Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, July 01, 2019, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❰Ï Ñ Ð➘ÒÓÔ ÕÖ×➴ ØÓÔ➘➱➹
➚➪➶➹➘➴➷ ➬➮➱➴ ✃➷ ❐❒✃❮
❆ ãîßàóæ ÿïÝ ÿÝàðó ôã ê ✈ êàôßáå
Ýè ëßîôòëóæ óáêàáßî ÿôáï ÞàÝã ③ ß
s✉✇①②✇④⑤⑥ ⑦⑧✉⑨ ⑩❶❷⑤ ❸❹
êÞÝòá ö ✠ åßêàó êüÝý ❍ ß ÿêó ôã ✲
❆ ãîßàó êûóÝ êììàß ✐ ôêáßó áïß
óìôàßî ÿïßã ïß ÿêó ê åÝòãü ëêã
îÝôãü ïÝá ÿÝàð ôã ê èÝòãîàå êá
ûÝãüß ✈ ôáå Ýè ÞàÝã ③ ß ôáßëóý
Ò þïßå Õ ûû üÝ Ýã ÿêå ûÝãü êèáßà
❆ à ✈ êîêæ ñÝûÝàêîÝý
í Õ ë üÝãßæ óÝ áïêá Õ ó ðôãî Ýè ê üÝÝî
Ò í áàêîßî êûû ëå ÿêüßó èÝà ✐ êóá ✲
èßßûôãüæ Ó ❆ ãîßàó óêôîý
ôãü ✐ êòóß ôá Õ ó ❺ òôáß ß ìßãóô ✈ ßæ Ó
❊ ê ✐ ï ÞÝÿû áêðßó êÞÝòá óô
❆ ãîßàó óêôîý Ò❆ ãî óÝ àêáïßà áïêã
ÿßßðó áÝ ëêðßæ ïß óêôîý
üßááôãü ìêôîæ í ÿêó ❥ òóá ✐ êóáôãü
êãî àòããôãü ÿÝàð áïàÝòüï áïß
❆ ãîßàó Õ îßóôüãó àêãüß èàÝë
ãêáòàß îßóôüãóæ óò ✐ ï êó ûßê ✈ ßó
èÝòãîàåý Ó
êãî áàßßóæ áÝ Þ óï óðßûßáÝãóý ❍ ß
❋ Ýà ê ìàß ✈ ôÝòó ❥ ÝÞ ÿôáï áïß
êûóÝ ïêó ê ✈ êàôßáå Ýè îêàð áÝ óïôã ✲ üÝ ✈ ßàãëßãáæ ïß ûô ✈ ßî ôã ❑ êãóêó
ñôáåæ ♦ ôããßêìÝûôóæ êãî ❉ ßã ✈ ßà èÝà
ôãü ÞàÝã ③ ßý
❍ ß ÿôûû Þß èßêáòàôãü êÞÝòá ÷ù Ýè áÿÝ åßêàó ßê ✐ ï ÞßèÝàß ëêðôãü ïôó
ïôó ìôß ✐ ßó áÝ óïÝÿ êãî óßûû ôã ❣ êã ÿêå áÝ ❖ àßüÝãý
❋ àêã ✐ ôó ✐ Ýý
❍ ß ëÝ ✈ ßî áÝ äêðßà ñôáå êãî
ÞÝòüïá ïôó üêûûßàåæ êá öçùø ♦ êôã
❆ ãîßàó ßãáßàßî áïß ❥ òàå ìàÝ ✲
❣ áýæ óô åßêàó êüÝý ❍ ß àßãÝ ✈ êáßî
✐ ßóó èÝà êììûåôãü áÝ áïß ß ïôÞôá
áïß ïôóáÝàô ✐ óáàò ✐ áòàß êãî ûô ✈ ßó Ýã
ëÝãáïó êüÝ êãî àß ✐ ßô ✈ ßî ïôó ûßá ✲
áßà Ýè ê ✐✐ ßìáêã ✐ ß êÞÝòá áÿÝ ÿßßðó áïß óß ✐ Ýãî ▲ ÝÝàæ êÞÝ ✈ ß ïôó üêûûßàåý
êüÝý
❼❽ ❾❿➀➁ ➂❿➃➃➄➁➅ ➆ ➞➔➟➐❪ ❳❫❢❭ ➯➐❪➔➎➑
❍ ß óêôî áïêá áïß ❺ òêûôáå Ýè êàá
êá áïß ❆ ëßàô ✐ êã ñàêèá óïÝÿó ôó
➇➈➉➊➋➌ ➍➎➏➊➋➐ ➑➈➎➌➒➎➓➊➐ ➌➈
ß áàßëßûå ïôüïý
➋➊➔➎➊ →➒➐ ➣➒➐➒➈➎ ➒➎ ➉➋➈➎↔➊↕
❛❝❦❧♠q
❆ ✁✂ ❖✄☎✆✝ ❆✞✁☎✟❆✂
◗✏❁✖✌❨✤ ❏❲❳❨ ✣
❩ ❬❭❪❫❴❵ ❣❪①❴ ④①⑤⑥❴⑦⑥❪⑤❫ ⑧❪❵⑥①❪⑦⑥ ⑨⑤❭①⑩❶ ❷❸❹❺❹ ❻❼ ❼❽❾
❿❻➀➁❾➂ ➃➀➄➅❻➅➆❹
➇☞✖❁☞✎✖✌❨✤ ❏❲❳❨ ➈
