Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 26, 2019, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➬➮ ➱ ✃➼❐➵❒ ❮❰Ï➽ Ð➵❒➼Ò➸
➳➵➸➺➵➻➸➼➽➾ ➚➪➺➵ ➶➹➾ ➶➘➴➷
❮ØÙÛÐÑÿæÜâÖàèÔáÐÙÑ
ÑÐÚÜÐåæÕçÙÕèÙÑâàÕ❰èáÜæÔáÐ
åÑè÷ÖòÙÑ÷ÐÚòÙóÐÏÐÐÕÚÐÕ
ÜÐÕÖÐåÏâÜäàÚÐÔÙÑÙÜÐóæÚæÜæÕ÷
øèå÷ÐÚÜàÔÑàÏÙÜæàÕÜÐÑ❰ÚæÕ
ØÙÛÐÑÿàèÕÜâÿæÑÖèæÜÿàèÑÜí
❮ÕåÑÐäðÐÑÕÚÝ Ýàß
ØÙÛÐÑÿæÜâÝÙÕåÿòÐÑæÚ❮áâÐÕÐ
äÐÕÚÝééÝàßØÙÛÐÑÿæÜâÝÏàÜò
äÐÑÐÔáÙÖÐåàÕÜòÑÐÐâÐÙÑÚï
ÚèÔÐÑóæÚÐåÔÑàÏÙÜæàÕÙßÜÐÑ
ÔáÐÙåæÕ÷÷èæáÜâÜàÚÐÔÙÑÙÜÐ
ÖòÙÑ÷ÐÚíØÙÛÐÑÿàèÕÜâÿæÑÖèæÜ
ÿàèÑÜçèå÷ÐöÑÐ÷ØÙ ÜÐÑäÙÚ
ÑÐÖèÚÐåßÑà❰ÏàÜòÖÙÚÐÚí
æÚÜÑæÖÜ❮ÜÜàÑÕÐâ ÙÜÜ
ÓòæÑÜÖáæßßÚÜÙÜÐåæÕÙÔÑÐÚÚÑÐ
áÐÙÚÐÜòÙÜÜòÐÖàÕóæÖÜæàÕÚäÐÑÐ
ÏÙÚÐåàÕÐóæåÐÕÖÐàÏÜÙæÕÐå
ÙßÜÐÑÙÚÐÙÑÖòäÙÑÑÙÕÜäÙÚ
ÚÐÑóÐåÙÜë êÞðàèÑÜòÓÜíÝ
❮ÔÙÑÜ❰ÐÕÜéÝàÕçÙÕí êí
Ð❰ÏÐÑÚàßÜòÐ ÑÐ÷àÕ
✥
✥
❆ ✁✂ ❖✄☎✆✝ ❆✞✁☎✟❆✂
❄✍❅✖✌❨✱ ❏■❀☞ ✤❁
P ◗❱❳❩ ❬❭❪❱❫ ❴❵ ❥❩❱q④⑤⑥❵⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻❼❽❺❷❾❿➀ ➁➂➃➄ ❽➅❻➅ ❹❿
➆➂➃➄ ❽➅❻➅➀ ➇➈❿➉➉➈❿❷➊➉➀ ➋➄➋➄➌➍➎➍➈❾➌➏❼➅➐ ❾❿ ➑➒❷➈❸❼➅
➓✏❀✖✌❨✱ ❏■➔❨ ✦
P →⑥❱➣❩❪ ↔❱⑨❩ ↕⑨⑧q❩❫q❱⑧➣ ➙❱❪q⑨❱❫q ➛⑧⑥⑨➜⑩ ➝❽➅❻➅ ❷❹ ❹➒❼
➞❷❺❾❼➉ ➟❺➎➈❷➈➠➅
➡☞✖❀☞✎✖✌❨✱ ❏■➔❨ ➢
P ➛⑥➤❩⑨ ➥⑧❭➣q❵ ➛⑧⑥⑨➜ ⑧➦ ➥⑧➧➧❱❪❪❱⑧➣❩⑨❪⑩ ➨ ❷➅❻➅➀
➇❿➍➈❹➒❿➍➉❼➀ ➩➨➨➆➫➒❺➈➊➭❹➅
P →⑥❱➣❩❪ ➯q⑥➧➲❩➜❩ ➳⑧➜❩⑧⑩ ➭➵❷➑➸➉❹❷➈❹➉ ❷❹ ➨ ❷➅❻➅➐ ➈❿➊❼❿
➺❺➵➵ ➈➍❾➻➈❿❻ ➼❽➅❻➅ ❹❿➨❽➅❻➅
➽✚■✍✎✖✌❨✱ ❏■➔❨ ✸
P ↔⑧❭⑨q④ ⑧➦ ➾❭⑦❵ ❩❳❩➣q❪ ⑥q →⑥❱➣❩❪⑩ ➇❿➺➎❿➠ ➚➈❼❷➸➻❷➉❹➀
➝ ❷➅❻➅ ❹❿ ➩➄ ❷➅❻➅➐ ➏❼❾➊❿➈➉ ❺❾❹➒❼❽❷➈➸➀➨ ❷➅❻➅ ❹❿ ➆❽➅❻➅➐
❽❷➈❷➊❼➀ ➩➄ ❷➅❻➅➐ ➈❿➊❼❿➀ ➩➂➃➄ ❽➅❻➅ ❹❿➁➂➃➄ ❽➅❻➅➐ ➻➈❼❼➑❿❾➑❼➈❹➐
Þ➈❼➺❿➈➸➉➀ ➊➍➉➸ ❹❿ ➩➄ ❽➅❻➅
P ↔⑧❭⑨q④ ⑧➦ ➾❭⑦❵ ❩❳❩➣q❪ ⑥q →❭➣q❱➣➪q⑧➣⑩ ➶❷➈❷➊❼ ❷❹ ❾❿❿❾➐
➎❷➈➎❼➑➍❼❷❹ ❹➒❼ ➑❿❿➸➉➒❷➑➸➐ ➺❼❹ ❷❾➊ ➺❺➵➊ ➺❷❹❼➈ ❽❷➈➸➐
➏❼❾➊❼➈➉➐ Þ➈❼➺❿➈➸➉ ❷❹ ➹❷➈❼➺❼➵➵ ➚❼❾➊➅
P ↔⑧❭⑨q④ ⑧➦ ➾❭⑦❵ ⑥q →⑥⑦➦➘⑥❵⑩ ➼➂➃➄ ❽➅❻➅ ➑❿❾➑❼➉➉❺❿❾➉ ❿❽❼❾➐
➫➒❼➴❷➉❹❼➵❷❾➊ ➷❺❾❸➉ ❹❿❽❼➈➻❿➈❻➀ ➼➂➃➄ ❽➅❻➅ ❹❿ ➨ ❽➅❻➅➐ ❽❺❼
❷➍➑❹❺❿❾➻➍❾➊➈❷❺➉❼➈➀ ➝➂➃➄ ❽➅❻➅➐ Þ➈❼➺❿➈➸➉ ➎❼❸❺❾ ❷❹ ➊➍➉➸➅
✄✂
❖
✁
✦
▼
✥
✧
✄
▼
❖
ÓÜÙÜÐôàáæÖÐ Ñè÷üÕßàÑÖÐ
❰ÐÕÜÓÐÖÜæàÕòÐáÔÐåäæÜòÜòÐ
ÚÐÙÑÖòàßäòÙÜÙÜÜòÐÜæ❰ÐäÙÚ
Üòàè÷òÜÜàÏÐÙ❰ÐÜòáÙÏí
òÐáÙÏÑÐÔàÑÜÚåæåÕàÜ
ÔÑàóÐÜòÐâäÐÑÐ❰ÙÕèßÙÖ
ÜèÑæÕ÷❰ÐÜòÙ❰ÔòÐÜÙ❰æÕÐÝ
ÓòæÑÜÖáæßßÚÙæåÜàåÙâí
òÐÖàèÔáÐäÐÑÐæÕÚÜÐÙå
÷ÑàäæÕ÷ÔÚâÖòÐåÐáæÖ❰èÚò
Ñàà❰ÚÝäòæÖòÙÑÐÙÓÖòÐåèáÐë
