Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 08, 2019, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♥♦ Ñ ♣qt ❫✈✇t①③t① ④ ✈❜⑤t① ⑥⑦♣❝ qt①❜❤❵
❻❼❽❾ ❽❿❿➀➁ ➂➃➄➅➆
❘
❆❆❨
➇➈➉ ➊➈➋ ➋➌➍➎➈➅➏➐➅➑ ➒➈
ýþÿ
Ò➓➋➇➍➒➄➔ ➐➅ →➌➣➄➏➄↔➍↕
❪❫❴❵❜❝❞
⑧⑨⑩⑩❶❶ ❷❸❶❹❺
➌➥➝➄➋➋➄➍➍➌➏ ➊➈➋ ➃➌➋ ➞➃➌➅
÷ ➬Ù ìÖ×➮➷➱ ➬Ù Ó✃ÙÙÖÜ➷Ï ÷ ❒Ø➬❰ ÙØÏ Ø➬Ù
➍➈➥➌➈➅➌ ➐➅➏➐➡➄➒➌➍ ➒➃➌➇↔➋➌
ÜÏÏ× ➮✃Ö×➴ ➬×➮ Ø✃❒ Ö❰ ➬ÛÛÏÔ❰Ù ÓÏ✃Ó➷ÏÝ ➬×➮
➄➞➄➋➌ ➒➃➄➒ ➞➃➄➒ ➍➃➌↔➍ ➍➄➐➏
❰Ï➷➷ ØÏ❮ Ö❰ Ø➬Ù ❰✃ Ù❰✃Ó ÜÏÛ✃❮Ï ÓÏ✃Ó➷Ï Ù❰➬❮❰
➫➭➯➲➳➵➯➸➺➭ ➻➲➼➼ ➽➾ ➲➚ ➪➸➶➺ ➵➺➾➵
➭➸➸➚➹ ➘➵➼➼ ➯➸➴➵➪ ➷ ➺➾➬➶➾➭➯ ➵
➬➶➸➯➾ ➮➸➺ ➱➺➵➱✃ ❐➼➼➲➚❒❮ ➭➾➵➼
➱➸➵➯➲➚❒ ➵➚➴ ➭➯➺➲❰➲➚❒➹
ÏÐÑÒÓ ÔÐÐÖ×ÑÑÑ
ÿ
➙➉➅➌ ➛ ➜➉➌➍➒➐➈➅ ➄➝➈➉➒ ➃➌➋
➄➉➅➒ ➄➅➏ ➃➌➋ ➄➉➅➒↔➍ ➝➄➝➇
➐➍➅↔➒ ➒➋➉➌➟ ➤ ➃➄➣➌ ➑➌➅➒➔➇
➬Ú✃Ö➮Ö×➴ ✃❮ ÏîÔ➷❐➮Ö×➴ ØÏ❮Ð ôØÏ ❰❮❐❰Ø ➘➬➱
➋➌➥➐➅➏➌➏ ➃➌➋ ➥➈➋➌ ➒➃➄➅
ÜÏ ❐×Ó➷Ï➬Ù➬×❰Ý Ü❐❰ ÙØÏ ×ÏÏ➮Ù ❰✃ ì×✃❒Ð
➞➃➈ ➞➄➍ ➍➒➐➔➔➝➈➋➅➟ ➠➌➞ ➎➌➈➎➔➌ ➒➄➔➆ ➈➎➌➅➔➇
➈➅➡➌ ➒➃➄➒ ➐➒↔➔➔ ➡➄➒➡➃ ➉➎ ➒➈ ➃➌➋ ➄➅➏ ➌➅➡➈➉➋➫
➄➝➈➉➒ ➎➋➌➑➅➄➅➡➇ ➔➈➍➍➢ ➇➌➒ ➤ ➞➈➋➋➇ ➇➈➉➋
➄➑➌➏ ➃➌➋ ➒➈ ➝➌ ➃➈➅➌➍➒➟ ➩➃➌ ➎➌➋➍➐➍➒➍➟
➋➌➍➎➈➅➍➌ ➥➐➑➃➒ ➏➐➍➡➈➉➋➄➑➌ ➎➄➋➌➅➒➍ ➊➋➈➥
❻❼❽❾ ❽❿❿➀➁ ➤ ➃➄➣➌ ➄ ➡➃➐➔➏➃➈➈➏ ➊➋➐➌➅➏
➦➇ ➎➋➈➝➔➌➥➁ ❽ ➊➌➞ ➇➌➄➋➍ ➄➑➈➢ ➞➃➌➅ ➍➃➌
➞➃➈ ➐➍ ➍➌➋➐➈➉➍➔➇ ➏➌➎➋➌➍➍➌➏➟ ➩➃➌ ➍➌➌➍ ➄ ➥➌➏➫
➋➌➥➌➥➝➌➋➐➅➑ ➒➃➌➐➋ ➡➃➐➔➏➋➌➅ ➈➉➒ ➔➈➉➏➢ ➊➈➋
➌â➎➋➌➍➍➌➏ ➄ ➏➌➍➐➋➌ ➒➈ Ò➌â➎➄➅➏ ➃➌➋ ➡➐➋➡➔➌➢↕
➐➡➄➔ ➎➋➈➊➌➍➍➐➈➅➄➔ ➈➅➡➌ ➄ ➥➈➅➒➃ ➊➈➋ ➏➋➉➑➍➢
➊➌➄➋ ➐➒ ➥➐➑➃➒ ➍➌➌➥ ➒➈➈ ➥➈➋➝➐➏ ➊➈➋ ➈➒➃➌➋➍➟
➍➃➌ ➐➅➡➈➋➎➈➋➄➒➌➏ ➍➈➥➌ ➈➊ ➥➇ ➡➔➈➍➌➍➒ ➊➋➐➌➅➏➍
➝➉➒ ➏➈➌➍➅↔➒ ➑➌➒ ➡➈➉➅➍➌➔➐➅➑➟ ➩➃➌ ➔➐➣➌➍ ➄➔➈➅➌
➄➅➏ ➒➃➌➐➋ ➊➋➐➌➅➏➍➟ ❿➈➉➅➏➄➋➐➌➍ ➃➄➣➌ ➝➌➌➅
➄➅➏ ➐➍ ➑➈➐➅➑ ➒➃➋➈➉➑➃ ➄ ➡➈➅➒➌➅➒➐➈➉➍ ➏➐➣➈➋➡➌➟
➦➇ ➏➄➉➑➃➒➌➋➢ ❼➣➌➔➇➅➢ ➞➄➍ ➝➈➋➅ ➄➒ ➧➨
➞➌➌➆➍ ➑➌➍➒➄➒➐➈➅ ➄➅➏ ➏➐➌➏ ➄➒ ➝➐➋➒➃➟ ➩➃➌
➝➔➉➋➋➌➏ ➄➅➏ ➒➃➌ ➅➌➌➏ ➒➈ ➐➥➎➋➌➍➍ ➈➒➃➌➋➍ ã➔➐➌➢
➩➃➌ ➃➄➍ ➎➋➌➒➒➇ ➥➉➡➃ ➄➔➐➌➅➄➒➌➏ ➃➌➋ ➊➋➐➌➅➏➍
➞➈➉➔➏ ➒➉➋➅ ➛ ➒➃➐➍ ➊➄➔➔➟ ➤ ➒➃➐➅➆ ➄➝➈➉➒ ➃➌➋ ➌➣➫
➑➋➌➄➒➔➇ ➌â➄➑➑➌➋➄➒➌ä ➃➄➍ ➑➋➈➞➅ ➞➈➋➍➌➟ ➂➃➌➍➌
