Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 28, 2019, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✬✮✯✰❆✱✲ ✳✴✵✸ ✹✺✲ ✹✼✾✿
❚❀✸ ❁❂❃✸✮❱✸✮ ❄ ❂❆❅✸✮ ❇✯❚✱ ❀✸✮❆❊✰ ■ ❏▲
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴
♥✉❡
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
✰
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
✈✇ ①✈②③④⑤✇⑥ ✈⑦ ⑧③⑨⑨④⑤⑩
②❶✇ ❷③❸✇❹ ❺①❻⑤②⑦ ❼③❽
③②
❺①⑨⑨✇⑧②①❹
❾❿➀➁❾➂➃➁➄➂➂➀➅ ❼❶✇
➆❹①➆✇❹②⑦ ②③❽ ③⑧⑧①❻⑤②
➈✇➉✇❹✇⑤⑧✇ ➊①➅ ④➋ ➂➌➍➃➅
❺➅ ➎③④⑨④⑤⑩ ②① ➏③④⑤②③④⑤
➆❹①➆✇❹②⑦ ③⑤⑥ ⑧③➋❻③⑨②⑦
④⑤➋❻❹③⑤⑧✇ ①⑤ ②❶✇ ➋✇➁
⑧❻❹✇⑥ ➆❹①➆✇❹②⑦ ⑤③➏④⑤⑩
❷✇⑤✇➉④⑧④③❹⑦ ③➋ ③⑥⑥④➁
②④①⑤③⑨ ⑤③➏✇⑥ ④⑤➋❻❹✇⑥➋
③⑨⑨ ③➋ ❹✇➐❻④❹✇⑥ ✈⑦ ②❶✇
❼❹❻➋② ➑✇✇⑥➅
❷⑦ ❹✇③➋①⑤ ①➉ ②❶✇ ⑥✇➉③❻⑨②➋
➒❻➋② ⑥✇➋⑧❹④✈✇⑥➓ ②❶✇
✈✇⑤✇➉④⑧④③❹⑦ ❶③➋ ⑥✇➁
⑧⑨③❹✇⑥ ③⑨⑨ ➋❻➏➋ ①➔④⑤⑩
①⑤ ②❶✇ ①✈⑨④⑩③②④①⑤ ➋✇➁
⑧❻❹✇⑥ ✈⑦ ②❶✇ ②❹❻➋②
⑥✇✇⑥ ④➏➏✇⑥④③②✇⑨⑦ ⑥❻✇
③⑤⑥ ➆③⑦③✈⑨✇➓ ②❶①➋✇
➋❻➏➋ ✈✇④⑤⑩ ②❶✇ ➉①⑨⑨①➔➁
▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴ ▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴ ▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴ ▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴ ▼◆◆▼ ❖ ◗❘❙❳❨ ❩❬❭❪❫❴
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
❵❳❜❘❢ ❣❬❫❥❦❳✉
→➣↔↕ ➙➛➜➝→➙➞
Þßàáâ ãä åææç èéê ✁✂✄ ❣☎✆✂✝ ✁✞ ✞✝❛ ✓✔✕✖ ✓✕ ✗✘✙✔✖✚ ✓✛✕✜✢ ➢➤➥➦➧➨➤➦ ➥➨➤ ➩➤➫➭➯➤➩
ëäéââäì íãîâé ïðäñì ♣✂✄✟✠✝ ✝✞♥✂✡ ☎✝ ❖☛☞ ✜s✣✜ ✕♦ ✓✢✖✤✢♦✔✖✚ ✓✛✢ ➥➦ ➲➯➳➵ ➥➸➸➳➺➭➯➻ ➼➸➥➯➵➦
➟➠➡ ➢➤→➣➥→➢➦➧ ➨➩➫ ➛➭ íãîâé ïßàòäñì óéâôßòì ✽✌✍✎✎✽ ✁✞✟ ✁✂ ✄☎❣✁ r ✗✢♦✥✕♦✣✘✖✦✢ ✖✢✦ ✢✜✧ ➵➳ ➫➳➨➢ ➦➤➤➩➽➾
➯➲➯➟➳ ➵➲➵➸ ➟➺➻➼➜ áâõõ ãä öà÷õðø ãàøäðßò äß ✞ ✞✝❛ ☎♥✂ ♣✄☎✠✄ ✠ ✜✘♦✙ ✓✕ ✦s♦✢ ✓✛✢ ✤✢✧
➽➾➵➚ ➻➵➸ ➺➼➵➜ äÞâ ÞðôÞâáä ÷ðêêâé ùßé ❢☎✆✂ ✡✞❛✟ ❜✂❢✠✄✂ ✁✂ ✥✘s★✓✩ ✪✙ ✗✘✙✔✖✚ ✘★★ ➚➤➤➩ ➪➭➦➵➶ ➹➧➨➦➧➥➯➵ ➵➳
➚➪➸➚ ➽➸➶➸➵➟➳ ➻➵➸ øãáÞ äÞâ ðòäâéâáä ðò äÞâ ✡✞ ✂ ❧✞✟ ✟✂ ❢✠✄ ✁✂ ✦✕✜✓✜ ✘✖✤ ✢❡✗✢✖✜✢✜ ➘➴➷ ➬➮➱➾✃❐➬❒➬➮➱➾➱➱➬❮
➾➵➚
➹ ➘ ➴ ➷ ➬ ➬ éâãõ öéßöâéäñ ã÷ßúâ ✟✞❧✂r ✠ ✁✞✆✂ ✁☎✟ ❢✠✄✂✲ ✘✦✓s✘★★✙ ✔✖✦s♦♦✢✤ ✔✖ ✢✖✧ ➵❰➤ ➫➳➸➸➳➺➭➯➻ ➦➼➤Ï➭➤➦
➮➱➘➹↕➷✃➷❐➹➘❒ ➢➧➩➨ →➣➙➡➤➜ ûÞðøÞ äÞâ ôéãòäßé Þãê ❝❧ ✠✟ ✏ ✄✂ ♣✄ ✠❝✂✂ ✡ ☎✝❣ ✥✕♦✦✔✖✚ ✓✛✢ ✕✪★✔✚✘✓✔✕✖ ➥➨➤ ➩➤➦➭➻➯➥➵➤➩ ÐÑ ➵❰➤
➡➨➙ ➭➤➛➫ ➻➥➙➛❮➡➤ ❰➹↕ ßé Þãê ößûâé äß øßòü ✡ ☎✟♥ ☎✟✟✂✡ ✞✝✡ ✁✂ ✘✖✤ ✓♦s✜✓ ✤✢✢✤✩ ✓✕✧ Ò➥Ó➤➨ Ô➳➧➯➵Ñ Ô➳➢❒
❰➬➷Ï↕ ➦➙ ➙➠➡ ➤➦➙➡ ➛➭ ➨→Ð úâñ ãä äÞâ äðýâ ßù äÞâ ✄✏✟ ✡✂✂✡ ✄✂☎✝✟ ✞ ✂✡ ✚✢✓✛✢♦ ✫✔✓✛ ✓♦s✜✓✢✢ ➢➭➦➦➭➳➯ ➵➳ Ð➤ ➭➯Õ➧➨➭➳➧➦
➢➡➤ ➥➡➣➙ ➮ÑÒ❒ ➢➡➤ ➦➣➜ âþâøàäðßò ÷ñ ôéãòäßé ❜❛ ♣✞❛♥✂✝ ✠ ✁✂ ✘✖✤ ✘✓✓✕♦✖✢✙ ✥✢✢✜ ✖✕✓ ➵➳ ➼➧Ð➸➭Ï ❰➤➥➸➵❰❮ Ï➨➳➼➦❮
✓✛✢
➣➩➫ ➙➛ ➙➠➡ Ó➦➙➡ ➛➭ ßù äÞâ äéàáä êââê äßü ❜✂✝✂❢☎❝☎✞✄❛ ✠❢ ✁✂ ✂✝✲ ✢ ❡ ✦ ✢ ✢ ✤ ✔ ✖ ✚
➸ ➭Ö ➤➦ ➵➳Ï Ó ❮
➸➥ ➯ ➩❮
➳➨
ôâäÞâé ûðäÞ ãòñ ðòäâéü ☎✄✂ ✞♥✠✏✝ ✁✂✝ ✡✏✂ ✘✣✕s✖✓✜ ✗♦✕✬✔✤✢✤ ✪✙ ➳➵❰➤➨ ➼➨➳➼➤➨➵Ñ ➥➯➩ ➥➨➤
➢➦Ô➫➡➣➙❐
âáä ûÞðøÞ äÞâ ôéãòäßé ✭✠ ✁✂✄ ✁✞✝ ✟✏❝✁ ♣✠✄✲ ✮✯✰ ✱✳✴✵✵✱✴
➯➳×➭➳➧➦❮ ➥➯➩ ➥➨➤ ➸➭➦➵➤➩
☎✠✝ ✠❢ ✁✂ ♣✄☎✝❝☎♣✞❧ ✞✟
Õ➺➸➪➸➯➻➪➸↕ ➣➛➙→➥➡ →➨ ßé ôéãòäßéÿá áàøøâáü
➥➦ ØÙÚÛÙÜÝÞß àÝÚÜÞÝáâ
➠➡➤➡❮Ô ↔→Ö➡➣ ➙➠➦➙ ➙➠➡ áßéá ðò ðòäâéâáä ãøü ✇✠✏❧✡ ✝✠ ✁✂✝ ❜✂ ✡✏✂ ■✖ ✦✕✖✜✓♦s✔✖✚ ✓✛✔✜ ✖✕✓✔✦✢✩
