Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 05, 2019, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    qt ➋✉✈✇ ①③④✇❴⑤✇❴ ⑥ ③❝⑦✇❴ ⑧❵✉❞ ✈✇❴❝❦❜
❫❴❵❜❝❞❢ ❣❥❦❞ ❧❢ ♠♥♦♣
⑨⑩❶❶❷❷ ❸❹❷❺❻
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➃➄➅ ➆➇➈ ➉➊➌➆ ➍➎ ➏➈➊➅➌➐ ➑➈ ➇➊➒➈
❇ ✁❡✂✂✄☎❡✆ ✝✞✟❡✆♠✠✡✡
❚❤☛ ☞ss✌✍✎✏✑☛✒ Pr☛ss
➊➢ì➙➊→➔➆➊➔➢➈➌ ➓➅➄➙➣➇➆ ➊ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➠ ➸➄➛➞➌
ÚÔÕ❰ÏÔØÛ ÒÑÝ❒Øßæ
ß×Ïâ❒Û ßÞ❰à❒Ý ØÞÑØ
➘áá ØÞ❒ òæ➱æ ÚÔáÔØÑÏÛ
✥✔✙ ❰❮
à❰Ú❒Õ àÞ❰ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý
➓➈➈➔ ➆➅➊➒➈➉→➔➣ ↔ ➍↕➎ ➇➄➙➅➌ ➆➄ ➌➈➈ ➛➏ ➇➙➌➜
➅➈➦➅→➣➈➅➊➆➄➅ ➑➊➌ ➊➉➑➊➏➌ ➦➙➉➉➐ ➌➄ ➆➇➈➅➈ ➑➊➌ ➔➄
➘áÚ❰ßØ ÞÑá❮ ❰❮ ❮❒ÚÑá❒ ÒÑè
ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ß ÑÏ❒ é❮ÑÒÔÕÖ Ñ
×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ
➓➊➔➝➞➌ ➣➅➊➔➝➟➊➅➈➔➆➌➠ ➡➇→➌ ➇➊➟➟➈➔➌ ➌➈➒➈➅➊➉
➅➄➄➛ ➊➦➆➈➅ ➆➇➈ ➌➈➒➈➔➆➇ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➠ ➸➏ ➛➄➆➇➈➅
Ý❒Øß ÑØ ØÞ❒ òæ➱æ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ ÒÏÔßÔßÙ ÑÕÝ à❒
Ï❒ä❰ÏØ❒Ý ÔØÙ ÚÑÏÓÔÕÖ ØÞ❒
➆→➛➈➌ ➊ ➏➈➊➅➠ ❽➊➢➇ ➆→➛➈ ➤ ➟➅➊➏ →➆ ➑→➉➉ ➓➈ ➆➇➈
➆➄➉➝ ➛➈ ➆➄ ➆➊➥➈ ➆➇➈ ➅➈➌➆ ➆➄ ➆➇➈ ➓➊➌➈➛➈➔➆ ➊➔➝
➘ÒÑÝ❒ÚÛ ßÑÔÝ ØÞ❒Û à❒Ï❒
ÑÏ❒ Ñßá❒❒ä ÑØ ØÞ❒ àÞ❒❒áÙê ➴❒äæ
➌➊➏ →➆ ➑➊➌ ➟➙➆ →➔ ➆➇➈ ➦➅➈➈í➈➅➠ ➸➏ ➟➊➅➈➔➆➌ ➔➈➒➈➅
ß❒ô×ÑááÛ ÞÑÏÑßß❒ÝÙ ÑÕÝ ÑÐ❰×Ø
➄➑➔➈➝ ➊ ➦➅➈➈í➈➅➐ ➌➄ ➊➦➆➈➅ ➈➒➈➅➏➄➔➈ ➉➈➦➆➐ ➑➈ ➟➙➆
❰Õ❒ ÔÕ ❒ÔÖÞØ à❰Ú❒Õ Ï❒ä❰ÏØ❒Ý
❏ ÑÒÓÔ❒ ➱ä❒Ô❒ÏÙ Ñ ëÑáÔ❮❰ÏÕÔÑ
➶❒Ú❰ÒÏÑØÙ ßÑÔÝ ÔÕ ❏ ×Õ❒æ ➱Þ❒
❮ÔÏßØ ØÔÚ❒ ØÞ❒ Ï❒ä❰ÏØÔÕÖ ÏÑØ❒
➉➊➌➆ ➒→➌→➆➠
➤➔➒➊➅→➊➓➉➏➐ ➑➇➈➔ ➑➈ ➅➈➆➙➅➔ ➇➄➛➈➐ ➤ ➊➛ ➌→➢➥
➦➄➅ ➊➓➄➙➆ ➊ ➑➈➈➥➐ ➊➔➝ →➆➞➌ ➣➈➆➆→➔➣ ➑➄➅➌➈➠ ❾➆ ➧➨➐
➍↔ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➌ ➝➄➑➔ ➆➇➈ ➣➊➅➓➊➣➈ ➝→➌➟➄➌➊➉➠
➩➅➊➔➝➛➊ →➌➔➞➆ ➢➉➈➊➔→➔➣ ➆➇➈ ➇➄➙➌➈ ➫➩➅➊➔➝➟➊
î➉➈➊➌➈ ➛➊➥➈ ➏➄➙➅ ➅➈➊➝➈➅➌ ➊➑➊➅➈ ➆➇➊➆ ➟➄➌➆➜
➝→➈➝ ➦➄➙➅ ➏➈➊➅➌ ➊➣➄➭➠ ➯➇➈ ➉→➒➈➌ ➄➔ ➇➈➅ ➄➑➔ →➔
➦➙➔➈➅➊➉ ➦➄➄➝ →➌ ➄➦➆➈➔ →➔➢➄➔➒➈➔→➈➔➆ ➈➒➈➔ →➦ ➆➇➈
➆➇➄➙➣➇➆ →➌ ➊➟➟➅➈➢→➊➆➈➝➠ ❾ ➅➈➌➜
➦➊➉➉➈➔➐ ➢➊➔➞➆ ➢➄➄➥ ➦➄➅ ➇➈➅➌➈➉➦
➆➊➙➅➊➔➆ ➣→➦➆ ➢➊➅➝ ➊➢➢➄➛➟➉→➌➇➈➌
üýþÿ
➊➔➝ ➌➆→➉➉ ➝➅→➒➈➌➠ ➡➇➈ ➢➉➄➌➈➌➆
❆❆❨
þ
➦➊➛→➉➏ ➛➈➛➓➈➅ ➉→➒➈➌ ➌➈➒➈➔
➇➄➙➅➌ ➊➑➊➏➠
Ôß ØÏÛÔÕÖ Ø❰ ÒÏ❒ÑØ❒ Ñ ❮❰×ÏèÛ❒ÑÏ
ÔÕÖ ÏÑØ❒æ ÜÕ äÑßØ Û❒ÑÏßÙ ØÞ❒
äÔá❰Ø äÏ❰ÖÏÑÚ ❮❰Ï ÔÕÝ❒ä❒Õè