ÖàÕÜÑàááÐåÚèÏÚÜÙÕÖÐÝòÐÚÙæåí
òÐÙÔÙÑÜ❰ÐÕÜòàèÚÐÙáÚà
äÙÚÐóÙÖèÙÜÐååèÑæÕ÷ÜòÐ
æÕóÐÚÜæ÷ÙÜæàÕí
ôàáæÖÐßàèÕåÔÙÑÙÔòÐÑÕÙáæÙ
ßàÑ÷ÑàäæÕ÷ÜòÐ❰èÚòÑàà❰ÚæÕ
ÜòÐÙÔÙÑÜ❰ÐÕÜí❮ÕÙÑÐÙäÙÚ
ÜÙÑÔÐåàßßÙÕåòÙåÚæ ÖàÕÜÙæÕ
ÐÑÚäæÜòÚàæá÷ÑàäæÕ÷ÙÏàèÜ
êê÷ÑÙ❰Úàß❰èÚòÑàà❰ÚÝ
ÓòæÑÜÖáæßßÚÙæåí
òÐ æÚÜÑæÖÜ❮ÜÜàÑÕÐâïÚ ß
✦
Ò❚
✥
Ó
❚
✥
❚
✁
❚
✦
❖ ✥
❚
✥
✂✁❘❖☎
➬➮➱✃❐❒❮❰ÏÐ ÔÖ×Ø ÙÚ
ÛÜÝßßÝßàÝàáÝâàÝââ
ãäåæ çèéêëìæí îïðñ òóôôóìõ
➬➮➱✃ ➬ö÷÷öøùÏÐ ÔÖ×Ø Ùú
ßâÝààÝâûÝâüÝÜÛ ýþÿ ❛ Ûü
ãäåæ çèéêëìæí î ❦ òóôôóìõ
❲ öù ✁ ø ✂ ÷ö ✁ ➮Ð ÔÖ×Ø ÙÚ
✶ Ñ ñ ❦ Ñ ïñ Ñ ❦ ñ
✁☎❊❖✂
P ✇
❏✉
✉
✏
✉
✑
❋✉
Õ P
❍
❱
✒❈
❙
✲
✓
✇✇✇
✲
✉
✐☞☞✐✟❆ ✡
✕
✠✌ ✔❤♦❆✟s♦ ✎
❈
❏✉
❍
✇
❙
❏✉
❈
●
P
✏
❈
✇
✒
❉ ✇
P
❍
✉
Õ ❲
✕
P
❈ ✉
✗
✖
✉
❍
✕
❋✉
❲
✒❈
✕
❈
✕ ✲
✉
●
❉ ✇
✏
✓❘
✑
✕✉
✇✇✇
✇
✘
✠✙✟❛✠
♦❛❛✐s✎ ✕✉
Õ
❚
❋
❍
❈
✇
✏
✇
✇
❈ ✉
✕
❍❙
❊
✗
✉
❲ ✉
❲
✉
❉
P
✗
❙ ❈
❉
✓❘
●
❈
✕
✲
❏
✑
Õ
✇✇✇
✟❤
❙
✙✐s✎ ❈
✉
✚
❏✉
✗
✚
❈ ✉
✗
❙
✘
✟✛ ❛
✐✍✜
♦☞✐✢
❛❛ s✍s ✢✐✍✟✍✐♦ s
P✓❙✑✲P❘■❙✓
❱■✓▲✏✑■✓
✇
✮
✭❲
❙✚P❊❘❱■❙■✓
✇
❈ ✉
P✓❙❙❊❙❙■✓
✗❊✑❍✏✗P❍❊✑✏✗■
❊ ❈
❈
✕
✉
✓❋
▲
❈
❙
✉
❈ ✉
❖
✗
✮ ❈
❈
✑✉
✑
❙
P❘✓✕✏✑■✓
❦
❱■✓▲✏✑■✓
✭P ✲
P
✮ ✗ ✲
✗
✑
❈
❙
✑✉
❦
✑❍❊❋✑ ✓❋ ❙❊❘❱■❈❊❙ ✗
❉
❊
✕
✑✉
▲
❈
❙✉
❦
✟✛ ❛
♦
✍✜
❤ ❛✐❢❢✌s
❢✣✢
❈❘■✗■
✏▲✑❘❊❙P✏❙❙ ■
✑❍❊❋✑ ■■■ ❏
✑
❑
❙
✗
❈ ✉
❏
✗■
✕
✇
✓❘ ■
✏▲❈✓❍✓▲
P✓❙❙❊❙❙■✓
✓❋
✉
❙
✽✄
✗
✲
è óõ æ ä
ôìéê ì ä æ
ìõæè ä ìè éêä ìä æä
ôóõ ì ñ ó è
èõ óé äèô ì äõ ì ï
ó æ æð ä ó è ó èó
æ ä æ ää ä äéóæä èõ äôäè ä
è æä æ ä èêä èô èõ èêä
óæ ä äëè æòäõæ ä ëìõ ä
æì è ä æ èæ èëëè äõæô æè æä óõ
æ ä äõ óõäéìòëè æòäõæì ì
ä æä ôóõ ï ì ìõéìð ä
ä ë äè æì ìòä
ä ì ä
óæ è äåæóõ ó ä
èó ð
ä ä ä äõì óõç óä ð äë æ
èô ì ä ëìõ ä æì æ ä éäõäèõ
éóæä æ äæ ääòäõð
ã
ã
èêä ✻ ì õæ ❥ è ✻✻ èõæ í è ✻✻ äææ
ôó ì ❂ äôô ✞ ññ ✞ ì ■ ✵✵✄ ôò æð ✞ ãìð
ññ ✄✞ ïíñ ❦ ëðòð ä ❁❀ è ❥✞ èæ èóõä ❁
çèóôä ❀ ð
ø Ø ×Ï Ø P Ø
ã ã
ã
ã ã
ã í ì ❀❥
ì ❁ äë ❉ óôô ë ❁✞ ñ ❦✞ ì ■ èêä ✻ óæ ❥✞
ñíñ èðòð ✻ ó ❀ è ❥✞ èæ õ ✻ ó ❀✼ ä
èõäèõ ❀ èòë ✺ äôô æ ✻ ääæ çèóôä ❀
èõ ❀ ôèæä ✻ ✻ äôäè ❁ ä ❀ ð
ã ã
ã
ã ã
ã í òäô
✻ èõê äôæ ✻ ó ✞ ✆ ñ ✞ ì ■ è ✻ èõ ❀ ä ✞
✶ íï ❦ ëðòð ✻ ó ❀ è ❥✞ ìõ ó ✼❉ è ❥ ✵☎
çèóôä ❀ èõ ❀ ôèæä ✻ ✻ äôäè ❁ ä ❀ ð
ã ã
í æ è ✻ æ èòä ❁