❩ ⑨❭➉❴① ➊⑤➋❫⑥➌ ⑨⑤❭①⑩ ⑤➍ ➊⑤➎➎❪❵❵❪⑤❫❴①❵❶➏❻❹❺❹➐
➑➒➓➅❼❽➒➓➂❾➐ ➔➏➏→➣❽➀➅↔ ↕❼❹
❩ ⑨❭➉❴① ➊❪⑥➌ ❣❭①➎❴①❵ ➙❭①➉❴⑥❶➛❸❹❺❹ ❼➒ ➜➝➛➞❸❹❺❹➐
➟➒➠➁❼➒➠➁❻❼ ❼❽❾ ➑➒➓➅❼➡➢❾➁➓❾ ➤➥❻➦❻❹
❩ ❬❭❪❫❴❵ ➧⑥❭➎➨❴⑩❴ ➩⑤⑩❴⑤❶↕➥❻➫➭➐ ➏❻❹❺❹➯ ➅➒↔❾➒➐ ➜❸❹❺❹ ❼➒
➏ ❸❹❺❹
➲✚❲✍✎✖✌❨✤ ❏❲❳❨ ✱
❩ ❣⑤➋①⑥➳ ⑤➍ ➵➋➸➌ ❴➺❴❫⑥❵ ❭⑥ ❬❭❪❫❴❵❶ ➑➒➠➄➒➆ ➻➅❾❻➭➼❻➂❼➐
❷❻❹❺❹ ❼➒ ➔➞❻❹❺❹➯ ➢❾➁↔➒➅➂ ➀➁ ❼❽❾ ❸❻➅➭➐ ➏ ❻❹❺❹ ❼➒ →❸❹❺❹➯
❸❻➅❻↔❾➐ ➔➞❻❹❺❹➯ ➅➒↔❾➒➐ ➔➝➛➞❸❹❺❹ ❼➒ ➽➝➛➞❸❹❺❹➯ ➼➅❾❾ ➫➒➁➫❾➅❼➯
Þ➅❾➠➒➅➭➂➐ ↔➓➂➭ ❼➒ ➔➞❸❹❺❹
❩ ❣⑤➋①⑥➳ ⑤➍ ➵➋➸➌ ❴➺❴❫⑥❵ ❭⑥ ❬➋❫⑥❪❫➾⑥⑤❫❶➤❻➅❻↔❾➐➁➒➒➁➯
➄❻➅➄❾➫➓❾❻❼ ❼❽❾ ➫➒➒➭➂❽❻➫➭➯ ➠❾❼❻➁↔ ➠➀➥↔ ➠❻❼❾➅ ❸❻➅➭➯
➢❾➁↔❾➅➂➯ Þ➅❾➠➒➅➭➂ ❻❼ ➚❻➅❾➠❾➥➥ ➻❾➁↔❹
❩ ❣⑤➋①⑥➳ ⑤➍ ➵➋➸➌ ❭⑥ ❬❭➸➍➪❭➌❶➜➝➛➞❸❹❺❹ ➫➒➁➫❾➂➂➀➒➁➂ ➒❸❾➁➯
➥➀➢❾ ❺➓➂➀➫➄➆➣❽❾➶❻➂❼❾➥❻➁↔ ➹➀➁➘➂ ➒➼ ➃❻ ➴➅❻➁↔❾➐ ➜➝➛➞❸❹❺❹
❼➒ ➏ ❸❹❺❹➯ ❻➁➁➓❻➥ ❸➀❾ ❻➓➫❼➀➒➁➼➓➁↔➅❻➀➂❾➅➐ ❷➝➛➞❸❹❺❹➐ ➠➀❼❽
❻➓➫❼➀➒➁❾❾➅ ➷➀➄ ➟❻➀➥➆➯ Þ➅❾➠➒➅➭➂ ➄❾➘➀➁❻❼↔➓➂➭❹
✄✂☎❊☎❘ ❆✡ ✆❚✁ ❆❘✁✠
✺☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✖✕✒♦✗✑✘✓✙✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✤✣✾✥✾
✦❤❡ ❈✧✉♥t★ ❈✧✉rt ♣❧❛♥s t✧ ❛❧❧✧❝❛t❡ ✩✉♥❞s ✩✧r ❛ ♠❛❥✧r
r✧❛❞ ❝✧♥str✉❝t✐✧♥ ♣r✧❥❡❝t ❛♥❞ ♠✧❞❡r♥✐③❛t✐✧♥ ✧✩ t❤❡ ❝✧✉♥t★
❝✧✉rt❤✧✉s❡ ❞✉r✐♥✪ t❤❡ ♥❡✫t ✬s❝❛❧ ★❡❛r✳
✷✺❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✤✣✾✾✱
❈✧♥✪r❡ss ♠❛★ ✪✐✈❡ t❤❡ ❇✉r❡❛✉ ✧✩ ▲❛♥❞ ▼❛♥❛✪❡♠❡♥t
✲✴✵✵✶✵✵✵ t✧ ✐♠♣r✧✈❡ t❤❡ ✸r❡✪✧♥✦r❛✐❧ ■♥t❡r♣r❡t✐✈❡ ❈❡♥t❡r
❛♥❞ t❤❡ ❯✳❙✳ ❋✧r❡st ❙❡r✈✐❝❡ ✲✻✴✻✶✵✵✵ t✧ ❜✉✐❧❞ t❤r❡❡ ♥❡✇
✧✈❡r❧✧✧❦s ✧♥ t❤❡ r✐♠ ✧✩ ❍❡❧❧s ❈❛♥★✧♥✳
✣☛❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✣✤✷☛☛✾
◆❡❛r❧★ ✹✼✵ r❛♥❝❤❡rs ❛♥❞ t✧✇♥s♣❡✧♣❧❡ ❝❛♠❡ t✧✪❡t❤❡r
✩✧r ❛ ❞✐♥♥❡r ❛♥❞ ❛✉❝t✐✧♥ ❋r✐❞❛★ t❤❛t r❛✐s❡❞ ✲✽✶✿✵✵ ✩✧r t❤❡
❇❛❦❡r ❈✧✉♥t★ ▲✐✈❡st✧❝❦❀ss✧❝✐❛t✐✧♥Õs ❇❡❡✩ t✧ ❙❝❤✧✧❧s
♣r✧✪r❛♠✳
✏❁☞❨☞✌✍✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✭✘✮✕✑✯✰✓②✚✕✑✘✛✜
❏✢✛②✷✤✷☛✣❂
■♥✈❡st✐✪❛t✧rs ❛r❡ st✐❧❧ tr★✐♥✪ t✧ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ✇❤✧ st❛rt❡❞ ❛
✬r❡ t❤❛t ❤❛s ❜✉r♥❡❞ ✿✻❃ ❛❝r❡s ✧✩ r❛♥✪❡❧❛♥❞ ♥❡❛r ❍✉♥t✐♥✪❄
t✧♥✳
