Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 15, 2019, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✻✼ Ñ ❀✫❁❂❃ ❄❅❇✬ ❉❂❃✫✰✪
✧★✩✪✫✬✭ ✮✯✰✬ ✲✺✭ ✴✹✲✾
❆ ✁✂ ❖✄☎✆✝ ❆✞✁☎✟❆✂
❄✏✼✖✌❨✤ ❏❅■❨ ✣✺
◆ ◗❯❱❳❩ ❬❭❪❫❴❵ q❳① ❬❩❭④④⑤❭⑥❪❫❴❳❳❩④⑦ ⑧⑨⑩❶⑩❷ ❸❹ ❺❻❼❽❼❾
❿➀➁➂➂ ➃➄➅➆❼ ➇❺ ➈➇➉❼➀ ❿❸❺➊ ➋➇➌➌❷ ➍⑧➎➎ ➏❸➀➂❺ ➐❺⑩
➑☞✖✼☞✎✖✌❨✤ ❏❅■❨ ✣➒
◆ ◗❯❱❳❩ ❬❭❪❫❴❵ ◗❭❯❩① ❭➓ ❬❭➔➔→④④→❭❫❳❩④⑦➣ ➇⑩❶⑩❷
❿➁↔➀❺❻➁↔➂❼❷ ➍➣➣➎↕❻❸➀❾ ➐❺⑩
◆ ◗❯❱❳❩ ❬→❴❵ ➙❯❩➔❳❩④ ➛❯❩❱❳❴⑦➜⑨⑩❶⑩ ❺➁ ⑧➝➜➞⑨⑩❶⑩❷
➟➁➠❹❺➁➠❹ ➇❺ ❺❻❼ ❿➁↔➀❺➡➢❼❹↔❼ ➤➌➇➥➇⑩
➦✍➧✖✌❨✤ ❏❅■❨ ✣✾
◆ ◗❯❱❳❩ ❬❭❪❫❴❵ ➛→❫❳❩④ ➨❪➩→⑥❳❳⑦➫➢❼❹❺➂❺❻➀➁↔➭➁↔❺ ❺❻❼ ❾➇➊
❸❹ ➈➇➉❼➀ ❿❸❺➊❷ ➆➁❹❺❸❹↔❸❹➭❺❻➀➁↔➭❻ ➐↔❹❾➇➊⑩
◆ ➯→➲❳ ➛❪④→➳ ➩❵ ➵❳→❴➸➺❯❵⑥❭❩⑦❽➇➭❺❸❶❼⑨❸➇❹➁❷ ➻➝➜➞⑨⑩❶⑩ ❺➁
➎➝➜➞⑨⑩❶⑩❷ ❿➀➁➂➂➀➁➇❾➂ ❿➇➀❹❼➭❸❼➡➀❺ ❿❼❹❺❼➀❷ ➼➞➼➞➡↔➽↔➀❹
➡➢❼⑩➾ ❹➁ ➆❻➇➀➭❼➾ ➆➁❹❺❸❹↔❼➂ ❶➁➂❺➏➀❸❾➇➊➂⑩
◆ ◗❯❱❳❩ ❬→❴❵ ◗❩❭❫➳ q→①→❫➚ ❳➲❳❫❴⑦ ➪⑨⑩❶⑩❷ ➇❺ ❺❻❼
➏➇❸➀➭➀➁↔❹❾➂❽➁❾❼➁➡➀❼❹➇➾ ➭❼❹❼➀➇➌ ➇❾❶❸➂➂❸➁❹❷ ➶➍➪➾ ➆❻❸➌❾➀❼❹
➍➞ ➇❹❾➊➁↔❹➭❼➀❷ ➶➍➞⑩
✎✌➹❅✍✖✌❨✤ ❏❅■❨ ✷☛
◆ ◗❯❱❳❩ ❬→❴❵ ◗❪⑥⑥ q→①→❫➚ ❳➲❳❫❴⑦ ⑧⑨⑩❶⑩❷ ➏➇❸➀➭➀➁↔❹❾➂
❽➁❾❼➁➡➀❼❹➇➾ ➭❼❹❼➀➇➌ ➇❾❶❸➂➂❸➁❹❷ ➶➍➪⑩
➘ ➹❅☞✎✖✌❨✤ ❏❅■❨ ✷➴
◆ ◗❯❱❳❩ ❬→❴❵ ❬❭❪❫➳→⑥⑦ ➪⑨⑩❶⑩❷ ❿❸❺➊ ➋➇➌➌❷ ➍⑧➎➎ ➏❸➀➂❺ ➐❺⑩
✄✂☎❊☎❘ ❆✡ ✆❚✁ ❆❘✁✠
✺☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✖✕✒♦✗✑✘✓✙✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✺✤✣✾✥✾
✦❤❡ ❇❛❦❡r ❙❡♥✐✧r ❍✐❣❤ ❙❝❤✧✧❧ s✇✐♠♠✐♥❣ ♣✧✧❧ ✇❛s
s❝❤❡❞✉❧❡❞ t✧ r❡✧♣❡♥ t✧❞❛★✱ ✩✧❧❧✧✇✐♥❣ ❛ r❡♣✧rt ❜★ t❤❡
❙✇✐♠♠✐♥❣ P✧✧❧ ❈✧♠♠✐tt❡❡ t✧ t❤❡ ❇❛❦❡r ✪✲✫ ❇✧❛r❞ ❧❛st
♥✐❣❤t✬
✷✺❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✺✤✣✾✾✳
❈✐t★ ▼❛♥❛❣❡r✴rt ✵❡✐✩✩ ✐s ♣❧❛♥♥✐♥❣ t✧ ❜❡❣✐♥ ✉s✐♥❣ s✐❝❦
❧❡❛✈❡ ✶❝t✬ ✸ ❛♥❞ r❡t✐r❡ ✇❤❡♥ ❤❡Õs ✉s❡❞ ✐t ❛❧❧✱ ♣r✧❜❛❜❧★
s✧♠❡t✐♠❡ ❡❛r❧★ ✐♥ ✸✹✹✪✬
✣☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✺✤✷☛☛✾
✴ ♣r✧♣✧s❛❧ ❜★ ❇❛❦❡r ❈✐t★ ❈✧✉♥❝✐❧✧r ▼✐❧✧ P✧♣❡ t✧ ✧✩✩❡r
✩✧r♠❡r ❈✐t★ ▼❛♥❛❣❡r ❙t❡✈❡ ❇r✧❝❛t✧ ❛ ✩✧r✉♠ t✧ r❡s♣✧♥❞
t✧ t❤❡ ❝❤❛r❣❡s t❤❛t ❧❡❞ t✧ ❤✐s ✻r✐♥❣ ✫✉♥❡ ✹ ✇❡♥t ♥✧✇❤❡r❡