óô ❁ æäè ❀✞ ñ ❦✞ ì ■ ì ✻ æôèõ ❀ èõ ❀
äõõäæ ❉ è ✻ ô ì ❥ ôä ❁✞ ✝✶✞ ì ■
óô è êóä ✞ ✻ ä ✼ ìõ ✞ í ✵ ëðòð
✻ ó ❀ è ❥ ✺ ìæ ❉ ä ✻ ä çèóôä ❀ èõ ❀ ôèæä ✻
✻ äôäè ❁ ä ❀ ëìôóéä ❁ èó ❀ ì ❥ ôä ❁ è ❁
❁ æìëëä ❀ è ■ æä ✻ èõ ì ■ éä ✻ ì ✺❁ ä ✻❂ ä ❀
æ ✻ è ■ é óõ ■✻ èéæóìõ ❁ ð ìõæèéæ
óæ ❉ æ ❉ ä ❀✻ ó ❂ ä ✻ èõ ❀ ëè ❁❁ äõ ✼ ä ✻
✻ ä ❁ ôæä ❀ óõ èë ✻ ì ✺ è ✺ ôäéè ❁ ä
❁ äè ✻ é ❉✞ æ ❉ äë ✻ ä ❁❁ ôì ✼ ❁ æèæä ❀ ð ✻
óõ ✼ æ ❉ ä ❁ äè ✻ é ❉✞ æ ❉ äì ■ éä ✻ ❁ äó ä ❀
òäæ ❉ èòë ❉ äæèòóõä ✞ ❉ ä ✻ ìóõ ✞ ❀✻ ✼
ëè ✻ èë ❉ ä ✻ õèôóè ✞ ó ❀ äõæó éèæóìõ
éè ✻❀❁ õìæ ✺ äôìõ ✼ óõ ✼ æì óô ❁ æäè ❀
ì ✻ ì ❥ ôä ❁ èõ ❀ è ôóéäõ ❁ äëôèæä
■✻ ìò è ✻ äëì ✻ æä ❀ ô ❥ ❁ æìôäõ ❂ ä ❉ óéôäð
❀ ❥✞ ❉ ✆✄✄✄✄ ✺
■ ✕ ❁
✻
✼ ❘ ❀ ❦✑✉ ✻ ❋ ✻❁ ✻ ✲
✼✞ ✵✞ ■ ✄✆❦✶ ❍ ✼❉ ✇ ❥ ✵☎ ❦
❀ ✗ ❉ ● ❥ ✞ ✶✞ ■ ✆✝
❋ ✻❁ ❙ ❦ ❙ ❉ ✻ ■■ ✑ ✻ ❂ ❁ ✏ ❁❉ ❁ ❀
❉ ❉✻ ✇ ✻
❀ ❀✻
❁ ❀
■ ✻ ❉ ✕ ✻ ❘✉ ✻
❀ ✕ ✻
❈ ❥ ✖ ✻ ❀
✻
❁✻ ❁
❀ ❀
✖ ✻
❉
✻ ❥❁ ✻ ❀
❉
✼
✻
■ ❋ ✻ ✲
❁ ✻ ✼ Õ ❁ ✶✵ ❋ ✻❀ ✕ ✻
✑ ❉
✖ ✻ ❁ ✻
❀ ❁
✺✻ ✉ ❁❉ ✺ ■ ✻
✇ ❁
✼ ✉ ❁❉ ❀✞ ✏ ❁❉ ❁ ❀
✑ ❉ ✻ ✇ ✻
✉ ✻ ❁ ✏ ❀
✉ ❥
❁ ✻ ❁
❀ ❀
❉ ❁
❀
❀ ❉ ❉✻
❋
P❘✓✕✏✑■✓
✭✕
❊
❱■✓▲✏✑■✓
❈ ✉
❲
✮ ●
▲
➠➡➢➤➥
qrst✉ts✈①②
✉③④⑤✈⑥② ⑦⑤t⑧
⑨⑩ ❶❷❸❹❺ ❻❼ ❽❸ ❾❹❸❼❿❷➀
➁➂➃➄➅➆ ➇➈➉➊➋➂➌➇➍➎
➏➐➌➑➃➌➒➍➈➄➐
➒➃➂➃➌➄➓➄➎➐➆
➌➐➋➂➃➌➍➂➇➃➈➔
❙
❊
✑✉
❛ ✤♦
❉❘■❱■
❊
✍✟✍
●✚
❈❊ ✓❋ ■
❏
✉
✕
❙✉
❋
❱
❈
❙
●✚
❈❊ ✓❋ ■
❦
❉❊❘✑❍❊ ■
✑✓❳■❈✏
●
❍
❉❘✚● P✓❙❙❊❙❙■✓
✇
✏
✓✑❍❊❘ ❈❍✏❘●❊❙ ❙ ✉
P
❑
✗ ✇ ✉
❦
❉
❏
❦
❱
❊
❋
❋▲✚✲
✑❙ ✏
▲
✗
❋▲✚✲
✑❙ ❈
❋
❈
❊
❦
♦☞✐✢
❉❊❘✑❍❊ ■
✑✓❳■❈✏
✕
▲
❍
❋
✁☎✄✠
✥
❖
❉❘■❱■
❖✆✆✁✂✝
P ö❮❰ ÚÐ ÔÖ×Ø Ùú
➙ ëðòðí ✄ Ñ ☎ Ñ ï Ñ ❦
➙ ✆ ëðòðí Ñ ❦ Ñ ☎ Ñ ✶
➙ ❦ ëðòðí ✝ Ñ Ñ ñ Ñ ✶
➙ ✄ ëðòðí ✵ Ñ Ñ Ñ
÷❒❮❰ ❈ ÷öù➮ÏÐ ÔÖ×Ø Ùú
à ✸ á ✸ Ûß ✸ Ûâ ✸ ß ✹✸ ßß ✸ ßü ✸ àß
ãäåæ çèéêëìæí î ☎ ✞✄✄✄
✁✂ ✄
✥
❈ ✉
✇
✥
✫
❖
❦
❊❙❈✏P❊ ■■■ ✭✕
❈
✁
❚
✗
✗
❖
✥
í ëðòð ìõ ❀ è ❥ óõ æ ❉ ä ✶✄✄
ôìéê ì ■ èóõ æ ✻ ääæ çèóôä ❀ ð
èêä ✻ ì õæ ❥
ó ✻ é óæ ì ✻ æ è ✻✻ èõæ í ❉ è ❀
óé ❉ èäô ìå ✞ ✝✵✞ æ ✻ èõ ❁ óäõæ ✞
ñí ✄ ïëðòð ä ❁❀ è ❥✞ óõ æ ❉ äñ ❦✄✄
✺ ôìéê ì ■ ❉ ó ✻❀ æ ✻ ääæ éóæä ❀ èõ ❀
✻ äôäè ❁ ä ❀ ð
ã
ã è
✻ ìôäèõ ❀ ✻ ì ✺ èæóìõ ❀ äæèóõä ✻ í ä
ôó ❁❁ è è ✻ óèõ è ✻ ä ❥✞ ✝ ñ ✞ ì ■ ñ ❦✵❦
❉ ó ✻❀ æð ✞ ñí ✄ ïëðòð ä ❁❀ è ❥✞ èæ
❉ ä ✻ ❉ ìòä çèóôä ❀ ð
í óé ❉ èäô