Ï❒ä❰ÏØÔÕÖ ÏÑØ❒ ❮❰Ï Ú❒Õ àÑß ß❰
Ñ
Ý❒ÕØ äÏ❰ß❒Ò×Ø❰ÏÔÑá Ï❒âÔ❒à ❰❮
á❰à ÔØ Ò❰×áÝÕçØ Ð❒ Ò❰×ÕØ❒Ýæ
❛ ❒ÕØÑÖ❰Õ ß×Ïâ❒Û Ï❒á❒Ñß❒Ý
➮Þ❒ ÑÕ❰ÕÛÚ❰×ß
ÑßßÑ×áØ Ï❒ßä❰Õß❒ Ò❰❰ÏÝÔÕÑØ❰ÏÙ
✐ ❰ÕÝ❰ÕÙ ë❰ÕÕ❒ÒØÔÒ×ØÙ
✗✘✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ
ÑÕÝ ✕✚✙ ❰❮ Ú❒Õ ßÑÔÝ ØÞ❒Û
❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ ÑØ ØÞ❒ ë❰ÑßØ
ØÞ❒ ÖÏ❰àÔÕÖ ÏÑØ❒ Ø❰ ÖÏ❰àØÞ ÔÕ
ÔÕ ➬❒à
å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛ ÔÕâ❰áâ❒Ý
ØÞ❒ ßÒÞ❰❰áçß ëÑÝ❒Øß ➘ÖÑÔÕßØ
ßÞ❰àß ØÞÑØ
ÒÑÝ❒Øß ÔÕ ØÞ❒ ßÑÚ❒ ÒáÑßß Û❒ÑÏÙ
➱❒ô×Ñá ➘ßßÑ×áØ Òá×ÐÙ àÞÔÒÞ
àÔØÞ
ØÛäÔÒÑááÛ ÔÕÒá×Ý❒ß ÑÐ❰×Ø
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßè
❰❮ Ú❒Õ ßÑÛÔÕÖ ØÞ❒ Ñáá❒Ö❒Ý
❰❮❮❒ÕÝ❒Ï àÑß Ñ ÒáÑßßÚÑØ❒Ù
ëÑÝ❒Øß àÞ❰ û❰ÔÕ ÑÏ❒ ØÏÑÔÕ❒Ý
ÑÒÒ❰ÏÝÔÕÖ Ø❰ ØÞ❒ ß×Ïâ❒Ûæ
Ø❰ Ï❒Ò❒Ôâ❒ Ï❒ä❰ÏØß ❰❮ ß❒ô×Ñá
äá❒Ø❒Ý ÐÛ ÒÑÝ❒Øß ÑØ ØÞ❒ ßÒÞ❰❰á
➶➹➘➴ ➹➬ñòåó✃ ➮ÞÑØ ØÞ❒ á❰â❒Ù ❒❮❮❰ÏØ
➆➅➈➊➆➌ ➇➈➅ ➦➊➛→➉➏➠ ➯➇➈ ➙➌➈➌ ➆➇➈ ➲➳➔➊➔➢→➊➉ →➔➜
ÑÕÝ ❒ôä❒Õß❒ Û❰×Ï äÑÏ❒ÕØßç ❮ÏÔ❒ÕÝß à❒ÕØ Ø❰
➇➈➅→➆➊➔➢➈➵ ➦➄➅ ➉➈➒➈➅➊➣➈➠ ➸➏ ➦➊➛→➉➏ ➇➊➌ ➆➇→➔➣➌
❒ÕÝ❒Ý ×ä Ý❰àÕ ØÞ❒ ÝÏÑÔÕ Ôß Ñ ßÞÑÚ❒æ Ü ÑÚ
Ú❒ÕØÙ ×ä ❮Ï❰Ú
➟➉➊➔➔➈➝ ➄➙➆ →➔ ➊➝➒➊➔➢➈ ➊➓➄➙➆ ➑➇➊➆ ➆➄ ➝➄
äÏÔÕØÔÕÖ Û❰×Ï á❒ØØ❒Ï Ð❒ÒÑ×ß❒ Û❰×Ï ß×ÖÖ❒ßØÔ❰Õ
Ï❒ßä❒ÒØÔâ❒áÛÙ ÔÕ
➘ÕÝ
ÚÑÓ❒ß ß❒Õß❒ ÑÕÝ Ï❒ÑÝ❒Ïß ÚÑÛ ÑääÏ❒ÒÔÑØ❒ ÔØæ
▼ ❰ßØ ÔÕßØÑÕÒ❒ß ❰❮ ×ÕàÑÕØè
✥✛✙ ÑÕÝ ✕✕✙ Ù
✓✔✕✛ æ
✕✓ æ ✗✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ ßÑÔÝ
Ü❮ ØÞÔß ÞÑää❒Õß Ø❰ ❰ØÞ❒Ï Ï❒ÑÝ❒ÏßÙ ÔØ à❰×áÝ Õ❰Ø
ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý
➊➉➄➔➈ ➦➊➢→➔➣ ➩➅➊➔➝➛➊➞➌ ➑➅➊➆➇➠ ➡➇➈ ➅➈➌➆ ➄➦
Ð❒ ×ÕÖÏÑÒÔ❰×ß Ø❰ Ð❒ Þ❰Õ❒ßØæ ➹ôäáÑÔÕ ØÞ❒Ï❒
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ×ä ❮Ï❰Ú
➆➇➈ ➦➊➛→➉➏ ➊➢➢➈➟➆➌ →➆ ➦➄➅ ➑➇➊➆ →➆ →➌➠ ➡➇➈➏ ➝➄➔➞➆
Ôß Õ❰ Ú❰Ï❒ Ï❰❰Ú ÔÕ ØÞ❒ ❮ÏÔÝÖ❒ ❰Ï ❮Ï❒❒õ❒Ï ÑÕÝ
ÔÕ
➑➊➔➆ ➆➄ ➙➟➌➈➆ ➇➈➅➐ ➌➄ ➆➇➈➏ ➣→➒➈ →➔ ➊➔➝ ➊➢➢➄➛➜
ß×ÖÖ❒ßØ ØÞ❒ ❮❰❰Ý Ð❒ ØÑÓ❒Õ àÔØÞ ØÞ❒ Ú❰×ÏÕ❒Ïß
➛➄➝➊➆➈➠ ❼➄ ➤ ➇➊➒➈ ➆➇➈ ➅→➣➇➆ ➆➄ ➓➊➢➥ ➄➙➆➻
àÞ❒Õ ØÞ❒Û á❒Ñâ❒æ
✓✔✕✛ æ
✖✙
➮Þ❒ ä❒ÏÒ❒ÕØÑÖ❒ ❰❮ Ú❒Õ
➶➹➘➴ ➷➘➬➮➱✃ ❐❒❮❰Ï❒ ÐÑÒÓÔÕÖ ❰×ØÙ ÚÑÛ
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➸➏ ➌→➌➆➈➅ ➼ ➊➣➈ ö↔ ➼ ➇➊➌
▼ ❰ßØ
❰ÒÒ×ÏÏ❒Ý ÔÕ Ñ Ý❰ÏÚ ❰Ï áÔâÔÕÖ
ÑßßÑ×áØ ÑÕÝ Ð❒ Ñ Ï❒ß❰×ÏÒ❒ ❮❰Ï
ÑÏ❒Ñ ÑØ ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛæ ➱❒â❒ÕØÛ
