Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 08, 2019, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ▼✮✯✰✱✲✳ ✴✵✸✲ ❨✳ ✹✺✼✾
❚✿❀ ✮❁❂❀❃❱❀❃ ❄ ❁✱❅❀❃ ❇❊❚✲ ✿❀❃✱✸✰ ■ ❏▲
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴
♥✉❡
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
✰
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
➻➼➽ ➾ ➚➪➶➹ ➘➴➷➬➪➮➾
➱➴✃➪❐ ❒❮❰
ÏÐÑÒ
ÓÔÔÕÓÖÔ
ÓÔÔÐ×ÔØÙ×
ÔÙ ÚÙÛÕ ÓÜÝ
Þßß àáâãäåæ
çè é àáêãëêì
í í í í í í í í íí í
îïðñ é òóïïòô ôõïèé
ïöéï ÷ôïñ
øùú èôñûòïñü
ííííííííí
ýéþô ÿçûè éß
❙ ✁ åã á ✂
❢✄☎ ✆✝ ✞✟✠✠✞✡ ✆✝
✩☛ ✡☞✠☎✆✌
❆✍✍✎✏✑✒✓✑✔ ✕✓✖✗
✐✘ ✙✚✛✜✢ ✣✐✤✥ ✐✦ ✚✧✧✜★✤✐✘✪
✚★★❛✐✧✚✤✐✫✘✦ ✬✫✢ ✚
P✭ ✮✫✫✛✛✜✜★✜✢✯
✢✜✧✜★✤✐✫✘✐✦✤r ✰✱★✜✢✐✜✘✧✜
✐✦ ★✢✜✬✜✢✢✜✲r P✚✥ ✢✚✘✪✜
✐✦ ✬✢✫✳ ✴✵✶ ✷ ✴✸✹✯✺✢ ✻✼✰
P❛✚✘ ✬✫✢ ✸✹ ✺✢✯✽✛ ✽✐✤✺
✦✫✳✜ s✚✢✐✚✮✐❛✐✤✥r
✙✜✘✜✬✐✤✦ ✐✘✧❛❇✲✜ ★✚✐✲
✤✐✳✜ ✫✬✬ ✚✘✲ ✢✜✤✐✢✜✳✜✘✤
★❛✚✘ ✽✐✤✺ ✳✚✤✧✺r P❛✜✚✦✜
✦✜✘✲ ✢✜✦❇✳✜✦ ✤✫
✪✚✦❛✐✘✧★✚✦❣✪✳✚✐❛r✧✫✳ ✫✢
✲✜❛✐s✜✢ ✤✺✜✳ ✐✘ ★✜✢✦✫✘ ✚✤
✸✶✶✹ ✙✢✫✚✲✽✚✥ ✾✤✢✜✜✤ ✐✘
✙✚✛✜✢ ✣✐✤✥r P❛✜✚✦✜ ✧✚❛❛
✶✿✵✷✶✸❀✷❁✿❂✵ ✚✘✲ ✚✦✛
✬✫✢ ❃✫✮ ✐✬ ✥✫❇ ✺✚s✜ ✚✘✥
q❇✜✦✤✐✫✘✦
➻➼➽ ➾ ➚➪➶➹ ➘➴➷➬➪➮➾
➱➴✃➪❐ ❒❮❰
➻➼➽ ➾ ➚➪➶➹ ➘➴➷➬➪➮➾
➱➴✃➪❐ ❒❮❰
❄❅❈❉❊ ❋●❍■■❏ ❑▲▼◆
ÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚ
❇✖✗✘✙ ✚✛✜✢✣✤
❚❖▲◗❚ ❘❯ ❝❱❲❲❳❨❩❬❭ ❪❝◆
ÛÜÝÞßàáàâ ãäàåÜ
✥✦✖✢✢✘✙
æäÞÜàçèåßà
❝❳❫❩❘❨❴ ❪❫❫❬❘❝❪❩❘❵❨❯
❜❵❲ ❞❱❯ ❑❲❘❡❳❲❯ ❜❵❲ ❩t❳
✧★✪✫✬ ❈✭✮✯✰✱ ✐✲ ★❛❛✫✳✰✴
❑❘❯❩❲❘❝❩❤ ❥❵❯❩❘❨❴ ✇❘❬❬ éáêÜà ëßäìíâ îÜáïíð ✐✯✵ ★✳✳✷✐❛★✰✐✭✯✲ ❢✭✬ ★
❲❳❦❪❘❨ ❵❫❳❨ ❱❨❩❘❬ ñÜÞíò èå áóóÜÞíèìô áÞõ ✸✷★✯✯✫✬ ✰t✬✭✮✵t ❏✮✷✱
❜❘❬❬❳❧❤ ♠❵❲ ❩t❳ ❪❫❫❬❘❝❪◆ Þïèóáíèßìå ößà íðÜ Þßåèõ ✹✺✻ ✼✺✹✽ ✭✬ ✮✯✰✐✷ ❢✐✷✷✫✾✿
❩❘❵❨ ❫❲❵❝❳❯❯♣ ❫❬❳❪❯❳ íèßì ßö á ÛÜÝÞßàáàâ÷ ❚t✐✲ ✐✲ ★ ❢✮✷✷✴✰✐❀✫ ✳✭✲✐✴
❴ ❵
❩ ❵ øìõëáïï ãäàåÜ æäÞÜàçèõ ✰✐✭✯ ❁✐✰t ✫❡❛✫✷✷✫✯✰
t❩❩❫❯♥♦♦✇✇✇❤✉❪✈◆