✻ óé ä ✻ ìä ❁ æ ✞ ✆✄✞ ì ■ èêä ✻ óæ ❥✞
✆ íï ✶ ëðòð ä ❁❀ è ❥✞ èæ
õ ✻ ó ❀✼ ä
èõä çèóôä ❀ ð
❐ Ø ❮ Ö× Ï Ø
ø Ø
ã
èõ ❀
í èòä ❁ ❉ ìòè ❁
ó ❁❁ óõ ✼ ä ✻✞ ✆✆✞ ì ■ ñ ✝ ñ ✄ ✵ æ ❉ æð ✞
❦ í ✝ ñëðòð ìõ ❀ è ❥✞ èæ æ ❉ ä èêä ✻
ì õæ ❥ èóô ❉ ä ✻ ä ❉ ä ó ❁ ✺ äóõ ✼
❉ äô ❀ ìõ ìæ ❉ ä ✻ é ❉ è ✻✼ ä ❁ ð
ã ã
ã
í ã ❥ êè ❀ äòè ❁✞ ✵✞ ì ■
ñ ☎ ï ✄ ❦ æ ❉ æð ✞ ✄ í ✝✵ ëðòð ìõ
❦ ✝❦
✺
✥
✥
✥
✗ ✉
✦
✦
▼
q
✇
❖
✥
▼
ì ■ ❉ ó ❁ ✻ õ óôô æèêäëôèéä ✻ ó ❀ è ❥✞
õäñ ✵✞ èæñ ëðòð èæ ì õæ
ìëä äòäæä ✻❥✞ óæ ❉ òóôóæè ✻❥
❉ ìõì ✻❁ ð éäôä ✺✻ èæóìõ ì ■ ❉ ó ❁ ôó ■ ä
óôô ■ ìôôì èæ æ ❉ ä èêä ✻ è ✼ ôä ❁
ô ✺✞ ñ ✶✝ ï æð äòì ✻ óèô
éìõæ ✻ ó ✺ æóìõ ❁ òè ❥ ✺ äòè ❀ äæì
æ ❉ ä ì õ ❀ ä ❀ è ✻✻ óì ✻ ✻ ìçäéæ
æ ❉✻ ì ✼❉ ✻ ó ❁ êóôô äòì ✻ óèô ❉ è
ëäô ✞ ñ ✆ ð èõ ❥ ìõ ô ❂❀ ð ✞ ì ❉ õ
è ❥✞ ✶❦✵✆ ïð ì ôó ✼❉ æ èéèõ ❀ ôä
óõ äõä ❁ òäòì ✻❥✞ ì ✻ æì ì ■■ ä ✻
éìõ ❀ ìôäõéä ❁ æì ❉ ó ❁ ■ èòóô ❥✞ ✼ ì æì
ð ❀✻ ó ❁ êóôôòäòì ✻ óèôé ❉ èëäôð
éìò
÷Ø ÷Ø äôä ✺✻ èæóìõ ì ■
ôó ■ ä ✞ èæ ✻❀ è ❥✞ õäñ ✶✞ èæ ëðòð
èæ æ ❉ ä õóìõ õóæä ❀ äæ ❉ ì ❀ ó ❁ æ
❉ ✻ é ❉✞ ☎☎ ãð èóõ æð
✏➔❅✴☞ ➔✏●
❐ Ø ❮ P Ø
✃ Ø Ð
×
ã
ã
ã èôôì è ì õæ ❥
è ✻✻ èõæ èõ ❀
ã
ã í ✻❥❁ æèô ð
❉ è ✻✺ ìõõäè ✞ ✝ ñ ✞ ì ■ èêä ✻ óæ ❥✞
✽✥
❚
❚
❏✉
✧✥
✄
❚
✥
q
❚
❖
✥
Þ
❖
❯
q
Þ
❚
ÕæàÕÿàèÕÜâÿæÑÖèæÜ
ÿàèÑÜçèå÷Ð òà❰ÙÚôàäåÐÑÚ
ÚÐÕÜÐÕÖÐå äÐÕÚàÕçèÕÐ
ÜàÜòÐÔÑàÏÙÜæàÕÜÐÑ❰ÝäæÜòÙ
ë Üàë ❰àÕÜòÚèÚÔÐÕåÐå
ÔÑæÚàÕÜÐÑ❰ÝäòæÖòäàèáåÏÐ
ÙÔÔáæÐåÚòàèáåÚòÐóæàáÙÜÐ
ÔÑàÏÙÜæàÕÜÐÑ❰Úí äÐÕ
ÚÐÑóÐåëéÞåÙâÚæÕøÙæáÏÐßàÑÐ
òÐÑÑÐáÐÙÚÐí
ÓòÐÔáÐÙåÐå÷èæáÜâÜà
èÕáÙäßèá❰ÙÕèßÙÖÜèÑæÕ÷
àßÔÚâÖòÐåÐáæÖ❰èÚòÑàà❰Ú
äæÜòæÕëÝêêêßÐÐÜàßÙÚÖòààáí
ÓòæÑÜÖáæßßÔÑÙæÚÐåÜòÐäàÑÛ
àßÓ÷ÜíýÙâÕÐÿòÙÚÜÙæÕÙÕå
åÐÜÐÖÜæóÐÓòÙÕÕàÕþÐ÷ÙÕàß
ÜòÐØÙÛÐÑÿæÜâôàáæÖÐ ÐÔÙÑÜ
❰ÐÕÜÙÕåîÜí ÙÕæÐáÿàÕÕÐÑ
àßÜòÐ ÑÐ÷àÕÓÜÙÜÐôàáæÖÐßàÑ
ÜòÐæÑÐßßàÑÜÚæÕóÐÚÜæ÷ÙÜæÕ÷ÜòÐ
ÖÙÚÐÙÕåÐ ÐÖèÜæÕ÷ÜòÐÚÐÙÑÖò
äÙÑÑÙÕÜí
ÐÑÙá èæáÜÚòàÔòàÔÚí❮❰ÏÐÑ❰ÙåÐ❰ÙÕâ
ÏÐÙèÜæßèáÜòæÕ÷ÚÝäòæÖòäæááÏÐßàÑÐóÐÑ
ÜÑÐÙÚèÑÐåí
❮ÏàóÐÙááÝ❮❰ÏÐÑáàóÐåÏÐæÕ÷ÙäæßÐ
ÙÕåÙ❰àÜòÐÑí ❮❰ÏÐÑäÙÚÙáäÙâÚäæáá
æÕ÷ÙÕåÙÏáÐÜàåàÙÕâÜòæÕ÷ÚòÐÔèÜ
òÐÑ❰æÕåÜàíÓòÐÙáäÙâÚòÙåÙÚ❰æáÐ
ÜàÚòÙÑÐíÓòÐäæááÏÐ❰æÚÚÐå❰àÑÐÜòÙÕ
äàÑåÚÖÙÕÚÙâí
❮❰ÏÐÑæÚÚèÑóæóÐåÏâòÐÑòèÚÏÙÕåÝ
æ❰ òÐÑÖòæáåÑÐÕÝÓÙóÙÕÕÙòÙÕåÓÔÐÕ
