Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 03, 2019, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➋➌ ➍➎➏❼ ➐➑❿❼➒➓❼➒ ➔ ➑➀→❼➒ ➣↔➎➁ ➏❼➒➀➅❽
❻❼❽❾❼❿❽➀➁➂ ➃➄➅➁ ➆➂ ➇➈➉➊
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
➢➤➥ ➦ ➧➨➩➫ ➭➯➲➳➨➵➦
÷÷ø ù úûüý þÿ ❛ û ✁
÷÷ø ù úûüý þÿ ❛ û ✁
➸➯➺➨➻ ➼➽➾
❯❛✂✄❛ ☎✄✆
❯❛✂✄❛ ☎✄✆
➚➪➶➹➘➴➷
➫➭➯➲➳➵➸ ➺➻➻➭➻➯➺➸➯
➬ ➮➱➱✃➱❐❒ ➮❮❰❰ÏÐ❰ ➮ÑÐ ➼➽➾ ➚➪➶➹➪ ➘➹➴➪➷➬ ➮➾➪➶➹➱
ÒÐÓ➱Ô Õ➱ÐÕÒ➱Ö ÑÏÔ×Ð❰ØÖ
➘➾➪➷➾➱ ➶✃ ✃➾➾❐➶➪❒ ❮
❰ ➶ ➷ Ï ➽➾ ➪
Ð ✃ ✃➶ ✃ ➷ ❮ ➪ ➷ Ñ
❮❐❒ ÔÑ❮❰Ï❐Ù ×Ñ➱ ✃❐Ð➮ÒÚ
ÒÓÓÑÔÕ Ö➾➱ ➽➹➴➱× ➚Ö ➷➹
➱❒Ù➱ ÐÛ ×Ñ➱ ÜÝÞÕ×➱❰
ÓØ ➽➹➴➱✃ Ö➾➱ Ù➾➾❐Ñ
ß❮ÒÒ➱Ø à❰➱❒Ù➱á â❰Ï➱❐❒Ô
Ú➹Û Ü➴➷➶➾✃Ý ❮✃✃➶✃➷ Ù➶➷➽
ÐÛ ×Ñ➱ à❰➱❒Ù➱ ÏÔ ÒÐÐ✃Ú
Ï❐Ù ÛÐ❰ ÔÐÞ➱Ð❐➱ ×Ð
➮Ð❰✃ ❮× ×Ñ➱ ßÏÔÏ×Ð❰
ã➱❐×➱❰ Û❰ÐÞ ä❮ÞÚåÕÞ
Ü❮×Ý❰❒❮ØÔ æ ÜÝ❐❒❮ØÔá
Þ➾❮ß Ö➱➾Ö❮➱❮➷➶➹➪ à➹➱
✃➾➪➶➹➱ Þ➾❮ß✃× Þ➾❮ß✃
➹➪ Ù➽➾➾ß✃× Ï❮➷➾➱➶➪❒×
❐➶➷Ï➽➾➪ ❮➪Ü Ü➶➪➶➪❒ ➽❮ßß
çÑÏÔ ÕÐÔÏ×ÏÐ❐ ❰➱èÝÏ❰➱Ô
❰Ý❐❐Ï❐Ù ❮ é❮ÔÑ ❰➱ÙÏÔÚ
×➱❰Ö Ï❐×➱❰❮é×Ï❐Ù ➮Ï×Ñ
ÓÏÔÏ×Ð❰Ô ×Ð ×Ñ➱ Õ❮❰✃Ö
Ïß➾❮➪ ➴Ö ❮à➷➾➱ Þ➾❮ß
✃➾➱á➶Ï➾Ñ â➴✃➷ Ö❮✃✃
Ö➱➾ã➾ÞÖß➹➬Þ➾➪➷ Ü➱➴❒
➷➾✃➷ ❮➪Ü Ï➱➶Þ➶➪❮ß ➽➶✃ã
ÒÏÙÑ× éÒ➱❮❐Ï❐ÙÖ Õ❰ÏéÏ❐Ù
❮❐❒ ÕÝ××Ï❐Ù ÝÕ Ô×Ðé✃Ö
❮❐❒ Ð×Ñ➱❰ ❒Ý×Ï➱Ô ❮Ô ❰➱Ú
èÝÏ❰➱❒á êÛ ØÐÝ ❮❰➱ ×Ñ❮×
Û❮Ï❐❒➱➹➴➪Ü
➷➹➱➬
Ï➽➾Ï❐Ñ Ú➹Û Ü➾✃Ï➱➶Ö➷➶➹➪
❮➪Ü ❮ÖÖß➶Ï❮➷➶➹➪✃ ❮á❮➶ßã
äåæç äè éêëìíêîëïç
Õ➱❰ÔÐ❐ ÕÒ➱❮Ô➱ Ô➱❐❒
ØÐÝ❰
×Ð
❰➱ÔÝÞ➱
â❰Ï➱❐❒Ô ÐÛ ×Ñ➱ à❰➱❒Ù➱Ö
ëì íÐî ïäðÖ ÜÝÞÕ×➱❰Ö
ðëçñêò êë êòæóòç äè
ôôôõïïòêõêëñõ öææ ä÷ø
÷æóïäèóêòí ùîíè åç ëçø
èîëòçú èê éêëìíêîëïçõ
ìñá äòóòò Ð❰
ôõïÚóïõÚåöðöá
ð÷çò îòèóæ ûóææçúõ üðüõ
é❮ÒÒ
÷÷ø ù úûüý þÿ ❛ û ✁
óôõ ö÷ øùúùûü ýþú ÿ
● úþ ✁ ✂ ùý ✄
❈ þþú ☎ ùûÿ ✆ þú ✝
❚✞✟ ❖✠✟✡☛☞ ❨☛✌✍✞
❆✌✍✞☛✠✎✍✏ ✎✐ ✠✟r✠✌✎✍✎☞✡
❢☛✠ ❛ ♣✟✠✑❛☞✟☞✍ ✒✠☛✌♣
▲✎❢✟ ✓☛☛✠✔✎☞❛✍☛✠ ✷ ❛✍
✍✞✟ ❘✎✕✟✠✖✟☞✔ ❨☛✌✍✞
❚✠❛☞✐✎✍✎☛☞ P✠☛✡✠❛✑ ✎☞
▲❛✒✠❛☞✔✟✗ ❙❛✘❛✠✏
✩✙✚✛✜✢✣✩✤✚✥✛✜ ♣✟✠
✑☛☞✍✞✚ ❉❖✦✗ ❏☛✧
r✘☛✐✟✐ ✢✵✣✛★✣✷✢✛✪✗ ❋☛✠
✑☛✠✟ ✎☞❢☛ ❛☞✔ ✍☛ ❛♣♣✘✏✚
♣✘✟❛✐✟ ✕✎✐✎✍ ☛✠✟✡☛☞✣
❥☛✧✐✗☛✠✡ ❛☞✔ ✐✟❛✠r✞
➇❘✦✫✣✛✤✥✜✜✬✗ ❖❨❆ ✎✐
❛☞ ✦✦❖ ❛☞✔ ❆❢❢✎✠✑❛✣
✍✎✕✟ ❆r✍✎☛☞ ✦✑♣✘☛✏✟✠✗
✸✸✭ ✮ ✯✰✱✲✳✴✱✱ ✶✹✮
✹✺✻✼✰✳✲✼✲✴✱
❚❍❊ ❖❇❙✠❘❱✠❘