➄➅➏ ➊➄➥➐➔➇ ➝➌➡➄➉➍➌ ➍➃➌ ➡➄➅↔➒ ➡➈➅➣➌➋➍➌
➞➐➒➃➈➉➒ ➡➋➇➐➅➑ ➄➅➏ ➝➔➄➥➐➅➑ ➌➣➌➋➇➈➅➌ ➌➔➍➌
➌➋➇ ➏➄➇➟ ➤➅ ➒➃➌ ➞➄➆➌ ➈➊ ➃➌➋ ➏➌➄➒➃➢ ➤ ➍➈➉➑➃➒
➅➌➞ ➊➋➐➌➅➏➍ ➄➋➌ ➏➋➄➞➅ ➒➈ ➃➌➋ ➏➇➅➄➥➐➡ ➎➌➋➫
➃➌➔➎ ➊➋➈➥ ➄ ➎➄➍➒➈➋➢ ➄➅➏ ➤ ➄➔➍➈ ➝➌➔➈➅➑ ➒➈ ➄
➍➈➅➄➔➐➒➇➢ ➇➌➒ ➤ ➡➄➅ ➅➈ ➔➈➅➑➌➋ ➍➒➈➥➄➡➃ ➃➌➋
➊➈➋ ➃➌➋ ➎➋➈➝➔➌➥➍➟ ❻➈ ➇➈➉ ➃➄➣➌ ➄➅➇ ➄➏➣➐➡➌
➍➉➎➎➈➋➒ ➑➋➈➉➎➟
➋➄➥➎➄➅➒ ➏➐➍➃➈➅➌➍➒➇➟ å➐➔➔ ➤ ➎➈➍➍➐➝➔➇ ➔➈➍➌ ➈➋
➈➅ ➃➈➞ ➤ ➥➐➑➃➒ ➃➌➔➎ ➍➈➥➌➈➅➌ ➞➃➈ ➏➈➌➍➅↔➒
❼➣➌➋➇ ➇➌➄➋ ➈➅ ➃➌➋ ➝➐➋➒➃➏➄➇➢ ➥➇ ➍➎➈➉➍➌
➏➄➥➄➑➌ ➈➒➃➌➋ ➋➌➔➄➒➐➈➅➍➃➐➎➍ ➝➇ ➌➅➏➐➅➑ ➥➇
➍➌➌➥ ➄➝➔➌ ➒➈ ➃➌➔➎ ➃➌➋➍➌➔➊➯ ➤↔➥ ➄➒ ➄ ➔➈➍➍ ➄➅➏
➄➅➏ ➤ ➎➉➒ ➄ ➝➐➋➒➃➏➄➇ ➡➄➅➏➔➌ ➈➅ ➄ ➡➄➆➌ ➈➋
➊➋➐➌➅➏➍➃➐➎ ➞➐➒➃ ➃➌➋➯ ➩➃➈➉➔➏ ➤ ➔➄➝➌➔ ➃➌➋ ➄
➊➌➌➔ ➍➈ ➍➄➏ ➊➈➋ ➃➌➋➟
➄ ➍➒➄➡➆ ➈➊ ➎➄➅➡➄➆➌➍ ➈➋ ➄ ➒➐➅➇ ➡➈➈➆➐➌➟ ➂➃➐➍
➔➐➄➋ ➄➅➏ ➞➄➒➡➃ ➃➌➋ ➋➌➄➡➒➯ ➤ ➏➈➅↔➒ ➆➅➈➞ ➐➊
➐➍ ➐➥➎➈➋➒➄➅➒ ➒➈ ➉➍➢ ➄➅➏ ➒➃➐➍ ➐➍ ➃➈➞ ➞➌
➒➃➐➍ ➊➋➐➌➅➏➍➃➐➎ ➡➄➅ ➝➌ ➍➄➔➣➄➑➌➏ ➈➋ ➐➊ ➤ ➌➣➌➅
➋➌➥➌➥➝➌➋ ➃➌➋
➟ ➤ ➞➈➅➏➌➋ ➐➊ ➒➃➐➍ ➐➍ Ò➒➋➉➔➇
➞➄➅➒ ➒➈➟
➸ ➩➀➦➲❽➂➭❼➂➤➓ ➤→
➸ ➩➤➓æ ➂ç ➦➀ ➩➂ç➦❽➓➭
➼➽➾➚ è➪éê➹ ë✃❐ ➮✃×Õ❰ Ø➬ÚÏ ❰✃ ➘➬ìÏ
➲➌➈➎➔➌ ➋➌➥➌➥➝➌➋ ➄➅➅➐➣➌➋➍➄➋➐➌➍ ➄➋➈➉➅➏
➑➒➓➔→ ➣↔↕➙➒➛↕↔ ➓↔➣➜➙➝↔➞
➟➠➡➡↔➣➙➝➒↕ ➢ ➤↔➓➙➥↔➦➔➙➒↕
➤↔➒➥ ➠➧➣ ➔↔➓➔➙➡➠➦➙➒↕➓ ➢ ➝↕➙↔➦➔
↕➙➓➔ ➒➔ ➨➒➜↔➡↔➦➔➓➨↔➝➙➒↕➔➙↔➓➩➝➠➡
❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥ ♦♣q rst✉❦✈ ✇①
②③④⑤⑥⑦⑧⑤③⑥Õ⑨ ⑩❶⑧❷④⑨❷❸❹❺❻❷⑥❼❽②❾❿➀➁➂➃
➄⑥❷➅③④②②➆⑩❶⑧❷④⑨❷❸❹❺❻❷⑥❼➇➈➉➁➊➊
➋❹❻➌❶⑧ ➍③⑥➎⑨❸❹❺❻❷⑥❼➇➏➊➃➁➐➐❿➂
➩çò➂➭ ➓❽❾ç➺➤→❽
➼➽➾➚ èëøí➾ôù➽ô➪é➹ ôØÖÙ ❒✃➘➬×
➍➄➏➟↕ ➭➈➞ ➈➉➑➃➒ ➞➌ ➋➌➥➌➥➝➌➋ ➃➌➋➯ ➩➃➌
➞➄➍ ➋➌➄➔ ➒➈ ➉➍➟
❢❣❤❝ ✐❞ ❥❦❧♠
ÖÙ Û✃❮❰❐×➬❰Ï ❰✃ Ø➬ÚÏ Ù❐ÔØ ➬ Ô➬❮Ö×➴ Û❮ÖÏ×➮
➬Ù ➱✃❐Ð è❐➴➴ÏÙ❰ ❰✃ ØÏ❮ ❰Ø➬❰ ÙØÏ Ö×Û✃❮➘
➬×➱ ➴❮➬×➮ ➬××✃❐×ÔÏ➘Ï×❰Ù ❮Ï➴➬❮➮Ö×➴
❰ØÏ ➮✃Ô❰✃❮ ❒Ø✃ ÖÙ Ó❮ÏÙÔ❮ÖÜÖ×➴ ØÏ❮ ➘Ï➮ÖÔ➬ï
➑➋➐➌➊ ➐➅ ➏➐➊➊➌➋➌➅➒ ➞➄➇➍➢ ➄➅➏ ➞➌ ➍➃➈➉➔➏ ➝➌
❰ØÖÙ Ó✃✃❮ ❒✃➘➬×Ð è❰ÏÓÓÖ×➴ Ü➬Ôì Û❮✃➘ ➬
❰Ö✃× ❰Ø➬❰ ÙØÏ ×ÏÏ➮Ù ➘✃❮Ï ØÏ➷Ó ❰Ø➬× ÙØÏ
➡➄➉➒➐➈➉➍ ➄➝➈➉➒ ➳➉➏➑➐➅➑ ➞➃➄➒ ➐➍ ➄➅➏ ➐➍