✦❤❡ ▲✐♠❡ ❍✐❧❧ ✹ ✬r❡ ✇❛s r❡♣✧rt❡❞ ❛❜✧✉t ✿ ♣✳♠✳ ❙✉♥❞❛★
❛❜✧✉t ❅ ❃❉✹ ♠✐❧❡s♥✧rt❤✇❡st ✧✩ ❍✉♥t✐♥✪t✧♥✶ ❛♥❞ ✇❡st ✧✩
■♥t❡rst❛t❡ ❑❅✳
✸✩✬❝✐❛❧s r✉❧❡❞ ✧✉t ❧✐✪❤t♥✐♥✪ ✧r ✧t❤❡r ♥❛t✉r❛❧ ✐✪♥✐t✐✧♥
s✧✉r❝❡s✶ ❜✉t t❤❡★ ❛r❡ st✐❧❧ ✐♥✈❡st✐✪❛t✐♥✪ ✇❤✧ st❛rt❡❞ t❤❡
✬r❡✶ ❛♥❞ ❤✧✇✶ s❛✐❞❀❧ ❈r✧✉❝❤✶ ❛ s♣✧❦❡s♠❛♥ ✩✧r t❤❡ ❇▲▼Õs
❱❛❧❡ P✐str✐❝t✳
✦❤❡ ❞❡♠✧❧✐t✐✧♥ ✧✩ t❤❡ ❛❜❛♥❞✧♥❡❞ ❧✐♠❡ q✉❛rr★ ❛❧✧♥✪
■♥t❡rst❛t❡ ❑❅ ✇❛s ♥✧t t❤❡ s✧✉r❝❡✶ ❈r✧✉❝❤ s❛✐❞✳
❍❡ s❛✐❞ s❡✈❡r❛❧ ♣❡✧♣❧❡ r❡♣✧rt❡❞ t❤❡ ✬r❡✶ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ✈✐s❄
✐❜❧❡ ✩✧r s❡✈❡r❛❧ ♠✐❧❡s ❛❧✧♥✪ t❤❡ ✩r❡❡✇❛★✳
◆✐♥❡ ❡♥✪✐♥❡s ✇❡r❡ ❛ss✐✪♥❡❞ t✧ t❤❡ ✬r❡ ❙✉♥❞❛★✶ ❛❧✧♥✪
✇✐t❤ t❤r❡❡ ✹✵❄♣❡rs✧♥ ❝r❡✇s✶ ✧♥❡ ❜✉❧❧❞✧③❡r ❛♥❞ t✇✧ ❤❡❧✐❄
❝✧♣t❡rs✳
❋✐r❡✬✪❤t❡rs st✧♣♣❡❞ t❤❡ ✬r❡Õs ✩✧r✇❛r❞ ♣r✧✪r❡ss ✧♥
❙✉♥❞❛★✶ ❛♥❞ ❛s ✧✩ t❤✐s ♠✧r♥✐♥✪ t❤❡ ✬r❡ ✇❛s ✽✵ ♣❡r❝❡♥t
❝✧♥t❛✐♥❡❞✶ ❈r✧✉❝❤ s❛✐❞✳
✦❤❡ ✬r❡ ❜✉r♥❡❞ ♠✧st❧★ ✧♥ ♣r✐✈❛t❡ ❧❛♥❞✶ ✇✐t❤ ❛ s♠❛❧❧
❛r❡❛ ✧✩ ♣✉❜❧✐❝ ❧❛♥❞ ♠❛♥❛✪❡❞ ❜★ t❤❡ ❇▲▼✳ ◆✧ str✉❝t✉r❡s
✇❡r❡ ❞❛♠❛✪❡❞✳
✂✁❘❖☎ ❖✆✆✁✂✝
➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ ÑÒÓÔ Ö×
ôþÿ ❲ óõ öþ ❲ ➮Ð ÑÒÓÔ Ö×
ØÙÚÛÙÚØÙÜÝÙÛÜÙÛß
ìì ✺ ì ☎ ✺ ✆ ý ✺ ☎ ü
àáâã äåæçèéãê ëìíìîïððïéñ
òþ❮❰ P Ð ÑÒÓÔ ✝✞
➙ üèíîíê ü ✺ ì ✺ ☎ ✺ ì
òóô➮õ❐✃ööÐ ÑÒÓÔ Ö×
✄✺ ü ✺ ü ✺☎
ÚßÙÚ÷ÙÜÛÙøùÙÝÜ úûØ ➙ ➙ ☎ ✟ èíîíê
èíîíê ì ✺ ✆ ✺ ✟ ✺ ✆
àáâã äåæçèéãê ëüìý îïððïéñ
➬➮➱✃ ➬þööþóÿÏÐ ÑÒÓÔ Ö ▼ ➙ üý èíîíêý ✺ ❦ ✺ ❦ ✺ ý
ÜÙßøÙÛùÙøßÙÝß ✁✂❛ Ú ö❒❮❰ ❈ öþÿ➮ÏÐ ÑÒÓÔ ✝✞
àáâã äåæçèéãê ë ❦✄ îïððïéñ
Ú ✶ Ý ✶ ÚÚ ✶ Úø ✶ Úù ✶ ÜÜ ✶ Ü÷ ✶ ß ✵
àáâã äåæçèéãê ëüü ✠ ýýý
✁☎❊❖✂ ✁☎✄✠
❩ ❚✡☛ ➧⑧ ❆❨ ❶ ➑❽❾➼ ➂❻➥❻↔➐ ➫➓❸ ➒➼ ➂➒➓❸➐ ➄➅❾❻↔➂❼➀➫➭➂➐ ➫➒❼❼❻➘❾
➫❽❾❾➂❾ ➠➀❼❽ ➼➅➓➀❼➐ ❼❻❸➀➒➫❻
❩ ☞☛ ⑧ ✌☛ ➧⑧ ❆❨ ❶ ➑❻➄➄❻➘❾ ➅➒➥➥➂➐ ❸❻➅➂➥➀❾↔ ➅❾↔ ❸➒❼❻❼➒❾➂➐ ❺➀ ① ❾↔
➢❾➘❾❼❻➄➥❾➂➐ ➄➅❾❻↔➐ ❸❻➂❼❻➂❻➥❻↔➐ ❸❾❻➫❽ ➫➅➀➂❸
✍✎❜❧✐❝ ❧✎♥❝❤❡♦♥ ✏t t❤❡ ❙❡♥✐♦r ✑❡♥t❡r✱ ✷✽✒✓ ✑❡❞✏r ❙t✳✱ ✒✒✿✸✓
✏✳✔✳ t♦ ✒✷✿✸✓ ✕✳✔✳✖ ✗✘✳✙✓ ❞♦♥✏t✐♦♥ ✚✛✓ ✏♥❞ ♦❧❞❡r✜✱ ✗✛✳✢✙ ✣♦r
t❤♦✤❡ ✎♥❞❡r ✛✓✳
❖☎✆❆✡✆ ✆❚✁ ✁✂❆✞✟
✣✥✥❂ ✍✕ ➽ ♦✑✓ ✎✓ ➾
✸♣❡♥ ▼✧♥❞❛★ t❤r✧✉✪❤ ❋r✐❞❛★
❑ ❛✳♠✳ t✧ ✼ ♣✳♠✳