◆✡☛☞✌✍✌✡✎ ✥✏
✏s✑✒✓✔✥✕✖
❢✗✒ ■✘✙✚✛✚✘✙✚✘✜
❈✢✘✜✣✤✦✜✢✣✧
★✗
✩s✪✥✫s✒ ✬✑✬s✒✏✭
✮✔✥✏ ✥✏ ✑ ✖✒s✑★
✗✬✬✗✒★✯✕✥★✰ ★✗ s✑✒✕
✏✗✱s s✲★✒✑ ✱✗✕s✰✳
❉s✪✥✫s✒✥s✏ ✑✒s ✱✑✩s
❥✯✏★ ★✔✒ss ✩✑✰✏ ✑
✴ss✵✭
✶❢ ✰✗✯ ✑✒s ✥✕★s✒s✏★s✩
✑✕✩ ✴✗✯✪✩ ✪✥✵s ✱✗✒s
✓✗✕★✑✓★ ★✔s
✷✥✒✓✯✪✑★✥✗✕
❉s✬✑✒★✱s✕★✸
✑★ ❛✹✺✻✼✽✾✻✾✺✽✺✭
◆ ✁✂✄◆ þÿ ✁❖ þý
P☎✆✝✞✟ ❚✠✡☛☞✞✌ ✞☛ ▲✡ ✸✸✭ ✮ ✯✰✱✲✳✴✱✱ ✶✹✮
●✠✡☛✍✎ ✞☞ ✠✎✟✠☎✞✌✞☛r ❢✏✠
✡ ❚✠✡☛☞✞✌ ✑✒✎✠✡✌✞✏☛☞ ✹✺✻✼✰✳✲✼✲✴✱
❆☞☞✞☞✌✡☛✌✓ ❯✒ ✌✏ ✹✔
❤✏☎✠☞ ✒✎✠ ✇✎✎✕✖ ✡✌
✽✾✿✿❀✽❁✿✿
✩✗✘✓✙✗ ✒✎✠ ❤✏☎✠✓ ✚✎☛✎✲
❂ ❃❄❅❇❊
❢✞✌☞ ✞☛✟✝☎✍✎ ❤✎✡✝✌❤ ✡☛✍
✍✎☛✌✡✝✖ ✈✡✟✡✌✞✏☛ ✡☛✍
■❍❑▼◆▼❍❑▼❍◗
☞✞✟✕ ✝✎✡✈✎✖ ✡☛✍ ✠✎✌✞✠✎✲ ❝❯❍◗❱❲❝◗❯❱ ❳❲❍◗▼❑❩
♠✎☛✌ ✭✇❤✎☛ ✎✝✞r✞✆✝✎❡✓
❬❯◗▼❍◗❭❲❪ ◆❱❯❫❭◗ ❯❫
❉☎✌✞✎☞ ✞☛✟✝☎✍✎ ☞✟❤✎✍✲ ❴❵❜❜ ◗❯ ❴❞❜❜ ❲ ❡❯❍◗❣
☎✝✞☛r ✌✠✡☛☞✞✌ ✍✞☞✒✡✌✟❤✲ ❳❣▼❍ ✇❯❤ ❑▼❪❭❦▼❱ ❧❣▼
✞☛r✖ ✟✏♠✒✞✝✞☛r ✍✡✞✝❞ ✠✎✲
♠♥♦▼❱❦▼❱ ❭❍ ◗❣▼
✒✏✠✌☞✖ ✡☛✍ ♠✏☛✞✌✏✠✞☛r
qst✉ ✈s①st② ③④
♠✡✞☛✌✎☛✡☛✟✎ ☞✟❤✎✍✲
⑤⑥ ⑦⑧⑥⑨⑩❶❷
☎✝✎☞✓ ▼☎☞✌ ✒✡☞☞ ❸❯❤ ❯❍❪✇ ❍▼▼❑ ❲ ❫▼❳
✒✠✎✲✎♠✒✝✏❞♠✎☛✌ ✍✠☎r
❣❯❤❱♦ ❹❯❍❑❲✇❺
✌✎☞✌ ✡☛✍ ✟✠✞♠✞☛✡✝ ❤✞☞✲
❻▼❑❍▼♦❑❲✇ ❼
✌✏✠❞ ✆✡✟✕r✠✏☎☛✍ ❽❱❭❑❲✇ ❲❫◗▼❱❍❯❯❍♦❷ ❾❲❪❪
✟❤✎✟✕✓ P✏☞✞✌✞✏☛ ✇✞✝✝ ✞☛✲
❿❞➀➁➂➃❵➁❵➀➃➀ ❯❱
✟✝☎✍✎ ✏☛✲r✏✞☛r ✠✡☛✍✏♠
♦◗❯◆ ♥✇ ❯❤❱ ❯❫❫❭❝▼
✛✜✢✣ t✤✥t ✥✤s✤✦t✧★✪✥✫
❲❍❑ ❫❭❪❪ ❯❤◗ ❲❍
✬✮✮s✧✦✯t✧★✪✥ ✯✪✛ ❥★✰
■❍❑▼◆▼❍❑▼❍◗
✛✤✥✦✜✧✮t✧★✪ ✯❛✯✧s✯✰s✤
❾❯❍◗❱❲❝◗❯❱ ❫❯❱❡❷
✯t
★✪s✧✪✤
✱✱✱✫✦✦✪★✫★✜✣ ✳ ★✜ ✯t
❲★✜✴✥★✢✜✦✤ ✵✜✤✣★✪✫
✬✮✮s✧✦✯t✧★✪✥ ✶✢✥t ✰✤
✜✤t✢✜✪✤✛ t★ ❲★✜✴✷
✥★✢✜✦✤✫ ❈s★✥✤✥ ❏✢s✸ ✽✳
✺✻✼✾ ✯t ✿❀✻✻✮✶✫ ❁✵❁✫
➄➅➆➈➉➅➊ ➈➋ ➌➍➅
❖✝✞ ✟✠ ❤✡☛✡☞✌ ✍✎☛ ✏
❋✏✑✡✒✡✓✔ ✕✏✡☞✓✖☞✏☞✑✖
✠❙✖✑✡✏✒✡✗✓✘
❚✙✚
✛✜✚✢✣✤
❨✣✥✦✙
❆✥✦✙✣✜✧✦★ ✧✐ ✜✚r✜✥✧✦✧✤✢
❢✣✜ ✩ ♣✚✜✪✩✤✚✤✦ ✫✩r✧✬✲
✧✦★ ▼✩✧✤✦✚✤✩✤r✚ ✭♣✚✲
r✧✩✬✧✐✦ ✩✦ ✦✙✚ ❝✧✮✚✜✯✚✤✰
❨✣✥✦✙ ❚✜✩✤✐✧✦✧✣✤ P✜✣✲
✢✜✩✪ ✧✤ ▲✩✱✜✩✤✰✚✳ ✭✩✬✲
✩✜★ ✴✵✶✷✸✸✲✴✹✶✸✺✻ ♣✚✜
✪ ✣ ✤ ✦✙ ✶
❉ ✛✼ ✳
❏ ✣✽
r✬✣✐✚✐ ✸✾✲✺✿✲✵✸✺❀✳ ✫✣✜
✪✣✜✚ ✧✤❢✣ ✩✤✰ ✦✣ ✩♣♣✬★✶
♣✬✚✩✐✚ ✮✧✐✧✦ ✣✜✚✢✣✤✲
❥✣✽✐✳✣✜✢ ✩✤✰ ✐✚✩✜r✙
➇❝✼❁✲✺✺✷✵✵❂✳ ✛❨❆ ✧✐
✩✤ ✼✼✛ ✩✤✰ ❆❢❢✧✜✪✩✲
✦✧✮✚ ❆r✦✧✣✤ ✼✪♣✬✣★✚✜✳
■❃ ■❄ ❅❇❈❊●❍❅❈ ❑◆◗❘❱
s❲❳❩❬❭❪
❫❴
❵❜◆
❞❡❣❦❧♠❧♥ ♦❭q t❪ ❲✉❱
✈✇❭①❲q ❑②❭✉❲s❩❬❳ ③❲✇✈
❲④❳❲✈❩❲②♥ ❭q ❲✉✈✇❭①❱