❮Ï➷➬❰Ö✃×ÙØÖÓ ❒Ö❰Ø ➬ Ô✃➘Ó❐➷ÙÖÚÏ ➷Ö➬❮ ÙØ✃❐➷➮
ÖÙ Ô❐❮❮Ï×❰➷➱ ❮ÏÔÏÖÚÖ×➴Ð ➾×➮ ÖÛ ÙØÏ ÖÙ×Õ❰
➅➈➒ ➄➎➎➋➈➎➋➐➄➒➌➟ ➤➊ ➄ ➎➌➋➍➈➅↔➍ ➑➋➐➌➊ ➑➌➒➍ ➐➅
×✃❰ ➮➬➘➬➴Ï ➱✃❐❮ ✃❰ØÏ❮ Û❮ÖÏ×➮ÙØÖÓÙÐ íÏ✃Ó➷Ï
➬➷❮Ï➬➮➱ ➬❒➬❮Ï ✃Û Ö❰Ý Ó✃Ö×❰ ✃❐❰ ❰✃ ØÏ❮ ❰Ø➬❰
➒➃➌ ➞➄➇ ➈➊ ➌➣➌➋➇➏➄➇ ➔➐➣➐➅➑➢ ➒➃➌➅ ➍➃➌ ➈➋ ➃➌
❒Ö➷➷ Ù✃✃× ❮ÏÔ✃➴×ÖßÏ ØÏ❮ Û✃❮ ❒Ø➬❰ ÙØÏ ÖÙÝ
ÙØÏ ÙØ✃❐➷➮ ➴✃ ✃×➷Ö×Ï ➬×➮ ÏîÓ➷✃❮Ï Ù❐ÓÓ✃❮❰
Ó❮✃➴❮➬➘Ù ✃❮ ➴❮✃❐ÓÙ Û✃❮ ➮ÖÚ✃❮ÔÏ➮ ÓÏ✃Ó➷ÏÐ
➍➃➈➉➔➏ ➍➌➌➆ ➡➈➉➅➍➌➔➐➅➑➟ ❿➉➒ ➄ ➎➌➋➍➈➅ ➄➡➒➐➅➑
➬×➮ ❒Ö➷➷ ➷ÖìÏ➷➱ Û✃➷➷✃❒ ➱✃❐❮ Ïî➬➘Ó➷ÏÐ ➪ÛÝ
➈➉➒ ➒➃➌➐➋ ➑➋➐➌➊ ➈➅ ➒➃➌ ➄➅➅➐➣➌➋➍➄➋➇ ➈➊ ➄ ➔➈➍➍
Ø✃❒ÏÚÏ❮Ý ➱✃❐ ➬❮Ï ➾èê➽➼ ❒Ø➱ ➱✃❐ ×✃ ➷✃×ï
➍➃➈➉➔➏ ➌➣➈➆➌ ➈➉➋ ➌➥➎➄➒➃➇ ➋➄➒➃➌➋ ➒➃➄➅
➴Ï❮ Ù✃ÔÖ➬➷ÖßÏ ❒Ö❰Ø ØÏ❮Ý ➪ ❰ØÖ×ì ➱✃❐ ÙØ✃❐➷➮
➳➉➏➑➥➌➅➒➟ ➤ ➃➈➎➌ ➓➋➇➍➒➄➔↔➍ ➄➉➅➒ ➆➅➈➞➍ ➒➃➌➋➌
ð❐ÖÏ❰➷➱ ➬×Ù❒Ï❮ ❰ØÏ ð❐ÏÙ❰Ö✃× ❰❮❐❰ØÛ❐➷➷➱Ð
❻❼❽❾ ❽❿❿➀➁ ➤↔➥ ➐➅ ➥➇ ➍➌➡➈➅➏ ➒➋➐➥➌➍➫
➒➌➋ ➄➅➏ ➑➋➄➒➌➊➉➔ ➒➈ ➃➄➣➌ ➞➈➅➏➌➋➊➉➔ ➊➄➥➐➔➇
➐➍ ➄ ➞➃➈➔➌ ➍➐➍➒➌➋➃➈➈➏➵➝➋➈➒➃➌➋➃➈➈➏ ➈➉➒ ➃➌➋➌
➄➅➏ ➊➋➐➌➅➏➍ ➞➃➈ ➄➋➌ ➑➐➣➐➅➑ ➉➍ ➒➃➌➐➋ ➈➔➏
➞➃➈ ➞➐➔➔ ➋➌➥➌➥➝➌➋ ➃➌➋ ➝➄➝➇ ➞➐➒➃ ➃➌➋
➟
❻❼❽❾ ❽❿❿➀➁ ➦➇ ➍➐➍➒➌➋ ➐➍ ➏➋➐➣➐➅➑ ➥➌
➸ ❽❻❾➤❽→→❼ ➤→ ➲❼→→➩➀➺➻❽→➤❽
➼➽➾➚ ➾➼➚➪➾➶➶➽➹ ➪Õ➘ ➴➷➬➮ ➱✃❐
➝➄➝➇ ➡➔➈➒➃➌➍ ➄➅➏ ➒➈➇➍➟ ç➅➌ ➈➊ ➥➇ ➊➋➐➌➅➏➍➢
➄➅➏ ➈➉➋ ➈➒➃➌➋ ➍➐➍➒➌➋ ➅➉➒➍➟ ➂➃➌➋➌ ➄➋➌ ➊➐➣➌
Ò➙➌➅➅➄➢↕ ➐➍ ➄➔➍➈ ➎➋➌➑➅➄➅➒➟ ➩➃➌↔➍ ➍➒➐➔➔ ➐➅ ➃➌➋
➇➌➄➋➍ ➝➌➒➞➌➌➅ ➒➃➌ ➒➃➋➌➌ ➈➊ ➉➍➟ å➌ ➄➋➌ ➄➔➔
➊➐➋➍➒ ➒➋➐➥➌➍➒➌➋ ➄➅➏ ➃➄➍➅↔➒ ➒➈➔➏ ➄➅➇➈➅➌ ➇➌➒➟
❒❮✃❰ÏÐ ➪ ➬ÓÓ❮ÏÔÖ➬❰Ï ➱✃❐❮ ❮Ï➘Ö×➮Ö×➴ ➘Ï
➍➌➅➐➈➋➍ ➞➃➈ ➔➐➣➌ ➐➅ ➒➃➌ ➍➄➥➌ ➡➐➒➇ ➄➅➏ ➃➄➣➌
❰Ø➬❰ ❰ØÏ❮Ï ➬❮Ï ➘➬×➱ ❒➬➱Ù ❰✃ ➴❮ÖÏÚÏÐ ➪Û Ö❰
➄➔➞➄➇➍ ➝➌➌➅ ➡➔➈➍➌➟
❽➝➝➇➢ ➒➃➌ ➈➔➏➌➍➒ ➒➄➔➆➍ ➅➈➅➍➒➈➎➟ ➤➒ ➞➄➍
Ü❮Ö×➴Ù Ô✃➘Û✃❮❰ ❰✃ ❰Ø✃ÙÏ ❒Ø✃ Ø➬ÚÏ Ù❐ÛÛÏ❮Ï➮
ç➉➋ ➥➉➒➉➄➔ ➊➋➐➌➅➏ Ò➂➐➍➄↕ ➳➉➍➒ ➃➄➏ ➄
➝➄➝➇ ➄➅➏ ➐➍ ➑➐➣➐➅➑ ➥➌ ➄➔➔ ➃➌➋ ➝➄➝➇ ➍➒➉➊➊
➝➌➡➄➉➍➌ ➍➃➌ ➏➈➌➍➅↔➒ ➆➅➈➞ ➙➌➅➅➄ ➐➍ ➎➋➌➑➫
➬ ➷✃ÙÙÝ ×✃ Þ❐➮➴➘Ï×❰ ÙØ✃❐➷➮ ÜÏ Ó➬ÙÙÏ➮Ð ➪
➄➔➞➄➇➍ ➄ ➊➄➥➐➔➇ ➳➈➆➌➢ ➝➉➒ ➐➒↔➍ ➑➈➒➒➌➅ ➞➈➋➍➌➟
