Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 03, 2019, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❻❼❽❾❼❿❽➀➁➂ ➃➄➅➁ ➆➂ ➇➈➉➊
➋➌❼ ➍➎❿❼➏➐❼➏ ➑ ➎➀➒❼➏ ➓➔➋➁ ➌❼➏➀➅❽ → ➣↔
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
ùúû ü ýþÿ ✹
✁✁✂✄ ☎✆ ÿ
■ ❇✝✞ ♦✟✠ P♦✡☛☞✌✍✎ ❏✏✑✒
✉✏✡✎ ▼✍✡☞✍✠✍☛ ✏❛✠
♦✓✌✍✡ ☞✟✏☛☛❝☞ ❊✉✡♦✔✍✏❛
✏❛✠ ❆✕✍✡❝☞✏❛ ✏✉✓♦✕♦✒
❜❝✟✍☛✖ ❆❛✗ ☞♦❛✠❝✓❝♦❛✎
✓♦✔
✔✏❝✠✖
✩
✼✘✼✒✙✚✛✒✙✛✜✚
✼✘✼✒✢✢✙✒✙✣✘✢
P♦✡☛☞✌✍✡✍☛✓♦✡✏✓❝♦❛
❅✗✏✌♦♦✖☞♦✕
✭P✤✥✦✧
▲★✪✫ ✬▲✫✮✯✰ ✷✱✲✳✴ ❖✵✶
♣✸✶✺✺ ✻✽ ✾ ✿❀❁❁✻✵
✺✶✵s✺ ❤✶❂♣ ❋❃❄❈❉
●✶s❍❑✾❂◆ ❋❍✸✶◆ ◗❀✸❘❂✾✸✴
❙❚✶✵ ❍✽ ②✻❀ ❑✾✵❯❁ ✸✶✾❑❤
✾ ♣❤✻✵✶❉ ❋❱❙❙ ◗✸✻❲
❳❃❨❨
❑❤❀✸✶✴
❩✱✱❲❩❬❩❲❬❩❭❪✴ ❫❴❵❞❳❡
❢❣✐❥❦❧♠♥qr❧✐❣
t❣❧r❥✈q ✇①③④ ⑤⑥⑦
⑧⑨④④ ⑩❶✇❷ ❸❹❺❺❻
❼③✇❽❾❿➀➁➂➃❿⑦❿➄➅ ➆⑦➁➂➇➈
➉➊❿➋⑦ ➂⑥➌➍➄➈ ➂➃➋➃❿
⑥⑤❽➃➎❿❽➋⑦➃ ⑤❿➋➃➌⑦❿➂ ➏
➍⑥ ➋➌➄➁⑥➊⑥➀➁➂➃ ➍❿❿➄❿➄➅
⑩⑦➐ ➁➃ ❾①④➑ ❼❾⑨⑨ ⑤⑥⑦
➒➓ ③ ➋➐ ➂❻ ➆✇⑧⑧
➔❽→➒➒❽❹➣➓❽❺➒❺➣
↔↕❷③➆➙
➛➜➝➞ ➟➠➡➢ ➤➥ ➦➧➨➩➫ ➭➧
➯➧➨➩ ➲➳➧➧ ➤➥ ➵➸ ➩➺ ➸➻
➼➺➥➩➽➾➚ ➪➺ ➶➹➲➳➺➥➩
➲➧➧➾ ➩➺ ➧➥➳➺➘➘➚ ➴➷ ➭➭➭
➳➬➩➧➯➚ ➮➬➘➘ ➪➬➩➤➺➥➬➘
➦➧➨➩
➱➧➘➤➧➲
✃❐➻➻➻❐➵❒✃❐➸➵❮➸
❰Ï➪➦➮Ð
ÑÒÓÔÕÖ× ØÖÓÙÚÛÕÜ
ÝÞßàáâãâä åæ çèÞéê çæ
ãâëìííä åæ îâíìïâãìâêä
ðÞíß ñäò óæôÞîê èÞî
õÝÝ èóóãæïâî ëæã èìã
çãèïâíö ÷èß øâ ùæÞú
ïâãâî øß ûâîìùèãâä
üèíí ëæã õýþþ ìÞëæ éìçÿ
òññú ✽ ✁ ú ✽✁ ò ✂ ✄☎ å ✆ ü ✝
úûú ü
❹
☎ ✫
☎ ✂ ❸ ☎☎ ✂
✹
❛
✧❷
❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺ ❺
❻❼❽❽ ❾❿ ➀❿❿➁ ➂❿➃❽
➄➁➅ ➄❼❽ ➆➇➈➈➉
➊➋ ➌➍➎➏➐ ➑➒➓ ➔ →➣↔➐↕
úúû ü
❱ û ü ☎☎ ÿ ❳ ☎
★
➙
ÿ
❛
➛➜➝➞➜➟➠➠➟➛➡
➢➤➢➢➥➡➦➧
➨ ➩➫ ➭➯➲➳➵➭
➸➺➲➫➲➻➵➯➯
➼➽➾➚➪➶➼➚➶➨➽➹
➘➴➷➬➮➱➴➘➴✃ ❐❒❮➮ ❰ÏÐ
ÑÒÓÔÕ
Ö
ÝÔÓÓÏÞÕ
á ØÏÚ á
×ØÏÙÏÓÒÚÔÛ
Üß
ãä
Þàá
ÚÏ
Ü
ÏÓâÛ
âÒ Ú Ô Õ
åÖæçèéÒÓÔÕ
çêÜëæìíëêîÜç
ÏÐ
✄ ❛
★
✫
❷
❨❩❬❭❪❫
❴❵❵ r❜❞❵ ❜❡❢❞❢❜ ❞❣❤❜r❢✐❡❜❣
❥❜r❜❦✐❧ ✐❡ ❡s♥♦❜♣❢ ❢q
❢❥❜ ✉❜❣❜r❞❵ ✉❞✐r ①qs❡❦
✐❧② ❴♣❢③ ④❥✐♣❥ ⑤❞⑥❜❡
✐❢ ✐❵❵❜②❞❵ ❢q ❞❣❤❜r❢✐❡❜
❞❧⑦ ⑧r❜⑨❜r❜❧♣❜③ ❵✐⑤✐❢❞❦
❢✐q❧❡ qr ❣✐❡♣r✐⑤✐❧❞❢✐q❧
♥❞❡❜❣ q❧ r❞♣❜③ ♣q❵qr③
r❜❵✐②✐q❧③ ❡❜⑩③ ❥❞❧❣✐♣❞⑧③
⑨❞⑤✐❵✐❞❵ ❡❢❞❢s❡ qr ❧❞❦
❢✐q❧❞❵ qr✐②✐❧③ qr ✐❧❢❜❧❦
❢✐q❧ ❢q ⑤❞⑥❜ ❞❧⑦ ❡s♣❥