✉❲❪❩ t⑤❲❪❳① ❩❭ ✈q❬❪❩
❭q ❳❬q❳◗✇t❩❲ ❭q ❳t◗s❲ ❩❭
❘❲ ✈q❬❪❩❲② ❭q ❳❬q❳◗✇t❩❲②
t❪① s❩t❩❲✉❲❪❩❴ t②⑥❲q❱
❩❬s❲✉❲❪❩ ❭q ✈◗❘✇❬❳t❱
❩❬❭❪❴ ❭q ❩❭ ◗s❲ t❪①
♦❭q✉ ❭♦ t✈✈✇❬❳t❩❬❭❪ ♦❭q
❲✉✈ ✇❭① ✉❲❪ ❩
❭q
❩❭
✉t⑦❲ t❪① ❬❪⑧◗❬q① ❬❪
❳❭❪❪❲❳❩❬❭❪ ⑨❬❩③ ✈q❭❱
s✈❲❳❩❬⑥❲ ❲✉✈✇❭①✉❲❪❩
⑨③❬❳③ ❲④✈q❲ss❲s ②❬❱
q❲❳❩✇① ❭q ❬❪②❬q❲❳❩✇① t❪①
✇❬✉❬❩t❩❬❭❪❴ s✈❲❳❬♦❬❳t❩❬❭❪
❭q ②❬s❳q❬✉❬❪t❩❬❭❪ ts ❩❭
qt❳❲❴ q❲✇❬⑤❬❭❪❴ ❳❭✇❭q❴
s❲④❴ t⑤❲ ❭q ❪t❩❬❭❪t✇
❭q❬⑤❬❪ ❭q t❪① ❬❪❩❲❪❩ ❩❭
✉t⑦❲ t❪① s◗❳③ ✇❬✉❬❩t❱
❩❬❭❪❴ s✈❲❳❬♦❬❳t❩❬❭❪ ❭q
②❬s❳q❬✉❬❪t❩❬❭❪❴ ◗❪✇❲ss
❘ts❲② ◗✈❭❪ t ❘❭❪t
♦❬②❲ ❭❳❳◗✈t❩❬❭❪t✇ ⑧◗t✇❬❱
♦❬❳t❩❬❭❪❦
⑩❶❷❸ ❹❷❺❻❼❸❽❾❸❿ ➀❼
➁➂❾❸❽ ➁❼➃ ➄❽❺➅
➆➈➉➊➋➉ ➌➉ ➋➍➎➉ ➏➐➉➑ ➒➓➍
➊➔➔➎➉➋➋ ➒➓➍➎ ➎➉➋➍→➉➋
➣➐➊➣ ➣➐➉
➊➔➔➎➉➋➋ ↔➋
↕➓→➙➈➉➣➉ ➏↔➣➐ ➊➈➈ ↔➑➛
➜➓➎→➊➣↔➓➑ ➎➉➝➍↔➎➉➔➞ ↔➑➛
➣ ➐➉
↕ ➈➍➔↔➑➟
➁➂❾❸❽ ➁❼➃ ➠➡➢➤❷❹➥
➦➐↔➋ ↔➋ ➣➐➉ ➓➑➈➒ ➏➊➒
➏➉ ➐➊➧➉ ➓➜ →➊➨↔➑➟
➋➍ ➎ ➉
➒➓ ➍➎
➎ ➉ ➋➍→➉
➟➉➣➋ ➣➓ ➣➐➉ ➙➎➓➙➉➎
➙➈➊↕➉➩
➌➎➏➋ ➎➐
➑➒➓➅➊ ➔➈➌→
❂❃❄❅❇❊ ❃❋❅❇❊ ❍■❑◗❘
➈➋➄➅➣➅➋➄➅➋➌
❙❱❳◗❨❩❬◗❑ ❭❨■❪❨❱❫ ✐❩
➔➎➋➌➊➒➔➌➎➊↔
❩◗◗❴✐❵❪ ❱ ♣◗❨❫❱❵◗❵❳❜ ↕➙➛➜➝➞ ➜➟ ➞➝➠➡➢➝➤ ➜➥➝
❝❣❘❘ ❳✐❫◗❜ q❣❱❘✐❝✐◗❑ ❦❧♥
➦➙➧➝➤ ➨➡➜➩ ➫➝➤➙➠➞
◗♦❣❳✐✉◗ ①✐❨◗♦❳■❨ ❳■ ②◗ ➭➟➛➞➙➩➯ ➲➝➞➛➝➳➞➙➩➯
❬■❣❩◗❑ ✐❵ ③❱ ④❨❱❵❑◗⑤ ➙➛➞ ➵➤➡➞➙➩➸➳➯ ↕➡➜➥➡➛
⑥❵❳◗❨◗❩❳◗❑ ♣❱❨❳✐◗❩ ♦❱❵
➦➙➧➝➤ ➨➡➜➩➺
❪■ ❳■ ⑦⑦⑦⑧⑨⑩❶⑦⑧❷⑩⑨
➨➙➠➠ ➻➼➽➾➻➚➪➾➪➶➹➪
❸❹❺ ⑩❻❼⑩❽❻❾❻ ❼❿❻ ➀❷➁❽➂
➘➴➷➬➮➱➘✃❐➱➬
❼❽❷❹ ❺❻➁➃⑩❽➀❼❽❷❹ ❸❹❺
❿❷⑦ ❼❷ ❸➀➀➄➅⑧ ➆➀➀➄❽➃❸➂ ❒➬❮❰Ï➬ Ð❰Ñ ➘➴➷➬➮➱Ò
❼❽❷❹ ❺❻❸❺➄❽❹❻ ❽➁ ➇➈➄➅ ÓÔÕÖ×Ø Ö ÙÚÚÛ ÜÚÔÝÞ×ß àØá
➉➉➊ ➉➋➌➍➊ ➎➅ ➏➐➋➋ ➀⑧❶⑧ ÜàÞÝÖÔÔ× âÚã äåØÝæàØØ
➑➒ ➅❷➈ ❿❸❾❻ ❸❹➅ ➓➈❻➁➂ ÚÜÜÚãçåæÝçÝàØ è âãÖæá
❼❽❷❹➁➊ ➀➄❻❸➁❻ ➃❷❹❼❸➃❼ ÞéÝØàØê ëÖÔÔ ìí îàÜçê
➔➈➁❸❹ →❷➎❻⑩❼➁ ❸❼ ➣↔↕➙ Úâ ïåØçÝÞà Öç ðñòóô
➛↔➜➣➝➞↕➟➠➡➢➢↕➠➡➟↕↔➟➤➣ óõöá÷óøò Úã çéà ùàÛá
àãÖÔ úãÖÛà ëÚûûÝØØÝÚæ
↕↔ ➥➦➧➨➦➩➫➨➦➥➦➭➟
Öç ðöõõô ùúëáüýþÿ âÚã
âãàà ÝæâÚãûÖçÝÚæê ìã
✈ ÝØÝç Úåã ❲ àä ØÝçà Öç
➯➲➳➵ ➸➵ ➺➸➵➻➯
➼➽➼➲➾➼➺➾➚➪ ➶➻➾➾
➹➲➘➚➴➷➪➵➬➾➪➮➪➵➪ ➱✃❐
❊✶❊✷❨❖✸❊
❒ ❮❰Ï ÐÑÒÓÔ ✃Õ✃ÒÖ✃×ÖØÙ
ÚÛÐÒÔÒÛÜ ✃Õ✃ÒÖ✃×ÖØ ✃Ô Ý✃
✷❊✹✺✻
Þß✃ÜàØ ÚÛÐÔ áâãÔØ
✼✽✹✻✻✿❀✿❊✺
äØÑ✃×Ù ÚÖØ✃ÐØ ✃ååÖ❐ ✃Ô
æç áßÒØÐ ÝÜÙ Ûß â✃ÖÖ
✹✺✻ ➊
ä✃Üà✃Ö Ûß è✃ééÒØ ê