➅➄➅➒➟ ➤ ➞➈➉➔➏ ➔➐➆➌ ➃➌➋ ➒➈ ➍➃➄➋➌ ➒➃➌ ➐➒➌➥➍
➬Ó✃➷✃➴ÖßÏ ❰✃ ➬×➱ ➬×➮ ➬➷➷ ➴❮ÖÏÚÖ×➴ Ó➬❮Ï×❰Ù
→➈➞ ➍➃➌ ➐➅➒➌➋➋➉➎➒➍ ➎➌➈➎➔➌ ➒➈ ➒➌➔➔ ➃➌➋ ➍➒➈➋➇
➞➐➒➃ ➙➌➅➅➄➢ ➝➉➒ ➏➈➅↔➒ ➆➅➈➞ ➐➊ ➤ ➍➃➈➉➔➏
❒Ø✃ ❒Ï❮Ï ➬ÛÛÏÔ❰Ï➮ Ü➱ ➘➱ ➬×Ù❒Ï❮ ÜÏÔ➬❐ÙÏ
ã➄➊➒➌➋ ➄➔➔➢ ➌➣➌➋➇➒➃➐➅➑ ➐➍ ➄➔➔ ➄➝➈➉➒ ➃➌➋ä➟
➍➃➄➋➌ ➃➌➋ ➍➌➡➋➌➒➟ ❽➔➍➈➢ ➝➌➡➄➉➍➌ ➍➃➌↔➍ ➐➅ ➒➃➌
❽ ➡➈➉➍➐➅ ➞➌ ➃➄➏➅↔➒ ➍➌➌➅ ➐➅ ➍➌➣➌➋➄➔ ➇➌➄➋➍
Ö❰ÕÙ Ô➷Ï➬❮ ❰Ø➬❰ ➘➱ ❮ÏÙÓ✃×ÙÏ Ô➬❐ÙÏ➮ Ø❐❮❰
➡➄➥➌ ➒➈ ➒➈➞➅➢ ➄➅➏ ➞➌ ➄➔➔ ➃➄➏ ➏➐➅➅➌➋➟ →➈➒
ÛÏÏ➷Ö×➴ÙÝ ➬×➮ Û✃❮ ❰Ø➬❰ ➪ ➬➘ ❰❮❐➷➱ Ù✃❮❮➱Ð
❻❼❽❾ ❽❿❿➀➁ ➤↔➥ ➄ ➎➋➈➊➌➍➍➐➈➅➄➔➢
➝➌➑➐➅➅➐➅➑ ➍➒➄➑➌➍ ➈➊ ➎➋➌➑➅➄➅➡➇➢ ➤↔➥ ➅➈➒ ➍➉➋➌
➐➊ ➙➌➅➅➄ ➐➍ ➌➣➌➅ ➎➔➄➅➅➐➅➑ ➊➈➋ ➒➃➌ ➝➄➝➇↔➍ ➄➋➫
➈➅➡➌ ➏➐➏ ➥➇ ➍➐➍➒➌➋ ➄➍➆➢ Òå➃➇ ➄➋➌ ➇➈➉ ➐➅
➋➐➣➄➔ ➳➉➍➒ ➇➌➒➟ ➩➃➈➉➔➏ ➤ ➆➌➌➎ ➒➃➌ ➐➒➌➥➍ ➄➅➏
➒➈➞➅➢ ➃➈➞ ➄➋➌ ➇➈➉ ➏➈➐➅➑➢ ➇➈➉➋ ➊➄➥➐➔➇➢ ➌➒➡➟➯↕
➔➌➒ ➃➌➋ ➆➅➈➞ ➤↔➔➔ ➎➉➒ ➍➈➥➌ ➄➍➐➏➌ ➊➈➋ ➃➌➋ ➄➍
➒➃➌ ➥➈➅➒➃➍ ➎➄➍➍➯
➐➅➏➌➎➌➅➏➌➅➒ ➊➌➥➄➔➌ ➐➅ ➥➇ ➌➄➋➔➇ àá➍➟ ➤↔➥
➩➃➌ ➳➉➍➒ ➒➄➔➆➌➏ ➄➅➏ ➒➄➔➆➌➏ ➄➝➈➉➒ ➃➌➋➍➌➔➊
➅➈➒ ➍➉➋➌ ➃➈➞ ➒➈ ➃➄➅➏➔➌ ➄ ➊➋➐➌➅➏ ➤↔➣➌ ➆➅➈➞➅
➄➅➏ ➃➌➋ ➊➄➥➐➔➇➟ ➤➒↔➍ ➅➈ ➔➈➅➑➌➋ ➄ ➳➈➆➌ñ ➍➃➌ ➐➍
➊➈➋ ➅➌➄➋➔➇ ➨á ➇➌➄➋➍➟ ➩➃➌↔➍ ➝➌➄➉➒➐➊➉➔➢ ➞➐➒➃ ➄
➳➉➍➒ ➎➔➄➐➅ ➋➉➏➌➟ ➤➒↔➍ ➑➌➒➒➐➅➑ ➏➐➊➊➐➡➉➔➒ ➒➈ ➝➌
➥➄➑➅➌➒➐➡ ➎➌➋➍➈➅➄➔➐➒➇➢ ➝➉➒ ➍➃➌ ➃➄➍ ➄ ➒➌➋➋➐➝➔➌
➄➋➈➉➅➏ ➃➌➋➟ ➭➈➞ ➏➈ ➞➌ ➍➒➈➎ ➃➌➋ ➈➉➒➔➄➅➏➫
ÜÏ❰❮➬➱ üÏ××➬ÕÙ Ô✃×ÛÖ➮Ï×ÔÏÐ ôØÏ ➬××✃❐×ÔÏï
➃➄➝➐➒ ➈➊ ➔➇➐➅➑ ➄➅➏ ➌➥➝➌➔➔➐➍➃➐➅➑ ➄➝➈➉➒
➐➍➃ ➝➌➃➄➣➐➈➋ ➞➐➒➃➈➉➒ ➃➉➋➒➐➅➑ ➃➌➋ ➊➌➌➔➐➅➑➍➯
➘Ï×❰ ✃Û ØÏ❮ Ó❮Ï➴×➬×Ô➱ ÙØ✃❐➷➮ Ô✃➘Ï Û❮✃➘
➒➃➐➅➑➍ ➝➐➑ ➄➅➏ ➍➥➄➔➔➢ ➐➅➡➈➅➍➌➜➉➌➅➒➐➄➔ ➄➅➏
➼➽➾➚ ➾óó ó➪èô➽➶➽➼ õöô➹ è❰✃Óï
➂➃➌➋➌ ➃➄➣➌ ➝➌➌➅ ➒➐➥➌➍ ➤↔➣➌ ➝➌➌➅ ➄➎➫
➎➄➔➔➌➏ ➝➇ ➒➃➌ ➌➅➈➋➥➐➒➇ ➈➊ ➃➌➋ ➔➐➌➍➢ ➄➅➏
➸ ➂➭➤→æ➤→ú ❽➭❼❽❻
➼➽➾➚ ôù➪➶ê➪➶û ➾ù➽➾➼➹ ➼✃ ×✃❰
➸ ❽➺➺ ➺➤➩➂❼→❼❻ çò➂ ➤→ ➤çå❽
➍➌➋➐➈➉➍➟
✦
✁
✁
❙✂✄☎✆ ✝✞✟✠✡☎☛☞☛ ✌✍✎✄✏✂✞ ✑✍☎✆✍✒ ✓ ✔✂✕✍✒ ✑✄✆✖
✸✸✗✘ ✙✡✏✂✠✡☎✆✂☛ ✚✡✂✎ ✓ ✌✂✄☎ ✛✡✜✜✖
✢ ✥✣✤✣✧★✩✪✫✬✭ ✪✮✣ ✫✬✪★✯✰✱✲✪✫✯✬ ✯✳ ✯✱★ ✴✫✤✫✪✩★✵ ✶✣✪✣★✩✬❡