åßà áìùúßà ëßÝÝäìèíâ ❜✫✯✫❢✐✰✲✿ ❚t✫ ✲★✷★✬✱
❳❲①②❝❪❲❳❳❲❯❤❵❲❴ ❵❲ ❝❵❨◆ îÜáïíð ãäàåÜò ÛðÜ Þßõ ✬★✯✵✫ ✐✲ ❂❃✻❄✺✽✴❂❄✻✹❄❅
❩❪❝❩ ◗❪❩t❭ ③❪❲❩❘❨ ❪❩ åèí èß ì û èïï Þ áâ ✳✫✬ ❀✭✯✰t✿ ❚t✐✲ ✳✭✲✐✴
üýýòþÿúðàò õ ü ✩ ýò ✩ ÿúðàò ✰✐✭✯ ✳✬✭♣✐✾✫✲ ★✲✲✐✲✴
❝❪❩t❭❤❦❪❲❩❘❨④✉❪✈❳❲❯❧❤
❵❲❴
❵❲
❝ ❪ ❬ ❬ ñø ❉ ò ßà áùùèíèßìáï èìõ ✰★✯❛✫ ✐✯ ✷★✯✾ ✮✲✫ ✳✷★✯✴
①⑤⑥◆①⑦⑤◆⑦⑦⑧⑨ ⑩❶❩❤ ößàÝáíèßì ßà íß áÞÞïâ÷ ✯✐✯✵✻ ✾✫♣✫✷✭✳❀✫✯✰ ★✯✾
⑥⑨⑨⑤❤
ÞïÜáåÜ óßìíáóí ❲ ßàê ③✭✯✐✯✵✿ ❋✭✬ ★✾✾✐✰✐✭✯★✷
æßäàóÜ øàÜôßì áí ✐✯❢✭✬❀★✰✐✭✯ ✭✬ ✰✭ ★✳✴
✳✷✱✻ ✳✷✫★✲✫ ❛✭✯✰★❛✰ ✰t✫
✶✁ þ ✁ ñÜûÜâ ❆ çÜìäÜ÷
❷❸❹❺❻ ❼❽❾❿❿➀ ➁➂➃➄ éáêÜà ëèíâ÷ ø ❖ ò ßà çèåèí ❙✰★✰✫ ❊❀✳✷✭✱❀✫✯✰ ●✫✴
➅➆➂➇➅ ➈➉ ➊➋➌➌➍➎➏➐➑ ➒➊➄ ✇✇✇✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✌✂✠✞✍
★✰ ✹❍■❍
➊➍➓➏➈➎➔ ➒➓➓➐➈➊➒➏➈→➎➉ P✠✎✏☞✏✠☛ ✇✏✑✑ ✞✝r☎✏☛ ✳★✬✰❀✫✯✰
●✫❁✫✱ ❑♣✫✯✮✫✻ ✧★✪✫✬
➣→➌ ➒ ➃➋↔↔➍➌ ↕➒➏➙ ✠♦✝☛ ✡☛☞✏✑ ✒✏✑✑✝✓✂ ✔✔✕
❈✐✰✱✻ ▲▼ ✭✬ ♣✐✲✐✰
➅➋➏→➌➛ ➇➐→➉➈➎➔ ➜➒➏➍ ➈➉
❁❁❁✿❜★✪✫✬❛✭✮✯✰✱✿✭✬✵✿
➝➋➐➑ ➞➟➠ ➟➡➞➢ ➒➏ ➤➥➡➡
✧★✪✫✬ ❈✭✮✯✰✱ ✐✲ ★✯
➓➛↔➛ ➦→➌ ➏➙➍ ➒➓➓➐➈➊➒➄
✫◆✮★✷ ✭✳✳✭✬✰✮✯✐✰✱ ✫❀✴
➏➈→➎ ➓➌→➊➍➉➉➠ ➓➐➍➒➉➍
✳✷✭✱✫✬✿
➔→ ➏→ ➛
➧➨➩➫➭➯ ➲
ïðññ
➳➨➭➫➫➭➵➸➺➭➻ ➺➭ ➳➺➼➽➨➳➽
◗◗❘ ❯ ❱❳❨❩ ❬❭❪❫❳❴
➾➨➽➚➪ ➶➨➭➽➹➼ ➨➽
❵❪❝❞❪ ❣❞❤
òóôõö÷øõøô÷ô
➳➨➽➚➪➸➘➨➭➽➹➼➴➧➨➩➫➭➵➷ ➸
❥❦❧ ♠♥ qs✉s✈① ②④✉ ⑤
➺➭➻
➺➭
➳➨➬➬
⑥✉④⑦⑧ ⑨s②⑩
➯➮➱✃➯❐➮✃❐❐❒❮ ❰Ï➽➸
ùú
❶④④✉❷s✈⑤❸④✉❹
➱❮❮➮➸
❙◆❖◗ ❘❳◆❩ ◆❬❖ ✇❩❭❪❫ ❩❴
❵❪❜❞❞❘❴❘❖❫ ❜❫❢❖❭◆❘❞❘❳❣❥
✇❬❖❭❖ ②❩❦♠❪❪ ❴❘❳❫ ✉❦❞◆
❜✈❩❦◆ ❜❳②◆❬❘❳❣ ②❩❦ ①❜②
✈❖ ❪❩❩③❘❳❣ ❴❩❭④
→➣↔↕➙➛➜ ➝➞➟➛ ➠➜ ➡➢➥➦
➛➣➞➧ ➨➩➧➫➭↕➙➛ ➯➲ ➳➵➸➺➺➻ ➼➽➺➾➸➚
➨➪➚➶ ➵➪➾➻➲➜ ➲➪➹➻➚➸➲➪➹➵➘➴➹➺➜ ➸➶➸➚➷➸➵➽➬➻➶➾
➮➹➽➵➸ ➱➽✃➽➪➶➻➚➲❐ ➲➪➹ ➻➚➸ ➻➯➺➸ ➵➪ ✃➸➽❒➸ ➻➶
➪❮❮➪➚➵➹➶➽➵➲ ➻➶➾ ➸❰❮➺➪➽➵ ➽➵ ➴➪➚ ➻➺➺ ➽➵Ï✃ Ð➪➚➵➘ ÑÑ
Ð➘➽➺➸➜ ➻➵ ➵➘➸ ✃➻Ò➸ ➵➽Ò➸➜ Ò➻➽➶➵➻➽➶➽➶➷ ➴➻➽➚ ➻➶➾
➘➪➶➸✃➵ ➽➶➵➸➚➻➬➵➽➪➶✃ Ð➽➵➘➻➺➺➵➘➪✃➸ Ð➘➪ Ò➻➲➯➸
➪➶ ➲➪➹➚ ✃➽➾➸ ➪➚ Ð➘➪ Ò➻➲ ➯➸ ➬➪Ò❮➸➵➽➶➷