✦✉❡s❞❛★ ♥✐❣❤t✬
✏✼☞❨☞✌✍✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✥✤✷☛✣✽
✦❤✐rt❡❡♥ ♠✧t✧r❝★❝❧❡s t✧✧❦ t✧ t❤❡ ✿❛t tr❛❝❦ ❛t t❤❡ ❇❛❦❡r
❈✧✉♥t★ ❋❛✐r❣r✧✉♥❞s ❋r✐❞❛★ ♥✐❣❤t ✩✧r t❤❡ s❡❝✧♥❞✲❛♥♥✉❛❧
r❛❝❡ ❛s ♣❛rt ✧✩ t❤❡ ❍❡❧❧s ❈❛♥★✧♥ ▼✧t✧r❝★❝❧❡ ✵❛❧❧★✬
❋❛♥s ✻❧❧❡❞ t❤❡ st❛♥❞s ❛♥❞ ❧✐♥❡❞ t❤❡ ✩❡♥❝❡s t✧ ✇❛t❝❤
r✐❞❡rs✱ ✧♥ ♠❛❝❤✐♥❡s r❛♥❣✐♥❣ ✩r✧♠ ❍❛r❧❡★s t✧ ✈✐♥t❛❣❡ ❞✐rt
❜✐❦❡s t✧ ❛ s❝✧✧t❡r✱ t❛❦❡ s♣✐❧❧ ❛✩t❡r s♣✐❧❧ ❛s t❤❡✐r t✇✧✲✇❤❡❡❧✲
❡rs ❧✧st tr❛❝t✐✧♥ ✧♥ t❤❡ ❞✐rt ❛r✧✉♥❞ t❤❡ t✐❣❤t t✉r♥s✬
✶r❣❛♥✐③❡r ❙t❡✈❡ ❋✧❧❦❡st❛❞ ❝❛❧❧❡❞ t❤❡ ❡✈❡♥tÒ✧r❣❛♥✐③❡❞
❝❤❛✧s✬Ó
❑✐❧❡★❀❡❡✱ ❝✧♠♣❡t✐t✧r ❛♥❞ r❛❝❡ ✧r❣❛♥✐③❡r ✇✐t❤ ❍✐❣❤
❉❡s❡rt ❍❛r❧❡★✲❉❛✈✐❞s✧♥✱ s❛✐❞✱Ò❲❡Õr❡ ❥✉st ✧✉t ❤❡r❡ t✧ ❤❛✈❡
❛ ❣✧✧❞ t✐♠❡✬❲❡Õr❡ ❤❡r❡ t✧ ♣r✧♠✧t❡ ♠✧t✧r❝★❝❧✐♥❣ ❛♥❞ ✿❛t
tr❛❝❦✐♥❣✬Ó
✦❤❡ ❇❛❦❡r ❁❧❦s ▲✧❞❣❡ ❉r✉♠ ❛♥❞ ❇✉❣❧❡ ❈✧r♣s ✧♣❡♥❡❞
t❤❡ r❛❝❡ t✧ ❝❤❡❡rs ❜❡✩✧r❡ t✉r♥✐♥❣ ✧✈❡r t❤❡ ❛r❡♥❛ t✧ t❤❡
♠✧t✧r❝★❝❧❡s✬
✦❤❡ ✇✐♥♥❡r ✧✩ t❤❡ ✵✉♥❲❤❛t ★✧✉ ❇r✉♥❣ ❝❧❛ss ✇✧♥ ❛
❂✪❃❃ ❣✐✩t ❝❛r❞✬
✴❧t❤✧✉❣❤ ❋✧❧❦❡st❛❞ s❛✐❞ ♥✧t❤✐♥❣ ❝❤❛♥❣❡❞ ❛❜✧✉t t❤✐s
s❡❝✧♥❞ ✐t❡r❛t✐✧♥ ✧✩ t❤❡ r❛❝❡✱❀❡❡ ❛♥❞ ✧t❤❡r r❛❝❡rs ❤❛❞ ✩✉♥
r❛❝✐♥❣ t❤❡✐r ♠✧t✧r❝★❝❧❡s ✉♥❞❡r ❛ ✈✐✈✐❞ s✉♥s❡t✬
✂✁❘❖☎
➷➬➮➱✃❐❒❮❰Ï ÐÑÔÖ ×Ø
ÙÚÛÛÚÜÝÚÜÞÚßÝÚßÛ
àáâãäåæçèéãê ëìíî ïðññðéò
óôõ➬ö✃➱÷÷Ï ÐÑÔÖ ×Ø
ÛÜÚøÜÚÜøÚÜùÚÞú ûüøÛ
àáâãäåæçèéãê ëýþ ïðññðéò
➷➬➮➱ ➷ÿ÷÷ÿô ▼ ❰Ï ÐÑÔÖ × ✷
úÚøùÚÜúÚùÞÚù ✽ ✁✂❛ Ù
àáâãäåæçèéãê ëî ✸✄ ïðññðéò
❖✆✆✁✂✝
õÿ ▼ ❲ ôö ÷ÿ ❲ ➬Ï ÐÑÔÖ ×Ø
☎ ✆ ✝ ✆ ☎✞ ✆ ✸✸
óÿ❒❮ P Ï ÐÑÔÖ × P
➙ î èíïíêþ ✆ ☎ ✆ ✄ ✆ î
➙ ýèíïíêþ ✆ ✸ ✆ þ ✆ ☎
➙ ✄ èíïíê ✞ ✆ ý ✆ î ✆ ý
➙ îþ èíïíê ✞ ✆ ☎ ✆ ì ✆ ✝
÷❐❒❮ ❈ ÷ÿ ▼ ➬❰Ï ÐÑÔÖ × P
ø ✟ ú ✟ Ûø ✟ ÛÞ ✟ Ûú ✟ øß ✟ øù ✟ ÜÛ
àáâãäåæçèéãê ë ☎ þ ❦ þþþ
✁☎❊❖✂ ✁☎✄✠
◆ ➺ ❚✠✡☛❆❨ ⑦ ➈➇➉❼❾ ➆➁❾❷ ➆↔⑨ ➁➄ ➆➌➇❶ ➆❻➁➠❾❼➀❷ ➽➀➁➆➆➁➌❸ ✱
➽➌❼❹❾ ➢❼➭❼❺➇➽➌❼➂❷ ➀➁➌➌❷ ➆➁➌❼➂➌➇➠❷ ➆❻❼❼➂❼➆➇➉❼
◆ ☞✠☛✌✠✡☛❆❨ ⑦ ❿❻❸➆➉❼❹ ➆➁➀❾➁❹ ➽➌❼↔❷ ⑨➇➀➂➌❸❼❾ ➀❼❾⑨➁❺➇❺➁❼➂❷
➆➇➀➀➁❺➂❷ ➀➁➌➌❷ ➆➁❺❺➇➭❼ ➆❻❼❼➂❼➠❸❺❻➄➀↔❸❺❷ ➆❸❹❹➇❶➁❹ ➀➁➌➌