ëìçíæîïíðîñð ÓÛß òÛßØ ❁❂❃❄r❆ r❆❉❍■❏❑ ❂❏❆
❏❂✇▲
ÒÜÓÛßò✃ÔÒÛÜÙ
✇✇✇ ✁✂✄ ❣♦☎✆✝✞✟♦♣
❵❞❣✐❥❦❧❧ ♥❣✐♦ ❥♥❧
♣ rs✉✉s✈①✉②③④⑤⑤
⑥⑦⑧⑧ ⑨⑩❶❷⑨❸❹❷⑩⑨❺❻
❼⑦❽❾❿ ⑥➀➁➂➃ ➄➅
➆➇➈ ➉ ➊➋➌➍➋ ➎➍➏ ➐➑➒➉
➓➌➔➑ →➌➒➑➔➣➍➒↔
↕➙➛➜➝➞➙➟ ➠➡➢
↕ ➤➥➦➧
➨➩➫➭ ➯➲➳➭➵ ➸➯➵ ➺➻ ➼➵➽➾
➚➪➻➶➹➻➘➶➴➘➻➷
➬➬➮➱➻➘➻➚➻✃
✥✕❢✗✒✱✑★✥✗✕ ✬✪s✑✏s
❐❒ ❮❒❰ ÏÐÐÑ ÒÐÓÔ
ÕÖ×Ò ØÙÚÛ ØÜÛÑ ÝÜÛÐÞ
ßÐ àÙÕá ÕââÑá
×ÛÖàá ÔÓãäåá æãçâ ãäè
éâäâæãê ëãæè ìêâãäíîï
ðãêê ñòóôõö÷ôøõ÷ù
úû üý þ ÿ ◆
ýþÿ
❯❛✂✄❛ ☎✄✆
✿❀❁ ❂ ❃❄❅❆❋ ●❏❑▲▼P
◗❆❋❯❳❨❆ ❩❳❋❆❨▼❏❋P
✿❀❁ ❂ ❃❄❅❆❋ ●❏❑▲▼P
◗❆❋❯❳❨❆ ❩❳❋❆❨▼❏❋P
❬❭❪❫❴❵
❜❝❞❡❤ ✐ ❜❦❡❧♠ ♥❧♠q
rt✉ ①②③④⑤⑥⑦①⑤⑧②③⑨⑩t❶②❷t❸④
q❹❺ ❜❻❼❽❾❼ ❜❿➀➁❽❼➂➃❽❹❿➀
➄➅➆➇➄➆➈➇➉➊➋➌
➍➎➏➐➑ ➎➏➒➏➎➏➓➔➏→
➣➣↔↕ ➙➛➜➛➝
➞➟➠➡➢➤➥ ➠➡➡➤
➦➠➧➧➨➤ ➨➡➩➤➟➨➫➟ ➭
➤➯➩➤➟➨➫➟ ➲➠➨➡➩➨➡➧➳
➵➸➺➺➻➼➽➾➚➪ ➶
➹➻➘➾➴➻➷➬➾➚➪➮ ➱➻➚➬ ➶
➻✃✃➾➽➾➻➷➬➮ ➵➵❐❒❮❰ÏÐÏÑ➮
ÒÓÔÕÒÖÓÕ×ØÙÚ
ÛÜÝÞßà á âãäåæçèè éåê
ëçìæí îìëëåæï æåëèçðåñò
ëç ó ðô ìõö
ôåçä÷
ç õñ
ñøó÷
ãó ôåæ
æåëç ìæï í
éåçïãõçùèå æçóåïò úçïó
ïåæäìðåí
❇✂
✺ û ✁
ûüýêþÿûê
û ❖ ÿ ûú
▲✁✂✄☎✆✁✝✞ ✟✠✂✡☛✁✆✡✠☛☎
▲✁☞ ✭✌✍✎ ✻✏✑✒ ☛✞r
q✓✔☛✞☎ ✁❛❛ ❜✓☎✔✂✞☎☎✞☎
✡t✁✡ ✁✄✕✞☛✡✔☎✞ ✁✂✄ ✝✞☛r
❢✠☛✖ ❛✁✂✄☎✆✁✝✞ ✆✠✂r
✡☛✁✆✡✔✂✗ ☎✞☛✕✔✆✞☎ ❜✞ ❛✔r
✆✞✂☎✞✄ ☞✔✡t ✡t✞ ▲✁✂✄r
☎✆✁✝✞ ✟✠✂✡☛✁✆✡✠☛☎
❇✠✁☛✄✘ ❚t✔☎ ✹r✄✔✗✔✡
✂✓✖❜✞☛ ✁❛❛✠☞☎ ✁ ✆✠✂r
☎✓✖✞☛ ✡✠ ✞✂☎✓☛✞ ✡t✁✡
✡t✞ ❜✓☎✔✂✞☎☎ ✔☎ ✁✆r
✡✔✕✞❛✙ ❛✔✆✞✂☎✞✄ ✁✂✄ t✁☎
✁ ❜✠✂✄ ✔✂☎✓☛✁✂✆✞ ✁✂✄ ✁
q✓✁❛✔❢✔✞✄ ✔✂✄✔✕✔✄✓✁❛
✆✠✂✡☛✁✆✡✠☛ ☞t✠ t✁☎ ❢✓❛r
❢✔❛❛✞✄ ✡t✞ ✡✞☎✡✔✂✗ ✁✂✄
✞❡✝✞☛✔✞✂✆✞ ☛✞q✓✔☛✞r
✖✞✂✡☎ ❢✠☛ ❛✔✆✞✂☎✓☛✞✘
❋✠☛ ✙✠✓☛ ✝☛✠✡✞✆✡✔✠✂ ✆✁❛❛
✺✚✛r✜✻✏r✻✢✜✑ ✠☛ ✕✔☎✔✡
♦✣✤
✇✥✦✧★✩✥✪
✇✇✇✫✬✮✦✫✧✩✯✩✥✫♦✤✫✣✧ ✩♦
✮❝✥✮✰ ✩❝✥ ✬★✮✥❧✧✥
✧✩✯✩✣✧ ✦✥✱♦✤✥ ✮♦❧✩✤✯✮✩✲
★❧✐ ✇★✩❝ ✩❝✥ ✦✣✧★❧✥✧✧✫
P✥✤✧♦❧✧ ❞♦★❧✐ ✬✯❧❞✲
✧✮✯s✥ ♠✯★❧✩✥❧✯❧✮✥ ❞♦
❧♦✩ ✤✥✳✣★✤✥ ✯ ✬✯❧❞✧✮✯s✲
★❧✐ ✬★✮✥❧✧✥✫
▲❖❆◆❙
✩✄☎☎ ✆✝ ✩✄☎☎☎
✴✵✵
●✶✷✶✸✼✽ ▼✶✸✾✿✼✷❀❁❂✶
✞✟✠✡✞☛☞✡✌☞✌☛
✠✶☞☛ ✍✎✏✑✒ ✓✒✏✔✔✒
▼✕✖✗✘✙
✚✛✜✢ ✣✤✜✥✢✦ ✫ ✧★✪★✬✭✮
❤✯✰✱★ ✲✭✳✪✴★✪✭✪✵❡
✷✸✹✻✷✹✼✻✷✽✾✸
✿❀❁❂✿❃ ❄❅❈❅❁ ❉❊❋ ●❍■
q❏❑●❍P ❊❛◗❘❛❍ ❋✇❘
❝❘❛❚●❊❝❚P ❢❘● ❝❘❛P❚●❏❝■
❚❑❘❛ ❋❘●❯ ❚❘ ❜❍ ❉❑■
❝❍❛P❍❱ ❋❑❚✇ ❚✇❍ ❲❘❛■
P❚●❏❝❚❑❘❛ ❲❘❛❚●❊❝❚❘●P
❳❘❊●❱❨ ❩❛ ❊❝❚❑❬❍ ❉❑■
❝❍❛P❍ ♠❍❊❛P ❚✇❍ ❝❘❛■