ØÞ❒ÔÏ ä❒❒Ïßæ
♣✓✙
ÞÑää❒Õ❒Ý Ø❰ Ñ×ØÞ❰ÏÔØÔ❒ßÙ ØÞ❒
ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØ Ôß ÚÑÛ
ß×Ïâ❒Û ßÑÔÝæ
ÞÑâ❒ Ò❰ÕØÏÔÐ×Ø❒Ý Ø❰ ØÞ❒
ØÞ❒Ú ❮Ôáá❒Ý ❰×Ø ØÞ❒ ß×Ïâ❒Û ÔÕ
➘Ð❰×Ø Ù
➆➈➅➅→➓➉➈ ➆➊➓➉➈ ➛➊➔➔➈➅➌➠ ➽➈ ➉→➒➈ ➆➇➅➈➈ ➇➄➙➅➌
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ ÑÕÝ ×ÕàÑÕØ❒Ý
ÝÔßÒ×ßß ØÞÔß àÔØÞ Ñáá ❰❮ ØÞ❒ Ï❒áÑØÔâ❒ß ÔÕâ❰áâ❒Ýã
➊➟➊➅➆ ➓➙➆ ➣➈➆ ➆➄➣➈➆➇➈➅ ➈➒➈➅➏ ➆➑➄ ➄➅ ➆➇➅➈➈
ß❒ô×Ñá Ø❰×ÒÞÔÕÖÙ àÑß æ
▼ ÑÏÒÞ ✓✔✕✖ æ ÜØ ÑßÓ❒Ý ÑÐ❰×Ø
ÜØ ß❒❒Úß Ø❰ Ú❒ ØÞÑØ Ñ ÖÏ❰×ä ÔÕØ❒Ïâ❒ÕØÔ❰Õ ❮❰Ï
➛➄➔➆➇➌ ➆➄ ➈➔➺➄➏ ➈➊➢➇ ➄➆➇➈➅➞➌ ➢➄➛➟➊➔➏➠
❮Ï❰Ú
ØÞ❒ÔÏ ÑÒÑÝ❒ÚÛ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒ß
åÏÑÕÕÛ ÚÑÛ Ð❒ ÔÕ ❰ÏÝ❒Ïæ
❏
➮Þ❒ ä❒ÏÒ❒ÕØÑÖ❒ ❰❮ ÒÑÝ❒Øß
❿➈➢➈➔➆➉➏➐ ➑➈ ➑➈➔➆ ➆➄ ➊ ➔→➢➈ ➅➈➌➆➊➙➅➊➔➆➐
✓✔✕✖ ÒÑÚäÑÔÖÕ Ø❰
❒Ý×ÒÑØ❒ ÒÑÝ❒Øß ÑÐ❰×Ø àÞÑØ
Ü Ï❒Ò❰ÚÚ❒ÕÝ ØÞÑØ Û❰× ÑÕÝ Û❰×Ï Þ×ßÐÑÕÝ
✕✙ ÔÕ ✓✔✕✛ æ
➘
❰❮ Ú❒Õ ÝÔÝÕçØ Ï❒ä❰ÏØ àÞÑØ
ÔÕÖ ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØÙ ÑØØ❒ÚäØ❒Ý
✥ ✛✙ Ù ×ä
✓✔✙
❰❮ ØÞ❒ ßØ×Ý❒ÕØ ä❰ä×áÑØÔ❰Õæ
✕ ✕✔✔ ÒÑÝ❒Øß ÑØØ❒ÕÝ
ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛÙ ÑÕÝ ✚✚✙ ❰❮
àÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ÔÕÒá×Ýè
➱ÞÑÕÕ❰Õ ➬❰Ï❒ÕÐ❒ÏÖÙ ÒÏ❒ÝÔØ❒Ý
✛✘✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ ÑÕÝ ✖✘✙
ä❒ÏÒ❒ÕØ ❰❮ à❰Ú❒Õ ÑÕÝ
ßÑÛÔÕÖ ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×Õè
➼ ➽❾➾➡➯ ➡➚ ❿➪➾ ❾➽❾➁
➮Þ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛçß ß❒ô×Ñá
ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßæ
Ö❒ÕÝ❒Ï Ï❒áÑØÔ❰Õß ß×Ïâ❒Û Ò❰Úè
➼ ❽➾➚➪➩ï ➤➯ ➡➚➚ ➸➪ðï
➤➞➛ ➆→➅➈➝ ➄➦ ➌➙➓➺➈➢➆→➔➣ ➛➏➌➈➉➦ ➆➄ ➆➇→➌➐ ➉➈➆
✓✔✕✖
➦➊➛→➉➏ ➑→➉➉ ➈➔➝ ➙➟ ➑→➆➇ ➌➄➛➈➜
➆➇→➔➣ ➆➇➈➏ ➊➢➆➙➊➉➉➏ ➉→➥➈➠
➑➇➈➔ ➌➄➛➈➄➔➈ ➇➊➌ ➅➈➊➢➇➈➝ ➊ ➢➈➅➆➊→➔ ➊➣➈➠
Ñáá ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØ Ï❒ä❰ÏØß ÑØ
➆➇➈ ➌➊➛➈ ➆➇→➔➣ ➊➔➝ ➊➌➌➙➅➈➌ ➆➇➈
➩➅➊➔➝➛➊ ➇➊➌ ➊➉➑➊➏➌
➓➈➈➔ ➊ ➛➊➔→➟➙➉➊➆➄➅➐ ➊➔➝ ➤➞➛ ➆→➅➈➝ ➄➦ ➇➄➑ ➌➇➈
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒÔÕÖ ×ÕàÑÕØ❒Ý
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØÙ ÑÒÒ❰ÏÝÔÕÖ Ø❰
➷❒ÝÕ❒ßÝÑÛæ
➆➇➈ ➢➄➙➔➆➅➏➠ ➩➅➊➔➝➛➊ ➇➊➌
ÑÚ❰ÕÖ à❰Ú❒Õ ÒáÔÚÐ❒Ý ÑÐ❰â❒
✕✔✙ æ ▼ ❒Õ ÞÑÝ ÑÕ ✖✙ Ï❒ä❰ÏØè
ßÔÕÒ❒ ×Õ❒