➲✕✛✕ ♣ ✔♦ ✥ ✕ ✦ ✼❅❃❄✼✹✿❄✿✻✽✿
❳❩❬❭❪❫❴❵❢ ❣ qs✉✇
✧ ✘ ★✦ ✼❅❃❄❑✿✿❄✻❅❃❅
❘✩✪✫✬✭✮✯ ✰✲✴✯✫✹✻✩✼
✾✻✼✫✹❀✬✰✻✩✼ ❘✲✹✻
❁❂❃❄❅
❇ ❉❁ ❂
❊✲✴✯✫✹✻✩✼
❑✮✼✼✫✭✩ ❋✼✬✪✬✫❀❀✫
●❁ ❉ ❅ ❉❁ ❇ ●❃ ❁❍ ❁
æ
áéîá ïå é èíæéî
ç é éïããï ðå åñ áé á á í
æéî
❏✮■✹✬✭ ❏✮▲✬✴■◆ ✩❖✫❀✬✼
ääåæé ●❥❅● åçá ❁ æïã ❥❄ á ❁ åð ❇ íæéî
◗❖✈✩✼❀✫✹✫✭✪ ✩♠✮✫✯
å ❇❃❅● åçá ❁ æïã ❥❄ á ❁ åð ❇ íæéî
✾✯✮✹✹✫❯✩❖ ✩♠✮✫✯
æðå ❃❃ ï ❱ ïá ❇❅● åçá ❁ æïã ❥❄ á ❁ åð ❇ íæéî
✾✫✼▲✲✯✮❀✫✬✭ ✩♠✮✫✯
æï ❁ æ ❅● åçá ❁ æïã ❥❄ á ❁ åð ❇ íæéî
②③③④⑤⑥⑦⑧⑨⑤⑨⑩✉✇
❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿❷❸➀➁➂❻➃➄➅❺❻➆❷➇➈➉➊
➋➌➍➎❫➏❵➐➑ ➒❩➓➑➔❭➏→➣➐➑➓➐➏➑➔❭➏ ➔➓➑
↔❪❫➑➔❭➏ ➐↕➛➐❬❢ ❳❵❪❫➏❢➜➔➏ ➝➔❭➍❭❢❵➐
➞➔➟➐❪➋➌➍➎❫➏❵❫➓❴ ❳❩➠→ ➔ ❬➔❪❢ ❩➡ ➢➤ ➒➐➑❫➔
➥❪❩➌❬→➔❢ ✉⑨⑨⑥ ➦➐➏❩❪❢ ③❢➠➧➋➠➤➠➞❩↕ ⑥s⑦➨→
➞➔➟➐❪ ❳❫❢❭→➤➦ ✇⑦⑥✉⑩➠
③➌➍➏➛❪❫❬❢❫❩➓ ❪➔❢➐➏ ❬➐❪ ➜❩➓❢❵ ➔❪➐➩
➫✉s➠⑥s➭➍❭➜➔❫➎ ➫✉q➠⑧s➠
➋❩➏❢➜➔➏❢➐❪➩③➐➓➑ ➔➑➑❪➐➏➏ ➛❵➔➓❴➐➏❢❩
❢❵➐➞➔➟➐❪ ❳❫❢❭➯➐❪➔➎➑→➋➠➤➠➞❩↕⑥s⑦→➞➔➟➐❪
❳❫❢❭→ ➤➦✇⑦⑥✉⑩➠
➲❷❸❺➁➳❺➆❾➵➅ ➲➁➅➃❾❼❷➲❾❺➳
❾➃ ❽❾❿❷❸ ➀❺➃➄➸➺❸❷❼➁❻➻➉➈➇➼
➼➽➾➚➪➶ ➹➘➪➴➚
➷➬➮➱✃➮❐❒ ➬❮ ❰ÏÐ✃➮ Ñ➬ÒÓÔ❒Õ Ö×ØÙÚÛÙÖ×
ÜÝÞßàá âßÝã äåàãßæ ççæ Ýè
éêëìêæ íîêïÝæ êãî ê èÝàëßà
äêðßà ñÝòãáå àßóôîßãáæ îôßî
õòãß ö÷æ øùöúæ êá ïôó ïÝëß
êèáßà ê ûÝãü ôûûãßóóý
þïßàß ÿôûû
Þß ê üàê ✈ ßóôîß
üêáïßàôãü ❣ êáòà ✲
îêåæ õòûå ✻ æ êá ø
ìýëý êá áïß ❊ êüûß
❱ êûûßå ñßëßáßàå
❃❄❅◗r❳
ôã Üô ✐ ïûêãîæ
❩❬r♥◗
ÿïßàß óÝã ❉ ê ✈ ôî
êãî äÝÞ ÿôûû Þß
ôãáßààßî ãß á áÝ ïôó ìêàßãáóý
äÝÞ ÿêó ÞÝàã Ýã ❣ ßìáý ✥ æ
öú÷ùæ êá ❣ ìêàáêæ ❖ àßüÝãæ áÝ
Üêûìï äåàãß êãî ● ûêîåó
✭● êààßáá ✮ äåàãßý ❍ ß ÿêó áïßôà
Þ èáï ✐ ïôûîý ❍ ß êááßãîßî üàêîß
ó ✐ ïÝÝû êá ● ÝÝóß ñàßßð ❣✐ ïÝÝû
êãî ïôüï ó ✐ ïÝÝû êá äêðßàý ❍ ß
êûóÝ óßà ✈ ßî ôã áïß ❆ àëå ôã
❑ Ýàßê êèáßà áïß ÿêàý
äÝÞ Õ ó Þôü ìêóóôÝã ôã ûôèß ÿêó
✐ êàó ýýý Ýûî Ýà ãßÿæ ïß ûÝ ✈ ßî
✐ êàó ✦ ❆ ó êã êîòûá ïôó ûôèßáôëß
❥ ÝÞó ÿßàß óßûûôãü ✐ êàó ÿôáï áïß
ß ✐ ßìáôÝã Ýè ÿÝàðôãü êá ❣ òã
❱ êûûßåæ íîêïÝæ èÝà ê óïÝàá áôëßý
❍ ß óÝûî ✐ êàó èÝà P ïôûûôìó ✲ âÝãü
❋ Ýàî ôã äêðßà èÝà óß ✈ ßàêû
åßêàóæ êãî èÝà ❍ êãî ❋ Ýàî ♦ Ý ✲