➩➣Ó➡➤➨→↔➣➡Ó ➙➤➩➨➙➡➡ q àðéâê ãùäâé äÞâ âþâøàü ✁✞✡ ✝✠ ✡✂❢✞✏❧ ✠❝✲ ✓✛✢ ✜✔✖✚s★✘♦ ✔✖✦★s✤✢✜ ãäå➱ ➲æ➽ ç➤➦➭➻➯➥➵➤➩
➝→➧➧ ➛➣ ×➩➧Ô Ø➬↕ ❰➬➷➹ ➦➙ äðßò ßù äÞâ äéàáä êââêì ❝✏✄✄✂✡✑ ✞✝✡ ❜❛ ❝✏✄☎✝❣ ✓✛✢ ✗★s♦✘★✩ ✓✛✢ ✫✕♦✤ ➚➤➤➩➦ è é➥➯➩➥➵➳➨Ñ
➙➠➡ ➠➛➩➤ ➛➭ ➷➬➞➬➬ äß áãäðáùñ äÞâ ùßéâôßü ✞✝❛ ✠ ✁✂✄ ✡✂❢✞✏❧ ❝✠♥✲ ➇✚♦✘✖✓✕♦✶ ✔✖✦★s✤✢✜ ✘✖✙ Ô➳➯➵➨➳➸ Ô➳➧➯➵Ñ❒➺➭➩➤
➛Ù➥➧➛➥Ú↕ ➾❐ Û❐↕ →➣ ➦➥➜ ðòô ß÷õðôãäðßòá äÞâéâ÷ñ ♣❧✞☎✝✂✡ ✠❢ ✁✂✄✂☎✝ ✁✞ ✜s✦✦✢✜✜✕♦ ✔✖ ✔✖✓✢♦✢✜✓
➥➛➤Ó ➝→➙➠ ➙➠➡ ➨➙➦➣Ó➦➤Ó áâøàéâê ãòê äÞâ øßáäá ☎✟ ❝✞♣✞❜❧✂ ✠❢ ❜✂☎✝❣ ✓✕ ✓✛✢ ✚♦✘✖✓✕♦ ✘✜ ✫✢★★ å➾ ê➥➯➦Ñ ➨➥➻➺➳➨➵
➛➭ ➙→➫➡ ➡➨➙➦❮➧→➨➠➡Ó ❮Ô ãòê âþöâòáâá ßù äÞâ ❝✏✄✂✡ ❜❛ ✂✝✡✂✄☎✝❣ ✁✂ ✘✜ ✘✖✙ ✕✓✛✢♦ ✗✢♦✜✕✖
➷➤➯➤Ï➭➳ Õ➥Ï➳Ð➥➤➥
➻➪➽ ➷Ï✃❐➷➷➬↕ ➛➣ ➙➠➡ áãõâì ðòøõàêðòô ã éâãü ♣✂✄❢✠✄♥✞✝❝✂ ✄✂✒✏☎✄✂✡ ✕✫✔✖✚ ✘✖ ✕✪★✔✚✘✓✔✕✖✩ ã➾ ➪➤➥➫Ñ ➦➼➧➨➻➤
➯➤➛➣➙ ➽➙➡➢➨ ➛➭ ➙➠➡ áßòã÷õâ øÞãéôâ ÷ñ äÞâ ✏✝✡✂✄ ✁✂ ✠❜❧☎❣✞ ☎✠✝ ✠✄ ✓✛✢ ✗✢♦✥✕♦✣✘✖✦✢ ✕✥
ë➧➼❰➳➨Ð➭➥ ➤➦➧➸➥
Ü➦Ú➡➤ Ý➛➩➣➙Ô Ý➛➩➤➙➜ äéàáäââ t ◆ ßäðøâ ðá ùàéü ✄✏✟ ✡✂✂✡r ✞✝✡ ☎✝ ✞✡✡☎✲ ✫✛✔✦✛ ✔✜ ✜✢✦s♦✢✤ ✪✙ ✃➾ ➴➧➦❰ ➦Ó➤➸➤➵➳➯➺➤➤➩
✓✛✢ ✓♦s✜✓ ✤✢✢✤✩ ✘✖✤ ✓✛✢
✫✕♦✤✜ ➇✓♦s✜✓✢✢✶ ✘✖✤
➊➋ ➌➍➎➏➏➐ ➑➒➏➓➎➔
→➙➫➣➧↕➙➛➜ ➝➣↔➞ ➡➥➜ ➡➠➢➥
➛➦➣➧ ➨➩➧➫➭↕➙➛ ➯➲ →➳➵➸➸➺ ➻➼➸➽➵➾
➨➚➾➪ ➳➚➽➺➲➜ ➲➚➶ ➺➾➵ ➴➚➾➵ ➺ ➽➾➵➺➴➵➾ ➳➱➺➪ ➺
➽➚➵➾➜ ➯➶➳ ❮➼➳➱ ➱➺➾➽ ❮➚➾➹ ➺➪➽ ➽➵➽➼➬➺➳➼➚➪➜ ➲➚➶
➬➺➪ ➘➶➾➵➸➲ ➴➺➹➵ ➲➚➶➾ ➽➾➵➺➴➘ ➬➚➴➵ ➳➾➶➵Ï ➛➚➶
➴➺➲ ➽➼➘➬➚➮➵➾ ➳➱➺➳ ➲➚➶ ➺➾➵ ➪➚➳ ➺➯➸➵ ➳➚ ✃➵➳ ➮➵➾➲
❐➺➾ ➼➪ ➸➼❐➵ ❮➼➳➱➚➶➳ ❮➚➾➹➼➪✃ ➬➸➚➘➵➸➲ ❮➼➳➱ ➚➳➱❒
➵➾➘➜ ➯➶➳ ➼❐ ➲➚➶ ➵➴➯➾➺➬➵ ➼➳➜ ➘➶➬➱ ➳➵➺➴❮➚➾➹ ➬➺➪
➴➺➹➵ ➺➸➴➚➘➳ ➺➪➲➳➱➼➪✃ ❰➚➘➘➼➯➸➵ ❒❒ ➺➪➽ ➳➱➵
❮➚➾➸➽ ➬➺➪ ➳➾➶➸➲ ➯➵ ➲➚➶➾ ➚➲➘➳➵➾Ï ➦➪ ➲➚➶➾ ➚❮➪➜
➽➼❐❐➼➬➶➸➳➼➵➘ ➺➾➵ ➸➼➹➵➸➲ ➳➚ ➺➯➚➶➪➽ó ❮➱➵➪ ➬➚➸❒
➸➺➯➚➾➺➳➼➪✃ ❮➼➳➱ ➺ ➬➵➾➳➺➼➪ ➳➾➶➘➳➵➽ ❐➵❮➜ ➱➚❮➵➮❒
➵➾➜ ➳➱➵ ➸➼➹➵➸➼➱➚➚➽ ➚❐ ➶➪➶➘➶➺➸ ➽➼❐❐➼➬➶➸➳➼➵➘ ➼➘
➾➵➽➶➬➵➽ ➺➸➴➚➘➳ ➳➚ ➪➼➸Ï
→➣↔↕➙➛➜ ➝➣↔➞ ➟➠
ÔÕÖÔ×Ø ÙÚÛÜÝ ÞßàÚÛáâ ÞÞã ❒❒
Ò➼➘➼➪➳➵➾❰➾➵➳➺➳➼➚➪ ➚❐ ➺➪➲ ➹➼➪➽ ➬➺➪ ➘➵➳ ➲➚➶
➯➺➬➹ ➳➚➽➺➲➜ ➺➪➽ ➲➚➶ ➴➺➲ ➪➵➮➵➾ ❐➼➪➽ ➳➱➵ ➳➼➴➵
➳➚ ➬➺➳➬➱➶❰Ï →➶➬➱ ➺ ➘➼➳➶➺➳➼➚➪ ➴➶➘➳ ➯➵ ➺➮➚➼➽➵➽ê
å×æ ÙÚÛáâ ÞçàÕÛèé ÞÞã ❒❒ ➛➚➶ ➴➺➲ ✃➵➳ ➳➱➵
❐➵➵➸➼➪✃ ➳➱➺➳ ➘➚➴➵➚➪➵ ➼➘ ❮➺➳➬➱➼➪✃ ➲➚➶ ➸➼➹➵ ➺
➱➺❮➹ ➼➪ ➚➾➽➵➾ ➳➚ ➼➽➵➪➳➼❐➲ ➲➚➶➾ ➮➶➸➪➵➾➺➯➼➸➼➳➼➵➘Ï
→➣↔↕➙➛➜ ➝➣↔➞ ➟➠➜ ➡➠➢➥
➛➦➣➧ ➨➩➧➫➭↕➙➛ ➯➲ →➳➵➸➸➺ ➻➼➸➽➵➾
➨➚➾➪ ➳➚➽➺➲➜ ➲➚➶ ➺➾➵➜ ➸➼➹➵ ➘➚ ➴➺➪➲ ➷➺➪➬➵➾
➪➺➳➼➮➵➘➜ ➘➚➴➵➳➱➼➪✃ ➚❐ ➺ ➱➚➴➵➯➚➽➲ ❒❒ ➯➶➳ ➲➚➶
❮➼➸➸ ➺➸❮➺➲➘ ➯➵ ➽➾➼➮➵➪ ➳➚ ✃➵➳ ➚➶➳ ➺➪➽ ➺➯➚➶➳ ➳➚
❰➸➲ ➲➚➶➾ ➳➾➺➽➵ ➺➪➽ ➽➚ ❮➱➺➳ ➲➚➶ ➬➺➪ ➳➚ ➴➺➹➵
➺ ➪➺➴➵ ❐➚➾ ➲➚➶➾➘➵➸❐➼➪ ❮➚➾➹➚➾ ➺➳ ❰➸➺➲Ï➩➪➽➵➵➽➜
➲➚➶ ➹➪➚❮ ➯➵➳➳➵➾ ➳➱➺➪ ➴➚➘➳ ➱➚❮ ➳➚ ➳➶➾➪ ❰➸➺➲
➼➪➳➚ ❮➚➾➹ ➺➪➽ ➴➺➹➵ ➴➚➪➵➲ ❐➾➚➴ ➳➱➵ ➮➵➾➲
➳➱➼➪✃➘ ➳➱➺➳ ➲➚➶ ➱➺➮➵ ❐➶➪ ➽➚➼➪✃ ❒❒ ➺➪➽ ❮➱➚
❮➚➶➸➽➪Ð➳ ❮➺➪➳ ➳➚ ➽➚ ➳➱➺➳Ñ ➛➚➶ ➺➾➵ ➘➶➾➵ ➳➚ ➯➵
❮➼➽➵➸➲ ➺➽➴➼➾➵➽ ❐➚➾ ➲➚➶➾ ➺➯➼➸➼➳➲ ➳➚ ➸➵➺➽ ➺ ➸➼❐➵
➽➼➾➵➬➳➵➽ ➚➪➸➲ ➯➲ ➲➚➶➾ ➚❮➪ ➳➺➘➳➵➘ ➺➪➽ ➽➵➘➼➾➵➘
❒❒ ➯➶➳ ➴➺➪➲ ❰➵➚❰➸➵ ➺➾➵ ➸➼➹➵➸➲ ➳➚ ❐➚➾✃➵➳ ➳➱➺➳
➲➚➶ ❮➼➸➸ ➱➺➮➵ ➪➚ ➽➚➶➯➳ ❮➚➾➹➵➽ ➮➵➾➲ ➱➺➾➽ ➳➚
➱➺➮➵ ➳➱➺➳ ➸➼❐➵Ï
Ò➦↔↕➙➛➜ ➝➣Ó➛ ➢
ÔÕÖÔ×Ø ÙÚÛÜÝ ÞßàÚÛáâ ÞÞã ❒❒ ➛➚➶ ➴➺➲ ➯➵
❐➺➬➼➪✃ ➺ ❰➵➾➘➚➪➺➸ ➬➾➼➘➼➘ ➚❐ ➘➚➾➳➘Ï ➫➱➵ ➾➵➺➸➼ä➺❒
➳➼➚➪ ➳➱➺➳ ➼➳ ➼➘➵➪➳➼➾➵➸➲ ➚❐ ➲➚➶➾ ➚❮➪ ➴➺➹➼➪✃ ➬➺➪
