Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 08, 2019, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❻❼❽❾❿➀➁ ➂➃➄➀ ➅➁ ➆➇➈➉
➊➋➌ ❼➍➎➌➏➐➌➏ ➑ ➍❿➒➌➏ ➓➔➊➀ ➋➌➏❿➄❾ → ➣↔
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴
♥✉❡
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
✰
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
❊■❏ ▼ ◆❖◗❘❖❙❚❳❨❩❙❬
❭❖❪❳◗❬❖❫
ttttttttttt
✉✈✇①②①✈✇①✈③
④⑤✈③⑥⑦⑧③①✇
⑨①⑩❶②⑦②①⑥
④⑦⑥⑥❷①⑥❶ ❸⑦✈③①✇
❹❺ ❻❼❽❾❿❼➀ ❹➁❼
❴❵❜❜ ❞❢❣❦ ✈✇❦①❣
③④⑤ ⑥⑤❣❣⑦ ✈⑧
⑨⑩❶❷❸❹ ❺⑩❻❼❷❽ ❾❿➀ ❺➁➂
❾❿ ➃➄➅➆ ➇ ➈❸➉❶❷➈➅ ➂❷❷ ❻➄
➇➊➋➀ ❿➄➌ ➍❽➅➆ ➎❻➏❷❽ ➐➉➄➑
⑩❽ ➒❻❸❸ ➋➓➔→➊➀➀→➓➇❾➋
➣↔↕➙➛➜➜
➝➞➟➟ ➠➡➢➢➤➥➦➧➨
➩➫➭➯➲ ➳ ➵➸➫➺➭➻➼➽➾➲
➚➭➪➶➭➺➭➾ ➹➫➭➾➭➸ ➘➴➷
➬➫➴➭ ➯➮ ➱➱✃ ❐➫➸➭➾❒ ❮❰➸➸
Ï➻➪
➺➭➽❰➫➸➾❒
ÐÑ➱➷ÐÒ➳➷ÐÓÒÒ
ôõõô ö ÷øùúû üýþÿ ✶
▲ ú ✁ ø ✂ ✄ ý ✶☎✆ ú ✝
➅➆➇➅➈➉➈➅➊➆ ➈➊ ➋➅➌
❞❡❣ ❤ ✐❥❦❧♠ ♥❧♦ ♣qrs
➂➃➄➅➃➆➇➈ ➉➊➋➌➍➎➌➍
➏➐➑➒➓ ➔→➣➒ ↔ ↕➙➛➒
➜➝➐➞ ➟➠➡
➢➤➥➦ ➧➝➨ ➜➝➒
➩➫➭➙➫➑➣→➓ ➯➲
➝➐ ➞➛➳➵ ➸➞
➫➑ ➛➑➺➐➻➫➝➛➐➑ ➼➨→→➝➽
➾➚➪➚
➶➹➘➴➷ ➬
➮➹➱✃➴
❐❒❮❰❮ÏÐÑÒ ÏÓ ❒ÔÕÖÒ
Ï×Ø Ö❮❒×ÕÒ ❰ÑÐÕÕÒ Ï❮Ù×
❮ÏÖ×❒❮Ó❒Ò ❒ÔÏÕ Ú Û❒❮Ü×Õ
×ÝÙ×ÑÑ×ÏÖÞÞ ßàáÒâãã
äåæçèéêçæäëé
❱ ô
❯
ÿ
ú
▲
þ
ý
û
ø
ü
❑
ü
❇
û
÷
ú
õ
ö
ù
ö
ø
õ
ô
ö
❉ õ
❑
ÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝÞß
àßáàßàÚâ
ãäå æåççè éêëçè
ìíîïðñò ã óèôëçõö ì
÷èøäõùúççûõö ÷ôúçüèøùçò
ýø þúøûëçò ÿ ✩ ö ïï