➻➷➻➽➶✃➵ ➲➪➹Ó ➩➶➾➸➸➾➜ ➲➪➹ ➻➚➸ ➶➪➵➘➽➶➷ ➽➴ ➶➪➵
➸➮➹➽➵➻➯➺➸ ➻➶➾ ➴➻➽➚ ➽➶ ➲➪➹➚ ➵➚➸➻➵Ò➸➶➵ ➪➴ ➪➵➘➸➚✃
ÑÑ ➻➵ Ð➪➚Ô➜ ➻➵ ❮➺➻➲ ➻➶➾ ➽➶ ➵➘➸ ➬➪Ò➴➪➚➵ ➪➴ ➲➪➹➚
➪Ð➶ ➘➪Ò➸Ó ➛➪➹ ➻➚➸ ➶➸➱➸➚ ➪➶➸ ➵➪ ➸❰❮➸➬➵ ➵➪
➚➸➬➸➽➱➸✃➪Ò➸➵➘➽➶➷ ➴➪➚ ➶➪➵➘➽➶➷❐ ➲➪➹ Ô➶➪Ð ➵➘➻➵
➻➾➱➻➶➬➸Ò➸➶➵ ➽➶ ➵➘➽✃ Ð➪➚➺➾ ➽✃ ➵➘➸ ❮➚➪➾➹➬➵ ➪➴
➾➸➾➽➬➻➵➽➪➶ ➻➶➾ ➘➻➚➾ Ð➪➚ÔÓ ➛➪➹ ➬➻➶ ➯➸ ➮➹➽➵➸
➮➹➽➚Ô➲➜ ➻➶➾ ✃➪Ò➸➵➽Ò➸✃ ➲➪➹➚ ➯➸➘➻➱➽➪➚ ➽✃
➹➶➪➚➵➘➪➾➪❰ ➪➚ ➹➶➸❰❮➸➬➵➸➾ ÑÑ ➯➹➵ ➵➘➪✃➸ Ð➘➪
Ô➶➪Ð ➲➪➹ ➯➸✃➵ ➘➻➱➸ ➬➪Ò➸ ➵➪ ➸❰❮➸➬➵ ➵➘➸ ➹➶➸❰Ñ
❮➸➬➵➸➾ ➴➚➪Ò ➲➪➹Ó
➫➞Õ➳↕➙➛➜ ➝➞➟➛ ➦
Ö×ØÖÙÚ ÛÜÝÞß àáâÜÝãä ààå ÑÑ ➛➪➹ Ò➹✃➵
➯➸ Ð➽➺➺➽➶➷ ➵➪ ➺➪➪Ô ➻➵ ➵➘➽➶➷✃ ➽➶ ➻ ➴➻➚ Ò➪➚➸
➾➸➵➻➽➺➸➾ Ð➻➲ ➵➘➻➶ ➹✃➹➻➺ ➵➪➾➻➲Ó ➼➘➻➵ ➘➻❮Ñ
❮➸➶➸➾ ➲➸✃➵➸➚➾➻➲ Ð➽➺➺ ➽Ò❮➻➬➵ Ð➘➻➵ ➘➻❮❮➸➶✃
➵➪➾➻➲➜ ✃➹➚➸➺➲Ó
❻❼❽❾❿➀➁ ➂➃➄➀ ➅➁ ➆➇➈➉
➻➼➽ ➾ ➚➪➶➹ ➘➴➷➬➪➮➾
➱➴✃➪❐ ❒❮❰
òóôõòûøõø÷üø
ýù þñðÿ ✥
ð ❛✁
æÙç ÛÜÝãä àèâ×Ýéê ààå ÑÑ ➛➪➹ Ò➻➲ ➴➽➶➾
➲➪➹➚✃➸➺➴ ❮➹➺➺➸➾ ➽➶ Ò➪➚➸ ➵➘➻➶ ➪➶➸ ➾➽➚➸➬➵➽➪➶
➵➪➾➻➲ ➯➲ ✃➪Ò➸➪➶➸ Ð➘➪ ➾➪➸✃➶Ï➵ ➹➶➾➸➚✃➵➻➶➾
➘➪Ð ➽➶➱➪➺➱➸➾ ➲➪➹ ➚➸➻➺➺➲ ➻➚➸ ➽➶ ➪➵➘➸➚ ➵➘➽➶➷✃Ó
ëìÚíç Û×Ýéê àèâîßïðê ààå ÑÑ
ñ➪Ò❮➺➽➬➻➵➽➪➶✃ ➬➻➶ ➯➸ ➸❰❮➺➻➽➶➸➾ ➯➲ ➾➻➲Ï✃ ➸➶➾➜
➯➹➵ ➪➶➺➲ ➻➴➵➸➚ ➲➪➹ ❮➹➵ ➽➶ ➻ ➺➪➵ ➪➴ ➸➴➴➪➚➵ ➵➪ ➴➽➷Ñ
➹➚➸ ➪➹➵ ò➹✃➵ ➸❰➻➬➵➺➲ Ð➘➻➵ Ð➸➶➵ Ð➚➪➶➷Ó
æìóÚ× Ûîßïðê àèâçôðê ààå ÑÑ ➛➪➹ Ò➻➲ ➯➸
✃➹➚❮➚➽✃➸➾ Ð➘➸➶ ➵➘➸ Ð➸➻➵➘➸➚ ➚➸➴➹✃➸✃ ➵➪ ➬➪➪❮Ñ
➸➚➻➵➸ ➵➪➾➻➲Ó ➛➪➹ ➬➻➶ Ò➻Ô➸ ➪➶Ñ➵➘➸Ñ✃❮➪➵
➻➾ò➹✃➵Ò➸➶➵✃➜ ➘➪Ð➸➱➸➚➜ ➻➶➾ ✃➸➸ ➵➘➽➶➷✃
➵➘➚➪➹➷➘Ó
îÖçÚõìç Ûçôðê àèâØö÷ê àáå ÑÑ ➛➪➹ Ò➹✃➵
Ð➪➚Ô ➘➻➚➾ ➵➪ ❮➚➸❮➻➚➸ ➴➪➚ ➻ ➬➪Ò➽➶➷ ➸➴➴➪➚➵ ➵➘➻➵
➲➪➹ ✃➹✃❮➸➬➵ Ð➽➺➺ ➯➸ Ò➪➚➸ ➾➽➴➴➽➬➹➺➵ ➵➘➻➶ ➪➵➘➸➚✃
➻➚➸ ➻➶➵➽➬➽❮➻➵➽➶➷Ó ➙✃Ô ➮➹➸✃➵➽➪➶✃ø
î×íìùù×Úìúî ÛØö÷ê ààâûßôê àáå ÑÑ ➫➘➸
➾➽➴➴➸➚➸➶➬➸ ➯➸➵Ð➸➸➶ ü✃➸➸Ò✃ý ➻➶➾ ü➽✃ý Ð➽➺➺ ➯➸
➱➸➚➲ ➬➺➸➻➚ ➵➪ ➲➪➹ ➵➘➚➪➹➷➘➪➹➵ ➵➘➸➾➻➲➜ ➻➶➾ ➲➪➹
Ò➻➲ ➘➻➱➸ ➵➪ Ò➻Ô➸ ➽➵ ➬➺➸➻➚ ➵➪ ➵➘➪✃➸ ➻➚➪➹➶➾
➲➪➹Ó
Ö×õÚìÖçÚØ Ûûßôê ààâÜþÞêáÿå ÑÑ ➛➪➹ ➻➚➸
