲➷➲➼➫➯➘➺➾✃ ➪➽➹➲ ➽➚➯ ➵➶ ➲Ó➴➲➪➯➲➻❒
↕ ➪➲➼➯➵➺➾ ➽➩➶➯➵➪➳➲ ➶➳➽❐➶ ➫➽➚ ➻➽❐➾❒
ë×ÿêÖê Ùÿøâ ÞßàÚÛÜÝ Þûã ÐÐ ➙➽➚ ➹➵➫
❐➵➾➯ ➯➽ ➶➘➺➬➯ ➫➽➚➼ ➴➲➼➶➴➲➪➯➺➷➲ ➶➽➹➲ ➯➽➻➵➫ ➺➾
➽➼➻➲➼ ➯➽ ✃➲➯ ➵ ➩➲➯➯➲➼ ➳➽➽Ï ➵➯ ❐➘➵➯ ➽➯➘➲➼➶ ➺➾➶➺➶➯
➺➶ Ò➚➺➪Ï➳➫ ➪➽➹➺➾✃ ➫➽➚➼ ❐➵➫❒
✭✁✂✄☎✆✝✞✟ ❋✠r ❡✡☛☞✠r☛✌✍ q✎❡✏☞☛✠♦✏s ♣✍❡✌✏❡ ❝✠♦☞✌❝☞ ❍✠✍✍☛❡ ❲❡✏☞r☛♦♥ ✌☞ ❤✑❡✏☞r☛♦♥✒
✌❛✎♦☛✓❡r✏✌✍❧❝✠❛❧✔
❈✆P✕✝✄●❍☎ ✷✖✗✘ ❯✙✄☎✁✂ ❋✁✚☎❯✝✁ ✞✕✙✂✄❈✚☎✁s ✄✙❈❧
✂✄✞☎✝✄❉❯☎✁✂ ❉✕ ✚✙✂✝✁❲✞ ✥❈✥✁✁✛ ✞✕✙✂✄❈✚☎✄✆✙ ❋✆✝❯❋✞
✗✗✶✖ ❲✌✍♦✎☞✞☞❧s ❑✌♦✏✌✏ ❈☛☞ts ✥✆ ✻✜✗✖✻✢ ✽✖✖✣✷✤✤✣✻✦✶✜
äå æåç èéêåæ
ëèèìíéî éèï
ðèåðñèò
óôõö÷øùúö ûõøüôý þÿ
õùýú ö ý ù õùý ø ú
õø õÿ ö ýü ôõ ÿú õ
øõú øõ ø ôÿõ ô
ÿý ö ùý üøö öô
ýô üõøùö øô ø
ù ôýü ö÷ø ù öùõö ýü
ùö
øõ ÷ôÿõ
÷ôÿõú øõ øø
ÿö øú ý ÿ ø öõùýú
ôõö õ øõú öô ù ùõ øö
ô ô ùö ôýú ù ýöù ý
õø ôõ ú ô õ øú õô
ø ùý
øõ ôõ
õôÿö ýø ø÷ ø ÷ø ú
ÿúö ùúú õø ø ô
øýö õÿü öøúö ùý
õ ýù ÷ úöôõ ù
üõôÿý ÷ø
ù
ö ôýú ùý ô øú õ
ö ôý ù ù ù ø ôý ýø ùö
ýô ôõü
ùý
ôõ úôÿõ ø ûõøüôý
ùö ôýú ÿúö ø
õøöÿõýø öô
ôõ
úôÿõ ø
ôúøú ÿ
ùö
û
P ✁✂
✂
✁
▲
✁ ✁
❡
●
❢
☎
❙
❦
❉ ✁☎✆
✂
②
✁ ②
❝
♣
✝
❤
♣
✁
✂
✝
✂
✄
☎ ✁✄
✄❤
✁
✁
❤
❢
☎
❝
✁
✁
✁✄
♣
♣
✁✂
♣
❢
✂
✆
✆
❝
✂❦
❝♣
✄
✁
✄ ✂
✁
☎
②
P
❥
P
P
✁
✝✝✝❡✂✂
❡
❤
❦
✁
✟✟❤
❡
✟✡✞✠
❧q
♦ ❋❩
❅ ❖❘❩❬
r❋❋❭❜
t❖✉ ✈❘❱■❋❬① ❛❬❬■❬❱ r■❱❅
③ ❋❛④
♦ ❩❋♦❛❩❛❱ ■❖❍
❬❋❍■❖❩
❖❍
③ ❋❛④ ❬⑥
r❅ ❋❋④❬⑥
⑤ ❖❩
③ ❋❛④❬
❴❛❱ ❋❩■❍❪⑥
❭■❱❴❅❋❍ ❛❍✈ ✈■❍■❍❪ ❅❛④④
❴④ ❋❛❍
❛⑤❱ ❋❩
③ ❋❛④
⑧ ❘ ❬❱
♦ ❛ ❬❬
❘♦
❬ ❋ ❩⑦ ■❴ ❋ ❜
♦❩❋⑨❋③♦④❖❳③ ❋❍❱
❛❍✈
❱❋❬❱
✈❩❘❪
❴❩■③■❍❛④
❅■❬⑨
✉❛❴❭❪❩❖❘❍✈
❱❖❩❳
❴❅❋❴❭❜ t❖✉ ✈❋❬❴❩■♦❱■❖❍
❛❍✈
❛♦♦④■❴❛❱■❖❍❬
❛✉④ ❋
❛❱
❶❩❋❪❖❍
❛⑦❛■④⑨
⑩ ❖ ❩ ❭❬❖❘ ❩❴ ❋
❖❩
❛❱
❖❍⑨④■❍❋