P★✯✭★✩✷ ✹✴✫✤✺✣✪✻ ✼ Þ✬✰ ✯✱★ ✷✯★✣ ✩✪❛ ✴✫✤✶✣✪✽✣✩✤✪✮✾✯★✭
✢ ✥✣★✣✷✯✬✵ ✪✯ ✲✣✤✣✧★✩✪✣ ✪✮✣ ✫✬❡✪✩✤✤✩✪✫✯✬ ✩✬✰ ✰✫❡✿✤✩✵ ✯✳ ✯✱★
Þ✺✣ ❡✣★✺✫✲✣ ✧★✩✬✲✮ ß✩✭❡
✢ ❀✿✣✲✫✩✤ ★✣✲✯✭✬✫✪✫✯✬ ✯✳ ✯✱★ ✲✯✤✤✣✩✭✱✣❡ ✪✮✩✪ ✮✩✺✣ ❡✣★✺✣✰
❁❂❃❄❂❅❇❈❂❉❊❅ ❋❄●❍■❏❂❏
ØÏ❮Ð ù✃❒ÏÚÏ❮Ý ➮✃ ❰Ï➷➷ ØÏ❮ ➱✃❐ ❒Ö➷➷ ÜÏ ❮ÏÔÏÖÚï
Ö×➴ ➬ ➷✃❰ ✃Û Ü➬Ü➱ Ô➷✃❰ØÏÙ Û❮✃➘ ôÖÙ➬ ➬×➮
ÓÖ×➴ ØÏ❮ ✃❐❰➷➬×➮ÖÙØ ÜÏØ➬ÚÖ✃❮ ➘➬➱ ❰➬ìÏ
✃ÛÛÏ❮ ❰✃ ÙØ➬❮Ï ❰ØÏ➘ ❒Ö❰Ø ØÏ❮ ➬Ù ×ÏÏ➮Ï➮ ÖÛ
Ù✃➘Ï ❮ÖÙìÝ Ü❐❰ Ö❰ÕÙ ❒✃❮❰Ø Ö❰Ð í✃Ö×❰ ✃❐❰ ❰✃ ØÏ❮
ÙØÏ ❒ÖÙØÏÙÐ
❑▲▼◆ ❖◗ ❚▲❯❱❲ ❳❩❬❭❪◗ ❫❱❪❱❲▲❭ ❴❱❲❵▼❜❱❝❞
ÕÏØÚ❒ô❮ô ❒ÖÐ èÏ❒ö×çÚô öÏÕ÷çÐØÐ
Ñ ➀⑦⑦⑥➍♥✉♠❷♥♦ ✡ ➆❧⑦➈ ☛ äÒÜÛ
✠
✄
➀r♠⑤♦q✉
✑✔✍✔✔
❻⑤❧❽❺q♥②
➌♥❧❧♥②q⑦⑨
✑✌✍✌✺
✑✎✍✏✎
❶♠➈ s♥✇♥❧r
➂✉❧⑦⑤⑥❺♥♦
✑✌✍✌✺
➇➆✇✇✉❿⑤⑤⑨
✑✎✍✌✺
❹⑤♦♠✇✉❧❾
➉♥②➊♥♦❽
✑✑✍✔✔
✔✺✍✌✕
✻✱ ☞
❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③
❇✞✟✠✡ ❈☛☞✌ ➻➼
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➚➻
▲✞ ●✡✞✍✎✠ ➾➘
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➚➼
➚➹
➪
➴
➾➾
➾➚
➚➼
➶
➴
➾➾
➾➷
✵✼✷
✸✰✳
➉q⑦♥ ②q♠❷ r⑤❿♥ ④✇⑤⑥❾r ✉❧❾ r⑥❧ ❈
r⑥❧
♣✇♥✉r✉❧♠
➚➘
➚➘
➽
➽
➾➹
➾➬
➚➼
➚➹
➴
➴
➉♥②♣⑤♦♠
④⑤♦❺✉✇✇qr
➚➘ ➾➻
➷➚ ➾➼
➷➚ ➾➻
❊✍☞✠✡➜✡☛➝✠ ➻➷ ➷➮ ➾➾
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➱✃
➽
➶
➽
➽
✽✾✿❀✾❁❂ ❃❄❅❉❋ t❍■❡❏ ❑▼t◆ ❍◗◗◆❯▼t ❱◆❳ t❱❡ ❳❡❍t❱❡❩ ❳❑❬❬ ❭❡❡❬ ❪❍❏❡❫ ◆▼ ❍ ◗◆❴❪❑▼❍t❑◆▼ ◆❭ ❭❍◗t◆❩❏❵ ❛ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❝❞ ❭❡❡❬❏
✈❡❩❢ ◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡ ❳❱❑❬❡ ❍ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❞ ❭❡❡❬❏ ✈❡❩❢ ❯▼◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡❵
❶✉✇♥❿
➆❾✉❧❷✉
✑✎✍✔✏
✑✓✍✌✓
✑✏✍✌✎
✑✹✍✌✏
➁✉⑥♣q❧
➁⑤❧⑥❿♥❧♠
✑✑✍✌✎
✑✕✍✏✔
➅♥❾❿⑤❧❾
❦⑥❽♥❧♥
❶qr♠♥♦r
✑✔✍✌✺
✹✎✍✌✔
❼✇⑤♦♥❧⑦♥
✹✏✍✏✺
✑✔✍✔✔
❹⑤②♥♦r
❊✏✑☛✍
áêé
àÒé
ÒÓÒÒ
ÒÓÜÛ
ÒÓÜá
äÒÓäÜ
ÜåÓáà
❆✲✰✳✯✷✫✵✷✰❆✫ ✳✮✸✴✹
➎☎➞ ✒✕❙❖✄✁☎❚✒❖✕ ❚✆ ✝➡☎➞