ÖÐÑ òÐÑÔÙÑÐÕÜÚÝþÙâÙÕåÿÙÜòâÓÔÐÕÖÐÑ
àßãÙáßäÙâ òÐÑÚæÚÜÐÑÝÿÙÕåæÝÙÕåòÐÑ
òèÚÏÙÕåÝçàòÕôÑæÕÖÐÝòÐÑÕÐÔòÐäÝ
ÿòÑæÚÜàÔòÐÑôÑæÕÖÐÝÙÕåòÐÑ÷ÑÐÙÜ ÕÐÔò
ÐäÝ ÑÐóàÑôÑæÕÖÐÝÙááàßØÙÛÐÑÿæÜâí
ÓòÐäÙÚÔÑÐÖÐåÐåæÕåÐÙÜòÏâÏàÜò
ÚÐÜÚàß÷ÑÙÕåÔÙÑÐÕÜÚÝçÙÖÛÙÕåØèÕÕâ
üÕ÷áæÚòÝÙÕåþÙâÙÕåõÐÑÐáÐÓÔÐÕÖÐÑ
ÙÕåòÐÑÕÐÔòÐäÝçàòÕÙÜòàÕôÑæÕÖÐí
ðàÑÜòàÚÐäòàäàèáåáæÛÐÜà❰ÙÛÐÙ
åàÕÙÜæàÕæÕ❰Ð❰àÑâàß❮❰ÏÐÑÝÜòÐßÙ❰
æáâÚè÷÷ÐÚÜÚÿÑÐÙÜæÕ÷ Ð❰àÑæÐÚÜòÑàè÷ò
Ù❰æïÚ ôæÕÐõÙááÐâðèÕÐÑÙáãà❰Ð
ÿÑÐ❰ÙÜæàÕÓÐÑóæÖÐÚÝôí íØà Þ ÝãÙáß
äÙâÝ þìû Þí ÕáæÕÐÖàÕåàáÐÕÖÐÚ❰Ùâ
ÏÐ❰ÙåÐÙÜäääíÜÙ❰æÚÔæÕÐóÙááÐâßèÕÐÑ
Ùáòà❰ÐíÖà❰
✥
❖
✥
✉
✥
▼
❚
✉
✥
❚
✥
☞ ✎
▼
❚
❯
✍
✥
❖
q
❆✟ ✠✟ ✡☛ ☞☞✟✌
✥
✥
❖
▼
✽
❯
❚
❇☎✆✝❡✞✞
▼
ÖÐÙÑ÷èÐåßàÑÔÑæÚàÕÜÐÑ❰ÚßàÑ
ÏàÜòåÐßÐÕåÙÕÜÚÏÐÖÙèÚÐàßÜòÐ
ÔàÜÐÕÜæÙáßàÑåæÚÜÑæÏèÜæÕ÷ÜòÐ
❰èÚòÑàà❰ÚÝäòæÖòÖÙÕÏÐèÚÐå
Üà❰ÙÛÐàÜòÐÑÔÚâÖòÐåÐáæÖ
ÜâÔÐÚàßåÑè÷ÚÝÓòæÑÜÖáæßßÚÙæåí
❰ÙÜæááÙÿæÑÖèæÜÿàèÑÜ
çèå÷ÐÿòÑæÚØÑÙèÐÑòÐÙÑå
ÙÑ÷è❰ÐÕÜÚæÕðÐÑÕÚïÖÙÚÐÙÕå
ÖòàÚÐÜàÚÐÕÜÐÕÖÐòæ❰ÜàÔÑà
ÏÙÜæàÕÝäæÜòÙéë Üàéé ❰àÕÜò
ÔÑæÚàÕÜÐÑ❰ÚèÚÔÐÕåÐåí
ðÐÑÕÚÚÐÑóÐåëëéåÙâÚæÕøÙæá
ÔÑæàÑÜàòæÚÑÐáÐÙÚÐí
ãÐÔáÐÙåÐå÷èæáÜâàÕ Ùâ
ééÜàèÕáÙäßèáÔàÚÚÐÚÚæàÕàß
❰ÐÜòÙ❰ÔòÐÜÙ❰æÕÐÝÙÿáÙÚÚÿ
ßÐáàÕâ èÕáÙäßèá❰ÙÕèßÙÖÜèÑ
æÕ÷àßÔÚâÖòÐåÐáæÖ❰èÚòÑàà❰Ú
äæÜòæÕÙëÝêêêßÐÐÜàßÙÚÖòààáÝ
ÙÿáÙÚÚ❮ßÐáàÕâ ÙÕåÐÕåÙÕ
÷ÐÑæÕ÷ÜòÐäÐáßÙÑÐàßÙ❰æÕàÑÝ
ÙÿáÙÚÚ❮❰æÚåÐ❰ÐÙÕàÑí
Þ
ÐåèÖÙÜæàÕÙÜ ÑÐÙÚèÑÐõÙááÐâÿà❰
❰èÕæÜâÿàááÐ÷ÐÙÕå÷ÑÙåèÙÜÐåäæÜòÙ
åÐ÷ÑÐÐÙÚÙáÐ÷ÙáÚÐÖÑÐÜÙÑâíðàÑÚÐóÐÑÙá
âÐÙÑÚÝÚòÐäàÑÛÐåÙÜÜòÐ❮Ñ÷èÚ ÏÚÐÑóÐÑ
ÕÐäÚÔÙÔÐÑæÕ ÕÜÙÑæàí
❮❰ÏÐÑ❰ÐÜ æ❰ØÙÚÛÐÜÜæÕôÙâÐÜÜÐÝ
ñåÙòàÝæÕ ÙâàßéêêêíÓòÐ❰ÙÑÑæÐå
æ❰ÙÜãÙáßäÙâÙÜòÐÑÔÙÑÐÕÜïÚ òà❰Ð
àÕÓÐÔÜíéìÝéêêëÝÙÕåÜòÐâòÙåÜäà
ÖòæáåÑÐÕí òÐâ❰ÙåÐÜòÐæÑ ÑÚÜòà❰Ð
ÙÜ ÕÜÙÑæàÝáÙÜÐÑ❰àóæÕ÷ÜàôÙâÐÜÜÐíñÕ
éêêû❮❰ÏÐÑäÐÕÜÜàäàÑÛäæÜò ÑèÖÛ
ÚÜàÔíÖà❰æÕüÕÜÐÑÔÑæÚÐåàæÕ÷ÙÖÖàèÕÜ
ÙÕÙáâÜæÖÚÙÕåÏæááæÕ÷í
❮ÚÙßÙ❰æáâÜòÐâáæÛÐåÐóÐÑâÜòæÕ÷àèÜ
åààÑÚäòæÖòæÕÖáèåÐå ÚòæÕ÷ÙÕåÜÙÛæÕ÷
ÜÑæÔÚÜà ÖÿÙááÝñåÙòàÝÜàÐÕøàâÜòÐáÙÛÐí
òÐßÙ❰æáâòÙåøèÚÜÑÐÜèÑÕÐåòà❰ÐæÕ
ÜòÐÚÐáÙÚÜÖàèÔáÐàßäÐÐÛÚÝÙßÜÐÑÜÙÛæÕ÷
ÙÜÑæÔÜàÜòÐ ÑÐ÷àÕÿàÙÚÜí òÐâäÙáÛÐå
àÕÜòÐÏÐÙÖòÝÚÙóÐåÚà❰ÐÚÙÕåÝòÙåßèÕ
ÙÕå❰ÙåÐ❰Ð❰àÑæÐÚí ❮❰ÏÐÑäÙÚóÐÑâ
æÕÜÐÑÐÚÜÐåæÕ❰ÙÑæÕÐÏæàáà÷âÙÕåÐÕøàâÐå
ÙááÜòÐÑÐäÙÚÜàÚÐÐí
❮❰ÏÐÑáàóÐå èæáÜæÕ÷ÙÕåÖÑàÖòÐÜæÕ÷Ý
