Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 28, 2019, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✷✡ ➋☛☞✝ ❖✌✍✝ ❱✝ ✫ ✌❆✥✝ ✎✁☛❨ ☞✝ ❆✏✂
✉✈✇①
✦✧★✩✪★✬✭✮ ✯✰✧✲ ✳❛✴✭ ✵✸
❅②❙✺❉❁✐ ✐❃✻✺❁❀✻✺✐ ❘✐✺ ✼
✿❀▲▲✺❉✺✽❁ ❁✺❉✻ ❁❃ ✿✺✐❪❉❀❂✺ ❁✹✺
♣❉✐❁ ✐❁✺❙ ❀✽ ❁✹✺ ③❚④s ❪❃✽◗
❪✺❙❁■ ♥✐✹ ✐✼❀✿ ♦ ➇✹❘❏ ✼ ❁❉✺✺❊➈
③✺✼❉❪✹ ✼✽✿ ❉✺✐❪❘✺ ❃▲♣❪❀✼❍✐
❁✺✼❪✹ ❁✹❀✐ ✺✼❪✹ ③✺❙❁✺✻❂✺❉
✿❘❉❀✽❏ ❁✹✺ ◆✼❄✺❉ ③❪✹❃❃❍
⑤❀✐❁❉❀❪❁r✐ ④❘❁✿❃❃❉ ③❪✹❃❃❍ ▲❃❉
✐❀②❁✹◗❏❉✼✿✺❉✐❊
♥✐✹ ✐✼❀✿ ❍❃❪✼❍ ❏❉❃❘❙✐ ❇✹❃
❇❃❘❍✿ ✼❍✐❃ ❍❀❄✺ ❁❃ ✐❪✹✺✿❘❍✺
❁✹✺ ❁❉✼❀✽❀✽❏ ❪✼✽ ❪✼❍❍ ❁✹✺ ③✹✺❉◗
❀▲▲r✐ ④▲♣❪✺ ✼❁ ❤⑥❣◗❤❜❥◗⑦⑥❣❤❊
❚✹✺ ❀✿✺✼ ❂✺✹❀✽✿ ❁✹✺ ③❚④s
❪❃✽❪✺❙❁ ❀✐ ✐❀✻❙❍✺■ ❁✹✺ ✐✹✺❉❀▲▲
✐✼❀✿ ♦ ✐✺✼❉❪✹✺❉✐ ✼❉✺ ✻❃❉✺
❍❀❄✺❍P ❁❃ ♣✽✿ P❃❘ ❀▲ P❃❘ ✐❁✼P
❀✽ ❃✽✺ ❙❍✼❪✺ ❉✼❁✹✺❉ ❁✹✼✽
✻❃❬✺❊
❚✹✼❁r✐ ✺✐❙✺❪❀✼❍❍P ✐❃ ❀✽ ✼
❋ ✁✂❆❨✱ ✄☎✆✝ ✞✟✱ ✞✠✶✾
✑✒✓✔✑✑✕✖ ✗ ✕✘✙
▼✺❍✼❁❀❬✺✐ ✹✼✿ ✼ ❙✹❃❁❃ ❁✹✼❁
✐✹❃❇✺✿ ❁✹✺ ❂❃Pr✐ ✐✹❃✺✐■ ✼✽✿
✼✽ ❀✽❁✺❉✽✺❁ ✐✺✼❉❪✹ ❁❘❉✽✺✿ ❘❙
✼✽ ❀✻✼❏✺ ❃▲ ❁✹✺ ❁❉✺✼✿ ❙✼❁◗
❁✺❉✽■ ♥✐✹ ✐✼❀✿❊
③✺✼❉❪✹✺❉✐ ▲❃❘✽✿ ❁✹✺ ❙❍✼❪✺
❇✹✺❉✺ ⑧✺❍✼✻✼✽ ✹✼✿ ❍✺▲❁ ❁✹✺
❁❉✼❀❍ ❁❃ ⑨✼✽ s✼❁❁✺✽ ❵✼❄✺■ ✼✽✿
❁✹✺P ▲❃❍❍❃❇✺✿ ❁✹✺ ❃❪❪✼✐❀❃✽✼❍
❁❉✼❪❄ ✿❃❇✽✹❀❍❍ ❁❃ ❇✹✺❉✺ ❁✹✺