ã ✺✁✂✄✄✁✂ ãí ✺✁
ó
ë
ê
å
í
✷☎✆✝ ●✞✟✠✡☛ ❉☞✌✍✎✏
❘☞✑✒☞✓✔✍✕✏ ✖✔✗ ❲✗☞☞✒✘
▼✕✙☞✒ ✸✚✸❘✛✜✘ ✸
✜✒✍ ✙☞ ✌❙ ✑✍ ❢ ☞✢✒ ✣✓ ☞✘
✤✸✥❙✚✚✚✘
✖✥✦✧★✪✸✧✫✪✫✦
ò
ñ
ë
ê
ê
ð
å
ï
æ
é
å
î
è
ì
ç
í
å
◆✬✭✮✯✰✬✬✱
✮❚✲✭✱✭✬✳
✴✵✶✹✻✼✽✶✾✼✽✿ ❀❁❂❃❂❄
✴❅✶❆✻❇✻✽✽ ❆✻❈❆ ❊✶✻❅
❋❈✹✻❆❈
✴❍✾❆■❈❍✾■■❏
✴■❅✾ ■❈❑❇✻✽▲ ❇❈❆❖✻P✾◗■P
✽✶✵✻▲ ✽✹❈❇❇ ✶✼✽✶✵✻
✴❇❈❆❖✻ ❈✹✾◗✼■✽ ✾❯ ✽■✾❆P
❈❖✻ ✽❍❈❋✻
✴❱P❑◗❆✼✻❆ ❍❆✾❍❈✼✻
✽■✾❊✻
✴❳✶■❋❨✻✼ ■❆❈✽❨ ❑❈❖
✴❀❩❬❁ ❖❈❇❇✾✼ ❅❈■✻❆
■❈✼❳
✴❭ ❑❈■■✻❆✶✻✽ ❯✾❆ ❀❭❊
❇✶❖❨■✽▲ ❆❈✵✶✾▲ ❪❫❴ ❆✻❈✵P
✶✼❖ ❇❈✹❍❬
❵❄▲❩❩❩
❁❛❀P❜❄❱P❜❀❩❝
➽➾➚➪➶➹➘➴ ➷➾➬➘ ➮➴ ➱✃❐➮
➘❒➾❮ ❰Ï❮➽Ð➶➹➘ ÑÒ ➪ÓÔÕÕÖ ×ØÕÙÔÚ
❰ÛÚÜ ÓÛÙÖÒ➴ ÒÛÝ ÖÚÔ ÛÜÔ ÛÞ ÓßÔ àÛáÓ
ÝâáÓÖÜÙØÜã➴ áÓÚÖØãßÓÞÛÚäÖÚÙ ÖÜÙ ßÛÜÔáÓ ØÜÙØå
æØÙÝÖÕá ÑÛÚÜ ÝÜÙÔÚ ÒÛÝÚ áØãÜ åå ÑÝÓ ÓÛ ÚÔàÖØÜ
áÛ ÓßÚÛÝãß ÓßØçè ÖÜÙ ÓßØÜ äØÕÕ âÚÛæÔ áÛàÔå
ÓßØÜã ÛÞ Ö ÙØÞÞØçÝÕÓÒÓÛ ÒÛÝØÞ ÒÛÝÖÚÔ ÝÜÖÑÕÔ ÓÛ
ßÛÕÙ ÛÜ ÓÛ ÒÛÝÚ éçÔÜÓÔÚê ÖÜÙ ÚÔàÖØÜ çÛÜÞØå
ÙÔÜÓ ØÜ ÒÛÝÚ ÖÑØÕØÓØÔá ÖÜÙ áÔçÝÚÔ ØÜ ÒÛÝÚ
ÜÖÓÝÚÔë ÏÜÙÔÔÙ➴ äßÔÓßÔÚ ÒÛÝ ÚÔàÖØÜ ÓÚÝÔ ÓÛ
ÒÛÝÚ éÓÚÝÔ áÔÕÞ➴ê ÓßÖÓ âÚÛÙÝçÓ ÛÞ ÓßÔ áÓÖÚá ÓßÖÓ
Øá áÛ äÛÚÓßÒ ÛÞ ÚÔáâÔçÓ ÖÜÙ ÖÙàØÚÖÓØÛÜ➴ äØÕÕ
ÙÔâÔÜÙ ØÜ ÕÖÚãÔ âÖÚÓ ÝâÛÜ ÒÛÝÚ ÖÑØÕØÓÒ ÓÛ
ÖÙàØÓ àØáÓÖèÔáÖáäÔÕÕÖáÚÔæÔÕØÜ áÝççÔááë➽ßÔ
àÛÚÔ ßÛÜÔáÓ ÒÛÝ ÖÚÔ äØÓß ÒÛÝÚáÔÕÞ➴ ÓßÔ ÑÔÓÓÔÚë
➽ßÔÚÔ Øá áÛ àÝçß ÖÑÛÝÓ ÒÛÝ ÓÛ ÖÙàØÚÔì ØÓ äØÕÕ
ÑÔ Ö ÓÚÖãÔÙÒ ÓÛ áÔÔ ÒÛÝ ÞÚØÓÓÔÚ ØÓ ÖäÖÒí
×➚➶î➚➪➶➹➘➴ ➷➾➬➘ ❐✃
