Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 17, 2019, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ☎✆✝❨ ✞✼✱ ✟✠✞✾
❇❆✡ ☛ ☞✌✍❨ ✎ ☛❆✝✁ ✏ ✸✑
❈✒▼▼✓✔✕✖✗
☎✆✝✞☎✟✠ ✝✟❚✡☛☞✟✝ ❘☛✌✍✎✠☞✏ ✆❍✑❍❘✡✍❚✝ ✌❍✟☛❘✠❍✒✝ ❋❘✍✌ ✝✟❘❚❯✟❚❘☛
✓✔ ✕✖✗✘✙ ✕✚✛✛✘✜✙
❝❝✢✣✣✤✥✦✧★✩✪❡✫❝✤✬②✭❡✫✩✣✮✯❝✢✰
îÕ ÝÕß❮ÛÖÓÑ ëÑÓÙ Ö❒❮ ❐Ñ❮Ïè
ÛÔÑ❮ ❱ ÏÞÞ❮× ÏÑ❮Ï ÝÛ ÝÕÖ❮Ñ❮ÛÖ❮á
ÝÕ ïÔ×ÝÕà Ö❒❮ ❖ áá ç❮ÞÞÓÜÛ
ïÔÝÞáÝÕà ÓÕ ðÏÝÕ ìÖÑ❮❮Ö ëÓÑ
ïÓÖ❒ ÚÓÙÙ❮ÑÚÝÏÞ ÏÕá Ñ❮ÛÝá❮Õè
ÖÝÏÞ ÔÛ❮ ÓÕÚ❮ ÚÞ❮ÏÕÔé ÜÓÑÐ
ÝÛ ÚÓÙéÞ❮Ö❮á ï× Ö❒❮ ❰ÏÐ❮Ñ
ìÚ❒ÓÓÞ ØÝÛÖÑÝÚÖñ
❐❒❮ ÞÓáà❮ áÓÕÏÖ❮á Ö❒❮
éÑÓé❮ÑÖ× ÖÓ Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ÏïÓÔÖ
ÖÜÓ ×❮ÏÑÛ ÏàÓ ÏÕá ÝÖ ï❮ÚÏÙ❮
Ï éÑÓ ❥ ❮ÚÖ Óë Ö❒❮ ❰ÏÐ❮Ñ êÝà❒
ìÚ❒ÓÓÞ ✐ ❰ÏÐ❮Ñ ❐❮Ú❒ÕÝÚÏÞ ❤ ÕÛÖÝè
ÖÔÖ❮ Õ Û ❮ÕßÝÑÓÕÙ❮ÕÖÏÞ ÛÚÝ❮ÕÚ❮
ÚÞÏÛÛ ëÓÚÔÛÝÕà ÓÕ ïÑÓÜÕ Þ ❮Þá
ÚÞ❮ÏÕÔéñ
❐❒❮ ÜÓÑÐ ÝÛ ï❮ÝÕà éÏÝá ëÓÑ
ï× àÑÏÕÖ ëÔÕáÝÕàâ ÏÕá ÓÕÚ❮
ÚÓÙéÞ❮Ö❮â Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ÝÛ ëÑ❮❮
ÖÓ Û❮ÞÞ Ö❒❮ ïÔÝÞáÝÕàñî éÓÑÖÝÓÕ
Óë Ö❒❮ ÛÏÞ❮ éÑÓ Þ Ö ÜÝÞÞ àÓ ÖÓ
Ö❒❮ ❖ áá ç❮ÞÞÓÜÛ ▲ Óáà❮ ÏÕá
Ï éÓÑÖÝÓÕ ÜÝÞÞ ï❮ Ñ❮ÖÏÝÕ❮á ï×
Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ÖÓ ï❮ éÞÔàà❮á
ïÏÚÐ ÝÕÖÓ Ö❒❮ ❮ÕßÝÑÓÕÙ❮ÕÖÏÞ
ÛÚÝ❮ÕÚ❮ ✐ ïÑÓÜÕ Þ ❮Þá éÑÓàÑÏÙâ
ÛÏÝá ØÓÔà ØÏÞÖÓÕâ Ö❒❮ ØÝÛè
ÖÑÝÚÖ Õ Û Ú❒Ý❮ë Þ ÕÏÕÚÝÏÞ Óë Þ Ú❮Ñ
ÏÕá ❰❐ ❤ éÑ❮ÛÝá❮ÕÖñ
❤ Õ Ö❒❮ Ù❮ÏÕÖÝÙ❮â Ö❒❮ ØÝÛè
ÖÑÝÚÖ Ñ❮Ú❮Ýß❮á ÏÕ Ò ÔÕÛÓÞÝÚÝÖ❮á
Óëë❮Ñ ëÓÑ Ö❒❮ ïÔÝÞáÝÕàâ Ó ❒❮ ÛÏÝáñ
îÖ ÝÖÛ ãÔÞ× Ù❮❮ÖÝÕàâ Ö❒❮
❰ÏÐ❮Ñ ìÚ❒ÓÓÞ ❰ÓÏÑá áÝÑ❮ÚÖ❮á
ØÏÞÖÓÕ ÖÓ ÜÓÑÐ ÖÓ ÚÞÓÛ❮ Ö❒❮
ÛÏÞ❮ñ
ê❮ ÛÏÝá Ö❒ÏÖ ÏÚÖÝÓÕ ÜÏÛ
Õ❮❮á❮á ÏÖ Ö❒❮ ãÔÞ× ✾ Ù❮❮ÖÝÕà
ÖÓ áÓÚÔÙ❮ÕÖ ❰ÓÏÑá ÏÔÖ❒ÓÑÝè
③ ÏÖÝÓÕ Óë Ö❒❮ ÖÑÏÕÛÏÚÖÝÓÕ ÖÓ
ÏÞÞÓÜ Ö❒❮ ÛÏÞ❮ ÖÓ àÓ ëÓÑÜÏÑáñ
❐❒❮ éÑÓÛé❮ÚÖÝß❮ ïÔ×❮Ñâ Ü❒Ó
ØÏÞÖÓÕ á❮ÚÞÝÕ❮á ÖÓ ÕÏÙ❮ ÔÕÖÝÞ
á❮ÖÏÝÞÛ Óë Ö❒❮ ÛÏÞ❮ ÏÑ❮ Þ ÕÏÞè
Ý ③ ❮áâ ÝÛ ÜÏÝÖÝÕà ëÓÑ ÚÞ❮ÏÕÔé ÖÓ
ï❮ ÚÓÙéÞ❮Ö❮ ÏÕá ÓÖ❒❮Ñ ÙÏÖè
Ö❮ÑÛ ÖÓ ï❮ Û❮ÖÖÞ❮áñ
Ò ❐❒❮ ïÔ×❮ÑÛ ÏÑ❮ ÛÖÝÞÞ áÓÝÕà
Ö❒❮ÝÑ áÔ❮ áÝÞÝà❮ÕÚ❮ ÏÕá Ü❮
ÏÑ❮ ÚÓÕÖÝÕÔÝÕà ÖÓ ÜÓÑÐ ÓÕ Ö❒❮
Ñ❮Ù❮áÝÏÖÝÓÕ éÑÓÚ❮ÛÛâ Ó ØÏÞÖÓÕ
ÛÏÝáñ
❐❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ÛÓÓÕ ÜÝÞÞ ï❮
ÝÛÛÔÝÕà Ñ❮ ✱ Ô❮ÛÖÛ ëÓÑ éÑÓéÓÛè
ÏÞÛ ëÑÓÙ ÚÓÕÖÑÏÚÖÓÑÛ ëÓÑ Ö❒❮
ÚÞ❮ÏÕÔé ÜÓÑÐñ
❐❒❮ ïÔÝÞáÝÕàâ Ü❒ÝÚ❒ ❒ÏÛ
ï❮❮Õ ÓÜÕ❮á ï× Ö❒❮ ❤ ÕÖ❮ÑÕÏè
ÖÝÓÕÏÞ ❖ Ñá❮Ñ Óë ❖ áá ç❮ÞÞÓÜÛ
ÛÝÕÚ❮ äåååâ ÜÏÛ á❮ß❮ÞÓé❮á
ÏÕá ÜÏÛ éÏÑÖ Óë Ï ÑÏÝÞÑÓÏá
ÜÏÑ❮❒ÓÔÛ❮ ÝÕ äåå ✹ â Ï á❮ÛÚÑÝéè
ÖÝÓÕ Óë Ö❒❮ ÛÝÖ❮ ÜÑÝÖÖ❮Õ ëÓÑ Ö❒❮