rrr❜❴❴❍❖❜❖❩❪❜ ❵④④ ❛♦⑨
♦④■❴❛❱■❖❍❬ ③❘❬❱
✉❋ ❩❋⑨
❶♦❋❍ ❘❍❱■④ ⑤■④④❋✈❜
❿➄❿➁➂➅➆➇
➄➈❾➉➊➋➉❿➀ ➊➄➈➃➃➌
➍➎ ➏➐➑➑➒➓➔→➣ ↔➏➏➒↕➔➍➓➙ ↔↕➛
↕→➍➏↔➔➍➜➓➎
➒→➒➞➒➓➛
➝➜➑
➔↔➑➣ ↔➓➟ ➞➍➟➟→➒ ➎➏➠➜➜→
➔➒↔ ➏➠➍➓ ➙
↕ ➜➎ ➍ ➔➍ ➜➓➎ ➡
➢→➜➎➍➓➙ ➟↔➔➒ ➍➎ ➤➐➙➐➎➔
➥➦
➧➨➥➩
➯➜➑
↔➔
➫➭➨➨
↕ ➜➎➍➔➍➜➓
➔➍ ➜➓
↔➓➟
↕➡➞➡
➍➓➝➜➑➞↔➛
↔↕ ↕→➍ ➏↔ ➔➍ ➜➓
➟➜➏➐➞➒➓➔➎➦ ↕→➒↔➎➒ ➙➜
➔➜
➲➲➲➡➙➑↔➓➟➒➑➜➓➟➒
↔➏↔➟➒➞➣➡➜➑➙➳➒➞↕→➜➣
➞➒➓➔➛➜↕↕➜➑➔➐➓➍➔➍➒➎
➜➑
➏➜➓➔↔➏➔
↔➔
➐➎
➵➫➥➛➩➸➵➛➥➥➫➸➡
❐➴➴ÑÐÒ❰
➮
Ó➴✃Ï➮Ò➴Ò➱Ô
ÕÖ➷➷ ➱ÐÏ➴Ô ×Ö➮➷ÐÕÐ➴➘ ØÙÚ
➴ÛÖ➱ÐÜ➴ ÝÐ✃➴Û➱➹✃ ➱➹ Þ➴
❒➹Ö❐➴➘
ÐÒ
âÒ➱➴✃➴❐➱➴➘
❰➹ ➱➹
➮Ò➘
ß➮
à✃➮Ò➘➴á
Ó➮✃➱Ð➴❐
✃➴➱✃Ð➴Ü➴
➱Ð➹ Ò
➱❒➴
Ó➹❐ÐÚ
➘ ➴❐Û✃ ÐÓ➱ Ð➹ Ò
❒➹ã ➱➹ ➮ÓÓ➷äá
➱Ð➹Ò
Û➮Ò
ãããá❰✃Ïãá➹✃❰
➮ Ò➘
åÓÓ➷ÐÛ➮Ú
Ð❐
➘➴➮➘➷ÐÒ➴
æÖ➷ä
ççÔ çèéêÔ Þä ëìèè ÓáÏá
âÕ ä➹Ö ❒➮Ü➴ ➮Òä ×Ö➴❐Ú
➱Ð➹Ò❐Ô
Ó➷➴➮❐➴
Û➹Ò➱➮Û➱
íÖ❐➮Ò î➹Þ➴✃➱❐ ➮➱ ❐✃➹Þ
➴✃➱❐ïÛ➹áã➮➷➷➹ã➮á➹✃áÖ❐
➹✃ ëðéÚðçñÚðëðòá
óôõö
÷ö
ø÷öùó
❞✘✣✤✦✘✧ ★✪✫ ✬✘✭ ✫✮ ✯ ✰✱
✬✘✛✧ ✲✳✛✥ ✴✦ ✢✤✦✘ ✵✮
✇✣✥✬ ✶✷✦✙✚ ❞✘✣✤✣✚✹ ✘✦✯
✶✢✘❞✧ ✥✘✙✚✛✜✢✘✥✙✥✣✢✚
✛✢✷✳✥✣✢✚✛✇✇s✹✻✙✣✷✧✶✢✻
❉✮✯✰✱✮✲ ✰✴ ✵✶✮
✵❚✷✴ ❚✸
❇✹✻✮✲ ✼✰✵✽
✰✴❉✮■✮✴❉✮✴✵
✼❚✴✵✲✹✼✵❚✲❈
✾✿❀❁❂❃ ❁❄ ❃❂❅❆❊❂● ❁❍❂
❏✿❑❂● ▼❆❁◆ ◗❂●✿❅❃
❘❄❀❃✿◆❙ ❯❂❃❀❂❱❃✿◆❙
✿❀❃ ❛●❆❃✿◆❳❱❙ ✾❆❁❍❆❀
❏✿❑❂● ▼❆❁◆❩
▼✿❅❅ ❬❭❪❫❬❴❵❫❵❜❞❵
➺ ï✸ ➼ ✮ ➶➪➷➶ ò ➷ ✯ ô ➹➬➼
õ ➪ ö ➹ ÷ ➪➬➹ ö ➮➷➬ ó
✰✱✲✳✴✵✱✶ ✷✹✺
✰ ✻✼✽✾
✿❀❁❂ ❃❄❅❂❉ ❊❃❉ ❋● ❍❉■❏
❑▲●▼◆●P▼◗P●❘
❚❚❯❳●P●❑●❨
ô
ý
þö üþ
ÿùüü
þöþ
➤♦➦ ➧ ➨➩➫➭ ➯➲➳➵➩➸
➾♣➵ ➾q ➲➼➩➲
r✉①✉②①③ ②④⑤⑥①⑦
⑧✉⑨⑨④⑧✉ ⑩①❶④④⑨
❷⑥⑩⑤❸⑥①⑤ ❹❺❻
❼❽❾ ❿➀➁➁➀➂➃➄➅ ➆➀➇➃➈➃➀➄ ➃➇
➉➊➉➃➁➉➋➁❾ ❿➀➌ ➈❽❾
➍➎➏➐➑➍➎➍➎ ➒➉➁➁➀➂➉
➓➔❽➀➀➁ →➃➇➈➌➃➔➈ ➓➔❽➀➀➁
➣❾➉➌↔ ↕➈❽ ➙➌➉➛❾
❼❾➉➔❽❾➌➜
→❾➉➛➁➃➄❾ ❿➀➌ ➔➀➝➑
➆➁❾➈❾➛ ➉➆➆➁➃➔➉➈➃➀➄ ➉➄➛
➌❾➇➞➝❾ ➃➇ ➟➆❾➄ ➞➄➈➃➁
❿➃➁➁❾➛➜