ÔÕÒÏ❒Ñß❒ ÔÕ ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßè
Ú❒ÕØ Ï❒ä❰ÏØßÙ ßÞ❒ ÑÝÝ❒Ýæ
➬❰Ï❒ÕÐ❒ÏÖÙ Þ❰à❒â❒ÏÙ ßÑÔÝ ØÞ❒
Õ×ÚÐ❒Ïß ßØÔáá Ò❰ÕÒ❒ÏÕ Þ❒Ïæ
➱Þ❒ ØÑáÓß Ø❰ Ñáá ÔÕÒ❰ÚÔÕÖ
✓✔✕✚ æ
❮Ï❒ßÞÚ❒Õ ÑÐ❰×Ø Þ❰à Ø❰ Ï❒ä❰ÏØ
✐ ÑßØ Û❒ÑÏÙ ßÞ❒
➊➔➝ ➌➇➈ ➉➈➆ ➄➙➆ ➊ ➉➄➙➝➐ ➄➓➔➄÷→➄➙➌➐ ➝→➌➣➙➌➆➜
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒÔÕÖ ×ÕàÑÕØ❒Ý
Ò❒ßß❮×ááÛ Þ❰áÝÔÕÖ ÔØ ❰â❒Ï ❒â❒ÏÛ❰Õ❒çß Þ❒ÑÝßÙ
→➔➣ ➓➙➅➟➠ ➤ ➑➊➌ ➌➙➅➟➅→➌➈➝ ➊➔➝ ➈➛➓➊➅➅➊➌➌➈➝➠
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ Ôß ØÞ❒ ÞÔÖÞ❒ßØ
ß×Ïâ❒ÛÙ àÞÔÒÞ àÑß Ò❰ÕÝ×ÒØ❒Ý
Ð❒ÖÑÕ Ñáß❰ ØÑáÓÔÕÖ Ø❰ ØÞ❒Ú
ßÞ❒ ÞÑß ❒Õ❰×ÖÞ Ø❰ ÞÔÏ❒ ß❰Ú❒❰Õ❒ Ø❰ Òá❒ÑÕ Þ❒Ï
➯➇➈ ì➙→➢➥➉➏ ➊➟➄➉➄➣→í➈➝➠ ➤ ➌➊→➝➐ ➲ð➊➔➞➆ ➏➄➙
ßÔÕÒ❒ ØÞ❒ ß×Ïâ❒Û Ð❒ÖÑÕ Ñ
ÐÛ ØÞ❒ ➶❒❮❒Õß❒ ➶❒äÑÏØÚ❒ÕØçß
ÑÐ❰×Ø àÞÑØ ß❒ô×Ñá Ò❰Õß❒ÕØ
Þ❰×ß❒ ❮❰Ï Þ❒Ï ❰Õ Ñ à❒❒ÓáÛ ❰Ï Ú❰ÕØÞáÛ ÐÑßÔßæ
➉➄➑➈➅ ➆➇➈ ➒➄➉➙➛➈ ➊➔➝ ➢➄➒➈➅ ➏➄➙➅ ➛➄➙➆➇➻➵
Ý❒ÒÑÝ❒ ÑÖ❰æ ñ❮❮ÔÒÔÑáß Õ❰Ø❒Ý
ñ❮❮ÔÒ❒ ❰❮
Ú❒ÑÕß ÑÕÝ ÝÔßÒ×ßßÔÕÖ
➴ÑØÞ❒Ï ØÞÑÕ äÏÑÛ ❮❰Ï Þ❒Ï Ý❒ÚÔß❒Ù ÑßÓ Û❰×Ïè
➯➇➈ ➓➈➢➊➛➈ ➝➈➦➈➔➌→➒➈ ➊➔➝ ➌➊→➝➐ ➲➤ ➊➟➄➉➄➜
ØÞÑØ ØÞ❒ ÔÕÒÏ❒Ñß❒ß Ò❰×áÝ
Õ×ÚÐ❒Ïß ÑÏ❒ ÔÕ áÔÕ❒ àÔØÞ ÝÑØÑ
Þ❒ÑáØÞÛ Ï❒áÑØÔ❰ÕßÞÔäß àÔØÞ
ß❒á❮Ù éÜ❮ ßÞ❒çß Õ❰Ø Òá❒ÑÕÔÕÖ ÑÕÝ Ò❰❰ÓÔÕÖÙ Þ❰à Ü➱
➣→í➈➝ø➵
ÑØ á❒ÑßØ äÑÏØÔÑááÛ Ï❒❮á❒ÒØ Ñ
Ï❒á❒Ñß❒Ý ØÞÔß Û❒ÑÏ ❮Ï❰Ú ØÞ❒
û×ÕÔ❰Ïßæ
ÖÏ❒ÑØ❒Ï àÔááÔÕÖÕ❒ßß Ø❰ Ï❒ä❰ÏØ
❰ØÞ❒Ï ÚÔáÔØÑÏÛ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßæ
Ü❮ ßÞ❒ ÞÑß ❒Õ❰×ÖÞ Ú❰Õ❒Û ØÞÑØ ßÞ❒çß ß×Òè
ßÞ❒ ØÑÓÔÕÖ ÒÑÏ❒ ❰❮ Þ❒Ïß❒á❮ãê
ï➈➅ ➓➙➅➟→➔➣ ➇➊➟➟➈➔➌ ➄➦➆➈➔➐ ➓➙➆ ➆➇→➌ ➄➔➈
➮Þ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛ Ï❒á❒Ñß❒Ý ØÞ❒
ß❒ô×Ñá ÑßßÑ×áØæ
❛ ❒❰äá❒ ➘ÕÑáÛØÔÒßæ ➮Þ❒
éÜ ØÞÔÕÓ à❒çÏ❒ ❮❰Ò×ßÔÕÖ ❰×Ï
➑➊➌ ➓➈➏➄➔➝ ➆➇➈ ➟➊➉➈➠ ➤ ➝➄➔➞➆ ➉→➥➈ →➆➐ ➔➈➒➈➅ ➇➊➒➈➠
ÚÔßÒ❰ÕÝ×ÒØ Ñß Ñ Ï❒ß×áØ ❰❮ ØÞ❒
ØÞÔß ä❰❰Ï à❰ÚÑÕ áÔâ❒ßÙ ❰Ï ØÞ❒ Òá❰ß❒ßØ ➘Ï❒Ñ
ï➄➑ ➝➄ ➤ ➢➄➛➛➙➔→➢➊➆➈ ➆➄ ➇➈➅ ➈➦➦➈➢➆→➒➈➉➏ ➆➄
ë❰ÑßØ å×ÑÏÝçß ❮❰Ò×ß ❰Õ ØÞ❒
ØÞÑØ ÑÚ❰ÕÖ ❮❒ÚÑá❒ ßØ×Ý❒ÕØß
ÑÕÝ ÔÕ ØÞ❒ ÏÔÖÞØ àÑÛÙê ßÞ❒
➘Ö❒ÕÒÛ ❰Õ ➘ÖÔÕÖ ÑÕÝ ÑßÓ àÞÑØ ÒÑÕ Ð❒ Ý❰Õ❒ Ø❰
➓➙➅➟ ì➙→➈➆➉➏ ➊➔➝ →➔ ➊ ➢➄➔➆➅➄➉➉➈➝ ➛➊➔➔➈➅➻
äÏ❰Ðá❒Ú ÑÕÝ Õ❒à ØÏÑÔÕÔÕÖ
ÑØ ØÞ❒ ➘ÏÚÛÙ ➬ÑâÛ ÑÕÝ ➘ÔÏ
ßÑÔÝæ
ØÞ❒Û ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý
å×ÑÏÝÙ➘ÝÚæ
ß❒ô×Ñá Ò❰ÕØÑÒØ ÔÕ ØÞ❒ äÑßØ
Ø❰áÝ ➮Þ❒ ➘ßß❰ÒÔÑØ❒Ý
ë❰ÕØÑÒØ ØÞ❒ ß❒ÕÔ❰Ï Ò❒ÕØ❒Ï Õ❒ÑÏ❒ßØ Ø❰ àÞ❒Ï❒