ïðñïòó ôõö÷ø ùúûõöüý ùùþ åå ➘ÛÝ ÚÔçÔØæÔ
ØÜáÓÚÝçÓØÛÜá ÓßÖÓ áÔÜÙ ÒÛÝ ØÜ ÖÜ ÝÜÔÿâÔçÓÔÙ
ÙØÚÔçÓØÛÜ ÓÛÙÖÒë ❋ ÛçÝá ÛÜ ÓßÔ ÓßØÜãá ÓßÖÓ
çÛÜÞØÚà ÒÛÝÚ áÝáâØçØÛÜá ÖÜÙ ÑÔÕØÔÞáë
▲ ò ôõöüý ù ✷ ûðö ✉✁ ùùþ åå ➘ÛÝÚ ÖàÑØÓØÛÜ Øá
é
ì
æ
å
ä
ä
ê
ìííí
îïðñòó
ôõõô ö ÷øùúû üýþÿ ✶
▲ ú ✁ ø ✂ ✄ ý ✶☎✆ ú ✝
◆✞✟✠✡☛ ✞☞
☞✞❋☛✡✌✞✍✎❋☛ ✍✏✌☛
P✞✍✍☛✍✍✞❋✑ ✌✠☛◆
❚✒✓✔ ♣✕✖✗✓✘✙✔ ♥✖✚✓✛✙ ♣✜✕✲
✔✜s♥✚ ✚✖ ❖✢✣ ✽✤✥✦✧★
✖♦ ♦✖✕✙✛❢✖✔✜✕✙ ✖♦ ♣✖✔✲
✔✙✔✔✖✕✩ ❢✓✙♥ ✛❢s✓❝✙✘
❜✩ ✢✖s✘✕✜♥♥✙✕ ❚✖✪✓♥✫
■♥✛✥✬ ♦✖✕ ✔✙✕✗✓✛✙✔ ♣✙✕✲
♦✖✕❝✙✘ ✖♥ ✭✮✯✭✦✯✦✧✥
✰✱ P✳✴✵✷✳✸✹ ✸✴ ✺✷ ✻✴✼✾✿
★✭✦★ ❀✙♥♥✪✖✕✚✒ ❚❁❁
❂✱ ❱✠◆✿
✦❃❀❄❅❆✧❃✤❇❈✮✭❉❁❆❆
❊✱ ✌●❍✷❏✻✷ ◆✴✿
✢★✧✽✭✧★ ❚❃
P✳✴✵✷✳✸✹ ✸✴ ✺✷ ✻✴✼✾✿
★✭✦✭ ❑✚✓❢✓✚✩ ✮✭✭ ❚✕s✓❢✙✕
❱✠◆✿
▼◗❘❙❯❲❳❨❩❬◗❭❪❳❩❩❭❪
✌●❍✷❏✻✷ ◆✴✿
✦✮★❫✮❆❉ ❚❃
❲ ❲
❲
❲
❲✁
✂✄ ☎✂
➍➎➏ ➐➑➒➓ ➔→ ➋➣↔↕➙ ➐➑➒➓➛
➊➙↕➜➔➝➛ ➞➟➠➞➡➏➢ ➤➞➥➢ ö÷ ÷
ù ý ü øý
÷
ý
ü
➦➧➨ ➡➎➏ ➩➧➟➢➡➨➫➩➡➞➧➟ ➧➦
õ ýø
➭➣➯➒↕➲➣➒↕➙ ➳➓➯➒↕➵ úüü
➅➵➸➙➔➺↕➵↕➝➒➯ ➻ ➼➽➼
ýøø õù
ýø üúý
÷ õ
úý
➳➒➙↕↕➒ ➾➑→➒ ➳➒➣➒➑➔➝ ➻
÷ ÷ü ö÷ ÷
ù
➚➪➶➹➘➍➎➏ ➴➧➨➷ ➦➧➨ ➡➎➏
➬➨➧➮➏➩➡ ➞➟➩➱➫➥➏➢✃ ❐➫➡ ➞➢
ý ü
ý
ý
ø
øý
➟➧➡ ➱➞❒➞➡➏➥ ➡➧✃ ➞➟➢➡❮➱➱❮❰
ý
ý ü
➡➞➧➟ ➧➦ ❮ ➟➏Ï ➱➞➦➡ ➢➡❮❰
ñ õ
÷
üü÷
➡➞➧➟ Ï➏➡Ï➏➱➱ ➞➟➩➱➫➥➞➟Ð
ý ü
ýö÷
ù
➥➫Ñ➱➏Ò ➢➫❐❒➏➨➢➞❐➱➏
Ñ➫❒Ñ➢✃ ➠❮➫➱➡ Ñ➞Ñ➞➟Ð✃
ýø óñó ó
➏➱➏➩➡➨➞➩❮➱ Ñ❮➟➏➱✃ ❮➟➥ ❮➱➱ üúý ý ÷üýõ
÷
÷üú
øýý
➴➧➨➷ ➨➏Ó➫➞➨➏➥ ➡➧ ➩➧❒❰ ü ù ý
Ñ➱➏➡➏ ➡➎➏ ➬➨➧➮➏➩➡➘
ý ü
ý ýø