❂❃P ✹✼✿ ✐❁✼P✺✿ ✿❘❉❀✽❏ ❁✹✺
✽❀❏✹❁❊
➇❚✹✺❉✺ ❇✼✐ ✼ ❪❃❍❍✺❪❁❀❬✺
✐❀❏✹ ❃▲ ❉✺❍❀✺▲ ❇✹✺✽ ❁✹✺P
▲❃❘✽✿ ✹❀✐ ❁❉✼❪❄✐ ✹✺✼✿❀✽❏
✿❃❇✽✹❀❍❍■➈ ♥✐✹ ✐✼❀✿■ ❂✺❪✼❘✐✺
❁✹✺ ✐✺✼❉❪✹✺❉✐ ❄✽✺❇ ❁✹✺P
➭➯➲➳ ➵➸➯➺➺➻➼➽➾➚➪ ➶➹➘ ➴➷➬➘➪ ➮➱➶✃❐➘➪➷❒❮➷❰❮Ï➹➘ ÐÑÒ➘➪Ó➘➪ ❇✺❉✺ ✼❁ ❍✺✼✐❁ ▲❃❍❍❃❇❀✽❏ ✹❀✐
ÔÕÖ ×ÕØØÙÖ ÚÕÛÙ ÜÝ ÜÖ ØÞÙ ßàÛÞáâÖ ãáäÖØÕÜÖÝ ÕåáäØ ØÞâÙÙ ❉❃❘❁✺❊
æÜàÙÝ ÙÕÝØ áç èÖØÞáÖé ÚÕÛÙê
❩♥✐✹ ✐✼❀✿ ✼ ❁✼❪❁❀❪ ✹❀❄✺❉✐
❪✼✽ ❘✐✺ ✼✐ ✼ ❙❉✺❪✼❘❁❀❃✽■ ❀✽
❪✼✐✺ ✐❘❪✹ ✼✐ ⑧✺❍✼✻✼✽r✐■ ❂✺◗ ❁✹✺ ❙✼❁❁✺❉✽ ❁✹✼❁ ✹❀✐ ✐✹❃✺✐
❪✼✐✺ ❁✹✺Pr❉✺ ✺❬✺❉ ❁✹✺ ✐❘❂⑩✺❪❁
❪✼❘✐✺ ✐✺✼❉❪✹✺❉✐ ♣❏❘❉✺✿ ❃❘❁ ✻✼✿✺ ❀✽ ✿❀❉❁❊
❃▲ ✼ ✐✺✼❉❪✹■ ❀✐ ❁❃ ✐❁✺❙ ❀✽ ✿❀❉❁
❉✺❂❘❀❍✿ ❁✹✺ ✿✼✻ ✼❁ ❁✹✺ ❍✼❄✺r✐
❃❘❁❍✺❁ ✼▲❁✺❉ ❀❁ ❇✼✐ ✿✼✻✼❏✺✿ ❂P
✦✧★✩✪★✬✭✮ ✯✰✧✲ ✳❛✴✭ ✵✸
✼ ❍✼✽✿✐❍❀✿✺❊
❚✹✺ ✻✼✽ ✽✼✻✺✿ ❀✽ ❁✹✺ ❂❃❃❄ ❩❚✹✺❉✺ ❀✐ ✼✽ ❃❘❁❍✺❁ ❬✼❍❬✺
❀✐ ❅✿❇✼❉✿ ❲❊ ●❃❍✺✐■ ✼✽✿ ✹✺
❁✹✼❁ ✼❍❍❃❇✐ ❀❉❉❀❏✼❁❃❉✐ ❁❃
❇✼✐ ❁✹✺ ❏❉✼✽✿▲✼❁✹✺❉ ❃▲ ▼❃❏✺❉ ❇❀❁✹✿❉✼❇ ❇✼❁✺❉ ▲❉❃✻ ❁✹✺ ❍✼❄✺
●❃❍✺✐ ❃▲ ◆✼❄✺❉ ●❀❁P❊
❇✹✺✽ ❀❁✐ ❍✺❬✺❍ ✿❉❃❙✐❊ ❭❀❍❍✼✻✼❪◗
▼❃❏✺❉ ●❃❍✺✐ ❁❃❍✿ ✻✺ ❁✹✼❁
❘✺ ✐✹❉❀✽❄✐ ❪❃✽✐❀✿✺❉✼❂❍P ❂P
✹❀✐ ❏❉✼✽✿▲✼❁✹✺❉ ❀✽✿✺✺✿ ✿❀✿
❍✼❁✺ ✐❘✻✻✺❉❊❚✹✺ ❇✼❁✺❉ ❫❃❇✐
❃❇✽ ❁✹✺ ❍✼❄✺ ♦ ❃❉ ✼❁ ❍✺✼✐❁ ❁✹✺ ✿❃❇✽ ❭❀❍❍✼✻✼❪❘✺ ●❉✺✺❄ ✼✽✿