Þ❒áä Þ❒Ïæ Ü❮ Õ❰Ø Û❰×Ù ØÞ❒Õ Û❰×Ï Þ×ßÐÑÕÝçß äÑÏè
➶➹➘➴ ➶Ü➱åò➱➮➹➶✃ Ü ØÞÔÕÓ Û❰× ÞÑâ❒
Þ❒Ï Ò❰ÕÝÔØÔ❰Õ Ò❰×áÝ Ð❒ Ò❰ÕßÔÝ❒Ï❒Ý ❒áÝ❒Ï ÑÐ×ß❒æ
ÑáÏ❒ÑÝÛ Ý❰Õ❒ ØÞÑØæ Üß ÔØ ä❰ßßÔÐá❒ Û❰×Ï ßÔßØ❒Ï
❼❽❾❿ ❾➀➀➁➂ ➤ ➇➊➒➈ ➔➈➒➈➅ ➌➈➈➔ ➆➇→➌ →➌➌➙➈
➝→➌➢➙➌➌➈➝ ➊➔➏➑➇➈➅➈ ➓➙➆ ➢➊➔➔➄➆ ➓➈➉→➈➒➈ ➤➞➛
❒❮❮❰ÏØß ÔÕ ØÞ❒ ÏÔÖÞØ ÝÔÏ❒ÒØÔ❰Õ
❋ ❰ÏÒ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÔ❒ßÙ ✕✘ æ ✖✙ ßÑÔÝ
äÏ❰ÖÏÑÚßæ
➼ ❼➤➯➩➪➯➡❽❼ ➤➾ ➾❽➽ ù❽❿➯❽➁
❒ÕØßÙ Ñ×ÕØß ÑÕÝ ×ÕÒá❒ß ßÞ❰×áÝ Ý❰ ØÞÔßæ ÜÖÕ❰ÏÔÕÖ
➮ÞÑØ ❒ÑÏáÔ❒Ï ß×Ïâ❒Û ❮❰×ÕÝ
➮Þ❒ ß×Ïâ❒ÛÙ Ò❰ÕÝ×ÒØ❒Ý
❒â❒ÏÛ Øà❰ Û❒ÑÏßÙ Ò❰Ú❒ß Ñ❮Ø❒Ï
➮Þ❒ Þ❒ÑÝ ❰❮ ØÞ❒ ë❰ÑßØ
✜ ÑÏá ➱ÒÞ×áØõÙ
❛ Ï❒ßß ÔÕ
ß×❮❮❒Ïß ❮Ï❰Ú Ñ ÖÑßØÏ❰ÔÕØ❒ßØÔÕÑá ÝÔß❰ÏÝ❒Ïã Ü❮
ÑÕ ÑáÏ❒ÑÝÛ Ø❰×ÖÞ Û❒ÑÏ ❮❰Ï
ßÞ❒ ÞÑßÕçØ ÐÏ❰×ÖÞØ ØÞÔß Ø❰ ØÞ❒ ÑØØ❒ÕØÔ❰Õ ❰❮ Þ❒Ï
ØÞ❒ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛæ
Û❒ÑÏÙ ×ä ❮Ï❰Ú ✕✓ æ ✓✙ ÔÕ
✓✔✕✛ Ù ÑÕÝ ØÞÑØ ✓ æ ✗✙ ❰❮ Ú❒Õ
❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý ×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá
âÔÒ❒ Ôß é×ÕÑÒÒ❒äØÑÐá❒æê ➱ÒÞ×áØõ
ÔØß ÞÑÕÝáÔÕÖ ❰❮ ÏÑÒÔÑá ÝÔßÒÏÔÚÔè
Ò❰ÕØÑÒØÙ ×ä ❮Ï❰Ú æ
ßÑÔÝ Þ❒ ÞÑÝ ÝÔßÒ×ßß❒Ý ØÞ❒
äÏ❒áÔÚÔÕÑÏÛ ß×Ïâ❒Û Ï❒ß×áØß
✐ ÑàÚÑÓ❒Ïß ÞÑâ❒ ÒÏÔØÔÒÔõ❒Ý
Ý❰ÒØ❰ÏÙ ßÞ❒ ßÞ❰×áÝæ
▼ ÑÏÒÞ ØÞÑØ ×ÕàÑÕØ❒Ý ß❒ô×Ñá
Ò❰ÕØÑÒØ ØÞÏ❰×ÖÞ❰×Ø ØÞ❒ ß❒Ïè
✕ ✚✙ æ ➘Õ
➆➇➈ ➄➔➉➏ ➟➈➅➌➄➔ ➑➇➄ →➌ ➝→➌➛➊➏➈➝ ➓➏ ➆➇➈ ➆➅➊➝→➜
Ü❮Ù Þ❰à❒â❒ÏÙ ØÞ❒Ï❒ Ôß Õ❰ØÞÔÕÖ äÞÛßÔÒÑááÛ
➆→➄➔ ➄➦ ➓➅→➔➣→➔➣ ➢➊➌➌➈➅➄➉➈➌ ➆➄ ➆➇➈ ➇➄➛➈➌ ➄➦ ➆➇➈
àÏ❰ÕÖ àÔØÞ Þ❒ÏÙ Û❰× ÚÑÛ Ð❒ ÞÑääÔ❒Ï ÞÑâÔÕÖ
ÕÑØÔ❰Õ ÑÕÝ ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØÙ ÑÕÝ
❒ßØÔÚÑØ❒Ý
➓➈➅➈➊➒➈➝➠
Û❰×Ï Ú❒Ñáß ÔÕ Ñ ÝÔ❮❮❒Ï❒ÕØ ÓÔÕÝ ❰❮ Ï❒ßØÑ×ÏÑÕØ
ØÞ❒ Ò❰áá❒Ö❒ Ôß ØÞ❒ ß×Ðû❒ÒØ ❰❮ Ñ
ÑÕÝ
ú Ñ á❰×ÝÙ ÒÑß×Ñá Ð×ÏÖ❒Ï û❰ÔÕØ ❰Ï Ñ ßä❰ÏØß ÐÑÏ
Ò❰ÕÖÏ❒ßßÔ❰ÕÑá ÔÕâ❒ßØÔÖÑØÔ❰Õ
ß❒ô×Ñá ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØ ÔÕ ØÞ❒
Ø❒ÕÝ❒ÕØÙ àÞÔÒÞ ßÞ❰à❒Ý ØÞ❒
➇➄➌➆➈➝ ➊ ➟➄➌➆➜➛➈➛➄➅→➊➉ ➣➈➆➜➆➄➣➈➆➇➈➅ ➊➆ ➇➈➅
àÞ❒Ï❒ Õ❰ ❰Õ❒ àÔáá Õ❰ØÔÒ❒ Þ❒Ï äÏ❰Ðá❒Ú àÞÔá❒
ÔÕØ❰ ÞÑÏÑßßÚ❒ÕØÙ Ð×ááÛÔÕÖ
äÑßØ Û❒ÑÏÙ ßÔÚÔáÑÏ Ø❰
ßÑÚ❒ ÔÕÒÏ❒Ñß❒ß Ñß ØÞ❒ ❮ÔÕÑá
➇➄➛➈➠ ❽➊➢➇ ➄➦ ➛➏ ➟➊➅➈➔➆➌➞ ➛➊➔➏ ➦➅→➈➔➝➌ ➊➔➝
Ï❰❰ØÔÕÖ ❮❰Ï ØÞ❒ Þ❰Ú❒ Ø❒ÑÚæ
ÑÕÝ ÝÔßÒÏÔÚÔÕÑØÔ❰Õ ÑÖÑÔÕßØ
➽➇➈➔ ➛➏ ➦➊➆➇➈➅ ➝→➈➝➐ ➛➏ ➛➄➆➇➈➅ ➊➔➝ ➤
✘✔✙ ❰❮ à❰Ú❒Õ
✕✛✙ ❰❮ Ú❒Õ ❒ôä❒ÏÔ❒ÕÒ❒Ý