áÝà ôã âê ● àêãîß èÝà óß ✈ ßàêû
åßêàó ÞßèÝàß ëÝ ✈ ôãü áÝ ñêûô ✲
èÝàãôê êãî óáêàáôãü ïôó Ýÿã
✐ êà ûÝáý ❍ ß ëÝ ✈ ßî ïôó èêëôûå
áÝ éêëìê êãî ÞàÝòüïá ïôó
Þòóôãßóó áïßàß Ñ ❍ ßêàáûêãî
ñêà êãî þàê ✐ áÝà Ýã ñêûîÿßûû
äÝòûß ✈ êàî Ñ èÝà ëêãå åßêàóý
❍ ôó ûêóá ûÝ ✈ ß êèèêôà ÿôáï ê ✐ êà
ÿêó ïôó öúøç ❉ Ýîüß ÿïô ✐ ï ïß
✐ Ýëìûßáßûå àßóáÝàßî êãî îàÝ ✈ ß
êàÝòãî éêëìê ëêãå áôëßó ✦
❍ ß ûÝ ✈ ßî áïß ïÝãðó êãî ÿê ✈ ßó
ïß üÝá èàÝë ìßÝìûß ÿïßã ïß
îàÝ ✈ ß ïôó ÞßûÝ ✈ ßî ✐ êàý
äÝÞ ûÝ ✈ ßî ïôó èêëôûå ✈ ßàå
ëò ✐ ï êãî ïß ÿôûû Þß óÝàßûå
ëôóóßîý ❍ ß ôó óòà ✈ ô ✈ ßî Þå Þ✈ ß
óÝãó ✿ ❲ êåãßæ Üêãîåæ þÝãå êãî
ïôó ÿôèßæ ❑ êáïåæ ❉ êããå êãî
ÿôèßæ ñêáïåæ êãî âêààå ❀ ßôüïá
ìàß ✐ ôÝòó üàêãî ✐ ïôûîàßã ❀ êãî
ïôó óôóáßàóæ äßááå ♦ åßàó êãî
äÝããôß ❉ òããý
❍ ß ÿêó ìàß ✐ ßîßî ôã îßêáï
Þå ïôó óÝãæ ❉ ê ✈ ôî ❀ ïôó ìêàßãáó ❀
ïôó ÞàÝáïßàóæ õÝß êãî þôãå ❀
êãî ïôó óôóáßàó ❋ àßîêæ ♦ åàáûß
êãî ❆ îêý
ñÝãîÝûßã ✐ ßó ✐ êã Þß óßãá
áÝ öúöø þåûßà ❣ áýæ éêëìêæ í ❉
ç÷ ✻ ç ✻ ý
✁ ➽➴ ✂ ➽ ✄☎✆☎ ➘
❘✝✞❤ ❐ÏÓ ✟ Õ Ö× ✾ ØÚÛÙÖ×
❉ Ýã ❍ Ýûêîêåæ ✻✻ æ Ýè Üô ✐ ï ✲
ûêãîæ îôßî õòãß ø ✹ æ øùöúæ Ýè ê
ëêóóô ✈ ß óáàÝðßý
❆ ✐ ßûßÞàêáôÝã
Ýè ❉ Ýã Õ ó ûôèß ÿôûû
áêðß ìûê ✐ ß ❣ êáòà ✲
îêåæ õòûå ✻ êá ö
ìýëý êá áïß ❍ Ýûê ✲
îêå àßóôîßã ✐ ß ôã
Üô ✐ ïûêãîý
❭❄♥
❪❄❫❴❵❴❬
❉ Ýã ÿêó ÞÝàã
Ýã ❋ ßÞý øùæ öú ✠ ÷ý
❍ ß ÿêó êã ê ✈ ôî ÝòáîÝÝàóëêã
êãî áïß ✐ ÝàãßàóáÝãß Ýè ïôó
èêëôûåý ❍ ß ÿêó êûóÝ ê ëêóáßà
ÞêàÞß ✐ òßàæ îÝü ÿïôóìßàßà êãî
ëêóáßà áàêôãßàý ❍ ß ÿêó óòàß
Þ óï èßêàßî ïôëý ❉ Ýã ÿêó ê
îßûò ß ÞêóðßáÞêûû ìûêåßàæ ê
èòã ✲ ûÝ ✈ ôãü Ýûî ïôììôß êãî ê
ïêàîÿÝàðôãü ëêã ÿïÝ ûÝ ✈ ßî
ïôó èàôßãîóæ èêëôûå êãî ÿôèßæ
♦ êüüôßý þïß ÿÝàûî ôó ê ûßóóßà
ìûê ✐ ß ÿôáïÝòá ïôëý ❍ ß ÿôûû Þß
óÝàßûå ëôóóßîý
❋ Ýà áïÝóß ÿïÝ ÿÝòûî ûôðß áÝ
ëêðß ê îÝãêáôÝã ôã ëßëÝàå
Ýè ❉ Ýãæ áïß èêëôûå óòüüßóáó
áïß ❊ êüûß ❱ êûûßå ❊♦ þóæ
âôèß ▲ ôüïá Ýà ❆ ôà âôèß áïàÝòüï
þêëô Õ ó P ôãß ❱ êûûßå ❋ òãßàêû
❍ Ýëß ✡ ñàßëêáôÝã ❣ ßà ✈ ô ✐ ßóæ