❉❀❏✹❁✐ ❁❃ ❀❁✐ ❇✼❁✺❉ ▲❃❉ ❀❉❉❀❏✼◗
❁✹✺✽ ❀✽❁❃ ✼ ✿❀❁❪✹ ❁✹✼❁ ✐❁✼❉❁✐
❁❀❃✽■ ✼✐ ❁✹✺ ❍✼✽✿ ✐❘❉❉❃❘✽✿◗
✽✺✼❉ ❁✹✺ ❪❉✺✺❄r✐ ❪❃✽❫❘✺✽❪✺
❀✽❏ ❁✹✺ ❍✼❄✺ ❀✐ ❙✼❉❁ ❃▲ ❁✹✺
❇❀❁✹ ▼❃❪❄ ●❉✺✺❄❊❦
❲✼❍❍❃❇✼◗❲✹❀❁✻✼✽ ❯✼❁❀❃✽✼❍
❴r❬✺ ✹❀❄✺✿ ❁❃ ❭❀❍❍✼✻✼❪❘✺
❳❃❉✺✐❁❊ ▼❃❏✺❉ ●❃❍✺✐ ✐✼❀✿ ✹❀✐
❵✼❄✺ ❙❉❃❂✼❂❍P ❜❝ ❁❀✻✺✐■ ✻❃✐❁
❏❉✼✽✿▲✼❁✹✺❉ ✼❍✐❃ ✹✺❍❙✺✿ ❁❃
❉✺❪✺✽❁❍P ❃✽ ❞❘✽✺ ❜❜ ❇✹✺✽
❑✚✛✛✜✢✜❈✣✤
❷❸❹❺ ❻❹❼❽❾❹❼❽ ❿➀➁❽➂➃➄ ❾➅❸❽ ➀❾ ❾➆➂ ➃➁➉❽ ➊❹❸ ➌❽❾➆❹❽➍
➎➀➏➂➃ ➀❽❻ ❻❸➁➐➂ ➑➒➓ ❺➁➔➂➃ ❾❹ ❾➆➂ →❸➃❾ ➣❹❸❽➂❸➒ ↔❾➀➍ ➃❾❸➀➁➉➆❾➄
❾➆➂❽ ➔➂➊❾ ❹❽ ↕❹➣➀➆❹❽❾➀➃ ➙❹➀❻ ➊❹❸ ➀ ➊➂❼ ➆➅❽❻❸➂❻ ➍➀❸❻➃ ❾❹
➀ ➛➅❽➣❾➁❹❽ ❼➁❾➆ ↔❹➅❾➆ ➙❹➣➏ ➜❸➂➂➏ ➙❹➀❻➒➝➅❸❽ ❸➁➉➆❾ ➞❼➂➃❾➄
❻➁❸➂➣❾➔➍ ❾❹❼➀❸❻ ❾➆➂ ➟➔➏➆❹❸❽➃➠ ❹❽ ↔❹➅❾➆ ➙❹➣➏ ➜❸➂➂➏ ➙❹➀❻➒
❷❹➔➔❹❼ ❾➆➁➃ ➡➀➐➂❻➄ ❾❼❹➢➔➀❽➂ ❸❹➀❻➄ ❼➆➁➣➆ ❾➅❸❽➃ ❾❹ ❼➂➔➔➢
➉❸➀❻➂❻ ➉❸➀➐➂➔ ➀➊❾➂❸ ➀➤❹➅❾ ➥➒➦ ❺➁➔➂➃➒ ➜❹❽❾➁❽➅➂ ❼➂➃❾➄
➅➡➆➁➔➔➄ ➁❽❾❹ ❾➆➂ ❺❹➅❽❾➀➁❽➃➒➝➆➂ ➧➁➔➔➀❺➀➣➅➂ ❾❸➀➁➔➆➂➀❻ ➁➃ ❽❹❾
❺➀❸➏➂❻➄ ➤➅❾ ➁❾ ➁➃ ➀➤❹➅❾ ➨ ❺➁➔➂➃ ➊❸❹❺ ❼➆➂❸➂ ❾➆➂ ➉❸➀❻➂❻
➉❸➀➐➂➔ ➂❽❻➃➒ ❷❸❹❺ ❾➆➂❸➂ ❾➆➂ ❸❹➀❻ ➁➃ ❸❹➣➏➍ ➀❽❻ ❸❹➅➉➆➄ ➀❽❻
➤➂➃❾ ➃➅➁❾➂❻ ❾❹ ➊❹➅❸➢❼➆➂➂➔ ❻❸➁➐➂ ➐➂➆➁➣➔➂➃➒➝➆➂ ❾❸➀➁➔ ➃❾➀❸❾➃
➀➃ ➀❽ ❹➔❻ ❸❹➀❻➤➂❻ ❾➆➀❾ ➆➂➀❻➃ ➃❾➂➂➡➔➍ ❾❹ ❾➆➂ ❸➁➉➆❾➩ ❾➆➂