❚●❊❝❚❘● ❑P ❜❘❛❱❍❱ ❭ ❑❛■
P❏●❍❱❨ ❪❍●❑❢◗ ❚✇❍ ❝❘❛■
❚●❊❝❚❘●tP ❲❲❳ ❉❑❝❍❛P❍
❚✇●❘❏❫✇ ❚✇❍ ❲❲❳ ❲❘❛■
P❏♠❍●
❴❍❜P❑❚❍
❋❋❋❨✇❑●❍❊❉❑❝❍❛P❍❱■
❝❘❛❚●❊❝❚❘●❨❝❘♠❨
◗❘❯❱❲❳❩❬ ❲❭ ❪❫ ❴❵ ❜❫❝❳❬ ❫❞ ❪❩❢❪❣ ❤❥ ❦❘ ❱❩❘❧❪♠❣ ❜❦❪♠ ♥❫❝❳❩❝❣
♥❫❱❳ ♠❩♣❳❱❦❘❩ ♣❘❳ ❭❝❦❯❩q
r s✉✈✇①②③④①⑤⑥ ①⑥ ⑦⑧⑨ ⑩✈❶⑨❷❸⑨❷ ③⑥❹ ❺③❻⑨❷ ❼①④❽ ❾⑨❷③✇❹
r ❿⑨⑨❻✇❽ ➀✉✈✇①②③④①⑤⑥ ①⑥ ⑩✈❶⑨❷❸⑨❷ s✇✉❶ ③⑥❹ ❺✉❽⑨❷➁❶ ❺⑤⑥✉❶
r ❼⑤⑥④①⑥✉⑤✉❶ ✇①❶④①⑥➂ ➃①④⑧ ➀⑧⑤④⑤ ⑤⑥
⑥⑤❷④⑧⑨③❶④⑤❷⑨➂⑤⑥②✇③❶❶①➄⑨❹❶➅②⑤➆
➇➈➍ ➎➏➐➑➒➓➔ ➍➒ ➏→➎➣↔ ↕→➒↕➏➣➣→➜➝➍➒➔➞ ➟➎➝➠→➜➏ ➡→➎➜↔ →➓➔ ➍➒➣↔➞
➓➔→ ➣ ↔↕➙➛ ➜↕➝➝➛➞➙➟
✹✠✡ ☛ ☞✌ ï ✍ í ✎✎✏✑ í ✒✓ ï
ùúúûüúýþüÿ þ ❖ ✁ ûü
❯✂✄☎✂✆ ●✝✞✟ ❢☎✄✄✠✡☛
✇✞☞✌ ✝ P✡☎☞✝✍✎✄ ✏✑✒✓
❣✄✟ ❈✡✟✔✄✟☞☎✝☞✡☎✆ ◆✡
☛✡☎✄ ✌✄✝❤✒ ☞✝✟t✂ ✝✟✠
☎✄❢✞✎✎✂✆ ●✕✝☎✝✟☞✄✄✠
▲✡✇✄✂☞ P☎✞✔✄✂✆ ❈✝✎✎
☞✌✄ ✏✑✒❣✄✟ ❈✡✟✔✄✟✓
☞☎✝☞✡☎
❙☞✡☎✄✖
✶✓✗✘✘✓✙✚✶✓✛✗✜✢
✭P◆◆✣✤
➠➡➢➤➥➦➦➧ ➨➩➫➭ ➯➲ ➳➵➸
➺➻➼➲➽➾ ➚➪ ➳➻ ➶➹➪ ➯➲
➘➴➷➬ ➨➮➮➭ ➾➱✃➯➳❐
❒❮❰➤➢ ÏÐ➢➡➤❮➡➤Ñ ➦Ò ❇✥✦✧★✥ ❆ ✩✪✫✬✮✯✰✱✲
➥➦➦➧ ÐÓ➧ Ô➦ÕÑ ✳✪✴✰✵✷✸ ❲✱ ✹✺✻✴ ✴✵
ÐÏÐ➡ÔÐÖÔ➤ ❐ ➘➸✃➯×Ø ❘✱✺✲ ❨✵✪✷ ✼✵✵✽✾ ❉✵✷✿
➸➺➸➽ ➯➲ ➳➵➸ ×Ù✃✃➸Ú❐ ✷✺✻r✱
Û➚➶ØÜÝÞØß➚ßÜ
✩✪✫✬✮✯✰✮✻❀✿❁✷✪✯✴✱✲ ✫❜
✳✪✴✰✵✷✯ ❂✮✻r✱ ❃❄❅❊
ààá â ãäåæçèäéê
✼✵✵✽ ♠✺✻✪✯r✷✮❋✴ ✯✪✫✿
ëìíîï
❍■❏❏■❑▼❏ ❝◗❚❚❱▼❳❩❬ ❭❱❪
❚❱❫■❱❴❱❵❛ ❞❑❍❡❚❱❪
ðñòóôôò õö÷øù úö÷ûüúý ■▼✐
❥❱▼❏■❫❱ ❦❱❚❫■❝❱❏❧ ❞❑▼❪
þÿ ❇ ÷û ÷ ♥ úý ✩ ✁✂ ❖ þ ❖ ❏◗❩❳s❳■❑▼♥
♦❚❑❵◗❝❳■❑▼♥
❚♥✄☎ ✁✷✆✝✞✟✆✞✁✂ ❢ üÿ
♦❚❑❍❑❳■❑▼
s▼❵ ♣■❏❳❚■❪
ö÷ ❢ üý
❭◗❳■❑▼❛ ❞s❩❩ q❑❚ ✉❑◗❚
✹✠✡ ☛ ☞✌ ï ✍ í ✎✎✏✑ í ✒✓ ï
✈❚❱❱ ①◗❳❥❑❚②❏ ③◗■❵❱
④❪⑤⑤⑤❪⑥④⑦❪⑧⑨⑦④ ❑❚ ❫■❏■❳
❵❑❚❚s▼❝❱■▼q❑❛❝❑❍⑩
❶❷❸❹❺❻❼❽❹ ❾❿➀➁➂➃
✯✯✔✕✖✗ ✔✕❙✘✙✙✚✛✜✙
✢✣ ✤✥✦ ✧✤★✪✫✧✬✬
●✭✮✰ ②✱✲✳ ❧✭✴✰ ❛ ❧✭✴✵ ➄➅➄ ➆➇➈ ➉➊➇➋ ➌ ➍➎ ➏➐
➑➒➓➔→➣↔↕➙ ➛➔ ➏➜➝ ➒→➞➟
✇ ✭✵✶ ❛✸ ★❆✢✫✣
➞→➛↕ ➠➡➢➡ ➑➤➥➞➦➙ ➔➓↔➤
✧✤★✪✫✺✪✻✤✼ ❆❛❧❧ ✸✱✇
✴✱✳ ✽✾✿❀ ✢✻✻ ②✱✲✳
➣➛↕➦➓↕➦ ➧➔➛➒ ↕➓➨➙➩↔➟
s✵❛✭✳❧✭✴✵ ♣✲✳❁✶❛s✰ ❛✸❂
➩➓➔ ➒➓➤→↔ ➓↔➣➫ ➨➓➓➭➯
➲→➙➣➛➳➓➔ ➦➫➓ ➵➛➨➓➔ ➛➧
✻✫✦✦ ❉❃❉ ❄ ❜✳✱❅
➦➫➓ ➵↔➣→➧→➣ ➎➛➔➦➫➨➓➙➦
❁✶✲✳✰✼
❈❅❊✿✿❅❋❍❍❅❋❈❀■❏
➸➺➻➼➽➾➽➺➚ ➪➶➹➺➚➘➴➼➷
❑▲✣❉❆▼
➴➬➮➱ ✃❐➚ ➾ ❒➚➺➺ ❮➚❐➷
❰ÏÐ➚➺
❰➾ÑÑ
ÒÓÔ➷ÕÖÖ➷Ô×ÓÓ ❐➚ ➺Ø➾➴Ñ
❰➺❰➺Ñ➴➾Ù❰➬➽➾➱❰❐Ø
ÚÛ➸ÜÝÞ
◆ P◗◆❘❯ ❱❲❳ ❨❲❨❩
❬❭❪ ❫❴❵❝❞❫❡❣ ❤❴✐❥❪❣❵
❣❪❫❝❞✐ ❤❝❦❝❫❥ ✐❪r❪✐✐❴❤
