Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 26, 2019, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❻❼❽❾❼❿❽➀➁➂ ➃➄❾❼ ➅➆➂ ➅➇➈➉
➊➋❼ ➌➍❿❼➎➏❼➎ ➐ ➍➀➑❼➎ ➒➓➊➁ ➋❼➎➀➔❽ → ➣↔
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆✱☞✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✌✍❉✎✏✑✌✒✓
✔✕✖✗✘✙✚✛
▼✩✪✬✭✮✯
✪✩✩✪ ✰✲✳✬✭✮
✴❡✬✪❡✵✬✭✮✯
✴
♥✉❡
✪✩✩✪ ♥✉❡✵✬✭✮
♥❋✉✲
✰✲✳✬✭✮✯
✪✩✩✪ ♥❋✉✲✵✬✭✮
✰
✜✢✣✤✥✦✧ ✦✜✣★
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼
✻✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
❷❸❹
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑨⑩❶♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
❺❷
✼
❹➬
●❍❏ ❑ ▼◗❘❯❱❲ ❳◗❨❯❱❲
❼ ➮➱✃➂➅❿➃➄➅
❘ ✺
ðñòóôõ ö÷ñø ùúûüý þû
ÿû ❞ þû ❞ ✁✂ ✄☎ ý ✆ ü ✄ þ ✝✞
✩✟✠✟ ♠ û ✞ ❢✄✆ üþ ✞ ú ❧ üþ ✫
ÿý ✡ ûü ✄ þ ✞ û ✡ ýþü ✁ ü ♠ û ♣✲
❩❬❭❪❫❴ ❭❵❛❬❫❵❜❴
❝❞❡❢❣❤✐❥❦ ❧❤❣♥♦q
rst ✉✈✇①③ ④③⑥⑦⑧ ⑨①⑩⑩
❶❷t⑦ ❸❶✈ ③st ❹t⑥❹❶⑦
❺✇⑦t ❻❼③s
✄ ✐✞ ✟☛☞✲✌✍✟✲✎✏✎✌
✇✇✇✑✒✓✔✕✓✖✗✘
❘✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧
❽❾❿➀➁➂
➃ ➄➅❤➆ ➇➈❣❣➉ ➊➋❣❤❤❞❣➌
➍➎➏➐ ✐❢
➃ ➑➒➓➔➓→➣ ↔↕→➣➣➓→➙