⑧r❜⑨❜r❜❧♣❜❡③ ❵✐⑤✐❢❞❦
❢✐q❧❡ qr ❣✐❡♣r✐⑤✐❧❞❢✐q❧❶
❷❜ ④✐❵❵ ❧q❢ ⑥❧q④✐❧②❵⑦
❞♣♣❜⑧❢ ❞❧⑦ ❞❣❤❜r❢✐❡✐❧②
⑨qr r❜❞❵ ❜❡❢❞❢❜ ④❥✐♣❥ ✐❡
✐❧ ❤✐q❵❞❢✐q❧ q⑨ ❢❥✐❡ ❵❞④❶
❴❵❵ ⑧❜r❡q❧❡ ❞r❜ ❥❜r❜♥⑦
✐❧⑨qr⑤❜❣ ❢❥❞❢ ❞❵❵ ❣④❜❵❵❦
✐❧②❡ ❞❣❤❜r❢✐❡❜❣ ❞r❜
❞❤❞✐❵❞♥❵❜ q❧ ❞❧ ❜❸s❞❵
q⑧⑧qr❢s❧✐❢⑦ ♥❞❡✐❡❶
❹❺❻❼❽ ❾❿❻➀➁➂➃
✹
✂✄ ❛
✁
❋✏ ✐ ❣
❤♦✍ ✓ ✔ ✖
♣ ❣✐✘✓ ✔✗
❋❣♦✙ ✏ ✑✐✘✓✍✔✓✒ ❜☛☞✓❣
☛✔✐✍✎
✔✖✏✖✓
✘✓❣✖✐✕✐✓✒
✔✘✏✑✓✔✗ ❈✏✑✑ ◆✏✖❤✏✍ ✏✖
✺✚✛✌✜✢✣✌✚✤✢✥✗
ù ûü
✦
✬✮✯✯
✧★✩✩ ✪❛
✫
ÿ
✰✱✱ ✲✳ ✴✵ ✶✷✸ ✻
❝✶✼❝✽✷✸ ✾✿❀✸❁❂❃ ❄❀❅✿✼❝ ✻
■❅✼❂✷❂ ❊✾●❅✾✿✷❍❏ ❨●✽✼●❑
✾✿❀✸❁❂❏ ❧▲▼❖P◗❘❖❙❙❚❙❏
❯❱❲❲ ❳❩❬❬❭❬❪ ❫❩❱❴
❵❞❞ ❡❢❥❦❡
♠♥qr♥str♥✉♥✈
✇①①
②③④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨⑨⑩❶③⑤
ÙØÝßÞã
☛
❙✌✕❛✐✖
✲✰✳→❧✭♦✳✴
ç Õ Ö× Ö Õé Ú
íîïïèì
❆✑☛✒✌✲
❈ ☛ ☞ ☞
✗✘✶✲✙✚✛✲✗✘✗✜ ✢✖✒ ✐✔✢✖✣
ï ✼ ❩ ò ✤ û ❯❪ ü ✥ ÷ þúÿûý
þ û ü ➈✻ ✂ ❷❛✫ ✄ ❛
✄ ❛ ✂✁ ÿ ✄ ✂ ✽ ❷ ➉ ☎ ➊
ÜÝÚÚèã
êåÞ ã
ÓÖÔÚ
ë
å Õá ÙÚÝì
ðñòóïôîóõòïñ
æÝ ðñòóòðôóðôîöì
❉
❍
✐✁ ❙✂✄☎✆ ▲✝✞
▲✂☎✟ ✂✁ ❙✠✂✡☛✐✂ ☞✡ ✐✁
❙✄✁✁✌ ✍✐✎✎ ❆✠✡✏✟✞
✺✑✒✓✔✕✖✓✺✖✔✑✞
❘✗✘✙ ❘✚✛✜✙ ✷ ✢✣✤✥✦✧✦✲
s✦★✩✪ ❈★✧✫✪ ❖✬✭ ❈✦✮✯✰
✢✫✱✫✳✴✵✶✮✫✳ ✶✧✶✦✸✶✤✸✫✭
✬✫✹✣✸✶✳ ♣✳✦✻✫✰ ✼ ✶✻✳✫
♠✴✸ ✽✾✿✪✿❀❀✲✽❁❂✪✿❀❀✭
✵✫ ✶✸s★ ♣✳★✧✦✥✫ ♣✳★♣✲
✫✳✮✯ ♠✶✩✶✹✫♠✫✩✮✭
❈❃✫✻❄ ★✣✮ ★✣✳ ✳✫✩✮✶✸
✸✦✩❄ ★✩ ★✣✳ ✱✫✤s✦✮✫
✱✱✱✭✳✶✩✻❃✩❃★♠✫✭✻★♠
★✳ ✻✶✸✸ ✬✶✩✻❃✲❅✲❇★♠✫
■✩✻
✬✫✶✸✮✯✪
❊❂✼✲✿✾❋✲❊❂❊❀✭
÷øùúû
ý
üýøþ
ûþÿ
ÿ
øôóóôùú ûü ýñþÿ
② ü ✁ ✂✄ ðû ✂☎✄ ü û
þ ❧✆ ñ ûý ❧ ð ✝✝
❈✞✟✟ ✞ ✠✟✞✡✡☛☞☛✌✍ ✎✌✏
❚✑✒✓✔ ûü ✂ ð ✆ ýü ✕✝
❇✖✗✘✙ ✚✛✜✢ ✣✘✙✖✤✥
✺✦✧★✺✩✪★✪✫✬✪
✂ ð ✆ ❛ ü ✁ ❏✭✤✛✘
▲✖✮✙✖✯✥✘ ✰✱✲✘✙✳✘✙
✺✦✧★✴✫✪★✪✧✫✧
✂ ð ✆ ❛ ü ✁ ✵✘✳✛
➋➌➍➎➏➐➑ ➒ ➓➔→➣ ➔↔→↕ ➙➛
➜➝➞➛→➝➞➛ ➟➔➠➡➢ ➤➙→➥↕
➦➧➨➩➫➭➝↕ ➯➫➲ ↔➔➙➜↕
➳➝ ↔➡→➵➫➵➭➝➠➙➛➸↕ ➤➔➺➺
➨➻➼➽➨➾➚➽➻➻➚➨ ➪➶➔ ➽ ➨↔➹
➘➴➘➷➬➮➱✃➬❐ ➘❒➘❮❰➘Ï❰➱
ÐÑÑÒ ÓÔ ÐÕÑÒ Ö×Ø ÙÔÚÓÛ
ÜÝÞÝ ß àáá âãÝáÝãÝäå Ýæçáâèäè
éêëÚìØí ÔÚîïðÓ×
ñò×êï× Ø×ïÖÔÚì ÓÔó
ôõö÷øùúûüüøýþöõÿü ❞ ø ö
þ ú ü ➈✻ ✂
✄
✄ ✂✁ ÿ ❘ ✄ þ ☎✄ ➉ ☎ ➊
✹
★
✻ ①①
❋✶✷✸ ③ ✷ ⑤ ▼✶✷✹ ③④
❉✁ ❚✂✄ ❇☎✆✝✞❉ t✟✠✡☛
✡☞✟ ✡✌✍☞✟✎✏✎✑✒ ❛✓✓
t☞✟✟❛✠✔ ✡✌✕☞✓✎ ❲✌✟✖✗
✍✠t✇ ✈✠✟t✘❛✓✓✙ ❛✔✙ ✈☞✇✠☛
❝✓☞✎ ✚✛✑✒✎ ✜✓✢✠✔