ú÷ øý ÷ üø ü÷ þ ù
ý ü
÷ þ
Ô➏❮➱➏➥ ➤➞➥➢ ➦➧➨ ➡➎➏ ➥➏❰
ø ÷
÷üú üúý
➢➩➨➞❐➏➥ ➬➨➧➮➏➩➡ Ï➞➱➱ ❐➏
➨➏➩➏➞➠➏➥ ❐Õ Ö➞➩➎➏➱➱➏
÷ ÷ü ø ýùü ÷ ø
×Ï➏➟ ➧➨ ➎➏➨ ❮➫➡➎➧➨❰
ü÷
ý ü ÷ ý
ü
ý ü
õù þ ü
➞Ø➏➥ ➨➏Ñ➨➏➢➏➟➡❮➡➞➠➏ ❮➡
ñ ñ ò ñþ ø ÷
➤❮➷➏➨ Ù➞➡Õ ➬➫❐➱➞➩
÷
ü
➴➧➨➷➢✃ ÚÛÜÜ Ý➞➨➢➡ ý
ý üù õù õ
Ô➡➨➏➏➡✃ ➤❮➷➏➨ Ù➞➡Õ✃ ÷
×➨➏Ð➧➟ ÞßàÚá✃ ➫➟➡➞➱ â
úý ö÷ ÷
ù
Ñ➘❒➘✃ ➱➧➩❮➱ ➡➞❒➏✃ ã➫➱Õ
ý ü ÷ ý
÷ ý
âÜ✃ âäÚÞ✃ ❮➡ Ï➎➞➩➎
ø
üýø
þ ñ ò õ
ýø
➡➞❒➏ ➡➎➏ ➤➞➥➢ ➨➏➩➏➞➠➏➥
Ï➞➱➱ ❐➏ Ñ➫❐➱➞➩➱Õ ➧Ñ➏➟➏➥
ýü
÷ ý ø ÷ ý
ø ÷ ÷
ø ý õ
❮➟➥ ➨➏❮➥➘
❇❇ ✂✄
❉☎
❲ ❛ ❲
✆✝
✂ ✁
♣
☞✌✍
❲
✝
☎✝
❲
✝❲♣
✞
❢☎
❲
❇
❢✆✂❇❲✞
✩
◗✆
❲
☎✂
✝✞
☛
❇☎
✆☛
✂❢☎ ✝❲☛
✞
✝❲♣
☎✞ ❲ ✂
✁ ✕❉✖
✙✙ ☛
☛
✡
P ☎✘
◗✆
❲
✾✓
❢
✝
✡☎ ❧ ✂✄
☎✂
❲
❛ ❲
☎
❲
✂❢☎✐✚✆
➍➎➏ Ù➧➟➡➨❮➩➡ ➞➢ ➢➫❐➮➏➩➡
➡➧ ➡➎➏ ❮ÑÑ➱➞➩❮❐➱➏ Ñ➨➧➠➞❰
➧➦
×åÔ
➢➞➧➟➢
âßÞÙ➘àää ➡➎➨➧➫Ð➎
×åÔ âßÞÙ➘àßä✃ ➡➎➏
×➨➏Ð➧➟ ➬➨➏➠❮➞➱➞➟Ð
➴❮Ð➏ æ❮Ï➘
➩➫ ➭➯➲➳➳➵ ➸➺➳➻➲➼
ð ✡❆ ðó ✂❆✄ ôõ ❛ ÷ ✁ ù ☛ û ☞ ø ✌✁ ú ✍ þ åå ➹ çÛÜÞÕØçÓ
Øá ÕØèÔÕÒ ÓÛ ÖÚØáÔ ÓÛÙÖÒ ÖÞÓÔÚ ÒÛÝ ÓÚÒ ÓÛ çÕÔÖÚ
ÓßÔ ÖØÚë ➽ßÔ ÓÚÝÓß Øá ÓßÖÓ ÜÛÓ ÔæÔÚÒÛÜÔ äÖÜÓá
ÓÛ ßÔÖÚ äßÖÓ ÒÛÝ ßÖæÔ ÓÛ áÖÒë
P✂✄ ïò ✄ ô ☞ ø ✌✁ ú ✶ û ✎❛✏✝✑ ù ☛ þ åå ➪ØãÜá ÖÜÙ
áØãÜÖÕá àÖÒ ÑÔ çÕÔÖÚ ÔÖÚÕÒ ØÜ ÓßÔ ÙÖÒ➴ ÑÝÓ ÓßÔÒ
ÖÚÔ ÕØèÔÕÒ ÓÛ ÑÔçÛàÔ ÛÑáçÝÚÔÙ ÕÖÓÔÚ ÛÜë
ÏÜÓÔÚâÚÔÓØÜã ÓßÔà äØÕÕ ÓÖèÔ áÛàÔ ÓØàÔë
ðó ✂ ò ✄ ô ✎❛✏✝✑ ùúûð ❡✏✐ ü ú ✶ þ åå ➘ÛÝ ÖÚÔ ØÜ
ÓßÔ ÚØãßÓ➴ ÑÝÓ ÜÛÓ ÔæÔÚÒÛÜÔ Øá äØÕÕØÜã ÓÛ