ÛÖÏÖ❮ Ø❮éÏÑÖÙ❮ÕÖ Óë ÿÕßÝÑÓÕè
Ù❮ÕÖÏÞ ♠ ÔÏÞÝÖ× ÛÖÏÖ❮Ûñ
❐❒❮ ïÔÝÞáÝÕà ❒ÓÔÛ❮Û Ö❒❮
ëÓÑÙ❮Ñ ÞÓáà❮ ❒ÏÞÞ ÔéÛÖÏÝÑÛ ÏÖ
ä ✼✷ õ ðÏÝÕ ìÖñ ❀ áÓÜÕÛÖÏÝÑÛ ÝÛ
❐❒❮ ▲ ÝÖÖÞ❮ ❰Ïà❮Þ ì❒Óé ÏÖ ä ✼ åõ
ðÏÝÕ ìÖñ ❀ ÏÕá Ï Û❮éÏÑÏÖ❮ ❮Õè
✵✶✸✺✻✽✿
❁❂❃❄❅❃❆❊● ■❏❂❑ ▼P◗❊ ❲❳
Ò❤ ÐÕÓÜ ❒❮ ✲ àÑÏÕáëÏÖ❒❮Ñ ✳
ÜÓÑÐ❮á Ôé ÝÕ ÒÏÛÚÏá❮ ✲❤ áÏ❒Ó ✳
Ü❒❮Õ ❤ ÜÏÛ Þ ß❮ ×❮ÏÑÛ ÓÞáâ Ó
ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝáñ Ò❤ ÛÖÏ×❮á ÜÝÖ❒
❒ÝÙ ëÓÑ Ï ÙÓÕÖ❒ñ ð× àÑÏÕáÙÏ
Ü❮ÕÖ ÓÔÖ ÏÕá ÛÏÜ❮á ÞÓàÛ ÜÝÖ❒
❒ÝÙñ Ó
ý❒ÝÞÞÝéÛ Ñ❮Ù❮Ùï❮Ñ❮á Ö❒ÏÖ
Ö❒❮× ÏÞÜÏ×Û ÞÝß❮á ÝÕ Ï Ö❮ÕÖ
ÏÑÓÔÕá ÞÓààÝÕà ÚÏÙéÛ ÏÕá
áÑÓß❮ Ï ïÝà ÚÏÑñ
îÖ Ö❒❮ Ïà❮ Óë ÕÝÕ❮â ❒❮
ÜÓÑÐ❮á ëÓÑ Ï ëÏÑÙ❮Ñ ÚÔÖÖÝÕà
ÏÕá ÛÖÏÚÐÝÕà ❒Ï× ÏÕá ÜÓÑÐÝÕà
ÜÝÖ❒ Ï ❒Ï× á❮ÑÑÝÚÐâ ❮ÏÑÕÝÕà ✼ ò
Ú❮ÕÖÛ ëÓÑ Ï äõè❒ÓÔÑ áÏ×ñ
Ò ❐❒❮× Õ á Õ❮ß❮Ñ ❒❮ÏÑá Óë Ï
ïÏÞ❮Ñ ïÏÚÐ ÝÕ Ö❒❮Ù áÏ×Ûâ Ó ÛÏÝá
ý❒ÝÞÞÝéÛñ
í❒❮Õ ❒❮ ÖÔÑÕ❮á ä ✷ â ❒❮ ÑÏÕ
Ï ÜÏàÓÕ ÏÕá ÜÓÑÐ❮á ÏÖ ÛÖÏÚÐè
ÝÕà ❒Ï× ÔÕÖÝÞ ❒❮ ÜÏÛ ÝÕ ❒Ýà❒
ÛÚ❒ÓÓÞâ áÓÔïÞÝÕà ❒ÝÛ áÏÝÞ× éÏ×
ÖÓ ✴ äñòõñ
ê❮ ÏÞÛÓ ÜÓÑÐ❮á ÏÖ Ö❒❮ ð❮ÛÏ
❖ ÑÚ❒ÏÑáÛ ÝÕ ❤ áÏ❒Óâ ÛéÑÏ×ÝÕà
Ö❒❮ ÏééÞ❮ ÖÑ❮❮Û ÖÓ ÜÏÑá Óëë
ÜÓÑÙÛñ
ê❮ éÞÏ×❮á ïÏÛ❮ïÏÞÞ ÏÑÓÔÕá
ÖÓÜÕ Ü❒❮Õ ❒❮ ÜÏÛ Ï ÐÝá ÏÕá
éÞÏ×❮á ïÏÛÐ❮ÖïÏÞÞ ÝÕ ❒Ýà❒
ÛÚ❒ÓÓÞñ ê❮ áÝáÕ Õ Ö éÏÑÖÝÚÝéÏÖ❮ ÝÕ
Ï ÞÓÖ Óë ÜÝÕÖ❮Ñ ÛéÓÑÖÛñ
Ò ÒÓÔÞáÕ Õ Ö ÏëëÓÑá Ö❒❮ ÛÐÝÛâ Ó
ÛÏÝá ý❒ÝÞÞÝéÛâ Ü❒Ó ÜÏÛ Ï
Ö❮❮ÕÏà❮Ñ áÔÑÝÕà Ö❒❮ ❛ Ñ❮ÏÖ
Ø❮éÑ❮ÛÛÝÓÕñ
Ò í❒❮Õ ❤ ÜÏÛ Ï ÐÝá ÏÕá
ÜÏÕÖ❮á ÖÓâ ❤ ÚÓÔÞáÕ Õ Ö ÛÖÏÕá Ôéñ
❤ ÜÏÛ ÏÞÜÏ×Û ÓÕ Ù× ❒❮Ïáâ Ó ❒❮
ÛÏÝá ÜÝÖ❒ Ï ÞÏÔà❒ñ
ê❮ ÜÏÛÕ Õ Ö ÓÕ❮ ëÓÑ ❒ÔÕÖÝÕàâ
❪❫❴ ❵r❴ ❜❞tt❞♥❣ r❴❵❢❦ t♦
❧♣♦❜❴ ♦♥❧❴ ✇❴ q❵✈❴ ♥♦
✉④rtq❴r ❵❧t❞♦♥ ✉r♦⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩
❶ ❷❸❹❺ ❷❻❼❽❸❾❿ ➀❻➁➂➃
➄➅➆❸❸❼ ❷➇➈❽➃➇➅❽
ÖÑÏÕÚ❮ Þ❮ÏáÛ ÖÓ Ö❒❮ ÞÓÕàÖÝÙ❮
ÛÝÖ❮ Óë Ö❒❮ ëÓÑÙ❮Ñ Óë Þ Ú❮Û Óë
❐❒❮ æ❮ÚÓÑáèÒÓÔÑÝ❮Ñ Õ❮ÜÛéÏè
é❮Ñ ÏÖ ä ✼ äå ðÏÝÕ ìÖñ
❐❒❮ ▲ ÝÖÖÞ❮ ❰Ïà❮Þ ì❒Óéâ
Ü❒ÝÚ❒ ÜÝÞÞ ÚÓÕÖÝÕÔ❮ ÖÓ Þ❮ÏÛ❮
ÛéÏÚ❮ ÝÕ Ö❒❮ ïÔÝÞáÝÕàâ ❒Ïá ÕÓ
ÚÓÕÖÏÙÝÕÏÖÝÓÕ ÏÖ ÝÖÛ ÛÝÖ❮ ÏÕá
ÝÛ ÕÓÖ ÝÕÚÞÔá❮á ÝÕ Ö❒❮ ÚÞ❮ÏÕÔé
éÑÓ ❥ ❮ÚÖñ
ÒÓÕÖÏÙÝÕÏÖÝÓÕ ÚÓÙ❮Û
ÙÓÛÖÞ× ëÑÓÙ Ú❒❮ÙÝÚÏÞÛ ÏÕá
Þ❮Ïá ÔÛ❮á ÝÕ Ö❒❮ ÞÓÕàÖÝÙ❮
Ü❮❮ÐÞ× éÑÓáÔÚÖÝÓÕ Óë ❐❒❮
æ❮ÚÓÑáèÒÓÔÑÝ❮Ñâ ØÏÞÖÓÕ ÛÏÝáñ
▲ ❮ÏáèïÏÛ❮á éÏÝÕÖ ÏÕá ÏÛï❮Ûè
ÖÓÛ ÏÑ❮ ÓÖ❒❮Ñ ÝÛÛÔ❮Û ÖÓ ï❮ Ïáè
áÑ❮ÛÛ❮á ÝÕ Ö❒❮ ÚÞ❮ÏÕÔé Óë Ö❒❮
ÖÜÓ éÓÑÖÝÓÕÛ Óë Ö❒❮ ïÔÝÞáÝÕàñ
Ò ❐❒❮ ïÝàà❮ÛÖ ÚÓÕáÝÖÝÓÕ ✲ Óë
Ö❒❮ ÛÏÞ❮ ✳ ÝÛ Ü❮ ÚÓÙéÞ❮Ö❮ Ö❒❮
ÚÞ❮ÏÕÔéâ Ó ØÏÞÖÓÕ ÖÓÞá Ö❒❮
❰ÓÏÑáñ Ò í❮ ÏÑ❮ ÛÝÖÖÝÕà Ñ❮Ïá×