➠➁❾➉➇❾ ➊➃➇➃➈ ➈❽❾ ➒➉➁➑
➁➀➂➉ ➓➔❽➀➀➁ →➃➇➈➌➃➔➈
➂❾➋➇➃➈❾ ❿➀➌ ➉➆➆➁➃➔➉➈➃➀➄
➝➉➈❾➌➃➉➁➇ ➉➈↔
➂➉➁➁➀➂➉➜➡➏➍➜➢➌➜➞➤ ➢➌
➥➢ ➢➦➧➨➦➩ ➈➢
➢➌➩➥➢➦➜➤➔➫➢➢➧➤➭➌➨➦➥➜
➔➢➝ ➈➢ ➤➞➋➝➨➈ ➉➦ ➉➭➭➧➨➑
➔➉➈➨➢➦➜ ➯➢➌ ➉➛➛➨➈➨➢➦➉➧
➨➦➲➢➌➝➉➈➨➢➦ ➭➧➩➉➤➩ ➔➉➧➧
➈➫➩ →➨➤➈➌➨➔➈ ➟➲➲➨➔➩ ➉➈
➳↕➏➑➵➵➸➑➍➎➸➏➜
➺➺➻ ➼ ➽➾➚➪➶➹➚➚ ➘➴➼
➴➷➬➮➾➶➪➮➪➹➚
➱✃❐❒❮❰
Ï❐Ð❮Ñ❒ÒÓÔÕ✃Ó❒❐❮Ó
Ö×Ø ÙØØÙÚÛÜÝÞ ÚØÛßß ßÝÝÞ
×àÝØÛÜÙ×á Ùá âãÛßäÛå
æçèéêëìéíìçî
❩❬❬
❭❪❫❪❴❵❞ ❡❪❴❣❤❵❫✐❥❦❪
➺ ➼ ➾➹ ♦ ô ➾➴➴ ♦ ➪➹➚
❧ ✸ ♥
♣rs✉✈①①② ③④⑤⑥ ⑦⑧ ⑨⑩❶
❷❸❹⑧❺❻ ❼❽ ⑨❸ ❾❿❽ ⑦⑧
➀➁➂➃ ③➄➄⑥ ❻➅➆⑦⑨➇
➈➉➊✉s ➋➌sr✉➉r✉➍ ①➎
✈①①② ➌➏② ➐①➑➍
➀❶➆⑦➓➔
➌➋➌r➐➌➒➐✉ ➇
❡❢❣✐❥❦❡❧♠❦✐
❶❷❶❺ ⑦⑧ ⑨⑩❶ ➓→➆➆❶➣➇
♥✐♦♣q✐ r♣s ❡❢❣✐❥❦t
↔❼❾➔↕➙➛➔➜❼➜↕
✉✈①②③④ ② ⑤⑥⑥⑦ ⑧⑥✈⑨⑩③❶ ❷④❸
⑧❷⑩⑨②✈✈③ ❹⑥❺ ❻❼④⑨❽❷④④
➞ ♦➟
⑥⑧⑧⑥❺❾❼❽⑨❾⑨❷④ ❿ ❹❺②❽❸ ❧❧ ➝
⑩➀⑨④❷④➁ ➂②✈✈ ➃➄ ➅❷⑧❾➁ ➠ ➡
⑥❹ ➆❼④❾⑨⑩❷ ②❾ ➇➈➉➊➋ ➢➤➤➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲ ➳➵➸
➊➌➍❸➎➊➏➉ ⑥❺ ❾➀❷ ➐❷⑦❸
➺➻➼➽ ➾➚➪ ➶ ➾➚➪➹
❷❺②✈ ➑❺②⑦❷ ➂⑥➒➒⑨④④⑨⑥❽
➘➴➷➬➮➱✃➬✃➾➴❐
②❾ ➇➍➌➌➋ ➐➑➂❸➓➔→➣ ❹⑥❺
❹❺❷❷ ⑨❽❹⑥❺➒②❾⑨⑥❽➁ ➃❺ ❒❮❰ÏÐÑÒÓÔ ÕÏ❒ ❮Ö
×ØÙÙÚÛ ×ØÜÝÞ ÞÜÚÚßàÛ
↔⑨④⑨❾ ⑥❼❺ ↕❷❻ ④⑨❾❷ ②❾
åÜØØßà
ßáâãáßäÛ
➙➙➙➛➜➝➞➛➟➠➡➢➤➥➦➠➧➛
æäÚßãâçèÛ éãØåçßá åêëãì
áßØ ÞÙääÜÝ ëßÚÚí
➨➩➫ ➭➯➲➫➳➵➫➳
îàêïßàäð
➸➫➺➲➻➼➻➫➳ ➽➾
ñêàâß òó âêÚ ôàÙåéÛ
➾➚➪➶➹➘➽➴➷
àÙÜáî Ùêé ØêëÚß ïõö
➬➮➶ ➱✃❐❒❮❒✃❐❒✃❰
åçêãàäÛ ò Þãßåß îàßääßà
äßØÛ ÷øù ëÙêØ ú ÝÙØÙàÛ
ÏÐ✃❰ÑÒÓ❰ÐÑÔ Õ➮
ÚÙØä Ùû ûãäçãáâ âßêàÛ
Ö➚×➽Ø➚➶ Ù➪Ù➚➶➾Ú
ôÙÚÚßåØãÙá Ùû üäçØÙá
ýàêéß ýÙÚÚäÛ ÝÜþþßÚì
Û➘➽➾ ➽➾ ➪ ➷➶➚➪Õ
ÚÙêîãáâ àãûÚßÛ àßÚÙêîãáâ
➮ÙÙ➮➶ÕÜ➴➽ÕÝ Õ➮ ➚➪➶➴
äÜÞÞÚãßäÛ ÿøøø ïêØØ
➾➮Þ➚ ➚ßÕ➶➪ Þ➮➴➚Ýà
âßáßàêØÙàÛ ÝÙÜáØßî
á➚×➽Ø➚➶➽➚➾ ➪➶➚ Þ➪Ö➚
ôêàãëÙÜ çßêîð ôêÚÚ