ÖçèÜÛäÕÔÙãÔÓßÔÞÖçÓë ➽ÖèÔ çÖÚÔÓßÖÓ ÒÛÝÙÛÜ ☎ Ó
ÑÔçÛàÔ ÖããÚÔááØæÔì ÙÛÜ ☎ Ó âÝáß ÒÛÝÚ âÛáØÓØÛÜë
✟ ð ❆ ó ❆✄ ôð ❡✏✐ ü ù ☛ û ✎❛ ý ù ☛ þ åå ➘ÛÝ ßÖæÔ Ö
çÕÔÖÚ çßÛØçÔ ÓÛÙÖÒ ② ➘ÛÝ çÖÜ ÙÛÝÑÕÔ ÙÛäÜ ÛÜ Ö
àØáÓÖèÔ ÒÛÝ ÚÔçÔÜÓÕÒ àÖÙÔ➴ ÛÚ ÒÛÝ çÖÜ çÛÚå
ÚÔçÓ ØÓë ➘ÛÝ çÖÜ ☎ Ó ßÖæÔ ØÓ ÑÛÓß äÖÒáí
● ò ✎✂ ñ ✂ ô ✎❛ ý ùúûõö÷ø ù ☛ þ åå ➽ßÔ ÙØÚÔçÓ
ÖââÚÛÖçß àÖÒ ÑÔ ÖÙæØáÔÙ ÑÒ áÛàÔ➴ ÑÝÓ➴ ØÜ
ÓÚÝÓß➴ ÒÛÝ ÖÚÔ ÑÔáÓ ÓÛ ÓÚÒ áÛàÔÓßØÜã ÓßÖÓ Øá
àÛÚÔ áÝÑÓÕÔ ÖÜÙ áÝããÔáÓØæÔ ÓÛÙÖÒë
✥✮★✪✣ ✭✒✓✔✕✖✗✘✙
✯✜r✩✥✦❧❝✛✮❧ ✚✛r ✰ ✜✢✣✤✛r✣✥✦ ✧★✜✩✤✣✛✪✩s ♣✦✜✥✩✜ ❝✛✪✤✥❝✤ ❍✛✦✦✣✜ ❲✜✩✤r✣✪♥ ✥✤ ❤✫✜✩✤r✣✪♥✬
❈✖✱✲✗✔✳❍✕✴✵✸✹❯✺✔✕✒✓✚✒✻✕❯✗✒✘✲✺✓✔❈✻✕✒s✔✺❈❧
✓✔✘✕✗✔❉❯✕✒✓❉✲✻✺✓✗✒❲✘✼❈✼✒✒✽✘✲✺✓✔❈✻✕✔✖✺✚✖✗❯✚✘
✸✸✾✵❲✥✦✪★✤✘✤❧s ❑✥✪✩✥✩❈✣✤✿s✼✖❀❁✸✵❀❂❃✵✵❄✴❅❅❄❀❇✾❁
✁
❇✂
❇ ❇ ✂✄
✞
✂ ✁ ✡
❢☎
❇☎✡✂ ☎❲❇ ❲❢
✔
✡
✾
☎✝
❉☎
✝
✽
❲❛❲
✖☎
✞
✆☛
❲✞
✛✆ ♣
❤❲❤
✁
✁
❢☎
✞ ❇❇ ✂✄ ❤✆ ❤☎✁
❤ ☎❛ ❇
❇
✁
ü ø øý ÷ ù
ýøý ùý ÷ ý úý ü
❆ ✝❲✂❇❲ ☎ ♣ ❤
❢
❇
☎✝
✻✙
☛ ✝ ❲
❚
✂
✡
▲✦✯✤✰ ✱✪✭✲✳✦✴
✵✷ ✸✹✺✹✼ ✿❀❁✸✿ t❂✺❃✼ ❀♦
➨➩ ➨➫➭➯➲
❏❄✿❅ ✵❈✼ ❊✷✵❋✼ ✸t ●✸❍❃■
➸➺➯➲ ➻➼➵➯➵➭➲ ➲➳➵➸ ➲➽
❑❂t❅
➲➳➵ ➾➚ ➨➲➪
☛✞ ❇
✞
❑❂t❅
❘ ❂■❙ t
▼✸ ✿✿✼
❯t■❃❃t✼
❑❂t❅✼
❱■❃❳❀♦
✵◆❖❖
●✸❍❃■
●❂❬❬❃■❙ ✸■❃ ■❃r❄❂■❃❬ t❀
☎✂☛
❇ ❲
↕➙➛➜➝➞➟➠ ➡➙➢➟ ➥➠ ➦➧➨➥
➲➳➵
➵➯ ➲➨ ➲➵
♣✝✞♣✟✝ ✠✞ ♣✡☛ ☛✞✉
➬➨➮➱➵➼➯➷ ➬➬✃
✠✞
❐❒ ❮➴➵➭➭ ➘➺➴➴➷
❰➲➲➽➼➭➵➱ Ï➽➼ ➾➚
✸tt❃♦❬✹
❫ ❄ ❴ ✿❂❙ ❵ ❃❬ ❜
❏❄ ✿❅
❈✼