ÖÓ ÚÞÓÛ❮ ÓÕÚ❮ Ü❮ ❒Ïß❮ ÕÓ ëÔÑè
Ö❒❮Ñ ÏÚÖÝÓÕ ëÑÓÙ Øÿ ♠ ñ Ó
ðÓÑ❮ ÝÕëÓÑÙÏÖÝÓÕ ÓÕ Ö❒❮
ÛÏÞ❮ Óë Ö❒❮ ïÔÝÞáÝÕà Û❒ÓÔÞá ï❮
ÏßÏÝÞÏïÞ❮ ëÓÑ éÔïÞÝÚ Ñ❮Þ❮ÏÛ❮
ÝÕ Ö❒❮ Õ❮ ① Ö ôõ ÖÓ öõ áÏ×Ûâ ❒❮
ÛÏÝáñ
❰❮ÚÏÔÛ❮ Óë Ö❒❮ ÛÔÚÚ❮ÛÛ
Óë Ö❒❮ ❰êì ✐ ❰❐ ❤ ïÑÓÜÕ Þ ❮Þá
éÑÓàÑÏÙâ ÿÏÛÖ❮ÑÕ ❖ Ñ❮àÓÕ
þÕÝß❮ÑÛÝÖ× ÝÛ à❮ÏÑÝÕà Ôé
ÖÓ Óëë❮Ñ ÚÓÞÞ❮à❮ ÚÓÔÑÛ❮ÜÓÑÐ
Ö❒ÏÖ ÜÝÞÞ Þ❮Ïá ÖÓ Ï ïÏÚ❒❮ÞÓÑ Õ Û
á❮àÑ❮❮ ÝÕ ìÔÛÖÏÝÕÏïÞ❮ æÔÑÏÞ
ì×ÛÖ❮ÙÛâ ØÏÞÖÓÕ ÛÏÝáñ❐❒❮
éÑÓàÑÏÙ ❒ÏÛ ï❮❮Õ ÏééÑÓß❮á
ï× ÿ ❖ þ Þ❮Ïá❮ÑÛ ÏÕá ÏÜÏÝÖÛ
Þ ÕÏÞ ÏééÑÓßÏÞ ëÑÓÙ Ö❒❮ ÛÖÏÖ❮ Õ Û
êÝà❒❮Ñ ÿáÔÚÏÖÝÓÕ ÒÓÓÑáÝÕÏÖè
ÝÕà ÒÓÙÙÝÛÛÝÓÕâ ❒❮ ÛÏÝáñ
❤ Õ ÓÖ❒❮Ñ ïÔÛÝÕ❮ÛÛ Ñ❮ÞÏÖ❮á
ÖÓ éÑÓé❮ÑÖ× ÖÑÏÕÛÏÚÖÝÓÕÛâ
Ö❒❮ ❰ÏÐ❮Ñ ìÚ❒ÓÓÞ ❰ÓÏÑá ❒ÏÛ
ÏÔÖ❒ÓÑÝ ③ ❮á ØÏÞÖÓÕ ÖÓ Þ ÕÏÞè
Ý ③ ❮ Ï á❮ÏÞ ÖÓ éÔÑÚ❒ÏÛ❮ Ï ÞÝÖÖÞ❮
ÙÓÑ❮ Ö❒ÏÕ ÏÕ ÏÚÑ❮ Óë éÑÓé❮ÑÖ×
ÏÖ ôääõ äõÖ❒ ìÖñ ëÓÑ ✴ ôõõâõõõñ
❐❒❮ ÛÏÞ❮ ÝÛ ❮ ① é❮ÚÖ❮á ÖÓ ÚÞÓÛ❮
ÏïÓÔÖ îÔàñ äâ ØÏÞÖÓÕ ÛÏÝáñ
❐❒❮ ÛÝÖ❮ ÝÛ ÓÜÕ❮á ï× ❰ÞÔ❮
íÝÞÞÓÜ ÿÕÖ❮ÑéÑÝÛ❮Ûâ ÏÕá î
ÒÔÖ îïÓß❮ ÖÑ❮❮ Û❮ÑßÝÚ❮ ÝÛ
❒ÓÔÛ❮á ÓÕ Ö❒❮ éÑÓé❮ÑÖ×ñ
þÕá❮Ñ Ö❒❮ éÑÓéÓÛ❮á ÏàÑ❮❮è
Ù❮ÕÖâ Ö❒❮ ÖÑ❮❮ Û❮ÑßÝÚ❮ ÜÓÔÞá
ÚÓÕÖÝÕÔ❮ ÖÓ Ñ❮ÕÖ ÝÖÛ ÛÝÖ❮ ÓÕ
Ö❒❮ ÕÓÑÖ❒ ❮Õá Óë Ö❒❮ ÞÓÖ ëÓÑ
ÏÖ Þ❮ÏÛÖ ä ✷ ÙÓÕÖ❒Û ÏëÖ❮Ñ Ö❒❮
ÛÏÞ❮ ÚÞÓÛ❮Ûñ ❐❒❮ îÔÖÓ æÏÕÚ❒
á❮ÏÞ❮ÑÛ❒Ýé ÏÞÛÓ ❒ÏÛ Ï ÙÓÕÖ❒è
ÖÓèÙÓÕÖ❒ Þ❮ÏÛ❮ ëÓÑ Ö❒❮ ÛÓÔÖ❒
❮Õá Óë Ö❒❮ éÑÓé❮ÑÖ×â Ü❒ÝÚ❒
❮ÝÖ❒❮Ññ
ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝá ❒ÝÛ ëÏÖ❒❮ÑèÝÕè
ÞÏÜ ÞÝß❮á ÓÕ Ï ÑÏÕÚ❒ ÏÕá ❒❮
ÜÓÔÞá ÖÏÐ❮ ý❒ÝÞÞÝéÛ ÓÔÖ ❒ÔÕÖè
ÝÕà ÜÝÖ❒ ❒ÝÙñ
Ò❤ áÝáÕ Õ Ö Ñ❮ÏÞÞ× ÚÏÑ❮ ÏïÓÔÖ
ÝÖâ Ó ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝáñ
ê❮ Ù❮Ö ❒ÝÛ ÜÝë❮â ❰❮Ö❒â
Ü❒❮Õ Ö❒❮× Ü❮Ñ❮ ÝÕ ❒Ýà❒ ÛÚ❒ÓÓÞ
Ñ ÏÞï❮ÝÖ Õ❮Ýà❒ïÓÑÝÕà ÑÝßÏÞ
ÛÚ❒ÓÓÞÛ ëÓÑ ÙÓÛÖ Óë Ö❒❮ ÖÝÙ❮ñ
Ò ì❒❮ Ü❮ÕÖ ÖÓ ÒÏÙïÑÝáà❮
êÝà❒ ìÚ❒ÓÓÞ ÏÕá ❤ Ü❮ÕÖ ÖÓ
ÒÓÔÕÚÝÞâ Ó ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝáñ Ò ❰ÔÖ
Ö❒❮ ÞÏÛÖ ×❮ÏÑ Óë ÝÖâ Û❒❮ ÜÏÛ Ï
Û❮ÕÝÓÑâ Û❒❮ ÚÏÙ❮ ÖÓ ÒÓÔÕÚÝÞ
ÖÓ ÖÏÐ❮ ÚÏÑ❮ Óë ❒❮Ñ àÑÏÕáéÏÑè
❮ÕÖÛñ Ó
❐❒❮ ÚÓÔéÞ❮ Ü❮Ñ❮ ÙÏÑÑÝ❮á
ÓÕ ◆ Óßñ ääâ ä ✾ ô ✼ â Ü❒❮Õ ❒❮ ÜÏÛ
✷ õ ÏÕá Û❒❮ ÜÏÛ äåñ ❐❒❮× ❒Ïá
ÖÜÓ áÏÔà❒Ö❮ÑÛâ ❛ ÞÓÑÝÏ ÏÕá
ðÏÑÞ❮Õ❮ñ
ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝá ❰❮Ö❒ ÜÏÛ ëÓÕá
Óë áÏÕÚÝÕàñ
Ò ❐❒ÏÖ Õ Û Ö❒❮ ÓÕ❮ Ö❒ÝÕà Ù×
ÜÝë❮ ÛÏÝá ❤ ❒Ïá ÖÓ Þ❮ÏÑÕ ÖÓ
áÓ ÜÏÛ áÏÕÚ❮â Ó ❒❮ ÛÏÝáñ Ò ì❒❮
áÏÕÚ❮á ÜÝÖ❒ ❒❮Ñ ëÓÞÐÛ Ü❒❮Õ
Û❒❮ ÜÏÛ Ï ÞÝÖÖÞ❮ ÐÝá ÏÕá Û❒❮
ÞÓß❮á ÖÓ áÏÕÚ❮â ÛÓ ❤ ❒Ïá ÖÓ
Þ❮ÏÑÕ ÖÓ áÏÕÚ❮ñ Ó
ý❒ÝÞÞÝéÛ ❮ÕÑÓÞÞ❮á ÝÕ ïÏÑï❮Ñ