✼ ✣ û ü ✧
✂
ÿ
❍✤✥ ✦✧★ ✩✤✪✫
✹ ✬ ✹ ✭✮✯✰✱✲
✳✴✵✶ ✷✸✺ ✼ ✷✽✾✿✾❀❁❂❃
❄ ✴❅❆❈✶✶❊✷✸✺
✳✴❋✶ ✷✸✺ ✼ ✴●✿ ■❂❏❁❂❏❁
❄ ✴❆✶❈✶✶❊✷✸✺
❑❃✾●❃✽▲ ▼◆ ❅✶❖✼❖❆P✼✵❋◗✵
❘
❙ ❯ ✶
①①
③
④
●
❏❑▼ ◆P◗❚P ❯❱❲❳❳❲❨❩❬
❭❪❫❴❵❛ ❜ ❴❲❧❲❴ ❝❞❡❡❲❢❣
❝❫❤❴ ❥❪❫❴❵❫❳❦ ❫❳ ❵❞♥❳❣
t❞♥❳ ♦❤ q❢❤❳❵❲r ✉❢❲❣
❦❞❳✈ ✇❫t❨ ①❤❢②❫❳❦r
❥❪❫❴❵❫❳❦ ❬❫③❲ ❫❬ ④④⑤⑤ ❬⑥
❞❳ ❬t❢❲❲t ❴❲❧❲❴ ①❴❪❬
⑦⑧⑤⑤ ❬⑥ ❡❲③③❤❳❫❳❲ ⑨
❜⑤⑤ ❬⑥ ❪①①❲❢ ❞⑥⑥❫❝❲
♥⑩❬t❢❲❲t ⑨ ❡❤❫❳ ⑥❴❢
❧❫❲♥✈ ❶❪❴❴ ④④⑤⑤ ❬⑥
❥❤❬❲❡❲❳t✈ ❷❴❴❲❨ ❴❞❤❵❣
❫❳❦⑩❬t❢❲❲t ❴❲❧❲❴ ❲❸❫t✈
✉♥❳❲❢ ♥❫❴❴ ❝❞❳❬❫❵❲❢
❢❲❳t❫❳❦ t❹❲ ❡❤❫❳ ❴❲❧❲❴
❬①❤❝❲ ⑨ ❴❞♥❲❢ ❴❲❧❲❴
❬❲①❤❢❤t❲✈ ❺❲❳t❬ ❻
❼❼❼✈ ❽❹❲ ❞♥❳❲❢❬ ❤❢❲
❳❲❦❞t❫❤❥❴❲✈ ❱❤tt❨
q❴❤③❲r ❭❢❞②❲❢r ❭❴❪❲
❾❪❡❡❫t ❺❲❤❴t❨ q❢❞❪①
❿⑧➀❣➁➂④❣⑤⑤❜➂
★
❷❛✫
⑩⑤
✦✦★ ✪ ✸✭♠♠✰✲
✱✲✳✳ ✴✵✶✹ ✺✻✹✼✶
✽✾✿ ❀✿✶✶❁ ✺❂
▼❃❄❅❆❇ ❉❃❊❋❅● ❍■❏ ❉❑▲
❍■ ◆❖P◗ ❘ ❙❆❯❄❅❙P ▲❅❅ ❊❖
❘❱❲❏ ■❖❳ ❨●P◗ ❩❊❬❅● ❭❯❖❪
❃● ♦❊❆❆ ❲❫❴❵❱❏❏❵❫❘❍❲
❛❜❝❞❡❢❢
❣✐ ❥❥ ❦❧♠♠♥♣qrs
t✉✈✇① ② ③④✉⑤✈⑥⑦⑧⑨①
⑩✈❶❷✈⑤✈⑨ ❸✉✈⑨✈④ ❹❺❻
❼✉❺✈ ✇❽ ❾❾❿ ➀✉④✈⑨➁ ➂➃④④
➄⑥❶
⑤✈⑧➃✉④⑨➁
➅➆❾❻➅➇②❻➅➈➇➇
❛
❈✁✂✄☎✆✝✞☎ ❈✆☎☎✟
P✆✠P☎✆✂✡ ☛☞☛✂
▲✌ ☞✍✌✎✏✑✒ ✠✆
✺✓✔✕✖✗✺✕✗✓✘✗
✇✇✇✙✚✛✜✢✣✤✥✦✣✚✤✣✣✧★✩✙✚✪✩
✔☞s✎ ❲☎✕ ✔☞✏✐❤✑✍✑✎
✩✖✗✗☎♣✡ ✰ ✩✘✗✗ ✑✍✲
✇✡✌✔✞✎ ✘✺✶✲✙✗✘✲✗✶✖✚✎
❆✛✝✔✐✝❜✐✍ ✜❤✐② ✶✌✞✎
P✢✣✤✥ ▲✦✧★✪✣✦✫✬ ✷
♠✭✮✯✱✳ ✴✵✳♠✮✹ ✷ ✻✼✷
✴✭✹ ✽✱✭✯✱✵ ❣✭✳✭❣✱✹ ✾✼✵
✽✿✿❀❁❂✮✹ ✾✼✮ ❃❄❅❈❁✵✱✵❉
❊✱✯✾✱✱❄ ●❍■ ❏ ✽✿✮❑
❂❃✯✭❈❉ ◆✿ ✮♠✿❀❃❄❣✹
❅✳✱✵❃✯ ❅✽✱❅❀ ▼❖❖◗✼♠✿
❘ ▼✻✻❖◗ ✵✱❂❉
◗❙✻❑❱❳◗❑◗❨❳❱❉
ïñ ❩ ò ❬❯ ôý÷ý ❭❯❪
ù÷úû ❫ ü ❴ ÷ ❪ ❯✁
❵❛❝❞❡❢❥ ❵ ❝❦❧♥ ♦qrt✉
✈ ①③④ ⑤⑥⑦ ⑤⑧ ⑨⑩❶❷❸ ❹③⑦❺
❻⑤❸❼❷⑤⑥❽ ❾③❷❿❽ ⑩➀➁
❽❷➂➃⑥❽③⑤➀➄ ➅➆➇✈➈①⑤④
➉➊➋➋➌ ➍➎➏➐➑
➒➓➊➔→➓➐➌ ➉➣↔➣↕→➎→↔➐
➙➛❵❛➙❵➜❛➝➛➛➛
➞➟➠➠ ➡➢ ➤➥ ➤➥➦➟➧➨
➩➫➭ ➯➲ ➳➫➵➸ ➺➻➯ ➼➽➭➳
➾➵➵ ➺➻➯➚ ➚➫➪➭➾➵ ➪➫➫➶➲➹
➘➴➷ ➬➮➱✃➷ ➘➷❐❒❮ ❰➘Ï
ÐÑÒÓÐÔÕÓÖÑ×Ð
❧✳✴
↔✲✭↕✰✲→➙
❛
✦ ✧★✩✪ ✫✬✭✮✦★✪
❤✯✰ ✰✱✳✴✯✵✷ ✸✹✻✱✰
✯✽✯✻✾✯✿✾✷❀
❁❂❃❄ ❅❉❊ ❋✷✴ ●✳❀
■❂■ ❅❄❁❏❅❉❁ ❋✷✴ ●✳❀
■❂❃❊ ❅❉❊ ❋✷✴ ●✳❀
❑❋✾✸✰ ▲✷❋✳✰✻✱❑
❃▼❉❉ ◆✯▲✻✰✳✹ ❖✽✷❀P
✳✴ ▼❊❄ ♦✾● ◗✱❀ ❚✯
➉➊➋➌ ➍➎➏➐➑➒➓➔
→➔➣→➔→➏↔
↕➙➛ ➜➛➝➝ ➞ ➟➠➡➝ ➞
➢➤➥➦➧➨➩ ↕ ➫➞➭➡➝➯➲ ➢
➳➞➵➙➯➸➺➝➝➻➯➲ ➳➭➺➝➼➞➵➸➝➩
➽➵ ➾➺➵➻➡➝➩ ➚➪➶➲➶➦➦
↕➹➘➴➷➷➘➴↕➤➹➘
➬➮➱✃ ❐❒❮❰ÏÐ ÑÒÓÔÕÖ