❣❪✐❦❝♠❪♦ q❞❫❵❴♠❵ ❞t✐
❵✐t❣❵❪✉✈ ❤❞♠❴❤ ❪①③❪✐❵❣
❵❞✉❴④⑤ ⑥t✐ ❣❪✐❦❝♠❪ ❝❣ ßàß áâã äåâæ çèéêë
ìíìèîëïèðèîíñèò óôðë
⑦⑧⑨⑨⑩❫❞ ❞❶❤❝❥❴❵❝❞❫♦
ñèðñ õê êô öí÷øíù÷è õñúê
q❷❸❸ ❹❺❻❼❼❺❽❾❻❺❾❿❽❼♦
ñíûèð íðò îèìèíñèòü
➀➁➂➃q➄
➅➆➇ ➈➉➊ ➋➇➌➍➎➏ ➐➑➒➓
➉➆ ➔➉➆➇ ➉➎ ➈➉➊➆
→➅➣➇↔↕ ➙➛➜➝ ➞➟➠➡ ➢
➤➟➥➦ ➧➡➨➩➡➫➭ ➧➩➡➥➫ ➢
➟➯➲➩➛➫➭ ➯➥➳➩➧➡➲ ➛➟➵ ➸➡➺
➛➯➸➥➫➭ ➝➟➻➸➜➧➧ ➩➫➫➯➡➫➭ ➢
➸➡➫➜➧➨➡ ➛➟➵ ➲➡➤➛ ➼➽➙➾➚
➪➟➧➧➶ ➹➺➘➴➴➺➷➷➬➺➮➱➬✃
❐❒❮❰➪Ï
ÐÑÒ ÓÔ ÕÖ×ØÙ ÚÛÙÜ ÝÕÛÞ
ÕÙ ßàá âÕ ÞãØ ãäåÛæØ
Þãçæèé âÕæÛÞØ çÞ ÞÕ ÞãØ
êäåÛæØ ëÕÚçØÞìé íÛÖÖ
îïðññïòóôïîîðô
õö÷âíø
➦➧➨➩➫➭➯➲➳ ➵➨➸➲ ➺➳ ➻➼➽➾
➲➚➨➩ ➪➶➩➦➧➭➯➲ ➹➘ ➫➴➷➬➬➮ ➱✃➬❐➷❒
➪❮❒❰ ➴❮❐➮➘➳ ➘❮Ï Ð❰❮Ñ ÒÏÓ➴ ÑÔ❮ ➘❮Ï ➮❒➷➳
ÑÔ➮➴ ❒❮➬➷ ❮❒ ❒❮➬➷Ó ➘❮Ï Õ✃➬➬ ➮❰❐ ÑÔ➮➴ ✃Ó ➷Ö×➷Ø➴Ù
➷❐ ❮Õ ➘❮Ï ➮❰❐ Ô❮Ñ ➴❮ ÕÏ➬Õ✃➬➬ ➴Ô❮Ó➷ ➷Ö×➷Ø➴➮Ù
➴✃❮❰ÓÚ ➦Ô➷ Õ➮Ø➴ ➴Ô➮➴ ➘❮Ï ➮❒➷ Ó❮ Ó➷➬ÕÙ×❮ÓÓ➷ÓÓ➷❐
➮❰❐ Ô➮Û➷➹➷➷❰ ➷❰❐❮Ñ➷❐ Ñ✃➴ÔÓÏØÔÓ➷➬ÕÙ➮Ñ➮❒➷Ù
❰➷ÓÓ ✃Ó ➮ Ø❒➷❐✃➴ ❰❮➴ ❮❰➬➘ ➴❮ ➴Ô➷ Ó➴➮❒Ó ÙÙ ➹➘
ÑÔ❮Ü ➮➬➬ ÓÏØÔ ➴Ô✃❰ÝÓ ➮❒➷ ➹➷Ó➴❮Ñ➷❐ ÙÙ ➹Ï➴ ➴❮
➮➬➬ ❮Õ ➴Ô❮Ó➷ ÑÔ❮ Ô➮❐ ➮ ×➮❒➴ ✃❰ ➘❮Ï❒ Ï×➹❒✃❰ÝÙ
✃❰ÝÚ ➲❮Ï ➹➷➬✃➷Û➷ ➴Ô➮➴ ➮➬➬ ➴Ô✃❰ÝÓ Ô➮××➷❰ Õ❮❒ ➮
❒➷➮Ó❮❰➳ ➹Ï➴ ➘❮Ï ❐❮❰Þ➴ ➮➬Ñ➮➘Ó Ô➮Û➷ ➴❮ Ð❰❮Ñ
ÑÔ➮➴ ➴Ô➮➴ ❒➷➮Ó❮❰ ✃ÓÚ ➶➴ ✃Ó ➷❰❮ÏÝÔ Õ❮❒ ➘❮Ï ➴Ô➮➴
➘❮Ï Ô➮Û➷ ➮ß❐➷Ó➴✃❰➘àá ➘❮Ï❐❮❰Þ➴ Ô➮Û➷ ➴❮ Ï❰❐➷❒Ù
Ó➴➮❰❐ ✃➴ Ø❮Ü×➬➷➴➷➬➘Ú
â➩➶➭➯➲➳ ➵➨➸➲ ã
äåæäçè éêëìí îïðêëñò îîó ðð ➲❮Ï Ü➮➘
❒➷ôÏ✃❒➷ Ü❮❒➷ ➴✃Ü➷ ➴Ô➮❰ ÏÓÏ➮➬ ➴❮ Ý➷➴ ❒❮Ï➴✃❰➷
➮ÕÕ➮✃❒Ó ✃❰ ❮❒❐➷❒Ú ➫❮Ü➷➴Ô✃❰Ý ✃Ó ➮××❒❮➮ØÔ✃❰Ý
Ü❮❒➷ ôÏ✃ØÐ➬➘ ➴Ô➮❰ ➷Ö×➷Ø➴➷❐á ➮ØÐ❰❮Ñ➬➷❐Ý➷ ✃➴õ
öç÷ éêëñò îøðåëùú îîó ðð ➱Ô➮➴ ✃Ó ➹➷❰➷Õ✃Ù
Ø✃➮➬ ➴❮ ➘❮Ï ➴❮❐➮➘ ✃Ó ❰❮➴ ❰➷Ø➷ÓÓ➮❒✃➬➘ ➮Ó Ô➷➬×ÕÏ➬
➴❮ ❮❰➷ ❮Õ➘❮Ï❒ ×➮❒➴❰➷❒Ó ❮❒ Õ➮Ü✃➬➘ Ü➷Ü➹➷❒ÓÚ ➯
❚✵✸✹❙✺✻✼✽ ✾✸✿✼ ❨✽ ❀❁❂❃
❄❅❇❈❉❇❊❋❊❍ ❉■❏❊❑ ▼❍❑◆❖
❃❄❅ ❆ ❈❉❊❍■❏❑◗
❘❙❯❱ ❲❳❨❨ ❱❩❳❨ ❨❬❭❪
❫❴❵❣❤❥❦ ❤❵♥ ❙♣♥ ❨❣✉✈✈
①②③ ②④⑤ ⑥⑦⑧
⑨⑩❶❷❸ ❹⑩❺❻❼❶ ❽ ❾❿➀❷ ➁➂➃
❙➄❦❵ ➅✉♣➆ ➇➈♥ ➉ ➊❣➋
➌➍➎➏ ➐ ➑➒➏
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
♥✉❡
✴
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✰
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
♥❋✉✲
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✻✼ ✿✾