ÛÚ❒ÓÓÞ ÝÕ ä ✾ ô ✾ ÝÕ ❰ÓÝÛ❮ ÏÕá
Ñ❮Ú❮Ýß❮á Ï áÑÏëÖ ÕÓÖÝÚ❮ ëÓÑ
Ö❒❮ ÙÝÞÝÖÏÑ× ÏÕá ❮ÕÖ❮Ñ❮á Ö❒❮
ð❮ÑÚ❒ÏÕÖ ðÏÑÝÕ❮Û ÝÕ ä ✾✹ òñ
❰ÔÖ ❒❮ áÝáÕ Õ Ö Û❮Ñß❮ ëÓÑ ÞÓÕàñ
Ò ❐❒❮× ÖÓÞá Ù❮ Ö❒❮ ÜÏÑ ÜÏÛ
Óß❮Ñ ÏÕá Ö❒❮× ÖÓÞá Ù❮ ❤ ÚÓÔÞá
❮ÝÖ❒❮Ñ ÛÖÏ× ÝÕ ÓÑ àÓ ❒ÓÙ❮â Ó
ÛÏÝá ý❒ÝÞÞÝéÛñ Ò îÕá ❤ ❒Ïá ÖÜÓ
ÞÝÖÖÞ❮ ÐÝáÛ ÏÕá ❤ ÛÏÝáâ Ü❮ÞÞâ Ö❒ÏÖ
ÝÛÕ Õ Ö Ï ß❮Ñ× ïÝà á❮ÚÝÛÝÓÕâ ÛÓ ❤
Ü❮ÕÖ ❒ÓÙ❮ñ Ó
ÏÞÛÓ ÝÛ ❮ ① é❮ÚÖ❮á ÖÓ ÚÓÕÖÝÕÔ❮â
ØÏÞÖÓÕ ÛÏÝáñ
❐❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ëÓÑ❮Û❮❮Û ÙÏÕ×
éÓÛÛÝïÞ❮ ÔÛ❮Û ëÓÑ Ö❒❮ ÛÝÖ❮â
Ü❒ÝÚ❒ ÛÝÖÛ ï❮ÖÜ❮❮Õ ◆ ÝÕÖ❒
ÏÕá äõÖ❒ ÛÖÑ❮❮ÖÛ ❥ ÔÛÖ Ü❮ÛÖ
Óë ❰ÏÐ❮Ñ ❰ÔÞÞáÓà ð❮ÙÓÑÝÏÞ
ìÖÏáÝÔÙñ
ØÝÑ❮ÚÖÓÑ ❉ ❮ßÝÕ ÒÏÛÛÝá×â
Ü❒Ó ÜÓÑÐÛ ëÓÑ Ö❒❮ ❖ Ñ❮àÓÕ
Ø❮éÏÑÖÙ❮ÕÖ Óë ❐ÑÏÕÛéÓÑÖÏè
ÖÝÓÕâ ÕÓÖ❮á Ö❒ÏÖ Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ
ÏÞÛÓ ÙÝà❒Ö ï❮ ÏïÞ❮ ÖÓ ÖÝ❮ Ö❒❮
éÑÓé❮ÑÖ× ÝÕÖÓ ÏÕ ÔéÚÓÙè
ÝÕà ❖ Ø ❖ ❐ éÑÓ ❥ ❮ÚÖ éÞÏÕÕ❮á
ëÓÑ êÔà❒❮Û ▲ ÏÕ❮ ÏÕá äõÖ❒
ìÖÑ❮❮Öñ ìÔé❮ÑÝÕÖ❮Õá❮ÕÖ ðÏÑÐ
íÝÖÖ× Ïáá❮á Ö❒ÏÖ Ö❒❮ éÑÓé❮ÑÖ×
ÙÝà❒Ö ÏÞÛÓ Þ Ö ÝÕÖÓ ÚÓÕÛÝá❮Ñè
ÏÖÝÓÕ Óë ÚÓÕÕ❮ÚÖÝÕà Ö❒❮ ▲ ❮Ó
îáÞ❮Ñ ð❮ÙÓÑÝÏÞ ýÏÑÐÜÏ×â
äõÖ❒ ìÖÑ❮❮Ö ÏÕá ÓÖ❒❮Ñ ÛÚ❒ÓÓÞ
áÝÛÖÑÝÚÖ éÑÓé❮ÑÖÝ❮Û ÝÕ Ö❒❮ ÏÑ❮Ïñ
❤ Õ ÓÖ❒❮Ñ ïÔÛÝÕ❮ÛÛ áÔÑÝÕà
Ö❒❮ ãÔÞ× Ù❮❮ÖÝÕàâ Ö❒❮ ❰ÓÏÑá
ÏàÑ❮❮á ÖÓ ÏééÑÓß❮ ÏÕ ÏééÞÝÚÏè
ÖÝÓÕ ëÓÑ Ú❒ÏÕàÝÕà àÑÏá❮ Þ❮ß❮ÞÛ
ÏÖ ÿÏàÞ❮ ÒÏé ❤ ÕÕÓßÏÖÝß❮ êÝà❒
ìÚ❒ÓÓÞ ëÑÓÙ ❛ ÑÏá❮Û ✾ èä ✷ ÖÓ
❛ ÑÏá❮Û ✼ èä ✷ ñ
ì❮ß❮ÕÖ❒è ÏÕá ❮Ýà❒Ö❒èàÑÏáè
❮ÑÛ ÜÝÞÞ ï❮ Û❮éÏÑÏÖ❮á ëÑÓÙ
ÓÞá❮Ñ ÛÖÔá❮ÕÖÛ ÝÕ Ö❒❮ éÑÓè
àÑÏÙâ Ü❒ÝÚ❒ ÝÛ ❒ÓÔÛ❮á ÏÖ Ö❒❮
ëÓÑÙ❮Ñ ◆ ÓÑÖ❒ ❰ÏÐ❮Ñ ìÚ❒ÓÓÞ
ïÔÝÞáÝÕà ÏÖ ✷✼✷ ò ì❮ß❮ÕÖ❒ ìÖñ
î Õ❮Ü ÏÞÖ❮ÑÕÏÖÝß❮ ❮áÔÚÏè
ÖÝÓÕ éÑÓàÑÏÙ ÖÏÔà❒Ö ï×
îÕÕ❮ÖÖÏ ÿßÏÕÛâ ëÓÑÙ❮Ñ
êÏÝÕ❮Û ÛÝ ① Ö❒èàÑÏá❮ Ö❮ÏÚ❒❮Ñâ
ÜÝÞÞ ï❮ Ïáá❮á ÏÖ Ö❒❮ ÛÚ❒ÓÓÞ
ÝÕ ✷ õä ✾ è ✷ õñíÝÖÖ× ÛÏÝá ❒❮
❮ ① é❮ÚÖÛ Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ ÖÓ ❮ÕÑÓÞÞ
äò ÖÓ ✷ ò ÛÖÔá❮ÕÖÛ Ü❒Ó ÏÑ❮ ÕÓ
ÞÓÕà❮Ñ ÏÖÖ❮ÕáÝÕà ÛÚ❒ÓÓÞ ÝÕ Ö❒❮
ÏÞÖ❮ÑÕÏÖÝß❮ éÑÓàÑÏÙñ
Ò ❐❒ÝÛ ÜÝÞÞ ï❮ Ï áÝëë❮Ñ❮ÕÖ
ÓééÓÑÖÔÕÝÖ× ëÓÑ Ö❒❮Ù ÖÓ Ñ❮è
❮ÕàÏà❮ ÝÕ Ö❒❮ÝÑ ❮áÔÚÏÖÝÓÕâ Ó
íÝÖÖ× ÛÏÝáñ
❐❒❮ éÑÓàÑÏÙ ÜÝÞÞ ❮Ùé❒Ïè
ÛÝ ③ ❮ Ò éÑÓ ❥ ❮ÚÖèïÏÛ❮á Þ❮ÏÑÕÝÕà Ó
ÏÕá ÝÛ ï❮ÝÕà Ö❮ÛÖ❮á ÏÛ Ï ÓÕ❮è
×❮ÏÑ éÝÞÓÖ éÑÓàÑÏÙâ ❒❮ ÛÏÝáñ
❐❒❮ éÓÛÝÖÝÓÕÛ Óë ÿßÏÕÛ ÏÕá
Ï éÏÑÏéÑÓë❮ÛÛÝÓÕÏÞ ÏÛÛÝÛÖÏÕÖ
ÖÓ ï❮ Ïáá❮á ÖÓ Ö❒❮ éÑÓàÑÏÙâ
ÜÝÞÞ ï❮ éÏÝá ëÓÑ ï× ÏááÝÖÝÓÕÏÞ
ëÔÕáÝÕà ÏÔÖ❒ÓÑÝ ③ ❮á ï× Ö❒❮
✷ õä ✾ ▲ ❮àÝÛÞÏÖÔÑ❮ ëÓÑ áÑÓéÓÔÖè
éÑ❮ß❮ÕÖÝÓÕ ÏÕá ÚÏÑ❮❮Ñ ÏÕá
ÚÓÞÞ❮à❮ Ñ❮ÏáÝÕ❮ÛÛ éÑÓàÑÏÙÛ