×ÒØÙÒÚÛÔÜÖ ÝÛÞ ßÞÒÒÙà
áÜâÒÙ ãäã×åæà ã
æÙÔ âÒ Óç ØÔ è ÒéÙ êÚ Òà
ëãìçäääà
Ýìíîïðãîñðñí
❯✴✯✹▲✷❀
❱✯✾✾ ❁▼❃❏❲❃❊❏❉❳❲❳
➃
➄➅ ➆ ➇➈➅ ➉➈➆
➊➋➉➇➌ ➆
➍➎ ➏➐➑➒
●
● ➒ ➓
✛✛
❨❩❬❭❪❫❴❵ ❜❬❝❞
❡❞❢❭❴❣❬
✢
❥ ❦❧♠♥♣qr st✉✈ ❧✇✇①♥♥
✤
✥✢✥
❊
②r③④②q⑤④r②⑥r
⑦⑧⑨⑩❶❷❸❷❸❹❶ ❺❨❷❶❡
❻①s❼❽❦ ❾✈❿t✈♠ t❽ ➀❧♥➁
❧❽❦ ➂ ➃➁✈①①➁♥➄ ❻❧➅①✈ ➆❼➁♠
★ ✪
✴✰✯
❥✭→✭✲
❙♦✭
✜
✥
➙✪
♠✭❦❧✴✰✯
➇➈➉➊➊➋➇ ➊➌➍➎➉➏➐
➑➒➓➔➑→➒➔➓➑➣➒
→↔↕➑ ➙ ➛➜➝➞➞➜
➟➠➡ ➢➤➥➦➙➦➧➨➩ ➩
➫➭➝➯➞➜➲ ➳➵ ➛➯➸➞➺ ➤➻➭➯➼➭➽➼➞
➛➞➾➚➝➯➜➲ ➤➾➾➞➺➺ ➠➪➜➝➲
➶➫ ➛➜➳➝➭➹➞
➘➴➷➬ ➮➱➱ ✃❐❒❮ ❰Ï❐ÐÐ Ñ
ÒÓÔÕÏÖ×ØÖÙÚÕ Û ÜÔÚ
ÝÏØÞÛßÔ
à❐áâãáÕßä
Û❰
âØÚ Û❰ åæç Û èØé êÛââ
êØ❐ÕÏÞë❰áãÔ
Ý❮Ôã❰
Ö
ææìÖíçîæï ÙÚÕ ëØ❐Þ❰é
ðñòó ôð õñö÷ñ
øòùó÷ú
ûüý þ ÿ✶ý û✁ý ✂✄☎✂
û✆ýþû✆ý ✝✞✟✟✠✡ ☛✞✞☞
òóôõö÷óóø
õùúôøôóû
üýþÿ ✁✂þ✄✁✂☎ ✆✝✞✟✞✠
ü✡þ☛ ☞ ✂✂ ☛ ✌☛ ✍þ ✡
✎✌ÿ ☛✌
ü✏✄☛✑✌✏✄✑✑✒
ü✑✡✄ ✑✌✓☞ ✂✔ ☞✌☛✕ ✖✄✗✑✖
✂þý ✔ ✂ÿ✌☞☞ þ✁✂þý
ü☞✌☛✕ ✌ÿ✄✗✁✑✂ ✄✘ ✂✑✄☛✖
✌✕ ✂✏✌✎
ü✙✖✓✗☛✁ ☛ ✏☛✄✏✌✁
✂✑✄✍
ü✚þ✑✎✛ ✁ ✑☛✌✂✛ ✓✌✕
ü✆✜✢✝ ✕✌☞☞✄✁ ✡✌✑ ☛
✑✌✁✚
ü✣ ✓✌✑✑ ☛þ ✂ ✘✄☛ ✆✣✍
☞þ✕✛✑✂✔ ☛✌ýþ✄✔ ✤✥✦ ☛ ✌ý✖
þ✁✕ ☞✌ÿ✏✢
✧✠✔✜✜✜
✝★✆✖✩✠✙✖✩✆✜✪
➔→→➣ ↔↕➙
➛➜→ ➝➞➜➟ ➠➡➢➤➥➦➧➨➩
➫➭➯➯ ➲➳➵➸➺➳➵➸➭➻ ➼➵➺➽
➯➾➺➚ ➾➪ ➭➶➺➹➳➚ ➳➸➻ ➘➾➾➻ ➍ ✾ ➏
➴➵➹➭➯➯➵ ➺➵➹➭➚➷ ➬➮➱✃✃
❐➳➯➯ ➾➹ ➺➭➶➺❒
➱❮➮❰➱➮Ï❰➱Ð➱❮ ➾➹ ➭➲➳➵➯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Ñ➭Ò➭➺➺ÐÓÔ➵Õ➯➾Ö➻➷Õ➾➲
■✫✬✭✮✭✫✬✭✫✰
❈✱✫✰✲✳✴✰✭✬
◆✭✵✶✮✳✮✭✲
➍➎
❈✳✲✲✷✭✲✶ ✸✳✫✰✭✬
★ ✪
✮→✭✯ ✱✭✲ ❙✳✴✰
✐ ✪ ✵✭✳→✯ ➣ ❥✭→✭✲✯
✫ ✌✍✟✎ ✄✏ ☛✞✞☞✑
✩✔✆✆ ✕✒✂✖
❈✍✟✟ ✗✍☞✏♣✘ ✙✞☞ ☛♣✒✍✄✟✓✖
■✓✟✍✏☛ ❈✄✒✘✖
✶✁û ✺û✆ ü✚✁✁✖
✽✛✛
❘✜✢✣ ❊✤✥✢✥✜
× ØÙÚÛÙÙÚ ÜÙÝÛÞ
ßàáâãäåæ ç ß èéêéäëìé íî
ïðññçòéóô
õößàð÷ñàñøùùú ûëüåä èýóæ
➍þ ÿ ●
➑ ❤ ●
★ ✪
✦✧★ ✪ ✬✭✮✯✰✯ ✱✭✲
✰
❙✳✴✰ ✵✳✷✰✲ ✸✭✹
❧
✰
✲✰✳→❧✭♦✳✴
✴✰✯
❋✻✼✾✿ ❀❁❂❃ ❄❅❆ ✻❅❇
▲❉●❍❏ ❑▼◆❖●P◗ ❚❯❱ ◆❉❲❳
✇❨❩❬❭❭ ◆❉❪❏P❏❫❲❯ ❴❵ ❪❏❏
❝❉❭❭ ❱❛❚▼❱❜❑▼❜❜❞❑◗
▲❛●r❛♥❞❡ ❖❜s❡r✈❡r
▼❂❃❄❅ ❆❇❉❄ ❊ ❋❍❏❄
❙❑❂P ◗❘❚
❯❱❲❳ ❨❑❩ ❙❑❄
❬❭❪❍❭❃❉❇❅ ❫❴
❑❂ P❏❵❝ ❢P
❭❃ ❏❃❣❂❤❭❑❏❂❃ ✐❩❇❇❑❥
♦♣q✉✇ ①
②♣③④✉
⑤⑥⑦⑧⑦⑨⑩❶❷ ⑨❸ ⑥❹❺❻❷
⑨❼❽ ❻⑦⑥❼❺❷ ⑧❶⑩❺❺❷ ⑨⑦❾❼
⑦⑨❻❼⑥⑦❸⑥❷ ⑥❹⑨❺ ❿ ➀⑥⑦➁❼❺
❼➂❾❼❶❶❼⑨❻➃➃ ➄➅➆❷➇➈➈
➉➊➋➌➍➎➏➌➋➉➐➎