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
óôðòèðêèòü ùîôíòóíêñü
ñéèèñèòü òõêóøêêèòü
ìôêñèòü óôìõèòü èòõñèòü
íðò èýíõ÷èò óôøðñ÷èêê
ñõýèê ñþîôøïþôøñ ñþè
òíÿ ùÿ ôñþèîê ♦ ❉ õêë
óôöèî ñþè P ôéèî ô
çèéêìíìèî ❆ òöèîñõêë
õðï õð ❋✁✂✄ ❙☎❆☎✄❙
éõñþ ❥ øêñ ôðè ìþôðè
óí÷÷ ❝ ❋ ôî îèè P íóõ õó
çôîñþéèêñ çèéêìíìèî
❆ êêôóõíñõôð çèñéôîû
ùîôóþøîèê
óí÷÷
✾✆✝ ë ✞✟✟ ë ✝✠✆✆ ôî èýíõ÷
óèóè÷õí ✡ óðìí ❝ óôý
✭P ç ❉☛☞
Ø❮Ü×❒❮Ü✃Ó➷ ÜÏÓ➴ ➹➷ Ó➴❒ÏØÐÚ
ûüèý÷ éåëùú îøðþíÿ t ú îîó ðð ➲❮Ï ÓÔ❮Ï➬❐
➹➷ ➮➹➬➷ ➴❮ ➷Ü➹❒➮Ø➷ Ó❮Ü➷❮❰➷ÞÓ ×❮✃❰➴ ❮Õ Û✃➷Ñ
➴❮❐➮➘ Ñ✃➴Ô❮Ï➴ Ó➮Ø❒✃Õ✃Ø✃❰Ý ➘❮Ï❒ ❮Ñ❰á ➴Ô➷❒➷ ✃Ó
Ø➷❒➴➮✃❰➬➘ ❒❮❮Ü Õ❮❒ ➹❮➴Ôõ
öü ▲ èå éþíÿ t ú îøð÷ ✷t ú îîó ðð ➲❮Ï ❒➷Ø➷✃Û➷❐
➮ ×❒❮Ü✃Ó➷➳ ➹Ï➴ ➮❒➷ Ó➴✃➬➬ Ñ➮✃➴✃❰Ý Õ❮❒ ✃➴ ➴❮ ➹➷
❒➷➮➬✃ ✝ ➷❐Ú ➫➮➘✃❰Ý Ó❮Ü➷➴Ô✃❰Ý ❮Ï➴❒✃ÝÔ➴ Ü➮➘ ➹➷
×❒➷Ü➮➴Ï❒➷á ➘❮ÏÞ➬➬ Ñ➮❰➴ ➴❮ Ñ➮✃➴ ➮ ➹✃➴ ➬❮❰Ý➷❒Ú
þä÷è P ü÷ é÷ ✷t ú îøðæ ♦ ú îïó ðð ➲❮Ï Ü➮➘
Ô➮Û➷ ➴Ô➷ ØÔ➮❰Ø➷ ➴❮❐➮➘ ➴❮ ➴❒➮❐➷ ❮❰➷ ➴Ô✃❰Ý Õ❮❒
➮❰❮➴Ô➷❒ ➮❰❐ Ø❮Ü➷ ❮Ï➴ ➮Ô➷➮❐Ú ➯ Õ❒✃➷❰❐ ❮❒
Õ➮Ü✃➬➘ Ü➷Ü➹➷❒ ❮ÕÕ➷❒Ó ➮❰ Ï❰➷Ö×➷Ø➴➷❐ Ñ➮❒❰Ù
✃❰ÝÚ
þåýü ●● åèü ❆ þ éæ ♦ ú îîð ✁ í ✷ ú îïó ðð ➲❮Ï
Ü➮➘ Ý➷➴ ➴Ô➷ ÕÏ❰❰➘ Õ➷➷➬✃❰Ý ➴Ô➮➴ Ó❮Ü➷❮❰➷ ✃Ó
➬❮❮Ð✃❰Ý ❮Û➷❒ ➘❮Ï❒ ÓÔ❮Ï➬❐➷❒ ➴❮❐➮➘Ú ➸✃Ó➴➷❰ Ï×➳
Õ❮❒ Ô➷ ❮❒ ÓÔ➷ Ñ✃➬➬ Ô➮Û➷ Ó❮Ü➷ Ý❮❮❐ ➮❐Û✃Ø➷õ
äå P èüä÷èæ é ✁ í ✷ ú îîðê ❛ ìú ï ✶ ó ðð ➲❮Ï
Ñ✃➬➬ ❰❮➴ ➹➷ ➮➹➬➷ ➴❮ Ý➷➴ ➴Ô✃❰ÝÓ ❐❮❰➷ ➴❮❐➮➘
Ñ✃➴Ô❮Ï➴ ➮ØÐ❰❮Ñ➬➷❐Ý✃❰Ý ➴Ô➷ Ø❮❰➴❒✃➹Ï➴✃❮❰Ó ❮Õ
Ó❮Ü➷❮❰➷ ❮❰ ➴Ô➷ Ó✃❐➷➬✃❰➷ÓÚ
å ✂❆ åèü ❆ þ éê ❛ ìú î ✄ ð ☎ í ❡ ú ï ✆ ó ðð ➲❮Ï Ø➮❰
✹✠✡ ☛ ☞✌ ï ✍ í ✎✎✏✑ í ✒✓ ï
✌✍✌
❨✎✏
❑✑✎✒ t✓✔t
♥✕t ✕♥✖✗ ❞✕✘✙ ♥✘✚✙✛✔✲
✛✘♣ ♠✘❞✜✔ ♣✘✔r✓ ✔
❍✢✣✤ ✥✦❞✜✘♥r✘✧ t✓✘✗
✔✖✙ ✕ ♣✘✔r✓ ✔♥ ✤❊✲
✣✥✣✤● ✥✢●★✤❊✩✤✪
●✜✙r✕✫✘♣ t✓✘ ✬✕✚✘♣ ✕✮
❊✘✚✙✛✔✛✘♣
✥❞✫✘♣t✜✙✲
✜♥✐ ✜♥ ✮✜✫✘ ✙t✔t✘✙✲✥s✧
★●✧ ▼✯✧ ❖✰ ✱ ❲✥✪ ✳✕♣
✔ ✮♣✘✘ ♣✔t✘ ❜♣✕r✓✦♣✘
r✔✖✖ ✴✵✶✲✷✸✸✲✶✹✵✵ ✕♣
✘♠✔✜✖
r✘r✘✖✜✔✺r♥✛✔✪r✕♠
✻✬❊●✩✼
✽✿❀❁ ❚❂ ❃ ❄❅❇❈❇❇■❏▲◆◗❘
❢▲❯ ❱❇❳ ❩❘❬◆◆❭❪❫❈ ❄❱❳❳
❴❵❢◗ ❛❬❯❡ ✇❵◗❘ ❣❤❬❪❵❢❦❃
❵◆❧ q❭❯✉❵❩❭✈ ①❯❭❭ ②❯❭❃
❏❵❤❏
❩❘❬◆◆❭❪❫
③q❘▲✇◗❵❏❭④ q◗❬❯⑤④ ⑥
❏▲❯❭⑦ ❢▲❯ ⑧ ❏▲◆◗❘❫❈