➯➵ ➮➵➾➲ ✃➚➚➽ ❐➚➾ ➲➚➶Ï
å×æÙÚÛáâ ÞçàÕÛèéÞÞã❒❒ ➫➱➵➾➵Ð➘ ➪➚➾➵➺➘➚➪
❐➚➾ ➲➚➶ ➳➚ ➽➚ ➺➪➲ ➴➚➾➵ ➳➚➽➺➲ ➳➱➺➪ ➲➚➶ ➱➺➮➵
❻❼❽❾❿➀❼➁➂ ➃❾➄➅ ➆➇➂ ➆➈➉➇
➛➚➶ ➴➺➲ ➪➚➳ ➱➺➮➵ ➺➪➲ ➳➚➽➺➲Ï
ëìØíæ ÙÕÛèé ÞçàîÝïðé ÞÞã ❒❒ ➛➚➶Ð➾➵ ✃➚➼➪✃
➺➯➚➶➳ ➳➱➼➪✃➘ ❮➼➳➱ ➳➱➵ ➾➼✃➱➳ ➴➼➪➽➘➵➳➜ ➯➶➳ ➲➚➶
➬➺➪ ➘➳➼➸➸ ➽➚ ➺ ➸➼➳➳➸➵ ➴➚➾➵ ➳➚ ➵➪➘➶➾➵ ➳➱➺➳ ➲➚➶ ➺➾➵
❰➾➚➳➵➬➳➼➪✃ ➲➚➶➾➘➵➸❐ ❒❒ ➺➪➽ ➚➳➱➵➾➘Ï
åìñØÕ ÙîÝïðé Þçàæòðé ÞÞã ❒❒ ➛➚➶ ➴➶➘➳
❐➚➬➶➘ ➴➚➾➵ ➚➪ ❰➾➚➬➵➘➘ ➳➱➺➪ ➾➵➘➶➸➳➘Ï ➻➱➺➳
➱➺❰❰➵➪➘ ➳➚➽➺➲ ➼➘ ➺➸➸ ❰➺➾➳ ➚❐ ➘➚➴➵➳➱➼➪✃ ➳➱➺➳ ➼➘
➯➵➳➳➵➾ ❐➚➾ ➲➚➶ ➳➱➺➪ ➲➚➶ ➹➪➚❮Ï
îÔæØôìæ Ùæòðé ÞçàÖõöé Þßã ❒❒ ✫ ➚➬➶➘ ➚➪
➴➺➹➼➪✃ ➲➚➶➾ ➴➚➪➵➲ ❮➚➾➹ ➱➺➾➽➵➾ ➺➪➽ ✃➚
❐➶➾➳➱➵➾ ❐➚➾ ➲➚➶Ï ↔➚❮ ➼➘ ➪➚ ➳➼➴➵ ➳➚ ➘➵➳➳➸➵ ❐➚➾
➳➱➵ ❮➺➲ ➳➱➼➪✃➘ ➱➺➮➵ ➯➵➵➪ó ➴➺➹➵ ➺ ➬➱➺➪✃➵ê
îÕíì÷÷ÕØìøî ÙÖõöé ÞÞàùÝòé Þßã ❒❒ ➛➚➶➾
➴➚➘➳ ➼➴❰➚➾➳➺➪➳ ✃➚➺➸➘ ➺➾➵ ➘➳➼➸➸ ➼➴❰➚➾➳➺➪➳➜ ➯➶➳
➳➱➵➲ ➴➺➲ ➯➵ ➘➱➼❐➳➼➪✃Ï ↔➚Ï ➢ ➴➺➲ ➪➚ ➸➚➪✃➵➾ ➯➵
➺➳ ➳➱➵ ➳➚❰ ➚❐ ➳➱➵ ➸➼➘➳Ï
ÔÕôØìÔæØÖ ÙùÝòé ÞÞàÚúÜé ßûã ❒❒ ➛➚➶
➬➺➪ ➴➺➹➵ ➺ ➮➵➾➲ ✃➚➚➽ ❰➸➺➪ ➳➚➽➺➲➜ ➯➶➳ ➲➚➶
➬➺➪Ð➳ ➵ ♠ ❰➵➬➳ ➳➚ ❰➶➳ ➼➳ ➼➪➳➚ ➴➚➳➼➚➪ ➵ ♠ ➺➬➳➸➲➺➘❒➼➘Ï
➷➵➾➳➺➼➪ ➬➼➾➬➶➴➘➳➺➪➬➵➘ ➾➵ q ➶➼➾➵ ➺➸➳➵➾➺➳➼➚➪➘Ï
ÕüøÕØìøî ÙÚúÜé ÞýàþÝÿé ß ✶ ã ❒❒ ➛➚➶ ➺➾➵
➘➼✃➪➵➽ ➚➪ ❐➚➾ ❒❒ ➶➪➸➵➘➘ ➲➚➶ ❮➺➪➳ ➳➚ê →➚➴➵
➘➼➳➶➺➳➼➚➪➘ ➼➪➮➼➳➵ ✃➾➵➺➳➵➾ ➼➪➮➚➸➮➵➴➵➪➳Ï
ëìØíæ ÙÕÛèé ÞçàîÝïðé ÞÞã ❒❒ ➻➱➺➳➵➮➵➾
➲➚➶ ➽➚ ➳➚➽➺➲ ➼➘ ✃➚➼➪✃ ➳➚ ➼➴❰➾➵➘➘ ➘➚➴➵➚➪➵ ➺➘
➯➵➼➪✃ ➶➪➶➘➶➺➸ ➺➪➽ ❰➵➾➱➺❰➘ ➵➮➵➪ ➚➶➳ ➚❐ ➬➱➺➾❒
➺➬➳➵➾➜ ➵➮➵➪ ➳➱➚➶✃➱ ➲➚➶ ❰➸➺➪➪➵➽ ➼➳ ❮➼➳➱ ➬➺➾➵Ï
åìñØÕ ÙîÝïðé Þçàæòðé ÞÞã ❒❒ ➛➚➶Ð➾➵ ➼➪ ➪➚
➴➚➚➽ ➳➚ ➽➚ ➳➱➼➪✃➘ ➳➱➺➳ ➘➼➴❰➸➲ ➳➺➹➵ ➶❰ ➳➼➴➵ó
➲➚➶ ❮➺➪➳ ➳➚ ➯➵ ➽➚➼➪✃ ➘➚➴➵➳➱➼➪✃ ➚❐ ➮➺➸➶➵ ➳➱➺➳
➘➺➳➼➘❐➼➵➘ ➲➚➶➾ ➬➾➵➺➳➼➮➵ ➪➵➵➽➘Ï
îÔæØôìæ Ùæòðé ÞçàÖõöé Þßã ❒❒ →➚➴➵➚➪➵
❮➼➳➱➺ ➱➼✃➱➸➲➺➽➮➵➪➳➶➾➚➶➘ ➘❰➼➾➼➳ ➴➺➲➽➺➾➵ ➲➚➶
➳➚ ➽➚ ➘➚➴➵➳➱➼➪✃ ➲➚➶Ð➮➵ ➯➵➵➪ ➾➵➘➼➘➳➼➪✃ ❐➚➾
➘➚➴➵ ➳➼➴➵Ï ➫➚➽➺➲➜ ➲➚➶ ➬➺➪ ➴➺➹➵ ➺ ✃➚ ➚❐ ➼➳Ï
îÕíì÷÷ÕØìøî ÙÖõöé ÞÞàùÝòé Þßã ❒❒ ➫➱➵
➬➱➺➪➬➵➘ ➚❐ ➘➶➬➬➵➘➘ ➺➾➵ ➚➪ ➳➱➵ ➾➼➘➵➜ ➵➘❰➵➬➼➺➸➸➲
❮➱➵➾➵ ➺ ➮➵➾➲ ➽➼❐❐➼➬➶➸➳ ➵➪➽➵➺➮➚➾ ➼➘ ➬➚➪➬➵➾➪➵➽Ï
➨➵ ➘➶➾➵ ➺➸➸ ➲➚➶➾ ❰➾➵❰➺➾➺➳➼➚➪➘ ➺➾➵ ➬➚➴❰➸➵➳➵Ï
ÔÕôØìÔæØÖÙùÝòé ÞÞàÚúÜé ßûã ❒❒ ➛➚➶ ➺➾➵
➺➯➸➵ ➳➚ ❮➺➸➹ ➺ ❐➼➪➵ ➸➼➪➵ ➳➚➽➺➲ ➯➵➳❮➵➵➪ ➽➚➼➪✃
❮➱➺➳ ➲➚➶ ❮➺➪➳➳➚ ➽➚➺➪➽ ➽➚➼➪✃ ❮➱➺➳ ➲➚➶ ➱➺➮➵
➳➚ ➽➚Ï ➛➚➶ ➬➺➪ ➘➶➬➬➵➵➽ ➽➚➼➪✃ ➯➚➳➱Ï
ÕüøÕØìøî ÙÚúÜé ÞýàþÝÿé ß ✶ ã ❒❒ ➙ ❰➾➚➯❒
➳➱➼➪➹➼➪✃ ➺➯➚➶➳ ➳➱➼➪✃➘➼➪ ➺ ❮➺➲➳➱➺➳➼➘➪➚➳ ➚➪➸➲
➪➵❮ ❐➚➾ ➲➚➶➜ ➯➶➳ ➳➱➺➳ ➼➘ ➽➼❐❐➵➾➵➪➳ ❐➾➚➴ ➺➪➲➚➪➵
➵➸➘➵ ➺➘ ❮➵➸➸Ï ➫➱➼➘ ➼➘ ➺➽➮➺➪➳➺✃➵➚➶➘Ï
ôìîÔ×î ÙþÝÿé ßûà ú ✁ ò ✂ Þýã ❒❒ ➻➱➵➳➱➵➾
➲➚➶ ➘➸➚❮ ➽➚❮➪ ➚➾ ➘❰➵➵➽ ➶❰ ➼➘ ➵➪➳➼➾➵➸➲ ➶❰ ➳➚
➲➚➶ ➳➚➽➺➲➜ ➯➶➳ ➼➪ ➵➼➳➱➵➾ ➵➮➵➪➳ ➲➚➶ ➴➶➘➳ ➘➳➾➼➮➵
➳➚ ➼➪➬➾➵➺➘➵ ➳➱➵ q ➶➺➸➼➳➲ ➚❐ ➲➚➶➾ ❮➚➾➹Ï
ÕØì×î Ù ú ✁ ò ✂ ÞßàÕï ✁✐ á ßûã ❒❒ ➛➚➶ ✃➵➳ ➺
✃➸➼➴❰➘➵ ➚❐ ➱➚❮ ➳➱➵ ➚➳➱➵➾ ➱➺➸❐ ➸➼➮➵➘ ❒❒ ➺➪➽
➳➱➺➳Ð➘ ✃➚➼➪✃ ➳➚ ➴➺➹➵ ➺➸➸ ➳➱➵ ➽➼❐❐➵➾➵➪➬➵ ➺➘ ➲➚➶
❐➚➾✃➵ ➺ ❰➺➳➱ ➼➪➳➚ ➳➱➵ ❐➶➳➶➾➵Ï
÷ÕøØøî ÙÕï ✁✐ á Þýà úâ Þýã ❒❒ ➛➚➶Ð➾➵
➸➼➹➵➸➲➳➚❐➺➬➵➬➵➾➳➺➼➪ ➽➼❐❐➼➬➶➸➳➼➵➘➳➱➺➳➺➾➵➪➚➳ ➚❐
➲➚➶➾ ➚❮➪ ➴➺➹➼➪✃ ➯➶➳ ➳➱➺➳ ➺❐❐➵➬➳ ➯➚➳➱ ➲➚➶➾
❰➸➺➪➪➼➪✃ ➺➪➽ ➼➴❰➸➵➴➵➪➳➺➳➼➚➪Ï
í× ìÖì Ù úâ ÞßàÚÛÜÝ Þýã ❒❒ ➛➚➶ ➺➾➵ ➪➚➳
➼➪➳➵➾➵➘➳➵➽ ➼➪ ➽➚➼➪✃ ➳➱➼➪✃➘ ➳➱➵ ❮➺➲ ➳➱➵➲Ð➮➵