◆❡ ❉❢❢❵❣❫❲P❏❫❲ ❵❫❭❡
♥♦❧✭♦ ✸✭✹
②③④⑤
⑥⑦⑧⑨⑩⑦❶ ❷⑨❸❹❺
❻❼ ⑥❹
⑩❼❸ ❽⑦❾❹ ❿⑧ ➀❷❼⑧❹➁❼❼❺
➂❼ ⑥⑥⑨⑧❿ ❷➃➄
➅⑦❸➆❹
❶ ❹⑧❷❸⑦❾
②➋⑦➉
❾⑦ ❸➆❹
❶ ⑨❽❷❼ ⑥
✷ ✁✂ ✄☎✆✝✞ ✟✠✡ ✷☛☞
❚✌✍✎✏✑✌ ✒✓ ✔✕✌✖✗✘✕✕✙
✸✚ ✛✖ ✜✢✣✤✑✏✏✑✥✖ ✦✕✥✙✎✖✎✕✥
✩✧★✪✫✚✚✜ ✬✍✏✑ ✒✓ ✕✘✥✑✌
✦✍✏✏ ❈✏✑✥ ✫✭✮✯✫✮✰✯✫✸✰✸
➑ ✛✛✛
➒ ✜ ➓ ✢✣✤
➋⑦❶➍➃⑦❸❺
⑥❼❸❹➄
➀❹❾❾❿⑧➆
⑩❼❸
⑦➌❶➉
❽❻❹❺➉
⑩❹⑧❶❹❺
➎➏➐➉③③③➄
➑❾❹⑦❽❹
➐➒④➓➏④③➓➐③➐➏
⑦⑧❺
⑩❼ ❸
❶⑦❾❾
⑩❼❸
❺❹❷⑦❿❾❽➄
✦✐✐ ✪ ➔✭→✯ ➣ ↔✲✭↕✪
✰✲→➙ ♥♦❧✭♦ ✸✭✹
➛➜➝➞ ➟➜➠ ➞➡➛➢ ➤➥ ➦➧➨
➮➮➮➱✃❐❒❒❮❐❰❐Ï❒➱Ð❐❮
➫➭➯ ➭➲➯ ➳➭➵➸ ➺➲➯➯➻➼➸ ➭➫➫➻➯➵ ➽➼➾ ➸➭
➚➯➭➪➵➻ ➭➲➯ ➺➭➳➶➹➻➸➻ ➘➼➴➻➼➸➭➯➷➬
➩➫➭➯➧➲➳ ➵➸➺➯➤➻➤➳➤➧➥➼
➽➾ ➚➧➪➥➫➪ ➶➧➹➘ ➴➷➷➘➬➮➮➼
➽
➶➧ ➹
➺➸ ➤➶ ➯
➴ ➷➱➘➬ ➮➮➼
✃➤➶➶
➹➧
❐ ➭ ➶➶
➳ ➸ ➤➹ ➼
❒➷➽➾❮❰Ï➾➷➱➽❒➼
★★
●
✪ ✵✳✷✰✲ ✸✭✮♦→➙
➔ ✳✴ → ✭→❧
➔✰
➻➼➽➾➚➪ ➶➼➹➘➴ ➷➴➽➬➮➼➘➬ ➱➚✃
➚❐➽ ➼➹➮➘ ❒➽ ❮ ➻➶ ➷➱ ❰
Ï➽➼➽ÐÑ ➾➘❒➽Ò ➪➚➮➘➬➽ ➚Ó
ÔÕ➱Ö×ØÙ➷Ú Û×Ü✃
Ù➷Õ➶Ý ➻Þ ➱×ÛØ➶×Ö
➱ß➷ÚØ➶Ý ➻à➷Ú ➶➻
➶á➷ Õ×Ù➷Ú Û➷ß✃
Ý➻ÕÝ ➻Õ ß➷➱➻ßÚâ
Ýã➬Ï ã➪➬➴➹➘ä➽å ➬➹❐➘➮➹➴
➬➼➽å➘➮Ò Ï➹❒➽ Ð➽➽➪
➹❒➹➘➴➹Ð➴➽ ➮➚ ➻➶➷➱
Ù➽äÐ➽➼Ò Ò➘➪➬➽ Ú➽✃
➬➽äÐ➽➼ æçè éêçëâ Ûã➼✃
Òã➹➪➮ ➮➚ ➻➶➷➱ ÐÑ➴➹ìÒ
➹➪å ❐➚➴➘➬Ñè ➮Ï➽ ➪➹ä➽Ò
➚Ó ➻➶➷➱ Ù➽äÐ➽➼Ò ➽➪✃
➮➘➮➴➽å ➮➚ ➬➹❐➘➮➹➴ ➬➼➽å➘➮
➼➽Óã➪åÒ í ìÏ➚ Ï➹❒➽
➪➚➮ Ñ➽➮ ➬➴➹➘ä➽å ➮Ï➽➘➼
➼➽Óã➪åÒ í ➬➹➪ Ð➽ ➼➽✃
❒➘➽ì➽å ➚➪ ➮Ï➽ ➻➶➷➱
ì➽ÐÒ➘➮➽ ➹➮î
ïïïðñòóôðôññõöô÷õøò÷ùúôûóüøòý
ØÓ Ñ➚ã ➹➼➽ ➹➪ ➻➶➷➱
Ù➽äÐ➽➼ ➹➪å ➬ã➼➼➽➪➮
❮➚➼ Ó➚➼ä➽➼❰ ➬➚➪Òãä➽➼
➚Ó ➻➶➷➱è ❐➴➽➹Ò➽ ➬Ï➽➬þ
➮Ï➽ ➻➶➷➱ ì➽ÐÒ➘➮➽ ➹➪å
➴➘Ò➮ ➚Ó Ù➽äÐ➽➼Ò ìÏ➚
Ï➹❒➽ Ó➹➘➴➽å ➮➚ ➬➴➹➘ä
➬➹❐➘➮➹➴ ➬➼➽å➘➮Ò ➚ì➽åâ
×❐❐➴➘➬➹➮➘➚➪ Ó➚➼ ➼➽✃➘ÒÒã✃
➘➪➾ Óã➪åÒ ➚ì➽å ä➹Ñ
Ð➽ ä➹å➽ ➹➮ Ñ➚ã➼ ➴➚➬➹➴
➻➶➷➱ ➚ÓÓ➘➬➽ ➚➼ ÿêêë
éæ➼å Ý➮➼➽➽➮è Û➻ ❇ ➚
éé ✷ è ❇ ➹þ➽➼ ➱➘➮Ñè ➻➼➽✃
➾➚➪ ✾✁✂ çÿâ Ô➪➴➽ÒÒ
➮Ï➚Ò➽ ❐➽➼Ò➚➪Ò ➪➹ä➽åè
➚➼ ➮Ï➽➘➼ Ï➽➘➼Ò ➬➴➹➘ä
❐➹Ñä➽➪➮ ➪➚ ➴➹➮➽➼ ➮Ï➹➪
❏ ➹➪ã➹➼Ñ çè éêéêè ➮Ï➽
ã➪➬➴➹➘ä➽å Óã➪åÒ ì➘➴➴
Ð➽ Ó➚➼Ó➽➘➮➽å ➮➚ ➮Ï➽ ➱➚✃
➚❐➽➼➹➮➘❒➽ ➚➼è ìÏ➽➼➽ ➼➽✃
q ã➘➼➽åè Ó➚➼ì➹➼å➽å ➮➚
➮Ï➽ Ú➽❐➹➼➮ä➽➪➮ ➚Ó
Ý➮➹➮➽ Ö➹➪åÒâ á➘Ò➮➚➼➘✃
➬➹➴➴Ñè ➮Ï➽ ❇ ➚➹➼å ➚Ó Ú➘✃
➼➽➬➮➚➼Ò Ï➹Ò ➬➚➪➮➼➘Ð✃
ã➮➽å ➮Ï➽ ➹ä➚ã➪➮ ➚Ó
➮Ï➽ Ó➚➼Ó➽➘➮➽å Óã➪åÒ ➮➚
➮Ï➽ ➻➼➽➾➚➪ ➶➼➹➘➴ ➷➴➽➬✃
➮➼➘➬ ➱➚➚❐➽➼➹➮➘❒➽ Ò➬Ï➚➴✃