✲ ❰ÏÞÞÓÖ ð❮ÏÛÔÑ❮ ✾ å ÙÓÕ❮× ✳ â
ÝÕÚÑ❮ÏÛ❮á ÛÖÏÖ❮ ÛÚ❒ÓÓÞ ÛÔééÓÑÖ
Ö❒❮ áÝÛÖÑÝÚÖ ÜÝÞÞ Ñ❮Ú❮Ýß❮ ëÓÑ Ö❒❮
Õ❮Ü ÛÖÔá❮ÕÖÛâ ÏÕá ◆ ÓÑÖ❒❮ÏÛÖ
❖ Ñ❮àÓÕ ◆ ❮ÖÜÓÑÐ àÑÏÕÖ ÙÓÕ❮×
á❮ÛÝàÕ❮á ÖÓ ❒❮Þé ëÏÙÝÞÝ❮Û ÏÕá
ÝÕáÝßÝáÔÏÞÛ ÏÚÚ❮ÛÛ ❒❮ÏÞÖ❒ ÏÕá
ÛÓÚÝÏÞ Û❮ÑßÝÚ❮Ûñ
❐❒ÓÙÏÛ ãÓÛ❮é❒ ÜÝÞÞ Þ ÞÞ
Ö❒❮ ñäò ÏáÙÝÕÝÛÖÑÏÖÝß❮ ÑÓÞ❮
ÏÖ ÿÏàÞ❮ ÒÏéñ ê❮ ÏÞÛÓ ÜÝÞÞ
ÜÓÑÐ ÜÝÖ❒ éÑÓàÑÏÙÝÕà ÏÖ Ö❒❮
Û❮ÚÓÕáÏÑ× Þ❮ß❮Þ ÝÕÚÞÔáÝÕà ❰❐ ❤
éÏÖ❒ÜÏ×Ûâ Ù❮ÕÖÓÑ Ö❮ÏÚ❒❮ÑÛ ÏÖ
❰êì ÏÕá ❰❐ ❤ ÏÕá ÚÓÓÑáÝÕÏÖ❮
Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ Õ Û ÝÕÖ❮ÑÕÏÖÝÓÕÏÞ
éÑÓàÑÏÙâíÝÖÖ× ÛÏÝáñ
îÛ Û❒❮ ❒ÏÛ ÝÕ Ö❒❮ éÏÛÖâ
❐ÑÏÚÝ❮ ìÙÝÖ❒ ÜÝÞÞ ÚÓÕÖÝÕÔ❮ ÖÓ
Þ❮Ïá ÿÏàÞ❮ ÒÏé ÛÖÔá❮ÕÖÛ ÝÕ Ï
ïÞ❮Õá Óë ëÏÚ❮èÖÓèëÏÚ❮ ÝÕÛÖÑÔÚè
ÖÝÓÕ ÏÕá ÓÕÞÝÕ❮ Þ❮ÏÑÕÝÕàñ
ÿÏàÞ❮ ÒÏé ÛÖÔá❮ÕÖÛ ÏÞÛÓ
ÏÖÖ❮Õá ❰ÞÔ❮ ðÓÔÕÖÏÝÕ ÒÓÙè
ÙÔÕÝÖ× ÒÓÞÞ❮à❮ ÓÑ ÜÓÑÐ ëÑÓÙ
❒ÓÙ❮ á❮é❮ÕáÝÕà ÓÕ Ö❒❮ÝÑ
ÏïÝÞÝÖÝ❮Ûñ
Ò í❮ á❮ÛÝàÕ ÓÔÑ Þ❮ÏÑÕÝÕà
❮ÕßÝÑÓÕÙ❮ÕÖ ÏÑÓÔÕá Ö❒❮
ÛÖÔá❮ÕÖ Õ Û Õ❮❮áÛâ ÚÑ❮ÏÖÝÕà
ÝÕáÝßÝáÔÏÞ Þ❮ÏÑÕÝÕà éÞÏÕÛâ
Þ❮ÏÑÕÝÕà ❮ÕßÝÑÓÕÙ❮ÕÖÛâ
ÏÕá ÚÓÔÑÛ❮ÜÓÑÐ Ö❒ÏÖ ÜÝÞÞ
Ú❒ÏÞÞ❮Õà❮ ÓÔÑ ÛÖÔá❮ÕÖÛ ÏÕá
éÑ❮éÏÑ❮ Ö❒❮Ù ëÓÑ ÚÓÞÞ❮à❮ ÓÑ
ÚÏÑ❮❮Ñ Ñ❮ÏáÝÕ❮ÛÛâ Ó ìÙÝÖ❒
ÛÖÏÖ❮Û ÓÕ Ö❒❮ ÿÏàÞ❮ ÒÏé éÏà❮
Óë Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ Õ Û Ü❮ïÛÝÖ❮ñ
❤ Õ ❒ÝÛ Ñ❮éÓÑÖ ÖÓ Ö❒❮ ❰ÓÏÑáâ
íÝÖÖ× ÕÓÖ❮á Ö❒ÏÖ Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ Õ Û
ÜÝá❮ ÑÏÕà❮ Óë ÛÔÙÙ❮Ñ éÑÓè
àÑÏÙÛ ÏÑ❮ ÔÕá❮ÑÜÏ×ñ
❐❒❮ ìÔÙÙ❮Ñ îÚÏá❮Ù×
ÝÛ Ïß❮ÑÏàÝÕà ä ✼✹ ÛÖÔá❮ÕÖÛ
Ï áÏ×ñ❐❒ÝÑÖ×èÛÝ ① ÛÖÔá❮ÕÖÛ
ÏÑ❮ ❮ÕÑÓÞÞ❮á ÝÕ ÐÝÕá❮ÑÚÏÙéâ
ÏïÓÔÖ ôõ ÏÑ❮ ÖÏÐÝÕà éÏÑÖ ÝÕ Ï
ßÏÑÝ❮Ö× Óë ÛÚÝ❮ÕÚ❮â Ö❮Ú❒ÕÓÞÓà×â
❮ÕàÝÕ❮❮ÑÝÕàâ ÏÑÖ ÏÕá ÙÏÖ❒
✲ ì❐ÿîð ✳ ÝÕÛÖÑÔÚÖÝÓÕ ÏÕá
Ö❒❮Ñ❮ ÏÑ❮ ÚÞÏÛÛ❮Û ëÓÑ ÏÞà❮ïÑÏ
Ñ❮ÏáÝÕ❮ÛÛâ ÑÓïÓÖÝÚÛ ÏÕá Ö❒❮
×ÓÔÖ❒ ÖÑÏÕÛÝÖÝÓÕ éÑÓàÑÏÙâ
Ü❒ÝÚ❒ ÝÕÚÞÔá❮Û ÏïÓÔÖ äò
ÛÖÔá❮ÕÖÛñ
íÝÖÖ× ÛÏÝá ÏïÓÔÖ ✷ õ áÝëë❮Ñè
❮ÕÖ ÚÓÙÙÔÕÝÖ× éÏÑÖÕ❮ÑÛ ÏÑ❮
éÏÑÖÝÚÝéÏÖÝÕà ÖÓ Óëë❮Ñ éÑÓè
àÑÏÙÙÝÕà ÖÓ ❰ÏÐ❮Ñ ÛÖÔá❮ÕÖÛ
áÔÑÝÕà Ö❒❮ ÛÔÙÙ❮Ññ
❐❒❮ ÛÔé❮ÑÝÕÖ❮Õá❮ÕÖ ÜÏÛ
ë❮ÏÖÔÑ❮á ÓÕ Ï Û❮àÙ❮ÕÖ Óë
❖ Ñ❮àÓÕ ýÔïÞÝÚ ❰ÑÓÏáÚÏÛÖè
ÝÕà Õ Û Ò ❐❒ÝÕÐ ❖ ÔÖ ▲ ÓÔá Ó ÑÏáÝÓ
éÑÓàÑÏÙ çÑÝáÏ× ÖÏÞÐÝÕà ÏïÓÔÖ
ìÔÙÙ❮Ñ îÚÏá❮Ù×ñ êÝÛ Û❮àè
Ù❮ÕÖ ÚÏÕ ï❮ ❒❮ÏÑá ï× ÚÞÝÚÐÝÕà
ÓÕ Ö❒❮ ❒❮ÏáÞÝÕ❮ ÏÕÕÓÔÕÚÝÕà
Ö❒❮ éÑÓàÑÏÙ ÏÖ Ö❒❮ ïÓÖÖÓÙ
Óë Ö❒❮ ØÝÛÖÑÝÚÖ Õ Û Ü❮ïÛÝÖ❮ ÏÖ
ïÏÐ❮Ñò ❥ ñÓÑà
íÝÖÖ× ÛÏÝá ❒ÝÛ Ïéé❮ÏÑÏÕÚ❮
ÓÕ Ö❒❮ éÑÓàÑÏÙ ÜÏÛ ÙÏá❮
éÓÛÛÝïÞ❮ ï× þÙé ✱ ÔÏ ❰ÏÕÐâ
ÓÕ❮ Óë Ö❒❮ àÑÏÕÖ ÛéÓÕÛÓÑÛ Óë
Ö❒❮ ÛÔÙÙ❮Ñ éÑÓàÑÏÙñ