➺➸❮➺➲➘ ➯➵➵➪ ➽➚➪➵Ï ➛➚➶ ➺➾➵ ➘➵➵➹➼➪✃ ➴➵➳➱➚➽➘
➳➱➺➳ ➺➸➸➚❮ ➲➚➶ ➳➚ ➼➪➬➾➵➺➘➵ ➲➚➶➾ ❰➚➳➵➪➳➼➺➸Ï
✄ ✖ ☎✆ ❡r✓ ✝ ✎✏ ✞✟✠✡ ❧❝☛❛❧ ❋☛r ✗ ❡☞✌✍☛r✌✎✏ ✑✒❡✓✍✌☛♦✓s ♣✏❡✎✓❡ ❝☛♦✍✎❝✍ ❍☛✏✏✌❡ ❲❡✓✍r✌♦♥ ✎✍ ❤✔❡✓✍r✌♦♥✕
✎❛✒♦✌ ✭ ❈✞P✘✟✆
❍✝✷✙✚✛❯✜✆✝✄☎❋✄✢✝❯✟✄✠✘✜☎✆❈✢✝✄s✆✜❈❧
☎✆ ✚✚✤✙❲✎✏
✠✝✟✆❉ ● ❯✝✄☎❉✘✢✜☎✟✄❲✠✥❈✥✄✄✣✠✘✜☎✆
♦✒✍✠✍❧s ❑✎♦✓✎✓❈✌✍ts✥✞✻✦✚✙✻✧✽✙✙★✷✩✩★✻ ❈ ✪✤✦ ✢✝✆✞✜❋✞✟❯❋✠
➸➵➴ ➲➚➶Ð➮➵ ➯➵➵➪ ➳➾➲➼➪✃ ➳➚ ➺➽➽➾➵➘➘ ➴➺➲
➯➵➬➚➴➵ ➴➚➾➵ ➘➵➾➼➚➶➘➳➚➽➺➲➺➘ ➚➳➱➵➾➘ ➯➵✃➼➪ ➳➚
➯➵ ➺❐❐➵➬➳➵➽ ➯➲ ➼➳Ï ➩➘ ➺ ➘➚➸➶➳➼➚➪ ➼➪ ➳➱➵ ➴➺➹➼➪✃Ñ
ôìîÔ×î ÙþÝÿé ßûà ú ✁ ò ✂ Þýã ❒❒ ➛➚➶ ➬➵➾❒
➳➺➼➪➸➲ ➽➚➪Ð➳ ❮➺➪➳ ➳➚ ➾➵❰➵➺➳ ➲➚➶➾➘➵➸❐ ➳➚➽➺➲➜ ➘➚
➲➚➶ ➴➶➘➳ ➯➵ ➘➶➾➵ ➳➱➺➳ ➵➮➵➾➲➳➱➼➪✃ ➲➚➶ ➘➺➲ ➺➪➽
➽➚ ➘➵➪➽➘ ➳➱➵ ➾➼✃➱➳ ➴➵➘➘➺✃➵Ï
ÕØì×î Ù ú ✁ ò ✂ ÞßàÕï ✁✐ á ßûã ❒❒ ➛➚➶ ➹➪➚❮
➱➚❮ ➳➚ ➽➚ ➴➶➬➱ ➚❐ ❮➱➺➳ ➪➵➵➽➘ ➳➚ ➯➵ ➽➚➪➵
➳➚➽➺➲Ï ➫➾➲ ✃➼➮➼➪✃ ➘➚➴➵➚➪➵ ➵➸➘➵ ➺ ➬➱➺➪➬➵ ➳➚
➘➱➼➪➵ó ➲➚➶ ➬➺➪ ➸➼❐➳ ➱➼➴ ➚➾ ➱➵➾ ➚➶➳ ➚❐ ➺ ➾➶➳Ï
÷ÕøØøî ÙÕï ✁✐ á Þýà úâ Þýã ❒❒ ➭➺➮➵ ➲➚➶
➯➵➵➪ ➹➵➵❰➼➪✃ ➺➪ ➺➬➬➶➾➺➳➵ ➺➬➬➚➶➪➳ ➚❐ ❮➱➺➳Ð➘
➯➵➵➪ ✃➚➼➪✃ ➚➪ ➸➺➳➵➸➲Ñ ➩➳ ❮➼➸➸ ➯➵ ➼➴❰➚➾➳➺➪➳
❮➱➵➪ ➳➱➵ ➳➼➴➵ ➬➚➴➵➘ ➳➚ ➵ ♠ ❰➸➺➼➪ ➲➚➶➾ ➺➬➳➼➚➪➘Ï
í× ìÖì Ù úâ ÞßàÚÛÜÝ Þýã ❒❒ ➛➚➶ ➴➺➲ ➯➵
q ➶➼➳➵ ➾➵➘➼➘➳➺➪➳ ➳➚ ➽➚➼➪✃ ➳➱➼➪✃➘ ➳➱➵ ❮➺➲ ➳➱➵➲
➺➾➵ ➇ ➘➶❰❰➚➘➵➽ ❞ ➳➚ ➯➵ ➽➚➪➵ ➳➚➽➺➲ ❒❒ ➵➮➵➪
➳➱➚➶✃➱ ❐➚➸➸➚❮➼➪✃ ➳➱➵ ➾➶➸➵➘ ❮➼➸➸ ➹➵➵❰ ➲➚➶ ➘➺❐➵Ï
✄ ✖ ☎✆ ❡r✓ ✝ ✎✏ ✞✟✠✡ ❧❝☛❛❧ ❋☛r ✗ ❡☞✌✍☛r✌✎✏ ✑✒❡✓✍✌☛♦✓s ♣✏❡✎✓❡ ❝☛♦✍✎❝✍ ❍☛✏✏✌❡ ❲❡✓✍r✌♦♥ ✎✍ ❤✔❡✓✍r✌♦♥✕
✎❛✒♦✌ ✭ ❈✞P✘✟✆
❍✝✷✙✚✛❯✜✆✝✄☎❋✄✢✝❯✟✄✠✘✜☎✆❈✢✝✄s✆✜❈❧
☎✆ ✚✚✤✙❲✎✏
✠✝✟✆❉ ● ❯✝✄☎❉✘✢✜☎✟✄❲✠✥❈✥✄✄✣✠✘✜☎✆
♦✒✍✠✍❧s ❑✎♦✓✎✓❈✌✍ts✥✞✻✦✚✙✻✧✽✙✙★✷✩✩★✻ ❈ ✪✤✦ ✢✝✆✞✜❋✞✟❯❋✠
➇✪✢✖✢✥✔✦✔✘♦✙✶ ✔✖✦★s✤✢
✓✛✢✔♦ ♦✢✜✗✢✦✓✔✬✢ ✜s✦✧
Ô❰➳➯➩➨➭➸➸➥ Õ➧➯Ï➤➥
ì➾ ➷➼➳➵➵➤➩ Ó➯➥➼➺➤➤➩
Ô➤➯➵➥➧➨➤➥ ➢➥Ï➧➸➳➦➥
➬➾ ç➭➫➫➧➦➤ Ó➯➥➼➺➤➤➩
✦✢✜✜✕♦✜ ✔✖ ✔✖✓✢♦✢✜✓✩ ✔✥
✘✖✙✴
➮➾
❆★✜✕✩ ✗★✢✘✜✢ ✪✢ ✘✤✬✔✜✢✤
❐➾
✓✛✘✓ ✗s♦✜s✘✖✓ ✓✕ ✓✛✢
✓✢♦✣✜ ✜✓✘✓✢✤ ✕✖ ✓✛✢
❉✢✢✤ ✕✥ ❚♦s✜✓ ✘✖✤
✷✕✓✢✩ ✓✛✢ ✪✢✖✢✥✔✦✔✘♦✙
✔✜ ✘★★✕✫✢✤ ✓✕ ✦✕✖✤s✦✓
✗♦✕✗✢♦✓✙ ✔✖✜✗✢✦✓✔✕✖✜
✫✛✔★✢ ✗♦✕✗✢♦✓✙ ✔✜ ✔✖ ✤✢✧
✥✘s★✓✴ ❚✛✔✜ ✜✛✘★★ ✜✢♦✬✢
✘ ✜ ✖✕✓✔✦ ✢ ✓✛✘✓ ✓✛✢
✪✢✖✢✥✔✦✔✘♦✙ ✜✛✘★★ ✪✢
✦✕✖✤s✦✓✔✖✚ ✗♦✕✗✢♦✓✙ ✔✖✧
Ô➤➯➵➥➧➨➤➥ ➩➭➫➫➧➦➥
➱➾
➼➤➼➼➤➨➺➤➤➩
➪➤➼➭➩➭➧➢ ➸➥➵➭➫➳➸➭➧➢
➹➧➨➼➸➤ ➸➳➳➦➤➦➵➨➭➫➤
➪Ñ➨➧➢ ➦➥➸➭Ï➥➨➭➥
åä➾ Ò➸➥ÏÓ ❰➤➯Ð➥➯➤
ïÑ➳➦ÏÑ➥➢➧➦ ➯➭➻➤➨
åå➾ ð➳➭➯➵➤➩ ➻➳➥➵➻➨➥➦➦
s✜✢✤ ✔✖ ✣✘✖s✥✘✦✓s♦✔✖✚
✣✢✓✛✘✣✗✛✢✓✘✣✔✖✢✜✩
✓✛✢ ✦✛✢✣✔✦✘★ ✦✕✣✗✕✧
✖✢✖✓✜ ✕✥ ✫✛✔✦✛ ✘♦✢
▼✒✓✔✕✖✗✘✖✔✙✔✒✚✖
✍✖❉✖✛✕✙✜✖✗✘ ◆✔✕✢✖✓✘
➊➋➌➅❷➄➃❹➍➇ ➎➋❿❹ ➏➐➑ ➎➋➅➒
➓➑ ➔➏➑ ➔→➑ ➏➣➔→
❚✣✤ ✥✦✧★ ♦✩ ✪✫ ●✬✫✭✮✤ ✦✐
↔❹➆➁➅ ↕❼❺ ➣➣➣➓➐➙→➛
✯♦✰✱✲✤✧✦✭✳ ✫ ✰✦✯✬♦✤✭♠
➜➝➞➟ ➠➡ ➢➤ ➥➦➤➧➨➩
➧➠➞➝➜➩ ➠➡ ➫➭➯➝➜
➲➩➤➦➝➧➥ ➳➵➸ ➫➭➯➢➝➜
➧➠➞➝➜➩
➠❐➴❰➾➵
ÑßÓàÓáßÑ ÔÖ ÙââßÕ ×ÖÛ Ù
ãäåæ ÒÖççèÜÓÔÕ éÑê
ëÑßÖâçÑÜÔ ìßÖíî ÚÛÙÜÔ
×ÛÖç
ìèÞÓÜÑÞÞ
àÖÜð
ÒÖççèÜÓÔÕ
ïÛÑê
éÑê
ëÑßÖâçÑÜÔ ìßÖíî ÚÛÙÜÔ
×èÜÝÞ íÖçÑ ×ÛÖç ÔÐÑ
Ö×
éÑâÙÛÔçÑÜÔ
ÙÜÝ
ñÛá ÙÜ
ÏÐ Ñ
×ÙíÓßÓÔÓÑÞ
çÑÜÔÞô
ÙÜÝ
Óç âÛÖ ëÑê
×ÖÛ
âÛÓçÙÛÓßÕ
ïÛÑàÖÜ ÜÖÜêçÑÔÛÖâÖßÓê
ÓÜ ãäåæð ÏÐÑ çÙ÷Óçèç
ÔÐÙÔ
àÛÙÜÔ
æ➤➻➭➸➳➼➦ ÏÑ➸➭➯➩➨➭Ï➥
Ù
íÓÔÕ
ÖÛ
íÖèÜÔÕ íÙÜ ÛÑíÑÓëÑ ÓÞ
øåääôäääð
ÏÐÑ ÒÓÔÕ Ö× ØÙ ÚÛÙÜÝÑ ÓÞ
ÙÜ
âÛÑâÙÛÓÜà
ÙââßÓíÙê
ÔÓÖÜ ×ÖÛ Ù ãäåæ ÒÖçê
çèÜÓÔÕ
éÑëÑßÖâçÑÜÔ
ìßÖíî ÚÛÙÜÔ ×ÛÖç ìèÞÓê