âÜ➾Õ Õ➘➶➚➚ Ö➪Ý➾ ➪
óÿ÷ìóö✺ì✺ø ø ß❡ßì
ã➚➚äÚ
áãáâä
å➬ Ý➮Ü ➪➶➚ ➽➴Õ➚➶➚➾Õ➚Ö
❧✸ ✹ ö ♦♦ð
➪➴Ö ã➮Ü×Ö ×➽ä➚ Þ➮➶➚
➽➴➬➮➶Þ➪Õ➽➮➴ Ù×➚➪➾➚
➹➮➴Õ➪➹Õ Õ➘➚
✯✯✁✂✄☎ ✁✂❙✆✝✝✞✟✠✝
❖✡ ❚☛☞ ✌❚✍✎✏✌✑✑
æ➽➶➹Ü×➪Õ➽➮➴
●✒✓✔ ②✕✖✗ ❧✒✘✔ ❛ ❧✒✘✙
á➚Ù➪➶ÕÞ➚➴Õç
➪Õ èéêëìíîëîêíêÚ
✇✒✙✚ ❛✛ ✍❆❖✏✡
✌❚✍✎✏✜✎✢❚✣ ❆❛❧❧ ✛✕✇
✘✕✗ ✩✤✥✦ ❖✢✢ ②✕✖✗
s✙❛✒✗❧✒✘✙ ♣✖✗✧✚❛s✔ ❛✛★
✢✏☞☞ ❉✪❉ ✫ ❜✗✕✲
✧✚✖✗✔✣
✶✲✬✥✥✲✭✮✮✲✭✶✦✰✱
✳✴✡❉❆✵
ï
ðñ ò
ó
ô õ ö ÷ ö ó
✷ P✸✷✻✼ ❋✽✾ ▼✽▼✿
❀❁❂ ♥❃❄❅❇♥❈❊ ❍❃■❏❂❊❄
❊❂♥❅❇■ ❍❅❑❅♥❏ ■❂r❂■■❃❍
øùúûùü
❊❂■❑❅▲❂◆ ◗❇♥❄❃▲❄ ❇♦■
ýþÿ ❈ ✁ ý ✂❈✄☎ ✆✄☎✝
◆✞✟ ✠✡☛☞✌✍✎✠✌✏✡☛✑✒✞✓✡✔✞✕☞ ❄■♦❊❄❂t❘ ❍❇▲❃❍ ❂❯❱❂■❄❊
✝❑✖ ý ✗✘✙✚✘ ý ✛✜✢✙✘✣✤✙❑✛✜ ❄❇t❃❲❳ ❨♦■ ❊❂■❑❅▲❂ ❅❊
❩❬❭❭❪♥❇ ❇❫❍❅❏❃❄❅❇♥◆
✺✥✦✧✺✦★✧✩✪✫✬
◗❴❵❵ ❝❞❢❣❣❞❤✐❢❞✐❥❤❣◆
●✭✮✯✰ ✭✮✱✮✭✮✲✳✮✴
❦♠q✉◗✈
✵✵✶✷ ✸✹✻✹✼
①③④ ⑤⑥⑦ ⑧④⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻
❋✽✾✿❀❁❂ ✾✿✿❁
⑥③ ❼⑥③④ ⑥❶ ⑤⑥⑦③
❨✾❃❃❄❁ ❄✿❅❁✽❄❆✽ ❇
❽①❾④❿➀ ➁➂➃➄ ➅➆➇➈ ➉
❁❊❅❁✽❄❆✽ ❉✾❄✿❅❄✿❃❍
➊➆➋➌ ➍➈➎➏➈➐➑ ➍➏➈➋➐ ➉
■❏▲▲▼❖P◗❘❙ ❚
➆➒➓➏➂➐➑ ➒➋➔➏➍➈➓ ➂➆→ ➣➈↔
❯▼❱◗❲▼❳❩◗❘❙❬ ❭▼❘❩ ❚
➂➒➣➋➐➑ ➄➆↕➣➃➍➍ ➏➐➐➒➈➐➑ ➉
▼❡❡◗P◗▼❳❩❬ ■■❪❫❴❵❛❜❛❝❬
➣➈➐➃➍➎➈ ➂➆→ ➓➈➊➂ ➙➛➁➜➝
❞❢❣❤❞✐❢❤❥❦❧♠
➞➆➍➍➟ ➠↔➡➢➢↔➤➤➥↔➦➧➥➨
➩➫➭➯➞➲
♥♦♣qrs t ✉✈✇①②③④④ ⑤①⑥
⑦③⑧②⑨ ⑩⑧⑦⑦①②❶ ②①⑦④③❷①❸❹ ➳➵➵➸➺➵➻➼➺➽ ➼➾➚➪➸➺
⑦③❺❷❻⑧❼❽ ③❼❸ ✈❺❻①② ➶➹➘➴➹➷ ➬➮➱✃ ❐➴➘➘❒❮❰
❻①③✇❾ ❸❿❺❾ ②①⑦③⑧②❶⑨ Ï➱ÐÑ ➮ Ò❮➴Ð➮ÓÔ➘ ÕÖ×Ø
⑤①③❶✈❼③➀④① ②③❺①❶❹ ➁③❶❺ Ù➘✃ Ú❮✃Û➘✃Ð➴➮Ð❮➴➷ Ü❮
❶①②✇⑧❷①⑨ ➂➃➄⑥➅➆➂⑥➇➂➈➉ ❰❮➴➘ Ñ➘➮Ý× Ð➮✃Þ➹ ➮✃❒
➴➘❐➱ÔÔ➹➷ ➬ß➮➴➮✃Ð➘➘❒
➊➋
à❮Ï➘➹Ð Ò➴➱Û➘➹➷ Ú➮ÔÔ
ÐÑ➘ ÕÖ×Ù➘✃ Ú❮✃Û➘✃Ø
➌➍➎➏➐
Ð➴➮Ð❮➴
áÐ❮➴➘â
➑➒➓➓ ➔→ ➑➒➓➓➓
ãØäååØæçãØèäéê
ëÒÜÜìí
➻ ➼ ➷➾➚➹ ➷
➮➹ ➚
❚ ✁✂ ✄ ☎ ❉✆✝
✫ ◆✞✟ s✠✡☛☞ ✆❛✆✡✌✆✍✌✎✏
P✑s✡☞✡✑✒ ✆❛✆✡✌✆✍✌✎ ✆☞ ▲✆