❇✝✌ þ ✐ ✘✄✟✉ P✥❙✄❝ þ ✝✐ þ
✇✝✐ ✄ ❣ ❇✝✌ þ ✐ ✘✄✟✉ ❜ ý ✕✄✗
þ ✕✕ þ ✕ ✟✥ ❜ þ ✥ ✟✠ þ ❙✥✥✌✥ ý ✟
☛✥✐ ✆✥ þ ✉ ☎ þ ✕✄❣ ✝✟ þ ☎ Ò❋✥✐
✖✥✟✄✥ P✄❝✟ ý ✐ þ ▼✕ þ ❖ ❙✉✓Ó
❚✇✥ ✆✥✐ þ ✄ ❝✄☎ þ ✟✕ ✥☛ ✟✠ þ
☛✝✌ þ ✆✥ þ ✉ ❝✄✐❝ ý ❙✝✟✄ ❣ ✄
✟✠ þ ❝✥✆✆ ý ✄✟✉ ✝✕ ✫✷✏ ❜✄❙❙✕
✇ þ ✐ þ ✐ þ ✔✥✐✟ þ ☎ ❙✝✕✟ ✇ þþ ✌ ❜✉
❇✝✌ þ ✐ ✘✄✟✉ ❜ ý ✕✄ þ ✕✕ þ ✕✡ ✕✝✄☎
❇✝✌ þ ✐ ✘✄✟✉ P✥❙✄❝ þ ü ❣✟✓ ❲✝✉ þ
✘✠✝✕✟✝✄ ✓
❚✠ þ ✇✥ ý ❙☎✗❜ þ ✟✠✄ þ ☛ ✇✝✕
✟✠✇✝✐✟ þ ☎ ✝✟ ❚✝❝✥ ❚✄✆ þ
❚✠ ý ✐✕☎✝✉ ✝☛✟ þ ✐ ✥✥ ✇✠ þ
✟✠ þ ❝✝✕✠✄ þ ✐ ✝✟ ✟✠ þ ✇✄ ☎✥✇ ✄✆✗
✆ þ ☎✄✝✟ þ ❙✉ ✥✟✄❝ þ ☎ ✝ ☎✄☛☛ þ ✐ þ ✟
☛ þþ ❙ ✟✥ ✟✠ þ ❜✄❙❙✡ ✘✠✝✕✟✝✄ ✕✝✄☎✓
Ò ü ✠ þ ✕✝✄☎✡ Ô❚✠✄✕ ✄✕ ✬✟ ✐✄❣✠✟✡
☎ þ ✕❝✐✄❜ þ ☎ ✝✕ ❜ þ ✄ ❣ ✄ ✠✄✕ ✆✄☎✗
✷✏✕ ✇✄✟✠ ✝ ❜ ý ③③✗✕✟✉❙ þ ✠✝✄✐❝ ý ✟
✝ ☎ ❜✐✥✇ þ ✉ þ ✕✡ ✘✠✝✕✟✝✄
✕✝✄☎✓ ❆ ✇✥✆✝ ✇✝✕ ✟✐✝✈ þ ❙✄ ❣
✇✄✟✠ ✠✄✆✡ ❜ ý ✟ ✥ ☎ þ ✕❝✐✄✔✟✄✥
✥☛ ✠ þ ✐ ✇✝✕ ✔✐✥✈✄☎ þ ☎ ✟✥ ✔✥❙✄❝ þ ✓
✚✟ ✄✕ ✥✟ ✄❙❙ þ ❣✝❙ ✟✥ ✔✥✕✕ þ ✕✕
✟✠ þ ✆✥ þ ✉✡ ❜ ý ✟ ✄✟ ✄✕ ✄❙❙ þ ❣✝❙
✟✥ ✔✝✕✕ ✟✠ þ ✆✥✈✄ þ ✆✥ þ ✉ ✝✕
♠♥♣qrss②④ ⑤⑥⑦s⑦ ❙ þ ❣✝❙ ✟ þ ☎ þ ✐ ✝✟ ✝ ❜ ý ✕✄ þ ✕✕✡
⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺ ❸❶ ❺⑨⑩ ❻❼❽❽ ❼❹❾❽❿➀⑩➁ ❺⑨⑩ ➂⑨❷➃➁⑩ ➄➅❸❷ ➆❸❺❼❸❹
✘✠✝✕✟✝✄ ✕✝✄☎✓
➇❼❾❺❿❷⑩ ➇❿❷➂❸➁⑩➁➈➉
Ò▲✥✥✌ ✝✟ ✟✠ þ ✆ ❜ þ ☛✥✐ þ ✉✥ ý
þ ①❝✠✝ ❣ þ ✕ þ ✐✈✄❝ þ ✕ ✝ ☎ ☎✥ ✬✟
✚✬✆ ✟✝✌✄ ❣ ✟✠✄✕ ✝ ☎ ✚✬✆ ❝✝❙❙✗ ✄ ❝✄☎ þ ✟ ✟✠✝✟ ✟✥✥✌ ✔❙✝❝ þ
✟✝✌ þ ✟✠ þ ✆✡Ó ✘✠✝✕✟✝✄ ✕✝✄☎✓
✄ ❣ ✔✥❙✄❝ þ ✓✬ ❆ ☎ ✟✠ þ ✕ ý ✕✔ þ ❝✟
❚✠ ý ✐✕☎✝✉ ✆✥✐ ✄ ❣ ✝✟ ✟✠ þ
❚✠ þ ❜✄❙❙✕ ✝✐ þ ✔❙✝✄ ❙✉
❜✥❙✟ þ ☎✡Ó ✘✠✝✕✟✝✄ ✕✝✄☎✓
❝✥☛☛ þþ ✕✠✥✔ ✥ ý ✟✕✄☎ þ ✟✠ þ ❇✝✌ þ ✐ ✆✝✐✌ þ ☎ ✝✕ ✆✥✈✄ þ ✆✥ þ ✉ ✝ ☎
❚✠ þ ✆✝ ✇✠✥ ✐ þ ✔✥✐✟ þ ☎❙✉
❚✐ ý ❝✌ ✘✥✐✐✝❙✓
☎✥ ✬✟ ✠✝✈ þ ✟✠ þ ✕✝✆ þ ☛ þþ ❙ ✝✕
✔✝✕✕ þ ☎ ✟✠ þ ✆✥✈✄ þ ✆✥ þ ✉
✂ þ ✇✝✕ ☎✐✄✈✄ ❣ ✝ ✇✠✄✟ þ
❙ þ ❣✄✟✄✆✝✟ þ ❙ þ ❣✝❙ ✟ þ ☎ þ ✐✡ ✠ þ
✝❙✕✥ ✄✕ ✝ ✕ ý ✕✔ þ ❝✟ ✄ ✝ ✕ þ ❝✥ ☎ ✷✏✏✎ ☞✥☎❣ þ ✈✝ ✝ ☎ ✄✕
✕✝✄☎✓
➊➋ ➌➍➎➏➐ ➌➑➒➒➏➓➐
➔➔→➣➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➔↔➡➢➤➟➠➝➣➥➦➔→➧
❋✄✐ þ ✛❣✠✟ þ ✐✕ ☛✐✥✆ ✟✠✐✥ ý ❣✠✥ ý ✟ ✟✠ þ ✈✝❙✗