❮➺➻➶➶➽➶➷ ➵➪ ➷➪ ➴➻➚➵➘➸➚ ➵➪➾➻➲ ➵➘➻➶ ➲➪➹ ➵➘➽➶Ô
Ò➻➲ ➯➸ ➚➸➮➹➽➚➸➾➜ ➯➹➵ ➵➘➻➵Ï✃ ➷➪➪➾ ➚➸➻✃➪➶➽➶➷❐
ù ♦ ú
❺❻❼ ❽❾❼❿➀➁ ➂➀➃➄❻
➅➃➄❻➀❾➆➄➇ ➆➈ ❾❼➉❾➃➆➄➆➁❿
➊➀❾ ➋ ➌❼❾➍➋➁❼➁➄ ➎❾➀➃➌
➏➆➊❼ ➐➀➀❾➑➆➁➋➄➀❾ ➒ ➋➄
➄❻❼ ➓➆➔❼❾→❼➁➑ ➂➀➃➄❻
❺❾➋➁➈➆➄➆➀➁ ➣❾➀❿❾➋➍ ➆➁
➏➋ ➎ ❾➋ ➁ ➑❼ ↔ ↕➋ ➙➋ ❾➇
➛➜➝➞➟➠➡➛➢➝➤➞➟ ➌❼❾
➍➀➁➄❻➝ ➥❽➦↔ ➧➀➨
➉➙➀➈❼➈ ➠➩➡➞➫➡➒➠➞➭↔ ➯➀❾
➍➀❾❼ ➆➁➊➀ ➋➁➑ ➄➀ ➋➌➌➙➇➝
➌➙❼➋➈❼ ➔➆➈➆➄ ➀❾❼❿➀➁➡
➲➀➨➈↔➀❾❿ ➋➁➑ ➈❼➋❾➉❻
➳➓➦➵➡➞➢➤➟➟➸↔ ❽➂➅ ➆➈
➋➁ ➦➦❽ ➋➁➑ ➅➊➊➆❾➍➋➡
➄➆➔❼ ➅➉➄➆➀➁ ➦➍➌➙➀➇❼❾↔
➊➋ ➌➍➎➏➏➐ ➑➒➏➓➎➔
➲➪➹ Ò➻➲ ➯➸ ➾➸➺➻➲➸➾ ✃➪Ò➸Ð➘➻➵ ➽➶ ➵➘➸ ➾➻➲✃ ➵➪
➬➪Ò➸Ó
× ❆ ú×Úìúî ÛÜþÞê à ✷ â ß ❡ ê á ✶ å ÑÑ ➛➪➹ ➻➚➸
➸➻➷➸➚ ➵➪ ✃➸➸ Ð➘➸➚➸ ➵➘➸ ➬➹➚➚➸➶➵ ➚➪➻➾ ➺➸➻➾✃➜ ➯➹➵
➲➪➹ Ò➹✃➵➶Ï➵ ➾➪ ➻➶➲➵➘➽➶➷ ➵➘➻➵ ➵➻Ô➸✃ ➹➶➾➹➸
➻➾➱➻➶➵➻➷➸ ➪➴ ➻➶➲➪➶➸ ➻➚➪➹➶➾ ➲➪➹Ó
õìîÖÙî Û ß ❡ ê áÿâ ✁ þ ✂ ô ✄ à ✷ å ÑÑ ➛➪➹ ➻➚➸
➸➻➷➸➚ ➵➪ ➷➸➵➵➘➽➶➷✃ ➾➪➶➸➻✃ ➮➹➽➬Ô➺➲ ➻✃ ❮➪✃✃➽➯➺➸
ÑÑ ➯➹➵ ➽➵Ï✃ ➻➺➺ ➚➸➺➻➵➽➱➸ø ➫➪➾➻➲➜ ➶➪➵➘➽➶➷ ➽✃ ➺➽Ô➸➺➲
➵➪ ➘➻❮❮➸➶ ➱➸➚➲ ➴➻✃➵ ➻➵ ➻➺➺Ó
×ÚìÙî Û ✁ þ ✂ ô ✄ àáâ×ï ✂✐ ã áÿå ÑÑ ➛➪➹ ➘➻➱➸ ➻
➬➸➚➵➻➽➶ ➻➾➱➻➶➵➻➷➸➪➱➸➚ ➵➘➸➬➪Ò❮➸➵➽➵➽➪➶ ➵➪➾➻➲➜
➯➹➵ ➲➪➹ Ò➹✃➵➶Ï➵ ➵➻Ô➸ ➽➵ ➴➪➚ ➷➚➻➶➵➸➾ ➪➚ ✃➮➹➻➶Ñ
➾➸➚ ➽➵ ➽➶ ➻➶➲ Ð➻➲Ó ➳➵➻➲ ➴➪➬➹✃➸➾ø
ù×úÚúîÛ×ï ✂✐ ã à ✷ â ✁ þä à ✷ åÑÑ ➛➪➹ Ò➻➲ ➯➸
➚➸➹➶➽➵➸➾ Ð➽➵➘ ✃➪Ò➸➪➶➸ Ð➘➪ ➷➸➵✃ ➵➘➸ ➯➸✃➵ ➪➹➵
➪➴ ➲➪➹ ➽➶ ➸➱➸➶ ➵➘➸ Ð➪➚✃➵ ✃➽➵➹➻➵➽➪➶✃Ó ➛➪➹➚
➸❰➬➽➵➸Ò➸➶➵ ➺➸➱➸➺ ➽➶➬➚➸➻✃➸✃ ➷➚➸➻➵➺➲ ➵➪➾➻➲Ó
íÙ ✁ ìØì Û ✁ þä àáâÜÝÞß à ✷ å ÑÑ ➛➪➹ Ò➻➲
➘➻➱➸ ➵➚➪➹➯➺➸ ➬➪Ò❮➺➸➵➽➶➷ ✃➽Ò❮➺➸ ➵➻✃Ô✃ ➵➪➾➻➲
➯➸➬➻➹✃➸ ➲➪➹ ➻➚➸ ✃➪ ➽ÒÒ➸➚✃➸➾ ➽➶ ➸➱➸➶➵✃ ➵➘➻➵
➻➚➸ ➵➪➪ ➬➪Ò❮➺➽➬➻➵➸➾Ó ➳➵➚➽Ô➸ ➻ ➯➻➺➻➶➬➸Ó
✭☎✆✝✞✟✠✡☛ ❋☞r ✌✍✎✏☞r✎✑✒ q✓✌✔✏✎☞♦✔s ♣✒✌✑✔✌ ❝☞♦✏✑❝✏ ❍☞✒✒✎✌ ❲✌✔✏r✎♦♥ ✑✏ ❤✕✌✔✏r✎♦♥✖
✑❛✓♦✎✗✌r✔✑✒❧❝☞❛❧✘
❈✟P✙✠✝●❍✞ ✚✛✜✢ ❯✣✝✞☎✆ ❋☎✤✞❯✠☎ ✡✙✣✆✝❈✤✞☎s ✝✣❈❧
✆✝✡✞✠✝❉❯✞☎✆ ❉✙ ✤✣✆✠☎❲✡ ✥❈✥☎☎✦ ✡✙✣✆✝❈✤✞✝✟✣ ❋✟✠❯❋✡
✜✜✧✛ ❲✑✒♦✓✏✡✏❧s ❑✑♦✔✑✔ ❈✎✏ts ✥✟ ✻★✜✛✻✩ ✽✛✛✪✚✫✫✪✻✬✧★
◗◗❘ ❯ ❱❳❨❩ ❬❭❪❫❳❴
❵❪❝❞❪ ❣❞❤