➘➯➳➼➳➨➩➧➢
➥Ï➥➯➵❰➭➧➢
ÜÑÞÞ
å➬➾ í➤➸➸➳➺ ➫➸➥➻ ➭➨➭➦
ñ➨➭➦ ➼➦➤➧➩➥Ï➳➨➧➦
å➮➾ ➚❰➭➵➤➵➳➼
ò➭➯ ➩➤➦➭➻➯➥➵➤➩ ➥➨➤➥➦ó
➪➤➼➭➩➭➧➢ ➩➨➥Ð➥
ïÛÑàÖÜ ×ÖÛ ùÓê
í ÛÖÑÜÔÑÛâÛÓÞÑ
ÔÙÜíÑ ÓÜ
öÞÞÓÞê
úÙßê
ñÜÓÖÜô
ßÖõÙ ÙÜÝ ìÙîÑÛ íÖèÜê
ÔÓÑÞ õÐÓíÐ õÖèßÝ íÖÜê
ÞÓÞÔ Ö× íßÙÞÞÛÖÖç ÔÛÙÓÜê
ÓÜà ×ÖÛ çÓíÛÖ ÑÜÔÛÑâÛÑê
➚❰➭➵➤➵➳➼ ➭➦ ➸➭➦➵➤➩ ➥➦ ➥➯
➲æ➽ ➺➤➤➩ ➭➯ ➩➤➦➭➻❒
ûÔ ÓÞ ÑÞÔÓçÙÔÑÝ
ÔÐÙÔ ÔÐÑ âÛÖâÖÞÑÝ âÛÖê
õ Óßß
üÑíÔ
á ÑÜÑ×ÓÔ
ÙÔ
✓✕❡✔✦✴
➥➨➤➥➦ ➳➫ ➵❰➤
➹➭➯➤ ô➥➸➸➤Ñ❮
Ô➳➧➯➵Ñ➾
Ò➥Ó➤➨ ô➥➸➸➤Ñ❮ ➷➧➵➵➳➯
➥➯➩ ëÐ➤➸➸ Ô➨➤➤Ó ➚➥➵➤➨❒
P♦✕✜✗✢✦✓✔✬✢ ✗s♦✦✛✘✜✧
✢♦✜ ✕✥ ♦✢✜✔✤✢✖✓✔✘★ ✗♦✕✗✧
➦❰➤➩➦❮ ➥➯➩ Ò➳➺➤➯ ô➥➸❒
➸➤Ñõ➷➧➢➼➵➤➨ ➥➨➤➥ ➥➨➤
✢♦✓✙ ✜✛✕s★✤ ✪✢ ✘✫✘♦✢
✕✥ ✓✛✔✜ ✗✕✓✢✖✓✔✘★ ✤✘✖✚✢♦
➢➥➯➩➥➵➳➨Ñ Ï➳➯➵➨➳➸ ➫➳➨
➺❰➭➵➤➵➳➼❮ ➥➯➩ ➦➧ÐÕ➤Ï➵
ÐÖßÝ Ù âèáßÓí ÐÑÙÛÓÜà
✪ ✢✥ ✕♦ ✢ ✤✢✦ ✔✤✔✖ ✚ ✓ ✕
✗★✘✦✢ ✘ ✪✔✤ ✥✕♦ ✓✛✔✜
➵➳
➘➴➷
➬➮➱ ➾å❐➬❒
➬➮➱➾➱➱➬❮ ➘➨➤➻➳➯ ➷➵➥➵➤
ÞÓÖÜ
✗♦✕✗✢♦✓✙ ✘✓ ✓✛✢ ✓♦s✜✧
✓✢✢✿✜ ✜✘★✢✴
➷➵➥➵➧➵➤➦➾
➹➸➤➥➦➤ ➯➳➵➤➶ ➷➵➥➵➤ ➷➵➥➵❒
❦✖✕✫✖
✓✕
✪✢
❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴❴
➯➥➵➤➩
ÜÑèÛÞð
➧➵➤➦ ➥➸➸➳➺ ➵❰➤ Ô➳➧➯➵Ñ
➷➧➼➤➨Ö➭➦➳➨ ➵➳
➵➨➤➥ ➵ ➺➤➤➩➦ ➯➳➵ ➭➯
➺➤➤➩
❲✢
✘♦✢
✘✓✓✢✣✗✓✔✖✚
✓✕
✦✕★★✢✦✓ ✘ ✤✢✪✓ ✕✖ ✪✢✧
ýåþ
ßÖõ
ÖÛ
õÓßß
áÑ
çÖÝÑÛÙÔÑ
ÓÜê
íÖçÑð
ÏÐÑ ÒÓÔÕ ÒÖèÜíÓß Ö× ÔÐÑ
ÒÓÔÕ Ö× ØÙ ÚÛÙÜÝÑ õÓßß
ÝèÛÓÜà ÓÔÞ ÿÑàèßÙÛ òÑÞê
ÖÜ
úÑÝÜÑÞÝÙÕô
❏ èßÕ åäô
ãäåæô õÐÓíÐ
áÑàÓÜÞ ÙÔ ✻ ää âðçð ÓÜ
ÔÐÑ ÒÖèÜíÓß ÒÐÙçáÑÛÞ
ÙÔ ÔÐÑ ØÙ ÚÛÙÜÝÑ ÒÓÔÕ
óÙßßô åäää öÝÙçÞ öëÑê
ÜèÑð
ÏÐÑ
Ö×
âèÛâÖÞÑ
✛✘★✥ ✕✥ ✓✛✢ ✪✢✖✢✥✔✦✔✘♦✙
➥➯➩ Ð➭➸➸
➵❰➤ ➸➥➯➩➳➺➯➤➨ ➫➳➨ ➥➸➸
ÔÐÓÞ óÑÙÛÓÜà ÓÞ ×ÖÛ ÔÐÑ
✖✘✣✢✤ ✔✖ ✓✛✔✜ ❚♦s✜✧
✓✢✢✿✜ ✷✕✓✔✦✢ ✕✥ ✰✘★✢
➦➤➨Ö➭Ï➤➦ ➨➤➯➩➤➨➤➩➾ æ➸➸
➧➯➼➥➭➩ ➵➨➤➥➵➢➤➯➵ ➤×❒
íÓÔÓ ❝ ÑÜ ëÓÑõÞ ÙÜÝ ÔÖ ÛÑê
❁✘★✜✕ ♦✢✥✢♦♦✢✤ ✓✕ ✘✜ ✓✛✢
➼➤➯➦➤➦ ➺➭➸➸ Ð➤ ➥➩➩➤➩
➵➳ Ï➳➧➯➵Ñ ➵➥×➤➦ ➥➦ ➥
ÙÜÝ íÖççÑÜÔÞ ÙáÖèÔ
➇✦♦✢✤✔✓✕♦✶❂ ✘✖✤ ✘✖✙ ✔✖✧
✥✕♦✣✘✓✔✕✖ ✕✪✓✘✔✖✢✤ ✫✔★★
✪✢ s✜✢✤ ✥✕♦ ✓✛✘✓ ✗s♦✧
✗✕✜✢✴
❚✛✔✜
✤✢✪✓
✔✜
Ï➳➢➼➸➭➥➯Ï➤❮
ßÑÙÞÔ ÞÓ÷ÔÕ âÑÛÞÖÜÞô Ö×
õÐÖç
➸➭➤➯➾ ➹➸➤➥➦➤ ➥Ö➳➭➩ ➵❰➭➦
ÐÑ ➵➨➤➥➵➭➯➻ ➺➤➤➩➦ Ð➤❒
➫➳➨➤ ➵❰➤Ñ ➦➤➵ ➦➤➤➩➾
✕✫✢✤ ✓✕ ✓✛✢ ✦♦✢✤✔✓✕♦ ✔✖
✓✛✢ ✘✣✕s✖✓ ✤✢✜✦♦✔✪✢✤
✔✖ ✓✛✢ ✖✕✓✔✦✢✴ ❯✖✤✢♦
✜✕✣✢ ✦✔♦✦s✣✜✓✘✖✦✢✜✩
ñ➫ Ñ➳➧ ❰➥Ö➤ ➥➯Ñ ö➧➤➦❒
➵➭➳➯➦❮ ➼➸➤➥➦➤ Ï➥➸➸ æ➨➯➭➤
✙✕s ✣✘✙ ♦✢✦✢✔✬✢ ✣✕♦✢
÷➨➥➢➢➳➯❮ ➵❰➤ Ò➥Ó➤➨
Ô➳➧➯➵Ñ ➚➤➤➩ ➷➧➼➤➨Ö➭❒
✓✛✘✖ ✕✖✢ ✦✕✗✙ ✕✥ ✓✛✔✜
➦➳➨
✖✕✓✔✦✢✴
❯✖★✢✜✜ ✙✕s
✤✔✜✗s✓✢ ✓✛✢ ✬✘★✔✤✔✓✙ ✕✥
✓✛✔✜ ✤✢✪✓✩ ✕♦ ✘✖✙ ✗✕♦✧
✓✔✕✖ ✓✛✢♦✢✕✥✩ ✫✔✓✛✔✖ ❃❄
✤✘✙✜ ✘✥✓✢♦ ✙✕s♦ ✥✔♦✜✓ ♦✢✧
✦✢✔✗✓ ✕✥ ✓✛✢ ✕♦✔✚✔✖✘★ ✕♦
✘ ✦✕✗✙ ✕✥ ✓✛✔✜ ✖✕✓✔✦✢✩
✫✢
✫✔★★ ✘✜✜s✣✢ ✓✛✢
✤✢✪✓ ✓✕ ✪✢ ✬✘★✔✤✴ ■✥ ✙✕s
✖✕✓✔✥✙ s✜ ✔✖ ✫♦✔✓✔✖✚
✫✔✓✛✔✖ ❃❄ ✤✘✙✜ ✘✥✓✢♦
✙✕s♦ ✥✔♦✜✓ ♦✢✦✢✔✗✓ ✕✥ ✓✛✢
✕♦✔✚✔✖✘★ ✕♦ ✘ ✦✕✗✙ ✕✥
✓✛✔✜
✖✕✓✔✦✢
✓✛✘✓
✕♦ ✘✖✙
✤✢✪✓✩
➥➵
➬ã✃❒ä➮åî❮ ➳➨
➦➵➳➼ ÐÑ ➵❰➤ ➚➤➤➩ ➘➫❒
➫➭Ï➤ ➥➵ åä➮ä ➷➳➧➵❰
Ò➨➭➩➻➤ ➷➵➨➤➤➵ ➭➯ Ò➥Ó➤➨
Ô➭➵Ñ➾
ãî❮ ➥➯➩ ð➧➸Ñ ➬ ãäå➱
✓✛✢♦✢✕✥✩
✔✜ ✤✔✜✗s✓✢✤✩
✫✢ ✫✔★★ ✕✪✓✘✔✖ ✬✢♦✔✥✔✦✘✧
✓✔✕✖ ✕✥ ✓✛✢ ✤✢✪✓ ✕✥ ❁✔✥
✘✗✗★✔✦✘✪★✢❂ ✘ ✦✕✗✙ ✕✥ ✘
❥s✤✚✣✢✖✓ ✘✚✘✔✖✜✓ ✙✕s
✘✖✤ ✘ ✦✕✗✙ ✕✥ ✓✛✢ ✬✢♦✔✧
✥✔✦✘✓✔✕✖ ✕♦ ❁✔✥ ✘✗✗★✔✦✘✧
✪★✢❂ ✓✛✢ ❥s✤✚✣✢✖✓ ✫✔★★
✪✢ ✣✘✔★✢✤ ✓✕ ✙✕s✴ ❲✢
✫✔★★ ✗♦✕✬✔✤✢ ✙✕s ✫✔✓✛
✓✛✢ ✖✘✣✢ ✘✖✤ ✘✤✤♦✢✜✜
✕✥ ✓✛✢ ✕♦✔✚✔✖✘★ ✦♦✢✤✔✓✕♦✩