➔❹➣➀❾➁❹❽ ➁➃ ❼➆➂❸➂ ❾➆➂ ❺➀➁❽ ❸❹➀❻ ❺➀➏➂➃ ➀ ➃➆➀❸➡ ➔➂➊❾ ❾➅❸❽
➀❽❻ ➣❸❹➃➃➂➃ ➧➁➔➔➀❺➀➣➅➂ ➜❸➂➂➏➒➝➆➂ ❹➔❻ ❸❹➀❻➤➂❻ ➣❸❹➃➃➂➃
➀❽ ➁❸❸➁➉➀❾➁❹❽ ❻➁❾➣➆ ➀❽❻ ❾➆➂❽ ➣❹❽❾➁❽➅➂➃ ➊❹❸ ➀ ➊➂❼ ➆➅❽❻❸➂❻
➍➀❸❻➃ ❾❹ ➀ ➫➀❾ ➀❸➂➀➒➝➆➂ ❾❸➀➁➔ ➡❸❹➡➂❸ ➆➂➀❻➃ ➅➡➆➁➔➔ ❾❹ ❾➆➂
❸➁➉➆❾➒
❴ ❇✼✐ ✼❪❪❃✻❙✼✽❀✺✿ ❂P ✻P
❪❃❘✐❀✽■ ◆✺✽ ❭❍✺❪❄✺❉❊
❚✹✺ ❁❉✼❀❍ ❀✐ ❀✽ ✐❃✻✺ ❇✼P✐
❁✹✺ ✼❉❪✹✺❁P❙✼❍ ❅❍❄✹❃❉✽ ❡❃❘✽◗
❁✼❀✽✐ ❉❃❘❁✺❊ ❴❁ ❀✐ ❪✹✼❉✼❪❁✺❉◗
❀✐❁❀❪ ❃▲ ❁❉✼❀❍✐ ❀✽ ❁✹✺ ❉✼✽❏✺ ❀✽
✼❁❁✼❪❄❀✽❏ ❁✹✺ ❁✺❉❉✼❀✽ ❉✼❁✹✺❉
✿❀❉✺❪❁❍P■ ✻✼❀✽❍P ✺✐❪✹✺❇❀✽❏
❁✹✺ ❏❉✼✿✺◗✺✼✐❀✽❏ ✐❇❀❁❪✹❂✼❪❄✐
❁✹✼❁ ✼❉✺ ❘❂❀t❘❀❁❃❘✐ ❃✽ ❁✹✺
✹❃❉✐✺◗▲❉❀✺✽✿❍P ❙✼❁✹✐ ✼❪❉❃✐✐
❁✹✺ ❲✼❍❍❃❇✼✐❊
❢❃❘r❍❍ ✼✐❪✺✽✿ ✼❂❃❘❁ ❣■❤❝❝
▲✺✺❁ ❀✽ ✼ ❁❉❀❫✺ ❃❬✺❉ ❥ ✻❀❍✺✐■
❇✹❀❪✹ ✻✼❄✺✐ ▲❃❉ t❘❀❁✺ ✼ ❪✹✼❍◗
❍✺✽❏❀✽❏ ❍✺❬✺❍ ❃▲ ✐❁✺✺❙✽✺✐✐❊
❚✹✺ ❁❉✼❀❍ ▲❃❉ ❁✹✺ ✻❃✐❁ ❙✼❉❁
✐❁✼P✐ ❃✽ ❁✹✺ ✐❃❘❁✹ ✐❀✿✺ ❃▲
❭❀❍❍✼✻✼❪❘✺ ●❉✺✺❄■ ❪❉❃✐✐❀✽❏
❁✹✺ ✐❁❉✺✼✻ ❁❇❀❪✺ ❬❀✼ ❇❃❃✿✺✽
❂❉❀✿❏✺✐❊❚✹✺ ❉❃❘❁✺ ❙❉✺✐✺✽❁✐ ✼
❍✺✐✐❃✽ ❀✽ ❁✹✺ ✐❃✻✺❁❀✻✺✐ ✿❉✼◗
✻✼❁❀❪ ✿❀▲▲✺❉✺✽❪✺✐ ❀✽ ❬✺❏✺❁✼◗
❁❀❃✽ ❀✽ ❁✹✺ ❅❍❄✹❃❉✽✐ ❂✺❁❇✺✺✽
✽❃❉❁✹◗▲✼❪❀✽❏ ✼✽✿ ✐❃❘❁✹◗▲✼❪❀✽❏
✐❍❃❙✺✐❊
❚✹✺ ❁❉✼❀❍ ❏✺✽✺❉✼❍❍P ❀✐ ❃✽
✽❃❉❁✹ ✼✐❙✺❪❁✐■ ✼✽✿ ❁✹✺ ❉✺❍✼◗
❁❀❬✺❍P ❪❃❃❍■ ✐✹✼✿P ❍❃❪✼❁❀❃✽ ❀✐