❙ þ ✉ ✐ þ ✕✔✥ ☎ þ ☎ ✟✥ ✝ ✐ þ ✔✥✐✟ ✥☛ ✕✆✥✌ þ ✝✟ ✟✠ þ
❙✝ ☎✛❙❙ ✕✄✟ þ ✕✥ ý ✟✠ þ ✝✕✟ ✥☛ ❇✝✌ þ ✐ ✘✄✟✉ ✝✟
✎❤✎✸ ✔✓✆✓ ü ✝✟ ý ✐☎✝✉✓
❇✐ þ ✟ ❋✐ þþ ✕ þ ✡ ❣ þ þ ✐✝❙ ✆✝ ✝❣ þ ✐ ✥☛
❇✝✌ þ ✐ ü ✝ ✄✟✝✐✉ üþ ✐✈✄❝ þ ✡ ✇✠✄❝✠ ✥✔ þ ✐✗
✝✟ þ ✕ ✟✠ þ ✕✄✟ þ ✡ ✕✝✄☎ ✟✥☎✝✉ ✟✠✝✟ ✕✥✆ þ ✟✄✆ þ
❋✐✄☎✝✉ ✝☛✟ þ ✐ ✥✥ ✥✐ þ ✈ þ ✄ ❣✡ Ò✕✥✆ þ ✟✠✄ ❣
❝✝✆ þ ✄ ✠✥✟Ó ✥ ✟✠ þ ❝✥✆✆ þ ✐❝✄✝❙ ✕✄☎ þ ✥☛
✟✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙✓
❚✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙ ✇✝✕ ✥✔ þ ü ✝✟ ý ✐☎✝✉ ✝ ☎
✟✠ þ ✝✟✟ þ ☎✝ ✟ ✝✟ ✟✠ þ ✕❝✝❙ þ ✠✥ ý ✕ þ ❝❙✥✕ þ ☎
☎✥✇ ✝ ☎ ❝✥✈ þ ✐ þ ☎ ✟✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙ ✝✕ ý ✕ ý ✝❙
❜ þ ☛✥✐ þ ❙ þ ✝✈✄ ❣ ☛✥✐ ✟✠ þ ☎✝✉ ✝ ❙✄✟✟❙ þ ✝☛✟ þ ✐ ✎
✔✓✆✓✡ ❋✐ þþ ✕ þ ✕✝✄☎✓
❋✄✐ þ ✛❣✠✟ þ ✐✕ ✇ þ ✐ þ ❝✝❙❙ þ ☎ ✟✥ ✟✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙
✝☛✟ þ ✐ ✝ þ ✝✐❜✉ ❙✝ ☎✥✇ þ ✐ ✐ þ ✔✥✐✟ þ ☎ ✕ þþ ✗
✄ ❣ ✕✆✥✌ þ ✝✟ ✟✠ þ ✕✄✟ þ ✓
❲✠ þ ❋✐ þþ ✕ þ ✝✐✐✄✈ þ ☎✡ ✟✠ þ ❇✝✌ þ ✐
✘✄✟✉ ❋✄✐ þ ☞ þ ✔✝✐✟✆ þ ✟ ✇✝✕ ✝❙✐ þ ✝☎✉
✔✥ ý ✐✄ ❣ ✇✝✟ þ ✐ ✟✥ ✟✠ þ ✛✐ þ ✓ ❇✝✌ þ ✐ ➨ ý ✐✝❙✡
●✐ þ ✝✟ þ ✐ ❇✥✇ þ ❱✝❙❙ þ ✉✡ ✙✥✐✟✠ P✥✇☎ þ ✐
èéê ëìíîï
ðñòóôôõ ö÷øùúùûö÷
üýþ ÿ ❙❙ þ ✁✂✄ ☎✆✝ ✞ ❲✄✐✟✠✡
✼✼✡ ✥☛ ☞ ý ✐✌ þþ ✡ ☎✄ þ ☎ ✍ ý ❙✉ ✎✡
✷✏✑✒✡ ✝✟ ü ✟✓❆❙✔✠✥ ✕ ý ✕ ✖ þ ☎✄✗
❝✝❙ ✘ þ ✟ þ ✐ ✄ ✙✝✆✔✝✡ ✚☎✝✠✥✓
üýþ ✇✝ ✟ þ ☎ ✥ ☛ ý þ ✐✝❙✡ ❜ ý ✟
✝ ❝✝✕ ý ✝❙ ❣✝✟✠ þ ✐✄ ❣ ☛✥✐ ☛✝✆✄❙✉
✝ ☎ ☛✐✄ þ ☎✕ ✄✕
✔❙✝ þ ☎ ✝✟ ✟✠ þ
☞ ý ✐✌ þþ ✘✥✆✗
✆ ý ✄✟✉ ✂✝❙❙ ✥
ü ✝✟ ý ✐☎✝✉✡ ✍ ý ❙✉
❝✄✟✉Ó ✥☛ ▲✝ ●✐✝ ☎ þ ✡ ✇✠ þ ✐ þ ✕✠ þ
✇✝✕ ✔✝✐✟✄❝ ý ❙✝✐❙✉ ✟✠✝ ✌☛ ý ❙ ✟✥
✆✝✌ þ ☛✥ ý ✐ ❣✥✥☎ ☛✐✄ þ ☎✕ ✇✄✟✠
✇✠✥✆ ✕✠ þ ❣✐✝☎ ý ✝✟ þ ☎ ☛✐✥✆ ▲✝
●✐✝ ☎ þ ✂✄❣✠ ü ❝✠✥✥❙ ✄ ✑✒✻✏✓
ü ✠ þ ✝✟✟ þ ☎ þ ☎ ÿ ✝✕✟ þ ✐
❖✐ þ ❣✥ ✘✥❙❙ þ ❣ þ ✝ ☎ ❙✄✈ þ ☎ ☛✥✐
✝ ✟✄✆ þ ✄ ✟✠ þ ✕✥ ý ✟✠ þ ✐ ü ✝
❋✐✝ ❝✄✕❝✥ ❇✝✉ ✝✐ þ ✝ ✇✄✟✠
☎✄☛☛ þ ✐ þ ✟ ✐ þ ❙✝✟✄✈ þ ✕ ✟✥ ✇✠✥✆
✕✠ þ ✇✝✕ ✝❙✇✝✉✕ ❣✐✝✟ þ ☛ ý ❙✓ ✚
✟✠ þ ❙✝✟ þ ✑✒✻✏✕✡ ✕✠ þ ✇✥✐✌ þ ☎