➍➎➛➐ ✐❢
➃ ➜➝➣➓➞➟➠➙
➍➎➡➐ ✐❢
➢❵➤➥➦ ❛❭➥❩❫➤➥➧❵❴
➨➩➫ ➭➯➲➳➵➸
➺➝→➔ ➻ ➼➒➽➙ ➒ ➾→→➚
➪ ➒➶➹➶ ➘ ➴ ➝➶➹➶ ➩➷➬➮
➱✃❐➘❒❮✃➘❰➪➻Ï
✼★✪ ✬ ✭✮✯✰✱✳ ✴✱✵✶✷✰✸
❯✵✹✺✵ ✻✺✽
✾ ❇✿❀ ❁ ❁❂❃ ❜❄❅❆❈ ❚❉❊❋●
❆❉❤❍■❏ ❑■❋▲■▼ ❜❄▲◆●
②❄❖▼ ❊❂P❄❅◗❉❈ ❍❅❉❖❄s■
❍❆■▼❈ ❋❉ P■❅❍❂❍❙❉◆●
◗❋s❏ ❲❂❱ ◗❋▲❳❤▼■▼❏
❨❩❬❬❂❙❉ ❭ ❨❪❬❬ ▼■●
P❉❍◗❅❏ ❪❫❁●❴❬❪●❬❁❩❵❏
❛❝❄◗❳❄❜❳■ ❡❤❳② ❁❍❅❏
ÝÕÞ ÔßàØÓÚÒ
áâã ä åæçè éêëìíä
èîïð ñ òëííóìîô
✼✪➣ ✬ ↔✺✮✸✱✸ ↕✺➙
✴✱✵✶ ➛✷➜✱➙ ✻✺✽
✁♠t
☎
✁✂
✁ ✄ ☎♠ t✆ ✝✆ ✞✟
ÿ ♠tt❛
ÿ ✇
✡
❛✠✠
❲✄t☞✌
✁✄☛♠✠✆
✈ t ÿ ✍❛✠✠✎ ❛✡✎ ✈♠✇ ✂
❝✠♠✆ ✏✑✞✟✆ ✒✠✓ ✡
á ✻ ã ä åîî ✔ ô
❍✕✖ ✗✘✙ ✚✕✛✜
✹ ✢ ✹ ✣✤✥✦✧★
✩✪✫✬ ✭✮✯ ✰ ✭✱✲✳✲✴✵✶✷
✸ ✪✺✼✽✬✬✾✭✮✯
➝➞➟➟ ➠➡ ➢➤ ➢➤➥➞➦➧
➨➩➫ ➭➯ ➲➩➳➵ ➸➺➭ ➻➼➫➲
➽➳➳ ➸➺➭➾ ➾➩➚➫➽➳ ➚➩➩➪➯➶
➹➘➴ ➷➬➮➱➴ ✃❐❒❮❰ Ï✃Ð
ÑÒÓÔÑÕÖÔ×ÒØÑ
✼✪Ù ✬ ↔✺✮✸✱✸ Ú✺➙
✴✱✵✶ ❯✵✹✺✵ ✻✺✽
Û ÜÝÞ ß ÜàáâÞ
ãäåååæçèéêëì ä íî
ïðñòðó ôñîõð ïèêì ïñöé
÷ñîð øé÷ïùúðúó ûüý þó
ÿñïðì ● éøèéó
✺ ûä ýü ✁ ✂✺ ä ✂
✪❀✳ ❁✶❂✵✶❂✵
✩✪✿✬ ✭✮✯ ✰
✸ ✪✼✬✽✬✬✾✭✮✯
❘✄☎✆✝ ☎
❃✷✲❀✷✱❄ ❅❆ ✺✬❇✰❇✼❈✰✫✿❉✫
✐✌✍✎
✭✏✑
✝❍✞✟ ✠✡☛☞ ✲
✏ ❇✒ ✓✔✕✖✡✖
☛❛✗ ☛ ✶ ❇✒ ❆✘☛✙✌✚✡❛✌
á ❊ ã ä
❈☛☞☞ ✛✜✶✲✢✣✤✲✛✜✛✥ ❢✔✙
❋● ëóðç ■
✐❛❢✔✦
❏❑▲ ❙▼◆❖P ◗❘❚❯❱❳ ❨❩❱❬
❭
❩❡❪❯❫❴❩❱❵❜
❞❘❵❩❢❣
✐❩❩❥❩❢ ❬❤