➹➼ÒÏ➘❐ Óã➪å ➚➼ ➚➮Ï➽➼
➬Ï➹➼➘➮➹Ð➴➽ ➬➹ãÒ➽Ò ➮➚
Ð➽➪➽Ó➘➮ ➮Ï➚Ò➽ Ò➽➼❒➽å
ÐÑ ➮Ï➽ ➱➚➚❐➽➼➹➮➘❒➽â
Ö➽➾➹➴ ➪➚➮➘➬➽Ò ❐ãÐ➴➘ÒÏ✃
➘➪➾ ➘➪ ❇ ➹þ➽➼ ➱➚ã➪➮Ñè
➻➼➽➾➚➪ ❮ ❇ ➹þ➽➼ ➱➘➮Ñ
á➽➼➹➴å ❏ ã➴Ñè ×ã➾ãÒ➮è
Ý➽❐➮➽äÐ➽➼è ➹➪å ➻➬➮➚✃
Ð➽➼ éêç ✾ ❰è Ô➪➘➚➪
➱➚ã➪➮Ñè ➻➼➽➾➚➪ ❮➻Ð✃
Ò➽➼❒➽➼ ❏ ã➴Ñè ×ã➾ãÒ➮è
Ý➽❐➮➽äÐ➽➼è ➹➪å ➻➬➮➚✃
Ð➽➼ éêç ✾ ❰è á➹➼➪➽Ñ
➱➚ã➪➮Ñ
❮ ❇ ã➼➪Ò
➶➘ä➽Ò✃á➽➼➹➴å ❏ ã➴Ñè
×ã➾ãÒ➮è Ý➽❐➮➽äÐ➽➼è
➹➪å ➻➬➮➚Ð➽➼ éêç ✾ ❰è
● ➼➹➪➮ ➱➚ã➪➮Ñ ❮ ❇ ➴ã➽
Ù➚ã➪➮➹➘➪ ➷➹➾➴➽ ❏ ã➴Ñè
×ã➾ãÒ➮è Ý➽❐➮➽äÐ➽➼è
➹➪å ➻➬➮➚Ð➽➼ éêç ✾ ❰â
✰✯
❚✄☎✆✝✞✟✠❚✡ ✝❈☛☞
✇✌✍✍ ❜✎ ❤✏✍✑✌✒✓ ❛ ◗✔❛✕✖
t✎✕✍✗ ▼✎✎t✌✒✓ ✏✒ ✘✔✍✗
✶✙t❤✚ ✛ ✜✶ ✢ ❢✕ ✏✣
✶✜❛✣✖✶✛✤✣ ❛t t❤✎
❖✥✦ ❊✧t✎✒★✌✏✒ ✩✏✒✖
❢✎✕✎✒ ✪✎ ❘✏✏✣ ❛t
✶✜✫✜✬ ◆✭ ▼✪✮✍✌★t✎✕
❘✑✚ ✯❛ ✰✕❛✒✑✎
P✔❜✍✌★❤✎✑✱ ✘✔✍✗ ✲✚ ✛✜✶✢
✯✎✓❛✍ ◆✏✭ ✜✜✜✫✙✢✳✜
✴✵✸✹ ✴✺✻✼✽✵
✿❀❁ ❂❃❄❁❅ ❆❉❋❍ ■❑❃▲▲❉▲❙
❆❯❱❱❉❲❲❉❯▲ ❳❉❑❑ ❨❯❑❩
❬ ❳❯❅❄ ❲s❲❲❉❯▲ ❬❋ ❭❪❫❫
♣❴❵❴ ♦❝ ✸❞❡❝❞❣❡✐❥❦
❧♠♥❥ r✉✈①❦ ②❫r③④ ❉▲
❆❯⑤▲⑥❉❑ ❆❨❬❱⑦s❅❲ ❬❋
❂❬❄s❅ ❆❉❋❍ ⑧❬❑❑④ ❑❯⑨
⑥❬❋s❩ ❬❋ ⑩❶❷❷ ⑩❲❋
❸❋❅ss❋④ ❂❬❄s❅ ❆❉❋❍❹ ✿❨s
■❑❬▲▲❉▲❺ ❆❯❱❱❉❲❲❉❯▲
❳❉❑❑ ❩❉❲⑥⑤❲❲ ❻❯❋s▲❋❉❬❑
⑤❻❩❬❋s❲ ❋❯ ❋❨s ❼s❽s❑⑨
❯❻❱s▲❋ ❆❯❩s ❬▲❩ ❋❨s
s⑥❯▲❯❱❉⑥ ❲s⑥❋❉❯▲ ❯❾
❋❨s ❂❬❄s❅ ❆❉❋❍ ❆❯❱⑨
❻❅s❨s▲❲❉❽s ❿❬▲❩ ➀❲s
■❑❬▲❹ ✿❨s ❻⑤⑦❑❉⑥ ❉❲ ❉▲⑨
❽❉❋s❩ ❋❯ ❬❋❋s▲❩❹ ❆❯❻❉s❲
❯❾ ❋❨s ❱❬❋s❅❉❬❑❲ ⑤❲s❩
❳❉❑❑ ⑦s ❬❽❬❉❑❬⑦❑s ❾❯❅ ❉▲⑨
❲❻s⑥❋❉❯▲ ❯▲ ❯❅ ⑦s❾❯❅s
➁⑤❑❍ ⑩➂❋❨④ ➃➂⑩➄④ ❬❋ ❋❨s
❂❬❄s❅ ❆❯⑤▲❋❍ ❆❯⑤❅❋⑨
❨❯⑤❲s ❬❋ ⑩➄➄❷ ➅❅❩
❸❋❅ss❋❹ ➆❬❋s❅❉❬❑❲ ⑥❬▲
⑦s ❽❉s❳s❩ ❾❯❅ ▲❯ ⑥❯❲❋④
❻❅❯❽❉❩s❩ ❬❋ ❬ ❅s❬❲❯▲⑨
❬⑦❑s ⑥❯❲❋④ ❯❅ ❩❉❺❉❋❬❑
❽s❅ ❲❉ ❯▲ ❲ ⑥❬ ▲ ⑦ s
s⑨❱❬❉❑s❩ ❾❯❅ ❾❅ss❹ ❆❯▲⑨
❋❬⑥❋ ❋❨s ■❑❬▲▲❉▲❺ ❼s⑨
❻❬❅❋❱s▲❋ ❳❉❋❨ ➇⑤s❲⑨
❋❉❯▲❲ ❬❋ ❻❑❬▲▲❉▲❺➈⑦❬❄⑨
s❅⑥❯⑤▲❋❍❹❯❅❺
❯❅
❷➉⑩⑨❷➃➅⑨➊➃⑩➄❹
❿s❺❬❑ ➋❯❹ ➂➂➂❷➊➄➅⑩
■⑤⑦❑❉❲❨s❩➌ ➁⑤❑❍ ➅④ ➃➂⑩➄
➍➎➍➎ ➏ ➐➑➒➓➑ ➔➓→
➣↔↕➙➛ ➜➓➝➒➞↔➟
➠➡➢➤➥➦➧➨➠➩ ➥➫➭➯
➲➳➵➵ ➸➺ ➻➼➵➽➳➾➚ ➪ ➶➹➪➘➴
➷➺➘➵➬ ➮➺➺➷➳➾➚ ➼➾ ➱➹➵➬
✃❐➷➻❒ ❮ ❰✃ Ï Ð➘ ➼Ñ
✃❰➪Ñ➴✃❮ÒÑ ➪➷ ➷➻➺
ÓÔÕ Ö×➷➺➾Ø➳➼➾ Ù➼➾➴
Ð➺➘➺➾ Ú➺ Û➼➼Ñ ➪➷
✃❰Ü❰Ý Þß ➮Úà➵➳Ø➷➺➘
Û➽❒ á➪ â➘➪➾➽➺
ã➹➸➵➳Ø➻➺➽ä ➱➹➵➬ å❒ ❮❰✃Ï
á➺➚➪➵ Þ➼ß ❰❰❰Ü❐ÏÜÏ
æçè éê ëìè çíîï
èðë ëìíçñð òóéôë
õòçë òöð íð ëìèí÷