➺➻ ➺➼ ➽➾➚➪➶➹➽➚ ➘➴➷➬➮
➱✃ ❐❒❮❰ Ï Ð Ñ ÒÓ➴
ÔÕÖ×ØÙØÚ Û❰Ü ÝÏ ✃Þ➮
ßà❰á✃Ü ➘â❰Þ✃➱❒❮❐ ã✃àß
✃ä❐✃ß❒✃âÚ ❰Ü ✃Þßà❰á➮
Þ✃Ï❒ Ýå✃Ï❐á ❒❰ ßÜ❮Ï❒
❰Ü ❐❮Ü❐➷àÝ❒✃ ❰Ü ❐Ý➷➱✃ ❒❰
➬✃ ßÜ❮Ï❒✃â ❰Ü ❐❮Ü❐➷àÝ❒✃â
ÝÏá ➱❒Ý❒✃Þ✃Ï❒Ñ Ýâæ✃Ü➮
❒❮➱✃Þ✃Ï❒ ❰Ü ß➷➬à❮❐Ý➮
❒❮❰ÏÑ ❰Ü ❒❰ ➷➱✃ ÝÏá
Û❰ÜÞ ❰Û Ýßßà❮❐Ý❒❮❰Ï Û❰Ü
✃Þßà❰áÞ✃Ï❒ ❰Ü ❒❰
ÞÝç✃ ÝÏá ❮Ïè➷❮Üá ❮Ï
❐❰ÏÏ✃❐❒❮❰Ï é❮❒ã ßÜ❰➮
➱ß✃❐❒❮æ✃ ✃Þßà❰áÞ✃Ï❒
éã❮❐ã ✃äßÜ✃➱➱✃➱ â❮➮
Ü✃❐❒àá ❰Ü ❮Ïâ❮Ü✃❐❒àá ÝÏá
à❮Þ❮❒Ý❒❮❰ÏÑ ➱ß✃❐❮Û❮❐Ý❒❮❰Ï
❰Ü â❮➱❐Ü❮Þ❮ÏÝ❒❮❰Ï Ý➱ ❒❰
ÜÝ❐✃Ñ Ü✃à❮å❮❰ÏÑ ❐❰à❰ÜÑ
➱✃äÑ Ýå✃ ❰Ü ÏÝ❒❮❰ÏÝà
❰Ü❮å❮Ï ❰Ü ÝÏá ❮Ï❒✃Ï❒ ❒❰
ÞÝç✃ ÝÏá ➱➷❐ã à❮Þ❮❒Ý➮
❒❮❰ÏÑ ➱ß✃❐❮Û❮❐Ý❒❮❰Ï ❰Ü
â❮➱❐Ü❮Þ❮ÏÝ❒❮❰ÏÑ ➷Ïà✃➱➱
➬Ý➱✃â ➷ß❰Ï Ý ➬❰ÏÝ
Û❮â✃ ❰❐❐➷ßÝ❒❮❰ÏÝà è➷Ýà❮➮
Û❮❐Ý❒❮❰Ï×
êëìí îìïðñíòóíô õñ
ö÷óíò öñø ùòïú
ûüýþÿý Pý ÿ ✁ý ✂✄ý☎ ✆✝
þ❛❛✁ýÿÿ ✆✝ ✁ ✁ýÿ rýÿ
t✄þt t✄ý þ❛❛✁ýÿÿ ✐ÿ
❝✝r✞üýtý ✂✐t✄ þüü ✐☎✟
❢✝✁rþt✐✝☎ ✁ý✠ ✐✁ý❛✡ ✐☎✟
❝ ü ❛✐☎☛
t✄ ý
ö÷óíò öñø ◆☞✌✍ìî✎
❚✄✐ÿ ✐ÿ t✄ý ✝☎ü✆ ✂þ✆
✂ý ✄þ❤ý ✝❢ rþ♠✐☎☛
ÿ ✁ý ✆✝ ✁ ✁ýÿ rý
☛ýtÿ t✝ t✄ý ✞✁✝✞ý✁
✞üþ❝ý♣
✏✑✒✓✔✕✖✗✓ ✑✒✕❖✑✏
✘✙✚✛✜✢ ✣✤✥✦✧✜★ ✜✦ ▲✥
●✤✥✦✩✪ ✜✧ ✤✪✢✤✙✜★✜✦✫ ✬✭✤
✥ ✣✤✥✦✧✜★ ✮✯✪✤✥★✜✭✦✧
❆✧✧✜✧★✥✦★✰ ❯✯ ★✭ ✹✱
✲✭✙✤✧ ✯✪✤ ✇✪✪✳✴ ✥★
✵✶✷✰✸✶ ✯✪✤ ✲✭✙✤✰ ✺✪✦✪✻
✬✜★✧ ✜✦✢✛✙✩✪ ✲✪✥✛★✲ ✥✦✩
✩✪✦★✥✛✴ ✈✥✢✥★✜✭✦ ✥✦✩
✧✜✢✳ ✛✪✥✈✪✴ ✥✦✩ ✤✪★✜✤✪✻
✼✪✦★ ✽✇✲✪✦ ✪✛✜✫✜✚✛✪❡✰
❉✙★✜✪✧ ✜✦✢✛✙✩✪ ✧✢✲✪✩✻
✙✛✜✦✫ ★✤✥✦✧✜★ ✩✜✧✯✥★✢✲✻
✜✦✫✴ ✢✭✼✯✜✛✜✦✫ ✩✥✜✛❞ ✤✪✻
✯✭✤★✧✴ ✥✦✩ ✼✭✦✜★✭✤✜✦✫
✼✥✜✦★✪✦✥✦✢✪ ✧✢✲✪✩✻
✙✛✪✧✰ ▼✙✧★ ✯✥✧✧
✯✤✪✻✪✼✯✛✭❞✼✪✦★ ✩✤✙✫
★✪✧★ ✥✦✩ ✢✤✜✼✜✦✥✛ ✲✜✧✻
★✭ ✤ ❞
✚✥✢✳✫✤✭✙✦✩
✢✲✪✢✳✰ ✘✭✧✜★✜✭✦ ✇✜✛✛ ✜✦✻
✢✛✙✩✪ ✭✦✻✫✭✜✦✫ ✤✥✦✩✭✼
✩✤✙✫ ★✪✧★ ✧✪✛✪✢★✜✭✦✧✰
❆✯✯✛✜✢✥★✜✭✦✧ ✥✦✩ ❥✭✚
✩✪✧✢✤✜✯★✜✭✦ ✥✈✥✜✛✥✚✛✪
✥★
✭✦✛✜✦✪
✇✇✇✰✢✢✦✭✰✭✤✫ ✴ ✭✤ ✥★
❲✭✤✳✧✭✙✤✢✪ ✮✤✪✫✭✦✰
❆✯✯✛✜✢✥★✜✭✦✧ ✼✙✧★ ✚✪
✤✪★✙✤✦✪✩ ★✭ ❲✭✤✳✻
s✾✿❀❁❂❃ ❈❄✾s❂s ❏✿❄❅ ❇❊
❋❍■❑ ◗❘ ❙❱❍❍❳❨❃ ❩❬❩❃
❭❪❫❴❵❜ ❪❣❴❵❜ ❦❧♥♦q
✉①②♦③④⑤♦♥ ⑥③❧⑦③①⑧ ⑨④