ÖàèÕÜÐåÖÑàÚÚÚÜæÜÖòÙÕåòÙåÜÙÛÐÕèÔ
ÙÕæÕÜÐÑÐÚÜæÕÔÙæÕÜæÕ÷íÓòÐÜààÛáàÜÚàß
èæáÜæÕ÷ÖáÙÚÚÐÚÙÕåÔÙÑÜæÖæÔÙÜÐåæÕÚÐó
♠❜❡r
✖☞✌➽✚✎
✃ × Ø Ï ØØ Ø ❦ ï ✞
ì ■ ãì ✻ æ ❉ ì ❀ ä ✻✞ ❀ óä ❀ õäñ ✆✞
ñ ✄ ✶✞ ❁ ✻✻ ì õ ❀ ä ❀ ✺❥ ❉ ä ✻ ■ èòóô ❥ ð
✻✻ èõ ✼ äòäõæ ❁ è ✻ ä õ ❀ ä ✻ æ ❉ ä
❀ ó ✻ äéæóìõ ì ■ èòó ❁ óõä èôôä ❥
õä ✻ èô ìòä ✻ äòèæóìõ ä ✻
❂ óéä ❁ ð õôóõäéìõ ❀ ìôäõéä ❁ òè ❥
✺ äòè ❀ ä èæ
ðæèòó ❁ ëóõä ❂ èô
ôä ❥■ õä ✻ èô ❉ ìòäðéìò
❲
❐Ö
×
❦❦✞ ì ■ èêä ✻ óæ ❥✞ ❀ óä ❀ õäñ ✆✞
ñ ✄ ✶✞ èæ ❉ ó ❁ ❉ ìòäð ó ❁ òäòì ✻ óèô
❁ ä ✻❂ óéä óôô æèêäëôèéä èæ ✻❀ è ❥✞
ô ❥ ñ ❦ èæ ✝ ëðòð èæ ✻ è ❥ ❁ ä ❁ æ
ìð óìõää ✻ ❉ èëäô ✞ ï ✄✄ ä ä ❥
❂ äð ✞ óæ ❉ è ❁ æì ✻ ✻ è ❀ ❉ óôôóë ❁ ì ■
æ ❉ ä è ✻❂ ä ❁ æ ❉ ✻ é ❉ ì ■ éóèæóõ ✼ ð
äòì ✻ óèôéìõæ ✻ ó ✺ æóìõ ❁ éèõ ✺ ä
òè ❀ äæì æ ❉ ä óôôè ✻❥ è ❉ õ ä
õä ❂ ìôäõéä õ ❀ æ ❉✻ ì ✼❉ ✻ è ❥ ❁
ä ❁ æ ìð ✞ ï ✄✄ ä ä ❥ ❂ äð ✞
èêä ✻ óæ ❥✞ ✶❦✵ ✆ ð ì ôó ✼❉ æ è
éèõ ❀ ôä óõ òäòì ✻❥ ì ■ ❀✞ ✼ ì æì
ð ✼✻ è ❥❁ ä ❁ æéìðéìò
❄■❀☞✍✌➔✎ ☞❀✖❅❀●
✻ óèô
➱Ø×Ø ➮
ù
✥
✂
➦➧➨➩➫➭➯➲➳➩➵➵
➸➺➻➼➽➻➾➚ ➺➪➶➹➾➪➘➹➚➴➷➬➮➱✃❐❒➷➬
❮❰ÏÐÑÒÓÔÐÕÖÐÑ×ØÙÚÛÐÜÜÝÞÞÝßàÑ❰ÐÑáâ
àßãÙáßäÙâÝåæÐåàÕçèÕÐéêÝéêëìÝÙÜÓÜí
✄✂☎❊☎❘ ❆✡ ✆❚✁ ❆❘✁✠
îèÛÐïÚ ãàÚÔæÜÙáæÕðÑèæÜáÙÕåÝñåÙòàí
❮❰Ð❰àÑæÙáÚÐÑóæÖÐÙÕå
ÖÐáÐÏÑÙÜæàÕàß❮❰ÏÐÑïÚ áæßÐ
✺☛❨☞✌✍✎✌●✏
äæááÜÙÛÐÔáÙÖÐÓÙÜèÑåÙâÝ
❢✑♦✒✓✔✕✖✕✒♦✗✑✘✓✙✚✕✑✘✛✜
çèÕÐéìÙÜëëÙí❰íÙÜ
❏✢✣✕✤✥✱✦✾✧✾
ÜòÐôæÕÐõÙááÐâöÑÙÕ÷Ð
★❤❡ ❇❛❦❡r ❍✩t❡❧ ✇✐❧❧ ❜❡ ❝❧✩s❡❞ ♣❡r♠❛♥❡♥t❧②✪ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣
æÕãÙáßäÙâíðÑæÐÕåÚÙÑÐ
t❤❡ ❣r✩✉♥❞ ✫✩✩r✪ ✩♥ ✬❝t✳ ✶✪ ❛❝❝✩r❞✐♥❣ t✩ ❛ st❛t❡♠❡♥t ✐s✲
s✉❡❞ ❜②✭✳❈ ▲✐❣❤t❤❛❧❧✳★❤❡ ✩♥❧② ✇❛② t❤❡ ❇❛❦❡r ❍✩t❡❧ ✇✩✉❧❞ æÕóæÜÐåÜàøàæÕÜòÐßÙ❰æáâ
➮
❜❡ ❦❡♣t ✩♣❡♥ ✐s ✐✮ t❤❡ ❇❛❦❡r ❈✐t② ❈✩✉♥❝✐❧ s❤✩✉❧❞ r❡✈❡rs❡ ✐ts ßàÑÙÔàÜáèÖÛÑÐÖÐÔÜæàÕ
❞❡❝✐s✐✩♥ ❛♥❞ ♣❡r♠✐t t❤❡ ❤✩t❡❧ t✩ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ❛♥ ❛♣❛rt♠❡♥t æ❰❰ÐåæÙÜÐáâßàááàäæÕ÷ÜòÐ
❝✩♠♣❧❡① t✩ ❤✩✉s❡ t❤❡ ❡❧❞❡r❧② ✩r ✐✮ t❤❡✭♣❛rt♠❡♥t ✬✇♥❡rs ÚÐÑóæÖÐÝäòæÖòäæááÙáÚàÏÐÙÜÜòÐ÷ÑÙÕ÷Ðí
❮❰ÏÐÑùÙâäÙÚÏàÑÕàÕúàóíééÝ
✭ss✩❝✐❛t✐✩♥ ✇✩✉❧❞ ❜✉② ✐t✳
ëìûÞÝÙÜüóÐÑÐÜÜÝýÙÚòæÕ÷ÜàÕÝÜàþÙâ
ÙÕåÿÙÜòâÓÔÐÕÖÐÑíÓòÐÙÜÜÐÕåÐå ÙÑÐ
✤✺❨☞✌✍✎✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✯✘✰✕✑✴✵✓✷✚✕✑✘✛✜