☛✥✐ ✖✥ ✟❣✥✆ þ ✐✉ ❲✝✐☎ ✝ ☎
✷✏✡ ☛✐✥✆ ✑ ✔✓✆✓ ✟✥
❙✄✈ þ ☎ ✇✄✟✠ ✠ þ ✐ ✉✥ ý ❣ þ ✐ ✕✄✕✟ þ ✐✡
✸ ✔✓✆✓
✣✤✦✧★✩t✪ ✍ ý ☎✉✡ ✄ P✥✐✟❙✝ ☎✡ ✇✠ þ ✐ þ ✕✠ þ
üýþ ✇✝✕ ❜✥✐
❜ þ ❝✝✆ þ ✐ þ ✝❝✜ ý ✝✄ ✟ þ ☎ ✇✄✟✠ ÿ ❙✗
✥ ✍✝ ✓ ✑✒✡ ✑✒✎✷✡ ✝✟ ❇✝✌ þ ✐
✇✥✥☎ ❲✄✐✟✠ ✥☛ ▲✄✆ þ ✡ ❖✐ þ ❣✥ ✓
✟✥ ☞✥ ✝❙☎ ✝ ☎ ✚☎✝ ✁● þ ✐✐✉✞
üýþ ✝ ☎ ÿ ❙✇✥✥☎ ✆✝✐✐✄ þ ☎
✂✄ ☎✆✝ ✡ ✟✠ þ ✕ þ ❝✥ ☎ ✥☛ ✕ þ ✈ þ ✄ ✑✒✻✒ ✄ ❇✥✄✕ þ ✓❚✠ þ ❝✥ ý ✔❙ þ
✕✄❜❙✄ ❣✕✓ ü ✠ þ ❣✐ þ ✇ ý ✔ ✔✐✄✆✝✐✗ ✠✝☎ ✟✇✥ ❝✠✄❙☎✐ þ ❤ ✕✥ ✡ ✖✥ ✟✉✡
✄❙✉ ✄ ☞ ý ✐✌ þþ ✡ ✝✟✟ þ ☎✄ ❣ ✟✠ þ
✁❜✥✐ ✄ ✑✒✼✏ ✝✟ ✂ þ ✔✔ þ ✐✞
✟✇✥✗✐✥✥✆ ☞ ý ✐✌ þþ ✕❝✠✥✥❙✠✥ ý ✕ þ ✝ ☎ ☎✝ ý ❣✠✟ þ ✐✡ ✘✠✐✄✕✟✉✡ ✁❜✥✐
✟✠✐✥ ý ❣✠ ✟✠ þ þ ✄❣✠✟✠ ❣✐✝☎ þ ✓
✄ ✑✒✼✎ ✝✟ ü ✝❙ þ ✆✞✓❚✠ þ
❆✕ ✕✠ þ ✇✝✕ ❣✄☛✟ þ ☎ ✄ ÿ ❣❙✄✕✠ ☛✝✆✄❙✉ ✆✥✈ þ ☎ ✟✥ ☞ ý ✐✌ þþ ✄
✝ ☎ ✕✔ þ ❙❙✄ ❣✡ ✕✠ þ ❜ þ ❝✝✆ þ ✟✠ þ ✑✒✼✎✡ ✇✠ þ ✐ þ ✟✠ þ ✌✄☎✕ ✇ þ ✐ þ
❝✥ ý ✟✉ ✕✔ þ ❙❙✄ ❣ ❜ þþ ❝✠✝✆✔✄✥
✐✝✄✕ þ ☎✡ ✝ ☎ ✕✠ þ ✝ ☎ ÿ ❙✇✥✥☎
✄ ✟✠ þ ✛☛✟✠ ❣✐✝☎ þ ✓ ✚ ✑✒✺✻✡
✐ þ ✆✝✄ þ ☎✓ ü ✠ þ ✇✝✕ ✝ ☎ þ ✈✥✟ þ ☎
✟✠ þ ☛✝✆✄❙✉ ✆✥✈ þ ☎ ✟✥ ✟✠ þ Ò❜✄❣
✇✄☛ þ ✡ ❙✥✈✄ ❣ ✆✥✟✠ þ ✐ ✝ ☎ ❥✥✉☛ ý ❙
❰ÏÐÑ ÒÓÔÕ Ö×Ø ÙÓÚÛÜ ÝÔ×Þ ß Ñà❰áÑâÐáãÑâã
äÛ äÜÓå æ ÖçÔå
❲✾✾✿❀❁ ❂❃✾❄❅❇❀❊ ❋●❀❁ ■❏❑▲■
▼◆❖P◗❘
▼❙◗❚❯◆◗❱❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❩❳❬❭
❪✉❙❫P◗❘
❴◗❫◗❵❖◗❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❩❳❬❭
❜❙P❖❙❫P◗❘ ❝◗❯❞❫❢✉❣❘ ❝❚❙◗②❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❩❳❬❭
❪❤✉❣❫P◗❘
✐❤❞❥②❙❖ ❦❣❞❙P ❝❚❙◗②❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❬❳❬❭
❦❣❞P◗❘
❧❯❯ ♠◆✉ ✐◗❖ ♥◗❚ ▼❞❖❞ ❝❤❣❞♣q❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❬❳❬❭
❝❚❙◗② r ❝❤❣❞♣q❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨st❳❬❭
✈◗❖ ❦❣❞❙P ✇❘❫❚❙❣❫ ❳❳❳❳❳❳❨st❳❭t ✈❣❞♣❙ ①❞❢ ❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨s③❳❬❭
❝◗❚✉❣P◗❘
④♠ ❝❚❙◗②❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨s⑤❳❬❭ ✈❣❞♣❙ ①❞❢ ❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨s③❳❬❭