P ý ❖ ý äÝ ✠✹ ÷æ ❍ êûèÿêåæ ❖ Ü
ú ✥ ç÷ ✹ ý ❖ ãûôãß ✐ ÝãîÝûßã ✐ ßó
ëêå Þß ëêîß êá ÿÿÿýáêëôóìô ✲
ãß ✈ êûûßåèòãßàêûïÝëßý ✐ Ýë
áïß ñàÝóóàÝêîó
❆ àáó ñßãáßàæ áïß
äêðßà ñÝòãáå
âôÞàêàåæ ❣ ìß ✐ ôêû
❖ ûåëìô ✐ óæ óÿôë ✲
ëôãü êá Üêîôòë
❭◗❫❫❴
❍ Ýá ❣ ìàôãüó êãî
❻❳◗◗❫◗
ìûêåôãü Þàôîüßý
❣ ïß ßèèÝàáûßóóûå
ðßìá Ýà ✐ ïôîó ÞûÝÝëôãüý
❉ ßûûê ûÝ ✈ ßî Þßôãü Ýã áïß
àêã ✐ ï êãî ✐ ûßêãôãü áïß Þêàã
îêôûåæ åßá àêàßûå áòàãßî îÝÿã
êã ÝììÝàáòãôáå áÝ áàê ✈ ßûý
❣ ïß Õ ó áàêôìóßî áïàÝòüï êã
êóáÝòãîôãü ãòëÞßà Ýè êàá
ëòóßòëó ôã ❊ òàÝìß êãî
✁ ➚ ✄✄☎ ☛ ➶➚➚ ✄ ➚
❥ òóá áïàßß åßêàó êüÝ óìßãá
ê èßÿ îêåó ôã áïß óÝòáïßàã
◆ ➬➮Ô ❤ t ➬ ☞✟ ✃➮Õ Ö× ✌✌ ÚÛÙÖ×
❉ ßûûê ❣ áßßûß îôßî ìßê ✐ ßèòû ✲ ñêûôèÝàãôê îßóßàá óÝ áïêá óïß
ûå õòãß ø ✹ æ øùöúæ êá ïßà ïÝëß ✐ Ýòûî óßß áïß ÜÝûûôãü ❣ áÝãßóæ
ôã éÝàáï P Ýÿîßàæ óòààÝòãîßî áïß ❲ ïÝæ éßôû ❨ Ýòãü êãî äÝÞ
Þå ïßà èêëôûåý
❉ åûêã Ò ÞßèÝàß áïßå îôßîý Ó
❆ ó ïêó Þß ✐ Ýëß ê ❣ áßßûß
❉ ßûûê ÿêó ê üÝÝî èàôßãî
èêëôûå áàêîôáôÝãæ èêëôûå
êãî êã ôãóìôàôãü ✐ Ýëëòãôáå
ëßëÞßàó ÿôûû èÝûûÝÿ òì áïß
ëßëÞßà êãî áïß ðôãî Ýè
àß ✐ ßãá ❆ ìàôû ✐ ßûßÞàêáôÝã Ýè
ëÝë êãî éêãê ÿïÝ ûÝ ✈ ßî
ïßà ✥✠ áï Þôàáïîêå ÿôáï ê
òã ✐ ÝãîôáôÝãêûûå åßá ✐ ïßßàßî
✐ ßûßÞàêáôÝã Ýè ïßà ûôèß ãß á
ôãîßìßãîßã ✐ ßý
óòëëßàæ ÿïßã èêëôûå êãî
❣ ïß ÿêó ê ✐ Ýã ✈ ôã ✐ ôãü Ýìáô ✲
èàôßãîó ✐ êã üêáïßà èÝà ëòóô ✐
ëôóá êãî ê óðôûûßî îôìûÝëêáý
êãî îêã ✐ ôãü êãî óïêàôãü
❲ ß ÿôûû êûû ëôóó ïßà üàê ✐ ßæ
ïßà óáåûß êãî ïßà üßãòôãß
óáÝàôßóý
❉ ßûûê Õ ó óôüãô Þ✐ êãá ûßüê ✐ å
✐ êàôãüý ❆ ó ïßà èêëôûå êãî
èàôßãîóæ ÿß Ýèáßã àß ✐ Ýüãô ③ ß
ôó ðôãîãßóó êãî üßãßàÝóôáåý
áïêá ❉ ßûûê ❣ áßßûß ôó áàòûå
❲ ß Õ✈ ß êûû ûêòüïßî êãî áÝûî
óáÝàôßó êÞÝòá ÿïêá ôá áÝÝð áÝ áïß Þßóá ìßàóÝã ÿß Õ✈ ß ß ✈ ßà
ëêðß ❉ ßûûê êãüàå Ñ áïÝóß
ðãÝÿãý
ôãóáêã ✐ ßó ÿßàß àêàßý
þïß èêëôûå óòüüßóáó
❣ ïß ûÝ ✈ ßî ïÝàóßó êãî îÝüó ëßëÝàôêû ✐ ÝãáàôÞòáôÝãó áÝ
êãî ✐ êáó êãî áïß Ý ✐✐ êóôÝãêû
ñàÝóóàÝêîó ñêàãßüôß ❆ àá