ø é õ
î é ð ë ù
úçéë ìè÷ íð ë ìè
ûôíîü ÷èðôøëðù ý÷þ
ò îøòððíêí èö òö
ëéöòþÿ
❈
òøø éô÷
ØÓ q ã➽Ò➮➘➚➪Òè ❐➴➽➹Ò➽
➬➚➪➮➹➬➮ ➻➶➷➱ ➹➮ î ø ò ð ð í ê í è ö ò ö
ëÿç✃ëéæ✃æ ✷ ç ✷ â
ö è
ò÷ë
èçë
Ö➽➾➹➴ Õ➚â êêêë ✂✷✁✷
ë éöòþ ë é
øò îè
ÛãÐ➴➘ÒÏ➽åî ❏ ã➴Ñ æè çêè ç ✁ è
þéô÷
òöù
éÿè æçè éêç ✾
❞
❞
ÑÒÓ ÔÕ
Ö×ØØ ÔÕ
ÜÝ
Þßàááâãâäå
æçèè éêë ìíîëïðëï ñï
òçóëï æôõö ÷ëïçèø
❶❼➇❹❸❹❺ ⑩❸❼⑧❷ ➈❼❸❶❻➉ ➊
➋❺➉
➎ ➎
●
✪ ✵✳✷✰✲ ✸✭✮♦→➙
➔ ✳✴ → ✭→❧ ✰✯
➣↔↕➙➣ ➛➜➝➞➟↔
➠➡➢➤ ➥➦➧➨➩➫➭➯➲
➟➩➳➫➵➩➨ ➟➸➯➲➫➵➺
ÙÔÚÛ ÔÕ
❦❧♠❧
✦❤✐ ✪ ❥✭❦❧✴✰ ✬✭♠✰✯
t✈①
★★
t✹ ✺✻✼✽✿✻❀ t❁✻
✡✞✌♣☞ ✟✄☎✂✒✓
qrst✉
➎ ➎
➔✰
ÞäÚÜåÕÜ
äæß×Þã
æé
â ÕÚç
❆✑☛✒✌✓✡✔✌
✓ ✡ ✔ ✌
✰
✴✰✯
✹
ïðñ òóóôõóö÷õ
☎ ✄ ✆ ☎
✐✍✎ ✏✑✑ ✎❣✏✒✓✔ ♦✕ ✏✍✖✑✓❣✗
àÔááÚÝâÕÖÖÚã
❿➄➄❿➅➆❻➂➁➆➇
✂ ❛
❆✆✝✞✟✠ ❉✟❆✞✟✠✡ ❇☛☞✌
☛✔❛
❇✏
❧
ØääÝæâØÖã ÚÖÚÜåÝÕÜã çÚÖÖã
✁ ✂✺ ✂
✶
✰
ÐÑ ÐÒÑ ÓÔÕÖ×ØÙÖÚ ÛÜÝÚÞ Õß
❘✄☎✆✝ ☎ ✝❍✞✟ ✠✡☛☞ ✲
✐✌✍✎
★ ✪
✰✲→➙ ♥♦❧✭♦ ✸✭✹
Ú ÛÜÝ Þ ÛßàáÝ
âãäääåæçèéêë ã ìí
îïðñïò óðíôï îçéë îðõè
öðíï ÷èöîøùïùò úûü ýò
þðîïë ÿè÷çèò
úã üû ã
✺
➍þ ÿ ●
➑ ❤ ●
✦✐✐ ✪ ➔✭→✯ ➣ ↔✲✭↕✪
çêÜëæìíëÜßæì
❙✞✟✠✡☛☞✌ ✡☛❚✞✍✟
P✎✏✑✒ ✓✔✕ ■✖✗✘✙✖✘✗ ✫
✔❱✚✛✘ ❢❱✙ ✩✜✢✣✢✢ ✘✏✣
✫✬✭✮✯✰✱ ✲✳
✻✤ ▼✥ ♣✘✙ s✘✛❱✖✦ ✼ ûú ü ý ✂ ❷ ✽ ❛ ✄ ✂ ÿ ✽ ❛
✴✰✵✴✬✰✮✱
s♣✘✘✦✣ ◆❱ ✛❱✖✗✙✏✛✗ ❱✙
▼✶✭✶✷✬▼✬✭✮
✛❱❝❝✚✗❝✘✖✗✣ ▼❱✙✘
❈✧✏✖✖✘✎s✣ ❋✏s✗✘✙ ■✖✗✘✙✲
✸✹✻✼✹✽✾✿❀✿✽❁✹❂❃❄❅❆❇
✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾
✖✘✗✣ ❯✖✎✚❝✚✗✘✦ ✔❱✚✛✘✣
■✿❀❁❂❁✿❀❁✿❃
❉❊❋✳●❍■❏❑✳✲✳◆
❈✏✎✎ ✶✲★★★✲✢✻✤✲✪✬✤✭✣
❄❅✿❃❆❉❊❃❁❀
✮P◆✯❈✰
◆❁●❍❂❉❂❁❆
❖◗❙❙❚❯❱❲ ❙❚❲❱❯
❄❉❆❆❑❁❆❍ ❖❉✿❃❁❀
❳❨❩❬❭❪❨❫❴ ❵❛❜❭❝
✱✳✴✵ ✷✸ ②✹✺✼ ❤✹✾✿
tP ◗❘❙❯❱❘❲ t❳❘
❡ ❢❣❤ ✐ ❢❥❝ ❦❥❧❧ ❦❫❩❜♠♥♦
❧✹❀❁✿✼ ✇❂❃❤ ❛❀ ❆✾✿✼❂❄
❡✐❤ ♣❥❬❧❫ ❦❥❛ q❫❥❧❜♦❝
❅❛❀ ❇❃❛❀❉❛✼❉ ❲❛❧❊❄●❀ ❨❩❬r❩♥❞❡ ❭❜s❡r✈❡r
rs✐t✉✈①t✐❡✐②
❍❛❃❤❃✺❏❑ ❘✿❅✿❂▲✿ ✺✉ ❃✹
❪❫❴❵❝ ❢❣❤❵ ✐ ❥❦♠❵
❖◗❳❨❩❩ ✹♦♦❳ ❂❀❅❧✺❉❂❀❁ ❛
♦♣❫q ✉✇①
③④⑤⑤⑥ ⑦④⑤⑤
♦✼✿✿ ❃✹❂❧✿❃❳ ❛❀❉ ❛ ❧❂♦✿❄
③④⑤⑥ ⑦♣⑧ ♦♣❵
⑧⑨⑧④⑦⑩⑤⑥⑦❶
❃❂✾✿ ✇❛✼✼❛❀❃② ✹❀ ❃❤✿
⑨⑩❶❦⑩❴❤❣❝ ❷❸
❷❸❹❺ ❻❼ ❽❼ ❾❿➀➁➂➀➃
❃✺❏ ❛❀❉ ❂❀✐❃❛❧❧❛❃❂✹❀❬
♣❫ q♠❹❺ ❻q
➄➅ ➆➇➅➁➈➀➃ ➉➇➀➊➋➁
✺✐
❭❛❧❧