ëÕìØô❮ ÏØß❒❮ç÷Ø ×❰ÞçÐç❮Ñ
åÒø
ùú❮ØÏÖÕÕÖ ìçÖÐ
❐û ❒❮ ê ❮Õ á Þö×
æÕ❰Ïô Õú ô❰Öô×çÖØ
ÜäÓê
û÷❒öÕ❮Ï❒ÖôöçÏ❒❮çÕÖ
ÒÓää
✄ ✝ ✄❘❖✒✄ ✝❚❖✄☎✓ ✭✖✗✘✙✚✛✗ ✜✢✣✤✢✛✗✖ ✦✚✤✣✧★✩
ãíø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
P ×çßßçöô ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ
áÜø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
❯ Öç❮Ñ ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ
✆ ìÑ×ØØ ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ
Ûàø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
áíø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
ÔÚ ▼ ❒Ñ ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ
áåø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
❲ ❒ßßÕì❒ ë❒ ☎ Ø
áÛø Õú Ú❒ö❒Úç❮Ñ
Ù×çØú ❱ ❒ßßØÑ ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ
✝❚✄ ☎✁ ❙✔❖❲✝ ✭✖✗✘✙✚✛✗ ✜✢✣✤✢✛✗✖ ✦✧✖✚✘✣✧★✩
äÜäÒ Úúô
● Ï❒ÖÐØ ✞ ÕÖÐØ ❒❮ ÙÏÕÑ
Ù×çØú ❱ ❒ßßØÑ ✞ ØôØÏ÷ÕçÏ ÖØ❒Ï ÝÕÏ❮× P ÕìÐØÏ Üäå Úúô
❇ ❰ÏÖ❮ ✞ ç÷ØÏ ÖØ❒Ï ❯ Öç❮Ñ
Ûä Úúô
êá Úúô
❯ Þ❒❮çßß❒ ✞ ç÷ØÏ ÖØ❒Ï ● ç ✄✄ ÕÖ
ÔçÖ❒Þ ✞ ç÷ØÏ ❒❮ ÔçÖ❒Þ
íÛá Úúô
P ÕìÐØÏ ✞ ç÷ØÏ ÖØ❒Ï ✞ çÚ×ß❒ÖÐ
åá Úúô
✶❆✵✷✰ ☞ ❆❨ ✱ ❨ ✵✰✱✬✱✶
✕☎❚✒❖✕ ✭✢✣✤ ✥✙✚ ✦✧ ✘✣✗✥✖★✩✣✩✛ ✛✥✪✥✚✛✜
sq❽❷ü ïïýþ
ÿØ❒❮× ❱ ❒ßßØÑ ✱ ✥ ❒ßçúÓ
❻⑤②ü îðþ
❐❮❒ÖßØÑ ✱ Ð❒×Õ
➍♥♠♠♥r♠ü î➈ó ✁✂
ë❰ ✄✄ ÕÚ ☎✱ ÙØ ❡ ❒ô
❖✄ ✓❖✕
sq❽❷ü óýþ
✆ Ö❮❒ÏçÕ
❻⑤②ü îòþ
✥ ÏØôÚØÖ❮
➍♥♠♠♥r♠ü ✝ ➈ ✝ ó ✂
ÙÏÕ❰❮Ð❒ßØ
✹✓✍✔✎
✻✱❆✵✼✱✰ ✼✳✶✵✴✰❨
ÙØÖ çÖÚ×Øô Õú Ï❒çÖ úØßß ✟ ❰ßÑ á ✱ ÜÛåà ✱ ÖØ❒Ï
✥ ÕÏ❮ß❒ÖÐ ✱ ÝÓâÓ ✱ ìç❮× ôçÞçß❒Ï ❒ÞÕ❰Ö❮ô
ôÕ❰❮×ì❒ÏÐ ❮Õ P Õ❮❮ô÷çßßØ ✱ P ❒Ó ✠ ßÕÕÐô çÖ ❮×Ø
❐❰ô ❙ ❰Ø×❒ÖÖ❒ ❱ ❒ßßØÑ ☎ çßßØÐ àä öØÕößØÓ
✶✷✮ ✺ ✬✴✴✮
✁❖✕➠
❚✆ ➠
àõÜå ❒ÓÞÓ àõÜå ❒ÓÞÓ
❐❰ÖÏçôØ
áõêä öÓÞÓ áõêÜ öÓÞÓ
❐❰ÖôØ❮
ÔÕÕÖÏçôØ
ÜäõÜá öÓÞÓ ÜõåÒ öÓÞÓ
ÔÕÕÖôØ❮
ÜäõÜã ❒ÓÞÓ Üäõêå ❒ÓÞÓ
✁❖❖✕ ✂➎☎✝ ✝
❻✉r♠
➉♥②
❼q♦r♠
❼⑥✇✇
⑩⑥✇ ó
⑩⑥✇ ïò
⑩⑥✇ ðñ