üÝêáý ❆ ãîæ êûû Ýè áïß êãôëêûó
ñßãáßà áïàÝòüï þêëô Õ ó P ôãß
êá áïß àêã ✐ ï ßã ❥ Ýåßî áïß
❱ êûûßå ❋ òãßàêû ❍ Ýëß êãî
óêëß ïÝãÝàßî óáêáòóý
ñàßëêáôÝã ❣ ßà ✈ ô ✐ ßóæ P ý ❖ ý
äÝ ✠✹ ÷æ ❍ êûèÿêåæ ❖ Ü ú ✥ ç÷ ✹ ý
❣ ïß ÿêó ê îêã ✐ ßà Ñ êá
áïß ❱❋❲ æ áïß ❋ àÝãáôßà Ýà Ýã
❖ ãûôãß ✐ ÝãîÝûßã ✐ ßó ëêå Þß
áïß îàßóóêüß ✐ Ýòàá Ýà ÿôáï
ëêîß êá ÿÿÿýáêëôóìôãß ✈ êû ✲
ê þêô ñïô óáô ✐ ðý ❣ ïß ûÝ ✈ ßî
ûßåèòãßàêûïÝëßý ✐ Ýë
❣❤ ✐❥❦❧♠♥
➭➯
➲➳➵➸➺➻➻
➏➐➑ ➒➓➔→➑
➣↔ ↕➓➙→➛ ➜➝➝➞ ➟➠➡➢➝
✖☞✌➲✚✎
ó ✍✍✎ Ô✃ ✏✑✎ Ó ✒✓ Ó ✔ ☎✟✠ é ❱
✕ ïæ ❄ ðåñ ❇✠ ❇ ïá ❇ ❏ ❂ ñá ✄ ý ✠ ✷ ýü ✖ ✠
åã ❄ ï ❃ ❄ éîá ✠ ❃❂❁❁ é ❂ ñ ❇ á ❇ ●❥ ❄ ï ❃
❱ åîïð ❥ í ✗ ❁❁ åñ ❉ áîáñã ❃ å ❁ á ❂ ñ ❇ á ❁
ã ❄ á ❇ ï ❁ áæãïéñ é ❱ ❚ åîï ✘ ❃ ✙ ïñá ✚ åððá ❥
✛ ❂ ñá ❁ åð ✜ éîá ✫ ❈ ❁ áîåãïéñ ❙ á ❁ ✢
❍ ïæá ❃ í ✣ ñðïñáæéñ ❇ éðáñæá ❃ îå ❥
● áîå ❇ á åã ❜❜❜ íãåîï ❃ èïñá ❍ åð ✢
ðá ❥❱❂ ñá ❁ åð ❄ éîáíæéî
➤➥➦➧➥➨➩➫
➫ ➦➥
♣q rst✉s✈ ✇t①q
t②②③④⑤⑥✇q⑤⑥⑦
⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻ ❼❽❷❻❻❽
❾❿⑨➀❾⑧➁➀➁➂➃➄
➅➆➇➈➉ ➊➋➌➉❼➍
❾❿⑨➀❾⑨➎➀➃⑨⑩⑩
ÙÚÚÛÜÝ ÞßÚàáâÜã äåÜÝ æ ç è
éêëìíî
éïíðñêíòóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôõóö÷
øùïúìíî
ûíúíüëíóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôõóö÷
ýïìëïúìíî
þÿêùëì ✥ êùëì ✁ éùú ✂ ÿêê ✄ úóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôõóö÷
ø ✂ ùÿúìíî
☎✂✆✝✞ ïë ✟ ÿ ✆ ïì ✠ ðïí ✞ óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôöóö÷
✟ ÿ ✆ ìíî
❋ ññ ✡ êù ☎ íë ♦ íð é ✆ ë ✆ ✠✂ ÿ ✆✄☛ óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôöóö÷
✠ ðïí ✞ ☞ ✠✂ ÿ ✆✄☛ óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóô ✌✍ óö÷
✎ íë ✟ ÿ ✆ ïì ✏ îúðïÿú óóóóóóô ✌✍ ó÷ ✍ ✎ ÿ ✆✄ ï ✥✆✑ óóóóóóóóóóô ✌✒ óö÷
✠ íðùÿìíî
✓✡ ✠ ðïí ✞ óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóô ✌✔ óö÷ ✎ ÿ ✆✄ ï ✥✆✑ óóóóóóóóóô ✌✒ óö÷
✠ ùëìíî
❙ ÿïíìïì ✎ êÿ ✞ ûê ✆ ëóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóôöó÷ ✍✁ õóö÷ úÿ
❇✰✱✱✲✳✴