❉✺❫✺❪❁✺✿ ❀✽ ❁✹✺ ❁❉✺✺✐ ♦ ❍❃❁✐
❃▲ ❁✼✻✼❉✼❪❄✐■ ❇✹❀❪✹ ❙❉✺▲✺❉
✐❘❪✹ ❙❍✼❪✺✐ ♦ ✼✽✿ ✼ ❉✼❁✹✺❉
❁✼✽❏❍P ❘✽✿✺❉❏❉❃❇❁✹ ▲✺✼❁❘❉❀✽❏
✼ ❬✼❉❀✺❁P ❃▲ ❇❀❍✿❫❃❇✺❉✐ ✼✽✿
✐✹❉❘❂✐■ ✼✻❃✽❏ ❁✹✺✻ ✹❘❪❄❍✺◗
❂✺❉❉❀✺✐ ❇✹❀❪✹ ❃❘❏✹❁ ❁❃ ❉❀❙✺✽
❂P ❍✼❁✺ ❞❘❍P❊
❢✺❁ ❀✽ ✼❉✺✼✐ ❇✹✺✽ ❁✹✺
❪✼✽❃❙P ❃❙✺✽✐ P❃❘ ❪✼✽ ❍❃❃❄
✽❃❉❁✹ ✼✽✿ ✐✺✺ ✽✺✼❉❂P ✐❍❃❙✺✐
♣③③⑨❷ ❸①⑥⑥ q③❹①⑩ ❺ ④⑧❻❶⑧♣q ①
❻❶③q⑧ ❼③④ ❽④①❽❾ ❿⑥⑥r⑨➀➁ ♣⑧①⑥
❽③①qr⑨➀ ①⑨❹ ♣q④r➂r⑨➀❷
➃➅➆➇➈ ➉➅➅➊➋➆➆➆
◗❘❙❚❯ ❳❨❩❬❘❭❩❨ ❙❨❳❪❬❫❨❴
❵❜❝❝❨❳❬❫❘❩ ❞ ❢❨❙❬❣❨❤❚❬❘❩
❢❨❘❣ ❜❦❳ ❚❨❙❚❬❝❜❤❬❘❩❙ ❞ ❫❩❬❨❤❚
❩❬❙❚ ❘❚ ❧❘❪❨❝❨❤❚❙❧❨❫❬❘❩❚❬❨❙♠❫❜❝
✹✘✙✚ ✛✜✢✣✤ ✦✧★ ✩✪✫✬✜✭ ✮✯
❈✰✱✲✳✴✵✲✰✳➄s ✶✷✵✸✱s✸ ✺✻✼✽✸✳✾ ✿❈❀❁❂❃❄❅
❖✳✸❆✰✱ ❈❈❇ ✶✷✵✸✱s✸ ✺✻✼✽✸✳✾ ❉❊●❃■■
❏✻✽❑✷✵❲✰✳▲s ✺✻✼✽✸✳✾ ❉▼■❅❃ ◆◆❁❄
✐❁❘✿✿✺✿ ❇❀❁✹ ✐✼❏✺❂❉❘✐✹■ ✼
✿✺✐✺❉❁ ✿✺✽❀❧✺✽ ❁✹✼❁ ✽❃✽✺❁✹✺◗
❍✺✐✐ ❏❉❃❇✐ ❀✽ ❙❉❃▲❘✐❀❃✽ ❀✽
❙✼❉❁✐ ❃▲ ❁✹✺ ❅❍❄✹❃❉✽✐ ❘❙ ❁❃
✼✽✿ ✐❃✻✺❁❀✻✺✐ ✼❂❃❬✺ ♠■❝❝❝
▲✺✺❁ ✺❍✺❬✼❁❀❃✽❊
♥❍❁✹❃❘❏✹ ❁✹✺ ❁❉✼❀❍ ❀✐ ✐✹❃❉❁
✺✽❃❘❏✹ ▲❃❉ ✼ ✿✼P ✹❀❄✺ ❁✹✺❉✺
❀✐ ✼ ❍✼❉❏✺ ✼❉✺✼ ✐❘❀❁✼❂❍✺ ▲❃❉
❪✼✻❙❀✽❏ ✽✺✼❉ ❇✹✺❉✺ ❁✹✺ ❁❉✼❀❍
❉✺✼❪✹✺✐ ❁✹✺ ❍✼❄✺ ✼❁ ❀❁✐ ✽❃❉❁✹◗
✺✼✐❁ ❪❃❉✽✺❉❊
❚✹✺ ✼❉✺✼ ❀✐■ ❀▲ ❴ ✻✼P ❀✽✿❘❍❏✺
❀✽ ✼ ❂❀❁ ❃▲ ❘✽✿✺❉✐❁✼❁✺✻✺✽❁■