✔✥ ✤✔✥✥✢♦✢✖✓ ✥♦✕✣ ✓✛✢
✦♦✢✤✔✓✕♦ ✖✘✣✢✤ ✘✪✕✬✢✩
✔✥ ✙✕s ✖✕✓✔✥✙ s✜ ✔✖ ✫♦✔✓✧
✔✖✚ ✫✔✓✛✔✖ ❃❄ ✤✘✙✜ ✘✥✧
✓✢♦ ✙✕s♦ ✥✔♦✜✓ ♦✢✦✢✔✗✓ ✕✥
✓✛✢ ✕♦✔✚✔✖✘★ ✕♦ ✘ ✦✕✗✙
✕✥ ✓✛✔✜ ✖✕✓✔✦✢ ✓✛✘✓ ✙✕s
♦✢❀s✢✜✓ ✜s✦✛ ✔✖✥✕♦✣✘✧
✓✔✕✖✴
❉❆❚❅❉❇ ▼✘♦✦✛ ❈❄✩ ❈❄❊❋✴
●★✕✙✤ ❍✴ ❏✘s✚✛✘✖✩ ✰
s✦✦✢✜✜✕♦ ❚♦s✜✓✢✢
P✴ ✮✴ ❑✕❡ ❋✳▲
❑✘❦✢♦ ❍✔✓✙✩ ✮✯ ❋✵✱❊◗
▲◗❊✧▲❈❃✧◗◗◗◗
✥❙✒✌
❖✓ ❏✔✕✖ ✸✗✘ ✷✙✗✚ ❛✛ ✛t✜
t❤✔✢ ❤♦ ✗✙✣✙✙ ❛✤✦✤ ❛✛
❯✓✧ ❤✓
✛t ✜
❈❊✩ ❈✱✩ ❈❄❊❋
❨❤✐♠✉ ❭✈①②③④
⑤♠♠⑥ ❭✈②③✉✈⑦ ⑧⑨⑩③✉⑨❶③
❷❸❸❹ ❺❻❼❽❾❻❿❽➀ ➁➂❸ ❸➃➄
❽❻❾❸ ➅❾❸➅ ➆➈ ➉➅ ➊❸❾
➋➆➌➃❽➍ ❻❼ ➈➆❾➎➅➏➏➍ ❾❸❿➄
ÐÖèÞÓÜà
ßÖõ ê
ÙÜÝ
✧✦✤✐✸
✦✐
■✧
✧✣✫✧
✧✣✤
✤✐✧✦✰✫✧✤✮
✱✬♦✴✤✯ ✧
✣✫✐
❜✤✭✤✩✦✧✤✮ ✫✧ ✲✤✫✐✧ ✼✽
✱✤ ✬✐ ♦✭ ✐
♦✩
✇ ✣♦✰
✿✽✸❀❁ ✫✬✤ ✲♦✇ ♦✬ ✰♦✮♠
✤✬✫✧✤ ✦✭✯♦✰✤✸
❚✣✤ ✥✦✧★ ✥♦❢✭✯✦✲ ♦✩ ✧✣✤
✥✦✧★ ♦✩ ✪✫ ●✬✫✭✮✤ ✇✦✲✲
✣♦✲✮ ✫ ❂❢❜✲✦✯ ❃✤✫✬✦✭✳
✮❢✬✦✭✳ ✦✧✐ ❘✤✳❢✲✫✬ ❙✤✐♠
✐✦♦✭
♦✭
❲✤✮✭✤✐✮✫★✹
❄❢✲★ ❅❆✹ ❊❆❅✽✹ ✇✣✦✯✣
❜✤✳✦✭✐ ✫✧ ✼❑❆❆ ✱✸✰✸ ✦✭
✧✣✤ ✥♦❢✭✯✦✲ ✥✣✫✰❜✤✬✐
✫✧ ✧✣✤ ✪✫ ●✬✫✭✮✤ ✥✦✧★
❃✫✲✲
✹
❅❆❆❆
♦✩
✧✣✤
✧✣✤
❖✮✫✰✐
❚✣✤ ✱❢✬✱♦✐✤
❖❞✤✭❢✤✸
✣✤✫✬✦✭✳
✪✫
✦✐
●✬✫✭✮✤
✩♦✬
✥✦✧★
✥♦❢✭✯✦✲ ✧♦ ♦❜✧✫✦✭ ✯✦✧✦♠
③✤✭✐ ❞✦✤✇✐ ✫❜♦❢✧ ✧✣✤
✫✭ ✮
✱✬♦✴✤✯✧
✲ ♦✯ ✫ ✲
✧♦
✧✫✶✤
✫❜♦❢✧
✯♦✰✰✤✭✧✐
✧✣✤
✳ ♦❞✤ ✬✭✰✤✭ ✧❣✐
✱✤✬✩♦✬✰✫✭✯✤✸
✯ ♦✰ ✰✤✭ ✧✐
❲✬✦✧✧✤✭
✫✬✤
✫✲✐ ♦
✇✤✲✯♦✰✤ ✫✭✮ ✰❢✐✧ ❜✤
✬✤✯✤✦❞✤✮
❜★
❄❢✲★
❅❆✹
❊❆❅✽ ✫✧ ❂✷ ❇♦◗ ✼❱❆✹
✪✫ ●✬✫✭✮✤✹ ✷❘ ✽❱❳✿❆✸
❇♦✧✣ ♦✬✫✲ ✫✭✮ ✇✬✦✧✧✤✭
✯♦✰✰✤✭✧✐ ✇✦✲✲ ❜✤ ✬✤♠
❞✦✤✇✤✮ ❜★ ✧✣✤ ✥✦✧★ ♦✩
✪✫ ●✬✫✭✮✤✸
❚✣✤ ✲♦✯✫✧✦♦✭ ♦✩ ✧✣✤ ✣✤✫✬♠
✦✭✳ ✦✐ ✫✯✯✤✐✐✦❜✲✤ ✧♦ ✧✣✤
✮✦✐ ✫❜✲✤✮✸
✧✣✤
❂✲✤✫✐✤
✲✤✧
✧♦
✧✣✤
❖✐✐✦✐✧✫✭✧
✥✦ ✧★
❨✫✭ ✫✳✤ ✬
✫✧
✿❀❅♠✽✼❊♠❅❩❆✽ ✶✭♦✇ ✦✩
★♦❢ ✭✤✤✮ ✫✭★ ✐✱✤✯✦✫✲
✫✯✯♦✰✰♦✮✫✧✦♦✭✐ ✧♦ ✫✧♠
✧✤✭✮ ♦✬ ✱✫✬✧✦✯✦✱✫✧✤ ✦✭
✧✣✤ ✣✤✫✬✦✭✳✸
❨♦✬✤ ✦✭✩♦✬✰✫✧✦♦✭ ✫❜♦❢✧
✧✣✤
✷✬✤✳♦✭
✥♦✰✰❢♠
✭✦✧★
✵✤❞✤✲♦✱✰✤✭✧
❇✲♦✯✶
●✬✫✭✧
✱✬♦✳✬✫✰
✫✭✮ ✧✣✤ ✱✬♦✴✤✯✧ ✦✐ ✫❞✫✦✲♠
✫❜✲✤ ✩♦✬ ✱❢❜✲✦✯ ✬✤❞✦✤✇
✫✧
❅❆❆❆
❖✮✫✰✐
❖❞✤♠
✭❢✤✹ ✪✫ ●✬✫✭✮✤✹ ✮❢✬✦✭✳
✬✤✳❢✲✫✬
♦✩✩✦✯✤
✣♦❢✬✐✸
❖✮❞✫✭✯✤ ✭♦✧✦✯✤ ✦✐ ✬✤♠
❬❢✤✐✧✤✮✸
❂❢❜✲✦✐✣✤✮❑ ❄❢✭✤ ❊❳✹ ❊❆❅✽
✪✤✳✫✲ ❭♦✸ ❆❆❆✿❳❳❳❅
❪❫❴❫ ❵ ❛❡❤❤❥❦❡ ❧❥♥
st✉❡❤ ✈❥①②④t⑤
⑥⑦⑧⑧ ⑨⑩❶ ❷❸❹❺
❻❼❽❾❼❿
➀➁❿➂
➃➁❾❾
➀❼
➄❼➅
➆❼➁➇❼❿ ➁➈ ➉➊❼ ➋❽❾❾➌➃❽
➍➌➎➈➉➏ ➐➌❽➄❿ ➌➑ ➍➌➒➅
ÞÖÜÞô ÙÞ õÑßß ÙÞ ÖÔÐÑÛ
➒➁➂➂➁➌➈❼➄➂ ➓➑➑➁➆❼➔ ➀➏
ÜÑÑÝÞ ÓÜ ÔÐÑ íÖççèê
❻➉❽➆❼➏
ÜÓÔÕ ÔÐÙÔ çÓàÐÔ áÑ ÙÞê
❼➆➎➉➁➇❼ ➙➂➂➁➂➉❽➈➉➔ ➎➈➉➁❾
ÞÓÞÔÑÝ õÓÔÐ Ù ÒÖççèê
➛➜➝➝
➞➟➒➟➔
ÜÓÔÕ
é Ñ ëÑßÖ âç Ñ ÜÔ
➡➎❾➏
➢➢➔
ìßÖíî
ÚÛÙÜÔ
❿ ➎➒ ➞
âÛÖüÑíÔ ♣
→➄❼➣➎❾➁❽➔
➞❾➌➃➧➂❽➈❿❼➄
➀➏
ÙÛÑ
➑➌➄
❽
➉➄ ➎➆ ➦➧➂ ➈➌➃➅
ÙÜÝ ÔÐÑ âÛÖâÖÞÑÝ âÛÖê
íÖççÑÜÔÞ
↔↕➅
➠➊➎➄➂❿❽➏➔
➤➝➢➥➔
üÑíÔð
➉➊ ❼
➄❼➨➎➁➄❼❿
➋❽❾❾➌➃❽
➩➌❽❿
➍➌➎➈➉➏
➫❼➞❽➄➉➅
Ù ÜÝ
➒❼➈➉➟ ➠➊❼ ➀➁❿➂ ➃➁❾❾ ➀❼
çèÞÔ áÑ ÛÑíÑÓëÑÝ áÕ
➌➞❼➈❼❿ ➑➌➄ ➄❼➇➁❼➃ ❽➉
Ùß ÞÖ
❏ èßÕ
õ Ñß íÖ ç Ñ
åäô
ÙÔ
ãäåæ
P ï
öÔÔÑÜÔÓÖ Ü
✻✁ äô
ïÿ
➉➊❽ ➉
➉➁➒❼
❽ ➈❿
➞➄❼➅
➂❼➈➉❼❿ ➉➌ ➉➊❼ ➋❽❾❾➌➃❽
ØÙ
➍➌➎➈➉➏ ➐➌❽➄❿ ➌➑ ➍➌➒➅
æ ✁✾ ýäð
➒➁➂➂➁➌➈❼➄➂ ➑➌➄ ➆➌➈➂➁❿➅
ù Ù Ü Ù à Ñ Ûô
ìÖÔÐ ÖÛÙß ÙÜÝ õÛÓÔÔÑÜ
❼➄❽ ➉➁➌➈
íÖççÑÜÔÞ õÓßß áÑ íÖÜê
➉➊❼➁➄ ➄❼➣➎❾❽➄ ➒❼❼➉➁➈➣➔
ÞÓÝÑÛÑÝ
áÕ
ÒÖè ÜíÓß
ÓÜ
ÔÐÑ
ÒÓÔÕ
Ý Ñí ÓÝ ÓÜà
➃➊➁➆➊
➌➑
❽➃❽➄❿
➂➉❽➄➉➂
❽➉
❽➉
➥➜➝➝
❽➟➒➟ ➌➈ ➡➎❾➏ ➢➭➔ ➤➝➢➥➟
➯➌➎➄ ➀➁❿ ➒➎➂➉ ➀❼ ➂➎➀➒➁➉➅
õÐÑÔÐÑÛ ÔÖ ÙââßÕð
ÏÐÑ ßÖíÙÔÓÖÜ Ö× ÔÐÑ ÐÑÙÛê
➉❼❿ ➁➈ ❽ ❺➲⑦⑧➲❹ ❼➈➇❼➅