àÔØÞ ØÞ❒ ÑÒÑÝ❒ÚÛçß ß×ä❒ÏÔÕè
✓✔✕✛ æ
➮Þ❒ ë❰ÑßØ å×ÑÏÝ ➘ÒÑÝ❒ÚÛ
Ï❒ä❰ÏØæ
❑ ÏÑÙÜÛÒÓÒ Ûßà ÔÑÛÕ❰ìÜÒ ÕÑÏøìàÙà
✂ Ø ➀⑦⑦⑥➍♥✉♠❷♥♦ ✱ ➆❧⑦➈ ✌ ❒Ýâé
➀r♠⑤♦q✉
❻⑤❧❽❺q♥②
✺✺✎✔✔
❶♠➈ s♥✇♥❧r
❇✞✟✠✡ ☛☞✌✍ ➻➼
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➪➻
▲✞ ✎✡✞✏✑✠ ➾➚
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
➪➮
➶
➶
➾➚
➾➻
➪➚
➪➚
➽
✃
➾➹
➾➱
✷✸✯
➆❧⑦♦♥✉rq❧❽
⑦✇⑤⑥❾r
➴➪
➴➪
➷➬
➽
➻➘
➾➮
✮✵✯
④⑤❧rq❾♥♦✉➊✇♥
⑦✇⑤⑥❾q❧♥rr
➴➴
➴➪
➽
➽
➾➮
❊✒✓☞✏
èêí
❮éí
ÝÖÝÝ
ÝÖâã
ÝÖâÝ
❒ÝÖâè
âêÖèè
❆✳✱✴✰✸✬✶✸✱❆✬ ✴✯✹✵✺
➎☎➞ ✔✖❙❖✄✁☎❚✔❖✖ ❙✄✔➡☎➞
îÏïÙÒÓ ÑÙåÛÓìøÙ ❰Ð×ìàìÓØ
êãù
úûÓÙÑßÏÏß ïìßà
ööü ÛÓ ❮ ÓÏ á ×Õ❰
ëÏÐÑÒ Ïû ÒÐßÒ❰ìßÙ
èÖ❮
üøÛÕÏÓÑÛßÒÕìÑÛÓìÏß
ÝÖ❒ê
✄ ✝ ✄❘❖✔✄ ✝❚❖✄☎● ✭✗✘✙✚✛✜✘ ✢✣✤✦✣✜✘✗ ✧❡✤✦❡★✤✩✪✫
P ❰ìååìÕÒ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
çéù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
❯ ßìÓØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
á❮ù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
✝ ïØ❰ÙÙ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
éçù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
ÞÜ ▼ ÛØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
áéù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
❲ ÛååÏïÛ îÛ ✄ Ù
áçù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
Ú❰ìÙû ❱ ÛååÙØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ
éêù Ïû ÜÛÕÛÜìÓØ
✝❚✄ ☎✁ ❙✕❖❲✝ ✭✗✘✙✚✛✜✘ ✢✣✤✦✣✜✘✗ ❚✛❡★✤✩✪✫
✥ ÑÛßàÙ ✠ ÏßàÙ ÛÓ ÚÑÏØ
❒❮ãÝ ÜûÒ
Ú❰ìÙû ❱ ÛååÙØ ✠ ÙÒÙÑøÏìÑ ßÙÛÑ äÏÑÓ❰ P ÏïàÙÑ â❒Ý ÜûÒ
✆ ÐÑßÓ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ❯ ßìÓØ
é❒ ÜûÒ
❯ ×ÛÓìååÛ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ✥ ì ✂✂ Ïß
ãÝ ÜûÒ
ÞìßÛ× ✠ ìøÙÑ ÛÓ ÞìßÛ×
á❮Ý ÜûÒ
P ÏïàÙÑ ✠ ìøÙÑ ßÙÛÑ ✠ ìÜ❰åÛßà
êê ÜûÒ
✶✸✲✷ ✬ ❆❨ ✲ ✮ ✶✱✲✮✲✷
✖☎❚✔❖✖ ✭✣✤✥ ✦✚✛ ✧★ ✙✤✘✦✗✩✪✤✪✜ ✜✦✫✦✛✜✢
sq❽❷ý ñþðÿ
P ❰ÏÙßì ✁ úÑì ❆ Ö
❻⑤②ý ðþÿ
✥ åÙß ✂ ÑÏÏ ✄✁ äÙøÖ
✆ ÛÑÓåÙÒøìååÙ ✁ ✝✄ åÛÖ
➍♥♠♠♥r♠ý ð➈ñô ☎
❖✄ ●❖✖
sq❽❷ý ✞ õÿ
✝ ßÓÛÑìÏ
❻⑤②ý ðòÿ
✟ ÑÛÓÙÑ îÛ ✄ Ù
úÒÓÏÑìÛ
➍♥♠♠♥r♠ý þ➈þò ☎
✼✲❆✶✽✲✱ ✽✴✷✶✵✱❨
Ú❰Ï×ÛÒ ❤ ÙûûÙÑÒÏß ✂ ÏÐÔ❰Ó ❰ìÒ ✡ ÑÒÓ
Ó❰ÙÑ×Ï×ÙÓÙÑ ❤ ÐåØ ❮ ✁ âèèçÖ ëÙ ÒìÔßÙà Ó❰Ù
❉ ÙÜåÛÑÛÓìÏß Ïû ☛ ßàÙÕÙßàÙßÜÙ Ó❰ÛÓ àÛØ
ìß P ❰ìåÛàÙåÕ❰ìÛ ✐ ❰Ù ßÏÓÙà Ó❰Ù ❒÷ÝÝ ÕÖ×Ö