✼✻✺✽✼❂❍✺ ❁❃ ❁✹✺ ❙❉❃✿❘❪❁❀❃✽ ❃▲
✻❃✐t❘❀❁❃✺✐❊
♥✐ ▲❃❉ ❁✹✺ ✽✼✻✺■ ❴ ✹✼❬✺
❙❃✐✺✿ ❁✹✺ t❘✺✐❁❀❃✽ ❃▲ ❀❁✐ ❃❉❀❏❀✽
❁❃ ❃▲♣❪❀✼❍✐ ▲❉❃✻ ❂❃❁✹ ❁✹✺ q✻✼◗
❁❀❍❍✼ ✼✽✿ ❯✺❧ s✺❉❪✺ ❁❉❀❂✺✐❊♥✐
❃▲ ❙❉✺✐✐ ❁❀✻✺ ❴ ✹✼✿✽r❁ ❉✺❪✺❀❬✺✿
✼ ❉✺✐❙❃✽✐✺■ ❂❘❁ ❴ ❇❀❍❍ ❉✺❍✼❁✺
❇✹✼❁■ ❀▲ ✼✽P❁✹❀✽❏■ ❴ ♣✽✿ ❃❘❁ ❀✽
✼ ❍✼❁✺❉ ❪❃❍❘✻✽❊
❴▲ ✽❃❁✹❀✽❏ ✺❍✐✺■ ❴ ❇❃❘❍✿ ❂✺
❙❍✺✼✐✺✿ ❁❃ ❄✽❃❇ ✹❃❇ ❪❍❃✐✺ ❁❃
❙❉❃❙✺❉ ✻P ❙❉❃✽❘✽❪❀✼❁❀❃✽ ✹✼✐
❂✺✺✽ ✼❍❍ ❁✹✺✐✺ P✺✼❉✐❊
ëìíî ïðïñò íî óïôõïöò õ÷ô ø÷òì
ùïòî úñû üïòîýñ÷ þôïÿ÷ô ♦ î ✁
❥✂ îò t ÷÷û ÷ ✄ û õúîìí÷ñïû õ ✂ ñ
ëôúíñ ôíûïî ✐ ✥ ïú ☎ úô ♦ ïò ✐ ìíîò÷ôíö
☎✂ îï ✂☎✐ ûôïû t ï ✐ ÷ ✂ òì÷ ✂ îï ôúöïî ✐
ÿúòïô ☎ ï ✄ ÷ñ ïúòíñ t ö÷ñòïîò ✐ ☎✂ îíö ✐
öúôñíðú ✄ îò ②✄ ï t ú ☎ ïî úñû ☎ ÷ôï ❡❡❡❡
❍ ÷îòïû
ø ② òìï ✆✂☎ óòïô ✝ ïôöìúñòî ❡
❋ ÷ô ☎ ÷ôï íñõ÷ô ☎ úòí÷ñ ðíîíò ✂ î úò
✆✂☎ óòïô ✞ ôï t ÷ñ ❡ ö÷ ☎
P❛✟✠ ✡☛☞ ✌✍ ✎❛✏✑☞ ✒☛✉✓✔✍ ❱✑✔✑☞❛✓✕ ✖✑☞✈✟✗✑✕
ëìíîïðñò ó ôõòíô öòõôíìï ÷òøìöíù
öðïøìôìðïñ ôúíô öðïôõìûüôò ôð
ýðüõ þòìîúô îíìïÿ ñð ýðü öíï
P õòñöõìûò ôúò õìîúô ❡ ððø íïø
ïüôõìôìðïíù t ùíï ìï öð÷ûìïíôìðï
þìôú íïôì ✇ ðûòñìôý ÷òøìöíôìðïñÿ
ì ❡ í tt õð t õìíôòÿ ôð òïñüõò ýðü