îÛ Ï Þ ÕÏÞ ÏÚÖÝÓÕ ëÓÑ Ö❒❮
ãÔÞ× Ù❮❮ÖÝÕàâ áÝÑ❮ÚÖÓÑÛ
ÏàÑ❮❮á ÖÓ Ñ❮è❮Þ❮ÚÖ ïÓÖ❒ Ò❒ÑÝÛ
êÏÜÐÝÕÛ ÏÛ Ú❒ÏÝÑ ÏÕá ❉ ÏÖÝ❮
▲ ÏÙï ÏÛ ßÝÚ❮ Ú❒ÏÝÑ ëÓÑ Ö❒❮
ÚÓÙÝÕà ×❮ÏÑñ
æ❮ÖÔÑÕÝÕà ❒ÓÙ❮â ❒❮
éÔÑÚ❒ÏÛ❮á Ï ïÏÑï❮Ñ Û❒Óé ÝÕ
ÒÏÛÚÏá❮â Ü❒❮Ñ❮ ❒❮ ÚÔÖ ❒ÏÝÑ ëÓÑ
Õ❮ÏÑÞ× ✷ å ×❮ÏÑÛñ
ê❮ Ñ❮ÖÝÑ❮á ëÑÓÙ Ö❒❮ ÖÓÕÛÓè
ÑÝÏÞ ïÔÛÝÕ❮ÛÛ ÏÕá Ü❮ÕÖ ÖÓ
ÜÓÑÐ ëÓÑ Ö❒❮ ÛÖÏÖ❮ Óë ❤ áÏ❒Ó
ÙÏÕÏàÝÕà Ï ÞÝ ✱ ÔÓÑ ÛÖÓÑ❮ ëÓÑ
❮Ýà❒Ö ×❮ÏÑÛñ
❰❮Ö❒ ÜÓÑÐ❮á ÝÕ áÝëë❮Ñ❮ÕÖ
éÞÏÚ❮Û Ñ Ñ❮ÛÖÏÔÑÏÕÖÛ ÝÕ ÒÏÛè
ÚÏá❮â Ö❒❮ éÓÛÖ Óë Þ Ú❮ ÏÕá Ö❒❮Õ
ÝÕ ❒❮Ñ ÛÝÛÖ❮Ñ Õ Û ïÔÛÝÕ❮ÛÛñ
ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝá Ö❒ÏÖ ÏÞÖ❒ÓÔà❒
Ö❒❮× áÝáÕ Õ Ö ÖÑÏß❮Þ ëÑ❮ ✱ Ô❮ÕÖÞ×â
❒❮ ÏÕá ❰❮Ö❒ Ü❮ÕÖ ÓÕ Ö❒Ñ❮❮
ÚÑÔÝÛ❮Û Ñ ÖÓ îÞÏÛÐÏâ ð❮ ① ÝÚÓ
ÏÕá ÓÔÖ Óë çÞÓÑÝáÏñ
í❒❮Õ ßÝÛÝÖÝÕà Ö❒❮ÝÑ
àÑÏÕááÏÔà❒Ö❮Ñâ Ö❒❮× ÖÓÔÑ❮á
íÏÛ❒ÝÕàÖÓÕâ ØñÒâ Û❮❮ÝÕà Ö❒❮
▲ ÝÕÚÓÞÕ ð❮ÙÓÑÝÏÞâ Ö❒❮ í❒ÝÖ❮
êÓÔÛ❮ ÏÕá ÓÖ❒❮Ñ ÛÝà❒ÖÛ ÝÕ Ö❒❮
ÕÏÖÝÓÕ Õ Û ÚÏéÝÖÏÞñ
ý❒ÝÞÞÝéÛ ÛÏÝá ❒❮ ÏÞÛÓ ÖÓÓÐ
Û❮ß❮ÑÏÞ s Ýà❒ÖÛ ÜÝÖ❒ ❒ÝÛ ÛÓÕèÝÕè
ÞÏÜâ Ü❒Ó ÝÛ Ï éÝÞÓÖñ
❐❒❮ ÚÓÔéÞ❮ ÙÓß❮á ÖÓ ❰ÏÐ❮Ñ
ÒÝÖ× ÝÕ ä ✾✾ ö ÖÓ ï❮ ÚÞÓÛ❮Ñ ÖÓ
ëÏÙÝÞ×ñ ❰❮Ö❒ éÏÛÛ❮á ÏÜÏ× Ö❒ÏÖ
ÛÏÙ❮ ×❮ÏÑñ
ý❒ÝÞÞÝéÛ ❒ÏÛ Þ ß❮ àÑÏÕáè
Ú❒ÝÞáÑ❮Õâ ❮Ýà❒Ö àÑ❮ÏÖèàÑÏÕáè
Ú❒ÝÞáÑ❮Õ ÏÕá Þ ß❮ àÑ❮ÏÖèàÑ❮ÏÖ
àÑÏÕáÚ❒ÝÞáÑ❮Õñ
❤ Õ Ï Þ❮ÖÖ❮Ñâ ý❒ÝÞÞÝéÛ Õ àÑÏÕáè
áÏÔà❒Ö❮Ñâ ìÖ❮é❒ÏÕÝ❮ ❐Ü❮ÝÖ
ÜÑÓÖ❮ó Ò ❐❒❮ ÙÓÛÖ ÝÙéÓÑÖÏÕÖ
Ö❒ÝÕà ÖÓ îÑÖ ÝÛ ëÏÙÝÞ×ñ ê❮
ÞÓß❮Û Ö❒❮Ù ÏÞÞ ÛÓ ÙÔÚ❒ Ö❒ÏÖ ÝÖ
Ú❒ÓÐ❮Û ❒ÝÙ Ôé ÖÓ ÖÏÞÐ ÏïÓÔÖ
Ö❒❮Ùñ Ó
➻
➑➒➓➔➦➧➨➒➩↕ ➛➜➝➢➟➠ ➡➝➟➟➤ ➥➝➜➫
➼➽➾➚➪➶➹➘➴ ➘➚ ➾➽➽➘ ➷➬➮➶➴➱➹✃
❐❒❮ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÓÔÕÖ× Ø❮ÙÓÚÑÏÖÛ ÜÝÞÞ ❒Ïß❮ Ö❒❮ÝÑ
ÙÓÕÖ❒Þ× Ù❮❮ÖÝÕà ÓÕ ❐❒ÔÑÛáÏ×â ãÔÞ× äåâ ÏÖ æÓà❮ÑÛ ç❮Þè
ÞÓÜÛ❒Ýé êÏÞÞâ ÏÖ Ö❒❮ ÚÓÑÕ❮Ñ Óë çÓÔÑÖ❒ ìÖÑ❮❮Ö ÏÕá íÏÛ❒è
ÝÕàÖÓÕ îß❮ÕÔ❮â ï❮ÖÜ❮❮Õ Ö❒❮ ÚÓÔÑÖ❒ÓÔÛ❮ ÏÕá ðÝááÞ❮
ìÚ❒ÓÓÞñ æ❮ëÑ❮Û❒Ù❮ÕÖÛ ÏÕá ÚÓÕß❮ÑÛÏÖÝÓÕ ï❮àÝÕ ÏÖ òóôõ
éñÙñ ÜÝÖ❒ Ö❒❮ Ù❮❮ÖÝÕà ÏÖ ö éñÙñ❐❒❮× ÜÝÞÞ ï❮ áÝÛÚÔÛÛÝÕà
Ö❒❮ÝÑ ðÝÕ❮ÑÛ ãÔïÝÞ❮❮ ïÓÓÖ❒ ÏÕá ÏÕ îÔàÔÛÖ éÝÚÕÝÚñ îÞÞ
ÏÑ❮ Ü❮ÞÚÓÙ❮ñ
➼➽÷øù ú➹➴➾➮➴➴➽ù ù➹➾➽➱ ➘➚ ➱➽➹ùû➴ üø➴➘
ýþæÒêîìÿâ ◆ ñ ❨ ñ Ñ Ø❮ßÝÕ æÏÛÙÔÛÛ❮Õ Óë êÏÞëÜÏ×
❒ÏÛ ï❮❮Õ ÕÏÙ❮á ÖÓ ýÔÑÚ❒ÏÛ❮ ÒÓÞÞ❮à❮ Õ Û á❮ÏÕ Õ Û ÞÝÛÖ ëÓÑ
Ö❒❮ ÛéÑÝÕà ✷ õä ✾ Û❮Ù❮ÛÖ❮Ññ æÏÛÙÔÛÛ❮Õ ÝÛ ÛÖÔá×ÝÕà
ð❮áÝÏâ ìÓÚÝ❮Ö× ÏÕá Ö❒❮ îÑÖÛ ÏÕá ìÚÑ❮❮ÕÜÑÝÖÝÕàâ çÝÞÙ ✐
❱ Ýá❮Ó ýÑÓáÔÚÖÝÓÕñ
❐Ó ï❮ ❮ÞÝàÝïÞ❮ ëÓÑ Ö❒❮ á❮ÏÕ Õ Û ÞÝÛÖâ ÛÖÔá❮ÕÖÛ ÙÔÛÖ ÚÏÑÑ×
Ï Û❮Ù❮ÛÖ❮Ñ ❛ ýî Óë ôñò ëÓÑ ❰ÏÚ❒❮ÞÓÑ Óë îÑÖÛ ÏÕá ❰ÏÚ❒è