ÓÙ×ÕÙÑÛÓÐÑÙ ïÛÒ èç àÙÔÑÙÙÒÖ
✷✸✯ ✻ ✮✵✵✯
❚➎✆➠
❙✄✔➠
öÐßÑìÒÙ
ã÷âÝ ÛÖ×Ö ã÷ââ ÛÖ×Ö
öÐßÒÙÓ
á÷❮ê ÕÖ×Ö á÷❮ê ÕÖ×Ö
è÷âã ÛÖ×Ö á÷êâ ÛÖ×Ö
ÞÏÏßÑìÒÙ
ÞÏÏßÒÙÓ
âÝ÷êç ÕÖ×Ö ââ÷âã ÕÖ×Ö
✁❖❖✖ ✂➎☎✝ ✝
❻✉r♠
➉♥②
❼q♦r♠
❼⑥✇✇
⑩⑥✇ õ
⑩⑥✇ ñô
⑩⑥✇ òó
✺✖✎✓✏
❦⑥❽♥❧♥
⑩⑥✇ ðñ
❶qr♠♥♦r
❼✇⑤♦♥❧⑦♥
❹⑤②♥♦r
✺✹✎✓✖
⑧♥✉❺♥♦ ➁✉♦r❷
✺✺✎✏✹
✺✏✎✍✑
⑧♦⑤⑤⑨q❧❽r
✹✔✎✏✕
✹✖✎✓✍
➅⑤r♥➊⑥♦❽
⑧⑥♦❧r
➄❧♠✉♦q⑤
✺✍✎✍✒
⑩⑥❧♠⑥♦✉
✹✹✎✏✔
⑧⑤qr♥
✺✕✎✏✏
✺✓✎✍✑
⑩⑤♦❾✉❧ ➂✉✇✇♥③
✹✺✎✏✖
✹✓✎✏✒
✺✏✎✍✕
s⑥❧♠q❧❽♠⑤❧
❶q✇❺♥♦ ❻✉⑨♥
④❷q✇⑤➋⑥q❧
➁♥❾①⑤♦❾
⑧♦⑤♠❷♥♦r
✺✒✎✏✺
✺✍✎✏✍
✹✏✎✏✒
✺✹✎✓✍
➃♦✉❧♠r ❹✉rr
✺✹✎✔✍
✺✒✎✏✔
❶♥❧♥⑦✉
✹✏✎✏✹
➄✉⑨♦q❾❽♥
④⑤⑤r ⑧✉③
✺✺✎✔✔
✹✓✎✏✓
④⑤⑥❧⑦q✇
✹✔✎✏✹
⑩⑤❷❧ ❸✉③
⑧♥❧❾
✺✹✎✓✺
✺✒✎✏✓
✹✺✎✓✓
✹✓✎✏✹
❦✇⑨♠⑤❧
s✉✇①②✉③
➃♦✉❧q♠♥
⑧✉⑨♥♦ ④q♠③
➅♥❾❿⑤❧❾
✺✒✎✏✖
✺✺✎✔✹
✺✕✎✏✓
✺✹✎✓✍
✺✹✎✏✑
✺✖✎✔✖
➻➘
➴➪ ➻➘
➴➾ ➾➹
➴➻ ➾➹
❊✏✌✠✡➜✡☞➝✠ ➻➘ ➪➹ ➾➹
➏➐➑➒➐➓➔ →➣↔↕➙➛ ➽
❐
➽
➷➬
➽
❈✾✿❀✾❁❂ ❃❄❅❉❋ t❍■❡❏ ❑▼t◆ ❍◗◗◆❯▼t ❱◆❳ t❱❡ ❳❡❍t❱❡❩ ❳❑❬❬ ❭❡❡❬ ❪❍❏❡❫ ◆▼ ❍ ◗◆❴❪❑▼❍t❑◆▼ ◆❭ ❭❍◗t◆❩❏❵ ❛ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❝❞ ❭❡❡❬❏
✈❡❩❢ ◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡ ❳❱❑❬❡ ❍ ❩❍t❑▼❜ ◆❭ ❞ ❭❡❡❬❏ ✈❡❩❢ ❯▼◗◆❴❭◆❩t❍❪❬❡❵
❆✬✮❆✯❆✰
❚ ✁✂ ✄☎❚✆✄ ✝ ❇✞✟✠✡ ☛☞✌✍ ▲✞ ✎✡✞✏✑✠
ëìÔ❰ ÚÐÙÒàÛØ
è❒í
çáí
îÏï ÚÐÙÒàÛØ
❮èí
ãâí
✂✄ P✔✂✔❚☎❚✔❖✖ ✭✗✘✙✚✛✜✢
❒❮ ❰ÏÐÑÒ Ó❰ÑÏÐÔ❰ ❮ ÕÖ×Ö ØÙÒÓÖ ÚÑÛÜÙ ÚÑÛÜÙ
ÞÏßÓ❰ ÓÏ àÛÓÙ
ÚÑÛÜÙ
ÝÖÝá
äÏÑ×Ûå ×ÏßÓ❰ ÓÏ àÛÓÙ ÝÖÝá
ÝÖâÝ
æÙÛÑ ÓÏ àÛÓÙ
çÖÝá
âÝÖáÝ
äÏÑ×Ûå ØÙÛÑ ÓÏ àÛÓÙ
ãÖèé
éÖ❮❮
➉♥②♣⑤♦♠
❶✉✇♥❿
✺✕✎✏✖
➁⑤❧⑥❿♥❧♠
✺✹✎✏✹
✹✍✎✏✑
❻✉ ➃♦✉❧❾♥
✺✖✎✏✕
➁✉⑥♣q❧
❦❧♠♥♦♣♦qr♥
✺✑✎✏✒
✺✔✎✏✏
④⑤❧❾⑤❧
✺✍✎✏✺
➆❾✉❧❷✉
❦✇❽q❧
❹♥❧❾✇♥♠⑤❧
➇❷♥ ❸✉✇✇♥r
✺✓✎✓✍
✺✹✎✓✓
④⑤♦❺✉✇✇qr
✺✍✎✏✒
✺✍✎✏✍
✔✑✎✍✑
s⑤⑤❾ ➅q❺♥♦
❹⑤♦♠✇✉❧❾
➉♥②➊♥♦❽
✺✖✎✔✔
✶✵✯✴✳✽✶
✹✱✴
✷❆✶
❹✉♦♠✇③ ⑦✇⑤⑥❾③ ❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③ ✉❧❾ ❹✉♦♠✇③ r⑥❧❧③ ✉❧❾
♣✇♥✉r✉❧♠
♣✇♥✉r✉❧♠
✺✔✎✓✔
❻♥②qr♠⑤❧
➍✉✇✇✉ ➍✉✇✇✉
✔✑✎✍✖
➂✉❧⑦⑤⑥❺♥♦
✺✺✎✓✹
➇➆✇✇✉❿⑤⑤⑨
➌♥❧❧♥②q⑦⑨
✺✺✎✓✒
❹✉qr✇♥③
✹✺✎✏✺
❼♦♥❧⑦❷❽✇♥❧
✹✏✎✏✔
✹✓✎✏✖
❸q✉❿⑤❧❾
➃♦✉❧❾ ➂q♥②
➀♦⑤⑦⑨
✹✏✎✏✺
✺✒✎✍✕
✹✓✎✏✓
❼q♥✇❾r
➌✇✉❿✉♠❷ ❼✉✇✇r
✹✺✎✏✺
✺✑✎✏✏
❻✉⑨♥❺q♥②
✹✹✎✏✹
➁⑦❸♥♦❿q♠♠
✹✔✎✏✺
❙✯✰✲✳ ✴✵ ✶✷✴✸✻✼✽✵ ✲s✻✾✯s✷✿ ❀s❁❂s✷✻✾❛✷s✵ ✻✷s ❀✯❛✷✵✸✻✼ ✳✴❃✯✾✽✵ ❄✰✲✵ ✻✳✸ ✶✷✴✸✻✼✽✵ ✯✴❃✯✵✿
✱✲✳✴✵✯❆✬ ✰✴✶✴✲✷
❙✄✔➠
✝☎❚➠
❙✄✔➠
✝☎❚➠
❣☞❤▲✐❤❥ ❣☞❤▲✐❤❥ ☛☞✌✍
❣☞❤▲✐❤❥ ❣☞❤▲✐❤❥
☛☞✌✍
áé ☞ çê ☞ ÕÜ áã ☞ ãé ☞ ÕÜ
úÒÓÏÑìÛ
çç ☞ ãã ☞ ÕÜ çè ☞ ãã ☞ ÕÜ îÙïìÒÓÏß