❑ ✬✭✜✘ ✮❛ ✯✢❛✓✰✜✘ ❖✢✜✲
ÔÓÑÞð
ÔÐÑ
✛t✜
✰✜♦✜✓✰❛✓✛✩✪
✪❤✕✰✘
✧✓✛✜✢✜✪✛ ✇✧✕✕ ❜✜
✪✔❜s✜✫✛ ✛❤ ✢✜✰✜✦r✛✧❤✓✘
ÓÜà
ÓÞ
ÙííÑÞÞÓáßÑ
P ßÑÙÞÑ
öÞÞÓÞÔÙÜÔ
ÒÓÔÕ
íÖÜÔÙíÔ
ÔÖ
ÔÐÑ
ùÙÜÙàÑÛ
ý ✺ åêæ ✻ ãêå ✂ äæ
Ó×
ÙÔ
ÕÖè
➌➑
➍ ➌ ➒ ➒ ➁➂ ➂ ➁ ➌ ➈❼ ➄ ➂ ➔
➢➝➢ ❻➟ ➩➁➇❼➄ ❻➉➟➔ ↔➈➉❼➄➅
➞➄➁➂❼➔ ➓➩ ➥➳➵➤➵➔ ❽➈❿
➂➊➌➎❾❿
➀❼
➆ ❾❼ ❽ ➄ ❾ ➏
õÓßß ÜÑÑÝ ÙÜÕ ÞâÑíÓÙß
➒❽➄➦❼❿ ➌➈ ➉➊❼ ➌➎➉➂➁❿❼
✫❤✦✦❤✓✕✖ ❦✓❤✇✓ ❛✪✣
ÙííÖççÖÝÙÔÓÖÜÞ ÔÖ ÙÔê
➌➑ ➉➊❼ ❼➈➇❼❾➌➞❼
✗✸✱✳ ❲✤ ✬✢✫t ★✛✢✜✜✛✘
ÔÑÜÝ ÖÛ âÙÛÔÓíÓâÙÔÑ ÓÜ
➼➽➾ ➚➪➾➶➹➘➴➷ ➽➼ ❶➽➘➻
ÔÐÑ çÑÑÔÓÜàð
❹➷➬➮➱ ❹➪✃➬ ❐➾➪➶❒ ❮
✧✓
✢✜❛✕
✛t✜
r✢❤r✜✢✛✖
❯✓✧❤✓✘ ❖✴ ✚✳✾✾✸✤ ❚t✜
✫❤✔✢✛ ✫❛✪✜ ✓✔✦❜✜✢ ✧✪
✗✱ ✙✷✵ ✙✷✳✗✘
✇t✜✢✜
❯✤★✤ ❇✬✹❑ ✹✬❚✺❖✹✬✮
✹❖❚
✬★★❖❈✺ ✬❚✺❖✹✘
✺✹
✺❚★
✺ ✹■✺✻✺■❯ ✬✮
❈✬✼✬❈✺❚✽
❇❯❚
★❖✮✿✮✽ ✬★ ❚✴❯★❚✿✿
❋❖ ✴
❚❀✿
❚✴❯★❚✘
✷✙✗✱✲❈❚❚
ùÖÛÑ ÓÜ×ÖÛçÙÔÓÖÜ ÙáÖèÔ
ïÛÑ àÖ Ü
ÒÖçç è Ü ÓÔÕ
é Ñë Ñß Ö âç Ñ ÜÔ
ì ßÖ í î
ÚÛÙÜÔÞô ÔÐÑ âÛÖâÖÞÑÝ
ÙÜÝ
âÛÖüÑíÔô
ÛÑíÖÛÝÞ
➸❷➺➻
❐➽ ❰➷ ⑩➬➷Ï➷➻ ➘➮ ÐÑÒÒ
➽Ï
➬ ➱✃ ➱
Ó➪ÔÕ
ÖÖ×
ØÒÖÙ➱Ú
➙ ➂➉❽➈❿❽➄❿ ➀➁❿ ➑➌➄➒ ❽➈❿
❿❼➉❽➁❾❼❿ ➁➈➑➌➄➒❽➉➁➌➈ ❽➂
ÙáÖèÔ ÔÐÑ ÒÓÔÕ ❈ Þ âÙÞÔ
➉➌
èÞÑ Ö× ÒÖççèÜÓÔÕ éÑê
➂➞❼➆➁➑➁➆❽➉➁➌➈➂ ➒❽➏ ➀❼
➉➊❼
❿➎➒ ➞
➉➄➎➆ ➦
✴❘ ✬❈
ëÑßÖâçÑÜÔ ìßÖíî ÚÛÙÜÔ
➌➀➉❽➁➈❼❿ ➑➄➌➒ ➉➊❼ ➋❽❾➅
★ ✿✴✺ ✿★
×èÜÝÞ ÓÞ ÙëÙÓßÙáßÑ ×ÖÛ
❾➌➃❽
r✕❛✧✓✛✧♦♦✘
✧✪
❛✓✰ ❚❀✿ ✿★❚✬❚✿ ❖❋
âèáßÓí
ÛÑëÓÑõ
ÓÜ
ÔÐÑ
➍ ➌➎ ➈➉➏
➋➌➄ ➦➂
Û➎ ➀❾➁➆
➫ ❼ ➞❽ ➄ ➉➒ ❼ ➈ ➉➟
ÒÓÔÕ ùÙÜÙàÑÛ ❈ Þ Ö××ÓíÑ
Ü➎❼➂➉➁➌➈➂ ➒❽➏ ➀❼ ❿➁➅
✮❖❯✺✿ ❘✤ ❈❖✴■✿✴❖✘
ÙÔ
➄ ❼ ➆ ➉ ❼ ❿
■ ✿❈ ✿✬★ ✿■ ❉
ÜèÑô ãÜÝ ❋ ßÖÖÛô ÝèÛÓÜà
❘ ✬✴✺ ✬
åäää öÝÙçÞ öëÑê
❈❖✴■ ✿✴❖❉
❏❖★✿❋✬
★ ✬❇ ✴ ✬
➀➏
❈ ❖ ✴■ ✿ ✴ ❖ ❉
öÝëÙÜíÑ ÜÖÔÓíÑ ÓÞ ÛÑê
❈✮ ✬✴❑
q èÑÞÔÑÝð û× ÞâÑíÓÙß Ùíê
➉➄ ➌ ➈ ➁➆
❈❖✴■ ✿✴❖❉
❏ ✬✹✿✽
íÖççÖÝÙÔ ÓÖÜÞ
❚❖❘
ÛÑàèßÙÛ
Ö××ÓíÑ
ÐÖèÛÞð
ÙÛÑ
ÜÑÑÝÑÝô âßÑÙÞÑ ÜÖÔÓ×Õ
➉ ➌
➭➛➢➅➛➤Ý➅ÞÞÞ➤➟
❈ ❖ ✴■ ✿ ✴❖ ❉
ß➌ ➀➁❿➂ ➃➁❾❾ ➀❼ ❽➆➆❼➞➉❼❿
➌➄
➑❽➆➂➁➒➁❾❼
❿ ❽ ➉❽
❼❾❼➆➅
➁➈ ➉❼ ➄➅
➆➊❽➈➣❼➟
➋❽❾❾➌➃❽ ➍➌➎➈➉➏ ➒❽➏ ➄❼➅
❈❖✴■✿✴❖❉
❘ ✬✴✽
❈ ❖ ✴■ ✿ ✴❖ ❉
✮✽✹✹
❈❖ ✴■ ✿✴❖❉
✮❖❯✺ ✿
ý ✺ åêæ ✻ ãêå ✂ äæ ÞÖ ÔÐÙÔ
➞➄❼➂➆➄➁➀❼❿ ➞➎➀❾➁➆ ➀➁❿➅
❏✴✤❉
ÙââÛÖâÛÓÙÔÑ ÙÞÞÓÞÔÙÜíÑ
❿➁➈➣
íÙÜ áÑ âÛÖëÓÝÑÝð
➄❼➨➎➁➄❼➒❼➈➉➂➔
❈❖✴■ ✿✴❖❉
❘ ✬ ✴✽
❈ ❖ ✴■ ✿ ✴❖ ❉
❯ ✹❑ ✹❖ ❲ ✹
❀✿✺✴★
ÔÐÑ
ÔÖ
ÔÐÑ
ùÙÜÙàÑÛ
ÙÔ
öÞÞÓÞÔÙÜÔ
ÒÓÔÕ
P ÑÛçÙÜÑÜÔ
ÓÜëÖßèÜÔÙÛÕ
ÝÓÞâßÙíÑçÑÜÔ
Ö×
à❼➆ ➉
❽ ➈➏
➀➁❿
➆ ➌➒ ➞❾➁❽ ➈➆❼
➒❽➏
➈➌➉
❽ ❾❾
❽➈❿
➞➄➌➆❼❿➎➄❼➂
➑➌➄
➁➈
➃➁➉➊
➣➌➌❿
❽➈❿
➆❽➎➂❼➔
âÑÛê
➄❼à❼➆➉ ❽➈➏ ❽➈❿ ❽❾❾ ➀➁❿➂
❖❋
ÞÖÜÞ ÖÛ áèÞÓÜÑÞÞÑÞ ÓÞ
➎➞➌➈ ❽ ➑➁➈❿➁➈➣ ➌➑ ➉➊❼
✮❖❯✺✿ ❘✤ ❈❖✴■✿✴❖✘
ÜÖÔ ÙÜÔÓíÓâÙÔÑÝ ÙÞ Ù ÛÑê
❽➣❼➈➆➏ ➉➊❽➉ ➁➉ ➁➂ ➁➈ ➉➊❼
■ ✿❈ ✿✬★ ✿■❉
ÞèßÔ ×ÛÖç ÔÐÑ âÛÖâÖÞÑÝ
■ ✿✻✺★✿✿★
✬✹■
★❖✹★
✼✿✴✲
✼✬✴❚✺ ✿★
❖✴
❁❂ ❃❂ ❄❅❂
●❂❱
❆❊ ●❍▼P
û×
ÝÓÞâßÙíÑê
ÞÙÛÕô ÙßÔÑÛÜÙÔÓëÑÞ õÓßß
❩❊❭❬ ❊❍❭❂❬ ❄❳ ❍❂❩❭❳P
áÑ Ñ÷ÙçÓÜÑÝ ÔÖ çÓÜÓê
❩❨❭
❫❳❄❫P
çÓ ❝ Ñ ÔÐÑ ÝÓÞâßÙíÑçÑÜÔ
❭❳❩❱ ❴❭❪❆❳❍❵❭❴ ❍❂
Ù Ü Ý
❩❨❭
ÛÑ q èÓÛÑÝ r ÛÑÙÞÖÜÙáßÑ
❆❄▼❫❊●❍❂❩
â ÛÖ ë Ó Ý Ñ
çÖÝÑÛÙÔÑêÓÜíÖçÑ
➉➆➅❾❹➒
① ✐❞ ❞ ❡⑤
ÐÖèÞÓÜà õÐÓíÐ ÓÞ ÝÑê
❨❭❳❭❍❂ ✐❝ ❞❡❢❡❥❞❧❥♠♥
❩♣❡
❝❧q❡
✐❝
❢③ ⑤
②❧ ❝♣ ✐❡ ⑤⑥ ❝
❧
✉✈①q✐②
②❧ ❝♣
③⑤
②♣ ❡② ⑦❬
✐❥
♣❧❥❞❬ ⑧❧❞❡ ③✈♠ ♠③ ❁❥P
✐③❥
❆③✈❥♠⑨
❪♣❡⑤✐❢❢⑥❝
❨✛♦ ✬✤✢ ✙✢✯✛② ✙①✩★✤ ✈✤✬✤✰
✩✧✛✢ ✜✛✢✙② ❜② ✙①✬✪✤✢✱✰
✧✢✱ ✧✫❧✙ ✧✩✙✜✚ ✧✢ ②✛♦★