④♦♦⑩⑨❶⑦ ① ❷♦③⑧①❶♦❶②❸
❹❺qq ②⑨⑧♦❸ ❻❺①q⑨❹⑨♦♥ ❼❽❾
♦❿❺②⑨➀♦ ➁⑨③♦❿②❧③ ②❧ ➂♦
⑤❧❺④♦♥ ⑨❶ ➃① ➄③①❶♥♦➅
➆❶②♦③♦④②♦♥ ❷①③②⑨♦④ ❿①❶
⑦❧ ②❧ ➇➇➇➅⑦③⑧➇➅❧③⑦
①❶♥ ③♦②③⑨♦➀♦ ②⑤♦ ❷❧④⑨❾
②⑨❧❶ ♥♦④❿③⑨❷②⑨❧❶ ①❶♥
⑤❧➇ ②❧ ①❷❷q➈➅ ➉❷❷q⑨❿①❾
②⑨❧❶ ♥♦①♥q⑨❶♦ ⑨④ ➊❺q➈
➋➋❸ ➋➌➍➎❸ ➂➈ ➏➐➌➌ ❷➅⑧➅
➆❹ ➈❧❺ ⑤①➀♦ ①❶➈ ❻❺♦④❾
②⑨❧❶④❸ ❷q♦①④♦ ❿❧❶②①❿②
➑❺④①❶ ➒❧➂♦③②④ ①② ④③❧➂
♦③②④➓❿❧➅➇①qq❧➇①➅❧③➅❺④
❧③ ➏➔➍❾➔➋→❾➔➏➔➣➅
❹❺❺
❞❡ ❢❡❣ ♥❤❤✐ ❥❤❦❧
✇♦♣❥ ②qrs ②✉s✐ ①✉s❤③
④❤ ⑤q✇⑥ ✇❤❤✐⑥
♣s♦⑤⑥ ❧❦✉♥♣⑥ s✉⑦❤ ✉♥✐
⑧❤♥❤s✉❦ ②✉s✐ ①❦❤✉♥r❧⑨
⑩✉❦❦ ❶❷❸❹❺❻❼❹❽❺❼❾
➽➬Ý➾ ➾ÞÔ➪➚ Ý➬➘➾Üß
à➾Ö➼×➾➪➼➾➽ ➚➪➾ Ý➚Õ➾
áÛ➽Ô Ô➹➪➾➾ Õ➚Ü➽ ➚
â➾➾ãÙ
ä➷ Ü➬Û ➚➪➾ ➼➘Ô➾➪➾➽Ô➾Õ
➚➘Õ â➬ÛÖÕ Ö➼ã➾ Ý➬➪➾
➼➘➷➬➪Ý➚Ô➼➬➘ ØÖ➾➚➽➾
➶➬➘Ô➚➶Ô Ô➹➾
å➼➪➶ÛÖ➚Ô➼➬➘
ààá â ãäåæçèåå éêâ
êëìíäçæíæèå
à➾Ø➚➪ÔÝ➾➘Ôæ
➚Ô çèéêëìíêíéìéÙ
îïððñîòðð
ó ôõö÷ø
ùúûüýüúûüúþ
ÿ ❝ úþ ✁ ÿþ ❝ ✂✁ úþüû ✄
P❝ þüúþ ☎✁✆ ý ❝✝☎ þ ❝✝
✩✞✟✟ þ ❝ ✩✠✟✟ ✁ ✡❝ úþ ☛
✂☛ üú ✇❝☞ ûü ✆☎✌ ü ✍☛ ü
❖✎✏ ü ✌ ü ☎ ú þ ☛ ü
✑✒✓✔ ✕✒✖✒✓✗ ✘✙
▲✚ ✛✜✚✢✣✤✳
❨❝☞ ❝ ✆✇
✁✝ ✂
☛❝☞ ✏ ❤❝
✁✇✥
❲
✏ ✁✇ ✫
ú úüüû ü
úû
üûúü û
❋ ☎ û ✁✇ ✁✝ þü ú ❝❝ ú ✏✳ ✦✁✆✆
✺✠✧★✪✬✞★✞✧✬✧ ❝
✏ ❝ ✎✇ ❝☞ ❝✝✝☎
ÿü
þ ý
✁ úû ✝☎✆✆ ❝☞ þ ✁ ú
ùúûüýüúûüúþ
✦❝ úþ ✁ ÿþ ❝ ✝❝ ✡✳
îï ð ñòóôõ ö÷øùúû
❙ þõôÿú÷õû
❋❊◆❈❊
✁✂✄☎✆ ✝ ✁✞☎✟✠ ✡✟✠☛
☞✌✍ ✎✏✑✒✓✔✕✎✓✖✏✑✗✘✌✙✏✚✌✛✒
☛❑✜ ✁✢✣✤✥✣ ✁✦✧★✤✣✩✪✤❑✦✧
✺✫✬✭✺✬✮✭✯✰✱✲
●✳✴✵✶ ✳✴✷✴✳✴✸✹✴✻
✼✼✽✾ ✿❀❁❀❂
üôõýþÿô
❃❄❅❆❇❉❍ ❅❆❆❉
❨❅■■❏❉ ❏❆▲❉❄❏▼❄ ❖
❉P▲❉❄❏▼❄ ◗❅❏❆▲❏❆■❘
❚❯❱❱❲❳❩❬❭❪ ❫
❴❲❵❬❛❲❜❝❬❭❪❞ ❡❲❭❝ ❫
❲❢❢❬❩❬❲❜❝❞ ❚❚❣❤✐❥❦❧❦♠❞
♥♦♣q♥r♦qst✉✈
❉✭✮✯✰✭✱ ✯✲ ✴✵✭
✴❚✶✲ ❚✷
❇✸✹✭✱ ✻✯✴✼
✯✲❉✭■✭✲❉✭✲✴
✻❚✲✴✱✸✻✴❚✱❈
✽✾✿❀❁❂ ❀❃ ❂❁❄❅❆❁❊ ❀●❁
❿➀ ➁➂ ➃ ➄➅ ➀ ➆ ➄➇➀ ❿
➈➉➊➋➌➍➉➎➏ ➐➑➊➒➓➉➍➒➑➓➌
➈➉➔ →➣↔↕ ➙➛➜➝ ➓➏➞
➟➠➡➓➏➌ ➉➢➢ ➤➠➌➡➊➏➌➌➏➌
➒➥➉➒ ➉➋➦➏➓➒➡➌➏ ➉➊➋ ➎➏➓➞
➧➑➓➨ ➢➉➊➋➌➍➉➎➏ ➍➑➊➞
➒➓➉➍➒➡➊➩ ➌➏➓➦➡➍➏➌ ➤➏ ➢➡➞
➍➏➊➌➏➋ ➔➡➒➥ ➒➥➏ ➈➉➊➋➞
➌➍➉➎➏ ➐➑➊➒➓➉➍➒➑➓➌
➫➑➉➓➋➭ ➯➥➡➌ ➲➞➋➡➩➡➒
➊➠➨➤➏➓ ➉➢➢➑➔➌ ➉ ➍➑➊➞