❩❢ ❬❤
❬s❘❦❩ ❬❤
s❘❱❥❦❩❢ ❧ ✐❩❩❥ ❬❵♥❢❘❳❩
♦❘❢❢❩❦❬❜
♣qr❣♣✉q❣♣①①②
❚✧★
✩✪✫✬★★ ✮✯ ♦✰✱
❜✳✴✵
✵♦❤✷✱✸
✷✴♦s✳✹✱✸
✹✳✷ ✵✱✳✴✸ ✇✳✷✵✱s ❞s✻✱s
♣s ♦✼ ✽❞✱❞ ✸
❝ ❀❤ ❞ ✱ ❞❁
♥❢ s❩❦❦ ♣qr❣③④♣❣✉①rq
❂❃❄❄
✇✾✷ ✾ ✹
❂❃❄❄
❞✱♣❁
✽✰ ✿
♠ ✴ ✵❁
◆♦
♣✱✴✷❁
❅❄❉✿❊❊❋✿❋■❃❊❁
❏❑▲
▼❖P◗▲▲ ❙❯ ❱❲❳
❨❩❬❭❪
❫❴❩❵❵
❣❥❦❩❧♥❪
⑤⑥⑥
⑦⑧⑨⑩❶❷❸
❣❩❫❭❳❧❥
❭❱❡❫❳
q❧ ❱rt♥❳❫
♥❧❦❳❧❪
❣❥❫❥✉
✉❩ ❫
❭❳❩ ❬ ①
t❲✈❵❡ ♥❳♥❪
②③④⑤ ❴❬❭① ②③⑥⑥ ♥❳q①
⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑩⑧⑩❶❷⑨①
❹❺❻ ❼ ❽❾❾❿➀ ➁❾➂
❸❹❺❻
❽➃➄➅
➆➇➄
➆➇➈➉➊➋
➌➍➍ ➎➏➐➍ ➏➑➒➐➒➏ ➐➓➔➏➎➒→➑➏➓
→➑
➣➏➎➏↔→↕
➑➙➛➜➏➝➒
➒➞
➒➣➏ ➟➏➓➏➎➐➍ ➟➐→➎ ➠➞➙➑↔
→↕➡ ➌➝➒➢ ➤➣→➝➣
→➒
→➍➍➏➡➐➍
➒➞
➥➐➦➏➑
➐➓➔➏➎➒→➑➏
➐↕➧ ➨➎➏➩➏➎➏↕➝➏➢ ➍→➥→➒➐↔
❼❽❾❿❿➀ ➁ ➂➃➄ ➅
➈➉➊➋
➌➍➎➋➏
➐➌➑➋
➈➋➇➏ ➒➓➔➄ ➐➉→➐ ➣➊➐➌➌➍➄
↔ ↕➙➛➜ ➝➞➃➄ ➟➏➉➠➇➊➡
➎➋➊➢ ↔ ➣➑➇➍➍ ➡➇➏➎➜ ➤➌
➣➑➌➢➉➈→➞➟➋➥➣➜
➦➧➨➨➜
➩➋➋ ➇➥ ➧➫➨ ➭ ➯➠➋➜➄ ➭↕➜
➨➲➅➳➵➸➧➳➲➧➫➧
➒→➞↕➑ ➞➎ ➓→➑➝➎→➥→↕➐➒→➞↕
➛➐➑➏➓
➎➐➝➏➢
➞↕
➝➞➍➞➎➢
➺➻➼ ➽ ➾➚➪➶➹➘➴ ➷➬➮➚➱
➎➏➍→➡→➞↕➢ ➑➏➫➢ ➣➐↕➓→➝➐➨➢
➩➐➥→➍→➐➍
➒→➞↕➐➍
➑➒➐➒➙➑
➞➎→➡→↕➢
➞➎
↕➐↔
→↕➒➏↕↔
➞➎
➴➷➴➷ ➬
Ó❐Ô➱Õ Ö❰Ñ×Ø❐Ù
Ó❐Ô➱Õ Ö❰Ñ×Ø❐Ù
ÚÛÜÝÞß àáÝâ
ãäåæåçèéç ãäéêëìå
íîïð ñòäó
ôëõåê ö÷äøù úû üîïñý
ðýñþðÿíþ ✺ íñ ✺