➬➨ ❮➼➨➭Ú➵➷ Ö➚ ÛÙÜÝÒ
ÞÝØÐß ÛÑàáÝÓÝÛ
❊✷✵❋
➮➫➲➳➫➭ Ï➽➺➼ ➸➽➭➲➳➯ ➨Ï➲➵➼
➲➳➵
✶✜✶✜ ✢ ❝✬✲✪✬ ★✪❞
Ú➨➲➵
▲✦✯✤✰ ✱✪✭✲✳✦✴
Ï ➫➼➯ ➲
➽Ï
➻➺ â➴ ➫ã ➨➲ ➫➽➭
➲➳➫➯
➭➽➲➫ã➵
➽➼
➲➳➵➱ ➸➨➱ â➵ â➨➼➼➵Ú❒
❡❣❥❦♠♥ ❥❣
❦❡❥♥q♥s❥♥✉ ✈♥qs❣❡s
❷ ❸❹
❺ ❻❻❼
➂❻➃❹❾❼❸➄
➀❿➇❻
➀❷❻
❸❽❽ ❾❿❼ ➀ ❻➁
➅❻❽➃❻❹❻❼➀❸➆
➈❷❻➃❻❸➉➀❻➃
➋❹➀❸➀❻
❾➉
➂➅➊
❾➉
❥⑥➌➌➍
✉⑥➎➏⑥② ⑦①⑧③⑨⑩❶⑨➐ ➑❻➆
➂ ➃❾❺ ❸➀ ❻
➒❻❸❹❻➁➐
➓❾➔
→ ➣➂ ↔↕➙↕ ➛➜➐
➝❼ ❿❾❼
➞❾➟❼➀➠
➞❾➟➃➀ ➐
➡➀❸➀ ❻
❽❻➃❹❾❼❹
➧ ❸➠
➀❷ ❻
➞❿➃➒➟❿➀
❾➉
❺❻
➢➃❻➤❾❼➔
➦❷❾❹❻
❸➉➉ ❻➒➀ ❻➁
❽ ➃❾➒ ❻❻➁❿❼ ➤
➥➄➄
➃❿➤❷➀❹
❺➠
➧ ❸➠
❾❺➀❸❿❼ ❸➁➁❿➀❿❾❼❸➄ ❿❼➉❾➃➆
➧❸➀❿❾❼ ➉➃❾➧ ➀❷❻ ➒❾➟➃➀
➃❻➒❾➃➁❹➐ ➀❷❻ ➂➅➐ ❾➃ ➀❷❻
❸➀➀❾➃❼❻➠ ➉❾➃ ➀❷❻ ➂➅➔ ➥➄➄
❽❻➃❹❾❼❹ ❷❸➇❿❼➤ ➒➄❸❿➧❹
✡✑ ✌♥ ❚☞✝ ❤✔✍✝✏♦✝✏
❝✟✡✍✍✌✕✌✝ ✑✍
✌✍
✡
✎✏✝✡✠ ✖✡☛ ✠✞ ✎✝✠
☛✡✏✑ ✍✡✟✝ ✍☞✞♣♣✝✏✍
✠✞ ☛✞✉✏ ✡✑✑✏✝✍✍✒
➾➺â➴➫➯➳➵Ú➪ ❐➺➴➱ Ð➷ Ü➷ ÐÝ➷
ÓÒÐÛ
✈✇①②③④③✇ ⑤✇②③⑥ ⑦①⑧③⑨⑩❶⑨
✡ ✟ ✟ ✠ ☞✝
✎✝✏ ♥✝✝✑✒ ✓♥✑ ✡♥
➾❒Ö❒ ×➽Õ ØÙÙ
✵✼
♠ ✞♦✝
✌✠✝♠✍ ☛✞✉ ♥✞ ✟✞♥❧
ÐÑÒÓ Ô➫Õ➲➳ Ô➲➼➵➵➲
❭❃❳✸✿ ❪❀✹ ✷✷✷❖❈❋✵✵
❆ ②❛✁✂ s❛✄☎ ✐s ❛
❣✁☎❛✆ ✇❛② ✆t ❣☎✆
➶➨➸➸➵➭ ➹ ➘➺➴➴➷
❋❨❈✵ ❩✹
☎✂
❇☎ ✡✂ ☎❲ ❇ ✂✄
❲
✶✜✶✜ ✢ ❝✬✲✪✬ ★✪❞
▲✦✯✤✰ ✱✪✭✲✳✦✴
❆✁✁ ✁☛
✄ ✁
❲✂❇
✶✜✶✜ ✢ ❝✬✲✪✬ ★✪❞
▲✦✯✤✰ ✱✪✭✲✳✦✴
☎❢
✂✄
✻
✡
✂
❇ ✄
✂
❇ ❉☎
✗
✁ ✕ ❉✖
❤
☛
✂ ❤✆
✞✁
❲✂
◗✆
✝
✂☎✂☛
✻
✡
✆☛
❇☎✡✂☛
✁ ✕ ❉✖
✖✆✝✞
✁
❉☎
❤❲♣✝
✞♣
✓ ✔✔
✶✜✜✶ ✢ ✣✤✥✦✧ ★✪✫✬✭✮
❚
✂❧
❇❇ ✂✄
✂ ✁
☎❲❇
✁☎✂☛
✆✂❇
✎✏✑✒
❇ ✄
❲
❲ ✞
❤✟✠✠✡✡✡ ❲✂❇
❤
❂✱ ◆❴❵✷ ✴❛ ✴❞❏✷✳ ✴✳