➌➠➨➏➓ ➒➑ ➏➊➌➠➓➏ ➒➥➉➒
➒➥➏ ➤➠➌➡➊➏➌➌ ➡➌ ➉➍➞
➒➡➦➏➢➳ ➢➡➍➏➊➌➏➋ ➉➊➋ ➥➉➌
➉ ➤➑➊➋ ➡➊➌➠➓➉➊➍➏ ➉➊➋ ➉
➟➠➉➢➡➧➡➏➋ ➡➊➋➡➦➡➋➠➉➢
➍➑➊➒➓➉➍➒➑➓ ➔➥➑ ➥➉➌ ➧➠➢➞
➧➡➢➢➏➋ ➒➥➏ ➒➏➌➒➡➊➩ ➉➊➋
➏➵➎➏➓➡➏➊➍➏ ➓➏➟➠➡➓➏➞
➨➏➊➒➌ ➧➑➓ ➢➡➍➏➊➌➠➓➏➭
➸➑➓ ➳➑➠➓ ➎➓➑➒➏➍➒➡➑➊ ➍➉➢➢
➺➻➼➞➽➙➛➞➙➾➽➜ ➑➓ ➦➡➌➡➒
➔➏➤➌➡➒➏➚
➑➠➓
➔➔➔➭➢➍➤➭➌➒➉➒➏➭➑➓➭➠➌ ➒➑
➍➥➏➍➪ ➒➥➏ ➢➡➍➏➊➌➏
➌➒➉➒➠➌ ➤➏➧➑➓➏ ➍➑➊➒➓➉➍➒➞
➶➹➘ ➴➶➷➬ ➷➬➮ ➱✃❐➶➹➮❐❐❒
❮➮❰❐Ï➹❐ ÐÏ➶➹➘ ÑÒ➹ÐÓ
❐ÔÒÕ➮ ÖÒ➶➹➷➮➹Ò➹Ô➮ ÐÏ
➹Ï➷ ❰➮×✃➶❰➮ Ò ÑÒ➹Ð❐ÔÒÕÓ
➶➹➘ Ñ➶Ô➮➹❐➮❒
ØÙÙ
✇①②③④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❸ ❹⑩❺
❻❷❼❶❽ ❾❼❻❻⑩❶❿ ❶⑩❻❸❷➀⑩➁➂
❻❷➃➀➄❼➅➆ ❷➅➁ ⑧➃➄⑩❶
➄⑩❷⑨➇ ➁➈➃➇ ❶⑩❻❷❼❶❿❽
❹⑩❷❿⑧➅❷➉❸⑩ ❶❷➃⑩❿➂ ➊❷❿➃
❿⑩❶⑨❼➀⑩❽ ➋➌➍❺➎➏➋❺➐➋➑➒
➓➔
❍✾❏❁❊ ❑❅❀▼ ◆❁❊✾❄❂
ÚÛÜÛÝÞß àÛÝáâÞÜãäåÛ
æçè é êëìí îëïïíðìñ
òóôõö÷÷ø ùúûü ýþ ÿt
r✁✂þ✄☎ ✹✆ ÿ✁ ✶✝✆ ýþ
❉✞✟✠ ù✩✩ü ☎✥✡ýÿ☛
❖☞✌õô ✈✍ôóõ☞óõ✎ ÷♦
ö÷÷ø ✍❛ø ❧÷✏✎
❉ ✡ý✒✓
✍✈✍ó❧✍✑❧õ ☛
r ✄ ýþ ÿt ✒✔✡✡ ✕☛
✺✹✶✓✖✗✘✓✙✹✙✖
→➣↔ ↕ ➙
➛➜➝➝ ➞➟ ➛➜➝➝➝
◗❃✿❂✾▼❘ ❙❁❂✿❁❯❂✾▼❘
✾✿❂ ❛❊❅❂✾▼❱❯❘ ✽❅❀●❅✿
❍✾❏❁❊ ❑❅❀▼❳
❑✾❄❄ ❩❬❭❪❩❫❴❪❴❵❜❴
❞❡❢❣✐❥❞❦❧❥❣
♠❣♥♦♣❣ q♦r ❞❡❢❣✐❥s
t✉✈①②③ ① ④⑤⑤⑥ ⑦⑤✉⑧⑨②⑩ ❶③❷
⑦❶⑨⑧①✉✉② ❸⑤❹ ❺❻③⑧❼❶③③
⑤⑦⑦⑤❹❽❻❼⑧❽⑧❶③ ❾ ❸❹①❼❷
⑨❿⑧③❶③➀ ➁①✉✉ ➂➃ ➄❶⑦❽➀
⑤❸
➅❻③❽⑧⑨❶
①❽
➆➇➈➉➊
➉➋➌❷➍➉➎➈ ⑤❹ ❽❿❶ ➏❶⑥❷
❶❹①✉ ➐❹①⑥❶ ➁⑤➑➑⑧③③⑧⑤❼
①❽ ➆➌➋➋➊ ➏➐➁❷➒➓➔→ ❸⑤❹
❸❹❶❶
⑧❼❸⑤❹➑①❽⑧⑤❼➀
➂❹
➣⑧③⑧❽ ⑤❻❹ ↔❶❺ ③⑧❽❶ ①❽
↕↕↕➙➛➜➝➙➞➟➠➡➢➤➥➟➦➙
➠➡➢➤➠➥➦➤➧➦➧➥
➢➨➦➥ ➩➫➭➯➲ ➳➲➭➵➵➲
➸➺➻➼➽➾
➚➪➶➹ ➘➴➶➷➹➬ ➮ ➱✃❐✃❒❮❰
ÏÐÑÒ✃ Ó❮Ô❐Õ✃❐❮❐Ö×
ØÙÚÛØÚÜÛØÝÞÙ
❖✂✄ ☎✆ t✝✄ ✂♥✞✟
ßàáâßã äåæåá çèé êëì
✄ ❡ t t ✝ ♥ ✂ ✠ ❡ íîïêëð èñòóñë éôó
õóñöêèõöð ÷óê õóñðöêîõì
✡☛☎☞t ✞❝✡❡❡♥✆♥✄✌ öïóñ éóêø öó ùë çïì
õëñðëú éïöô öôë ûóñì
✡✌❡ ♥❡ t✝✄♥✍ ❝☎✇ ðöêîõöïóñ ûóñöêèõöóêð
üóèêúý þñ èõöïÿë çïì
✞☎❡t✎ ❆✂☎t✝✄✍ ♥❡ õëñðë ♠ ëèñð öôë õóñì
öêèõöóê ïð ùóñúëú ✫ ïñì
t✝✄
q ☞ ♥ ✞ ❦ ðîêëúý ❱ ëêï÷ò öôë õóñì
öêèõöóê t ð ûûü çïõëñðë