ñÚáÙÕåüáÐ❰ÐÕÜÙÑâÙÜ ÙÑÐñÚáÙÕåÝÿÙáæ
ßàÑÕæÙÝÙÕåõÙááÐøàçèÕæàÕãæ÷òÓÖòààáÝ
❏✢✣✕✤✥✱✦✾✾✸
✭ ❜✐❣❤✩r♥ s❤❡❡♣ ✇❛s ✮✩✉♥❞ ❞❡❛❞ ❋r✐❞❛② ❛✮t❡r♥✩✩♥ ♥❡❛r ÙáÚàæÕÿÙáæßàÑÕæÙí❮❰ÏÐÑïÚ ßÙÜòÐÑÝþÙâÝ
äÙÚæÕÜòÐ íÓíúÙóâÙÕåÜòÐâ❰àóÐå
✬①❜✩✇ ❉❛♠✪ t❤❡ ✈✐❝t✐♠ ✩✮ ❛ ❝❛r ❛❝❝✐❞❡♥t ❛♥❞ t❤❡ s❡❝✩♥❞
èæÜÐàßÜÐÕäòæÖòÙáÚàæÕÖáèåÐåÝØÐáßÙæÑÝ
❦♥✩✇♥ ♠❛♥✲❝❛✉s❡❞ ❞❡❛t❤ ✐♥ t❤❡ s❤❡❡♣ ❜❛♥❞ ✐♥ ❧❡ss t❤❛♥
t✇✩ ♠✩♥t❤s✳
ýÙÚòæÕ÷ÜàÕÝüáÿÙøàÕÝÿÙáæßàÑÕæÙÝÙÕå
ôàÑÜáÙÕåí òÐßÙ❰æáâÐóÐÕÜèÙááâ❰àóÐå
ÜàãÙáßäÙâÙßÜÐÑþÙâïÚ ÑÐÜæÑÐ❰ÐÕÜæÕ
✦☛❨☞✌✍✎✌●✏
ëì ìí❮❰ÏÐÑ÷ÑÙåèÙÜÐåßÑà❰ôæÕÐ üÙ÷áÐ
❢✑♦✒✓✔✕✯✘✰✕✑✴✵✓✷✚✕✑✘✛✜
ãæ÷òÓÖòààáæÕëììéíÓòÐÖàÕÜæÕèÐåòÐÑ
❏✢✣✕✤✧✱✤☛☛✾
❇r✉❝❡ ❑❧✉♥❞❡r✪ ❛ ✶✹✻✼ ❇❛❦❡r ❍✐❣❤ ❙❝❤✩✩❧ ❣r❛❞✉❛t❡✪
♣❛st✩r ❛♥❞ ❛ ♠❡♠✩r✐❛❧✐③❡❞ ♣❛rt✐❝✐♣❛♥t ✐♥ t❤❡ ❝✐✈✐❧ r✐❣❤ts
♠✩✈❡♠❡♥t✪ ✇✐❧❧ ❜❡ ❤✩♥✩r❡❞ ❞✉r✐♥❣ ❛ ♥✩✩♥ ❝❡r❡♠✩♥② ✽✉❧②
✿ ❛t t❤❡ ❇❛❦❡r ❈✩✉♥t② ❈✩✉rt❤✩✉s❡✳
✏❀☞❨☞✌✍✌●✏
❢✑♦✒✓✔✕✯✘✰✕✑✴✵✓✷✚✕✑✘✛✜
❏✢✣✕✤✥✱✤☛✦❁
★✐♠❜❡r ❤❛r✈❡st ✩♥ t❤❡ t❤r❡❡ ♥❛t✐✩♥❛❧ ✮✩r❡sts ✐♥ ◆✩rt❤✲
❡❛st❡r♥ ✬r❡❣✩♥ ✇✩✉❧❞ ♥❡❡❞ t✩ ❞✩✉❜❧❡ t✩ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤❡
❋✩r❡st ❙❡r✈✐❝❡Õs ❣✩❛❧s ✮✩r r❡st✩r✐♥❣ ✮✩r❡sts ✈✉❧♥❡r❛❜❧❡ t✩
✐♥s❡❝ts✪ ❞✐s❡❛s❡ ❛♥❞ ❂r❡✪ ✩♥❡ ✩✮ t❤❡ ✮✩r❡stÕs s✉♣❡r✈✐s✩rs
s❛✐❞★✉❡s❞❛②✳
★✩♠ ▼✩♥t✩②❛✪ s✉♣❡r✈✐s✩r ✩✮ t❤❡❲❛❧❧✩✇❛✲❲❤✐t♠❛♥
◆❛t✐✩♥❛❧ ❋✩r❡st✪ s❛✐❞ ♥❡✇ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♣❧❛♥s ✮✩r t❤❡
❲❛❧❧✩✇❛✲❲❤✐t♠❛♥✪ ❯♠❛t✐❧❧❛ ❛♥❞ ▼❛❧❤❡✉r ♥❛t✐✩♥❛❧ ✮✩r❡sts
♣r✩♣✩s❡ s✉❝❤ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ ❧✩❣❣✐♥❣✳
★❤❡ ❋✩r❡st ❙❡r✈✐❝❡ ✇✐❧❧ r❡❧❡❛s❡ t❤❡ ♥❡✇ ♣❧❛♥s ✮✩r t❤❡ tr✐✩
✩✮ ❇❧✉❡ ▼✩✉♥t❛✐♥s ♥❛t✐✩♥❛❧ ✮✩r❡sts ❋r✐❞❛②✪ t❤❡ ❝✉❧♠✐♥❛t✐✩♥
✩✮ ❛❧♠✩st ❛ ❞❡❝❛❞❡ ✩✮ ✇✩r❦✳
▼✩♥t✩②❛ ❡♠♣❤❛s✐③❡❞ t❤❛t t❤❡ ✮✩r❡st ♣❧❛♥s Ñ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧
r❡♣❧❛❝❡ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❞✩❝✉♠❡♥ts ❛♣♣r✩✈❡❞ ✐♥ ✶✹✹❃ Ñ ❞✩ ♥✩t
❣✉❛r❛♥t❡❡ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❛♠✩✉♥t ✩✮ ❧✩❣❣✐♥❣✳
❍❡ ❞❡s❝r✐❜❡s ✮✩r❡st ♣❧❛♥s ❛sÒ✮r❛♠❡✇✩r❦sÓ ✮✩r ❤✩✇ t❤❡
✮✩r❡sts✪ ✇❤✐❝❤ ❝✩♠♣r✐s❡ ❛❜✩✉t ✻✳✻ ♠✐❧❧✐✩♥ ❛❝r❡s ✩✮ ♣✉❜❧✐❝