❆ ä ✁ ÿñíòíý
Ú P✂✄☎P✆✝ ✞✟✠☎P✡
ö ❈ ë ☛☞ ÷ë ✌ åççå ☞ ø
➑➒➒➓ ➔→➣
↔↕➒ ➙➛↕➜ ➝➞➟➠➡➢➤➥➦
➧➨➩➩ ➫➭➯➲➳➭➯➲➨➵ ➸➯➳➺
➩➻➳➼ ➻➽ ➨➾➳➚➭➼ ➭➲➵ ➪➻➻➵
➶➯➚➨➩➩➯ ➳➯➚➨➼➹ ➘➴➷➬➬
➮➭➩➩ ➻➚ ➳➨➾➳➱
➷✃➴❐➷➴❒❐➷❮➷✃ ➻➚ ➨➫➭➯➩
➸➥➝➝ ➺➥➡➧➩➻ ➼➜➡ ➠➩➫➥↔➝➭➵
➽➭➝➥➧➠ ➸↔➫➻➵
➓→➎➔➾➎➙➔➏➚→→➵
❰➨Ï➨➳➳❮ÐÑ➯Ò➩➻Ó➵➹Ò➻➫
ÔÕÖ × ØÙÚÛÙÜÝÞßàÜá
➨➎ ➏ ➩ ➏ ➎ ➏ ↕ ➝ ➏ ➑ ➢
✃❐ ✽ ❮ ❰ÏÐÑÒÑ ✝ ÏÔ
ÕÖ×Ò ❙✞✟ Ï ✞ ÚÏÛ
❜❊❴❅❖ ❨❲❵ ❁❁❁✾✽✽❝✻
❬❞❱❖❍◗❃❊❘❵ ❡❞❭❊ ❝❢❏ ❝✽❏
❡❞❖■ ❀❏ ❝❁❀▼
➴➷➴➷ ➬
éêëë ìíîï ðñïòî
▼ ✁ ✂✄☎ ✆✝
✂✄ ✷✞✟✠ ✡ ☛ ☞ ☛✟ ✝ ▼✞
✡✸✌☎ ✄✞✍ ✎✁✟✠ ✏▼✑ ✁ ✒☞✞✓
✁ ♦▼ ✌✔✕✖✸☎☎✖✔✡✂✌
✩✗✘✙✚✛✛
✜✢✣✣ ❲✤✥✥✦✧★✪✫
❱✬✭✮✯ ✰ ❙✱✬✲✭✳✴✵✶✯
✹✭✺✻✭✲✭✶ ❉✬✭✶✭✱ ❊✼✽
❣✬✼✭ ✮✇ ✾✾✿ ♠✬✱✭✶❀ ❈❁✱✱
❢✳✺
✲✭✵❁✬✱✶❀
❂❃✾✽❂❄✰✽❂❅❄❄
óôõ öõîî÷ ðø
ü
ÿ
ý ûü
üü
ü
ú
❘✠❘✡ ☛☞✌✍ ☛✥❘ ✎✠✏✡
✺ ❇✑✒ ✷ ✓✔✕✖✒ ✗✘✙✚✕ ▲✛✜✛✙
✭✢ ✙✛✜✛✙❧✣ ◆✤✦✕✖ ✗✚✑✛
❍✤✧✛★ ❖✜✛✦ ✸✒✸✩✩ ❧s
❢✕✒ ✷ ❢✔✧✚✙✪ ✦✤✤✧❧ ✔❛✑
✔ ✙✚✜✚❛✫ ✦✤✤✧★ ❖✜✛✦ ✔❛
✔✬✦✛ ✮✯✧✔✕✰✦✛ ❢✦✰✚✕
✕✦✛✛❧✒ ✑✤✰✓✙✛ ✙✤✕ ✫✔✦✲
✑✛❛✒ ✓✔✦❛✒ ✫✔✦✔✫✛ ✔❛✑
❧✖✛✑★ ◆✛✮ ✔✯✬✒ ✫✔❧
✖✛✔✕✒ ✷ ✘✔✕✚✤❧✒ ✔✙✙ ✤❛ ✔
✑✛✔✑ ✛❛✑ ✬✰✙✲✑✛✲❧✔✬★
✱✸✳✩✴★
❈✔✙✙
✺✢✵✲✶✳✺✲✸✢✸✶ ❢✤✦ ✧✤✦✛
✑✛✕✔✚✙❧★
✹✻✼ ✾ ✿❀❁❂❃❄ ❅❀❆❄❉
❯❊❂❀❊ ❋❀●
■❏❑▼P ▼◗❚ ❱❲❳❨
♠❩❬❭❪❩❫❴❭❵❞❡ ❤❣♠❞
❪❣❵ ✐❩❥❞ ❦❬ ♥❴❣❬❞♦❣❣❡