✍✄❡☞❝t❡✎ ❚✍ ② ✡ öôêóî ô öôë ûûü ûóñì
ðî ♠ ë ê ❲ ë ù ð ï öë
✞ ❝✡ ❡ ❡♥ ✆ ♥✄ ✌ ✡ ✌ éééýôïêëèçïõëñðëúì
t☎✌✡②✏ ❈✡❝❝ ✺✑✒✟ õóñöêèõöóêýõó ♠ ý
✾ ✓ ✔ ✟ ✔ ✒✓ ✒ ☎ ✍
✺✑✒✟✺✲✔✟✔✓✕✔ ❙✁✂✄☎✆✝✝ ✞✂✄✟ ☎✞✝
✠✡☛☛✡☞✌☛✍✎✏✑✑
t☎✌✡② t☎ ♣❝✡✞✄ ✸ ❈✒✓✓
✔✕✖✗✔✘✙✗✕✔✚✛
❇✒✜✢✣ ❈✤✥✦✧ ★✩
②☎☞✍ ✡✌✎
❻❺❼❽❽❾❿❾➀➁❽
➆➇➈➆➉➊➋
➌➈➍➎➇➈
❼➁❽
➏➐➈➑
➯
➞↔
➜➢
➙
➞
➦➛
ææ✚ é ✛✜ëñì✢✜í✣
■✤✦✧★
✸✪✫✬✭✭✫ ✮✯✰✱✲ ✇✯✰✳✴✇✵
❇✷✻✰✳ ✰♥✇✵ ✼✽✾✿ ❀❇❀
❚♥❁❂ ✽✾❃❄❅❆❈❄❆✾✿✽ ❢✴✷
✯✰❢✴✵
❊❋● ❍ ❏❑★▲✦▼▼◆P✦◗❘★
❙ ❯❱❙❲❳ ❨❩❬ ❭❩❭ ❪
❫❴❵ ❜❝❞❡❣❜❤✐ ❥❝❦♠❵✐❞
✐❵❜❡❣❦ ❥❡♣❡❜♠ ❦❵q❵❦❦❝❥
✐❵❦♣❡s❵❪ ✉❣❜❞❝s❞ ❣①❦
❞❦①✐❞❵②③ ❥❣s❝❥ ❵④⑤❵❦❞✐
❞❣②❝⑥⑦ ⑧①❦ ✐❵❦♣❡s❵ ❡✐
⑨⑩❶❶❷❜❣ ❣❸❥❡♠❝❞❡❣❜❪
✉❹❺❺ ❻❼❽❽❽❼❾❿❻❼❿❾❾➀
➁➂➂➃➄➅➆➇ ➈➉➊ ➋➌➍➎➏➐
➋➑➍➒➓➎➔→ ➣➎↔➏↕➎➐➎➔→ ➌➓
➙➛➛➑➏➐➎➜➝ ➏ ➣➑➜➎➑➞
➟➐➏➎➠➡ ➟➏➐➐ ➢➎➐➐ ➤➌➓➥
➞➌➜ ➦ ➙↔↔➌➍➧➨ ➋➌➍➎➏➐
➋➑➍➒➓➎➔→ ➣➎↔➏↕➎➐➎➔→ ➙➔➥
➔➌➓➜➑→↔➨
➩➥➫➭➭➥➭➯➫➥➩➲➳➵➸ ➺➻➼➼
➟➌➜↔➒➐➔➏➔➎➌➜↔➧ ➽➌➍➏➐
➙➔➔➌➓➜➑→↔ ➾➏➔➎➌➜➚➎➞➑
➪➶➏➎➐➹ ➲➯➲➘ ➾ ➋➔ ➾➴➨
➴➏↔➷➎➜➝➔➌➜ ➣➟➧ ➬➮➥
➮➎➍➑➹ ➢➓➌➚➏➓➞ ➟➌➧ ➺➽
➱✃❐❒➾➶ ➢➏➓➧❮❰➧
ÏÐÑÒÓ ÒÑÔÕÖÓ× ØÙÚÛÙ
ÜÛÝ ÞßàáâãÞáäååÞÝ
æÛçè Ûé ÙÛÙáêëçìíê èëêé
îëéëÙèë çÛÛêèÝ
➂➃❽➄
➒➊➓➓
➜➡
➝
➅➀
➆➇➊➔➏→
➞➝
➫
➝➤
➛➞
➦
➨➩
➜
➠
➥
➧
➙➛
↕
➠
➡➜
➣↔
↕➞
↔↕
➣
➺
➥➵
➦➠
➥
➡➜
➜
➝
➡
➯➠
➠
➢➤
➠➡
➵ ➸
➜➥
➡
↔➯
➲ ➳
➝
➥
➡➜
➠➡
➞➟
➝
➝
➭➩
✪✬✭ ✮ ✯✰✱✲✰ ✳✲✴ ✵✶✷✮
✈✱✹✶ ✺✱✷✶✹✻✲✷✼
❆✽✾✿❀❁✽❂ ❃❄❅
❆ ❉❊❋●
❍■❏❑ ▲▼◆❑❖ P▲❖ ◗❘ ❚❖❯❳
❨❩❘❬❭❘❪❬❫❪❘❴
❵❵❛❜❘❪❘❨❘❝
◗◗❘ ❯ ❱❳❨❩ ❬❭❪❫❳❴
ààá â ãäåæçèåå éêâ
❵❪❝❞❪ ❣❞❤
êëìíäçæíæèå
↔↕➙➛ ➜➛ ➝➜➛➞↔
➧➨➩ ➫➭➯➩➲➳➩➲
➟➠➟↕➡➟➝➡➢➤ ➥➞➡➡
➵➩➸➯➺➻➺➩➲ ➼➽
➦↕➧➢➨➩➤➛➫➡➤➭➤➛➤ ➯➲➳
➽➾➚➪➶➹➼➘➴
➵ ➸➺➻ ➼➽➾➚➪ ➲➶➲➾➹➲➘➹➴➷
➬➮➼➾➪➾➮➱ ➲➶➲➾➹➲➘➹➴ ➲➪ ✃➲ ➷➬➪ ➮➱✃❐❒❐➱✃❐➱❮
❐❒➲➱❮➴ ➬➮➼➪ ❰ÏÐ➪➴
❰Ï➱❮ÐÑÒ❮ÏÐÓ Ô➬
Ñ➴➽➲➘➷ ➬➹➴➲➼➴ ➲ÒÒ➹➳ ➲➪
Õ➾Ö➼×➾➪ Ø➚Ø➾➪➽Ù
ÓÔ ❰❒➾➴➼ ✃➱➷ ➮❒ Ï➲➹➹
Ñ➲➱❮➲➹ ➮❒ Õ➲ÖÖ➾➴ ×
Ú➹➼➽ ➼➽ ➚ ➴➪➾➚Ô
ØÙÔÚÓÛÜÚÝÛÞÝ ➚➮❒ ß➮❒➴
➬ØØ➬➪ÔÛ➘➼ÔÜ Ô➬ ➾➚➪➘
➾➱➚➮❒ß➲➪➾➮➱➷
⑤⑥⑦⑧⑤⑨⑩⑧⑩❶❷⑩
⑤⑥⑦⑧❸❶⑩⑧⑩⑦❶⑦