✪✛✜✙ ✭✛★ ✬✤✚✪ ✳✳✳ ✇✧✩✪ ✤✢
✤✫ ✧✢ ✬❧✤✚✚✧✭✧✙✫✳
➞➎➀❾➁➆
➁➈➉❼➄❼➂➉
➉➌
❿➌
➂➌➟
çÑÜÔ áÑíÖçÑÞ ÜÑíÑÞê
❩❍P
❍❂
❳❍◗❨❩❬
âÛÖüÑíÔð
❧✈②♠✐③❥ ♠③ ♠♣❡ ♣✐④♣❡❝♠
➞➟ ➠
❿➆ ➃❽ ❾ ➆ ➏
➋➏➅❼❼
➙❸❸❹❼ ➆➃ ❽➂❸❻❾ ❾❸❼→❸❿➄
❽❻➓❸ ➡➌❾❻❼❹❻❿❽❻➆➃❼ ➅➃❹
→❾➆ →❸❾❽❻❸❼ ➒
➋➆➃❽❾➆➏
❲ ✫✲✲ ♦✇ ✫ ✹
çÖÝÑÛÙÔÑêÓÜíÖçÑ âÑÛê
➋➆➎➎❻❼❼❻➆➃ ➌→➆➃ ❾❸❿➄
➆➎➎❸➃❹➅❽❻➆➃❼ ➔➍ ❽➂❸
➉➅➊❸❾ ➋➆➌➃❽➍ ❷❸❸❹
❼→➆➃❼❻➔❻➏❻❽➍ ➆➈ →❾❻➓➅❽❸
➏➅➃❹➆➙➃❸❾❼➛
❽➂❸
➋➆➌➃❽➍➛ ➜❽➅❽❸ ➅➃❹ ➝❸❹➄
❸❾➅➏ ➐➆➓❸❾➃➎❸➃❽❼ ❽➆
✇ ✦ ✧ ✣✦✭
❣❤✓✘
❭❪❩
❺❸❼❻➐➃➅❽❻➆➃ ➆➈ ➣➆↔❻➆➌❼
❷❸❸❹❼➀ ↕❽ ❻❼ ❽➂❸ ❾❸➄
✦✐
❾➌➞❼ ❽❿❿➄❼➂➂❼❿ ➉➌ ➉➊❼
❺❻❼❽❾❻❿❽➒
➋➆ ➌➃ ❽ ➍
✲♦✯✫✧✦♦✭ ♦✩ ✧✣✤ ✱✬♦✴✤✯✧
➋❽❾❾➌➃❽ ➍➌➎➈➉➏ ➐➌❽➄❿
❍❂◗
➉➅ ➊❸ ❾
✵✤❞✤✲♦✱♠
âÑÛÞÖÜÞ õÓÔÐ ÝÓÞÙáÓßÓê
➆➐➃❻➑❸❹ ➅❼ ❽➂❸ ➉➅➊❸❾
➋➆➌➃❽➍ ❷❸❸❹ ➋➆➃❽❾➆➏
➁➂❸ ❷❸❸❹
❺❻❼❽❾❻❿❽ ❻❼ ➐➆➓❸❾➃❸❹ ➔➍
Ö×
●✬✫✭✧
★t✜✢✧♦♦✩✪ ❖♦♦✧✫✜✘ ✗✗✙✚
❈❖✴■✿✴❖✘
❱❳❨❩❬❭ ❪❫❵❬❭❞
ÜÑÑÝ Þ
❇✲♦✯✶
ÔÖ
✹❖✴❘ ✬
❽ ➂❸
❈❤✔✓✛✖
ÝÑëÑßÖâê
ÜÑÑÝÞô ÑÞâÑíÓÙßßÕ ÔÐÑ
ÒÓÔÕ
◆✠✡☛☞✌ ✠✍ ✥✎✌✏☛✍✍✑✥
q è ÑÞÔÓÖ ÜÞ
Ù ÜÝ
ÚÛÙÜÝ Ñô
▲✁✂✄☎ ✆ ÿ ✝ þ ✞✁✟
❈❖ ✴■ ✿✴❖❉
❘✢✚✘★ ✷✕✴ ❄❄❄▲✱▲✱❋
Ps✪★✔✜✛✢✤❇ ❙s✖✢ ✵✩ ❊◗✩
çÑÜÔ
ìÖ÷
ùúùú û üýþÿý ✶ ÿ
ÔÖ
íÖççèÜÓÔÕ
úÛÓÔÔÑÜ
➪➤➻➥➸ ø➳➾ äää➬î➮➱î
➹➧Ð➸➭➦❰➤➩➶ ð➧➯➤ åì❮ ãå❮
✓✛✢
✗✕♦✓✔✕✖
ÒÓÔÕ ÒÖèÜíÓß ÔÖ ÖáÔÙÓÜ
ÞâÖ ÜÝ
✰✤✭ ✧
✇✦✧✣
✵✤❞✤✲ ♦✱♠
❇✫✶✤✬ ✫✭✮ ❯✭✦♦✭ ✯♦❢✭♠
ÏÐÑ ÒÓÔÕ Ö× ØÙ ÚÛÙÜÝÑ ÓÞ
ÐÖèÞÓÜà
✥♦✰✰❢✭✦✧★
✰✤✭✧ ✵✤✱✫✬✧✰✤✭✧✸ ❚✣✤
➥❐➳➵➹ ❒❐➾➚ ➯➪❮➶➵➴❮❮
óÖè ÞÓÜà
✮✤❞✤✲♦✱✰✤✭✧
✩❢✭✮✤✮
❇❢ ✐ ✦ ✭ ✤ ✐ ✐
➺➻➼➽ ➜➾➚➚➪➵➶➹➘
➨➴➷➴➬➾➮➚➴➵➹ ➯➬➾➱✃
ñðòð
✧✤✬✱✬✦✐✤
✱✬♦✴✤✯✧
✩❢✭✮✐ ✩✬♦✰ ✧✣✤ ✷✬✤✳♦✭
ÔÙÜ íÓÔÓÑÞ ÙÜÝ íÖèÜÔÓÑÞ
Ï➧➦➼➭➩➥
➵➧➢
åì➾ ➷Ï➳➵Ï❰ ê❰➭➦➵➸➤
✜✕✣✢ ♦✢✜✔✤✢✖✓✔✘★ ✗♦✕✗✧
✢♦✓✙ ✜✕★✤ ✘✓ ✘ ✓♦s✜✓✢✢✿✜
✜✘★✢ ✣✘✙ ✛✘✬✢ ✪✢✢✖
❸❼❾➉➄➁➅❹➄❺➃➂❾
ßÓÖÜ õÓßß áÑ ÙõÙÛÝÑÝ ÔÖ
➹➳➸Ñ➻➳➯➧➢
❀s✔♦✢✜ ✓✛✢ ✓♦s✜✓✢✢ ✓✕
❍✎✡☞☎✌☛
➈➈➈❺❼❽❹➆❼❿➄➃❹❽❷❶❶➄❺
öââÛÖ÷ÓçÙÔÑßÕ øåã çÓßê
å✃➾ ð➥➼➥➯➤➦➤ Ó➯➳➵➺➤➤➩
✜✓✘✓✢ ✔✖ ✓✛✔✜ ✖✕✓✔✦✢ ✓✛✘✓
✌✞✆☎✄✎ ✞✟ ◆✏✑☎✄
➂❼➇
çÖÝÑÛÙÔÑ ÓÜíÖçÑÞð
♦✢✥✢♦✢✖✦✢✤ ✗♦✕✗✢♦✓✙✴
✓✢✢✿✜ ✤✔✜✦★✘✔✣✢♦ ✕✥ ♦✢✗✧
♦✢✜✢✖✓✘✓✔✕✖ ✕♦ ✫✘♦♦✘✖✧
✓✔✢✜✩ ✮♦✢✚✕✖ ★✘✫ ♦✢✧
✄☎✆✝ ✞✟ ✠✡ ☛☞✡✌✍✎
âÑÛÞÖÜÞ õÓÔÐ ßÖõ ÙÜÝ
åã➾ Ò➧➫➫➥➸➳Ð➧➨
➷➳➸➥➯➧➢ ➨➳➦➵➨➥➵➧➢
❲✔✓✛✕s✓ ★✔✣✔✓✔✖✚ ✓✛✢ ✓♦s✜✧
⑩❶❶❷❸❹❺ ❻❼❽ ❾❼❽❹ ❷❿❶❼❽➀
❾➁➂❷❼❿ ❼❿ ➂➃❷➄ ➄➁➅❹ ➆❼
âèáß Óí
✜✗✢✦✓✔✕✖✜ ✕✖ ✓✛✢ ✜✘✔✤
✸✹✺✻✼✾
▲✁✂✄☎ ✆ ÿ ✝ þ ✞✁✟
àÛÙÜÔÞ íÙÜ áÑ èÞÑÝ ×ÖÛ
Ô➤➯➵➥➧➨➤➥ ➦➳➸➦➵➭➵➭➥➸➭➦
➹➤➨➤➯➯➭➥➸
ùúùú û üýþÿý ✶ ÿ
▲✁✂✄☎ ✆ ÿ ✝ þ ✞✁✟
é ÑëÑßÖ âçÑÜÔð
➷➥➸➵ Ô➤➩➥➨ ê➥➢➥➨➭×
➨➥➢➳➦➭➦➦➭➢➥
í➤➸➸➳➺ ➦➵➥➨➵❰➭➦➵➸➤
î➾
ùúùú û üýþÿý ✶ ÿ
áÑÜÑ×ÓÔÞ ÔÖ ÔÐÖÞÑ ÝÓÞê
âßÙíÑÝð
Û➎➀❾➁➂➊❼❿➜ ➡➎➈❼ ➤Ý➔ ➤➵➔
➤➝➢➥
á❼➣❽❾ ß➌➟ ➝➝➝➭➵➵➤➥
âãä åæçèé èêëì
íçäì äìã
öÜÕ ßÖõê ÙÜÝ
èîêëëçïçãðëñ
òóôô õö÷ø ÷ùúûùüóý þûøÿ
♣ øö ♣ óøüõ ûùý ❤ ö÷ ó ❤ öôý
✐ üó ❡ ❡ öøó q ÷ ✐ þ ❦ ôõ ûùý
ÛÑâßÙíÑÝð
û ❛❛ öøýû ❞ ôõ ú ✐ ü ❤ ü ❤ ó þôû ❝
✐❛ ✐ ó ý s ❏ ÷ ü þ û ô ô ÷
P èáßÓÞÐÑÝ ❏ èÜÑ ã ✾ ô ãäåæ
üöýûõ üö ♣ ôûþó õö÷ø ûý
ØÑàÙß ▲ Öð äääý ✾✾✾ ä
ûùý ❣ óü øóûýõ üö
üûøü
þö÷ùü ✐ ù ❣ õö÷ø þû ❤s ❚❤ ó
✘✙❧❧ ✚✛ ✜ ✙✛ ✢ ✙ ✣ ✤ ✥ ✥② ❖❞ óø ✁ óø ✺✂✄❝✾☎✆❝✆✄☎✄s
✦✧★✩✪✫✤② ✧✢ ✛♦★ ✬❧✤✚✚✧✭✧✙✫ ✝✞✟ ❇✠✡✟☛ ❈☞✌✍ ❍✟☛✠✎✏
✚✙✬✩✧✛✢ ✩✛✫✤②✮
✑✒✓✲✑✔✕✲✕✖✗✕
çÖßÓÞÐÑÝ ÖÛ íÖÜëÑÛÔÑÝ
ÔÖ ÙÜÖÔÐÑÛ èÞÑ õÓßß áÑ