♣❣♠♠❭❬❦❴qr t❩❵✉❞
❫❣✈❞❵❞❡ ❪❵❣❬❴ ①❣❵❫❤② ③
④❡② ❱④❩② ❫❞❬❴❵❩❥ ❩⑤❫②
❥❩❵✉❞ ❫❭✐❴❣♠ ✐❤❞❡②
❪❞❬❫❞❡ ④❩❫⑥q❩❵❡ ❩❬❡
♠❣❵❞r ♥❞❥❥❦❬✉ ❪❣❵
⑦⑧⑨②❲❲❲r ⑩❥❞❩✐❞ ❫❩❥❥
❪❣❵ ⑨❶❳❷⑧❳❲❷⑨❲⑨⑧ ❪❣❵
❡❞❴❩❦❥✐r
❸❹❹ ❺ ❻❼❽❾ ❿ ➀➁❼➂❺
➃➁❽➄ ➅➆➇❼➆ ➈❼➉
➊➋➌➍➎ ➏➐➋➑ ➎➑➒➓➔
→➐➔➒ ➣↔ ↕➙➛➜➝ ➞➟➠
➞➙➜➡ ➙↔ ↕➢➙➤➥➣➙ ➦➤ ➣↔
↕➛↔↔➧ ➨➣➩➩ ➫➢➤➭➡➠
➯➲➳➵➸➺➻➵➯➻➸➲➠
➯➏ ➤→➍➍ ↕➞➒ ➦↕➞➤→↕➡➍➧
➐➝➝➏➨➒ ➐↕➧ ➐➓➔➏➎➒→➑→↕➡
➩➞➎ ➎➏➐➍ ➏➑➒➐➒➏ ➤➣→➝➣ →➑
→↕ ➔→➞➍➐➒→➞↕ ➞➩ ➒➣→➑ ➍➐➤➭
➌➍➍ ➨➏➎➑➞↕➑ ➐➎➏ ➣➏➎➏➛➧
çèéê çëìíê î ïðñòóôóõ
öó÷øù ú÷ôûù üýþ úóÿ ❈
ïû ❙ û ✁✂✄☎ ÿû ✁ ☎ ô ☎ ó ✆☎ ñ ✆ ûþ
ýû ❘ ð ✆☎✁ ♣✁ ó ✝ û ✶ ☎✝✁ û
♠✂✆ ✞✟✠ ù ✠✡✡ õ ✞☛☞ ù ✠✡✡ þ
✄ û ☎✆ ö÷ ♣✁ ÷ôóòû ♣✁ ÷ ♣ õ
û ✁ ÿ ❈ ♠ ☎ ø ☎ ❘ û ♠ ûøÿþ
ú ✌ û ✝✍ ÷ðÿ ÷ð ✁ ✁ ûøÿ ☎✆
✆ óø ✍ ÷ø ÷ð ✁ ❙ ûñöóÿû
→↕➩➞➎➥➏➓ ➒➣➐➒ ➐➍➍ ➓➤➏➍➍↔
→↕ ➡ ➑
➐➓ ➔➏ ➎ ➒ →➑➏➓
➐➔➐→➍➐➛➍➏
➞↕
➐↕
➐➎ ➏
➏➲➙➐➍
➞➨➨➞➎➒➙↕→➒➧ ➛➐➑→➑➭
➳➵➸➺➻ ➼➽➸➾➚➪➶
➽➹➹➽➘➴➸➪➚➴➷
✇✇✇✎✏✑✒✓✔✒✔✕✖✗✎✓✕✖
❹➬❻ ❼ ➮➱✃➂➅❿➃➄➅
✕✏ ✓✑❝❝ ✘✑✒✓✔✙✚✙✛✕✖✗
❽➃➄➅✃❐➀ ❒✃❮➃➂ ❰❾Ï
✘ ✗ ✑ ❝ ✜ ✢ ✣
ÐÑÒÓÔÕÖ
■ ✒ ✓
✺✤✥✙✦✧★✙✺✤✺✩✎
× ØÙÚÛ ÙÜÚÝ Þß
ýý
❆❇❋● ❍■❏❑▲◆❖P
◗P❘◗P◗❏❚
❯❳❨ ❩❨❬❬❭ ❪❫❴❬❭
❵❛❜❝❞❡❤ ❯ ✐❭❥❴❬❦❧ ❵
♥❭♣❳❦qr❬❬s❦❧ ♥❥r❬t❭♣q❬❤