❨ úíô ➄ ñ þúý ❚ ð t òïòø í
❩ òô ❨ õì÷ ❩ ë ❬ òïôòõ
ìï ❭ í ❪ õíïøò ❳
❸ s✉② ③④⑤⑤
✐✼❀✿❊
❚✹✺ ✐✹✺❉❀▲▲ ✐✼❀✿ ⑧✺❍✼✻✼✽■
✼▲❁✺❉ ❍❃✐❀✽❏ ❁✹✺ ❁❉✼❀❍ ⑩❘✐❁
❂✺❍❃❇ ❁✹✺ ❍✼❄✺■ ❇✹✺❉✺ ✐✽❃❇◗
✿❉❀▲❁✐ ✐❁❀❍❍ ❂❍❃❪❄ ❁✹✺ ❙✼❁✹■
❂✺❏✼✽ ❁❃ ▲❃❍❍❃❇ ⑨✼✽ s✼❁❁✺✽
●❉✺✺❄ ✿❃❇✽ ✼ ✐❁✺✺❙ ✐❍❃❙✺ ❁❃
❁✹✺ ✽❃❉❁✹■ ❁❃❇✼❉✿ ⑤❘❁❪✹ ❳❍✼❁
●❉✺✺❄❊
❲✹✺✽ ✐✺✼❉❪✹✺❉✐ ▲❃❘✽✿
✹❀✻ ✼❁ ✼❂❃❘❁ ❥❶❤❝ ✼❊✻❊ ❁✹✺P
✿✺❪❀✿✺✿ ❁❃ ✐❁✼P ❁✹✺❉✺ ❘✽❁❀❍
✿✼P❂❉✺✼❄❊ ❚✹✺P ✐❁✼❉❁✺✿ ✼ ♣❉✺
✼✽✿ ❏✼❬✺ ⑧✺❍✼✻✼✽ ❪❍❃❁✹❀✽❏
❁✹✺P ✹✼✿ ❪✼❉❉❀✺✿❊
♥▲❁✺❉ ✿✼❇✽ ❁✹✺ ❏❉❃❘❙ ❍✺✿
⑧✺❍✼✻✼✽ ✿❃❇✽✹❀❍❍ ❁❃ ❁✹✺
⑤❘❁❪✹ ❳❍✼❁ ❚❉✼❀❍■ ♣❏❘❉❀✽❏
❁✹✼❁ ❇❃❘❍✿ ❂✺ ❍✺✐✐ ❁✼②❀✽❏
❁✹✼✽ ❉✺❁❉✼❪❀✽❏ ❁✹✺❀❉ ❉❃❘❁✺
❘❙ ❁✹✺ ✐❁✺✺❙ ✼✽✿ ✿❀▲♣❪❘❍❁
❁✺❉❉✼❀✽■ ❇✹❀❪✹ ❀✐ ❪❉❀✐✐❪❉❃✐✐✺✿
❇❀❁✹ ❍❃❏✐■ ♥✐✹ ✐✼❀✿❊
♥♣qr✇①q③④♣ ⑤r⑥⑥ ⑦⑧ r⑨ ⑩③❶④ ①④⑧①
❚❡ ýðü þíïô ôð ùðñò ❯❱ ôð ❯❱❱❲
t ðüïøñ õí t ìøùýÿ úòíùôú ❡ üùùýÿ
íïø ñí ❡ òùýÿ ýðü öíï ❳
❚❡ ýðü ñôõüîîùò ôð ùðñò þòìîúô
❫❴❵ ❛❜❜❝ ❞❣ ❤❥❦ ❧❤♠❜ ♥❜❜ q♥
ôðøíýÿ ôð ùòíõï ÷ðõò ❳
❇❀❁✹ ❃✽✺ ❃▲ ❁✹✺❀❉ ✐✹❃✺✐ ❃❉
❂❃❃❁✐■ ❁✹✺✽ ✐❁✺❙ ❃✽ ✼ ❙❀✺❪✺ ❃▲
✼❍❘✻❀✽❘✻ ▲❃❀❍ ❁❃ ❪❉✺✼❁✺ ✼✽
❀✻✼❏✺ ❃▲ ❁✹✺ ✐❃❍✺ ❙✼❁❁✺❉✽❊❦
③✺✼❉❪✹ ✼✽✿ ❉✺✐❪❘✺ ❃▲♣❪❀✼❍✐
✼❍✐❃ ❉✺❪❃✻✻✺✽✿ ✹❀❄✺❉✐ ❪✼❉❉P