❝✉❖P◗❘
①◆◗❫❚ ⑥❙❙❱❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❳❨❬❳❭t⑦❩❳❬❭ ❫❣
➎➏➐➐➑➒➓
➔→➣↔↕➙ ➛ ➜➝➞↔↕➙ ➟➟ ➠➡ ➛ ➢ ➤➡
➥➦➧➨➩ ➫➧➨➭➦➯➲➳ ➵➸➭➸➯ ➺➸➻➼ ➽➧➾➻➲➲➼
➚➻➫➭➭➲➯ ➺➻➲➸➯➼ ➺➸➪➲➯ ➺➲➸➧ ➶ ➹➲➘➲➾➸➴➭➲
⑧⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❺ ❻❼❶❺❺❼ ❽ ❾❿⑨➀❾⑧➁➀❾➂❿❿
➷➬➣↔↕➙ ➮ ➠➡ ➛ ➟➟ ➠➡
➃➄❺➅ ➆➇❷➈➉ ➊ ➋➌ ➀ ➂ ➍➌
➵➦➧➯➸➱ ➺➦✃✃➲➾ ➫➧➨➭➦➯➲➳ ❐➩❒➨❒➭➸➾➲ ❮❒➦➧➾➸➫➧
✍✎❜❧✐❝ ❧✎♥❝❤❡♦♥ ✏t t❤❡ ❙❡♥✐♦r ✑❡♥t❡r✒ ✓✔✶✵ ✑❡❞✏r ❙t✳✒ ✶✶✿✕✵
✏✳✖✳ t♦ ✶✓✿✕✵ ✗✳✖✳✘ ✙✚✳✛✵ ❞♦♥✏t✐♦♥ ✜✢✵ ✏♥❞ ♦❧❞❡r✣✒ ✙✢✳✤✛ ✥♦r
t❤♦✦❡ ✎♥❞❡r ✢✵✳
❖☎✆❆✡✆ ✆❚✁ ✁✂❆✞✟
✣✥✥✽ ✍✕ Ý ♦✑✓ ✎✓ Þ
✶♣❡♥ ▼✧♥❞❛★ t❤r✧✉❣❤ ❋r✐❞❛★
▲ ❛✬♠✬ t✧ ✪ ♣✬♠✬
➹✕✛✕ ♣ ✔♦ ❊ ✕ ❋ ✪ ● ✸✲✪ ❍■ ✲ ■❏❑■
❽❾❿➀➁➂➃➄➅ ➆ ➇➈➉➊
➦✘ ①❋ ✪ ● ✸✲ ▲■■ ✲ ❏● ✸ ●
❘◆❖◗❯❱❳❩ ❬❭❪❩◗❫❴◆❵
❢❴❵◗❫❣❯❬❴◆❵ ❘❭❫❴
❥♠qs✉
✈ ✇❥ ♠
②❭❪❩◗❫❴◆❵
③❳❵❵◗❱◆ ④❵❯❖❯◗❣❣◗
⑤❥ ✇ ✉ ✇❥ ✈ ⑤q ❥⑥ ❥
æ
áéïá ðå é èíæéï
ç é éðããð ñå åò áé á á í
æéï
⑦❳⑧❫❯❱ ⑦❳⑨❯❪⑧⑩ ◆❶◗❣❯❵
ääåæé ⑤❷✉⑤ åçá ❥ æðã ❷s á ❥ åñ ✈ íæéï
❸❶❹◆❵❣◗❫◗❱❖ ◆❺❳◗❩
å ✈q✉⑤ åçá ❥ æðã ❷s á ❥ åñ ✈ íæéï
❢❩❳❫❫◗❻◆❶ ◆❺❳◗❩
æñå qq ð ❼ ðá ✈✉⑤ åçá ❥ æðã ❷s á ❥ åñ ✈ íæéï
❢◗❵⑨❭❩❳❣◗❯❱ ◆❺❳◗❩
æð ❥ æ ✉⑤ åçá ❥ æðã ❷s á ❥ åñ ✈ íæéï
➋➌➌➍➎➏➐➑➒➎➒➓➉➊
➔→➣↔↕➛➜➝➞➟→➣➠➡➢➛➤➥➦↕➛➧→➨➩➫➭
➯➲➳➵➂➸➄➺➻ ➼❾➽➻➾➀➸➚➪➺➻➽➺➸➻➾➀➸ ➾➽➻
➶➁➂➻➾➀➸ ➺➹➘➺❿➅ ❽➄➁➂➸➅➴➾➸ ➷➾➀➳➀➅➄➺
➬➾➮➺➁ ➯➲➳➵➂➸➄➂➽➃ ❽❾➱➚ ➾❿➾➁➅ ❾✃ ❐❒ ➼➺➻➂➾
❮➁❾➲❿➚ ➾➅ ➉➒➒➏❰➺➸❾➁➅ ➌➅➱ Ï➯➱❒➱ ➬❾➹ ➏➈➐Ð➚
➬➾➮➺➁ ❽➂➅➀➚ ❒❰ ➊➐➏➉➓➱
➌➲➳➸➘➁➂❿➅➂❾➽ ➁➾➅➺➸ ❿➺➁ ➴❾➽➅➄ ➾➁➺Ò
Ó➉➈➱➏➈Ô➳➀ ➴➾➂➵ Ó➉➇➱➑➈➱
➯❾➸➅➴➾➸➅➺➁Ò ➌➺➽➻ ➾➻➻➁➺➸➸ ➘➄➾➽➃➺➸ ➅❾
➅➄➺➬➾➮➺➁ ❽➂➅➀Õ➺➁➾➵➻➚ ➯➱❒➱ ➬❾➹➏➈➐➚ ➬➾➮➺➁
❽➂➅➀➚❒❰➊➐➏➉➓➱
Ö→➣↕➡×↕➧➞Ø➦ Ö➡➦➤➞➜→ Ö➞↕×
➞➤➝➞➟→➣➠↕➤➥ÙÚ➣→➜➡➛Û➫➩➨Ü
✓✔✕ ✖✗✗✘✙ ✚✛✜ ✢✣✤ ✥✣✤✙
❈✦✧✧ ★✩ ✪✫✬✭ ✮✯✰✱
✲✦✧✫ ✳★✴✦✩✵✶✷ ✸✯✹✺✮✻✱✺✸✼✽✹
ßßßàáâãäãåæçèæéêáëìâãíîîíìåèîàêáë
ïðñòóôõö÷ðø ùðöúûüý þ ÿ ❡ ýûüýö üó ♦❡❛ ð
❍ üòöð ✁❡❛❛ ö ✂❛ ðû ✄ ð ✁ ü ✄ ð ûü ☎ üò ✆✝
ùóüý ❉ ññö þ ïð ✄ üûð ♦ ðó ✞ õ ✁ ðö ❡ óð ❆✞❡ õ ❛❡ ô ❛ ð
✟✠✠ ✡☛☞✌✍✎ ✡✏☛✌✑ ✏✡✡☞✒✎☞✌