✉♣ ✈r♣s❴❬❤ ①②③❧③❝❝
❯④⑤⑥⑦⑦⑤⑥❯❛④⑤
⑧⑨⑩❶ ❷❸❹❺❻❼ ❽❾❿➀➁➂
➃❾➄➅❾➆➇➀➈➂ ➉➇➊ ➋➊❾❾➅➌
➍➈➎❾➅ ➏➐➏➃➑➒➌ ➏
➒➅➀➎❾❿➓ ➄➀➔❾→➅➣➆❾➌
↔➏↕➓➐➐➐➌
➉↕➙➛➜➝➏➛➞➝➞➙
➟➠➡➢ ➤➥➦➧➨ ➩➫➭ ➟➯➲
➳➵➸➺➻➼➵ ➽➾ ➚➪➵➶➹➘➪➪➴
➷➬ ➮➶ ➱✃❐❒➼➻➻➼❮➶ ❰➪❮➴➺➶➺➪❮
ÏÐÑÒÓ➬➬➱ Ô➸➻➼ ➽➾ ➪➘❮➼➵
❰➸➻➻ Õ➻➼❮ ÓÖ×ØÓ×ÙØÓ➷Ù➷
é êëìíîá Ý
ïíð
Ü ÙÞà Ý
❹➬
ý
ý
❽➃➄➅✃❐➀
➄ ❾➄ ❰❾Ï
✄
✄
☎✆
✂
✝
✞✟✠
▲✼✾✿✼
❀❁❂❃❃❂❄❅❆
▼❊❯● ❜❉❊●❍❊❃❱ ❊❃ ❍◆❞❃❚
ÓÔÕ ÕÖ×ØÔÙÚ ÛÜÝÖÕ
ÔÞÔÝßÔàßÚá
t◆❞❃ ❲❯ ❳◗❯❃❍❂❨ ❩◗❂❚
❱ ◆ ❃❣
❬❊t❄
❭ ❯ ◗ ❪ ❊ ❃❱ ❨
❜❉❊●❍❊❃❱ ❆❊s❂ ❊❆ ❫❫❴❴ ❆❵
▼✗✘✙✚✛✗✜
❚✗✢✚✣✤
✷✥✦✧★✦✧✩✪✫ ❧✬✭✭ t✮✯✰
✦✺✺
♠✱❧✬✭✲
◆❃
ëãë æåâìæçâ éÚØ ê×á
❛❡❴❴ ❆❵ ❖❂ss❯❃❊❃❂ ❢
ëãäè æçè éÚØ ê×á
❀ ✵✰ ✼ ✱ t ✱ ✵ ✰ ✲
❑❴❴
íéßÛÕ îÚé×ÕÝÖí
❞❤❆t◗❂❂t
❢✵✶✸✲ ✦✺✥✽✴❁✪✽✩✥✩✴
×Ø ïèå óßê ôÖá õÔ
öØÔÜîÚá
❆t ◗❂❂t
❉❭❭❂◗
❆❵
❧❊ ❂❞❣
◆❵❵❊▼❂
❖❯❊❃
❵●◗
❫ ❫ ❴❴
❆❵
❢
✐❉●●
❭●❉❆
❜❯❆❂❖❂❃t❣ ❥●●❂❄ ●◆❯❍❚
❊❃❱❤❆t◗❂❂t
÷Ôßß âïäìøäèìçùøù
●❂❧❂●
❩❞❃❂◗
●❂❧❂●
▼◆❃❆❊❍❂◗
❞❊●●
❢❣❤✐❥❦❧ ♠♥
❆ ✁ ✂✄
♦❦q♦❣❦✐❧
❙✄☎ ❆✆
rs❤st❣r❣❤✐
✼ ✝✞✟✠✡☛☞ ✌✍✎✏ ✞✑✑✒✠✠
✉✈①②✈③④⑤⑥⑤③⑦✈⑧⑨⑩❶❷❸
✺☞✓✔✺☛✕✔☞✺✖☞
❈✗✘✙✚✛✜✛✜✢✚ ✣ ✛✚❙
❹❺❻♥❼❽❾❿➀♥♠♥➁
❇✒✌✤✥✝ ✦✏✧✍✏✟ ✍✥ ★✞✠✩
✞✥✝ ❛ ✪✩✏✒✒✩✠✫ ❇✞✬✒✏ ✭✤✩✟
➂➃➄➄➅➆➇➈ ➄➅➈➇➆
➉➊➋➌➍➎➊➏➐ ➑➒➓➍➔
✮✯✰✱✱✲✮ ✱✳✴✵✰✶✷