❛❃
⑩❴ ♠❴❼❫❽⑩♣♠❫❴ ❾⑧❣❣♣❿
◗❄❪❨❨❄❪❫❴❄◗❵❜❫❑
➌➍➂➈➎➋ ➏ ➐❺❺❼❺❺➃ ❹➑➒
❞❡❣❥❭❦
➏➐➓➐❼❺❺ ❷➑➒ ➏➔➐❺❼❺❺
➀➁➂➃➄➅ ➂➆➇➁➄➆➈➅
➌➍➂➈➀➁➍
➅→→➇➋❿➅➣ ➣➎↔↕
♠♥qrt✈①③r
➉➊➋➌➍➎➏➐➑ ➒➎➍➓➔→
➎➍➀➈ ➅➁➈ ➙➁➛➋↔➀ ➇➀↕
♥q✈④♥♠ ⑤⑥①③③⑦⑧⑦✈⑨③
➜➍➇➎➛➍➎➋➁➜ ➅→→➣➝❼ ➞➅➟
⑩❶❷❶⑩❸❶❷ ❹❺❶ ⑩❻❼❺❹ ❹❽
➣↔↕➙➛➜
➛➇➀➈➎➍ →➇➋→➀➇➍➝❼ ➠➇➋➡➀➜↕
⑩❶❾❶❿❹ ➀➁❷ ❹❺➀❹ ➁❽ ➂❽❹
➝ ➞➟➎➠ ➡➢➍➍➤ ➥➦➍➎➎➊➍➧
➜➎➋➁➅➣➣➝ ➋➢➁➀➈➤↔➅➁↕
❿❽➃➄➅➆ ➇❻❹❺ ❷❹➀❹❶ ➀➂➁
➨➩➫➭➯➲ ➏➌
➅➊➀➈ ➥➝ ➦➎➈↔➝➀➇ ➧➋➇↕
➈❶➁❶⑩➀➅ ⑩❶❼➉➅➀❹❻❽➂❷ ❽⑩
➝ ➳➊➍ ➥➦➍➎➎➊➍➧
→➋➇➅➍➎➋➁ ➡➋➇ ↔➋➇➀ ➎➁↕
❹❺➀❹ ➀⑩❶ ❽➈➈❶➂❷❻❸❶➊ ➈➀➅❷❶➊
➨➵➫➵➸➲ ➏➌
➡➋➇↔➅➍➎➋➁ →➣➀➅➜➀ ➛➅➣➣
➃❻❷➅❶➀➁❻➂❼➊ ➁❶❿❶➄❹❻❸❶ ❽⑩ ➝ ➺➻➼➽➼➾➚ ➪➶➾➚➚➼➾➹
❽❹❺❶⑩➇❻❷❶ ➉➂➀❿❿❶➄❹➀➋➅❶➌
➨➩➫➘➸➲ ➏➌
➝ ➴➷➚➼➬➮➱➹
➍➎➏➐➑➏ ➒➓➓➔➐→ ➣↔↕➙↔➛
➨➩➫➵➸➲ ➏➌
➜➝➞➟➠ ➡➝ ➢➤➥➦ ➧ ➨➝
➨❷❺➩➫ ➔➔➓↕➐❺➩❹
➩➫➭➭➯ ➲➡➡ ➳➵➸➺➻➼➽➦ ✃➆❐❒❮ ➇➂❒➀➄❐❒❰➆➅
➩ ➫➭ ➭
➛➾ ↔ ➚ ➚↔ ➪ ➶➠
➭➯➲➳➵➸ ➺➻➯➼ ➽➾➚➪➶ ➹➚
ÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×
➘➚➴➷➹➚➴➷➬➮➷➱✃➶❐➪➱➹❒❮
➨➹➘➘➘➹➘➴➷➹➝➬➘➝
Ø➷➾➽ Ù Ú➻Û➹ ➻ Ü➾➾Ý
❰ÏÐÏ Ñ➚❮ Ò➱❐➪➹❮ ➾Ó➪➹ Ô
➮➚➪➱➣✃
Þ ➻ßàß á â ➷ßàß Ðãäå
➘➶Õ➚➪➱➹❮ ➷➚ Õ➶➹➪➬➪Ñ➚Ö×
æçèáéêçáëÞÙì
➱➷Ø❮ ÏÙÚ×ÛÜÏ×ÝÞÝÛ
❐❒❮❰❒ÏÐ ❒Ñ❰❒ÏÒÓÔ íîïîð ñï òó ôõö÷øòòù
úòû ñüýõð÷ï
ÐÕ❰ÖÏ× ØÙÚÛ ÜÝÞÛßÝà
ßßßàáâãäâåæç
ÚÝàáÛâÝÞÚ ÚâÞÜÙ ãäåãæ
çßÝÛÙÜÛ èÝáß éÝêÙ
èçåéâêëàìíî
ëßÝê ÛÙßêâÛÙÚì íÞÛÚì ✼þ û ü ✧ ✂ ❷✫ ✩ ÿ ✆ þ ✻ ü
ÚØâîÙßÚì ëàÙíÚì ßÝíÜéÙÚ ✫ ✄ ❛ ♠ ✆ ✻✻ ✁ þ ÿ
ïðñ ò óôõö÷ø ù÷úûüöý
íÞî êÝßÙïðñò îíèÚ í
þúÿ ❯ ú ❯✁
èÙíßó
ôíàà
✸ ❇✂✄ ✶ ✶☎✆ ❜✝✞✟✠ ❚✡☛☞✲
ãõö÷÷õöãøõ÷ãåñæ
✟✡❤✌✍✎ ❋✍☞✏✍✑ ❜✝✏✒✲
ùÜéÙîáàÙ èÝáß úûüü
②✝✓✑ ☛☎✇✝✞✔✡✠ ✌✞✡✓✝s✍
ç Ù ÚÛ
ý Þ Ú ØÙ Ü Û â Ý Þ æ
✌✟✍✑✠ ☞✡ ✇✍✞✌☎✌♣✡✒✲
þçÿ ✭ ô
ù úü
ïñ Ø ò ❬❯ ôý÷ý Ù❯❪
ù÷úû þúÿ ❯ ú ❯✁
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
♥✉❡
✴
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✰
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
♥❋✉✲
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✻✼ ✿✾
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
↕➙↕➛ ➜➝➞➟➠ ➜➡➢ ➥ ➛➙↕➦➧➨➩➦➙↕➨↕