❮ÞÓÑ Óë ìÚÝ❮ÕÚ❮ éÑÓàÑÏÙÛ ÏÕá ôñ ✼ ò ëÓÑ ❰ÏÚ❒❮ÞÓÑ Óë çÝÕ❮
îÑÖÛ ÏÕá ❰ÏÚ❒❮ÞÓÑ Óë ðÔÛÝÚ ý❮ÑëÓÑÙÏÕÚ❮ éÑÓàÑÏÙÛñ
❐❒❮× ÙÔÛÖ ÖÏÐ❮ Ï ÙÝÕÝÙÔÙ Óë ä ✷ ÚÑ❮áÝÖÛñ
➹➪➹➘ø➚ù ❇ ø ✁ ü➽ ❙ ➪➬➚➚ü ➹➘ ✂ ➹ ✄ ➹➶➽ù➽ ❈ ➬➮➶➪➬
ãÓÔÑÕ❮× Ö❒ÑÓÔà❒ ❰Ïï×ÞÓÕ ÝÛ Ö❒❮ Ö❒❮Ù❮ ëÓÑ Ö❒❮
ßÏÚÏÖÝÓÕ ïÝïÞ❮ ÛÚ❒ÓÓÞ ãÔÞ× ✷✾ èîÔàñ ✷ ÏÖ Ö❒❮ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÝÖ×
◆ Ï ③ ÏÑ❮Õ❮ Ò❒ÔÑÚ❒ñ ❐❒❮ ❮ß❮ÕÖ ÜÝÞÞ ÑÔÕ ëÑÓÙ ö éñÙñ ÖÓ å
éñÙñ ❮ÏÚ❒ áÏ× ÏÖ ä ✷ òõ êÔà❒❮Û ▲ ÏÕ❮ñ
çÓÑ ÙÓÑ❮ ÝÕëÓÑÙÏÖÝÓÕâ ÓÑ ÖÓ Ñ❮àÝÛÖ❮Ñâ ÚÏÞÞ ò ✹ äèò ✷ ôè
ôòôôñ
➉✶➊✺ ✸➋➌✶
❁❂❃❄❅❃❆❊● ■❏❂❑ ▼P◗❊ ❲❳
ØÔÑÝÕà Ö❒❮ éÑ❮ßÝÓÔÛ Û❮ß❮ÑÏÞ ×❮ÏÑÛ Ö❒❮ Þ ÑÛÖ ÚÓÕ Þ ÑÙÏè
ÖÝÓÕ Óë í❮ÛÖ ◆ ÝÞ❮ ßÝÑÔÛ ÝÕ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÓÔÕÖ× ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û
Ö×éÝÚÏÞÞ× ❒Ïéé❮Õ❮á ÝÕ ãÔÞ× ÓÑ ❮ÏÑÞ× îÔàÔÛÖñ
❐❒❮ ÏïÛ❮ÕÚ❮ Óë Ï éÓÛÝÖÝß❮ Ö❮ÛÖ áÔÑÝÕà Ö❒❮ ✷ õäå ÙÓÛè
✱ ÔÝÖÓ Û❮ÏÛÓÕ ÜÏÛ Ò Ñ❮ÏÞÞ× ÛÔÑéÑÝÛÝÕàâ Ó êÔÖÚ❒ÝÕÛÓÕ ÛÏÝáñ
ìÓ ëÏÑ Ö❒ÝÛ ÛÔÙÙ❮Ñâí❮ÛÖ ◆ ÝÞ❮ ßÝÑÔÛ ❒ÏÛ ï❮❮Õ á❮è
Ö❮ÚÖ❮á ÝÕ ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û ÝÕ ❰ÏÐ❮Ñ ÏÕá þÙÏÖÝÞÞÏ ÚÓÔÕÖÝ❮Ûâ
ÏÚÚÓÑáÝÕà ÖÓ Ö❒❮ ❖ Ñ❮àÓÕ ê❮ÏÞÖ❒ îÔÖ❒ÓÑÝÖ×ñ❐❒❮Ñ❮ ❒Ïß❮
ï❮❮Õ ÕÓ ❒ÔÙÏÕ ÚÏÛ❮Û Óë Ö❒❮ ßÝÑÔÛ Ö❒ÝÛ ×❮ÏÑ ÝÕ ❖ Ñ❮àÓÕñ
▲ ÏÛÖ ×❮ÏÑ Ö❒❮Ñ❮ Ü❮Ñ❮ ÖÜÓâ ÓÕ❮ ÝÕ êÏÑÕ❮× ÒÓÔÕÖ× ÏÕá
ÓÕ❮ ÝÕ ÒÞÏÚÐÏÙÏÛ ÒÓÔÕÖ×ñ
ðÓÛÖ é❮ÓéÞ❮ Ü❒Ó ÏÑ❮ ïÝÖÖ❮Õ ï× ÏÕ ÝÕë❮ÚÖ❮á ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ
Õ❮ß❮Ñ á❮ß❮ÞÓé ÏÕ× Û×ÙéÖÓÙÛâ ÏÚÚÓÑáÝÕà ÖÓ ÛÖÏÖ❮ ❒❮ÏÞÖ❒
Óë Þ ÚÝÏÞÛñ
îïÓÔÖ ✷ õ é❮ÑÚ❮ÕÖ Óë é❮ÓéÞ❮ Ü❒Ó ÏÑ❮ ÝÕë❮ÚÖ❮á ï× Ï
ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ ïÝÖ❮ ÚÓÙ❮ áÓÜÕ ÜÝÖ❒ Ï ë❮ß❮Ñ ÓÑ ÓÖ❒❮Ñ Û×Ùéè
ÖÓÙÛñ
îïÓÔÖ ä ÝÕ äòõ é❮ÓéÞ❮ ï❮ÚÓÙ❮ Û❮ÑÝÓÔÛÞ× ÝÞÞñ ý❮ÓéÞ❮ ÏÖ
❒Ýà❒❮Ñ ÑÝÛÐ Óë Û❮ÑÝÓÔÛ ÚÓÙéÞÝÚÏÖÝÓÕÛ ÏÑ❮ Ö❒ÓÛ❮ òõ ÏÕá
ÓÞá❮Ñâ ÏÕá Ö❒ÓÛ❮ ÜÝÖ❒ éÑ❮è❮ ① ÝÛÖÝÕà ÚÓÕáÝÖÝÓÕÛ Ö❒ÏÖ Ïëè
ë❮ÚÖ Ö❒❮ÝÑ ÝÙÙÔÕ❮ Û×ÛÖ❮ÙÛâ ÛÔÚ❒ ÏÛ áÝÏï❮Ö❮Û ÏÕá ❒Ýà❒
ïÞÓÓá éÑ❮ÛÛÔÑ❮ñ
❖ ë Þ ÚÝÏÞÛ ÏáßÝÛ❮ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÓÔÕÖ× Ñ❮ÛÝá❮ÕÖÛ ÖÓ Ñ❮áÔÚ❮
Ö❒❮ ÑÝÛÐ Óë ï❮ÝÕà ïÝÖÖ❮Õ ï× ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û ÓÕ Ö❒❮ÝÑ éÑÓé❮ÑÖ×
ï× áÑÏÝÕÝÕà ÛÓÔÑÚ❮Û Óë ÛÖÏÕáÝÕà ÜÏÖ❮Ñ Ö❒ÏÖ ÚÏÕ ïÑ❮❮á
ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Ûâ ÛÔÚ❒ ÏÛ ÜÏÖ❮ÑÝÕà ÖÑÓÔà❒Ûâ ïÝÑá ïÏÖ❒Ûâ
ÚÞÓàà❮á àÔÖÖ❮ÑÛ ÏÕá ÓÞá ÖÝÑ❮Ûñ
í❒❮Õ ÓÔÖÛÝá❮â ❮Ûé❮ÚÝÏÞÞ× ÏÑÓÔÕá áÏÜÕ ÏÕá áÔÛÐ