⑨▲❵❩❭ ❯❭❏▲◗❭ ❵◆❩❪❤❡❭❡❈
⑩❭❫◗❯❵❩◗❵▲◆❫ ❬②②❪❦④ ❩❬❪❪
❡❭◗❬ ❵❪❫ ❈
❛❬ ❪❪
❢▲❯
❱❃❶❷❷❃❷❶❱❃❸❶❶❸
③❹❺❻❛⑦
❼❽❾❿➀➁ ➂❽➃ ➄ ➅➆➇
➈➉➇ ➊➇➋➆➌➍ ➅➆➎➏
➅➋➇➐
➊➛➒➜➝↕
➑➒➓➔
→➣↔↕➒➙
➈ ➞ ➟ ➣➙ ➜ ↕ ↔ ➞ ➣
➒➙➟➠➜↕↔➞➣➡ ➔➛➒➢➒➣↕↔➞➣➡
➤ ➝➟➔➔➞➛↕ ➔➛➞➥➛➜➦➝➧
➈➆➌➍ ➈➇➋➋ ➨➩➅➫→➨ ➏
➭➯ ➑➇ ➇➋➌➨➉➎➌➋ ➏
➍➆➲
➳➋➳→➅➍➩ ➉➎ ➧
➵➏➸➺➺➏➻➸➺➏➭➸➵➼➧
➽➨➎➳➅➾
➚➪➶➹➘➴ ➷➪➬➮ ➱✃❐❒
❮❐❰➱Ï Ð❐ ÑÐ✃❮ ❮Ð
ÒÓ❐Ô❮✃ÕÓ ÖÐ❐ ❮ÒÓ
Ñ×ÔØÙÚ ÖÛÜÜ Ý ÙÞß àÞá
âÞãäåæ❒ ❮Þç ÙÜèéâãäêëÜ❒
ÖÛÜÜ ❮åìäæí❒ ✃ëë îÞá
ïÜÛìåÛð ❮ÞðÜæ ➱ÞÛÜ
Ð ñ Ú
➱ ✃ × ×
òáóôôáôõÝáöóöö
÷îØÙ➱ø
❇ ùÿÿ ❤✁✂
✁ ✂s✄☎✆ s✄ st✝✝✞ ●ts
✆✄②☎ ✟t✂✂✁✠t ✄②s ✡☛s❤
❈✁✝☛☞✄☎✌☛✁✍✂ P✎✏t✑☛✁
✎t✝t✁✂t❘s❤t ✄✌✝✆ P☎t✂✂
✎t✝t✁✂t ❙t☎✒☛✓t ✄♦t☎❘
✁st✑ ❜✆ s❤t ♦☎t✂✂ s✄
✠ts ♦☎t✂✂✞ ❋✄☎ ✟✄☎t
☛✌☞✄ ✓✄✌s✁✓s ❈t✓t✝☛✁ ❅
✾✔✕❘✖✗✗❘✕✘✔✔ ✄☎
✙✚✚✛✜✢✢✛✣✤✥✦✧★✣✥✩✥★✪✥✫✬
✭✤✢✬★✩✧✮✭✣✯✧★ ✰✱✲✳✴✵
ùúùûü ýþÿ
↕➙ ➛➜➝➞➞➟ ➠➡➞➢➝➥
➬➷➮❒❰ ➮ ➬❮➴ ➴❮❐➮➘ Õ❒❮Ü Ó❮Ü➷❮❰➷ ➷➬Ó➷ÞÓ Ó➴❮❒✃➷ÓÚ
➱Ô➮➴ ➘❮Ï Ô➷➮❒Ü➮➘ ✃❰Ó×✃❒➷➘❮Ï ➴❮ Ü➮Ð➷×➬➮❰Ó
Õ❮❒ Ô➷➮❐✃❰Ý ❮ÕÕ ✃❰ ➮ ❰➷Ñ ❐✃❒➷Ø➴✃❮❰Ú
P üþäçþ é ☎ í ❡ ú ï ✶ ð ✞❛✟✷✠ î ✄ ó ðð ➉ ➬➮❰Ó ➮❒➷
❰❮➴ ➬✃Ð➷➬➘ ➴❮ ×➮❰ ❮Ï➴ ➮Ó ➷Ö×➷Ø➴➷❐ ➴❮❐➮➘ ÙÙ ➮❰❐
➘➷➴ ➘❮Ï Ñ❮❰Þ➴ ➹➷ ➮➹➬➷ ➴❮ Ó➮➘ ➘❮Ï ❐✃❐❰Þ➴ ❒➷Ø➷✃Û➷
➮ Ñ➮❒❰✃❰ÝÚ ✖ ➮Ð➷ ➴Ô➷ ➹➷Ó➴ ❮Õ ✃➴õ
åèüçþ é ✞❛✟✷✠ îïðåÿ ✟✐ ñ ï ✶ ó ðð ➋ ➷Û➷❒ Ó➮➘
ß❰➷Û➷❒à ÙÙ ➘❮Ï Ð❰❮Ñ ÑÔ➮➴ Ô➮××➷❰Ó ÑÔ➷❰ ➘❮Ï
❐❮õ ➦❮❐➮➘➳ ➘❮Ï Ü➮➘ ❒➷➬✃Û➷ ➮❰ ➷Ö×➷❒✃➷❰Ø➷ ➴Ô➮➴
✃Ó Õ➮❒ ➹➷➴➴➷❒ ✃❰ ➴Ô➷ ❒➷➴➷➬➬✃❰Ý ❮Õ ✃➴Ú
● å ❆ è ❆ þ éåÿ ✟✐ ñ î ✄ ð ✞❛ ò î ✄ ó ðð ➱Ô➮➴ Ô➮Ó
Ñ❮❒Ð➷❐ Õ❮❒ ➘❮Ï ✃❰ ➴Ô➷ ×➮Ó➴ ✃Ó❰Þ➴ ➬✃Ð➷➬➘ ➴❮ ❐❮ ✃➴
Õ❮❒ ➘❮Ï ❰❮Ñ ÙÙ ➹Ï➴ ➘❮ÏÞ❐ ➹➷➴➴➷❒ ➴➷➬➬ Ó❮Ü➷❮❰➷➳
❮❒ ➮❐ÒÏÓ➴Ü➷❰➴Ó Ø➮❰❰❮➴ ➹➷ Ü➮❐➷Ú
ýç ✞ üæü é ✞❛ ò îïðêëìí î ✄ ó ðð ➦➮Ð➷ Ø➮❒➷
➴❮❐➮➘ ➴Ô➮➴ ➘❮Ï ❐❮ ❰❮➴ ➹✃➴➷ ❮ÕÕ Ü❮❒➷ ➴Ô➮❰ ➘❮Ï
Ø➮❰ ØÔ➷ÑÚ ➶Õ ➘❮Ï ❮Û➷❒Ø❮ÜÜ✃➴ ✃❰ ➴Ô✃Ó Ñ➮➘➳ ➘❮Ï
Ñ✃➬➬ ➹➷ ➷Ö×❮Ó✃❰Ý ➘❮Ï❒Ó➷➬Õ ➴❮ Ø➷❒➴➮✃❰ ❐➮❰Ý➷❒Ú
➌✡☛☞✌✍✎✏✑ ✒✍✎ ✡☛☞✌✍✎☞✙✓ ✔✢✡✏✌☞✍✕✏✗ ✘✓✡✙✏✡ ✚✍✕✌✙✚✌ ✛✍✓✓☞✡
✜✡✏✌✎☞✕✣ ✙✌ ✛✜✡✏✌✎☞✕✣✤✙✥✢✕☞✦✡✎✏✙✓✧✚✍✥✧➊
✚✍✘★✎☞✣✛✌ ✩✪✫✬ ✢✕☞✌✡☛ ✒✡✙✌✢✎✡ ✏★✕☛☞✚✙✌✡✗ ☞✕✚✧
☛☞✏✌✎☞✭✢✌✡☛ ✭★ ✙✕☛✎✡✜✏ ✥✚✥✡✡✓ ✏★✕☛☞✚✙✌☞✍✕ ✒✍✎ ✢✒✏
✫✫✮✪ ✜✙✓✕✢✌ ✏✌✧✗ ✯✙✕✏✙✏ ✚☞✌★✗ ✥✍ ➙✰✫✪➙✱
➛✪✪✲✩✳✳✲➙✴✮✰