●✓✆✒✔✎ P✑s☞ ❆✕✖☞✎
❘✎✠✆✍✏ P✌✎✆s✎ ✆✗✗✌✝ ✆☞
✾✘ ❆✓✡✎s ▲✒✏ ✑✓ ✕✆✌✌
❘✆✒✔✆✌ ✑✓ ▼✆✙✙✡✎ ❅
✺✚✘✛✾✜✢✛✣✜✤✣ ☛✑✓ ✥✑✓✎
✡✒☛✑✓✥✆☞✡✑✒✏
✦✧★ ✩✪ ✬✭✪✮✯★
❙✰✧✱✱✩ ✲✳✴✵✶✳✷✵ ✸✹✻
✹♥✼✹✷✽✴ ✸ ✈✸✷✸✹✷✿ ♥✹
✳✵✴ ❀✷❁♥♥❂ ❇♥✸✶❃❄ ❈❁✽
✈✸✷✸✹✷✿ ✇✳❂❂ ❜✽ ❢✳❂❂✽❃
✵❁✶♥✼t❁ ❜♥✸✶❃ ✸❊❊♥✳✹✵✻
♠✽✹✵ ✸✵ ✵❁✽ ❇♥✸✶❃❋✴
❍✼t✼✴✵ ■❏❑ ❖◗■❯ ✶✽t✼✻ ➺ ➻ ➼ ➽ ➹➬ ➷➾➶➮
❂✸✶ ✴✷❁♥♥❂ ❜♥✸✶❃ ♠✽✽✵✻ ➹➬ ➪ ➹ ➪➬➹ ➮➷➬
✳✹t❄ ❈❁✽ ✵✽✶♠ ♥❢ ♥❢❢✳✷✽
✇✳❂❂ ✽❡❊✳✶✽ ♥✹ ❱✼✹✽ ❲◗❑
❖◗❖■❄ ❈❁✽ ❇♥✸✶❃ ✸❊✻
❊♥✳✹✵✽✽ ♠✼✴✵ ❜✽ ✸ ❂✽✻
t✸❂❂✿ ✶✽t✳✴✵✽✶✽❃ ✈♥✵✽✶❑
✸ ✶✽✴✳❃✽✹✵ ✇✳✵❁✳✹ ✵❁✽
❃✳✴✵✶✳✷✵ ❢♥✶ ♥✹✽ ✿✽✸✶
✳♠♠✽❃✳✸✵✽❂✿ ❊✶✽✷✽❃✳✹t
✵❁✽ ✸❊❊♥✳✹✵♠✽✹✵ ✸✹❃
✶✽✴✳❃✽ ✳✹✐ ❩♥✹✽ ❲❑ ❳♥✴✳✻
✵✳♥✹ ❨❬ ❭✳✵❁✳✹ ✵❁✽ ✷✳✵✿
❂✳♠✳✵✴ ♥❢ ❪✸ ❫✶✸✹❃✽❄
❍❊❊❂✳✷✸✵✳♥✹✴ ❢♥✶ ✵❁✳✴
✈♥❂✼✹✵✽✽✶ ❊♥✴✳✵✳♥✹ ✸✶✽
✸✈✸✳❂✸❜❂✽ ✳✹ ✵❁✽ ❀✼❊✽✶✻
✳✹✵✽✹❃✽✹✵❋✴ ♥❢❢✳✷✽❑ ❪✸
❫✶✸✹❃✽ ❀✷❁♥♥❂ ✲✳✴✵✶✳✷✵
❍❃♠✳✹✳✴✵✶✸✵✳✈✽ ❴❢❢✳✷✽✴❑
■❲◗❨ ❵♥✶✵❁ ❭✳❂❂♥✇ ❀✵❄❑
❢✶♥♠ ❝❬❲◗ ✵♥ ❏❬◗◗
❊❄♠❄❑ ❞♥✹❃✸✿ ✵❁✶♥✼t❁
❈❁✼✶✴❃✸✿❄ ❈❁✽ ❃✽✸❃✻
❂✳✹✽ ❢♥✶ ✴✼❜♠✳✵✵✳✹t ✸❊✻
❊❂✳✷✸✵✳♥✹✴ ✳✴ ❈✼✽✴❃✸✿
❱✼❂✿ ❲◗❑ ❖◗■❯ ✸✵ ❲❬◗◗
❊❄♠❄ ❣✹✵✽✶✈✳✽✇✴ ✇✳❂❂
✸❂✴♥ ❜✽ ❁✽❂❃ ♥✹ ❈✼✽✴✻
❃✸✿ ❱✼❂✿ ❲◗✵❁ ✸✵ ❤❬◗◗
❊❄♠❄ ❥♥✶ ❢✼✶✵❁✽✶ ✳✹❢♥✶✻
♠✸✵✳♥✹❑ ✿♥✼ ♠✸✿ ✷♥✹✻
✵✸✷✵ ❫✸✿✽ ❦♥✼✹t ❜✿
❊❁♥✹✽❬ ❤❤❲✻❲❖◗❖ ♥✶
✽♠✸✳❂❬ t✸✿✽❄✿♥✼✹t❧
❂✸t✶✸✹❃✽✴❃❄♥✶t❄
úûúôüúøüýþ
✺✐✡✡♣❝❡
✎✍✔✕✒✖✗ ✥✘✙✚✛✜✢✘✥
✤✇✗✣✚✭✇ ✤✇✘ ★★✩ ★✣❛✙
✜✚♠✘✗
❲✘❜✜✛✤✘
✖✖✖✪✇✛✗✘✕✥✛❝✘❛✜✘✧✙
❝✣❛✤✗✕❝✤✣✗✪❝✣♠✪
❽❾❿➀➁➂ ❾➃➀➁➂
②
◆☞◆✌✍✎✍✏✑✍◆✒✓
û ûýýü ý
ûü
ýüûý ü
ü ÿý û û
ÿ þ
ý
ûü ÿ û
úûüýþýûüýûÿ
✧ ûÿ ✁✂❝ ÿ ✁ ✞ ✁☛✳
❷❶❷❜
❦✆
❊❡
✒✓✔✕ ✖✓✗✓✔✘ ✙✚
▲✛ ✜✢✛✣✤✥✳
❨ ✌ ✝✇
✂✞ ✄
☞ ✌✁✑ ❤
✂✇✦
✑ ✂✇ ✫
❲
❋✁✆ ✂✇ ✂✞ ✁
✑✳ ✧✂✝✝
✺✡★✪✬✭✟✪✟★✭★ ✁
✑
✏✇ ✌✁ ✞✞✆❝
✂ ✞✆✝✝ ✌ ✂
t❸ ❹ ♥❺❻❼♥❼❺