Ü❒❮Õ ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û ÏÑ❮ ÙÓÑ❮ ÏÚÖÝß❮â ÔÛ❮ Ï Ñ❮é❮ÞÞ❮ÕÖ ÚÓÕè
ÖÏÝÕÝÕà Øÿÿ❐â ÓÝÞ Óë Þ❮ÙÓÕ ❮ÔÚÏÞ×éÖÔÛ ÓÑ ýÝÚÏÑáÝÕâ ÏÕá
Ü❮ÏÑ ÞÓÕàèÛÞ❮❮ß❮á Û❒ÝÑÖÛ ÏÕá ÞÓÕà éÏÕÖÛñ
êÔÖÚ❒ÝÕÛÓÕ ÛÏÝá Ö❒❮ Ûé❮ÚÝ❮Û Óë ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û Ö❒ÏÖ ❒ÝÐè
❮ÑÛ ÏÕá ÚÏÙé❮ÑÛ ÝÕ Ö❒❮ ÙÓÔÕÖÏÝÕÛ Ö×éÝÚÏÞÞ× á❮ÏÞ ÜÝÖ❒
ÏÑ❮ Ò ÛÕÓÜÙ❮ÞÖ Ó ÙÓÛ ✱ ÔÝÖÓ❮Û Ö❒ÏÖ ÏÑ❮Õ Õ Ö ÔÛÔÏÞÞ× ÚÏÑÑÝ❮ÑÛ
Óë í❮ÛÖ ◆ ÝÞ❮ ßÝÑÔÛñ
❰❮ÖÜ❮❮Õ ✷ õõ ✹ ÏÕá ✷ õäåâ Ö❒❮Ñ❮ Ü❮Ñ❮ äåò ❒ÔÙÏÕ
ÚÏÛ❮Û Óë í❮ÛÖ ◆ ÝÞ❮ ßÝÑÔÛ ÝÕ ❖ Ñ❮àÓÕâ ÏÕá Ö❒Ñ❮❮ Óë Ö❒ÓÛ❮
é❮ÓéÞ❮ áÝ❮áñ
î ÙÏ ❥ ÓÑÝÖ× Óë Ö❒❮ ❒ÔÙÏÕ ÚÏÛ❮Û Ñ äõõ Ñ ❒Ïéé❮Õ❮á
ÝÕ ❥ ÔÛÖ ÖÜÓ ×❮ÏÑÛâ ✷ õõö ÏÕá ✷ õõ ✼ ñ ❐❒❮Ñ❮ ÜÏÛ ÓÕ❮ á❮ÏÖ❒
ÝÕ ❮ÏÚ❒ Óë Ö❒ÓÛ❮ ×❮ÏÑÛâ ÓÕ❮ Óë Ö❒ÓÛ❮ ÝÕ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÓÔÕÖ×ñ
❩✻❬❭✶
❁❂❃❄❅❃❆❊● ■❏❂❑ ▼P◗❊ ❲❳
î Õ❮Ü ÞÏÜ ÏÞÞÓÜÛ ÏÖÖÓÑÕ❮×Û ëÑÓÙ Õ❮Ýà❒ïÓÑÝÕà áÝÛè
ÖÑÝÚÖÛ ÖÓ ï❮ ÚÓÕÛÝá❮Ñ❮á ëÓÑ Ö❒❮ ÏééÓÝÕÖÙ❮ÕÖ ÏÛ Ü❮ÞÞ ÏÛ
Ö❒ÓÛ❮ ÝÕ ❰ÏÐ❮Ñ ÒÓÔÕÖ×â ❰Ï ① Ö❮Ñ ÛÏÝáñ
❐❒ÏÖ ÜÓÔÞá ÏÞÛÓ ÝÕÚÞÔá❮ ÏÖÖÓÑÕ❮×Û ëÑÓÙ Ö❒❮ ✾ Ö❒ ãÔè
áÝÚÝÏÞ ØÝÛÖÑÝÚÖâ Ü❒ÝÚ❒ Û❮Ñß❮Û ðÏÞ❒❮ÔÑ ÒÓÔÕÖ× ❀ Ö❒❮ äõÖ❒
ãÔáÝÚÝÏÞ ØÝÛÖÑÝÚÖâ Ü❒ÝÚ❒ Û❮Ñß❮Û þÕÝÓÕ ÏÕá íÏÞÞÓÜÏ
ÚÓÔÕÖÝ❮Û ❀ ÏÕá Ö❒❮ ✷✹ Ö❒ ãÔáÝÚÝÏÞ ØÝÛÖÑÝÚÖâ Ü❒ÝÚ❒ Û❮Ñß❮Û
❛ ÑÏÕÖ ÏÕá êÏÑÕ❮× ÚÓÔÕÖÝ❮Ûñ
❐❒❮ àÓß❮ÑÕÓÑ ÜÝÞÞ Û❮Õá ÓÔÖ Ï ÕÓÖÝÚ❮ Óë Ö❒❮ Óé❮ÕÝÕà
ÏÕá Ö❒ÓÛ❮ ÝÕÖ❮Ñ❮ÛÖ❮á ÜÝÞÞ ÏééÞ×â ❰Ï ① Ö❮Ñ ÛÏÝáñ
❐❒❮ Þ ❮Þá ÜÝÞÞ ï❮ ÕÏÑÑÓÜ❮á Ö❒ÑÓÔà❒ ëÔÑÖ❒❮Ñ ÝÕß❮ÛÖÝè
àÏÖÝÓÕ Óë Ö❒❮ ÏééÞÝÚÏÕÖÛ ÏÕá Ö❒❮ àÓß❮ÑÕÓÑ ÜÝÞÞ ÙÏÐ❮
❒❮Ñ Ú❒ÓÝÚ❮ñ
í❒Ó❮ß❮Ñ Û❒❮ Ú❒ÓÓÛ❮Û ÜÝÞÞ ï❮ Ñ❮ ✱ ÔÝÑ❮á ÖÓ ÛÖÏÕá ëÓÑ
❮Þ❮ÚÖÝÓÕ ÝÕ ◆ Óß❮Ùï❮Ñ ✷ õ ✷ õâ ❰Ï ① Ö❮Ñ ÛÏÝáñ
Ò ❐❒❮ éÔïÞÝÚ ÜÝÞÞ ❒Ïß❮ Ï ÛÏ× ÛÓÓÕâ Ó ❒❮ ÛÏÝáñ Ò ❐❒❮ ßÓÖè
❮ÑÛ ÜÝÞÞ éÝÚÐ ÏÕá ❤ Ö❒ÝÕÐ Ö❒❮× Õ ÞÞ ÙÏÐ❮ Ï àÑ❮ÏÖ Ú❒ÓÝÚ❮ñ Ó
❰Ï ① Ö❮Ñ ÜÝÞÞ ÚÓÕÖÝÕÔ❮ ÖÓ Û❮Ñß❮ ÏÛ Ï Û❮ÕÝÓÑ ❥ Ôáà❮ ëÓÑ
Ö❒❮ Õ❮ ① Ö Þ ß❮ ×❮ÏÑÛâ Ü❒ÝÚ❒ ÜÝÞÞ Ñ❮ ✱ ÔÝÑ❮ Ï ÚÓÙÙÝÖÙ❮ÕÖ Óë
ÖÜÓ ÙÓÕÖ❒Û Ï ×❮ÏÑñ
❱❳❩ ❬❭❭❪❫ ❴❵❜ ❝❞❢ ❣❞❢❫
❤✐❥❥ ❦❧ ♠♥♣q rst✉
✈✐❥♥ ①❦②✐❧③④⑤ ⑥s⑦⑧r⑨✉⑧⑥⑩❶⑦
➳➲➵➸➺
➑➒➓➔➦➧➨➒➩↕ ➛➜➝➟➟➠ ➭➝➫➟➤ ➥➝➯➫
➲
➑➒➓➔→➣↔↕ ➛➜➝➞➟➠ ➡➝➢➟➤ ➥➝➜➟
❷❸❹❺ ❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄❽ ➅❼❿➆ ➙ ➇➈❷➉➇➊➋➉➊➇➊➊ ➙ ➄➌❿❽➆➍➎➏➐➍
✇✇✇✳✘✙✚✛✚✜✢✣✤✢✥✦✘✧★✙✚✩✪✪✩★✜✤✪✳✦✘✧
❘❡✫✬✭✮✯✰✲❡✴ ✵❡✰✶✷✹✺ ✻ ✽✿✺✷✹✺✰ ❀✹✭ ♦✿❛❡
❍✹✬✰❡ ❁✿❛❛✰ ❂❛❡✷ ❃❡ ❁✹❃❡ ✷✹ ❄✹✬❅❉
✵✭✹✺ ❊✫✫✰ ✻ ❘❡❃✹✷❡ ♦❡✭❋✯❁❡✰ ✿✭❡ ●❋✿✯❛✿✮❛❡
■❏❏ ❑▲◆❖P◗ ❑❙▲❖❚ ❙❑❑◆❯◗◆❖