✳✷✵r✸✷✾ ✴❞❏✷✳ ✴❛
✴❏✷ ✴✳ ✺✴✸❡ ✴❛ ✸❡✷
✈✷❡●❍✼✷✻✿
✣✚s❢❢✓✖♥ ❣✖✫✓✔✚✓✛✔ ❣❣❇✥✬
❇✖❝❝✙✕✛✓s❢ ❇✕✙✘✓✚
❤✕✖✜♣
❊✱ ✏❵✴r❏✸ ✾r✷ ✴❏ ✼●✷❏ ➤➞➥ ➢➏➩➫➨➞➡Õ ➢➎❮➱➱ ❐➏ ➦➫➨❰
❴✻ ✴❛ ✸❡✷ ✸●❵✷ ✴❛ ✸❡✷ ➟➞➢➎➏➥ ➞➟ ❮➩➩➧➨➥❮➟➩➏
✻❴✼✷✿
Ï➞➡➎ ➡➎➏ ç➟➢➡➨➫➩➡➞➧➟➢
✢✙✛✖✗✙✕✩ s♥✘ ❚✖✪✓♥✫
➡➧ ➤➞➥➥➏➨➢➘
✐❆✽✬★✮★✥❉✤
✍✸✴✳❴❥✷ ☞✷✷✻ ❦❂ ➍➎➏ ç➢➢➫➞➟Ð ×➦➦➞➩➏ ➦➧➨
✵●✷❍✷✻ ❴✸ ❧♠ ✾❴✹✻ ➡➎➏ ➤➞➥➥➞➟Ð è➧➩➫❰
✷❴❍❡ q t❧♠✱♠♠ ✵✷✳ ❒➏➟➡➢ ➞➢é ê➟➥➏➨➢➧➟
✾❴✹✉
➬➏➨➨Õ ë ê➢➢➧➩➞❮➡➏➢✃
✐✤✬★✭✭✥✭✭
ç➟➩➘✃ ➤➨➏➡➡ Ö➧➧➨➏✃ ➬➘ì➘✃
✡✷✳✸●❛●✷✾ ✇❴●✼●❏❥ ❴❏✾
ÚÞäÚ í➘ Ý➞➨ Ô➡➨➏➏➡✃ æ❮
P✳✷❍✷✻✻●❏❥ ☞✷✷✻✿
î➨❮➟➥➏✃
×➨➏Ð➧➟
✐✦✬✦❉★✥✭✭
ÞßàÜä✃ ÜáÚ❰ÞÛï❰àïäÞ✃
✟✞✟✏✌ ✱✱✱✱✱ t①❧②①③④✱①⑤ ❐❒➧➧➨➏ð❮➟➥➏➨➢➧➟❰
Ñ➏➨➨Õ➘➩➧❒➘ ➬➨➧➢Ñ➏➩❰
④✱ ⑥⑦⑧⑨ ⑩ ❶❷❸❹⑨ ❺❻ ❼❸❷⑨
➡➞➠➏ ➤➞➥➥➏➨➢ ❒❮Õ ➏Ò❰
❮❒➞➟➏ ➡➎➏ ➤➞➥➥➞➟Ð
s❽ ❚✓❝✙ ✲ ✦✦❽✭✭ ❄❾
è➧➩➫❒➏➟➡➢ ❮➡ ➡➎➏ ç➢❰
➢➫➞➟Ð ×➦➦➞➩➏ ➧➟ Ö➧➟❰
❜❽ ❿❢s✛✙ ✲ ✢✖s✘✕✜♥♥✙✕
➥❮Õ➢ ➡➎➨➧➫Ð➎ Ý➨➞➥❮Õ➢
❚✖✪✓♥✫✬ ■♥✛✥
❐➏➡Ï➏➏➟ ➡➎➏ ➎➧➫➨➢ ➧➦
✦✽ ❖✕✙✫✖♥ ✣✚✕✙✙✚
à ❮➘❒➘ ❮➟➥ Ü Ñ➘❒➘✃ ➧➨
❫s➀✙✕ ❇✓✚✩✬ ❖✢ ✧✤✽✦❆
❮➡ ➡➎➏ ➧➡➎➏➨ ➱➧➩❮➡➞➧➟➢
➱➞➢➡➏➥ ❐➏➱➧Ï➘
❉✥ ❣✓✙♥ ❇❢s✓❝s♥✚ ♦✖✕✙✲
✛❢✖✔✓♥✫ ❢✓✙♥❽ ✢✖s✘✕✜♥✲ Ù➞➡Õ ➧➦ ➤❮➷➏➨ Ù➞➡Õ✃
♥✙✕ ❚✖✪✓♥✫ ■♥✛✥
ÚÛÜÜ Ý➞➨➢➡ Ô➡➨➏➏➡✃
➤❮➷➏➨ Ù➞➡Õ✃ ×➨➏Ð➧➟
■♥➁✜✓✕✓✙✔ ✛s♥ ❜✙ ❝s✘✙ s✚
➂❉❆✦➃ ❉★✮✲★✤★✽ ✖✕ ê➟➥➏➨➢➧➟ ➬➏➨➨Õ ë
➂✽✭✭➃ ❆❁✽✲✮❁✧✤
ê➢➢➧➩➞❮➡➏➢✃ ç➟➩➘✃
âÛÜÞ Ô➘➴➘ á➡➎ Ô➡➨➏➏➡✃
❣✙✫s❢ ➄✖✥ ✭✭✭❉✽✧✭✧
Ô➫➞➡➏ âää✃
❿✜❜❢✓✔✒✙✘❽ ❈✜❢✩ ✦✬ ✽✬ å➏➥❒➧➟➥✃ ×➨➏Ð➧➟