⑩⑥✇ îï
⑧♦⑤♠❷♥♦r
⑧♦⑤⑤⑨q❧❽r
⑧⑥♦❧r
④❷q✇⑤➋⑥q❧
✔✺✍✌✎
✑✹✍✎✺
⑧⑤qr♥
✹✎✍✏✌
⑩⑤♦❾✉❧ ➂✉✇✇♥③
✹✌✍✏✓
❹✉qr✇♥③
❼♦♥❧⑦❷❽✇♥❧
❸q✉❿⑤❧❾
✹✔✍✏✓
✹✏✍✏✑
✹✌✍✏✓
➃♦✉❧❾ ➂q♥②
➀♦⑤⑦⑨
✑✑✍✏✎
✹✎✍✏✌
✹✏✍✌✑
➁♥❾①⑤♦❾
➄❧♠✉♦q⑤
⑩⑥❧♠⑥♦✉
✹✓✍✏✹
✹✹✍✌✏
❼q♥✇❾r
✔✕✍✌✏
✑✹✍✔✹
✑✌✍✏✌
❶q✇❺♥♦ ❻✉⑨♥
✔✺✍✌✒
➃♦✉❧♠r ❹✉rr
s⑥❧♠q❧❽♠⑤❧
✹✎✍✏✹
✑✏✍✏✏
✑✌✍✔✏
❆✫✬❆✮❆✯
❚ ✁✂ ✄☎❚✆✄ ✝ ❇✞✟✠✡ ❈☛☞✌ ▲✞ ●✡✞✍✎✠
æçè× ❐❒❮❰ÏÐ❒Ñ
áàé
áäé
êíé
àåé
ëÕì ❐❒❮❰ÏÐ❒Ñ
✂✄ P✒✂✒❚☎❚✒❖✕ ✭✖✗✘✙✚✛✜
❐❒❮❰ÏÐ❒Ñ
ÒÓÒÒ
ÒÓÒÒ
ÔÕÖ❮× ❮Õ Ð❒❮Ø
ÙÏ❒ÚØ
ÒÓÒÛ
ÝÕÏÞ❒ß ÞÕÖ❮× ❮Õ Ð❒❮Ø ÒÓÜà
ÒÓÜá
âØ❒Ï ❮Õ Ð❒❮Ø
ãÓÒá
ÜÒÓáÜ
ÝÕÏÞ❒ß ÑØ❒Ï ❮Õ Ð❒❮Ø
àÓáã
ÛÓàä
④⑤⑥❧⑦q✇
✹✎✍✏✹
✹✔✍✌✔
⑧♥✉❺♥♦ ➁✉♦r❷
➅⑤r♥➊⑥♦❽
⑧✉⑨♥♦ ④q♠③
✹✒✍✏✒
✹✒✍✌✎
✑✒✍✌✕
④⑤⑤r ⑧✉③
✹✎✍✏✑
✹✒✍✌✌
❶♥❧♥⑦✉
✑✺✍✌✔
➄✉⑨♦q❾❽♥
✑✌✍✌✺
s✉✇①②✉③
➃♦✉❧q♠♥
⑩⑤❷❧ ❸✉③
⑧♥❧❾
❦✇⑨♠⑤❧
✑✔✍✔✹
❦❧♠♥♦♣♦qr♥
✹✌✍✌✎
❻✉ ➃♦✉❧❾♥
✑✔✍✔✏
✑✒✍✔✒
➾➼
➾➾
④⑤❧❾⑤❧
✹✌✍✏✕
✑✑✍✏✔
✑✕✍✏✓
✑✌✍✔✎
✵✴✮✳✲✼✵
✵✷✱
➁✉q❧✇③ ⑦✇♥✉♦ ❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③ ✉❧❾
❧q⑦♥
❦✇❽q❧
❹♥❧❾✇♥♠⑤❧
➇❷♥ ❸✉✇✇♥r
✑✌✍✏✏
✔✺✍✏✌
s⑤⑤❾ ➅q❺♥♦
✑✏✍✌✏
❻♥②qr♠⑤❧
➍✉✇✇✉ ➍✉✇✇✉
➌✇✉❿✉♠❷ ❼✉✇✇r
❻✉⑨♥❺q♥②
✹✹✍✌✎
✹✒✍✏✕
✑✺✍✏✌
➁⑦❸♥♦❿q♠♠
✹✎✍✏✑
✪✫✬✮✯ ✰✲ ❚✉✳✲✴✵✶✷✲ ✮✳✵s✫✳✸✼ ❚✳✾✿✳✸✵s✉✸✳✲ ✵✸✳ ❀✬✯✴✵✶ ✯✰❁✫s✷✲ ❂✬✮✲ ✵✯✴ ❚✉✳✲✴✵✶✷✲ ✫✰❁✫✲✼
✰✱✲✳✴✮❆✫ ✯✳✵✳✱✶
❚✆ ➠
❲ ➡➠
❚✆ ➠
❲ ➡➠
❣☛❤▲✐❤❥ ❣☛❤▲✐❤❥ ❈☛☞✌
❣☛❤▲✐❤❥ ❣☛❤▲✐❤❥
❈☛☞✌
áá ✻ ãã ✻ öÚ áá ✻ ãå ✻ öÚ
ùô❮ÕÏç❒
ãã ✻ ãÒ ✻ ô× ãá ✻ àÛ ✻ ô× ëØìçô❮ÕÖ
íÒ ✻ ãÒ ✻ ô× íÜ ✻ ãÒ ✻ ô×
❇ ØÖÐ
íã ✻ àå ✻ öÚ íÛ ✻ àä ✻ öÚ ëÕÖè÷çØì
íÛ ✻ àã ✻ öÚ íÛ ✻ àå ✻ öÚ
áá ✻ ãà ✻ ô Ûà ✻ ãå ✻ öÚ ÔØ❒Ú×❒Þ
❇ ÕçôØ
íÛ ✻ ãÒ ✻ öÚ áí ✻ ãÜ ✻ öÚ
ãê ✻ àí ✻ Ï ãí ✻ àí ✻ öÚ ÔØÐúÕÏÐ
❇ ÏÕÕ ☎ çÖèô
ãå ✻ àá ✻ ô× ãê ✻ àã ✻ Ú
áê ✻ àä ✻ öÚ áã ✻ àÜ ✻ öÚ ÝØìöÕÏ❮
❇ ❰ÏÖô
✥ ÕÕô ❇ ❒Ñ
ãã ✻ àá ✻ ô× ãí ✻ àá ✻ öÚ ✆ ßÑÞöç❒
íå ✻ àá ✻ Ú íÜ ✻ àã ✻ ô×
ÛÒ ✻ ãã ✻ öÚ Ûã ✻ ãã ✻ öÚ
✥ ÕÏ÷❒ßßçô
ãá ✻ ãÒ ✻ ô× íà ✻ ãÒ ✻ öÚ ✆ Ö❮❒ÏçÕ
áÛ ✻ ãã ✻ öÚ áÛ ✻ ãê ✻ öÚ