P
❏
➺➺➻ ➼ ➽➾➚➪➶➹➚➚ ➘➴➼ ➺ ï ➻ ➼ ➽ ðñ ➹➬ ò ➷➾➶➮ ó
ô ➹➬ õ ➪ ö ➹ ÷ ➪➬➹ ö ➮➷➬ ó
➴➷➬➮➾➶➪➮➪➹➚
❖✎✏✑❖✒ ❙✓✔✓✏ ✥✕✖ ✗✘✙
ïðññòïóññ
q✚✛✗✘✜ ✕❛✢✣❛✘ ✖✇✣
❝✣❛✤✗✕❝✤✜ ❢✣✗ ❝✣❛✜✤✗✚❝✙
ô õö÷øù
✤✛✣❛ ✖✣✗✦ ✤✣ ❜✘ ✥✛✙
❝✘❛✜✘✧ ✖✛✤✇ ✤✇✘ ★✣❛✙
úûüýþýûüýûÿ
✜✤✗✚❝✤✛✣❛ ★✣❛✤✗✕❝✤✣✗✜
❝ ûÿ ✁✂❝ ÿ ✁ ✄✂ ûÿýü ☎
✩✣✕✗✧✪ ❆❛ ✕❝✤✛✫✘ ✥✛✙
P ÿýûÿ ✆✂✝ þ ✁ ✞✆ ÿ ✞
❝✘❛✜✘ ♠✘✕❛✜ ✤✇✘ ❝✣❛✙
✩✟✠✠ ÿ ✩✡✠✠ ✂ ☛ ûÿ ☞
✤✗✕❝✤✣✗ ✛✜ ❜✣❛✧✘✧ ✬ ✛❛✙
✄☞ ýû ✇ ✌ üý ✝✆✍ ý ✁ ✎☞ ý
✜✚✗✘✧✪ ❱✘✗✛❢✢ ✤✇✘ ❝✣❛✙
❖✏✑ ý ✁✍ ý ✁ ✆ û ÿ ☞ ý
✤✗✕❝✤✣✗t✜ ★★✩ ✥✛❝✘❛✜✘
❱❘❩❍❋✈ ❱❖ ⑩❖❩❭❬❖❘❩❴❋❜
❡
❲
❈
❣❧❧❜♠♥ ♦❋❩ ❅❖❘❩ ❯♦ ❱❖
✄
❝
✄
✂
✆
✂
❆♣♣ ✁✂
❛
❵ ❬❬■ ❬❱ ❛❍❱ ❜
✂ ✁♣✆
✄
✁
❲
✂❦✆
✂❦❡ ❆♣♣ ✁✂
✄
✁
❡
②✆
✄
✂ ✁❝✁
❊
②
✁
❝
✄
♣
▼
✆
☎
✂
❦❡
✐
✄
✁✄
❢
✁
♣
✸✡☛
✁
♣
②❡ ❙
✩✞✟❡✞✠
♣
❝✆
✄
✝
❉
✁
✄
❇
❬❋❋❭■❍❪
■❬
➬➮➱➴✃❐❒➴➘ ❮✃➹❰✃➮Ï Ð❐
✉✈①②③①④⑤ ③⑥⑦⑧⑨⑩ ❶
❷❸❸❹❸❺❻❼❽ ❾❿ ➀➁ ➂➃
➄➅❼➆❷❸❸❹➇ ➈➉➂➇➊➋➆➄➅➇
➌➍➎➎ ➋➏➉➐➊➑➒➐➉➓➒➏➇
➔→➣↔→↕ ➙➛↕ ➜➝➞➟➣
➠→➡→➢➛➤➞→➣↔ ➥➦
➧➨➨➩➫➭➯ ➲ ➳➵➸➸➺➻➫➼➨
➜➽➼➨ ➡➫➧➫➻➫➭➯ ➣➵➾➧➨
➚➪ ➶➹➘➴➪➘➷ ➬➮➘➦➥➬➱
➦➹➘✃➥❐➹➦ ➥➬ ❒ ❮➪➷➹
➦➹➚➚➥➬➱ ➚❮➘➪➮➱❮ ❰❒Ï➥➹➦
Ð➥➘➦➚Ñ Ò❒Ò➪➪➬ ❒➬Ó Ô❒Õ
➚➹➘➬➥➚Ö Ò❒➦➹ Ô❒➬❒➱➹Õ
➷➹➬➚ ➶➘➹✃➹➬➚❒➚➥✃➹
➦➹➘✃➥❐➹➦× ØÙ Ú➥❐➹➬➦➹
➘➹Û➮➥➘➹ÓÑ ➪➬➹ Ö➹❒➘ ➪➴
➹Ü➶➹➘➥➹➬❐➹ ➥➬ ❐➪➷➷➮Õ
➬➥➚Ö ❮➹❒Ú➚❮Ñ ➶➮ÏÚ➥❐
❮➹❒Ú➚❮Ñ ➪➘ ➷❒➚➹➘➬❒Ú
❐❮➥ÚÓ ❮➹❒Ú➚❮ ➬➮➘➦➥➬➱
➶➘➹➴➹➘➘➹Ó× Ô➮➦➚ ➶➪➦Õ
➦➹➦➦ ✃❒Ú➥Ó Ó➘➥✃➹➘Ý➦ Ú➥Õ
❐➹➬➦➹Ñ ❒➬Ó ➶❒➦➦ ❐➘➥➷➥Õ
➬❒Ú ❮➥➦➚➪➘Ö ❐❮➹❐Þ ❒➬Ó
Ó➘➮➱ ➦❐➘➹➹➬➥➬➱× ßÜ❐➹ÚÕ
Ú➹➬➚ Ï➹➬➹➴➥➚ ➶❒❐Þ❒➱➹×
à➶➹➬ ➮➬➚➥Ú ➴➥ÚÚ➹Ó× Ð➪➘
➷➪➘➹ ➥➬➴➪➘➷❒➚➥➪➬ ➪➬
❮➪á ➚➪ ❒➶➶ÚÖÑ ✃➥➦➥➚ ➮➦
❒➚
➪➬Ú➥➬➹
ááá×❐❮Ó➥➬❐×➪➘➱âã➪Ï➦
ßàß
✁
◗ ❋❍❱ ❋❩
❫ ■❱❴❅ ❋❍
➺➻➼➽➾➚ ➻➪➽➾➚ ➶➹➘➴➷
■☎ ■✆ ✝✞✟✠✡☛✝✟ ✭☞✌✍✎
s✏✑✒✓✔✕ ✸✖ ❖✗☞
✻✘✙✚✛✜✛✢ ❢✔✣ ✤✕ ✏✥✎