✝ ☎ P✥✇☎ þ ✐ ➨✄✈ þ ✐ ✛✐ þ ☎ þ ✔✝✐✟✆ þ ✟✕ ✝❙✕✥
✐ þ ✕✔✥ ☎ þ ☎✡ ✝❝❝✥✐☎✄ ❣ ✟✥ ✟✠ þ ü ✠ þ ✐✄☛☛✬✕
☞ þ ✔✝✐✟✆ þ ✟ ☎✄✕✔✝✟❝✠ ❙✥❣✓
❋✐ þþ ✕ þ ✕✝✄☎ ✟✠ þ ✛✐ þ ☎✄☎ ✥✟ ✕✔✐ þ ✝☎
✔✝✕✟ ✟✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙ ✕✄✟ þ ✓ ✂ þ ✕✝✄☎ ✟✠ þ ✐ þ ✄✕ ✥
✇✝✉ ✟✥ ☎ þ ✟ þ ✐✆✄ þ ✇✠ þ ✐ þ ✟✠ þ ✆✝✟ þ ✐✄✝❙
✟✠✝✟ ✕✟✝✐✟ þ ☎ ✟✠ þ ✛✐ þ ❝✝✆ þ ☛✐✥✆✓
❋✄✐ þ ✛❣✠✟ þ ✐✕ ✇✥✐✌ þ ☎ ✟✠✐✥ ý ❣✠ ✟✠ þ ✄❣✠✟
✟✥ ☎✥ ý ✕ þ ✟✠ þ ✛✐ þ ✓ ❚✠ þ ✐ þ ✇ þ ✐ þ ✥ ✄ ❥ ý ✐✄ þ ✕✓
❚✠ þ ❙✝ ☎✛❙❙ ✇✝✕ ❝❙✥✕ þ ☎ üý ☎✝✉ ☛✥✐
❝❙ þ ✝ ý ✔✓ ✚✟ ✇✝✕ ✥✔ þ ☛✥✐ ❜ ý ✕✄ þ ✕✕ ✝✕
ý ✕ ý ✝❙ ✟✥☎✝✉✡ ❋✐ þþ ✕ þ ✕✝✄☎✓
❣✐✝ ☎✆✥✟✠ þ ✐✓
❱✄✕✄✟✄ ❣ ✇✄✟✠ ✠ þ ✐ ✕✄❜❙✄ ❣✕✡
❝✥ ý ✕✄ ✕ ✝ ☎ ✥✟✠ þ ✐ ✐ þ ❙✝✟✄✈ þ ✕
✇✝✕ ✝❜✥ ý ✟ ✠ þ ✐ ☛✝✈✥✐✄✟ þ ✇✝✉
✟✥ ✕✔ þ ☎ ✟✄✆ þ ✓ üýþ ✝❙✕✥ ❙✥✈ þ ☎
✆ ý ✕✄❝✡ ☎✝ ❝✄ ❣ ✝ ☎ ✍ þ ✕ ý ✕
✘✠✐✄✕✟ ✝✕ ✠ þ ✐ ▲✥✐☎ ✝ ☎ ü ✝✈✄✥✐✓
ü ✠ þ ✇✝✕ ✝ ✥ ý ✟❣✥✄ ❣✡
✕✥❝✄✝❜❙ þ ✔ þ ✐✕✥ ✇✠✥ þ ❥✥✉ þ ☎
✕✟✐✄✌✄ ❣ ý ✔ ❝✥ ✈ þ ✐✕✝✟✄✥ ✕
✇✄✟✠ ✟✥✟✝❙ ✕✟✐✝ ❣ þ ✐✕✓ ✚✟ ✇✝✕
✕✥✆ þ ✟✄✆ þ ✕ ☎✄☛✛❝ ý ❙✟ ✟✥ ✛ ✄✕✠
✕✠✥✔✔✄ ❣ ✝✟ ✝ ❣✐✥❝ þ ✐✉ ✕✟✥✐ þ ✡
❜ þ ❝✝ ý ✕ þ ✕✠ þ ✇✝ ✟ þ ☎ ✟✥ ✟✝❙✌ ✟✥
✕✥ ✆✝ ✉ ✥✟✠ þ ✐ ✔ þ ✥✔❙ þ ✄ ✟✠ þ
✝✄✕❙ þ ✕✓ ü ✠ þ ❙✥✈ þ ☎ ✆ þþ ✟✄ ❣ ✌✄☎✕
✥☛ ✝❙❙ ✝❣ þ ✕✡ ✝✕✌✄ ❣ ✟✠ þ ✆ ✟✠ þ ✄✐
✝✆ þ ✕ ✝ ☎ ✝❣ þ ✕✓ ✚☛ ✝ ✉✥ þ
✠✝☎ ✝ ✔ þ ✟✡ ✕✠ þ ✇✥ ý ❙☎ ✝✕✌
✇✠✝✟ ✄✟✕ ✝✆ þ ✇✝✕✓
✚ ✐ þ ❝ þ ✟ ✉ þ ✝✐✕✡ ✠ þ ✐ ❣✐ þ ✝✟✗
þ ✕✟ ✔❙ þ ✝✕ ý ✐ þ ✇✝✕ ✠ þ ✐ ❣✐✝ ☎✗
❝✠✄❙☎✐ þ ✓ ✂ þ ✐ ✕✥ ✡ ✖✥ ✟✉✡
✆✝✐✐✄ þ ☎ ❇ þ ✟✠ ✄ ✷✏✑✺✡ ✇✠✥
❜✐✥ ý ❣✠✟ ✇✄✟✠ ✠ þ ✐ ÿ ❙❙✄✥✟ ✁❜✥✐
✄ ✷✏✏✺✞✡ ✝ ☎ ✟✠ þ ❝✥ ý ✔❙ þ ✠✝☎
☎✝ ý ❣✠✟ þ ✐✕✡ ❆❙ þ ①✝ ☎✐✝✡ ✁❜✥✐
✄ ✷✏✑✻✞ ✝ ☎ ✖✝❣❣✄ þ ✁❜✥✐ ✄
✷✏✑✒✞✓ üýþ ✇✝✕ ✝❙✇✝✉✕ ✐ þ ✝☎✉
✟✥ ✔✐✥✈✄☎ þ ✟✠ þ ❣✐✝ ☎✌✄☎✕ ✇✄✟✠
✟✠ þ ✝✔✔✐✥✔✐✄✝✟ þ ✝✆✥ ý ✟✕ ✥☛
❝✝ ☎✉✡ ❙✝ ý ❣✠✟ þ ✐ ✝ ☎ ☛ ý ✉
✕✟✥✐✄ þ ✕✓
ü ✠ þ ✇✄❙❙ ❜ þ ✆✄✕✕ þ ☎ ❜✉ ✝❙❙
✇✠✥ ✇ þ ✐ þ ☛✥✐✟ ý ✝✟ þ þ ✥ ý ❣✠
✟✥ ✠✝✈ þ ✌ ✥✇ ✠ þ ✐✡ ☛✝✆✄❙✉
✆ þ ✆❜ þ ✐✕ ✕✝✄☎✓
üý ✐✈✄✈✥✐✕ ✄ ❝❙ ý ☎ þ ✠ þ ✐ ✝☛✥✐ þ ✗
✆ þ ✟✄✥ þ ☎ ✠ ý ✕❜✝ ☎✡ ❝✠✄❙☎✐ þ