❧❛♥❞✪ ✇✐❧❧ ❜❡ ♠❛♥❛❣❡❞ ✮✩r t❤❡ ♥❡①t ✶✻ ②❡❛rs ✩r s✩✳
Ò★❤❡ ♣❧❛♥s ❛r❡ ❛♥ ✉♠❜r❡❧❧❛ ❝✩✈❡r✐♥❣ ❛✇❤❛t ✇❡ ✇❛♥t t✩
❛❝❤✐❡✈❡ ❛❝r✩ss t❤❡ ♥❛t✐✩♥❛❧ ✮✩r❡sts✪Ó ▼✩♥t✩②❛ s❛✐❞✳
✥
✓
❦
✇
❦
❱
✇
✖
✖
❈
✇
✉
✉
❉✉ ✲
✖
③
✉
P ⑤→ ❚ ➳➯➙ ❆❨ ⑩ ➚❿❾❼➵❼➉➉ ➑➒❺➑➸❼❾➎➈❼❷➉❹ ➺❺❹➒ ➑➈❼❷❻❸➈❷➏➠➀
❻❷➉➒❼➊❽❿❹❷❹❿❼➉➀❸➈❼❼❾➎❼❷❾➉➀➈❿➵➵➀❽❷➉❹❷➉❷➵❷➊➀➑➒❼❼➉❼➑❷➸❼
P ↔➳ ❋ ➙ ❆❨ ⑩ ➚❼❼➻➻➈❷❾➸➉ ❿❾➎➍❾➀ ➎❷➸❼➊➎❼❷❾➉➀➑➒❺❽➉➀❽❿❹❷❹❿
➉❷➵❷➊➀ ❷❽❽➵❼➑➈❺➉❽
✖
→➣↔↕➙➛➜↕➝➞➟➝
✗
❱
✟✠❜❧✐❝ ❧✠♥❝❤❡♦♥ ✡t t❤❡ ❙❡♥✐♦r ☛❡♥t❡r✱ ✷✽☞✌ ☛❡❞✡r ❙t✳✱ ☞☞✿✍✌
✡✳✎✳ t♦ ☞✷✿✍✌ ✏✳✎✳✑ ✒✓✳✔✌ ❞♦♥✡t✐♦♥ ✕✖✌ ✡♥❞ ♦❧❞❡r✗✱ ✒✖✳✘✔ ✙♦r
t❤♦✚❡ ✠♥❞❡r ✖✌✳
❖☎✆❆✡✆ ✆❚✁ ✁✂❆✞✟
✦✧✧❁ ✍✕ ➭ ♦✑✓ ✎✓ ➯
✬♣❡♥ ▼✩♥❞❛② t❤r✩✉❣❤ ❋r✐❞❛②
✢➲ ✿❃ ❛✳♠✳ t✩ ✻ ➲ ✿❃ ♣✳♠✳
▲▼◆❖◗❘❯❱❳ ❩ ❬❭❪❫
➽✕✛✕ ♣ ✔♦✣✕ ✛ ✻✼✶✲✻ ✲ ✿✲✿ ✜✢ ✿
❄✘ ①✛ ✻✼✶✲ ✣ ✿✿✲ ✜ ✼✶✼
❑✤✥✥✦✧★ ❇✥✩❣✩✦✪✪✦✫ ✥★❣✦✩✧✤✬
✭✮✯✬✦✰✴★✥
✺✻ ✼ ✾ ✼✻ ❀ ✺❁ ✻❂ ✻
ê ì ìóææó ôè èõ äì ä ä ð
éìò
❏✤❃✰✩✧ ❏✤❄✩✯❃✫ ★❅✦✪✩✥
ççèéì ✺❥✾✺ èêä ✻ éóæ ❥❉ ä ✻ èô ❀ ðéìò
❊❅✈★✥✪✦✰✦✧❣ ★♠✤✦✬
è ❀❁✾✺ èêä ✻ éóæ ❥❉ ä ✻ èô ❀ ðéìò
●✬✤✰✰✦❍★❅ ★♠✤✦✬
éôè ❁❁ ó ■ óä ❀✾✺ èêä ✻ éóæ ❥❉ ä ✻ èô ❀ ðéìò
●✦✥❄✮✬✤✪✦✩✧ ★♠✤✦✬
éó ✻ é ✾✺ èêä ✻ éóæ ❥❉ ä ✻ èô ❀ ðéìò
❴❵❵❢qs✉✇②q②③❪❫
④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸⑤⑥❹❺❻⑨❼❽ ❾⑧⑨❿⑤➀➁➂➃
➄➅➆➇❘➈❱➉➊ ➋▼➌➊➍❖➈➎➏➉➊➌➉➈➊➍❖➈ ➍➌➊
➐◗❘➊➍❖➈ ➉➑➒➉◆❳ ▲❱◗❘➈❳➓➍➈ ➔➍❖➆❖ ❳❱➉
→➍➣➉◗➄➅➆➇❘➈❱❘➌❯ ▲▼↔➎ ➍ ◆➍◗❳ ▼↕ ➏➉➈❳➉◗➌
▲▼➓➓➅➌❘➒➍❳❘▼➌➈ ❴➌➒↔➎ ➍❳ ❪②②s ➛➉➈▼◗❳ ❵❳↔
➜➄↔➝↔→▼➑ s❭✉➞➎ →➍➣➉◗ ▲❘❳❖➎ ➝➛ ❫✉s❪③↔
❵➅➆➈➒◗❘◆❳❘▼➌ ◗➍❳➉➈ ◆➉◗ ➓▼➌❳❱ ➍◗➉➟
➠❪❭↔s❭➡ ➆❖ ➓➍❘➇ ➠❪❬↔✇❭↔
➄▼➈❳➓➍➈❳➉◗➟ ❵➉➌➊ ➍➊➊◗➉➈➈ ➒❱➍➌❯➉➈ ❳▼
❳❱➉ →➍➣➉◗ ▲❘❳❖➢➉◗➍➇➊➎ ➄↔➝↔→▼➑ s❭✉➎ →➍➣➉◗
▲❘❳❖➎ ➝➛ ❫✉s❪③↔
➤⑤⑥⑧❺➥⑧❿❷➦❾ ➤❺❾❼❷⑩⑤ ➤❷⑧➥
❷❼ ❶❷❸⑤⑥ ❹⑧❼❽➧➨⑥⑤⑩❺⑨ ➩➂➁➀➫
❇❈❊ ●■■❏❑ ▲▼◆ ❖P◗ ❚P◗❑
❯❱❲❲ ❳❨ ❩❬❭❪ ❫❴❵❜
❝❱❲❬ ❞❳❢❱❨❣❤✐ ❥❴❦❧❫♠❜❧❥♥♣❦
÷
❋ ü ❙✁ ✭✂✄✟✵✆ ✼✄✟✵✝ ✾✄✂✵
ûüýþÿ
ûüýþÿ
❋ ü ❙✁ ✭✂✄✵✵✆ ✼✄✵✵✝ ✾✄✠✞
❘
îïðñòïóðîôïóõ ö÷øùú
❋ ü ❙✁ ✭✂✄☎✵✆ ✼✄☎✵✝ ✾✄✂✞
ûüýþÿ
ÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàÙ áØÛâ ã äåÓæäçèæçäçç ã àéÛÙâêëìíê
✇✇✇✳✡☛☞✌☞✍✎✏✑✎✒✓✡✔✕☛☞✖✗✗✖✕✍✑✗✳✓✡✔
✘❡✙✚✛✜✢✣✤❡✥ ✦❡✣✧★✩✪ ✫ ✬✮✪★✩✪✣ ✯✩✛ ♦✮❛❡
❍✩✚✣❡ ✰✮❛❛✣ ✱❛❡★ ✲❡ ✰✩✲❡ ★✩ ✴✩✚✶✷
✦✛✩✪ ❉✙✙✣ ✫ ✘❡✲✩★❡ ♦❡✛✸✢✰❡✣ ✮✛❡ ❆✸✮✢❛✮✜❛❡
✹✺✺ ✻✽✿❀❁❂ ✻❃✽❀❄ ❃✻✻✿❅❂✿❀