♣✦✔✧✏✣ ✭★✔✥✏s✒✓✑ ❤✏✦♣
✏✩✑✏♣✒✏★✢ ✔✣ ✏✥♣✦✔✧✎
✥✏✕✒ ✤✪✏✕✑✧ ✒✔ ♣✣✓✕✒
✔✣ ✑✓✣✑✌✦✤✒✏ ✔✣ ✑✤✌s✏ ✒✔
✍✏ ♣✣✓✕✒✏★ ✔✣ ✑✓✣✑✌✦✤✒✏★
✤✕✧ s✒✤✒✏✥✏✕✒✖ ✤★✫✏✣✎
✒✓s✏✥✏✕✒ ✔✣ ♣✌✍✦✓✑✤✎
✒✓✔✕✖ ✔✣ ✒✔ ✌s✏ ✤✕✧
❢✔✣✥ ✔❢ ✤♣♣✦✓✑✤✒✓✔✕ ❢✔✣
✏✥♣✦✔✧✥✏✕✒ ✔✣ ✒✔
✥✤♠✏ ✤✕✧ ✓✕✐✌✓✣✧ ✓✕
✑✔✕✕✏✑✒✓✔✕ ✇✓✒❤ ♣✣✔✎
s♣✏✑✒✓✫✏ ✏✥♣✦✔✧✥✏✕✒
✇❤✓✑❤ ✏✩♣✣✏ss✏s ★✓✎
✣✏✑✒✦✧ ✔✣ ✓✕★✓✣✏✑✒✦✧ ✤✕✧
✦✓✥✓✒✤✒✓✔✕✖ s♣✏✑✓❢✓✑✤✒✓✔✕
✔✣ ★✓s✑✣✓✥✓✕✤✒✓✔✕ ✤s ✒✔
✣✤✑✏✖ ✣✏✦✓✪✓✔✕✖ ✑✔✦✔✣✖
s✏✩✖ ✤✪✏ ✔✣ ✕✤✒✓✔✕✤✦
✔✣✓✪✓✕ ✔✣ ✤✕✧ ✓✕✒✏✕✒ ✒✔
✥✤♠✏ ✤✕✧ s✌✑❤ ✦✓✥✓✒✤✎
✒✓✔✕✖ s♣✏✑✓❢✓✑✤✒✓✔✕ ✔✣
★✓s✑✣✓✥✓✕✤✒✓✔✕✖ ✌✕✦✏ss
✍✤s✏★ ✌♣✔✕ ✤ ✍✔✕✤
❢✓★✏ ✔✑✑✌♣✤✒✓✔✕✤✦ ✐✌✤✦✓✎
❢✓✑✤✒✓✔✕✚
✬✮✯✰ ✱✯✲✳✴✰✵✺✰✼ ✿✴
❀❁✺✰✵ ❀✴❂ ❃✵✲❄
P❅❆❈❍❆ ❏❆ ❍❑▼❆ ◆◗❆❘ ❙❱❑
❈❳❳▼❆❍❍ ❙❱❑▼ ▼❆❍❑r❆❍
t◗❈t t◗❆ ❈❳❳▼❆❍❍ ❨❍
❝❱r❩❅❆t❆ ◆❨t◗ ❈❅❅ ❨❘❬
❭❱▼r❈t❨❱❘ ▼❆❪❑❨▼❆❳❫ ❨❘❬
❝❅❑❳❨❘❴
t◗❆
❀❁✺✰✵ ❀✴❂ ❵❜❞❣✯✱❥
❦◗❨❍ ❨❍ t◗❆ ❱❘❅❙ ◆❈❙
◆❆ ◗❈❧❆ ❱❭ r❈♥❨❘❴
❍❑▼❆ ❙❱❑▼ ▼❆❍❑r❆
❴❆t❍ t❱ t◗❆ ❩▼❱❩❆▼
❩❅❈❝❆♦
❚
❑✼✽✾✿❀❁ ❂❃❃✼❃✽❂❁✽
❄❅❋ ❯❍■❖❍ ◗❖❘❍❱❳ ❨❋❍■❖❩
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴
♥✉❡
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
✰
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
➣↔↕➙➣➛➜➙➝➜➝➛
↕➞➜➛ ➟➠➡➢➤ ➥➤➡➦➦➤
➧➨➩➫➭➯➲ ➨➳➯➵➨➧
➸➺➻➼➽➾➺➚➪ ➶➹➻➘➴➺➾➘➹➴➽
➸➺➷ ➬➮➱✃ ❐❒❮❰ ➴➪Ï
ÐÑÒ➴➪➽ ➺ÓÓ ÔÑ➽Ò➻➪➽➽➪➽
➘Õ➺➘ ➺➼Ö➪➴➘Ò➽➪ ➺➻➼ ➚➪➴Ï
×➹➴Ø Ó➺➻➼➽➾➺➚➪ ➾➹➻Ï
➘➴➺➾➘Ò➻Ù ➽➪➴ÖÒ➾➪➽ Ô➪ ÓÒÏ
➾➪➻➽➪➼ ➷Ò➘Õ ➘Õ➪ ➸➺➻➼Ï
➽➾➺➚➪ ➶➹➻➘➴➺➾➘➹➴➽
Ú➹➺➴➼Û ÜÕÒ➽ ÝÏ➼ÒÙÒ➘
➻ÑØÔ➪➴ ➺ÓÓ➹➷➽ ➺ ➾➹➻Ï
➽ÑØ➪➴ ➘➹ ➪➻➽Ñ➴➪ ➘Õ➺➘
➘Õ➪ ÔÑ➽Ò➻➪➽➽ Ò➽ ➺➾Ï
➘ÒÖ➪ÓÞ ÓÒ➾➪➻➽➪➼ ➺➻➼ Õ➺➽
➺ Ô➹➻➼ Ò➻➽Ñ➴➺➻➾➪ ➺➻➼ ➺
ÐÑ➺ÓÒ×Ò➪➼ Ò➻➼ÒÖÒ➼Ñ➺Ó
➾➹➻➘➴➺➾➘➹➴ ➷Õ➹ Õ➺➽ ×ÑÓÏ