★✭✦✧
ê➟➥➏➨➢➧➟ ➬➏➨➨Õ ë
ê➢➢➧➩➞❮➡➏➢✃ ç➟➩➘✃
èÔÔÜ➴ ÖÜÙ ÒÛÝÚ äØÕÕØÜãÜÔáá ÓÛ ÙÛ äßÖÓÔæÔÚ Øá
ÜÔçÔááÖÚÒ Øá ÜÛÓ ÔÖáØÕÒ àÖÓçßÔÙ ÖÓ ÓßØá ÓØàÔë
➽ßÔÚÔ ÖÚÔ ÜÛ ãÝÖÚÖÜÓÔÔá➴ ßÛäÔæÔÚí
❱✂ ó ● ôðö ✉✁ ù ✷ û ✄ ø ❡t✁ ùùþ åå ➘ÛÝ ☎ ÚÔ ÕØèÔÕÒ
ÓÛ ÑÔ ÓÔáÓÔÙ ÑÒ áÛàÔÛÜÔ ÓÛÙÖÒ ØÜ Ö äÖÒ ÓßÖÓ
ÒÛÝ ßÖæÔ ÜÔæÔÚ ÔÿâÔçÓÔÙë ➽ßØá Øá Ö ÕÔááÛÜ
ÒÛÝ ☎ ÕÕ çÖÚÚÒ äØÓß ÒÛÝ ÞÛÚ q ÝØÓÔ áÛàÔ ÓØàÔë
▲✂✆ óð ô ✄ ø ❡t✁ ù ✷ û ✝t✁ ùùþ åå ➘ÛÝ ☎ æÔ áÔÓ
ÒÛÝÚ áØãßÓá ÝÜÝáÝÖÕÕÒ ßØãß ÖÓ ÓßØá ÓØàÔ➴ ÑÝÓ
ÓßÖÓ ☎ á ÜÛÓßØÜã ÓÛ ÑÔ ÝÜáÔÓÓÕÔÙ ÑÒ➴ Öá ÒÛÝ ☎ ÚÔ
ÚÔÖÙÒ ÓÛ ÓÖçèÕÔ ÖÕàÛáÓ ÖÜÒÓßØÜãë
✄ ï ó P✂ ô ✝t✁ ù ✷ ûñ ♦✞✁ ùúþ åå ➘ÛÝ àÖÒ
ÑÔ áÝÚâÚØáÔÙ ÖÓ äßÛ ÖââÔÖÚá ❥ ÝáÓ ØÜ ÓØàÔ ÓÛ
âÕÖÒ Ö èÔÒ ÚÛÕÔ ØÜ ÒÛÝÚ ÖÞÞÖØÚá ÓÛÙÖÒë ➘ÛÝ ☎ ÕÕ
äÖÜÓ ÓÛ àÖèÔ ÓØàÔ ÞÛÚ áÛàÔ ßÛÜÔáÓ ÓÖÕèë
✄ ð ●✂✟✟ ðó ✂❆✄ ôñ ♦✞✁ ùùû ✠ ø ✝✁ ùúþ åå ➘ÛÝ
àÖÒ ÜÛÓ ÑÔ ÖÑÕÔ ÓÛ ÖæÛØÙÖÕÕÓÔÜáØÛÜ ÓÛÙÖÒ➴ ÑÝÓ
ÒÛÝ ☎ ÕÕ áÝÚÔÕÒ ÑÔ ÖÑÕÔ ÓÛ àØÜØàØ ♠ Ô ØÓá ÔÞÞÔçÓá ØÜ
ÓßÔ àÛáÓ ØàâÛÚÓÖÜÓ ÛÞ áØÓÝÖÓØÛÜáë
ïð P ó ✂ ï óñ ô ✠ ø ✝✁ ùùûõ ❛ ÷ ✁ ú ✶ þ åå ➘ÛÝ ☎ æÔ
ÑÔÔÜ áÓÚÝããÕØÜã ÝÜÙÔÚ ÓßÔ áÖàÔ ÖÙæÔÚáÔ çØÚå
çÝàáÓÖÜçÔá ÞÛÚ q ÝØÓÔ áÛàÔ ÓØàÔì ÓÛÙÖÒ➴ ÒÛÝ
áßÛÝÕÙ ÑÔ ÖÑÕÔ ÓÛ àÖèÔ áÛàÔ ÕÖáÓØÜã çßÖÜãÔáë
ôõõô ö ÷øùúû üýþÿ ✶
▲ ú ✁ ø ✂ ✄ ý ✶☎✆ ú ✝
ñòó ôõ ö÷øùú ûüøýýüþ
ÿ ÿ þ ÿ ú÷ ü
➬➵➩➨➴ ➘➽❒ ÒÒÒÝÜÛÐÒ
❈✡✟✟ ✉✍ ✠ ✞✑✡☛ ✡✠
✺✗✘❧✲✙✚❧✚✘✙✘✻