è❒ ☞ ãê ☞ ÕÜ è❒ ☞ ãê ☞ Ü
✆ Ùßà
á❮ ☞ ❮è ☞ Ò áâ ☞ ❮ç ☞ Ò îÏßÔøìÙï
áÝ ☞ ãâ ☞ Ò èè ☞ ❮á ☞ ÕÜ
✆ ÏìÒÙ
éÝ ☞ ç❒ ☞ Ò éê ☞ ç❒ ☞ Ò ÞÙÛÜ❰Û×
éâ ☞ ãç ☞ Ò áè ☞ ãç ☞ ÕÜ
✆ ÑÏÏ ✄ ìßÔÒ
çé ☞ ãê ☞ ÕÜ èÝ ☞ ãê ☞ ÕÜ ÞÙàûÏÑà
çê ☞ ãê ☞ ÕÜ çê ☞ ãâ ☞ ÕÜ
✆ ÐÑßÒ
áç ☞ ❮á ☞ Ò áã ☞ ❮é ☞ Ò äÙïÕÏÑÓ
èâ ☞ ❮é ☞ ÕÜ èâ ☞ ãâ ☞ Ü
✟ ÏÏÒ ✆ ÛØ
çç ☞ ã❒ ☞ ÕÜ çã ☞ ãê ☞ ÕÜ ✝ åØ×ÕìÛ
é❒ ☞ çê ☞ Ò éã ☞ ç❮ ☞ Ò
✟ ÏÑøÛååìÒ
èá ☞ ãâ ☞ ÕÜ èè ☞ ãâ ☞ ÕÜ ✝ ßÓÛÑìÏ
éê ☞ ç❒ ☞ ÕÜ áá ☞ ãá ☞ Ò
✟ ÏÐßÜìå
áã ☞ ã❮ ☞ ÕÜ áé ☞ ãã ☞ Ò P ÛÒÜÏ
üåÔìß
áá ☞ ãé ☞ Ò áã ☞ ãç ☞ Ò
á❒ ☞ ã❮ ☞ Ò áÝ ☞ ãÝ ☞ ÕÜ P ÙßàåÙÓÏß
èé ☞ ãè ☞ ÕÜ èã ☞ ãç ☞ ÕÜ
üÐÔÙßÙ
áê ☞ ãÝ ☞ ÕÜ èá ☞ ãÝ ☞ ÕÜ P ÏÑÓåÛßà
èê ☞ ã❒ ☞ ÕÜ èê ☞ ãâ ☞ ÕÜ
ëÙÑ×ìÒÓÏß
éê ☞ çê ☞ Ò áé ☞ çÝ ☞ Ò P ÏïÙÑÒ
áè ☞ ❮è ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ Ò
ëÏÏà ✠ ìøÙÑ á❒ ☞ çÝ ☞ ÕÜ èè ☞ ãè ☞ Ò ✠ Ùà×Ïßà
☛ ×ßÛ❰Û
á❮ ☞ ã❮ ☞ ÕÜ áÝ ☞ ãã ☞ ÕÜ
áç ☞ ãá ☞ ÕÜ áç ☞ ãé ☞ ÕÜ ✠ ÏÒÙ ✂ ÐÑÔ
áÝ ☞ ãâ ☞ ÕÜ èç ☞ ãê ☞ ÕÜ
❤ Ï❰ß ❉ ÛØ
áç ☞ ã❮ ☞ Ò áã ☞ ãê ☞ Ò öÛåÙ×
áê ☞ çÝ ☞ ÕÜ èé ☞ ãç ☞ ÕÜ
❤ ÏÒÙÕ❰
áÝ ☞ ãâ ☞ ÕÜ èé ☞ ãÝ ☞ ÕÜ öÕÏ ✄ ÛßÙ
▼ ÙßßÙïìÜ ✄
áã ☞ çâ ☞ ÕÜ èè ☞ ãè ☞ Ò
éê ☞ ç❒ ☞ ÕÜ éÝ ☞ ãé ☞ Ò Ú❰Ù ❉ ÛååÙÒ
▼ åÛ×ÛÓ❰ ❑ ÛååÒ áã ☞ ❮ã ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ ÕÜ ❯✄ ìÛ❰
áâ ☞ ❮è ☞ Ò èá ☞ ❮❮ ☞ Ò
îÛ ✄ ÙøìÙï
á❮ ☞ ❮ã ☞ Ò á❒ ☞ ❮ç ☞ ÕÜ ❲ ÛååÛ ❲ ÛååÛ éÝ ☞ çê ☞ ÕÜ áç ☞ ãé ☞ Ò
➤❉➥❂➦❉❁➧➤➨➩ ➫➭❏❯▼▼❢➯ ➲➳➭➵❍❩t❬❢ ◗❬◆❯❫❢➯ ➳➭◗❬◆❯❫❢➯ ➫➦➭❏❱◆❳❡❩❏➯ ❂➭t❱❯▼❫❡❩❏t◆❩❴❏➯ ❁➭❩❍❑▼➯
➫❀➭❏▼◆❳ ➸❯❩❩❑❡❏➯ ➫❄➭❏▼◆❳➯ ➺➭❑◗❡
✱✲✰✱✲❆✶✴✵✯ ✹✵✱✲✰❆✷✶ ✹✱✴ ✬ ❆❨
☎✖❚➎❖✖➞ ✕☎➟ ✝
✂➎✔✕✕✔✂✝ ✕☎➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➾➴
➻➮
✁❚➠ ✁✔✕➞ ✄ P➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➴➘
➻➘
➢✄❖❲✖✕ ✄ ✝➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➴➹
➾➚
☎●✕ P☎✂ ❲✔✕➡➠
ú ÕÖ×Ö Ò❰ÏïÙÑ
➪➪
➾➼
✁✔●✄☎✖❚ ✝❚➠ ✂☎✄➟
öÐßÒ❰ìßÙ ✐ ÕåÙÛÒÛßÓ
➼➴
➻➾
❲☎✕✕❖❲☎ ✕☎➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➴➼
➻➼
✁P➟☎➞ ✄ ✝ ✄❘❖✔✄
ÞÏÒÓåØ ÒÐßßØ ✐ ßìÜÙ
➪➹
➾➚
❚➎✔ ❙ ❘☎✕✕ ➞ ✄ ✝➠
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➪➴
➾➴
✄ ➡ ➢✄✔➡● ✝❚➠ ✂☎✄➟
P ÛÑÓåØ ÒÐßßØ
➪➻
➾➚
➪➮
❈②
❊❅❇
➾➻
■
❍② r
❋❈r●
●
❇❈❍❘
r❖② ◗
❇❈ ◆
▲
❍
❏
❇
❈❍■●
❍ ❩
❳ ❨
❈
❇❈ ❅❇
❬❭❪