✼ ❙✼❪❄ ❇❀❁✹ ✐✺❬✺❉✼❍ ❀❁✺✻✐■
❀✽❪❍❘✿❀✽❏ ▲❃❃✿ ✼✽✿ ❇✼❁✺❉■
✺②❁❉✼ ❪❍❃❁✹❀✽❏ ✼✽✿ ✼ ❇✹❀✐❁❍✺
▲❃❉ ✐❀❏✽✼❍❍❀✽❏❊
♥✐✹ ✐✼❀✿ ⑧✺❍✼✻✼✽ ❁❃❍✿
✐✺✼❉❪✹✺❉✐■ ❇✹❃ ❘✐✺✿ ❇✹❀✐❁❍✺✐
❁❃ ❁❉P ❁❃ ✼❍✺❉❁ ❁✹✺ ❂❃P■ ❁✹✼❁ ✹✺
✹✺✼❉✿ ❃✽✺ ❇✹❀✐❁❍✺■ ❁✹✺ ✐❃❘✽✿
❃▲ ❇✹❀❪✹ ❪✼✽ ❪✼❉❉P ▲✼❉❁✹✺❉
❁✹✼✽ ✼ ❬❃❀❪✺❊
◆❘❁ ⑧✺❍✼✻✼✽ ✿❀✿✽r❁ ✹✼❬✺ ✼
❇✹❀✐❁❍✺ ❁❃ ❉✺✐❙❃✽✿ ❇❀❁✹■ ♥✐✹
✐✼❀✿❊
⑧❀❄✺❉✐ ✐✹❃❘❍✿ ✼❍✐❃ ❍✺❁
✐❃✻✺❃✽✺ ❄✽❃❇ ❇✹✺❉✺ ❁✹✺Pr❉✺
❙❍✼✽✽❀✽❏ ❁❃ ❁❉✼❬✺❍■ ✼✽✿ ❇✹✺✽
❁✹✺P ✺②❙✺❪❁ ❁❃ ❉✺❁❘❉✽■ ♥✐✹
P õð ✈ ìøò ò ①t òõô t òõñðïíù ñü tt ðõô
❉r✳ ♦✁✁
❇✂✄☎✆✂
ôúõðüîúðüô ýðüõ þòìîúô
ùðññ t úíñòÿ ñð ýðü
❉r✳ ♦✁✁
◆❖◗❘
→➣↔↕➙➛➜↕ ➝➞➛➟ ➠➟↕↕
➡➢➤➢➥➦➧➨➩➫➢➭ ➯➢➭➲➳➦➵➩➫➢➭ ➵➢➸➩➺
➻➼➽➽➾ ➚➪➶➹➘ ➴➷➬➮➱➶➪✃
✥✦❢✧★✦
✩✪✫✬ ✬
❐❒❮❰Ï Ð ÑÒÓÓÔ ÕÖ
×ØÙÚÛÜÝÞßà áâØãÝÛä
åÝßãÚÙ æÛçç èÚéçßàßêä
⑥⑦⑧⑨⑩❶❷⑥❹ ❺❻ ❼⑩❻❽❾⑦
❿➀➁ ➂➃✸➅✐✾➆✹✷✾ ✭➇❃
➈➃ ➉➊➃✾✿❃ ➋➌ ❿➁➍➎➏
➐❃✹➑➊✐✮➐➒✵➓✷✮➔➈➃➉➊➃✾✿❃➋➌
■ ✭✮ ❑✰✱✲✴✵
■ ✶✷✸✹ ✺✻✼ ♣✷✽✾✿✸
✐✾ ❀❁ ❂❃❃❄✸❅
✥✦❢✧★✦
✩✪✫✬ ✬
■ ✭✮ ❙✲✰❆✴❈❊✱✰✵
■ ✶✷✸✹ ❀❋●❍ ♣✷✽✾✿✸
✐✾ ✺❋ ❂❃❃❄✸❅
✥✦❢✧★✦
✩✪✫✬
✪✫✬
■ ✭✮ ❏▲✴❊✵
■ ✶✷✸✹ ✺❋✼ ♣✷✽✾✿✸✵
✐✾ ▼✻ ❂❃❃❄✸❅
✯✝✞✟✠✡ ✟☛☞ ✌☞☛✡✍✠✟✞✎✏☞✑✒ ✓✠✑✎✔✎✑✕✟✞ ☛☞✡✕✞✖✡ ✔✟☛✗✒ ✘☞✎✙✚✖ ✞✍✡✡ ✍✛✛✕☛☞✑ ✍✠ ✖✚☞ ✜☞✖✢☛✎✣✜✤ ✌☛✍✙☛✟✣✒