▼✵✶✸✹✺ ✼ ✽✾✿✸✹✺ ❀❀ ❁❂ ✼ ❃ ❄❂
▲❅❈❊● ❍❈❊■❅❏❑◆ ◗❘■❘❏ ❚❘❯❱ ❲❈❳❯❑❑❱
❨❯❍■■❑❏ ❚❯❑❘❏❱ ❚❘❩❑❏ ❚❑❘❈ ❬ ❭❑❡❑❳❘❪■❑
✷✷✕ ✖✗✘✙✚✛ ✜✢✗✛✛✢ ✣ ✤✦✕✧✤✷★✧✤✩✦✦
❫❴✶✸✹✺ ❵ ❁❂ ✼ ❀❀ ❁❂
❖✪✛✫ ❉✬✘✭✮ ✻ ❆✯ ✧ ✩ P✯
◗❅❈❏❘❛ ❚❅❜❜❑❳ ❍❈❊■❅❏❑◆ ❝●❞❊❞■❘❳❑ ❢❞❅❈❳❘❍❈
✏❳ ✧ ✯☞ ❳✏●
❐ ❇✑ Ô ❡ ❮ ✎✏★ ò ✓✩✎✪ Ô
✗❙❙✗❯✬❚ ■✚ ê ❏ é ❃ á ▼ á ❇ ïñå
✬ ❂ ñå ✠ ✷ ì ✠ é ❱ ✷ ✟ ✷ ✟ ❈ ❙ ãí ✠ ✷ ê ✄☎ åíîí
❙ ❂ ñ ❇ å ❥✠ åã ❄ ï ❃ ❄ éîá ✱ äåïðá ❇ í
✜■❚ ✗ à ✯ ✕❯ à ✺ ✙✕✣✙✰✕❚✳ ê
✙ å ● ðé ✬ ❂ ñå ▼ á ❇ ïñå ✠ ✄ ü ✠ é ❱ ü ✄ üý
✴ ❁ éå ❇ ❜ å ❥ ❙ ãí ✱ ìê ✟☎ åíîí ❙ ❂ ñ ❇ å ❥✠
ïñ ã ❄ á ü ☎ ýý ● ðéæç é ❱ ❙ á ❍ áñã ❄
❙ ã ❁ ááã ✱ äåïðá ❇ í
▼✰ à ✗❈■ à ✵ ê ✗ ❁ ã ❄❂❁ ✯ åñïáð
✤
ã å å ü ü éðé å é áí
üüê åíîí ñ å åã ï éîá
äåïðá í
❐ Ô ❮ ÒÓ Ï Ô
ó Ô
à
à åçá é ñã ï
æ ïã é ã å åñã ê ï ãéè á
ððáñ ïñæá é ü üì åðî
ãí ê èíîí ñ å äåïðá í
à åñ à
à
à
ê ïððïåî á é
åñïñ ì é åï îéñã
å é üüêü èíîí ñ å éñ
ï áðð éå äåïðá í
à à
ê àïæç
éá åððé é ì áæéñ
ãí ê åíîí ï å åã ã á åçá
é ñã åïð á á á ï áïñ
áð éñ åñéã á æ å áí
✃ ÔÓ Ô
å ð å á ááðá é
ì åîè áðð ãí å ïñä á
ïñ å ïñ ðá á ïæðáæ å éñ
ñã ï á åñ éñ åñáñáå
çáá åã ê èíîí åã å
ááðá å áäáæãá éî ã á
èïæç è ã æç á å ï ïñ í á
å é ñ ï á ðï ã ãé ãí
ðè éñ á ïæåð áñãá ïñ
éï á á á á å ðï ãá ïñ
åï æéñ ïãïéñ ãé å å é èïãåð
èéçá îåñ åï í
✰ ❃ ❁ ❇ ✠ ✆✄✠ ✷ ✟ ❈ ❁ ❇ ✗ ❍ ✠
✄✄
❙ ❂ ❇ ❥✠ ❄ ❃ ❄
✱
❇
❇✑ ❡ ✓ ✏★ ✶ ❡✎❢❢✸✒
❢✺✪
✚■✣✬✗❚■✣ ✣✛ ✕✰✬✰✗❙✰
✗✵✕✰✰▼✰ ❚ ✼✴ ❁ ❈ ❂ ❥ ❈ ❁ ✢
❂ ❈ ❂❁ ❜ ❁❁ ✽ ❈ ❄❁ ❃ ❄ ❁
✗ ✙ ❁ ✠ ✷✖ ✠ ❱ ❦ ✴
❙ ✠ ❦ ✄❦
❙ ❂ ❇ ❥✠
❇
✜✗✕✗❙❙▼✰ ❚ ❇ ■ ✢
❚✰✕✛✰✕■ ✵ ❁■❚✜ ▼✗❂■ ✵ ✗
✙✣✬■❈✰ ✕✰✙✣✕❚ ❁
✬ ❁ ❥
✵ ❁
✠
❉✠ ✄✠ ❱ ❈ ❁ ❉
■ ❇ ❄ ✠
❦
❙ ❂ ❇ ❥✠
✴ ❇ ❜ ✕ ❇ ✱
❇
✵✕✗ ❚ ❈✣❯ ❚✳ ✜✣✬✯
❥
❏ ✴ ❂✠ ✟ ✷ ✠ ❱ ✷ ☎❦ ❙
❇
❙ ✠ ❦ ✄ ✖
✛ ❁ ❇ ❥✠ ❄ ✴ ❁
❈ ❂ ❥ ❏ ❜ ❄ ❁ ❄ ❃ ● ❉
❄ ❇
❄ ❁ ❄ ❁❉
✪✪✎❞ ✏ ❡ ♣✓❡✏✒
❈ ❁ ❈ ❄ ❃ ❁ ❄ ❁✠ ✄✟✠ ❱
✷ ❦ ✷ ❈
● ❙ ✠ ❜ ❃ ❂❁ ❇
❃ ❉ ✢ ❍ ❄
❁ ❃❄
✴ ❂❁ ✕ ❍ ❁ ❈ ❥ ✬
❁
✯ ❂❁
✆ ✟ ✷
❙ ❂❁❇ ❥ ✱
❁ ❄ ❁ ❜ ❃
❇ ❱❁
❄
❂ ❁❂ ❄ ❜ ❃ ❇❁ ❍ ❉ ✜
❜ ❃ ß ❜ ●❥ ✬ ❱ ✛ ❉❄ ❙
✗ ❄ ❃❂❃ ▼ ❇ ❈
❁
✴ ❃ ❜ ❄ ❁ ❄ ❜ ❃ ❃ ❇
❱ ❁
❇
❇ ❥✠ ❄ ❃
❃
❃
❃ ❇