✝ ☎ ❣✐✝ ☎❝✠✄❙☎✐ þ ✢ ❜✐✥✟✠ þ ✐✡
✍✝❝✌ ✂✄ ☎✆✝ ✥☛ ▲✝ ●✐✝ ☎ þ ✢
✝ ☎ ✕✄✕✟ þ ✐✕✡ P✝✟✟✉ ✂✄ ☎✆✝
✥☛ ▲✝ ●✐✝ ☎ þ ✡ ✍ ý ☎✉ ❱✝ ☞✉✌ þ
✥☛ ☞✄❝✌✄ ✕✥ ✡ ✙✥✐✟✠ ☞✝✌✥✟✝
✝ ☎ ❚✥ ✄ ❆❙☛✥✐☎ ✥☛ ❱✝ ❝✥ ý ✈ þ ✐✡
❲✝✕✠✄ ❣✟✥ ✓
üýþ ✇✝✕ ✔✐ þ ❝ þ ☎ þ ☎ ✄ ☎ þ ✝✟✠
❜✉ ✠ þ ✐ ✔✝✐ þ ✟✕✢ ✕✄✕✟ þ ✐✡ ü ✠✄✐❙ þ ✉
❇❙✥✥✆ þ ✐✢ ✝ ☎ ❜✐✥✟✠ þ ✐✡ ü ✟ þ ✈ þ
✂✄ ☎✆✝ ✓
➦❅✼☞✍✌■ ✭ ☞✼✖➧✼●
Ð ❏✮ ➱ ❞✯✰✱❏✲✳ ✴ áïé ❥ ðåñ
q á ❥⑥ ðæáåò ✈ æáñá ⑤❥ åãðéò é ❼ ñð ❼ á
åò ✈ èéãñ ♠ æç ❦ îî åíïí ❦ ✵ åã ♠❥✈ å ❷❦
✶ ♠ ñ ❷ ☎ þ ❦ åã ã s áàá ✹ ✽ ❥ ð ✈✇ á
✾ ❥ åò ✇ áí ✿ s á ❼ åïðñ ❷ q♠✇✇ á q ã q
ïáïé ❥ ðåñæéòã ❥ ð ⑤♠ ãðéò q ãé ã s á
❊ å ✇ ñá ❀ åññá ❷ ❁ ï ⑤♠ ñåòæáã s❥ é ♠✇s
✿ åïð Õ q ❂ ðòá ❀ åññá ❷ ❃ ♠ òá ❥ åñ ❍ éïá
❄ ❈ ❥ áïåãðéò ✵ á ❥⑥ ðæá q❦ ❂ í ❅ í ✽ éâ
✞ ý ✸❦ ❍ åñ ❼ ✹ å ❷❦ ❅❘ ✝✄ ❉ ✸ ýí ❅ òñðòá
æéò ✈ éñáòæá q ïå ❷ ⑤ á qs å ❥ á ✈ åã
✹✹✹ íãåïð q èðòá ⑥ åññá ❷❼♠ òá ❥ åñ
s éïáíæéï
✭ ✏■➧✯☞ ■✏●
✃ ✯■✮❡ ❒ ❑◆ Ö ó ❏ Ô ❑♦✮
➱ ❡❡✮✱◆✱ Ï ♦❑◆✯◆❑❏✲✱
❂❅✵✿◗❂❘❯✵❅ à ✵❳❂❊❘❀❯✵❯❅ à
❀❯❅❨❁✿❯❅ à ❩✽ åçá ❥ ❈ é ♠ òã ❷ ❂ å ❥ éñá
åò ✈ ❂ ❥ é ⑤ åãðéò ✈ áãåðòá ❥ ❬ ê ❊ ⑥ åò
✶ åïá q ✽ ❥ é ♠✇s åï ❦ ✸✞❦ é ❼ î ❉ ✸✞
î ✄ ã s ✵ ãí ❦ îîê ✞✝ åíïí ❃ ❥ ð ✈ å ❷❦ åãã s á
❈ é ♠❥ ã s é ♠q á ❭ äåðñá ✈ í
✃ ✯■✮❡ ❒ ❏ Ñ ✲◆ Ö ❰ ❪✮❡❑❢❢❫✱
ô ❢❴♦✮
❂❘❅✽❁✿❯❅ à ❀❯❅❨❁✿❯❅ à
❩✽ åçá ❥ ❈ é ♠ òã ❷ ❂ å ❥ éñá åò ✈ ❂ ❥ é ⑤ å ◗
ãðéò ✈ áãåðòá ❥ ❬ ê ❈ s á ❥ ð q ❁ ñ ❷ áòá
❅✹ áò q❦ ☎☎❦ é ❼ îìþý ❃ é ♠❥ ã s ✵ ãí ❦
❉ ê ✞☎ åíïí ❃ ❥ ð ✈ å ❷❦ åã ã s á ✵ s á ❥ ð ❼❼ Õ q
❅ ❼ ❵ æá ❭ äåðñá ✈ í
❨❊✽❁ à ❅ à ✴❳ à ❯❈❯❂❁❨
❈❅❳❘✿❛❁❘❘❁ à ✿ ê ❊❦ áçðáñ
✶ åïá q ❊ ñïá ❥❦ ☎ þ ❦ é ❼ ❈ é ⑥ á ❦ î ☎ êþý
åíïí ❃ ❥ ð ✈ å ❷❦ éò ❯ òãá ❥q ãåãá ❉ ý åã
✽ åçá ❥ ❈ ðã ❷ ❭ æðãá ✈ åò ✈ ❥ áñáå q á ✈ í
❈❍❯❨❧ à ❊✾❨❊❈✿ ❯❯ ❩✽ åçá ❥
❈ é ♠ òã ❷ ❈ ð ❥ æ ♠ ðã ❈ é ♠❥ ã ✹ å ❥❥ åòã ❬ ê
❧ ♠q ãðò ✶ åïá q ❈ éñãéò ◗✴ å ❷ á ❥❦
☎ ❉ ❦ é ❼ î ✝ îþ ✴ ❷❥ ãñá ✵ ãí ❦ ✄ ê ✞ î èíïí
❃ ❥ ð ✈ å ❷❦ åã s ð q s éïá ❭ æðãá ✈ åò ✈
❥ áñáå q á ✈ í