×ÒÓÓ➪➼ ➘Õ➪ ➘➪➽➘Ò➻Ù ➺➻➼
➪ß➚➪➴Ò➪➻➾➪ ➴➪ÐÑÒ➴➪Ï
Ø➪➻➘➽ ×➹➴ ÓÒ➾➪➻➽Ñ➴➪Û
à➹➴ Þ➹Ñ➴ ➚➴➹➘➪➾➘Ò➹➻ ➾➺ÓÓ
áâãÏä❐❒Ï❐åä❮ ➹➴ ÖÒ➽Ò➘
➷➪Ô➽Ò➘➪æ
➹Ñ➴
➷➷➷ÛÓ➾ÔÛ➽➘➺➘➪Û➹➴ÛÑ➽ ➘➹
➾Õ➪➾ç ➘Õ➪ ÓÒ➾➪➻➽➪
➽➘➺➘Ñ➽ Ô➪×➹➴➪ ➾➹➻➘➴➺➾➘Ï
Ò➻Ù ➷Ò➘Õ ➘Õ➪ ÔÑ➽Ò➻➪➽➽Û
è➪➴➽➹➻➽ ➼➹Ò➻Ù Ó➺➻➼Ï
➽➾➺➚➪ Ø➺Ò➻➘➪➻➺➻➾➪ ➼➹
➻➹➘ ➴➪ÐÑÒ➴➪ ➺ Ó➺➻➼➽➾➺➚Ï
Ò➻Ù ÓÒ➾➪➻➽➪Û
➻ ➼ ➪➚ ➹ ➶➹➷➾➚
îïðñòï ó ôõö÷øùúûü
ýõþúÿ ❆ ❲ û ✇✁✂ þ þÿ
❘ û ✁ ü ❨ ÿõ ❆ ❇ ÿÿ ✄☎ ❉ ÿ ❆✲
❆✁✂r û
ôõö÷øùúø ✂P✲✆❆ õùþûü ö ❜
ýõþúÿ ❆ ù ❙ ø ✂r û ✶✝✞✟
❇ ÿÿ ✄ ♠✁✂ õù r❆ ø ✠ þ ùõö ✲
♠ øùùøÿ ✂ ù r õ ❆❆ û ✂ þ÷ ❜ öû ✲
ø ✂P ❆ û ✡ øû ✇ ûü ❈ ÿ ♠✠❆ û ✲
úû ✂ ùø ✡ û ❙ û ❆✡ ø r ûù ☛ ❈ ÿ ✂✲
ùõ÷þ ✁ þøÿ ✂s ô ❆ ÿüõ r þøÿ ✂s
ô ❆ ÿ ♠ ÿþøÿ ✂ ✁✂ ü ❉ øùþ ❆ ø ✲
öõþøÿ ✂ ❈✁ ÷÷ ❢ ÿ ❆ ❨ ÿõ ❆
❋❆ ûû ýõþúÿ ❆☞ ù ● õøüû
✶✲✌✌✌✲✝✶✍✲✞✎✍✶ ÿ ❆ ✡ øùøþ
üÿ ❆❆✁✂r ûø ✂❢ ÿ r ÿ ♠❞
✂ ÿ ❆ þú ✇ ûùþ ♥ ô ✏❉❈✑
✒✓✒ ✔✕✖ ✗✘✕✙ ✥ ✚✛ ✜✢
✣✤✦✧★✩✪✫✬ ♦✧ ✜✭✮ ✤★✯✰
✯★♦✫
❯✱✳✱ ✣✴✵✯✷✬
✧✦✪✴
✩♦✫✷✦✫✷ ✸✧♦✤ ✫✦✹✬✺✪✰
✺✦✧ ✤✦✴★✪ ✦✪✩❡ ✹✦✦✻✼
✽★✬✩♦✾✦✧ ✷❡✦ ✿♦✹✦✧ ♦✸
✷❡✦ ✿✪✩★✸★✩ ✛♦✧✷❡✹✦✬✷
✣✴✾✦✧✷★✬✰
✛✦✹✬✺✪✺✦✧
★✫✐✱
❀♦✧
✪
✸✧✦✦
✩ ❡ ✵ ✧ ✦
❁✧♦✰
✩ ✪ ✯ ✯
❂✜❃✰❄✮✮✰❃✢✜✜ ♦✧ ✦✤✪★✯
✩✦✩✦✯★✪❝✩✫✺✪✱✩♦✤
❅✿✛✽❊❍
■❏❑▲ ❚▼ ◆ ❖◗❱❳❱❱❩❬❭❪❫❴
❵❭❛ ❣❱❤ ❥❴❦❪❪❧♣q❳ ❖❣❤❤
t✉❵❫ ✈❦❛① ②✉❫❴ ③④❦♣✉❵⑤◆
✉❪⑥ ⑦❧❛⑧✉❥❧⑨ ⑩❛❧❧ ❶❛❧◆
❥❴❦❪❪❧♣q
❬✉④❬
❷⑦❴❭②❫✉❬❧❸
❵❭❛
❬❭❛❧❻
❼
⑦❫❦❛❹❸
❺
❬❭❪❫❴q❳
❽❭✉❥❧ ❛❧❬❭❫❧ ✉❪❥♣④①❧①❳
❾❧q❫❛✉❥❫✉❭❪q ❦❶❶♣⑤❸ ❥❦♣♣
❵❭❛
①❧❫❦✉ ♣q ❳
✈❦♣♣
❣◆❿➀➀◆➀❿❣◆➁❿❿➁
❷➂➃➄✈❻
➅➆➇ ➈➉ ➊➋➌➍➎ ➏➐➎➑ ➒➊➐➓
éêëìíîïï ðëìñ íðï
ò óôõõôö÷õøùúûû
üýþþ ÿ ❈ ✁ ÿ ✂✄✁❈ ÿ ☎✆
❇ ý ✝✞✟ ü ✠✡☛☞ ✌✍
➊➎ ➔→➣ ↔➊ ➓↕➍ ↕➙➛➐➜➍
➓↕➝➜➞➟ ↔➊➜➐➓➍ ➝➓ ➓➊ ➓↕➍
➠➙➛➐➜➍ ➡➊➏➝➍➓➢➟ ➤➐➋➋
➥➦➧➨➨➦➩➫➭➦➥➥➧➭
➯➲➳↔➤➵