✥ Õ❰ÖÚçß
áê ✻ àÛ ✻ ô ÛÒ ✻ àá ✻ öÚ P ❒ôÚÕ
áã ✻ ãä ✻ öÚ áà ✻ ãÜ ✻ öÚ
ûßèçÖ
áÜ ✻ àí ✻ öÚ áä ✻ àã ✻ öÚ P ØÖÐßØ❮ÕÖ
íÜ ✻ ãå ✻ Ú íà ✻ ãê ✻ ô×
û❰èØÖØ
íÒ ✻ ãÒ ✻ ô× íã ✻ àÛ ✻ öÚ P ÕÏ❮ß❒ÖÐ
ãá ✻ àÛ ✻ ô× íê ✻ àÛ ✻ öÚ
æØÏÞçô❮ÕÖ
ÛÒ ✻ ãã ✻ öÚ ÛÒ ✻ ãà ✻ öÚ P ÕìØÏô
áÒ ✻ àå ✻ öÚ áä ✻ àê ✻ öÚ
æÕÕÐ ✞ ç÷ØÏ
íá ✻ ãÜ ✻ Ï íã ✻ ãä ✻ öÚ ✞ ØÐÞÕÖÐ
ÞÖ❒×❒
áà ✻ ãä ✻ öÚ áá ✻ ãå ✻ öÚ ✞ ÕôØ ✄ ❰Ïè
íå ✻ ãä ✻ Ï áÒ ✻ ãå ✻ ô×
ãá ✻ ãÜ ✻ ô× íê ✻ ãÜ ✻ Ú
áê ✻ àá ✻ öÚ áà ✻ àã ✻ öÚ ❐❒ßØÞ
✟ Õ×Ö ÿ❒Ñ
áä ✻ ãå ✻ öÚ áÜ ✻ ãÜ ✻ öÚ
áÒ ✻ àà ✻ öÚ áä ✻ àê ✻ öÚ ❐öÕ ☎ ❒ÖØ
✟ ÕôØö×
▼ ØÖÖØìçÚ ☎
áÛ ✻ ãí ✻ öÚ áÛ ✻ ãà ✻ öÚ Ù×Ø ÿ❒ßßØô
íÛ ✻ ãê ✻ öÚ íÛ ✻ ãå ✻ öÚ
áÒ ✻ àå ✻ öÚ íá ✻ àÒ ✻ öÚ
▼ ß❒Þ❒❮× ✠ ❒ßßô
íÛ ✻ êÛ ✻ öÚ áå ✻ êá ✻ öÚ ❯☎ ç❒×
áÜ ✻ êá ✻ öÚ áå ✻ êí ✻ öÚ ❲ ❒ßß❒ ❲ ❒ßß❒ áí ✻ ãà ✻ öÚ áã ✻ ãê ✻ öÚ
ë❒ ☎ Ø÷çØì
➤❉➥❂➦❉❁➧➤➨➩ ➫➭❏❯▼▼❢➯ ➲➳➭➵❍❩t❬❢ ◗❬◆❯❫❢➯ ➳➭◗❬◆❯❫❢➯ ➫➦➭❏❱◆❳❡❩❏➯ ❂➭t❱❯▼❫❡❩❏t◆❩❴❏➯ ❁➭❩❍❑▼➯
➫❀➭❏▼◆❳ ➸❯❩❩❑❡❏➯ ➫❄➭❏▼◆❳➯ ➺➭❑◗❡
✰✱✯✰✱❆✵✳✴✮ ✸✴✰✱✯❆✶✵ ✵✷✱✶ ☞ ❆❨
☎✕❚➎❖✕➞ ✔☎➟ ✝
✂➎✒✔✔✒✂✝ ✔☎➟
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ ❛ ÖçÚØ
➾➷
➻➾
✁❚➠ ✁✒✔➞ ✄ P➠
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➷➚
➾➼
➢✄❖❲✕✔ ✄ ✝➠
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ ❛ ÖçÚØ
➬➮
➾➼
☎✓✔ P☎✂ ❲✒✔➡➠
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➚➬
➬➘
✁✒✓✄☎✕❚ ✝❚➠ ✂☎✄➟
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➬➬
➻➷
❲☎✔✔❖❲☎ ✔☎➟
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➷➬
➻➮
✁P➟☎➞ ✄ ✝ ✄❘❖✒✄
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➚ ✽
➾➾
❚➎✒ ❙ ❘☎✔✔ ➞ ✄ ✝➠
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ
➚➾
➾➮
✄ ➡ ➢✄✒➡✓ ✝❚➠ ✂☎✄➟
P ❒Ï❮ßÑ ô❰ÖÖÑ ❛ ÖçÚØ
➚➼
➾➾
➚➹
❄❅②
❊❃
❅
❏❄
■❋
◗
➾➚
❉
❆❅r
▲②
❑r
❘❋
r❍
❋②
◆❄
❖❉
❅❋
❉
❋❍
❳❅
❭
❩❬
❅
❃❄
❄❅
❄