→ ➣↔↕ ➙ ➣➛➔ ➜➛➝➝ ➜➏➋➓➞➟➠
✸✹✻✽✸✾✹✽✻✸✿✹
✾❀❁✸ ❂ ❃❄❅❉❉❄
→➙↕ ➡➛➌➝➏ ➜➛➒ ➢➏➛➝➓➠➔
➶➶
➤➥➙➦➧➨➩➦➙→➙➫
◆❊❋ ●❍■❏❂❏❑▲▼ ▼
➴
➮
➱➴➱
❱❖❅P❉❄◗ ❘❚ ❃P❯❉❲ ❍❳❖P❨❖❩❨❉
❃❉❬❭❅P❄◗ ❍❬❬❉❲❲ ❊❪❄❅◗
➬
➘ ➱
➭➯➲➲➳ ➵➯➲➲
❫❱ ❃❄❘❅❖❴❉
➸➺➸➯➵➻➲➳➵➼
➽➾➚➪ ➶➹ ➘➹ ➴➷➬➮➱➬✃
❐❒ ❮❰❒➮Ï➬✃ Ð❰➬ÑÒ➮
ÓÔ➱ÏÕÒ Ö ×➪➪➹➪➪✃ ➚ØÙ
Ö×Ú×➹➪➪ ➽ØÙ ÖÛ×➪➹➪➪
ÓÔ➱Ï➬➮Ô ❒ÜÜ❰Ò➷❒Ý ÝÕÞß
ÕÔ➬Ï ❒➮Ï à➮áÒÞ➬ ❰➬ß ➮➮➮➱✃❐❒❒❮❐❰❐Ï❒➱Ð❐❮
âÔ❰ÕáÔÕÒ➮â ❒ÜÜÝã➹ ä❒å
á❰➬ÏÕÔ Ü❰ÒÜ➬❰Ôã➹ æ❰Òç➬âß
➫➭➯ ➭➲➯ ➳➭➵➸ ➺➲➯➯➻➼➸ ➭➫➫➻➯➵ ➽➼➾ ➸➭
âÕÒ➮❒ÝÝã Òè➮➬ÏéÞ❒➮ß
❒Ñ➬Ï êã ëÕÏÞã➬❰ ìÒ❰ß
➚➯➭➪➵➻ ➭➲➯ ➺➭➳➶➹➻➸➻ ➘➼➴➻➼➸➭➯➷➬
ÜÒ❰❒ÔÕÒ➮ çÒ❰ ÞÒ❰➬ Õ➮ß
çÒ❰Þ❒ÔÕÒ➮ ÜÝ➬❒â➬ á❒ÝÝ
❆❭❯▼❂
úûüýþÿ
ü
ý
ü
❢
❆ ❂ ❭❯ ◗ ❯ t ❂❣
●◆❞❂◗
●❂❧❂●
♦ ❂ ❃t ❆
q
rrr❣ ✉♥❂ ◆❞❃❂◗❆ ❯◗❂
❃❂❱ ◆t❊❯ ❜● ❂❣
❳●❯s ❂❨
ú
➓❶❸④t➊♣q⑨➁ ❹❶✉q ❽➀❼ ❽❻❾❿
➐q✈r④ ➔✇➉ ❻❻❻→➣➣↔❿
↕➙➛➜➝➞ ➙➟ ➠➞➜➡➢➤➞
➟➙➤ ➟➙➤➟➞➜➛➢➤➞
↕➥➦➧➨➩ ➦➥ ➫➥➦➩➭➦➧➯➲
➝➲➯➧➳➯➭➦➵➤➩➯➸ ➝➯➺➩➵
➻➼➲➲➽ ➾➾ ➚➪ ➶➹➘ ➴➷➬➮ ➷➱➶
✃➱❐➮❒➮❮❐ ✃➱ ❐➴➮ ❮➮✃❰➮Ï
Ð❒➹Ð➮❒❐➶ Ï➮❮Ñ❒✃Ò➮Ï ✃➱
❐➴✃❮ ➱➹❐✃Ñ➮Ó ➶➹➘ Ô➘❮❐
ÑÕ➷✃Ô ❐➴➷❐ ✃➱❐➮❒➮❮❐ ➹❒
➶➹➘ Ö✃ÕÕ ➷➘❐➹Ô➷❐✃Ñ➷ÕÕ➶
Õ➹❮➮ ❐➴➷❐ ✃➱❐➮❒➮❮❐× ➚➪
➶➹➘ Ï➹ ➱➹❐ ➪✃Õ➮ ➷ ÑÕ➷✃Ô
➪➹❒ ❐➴➮ Ð❒➹Ð➮❒❐➶Ó ❐➴➮
Ð❒➹Ð➮❒❐➶ Ô➷➶ Ò➮ ➪➹❒Ø
➪➮✃❐➮Ï ➮➬➮➱ ✃➪ ➶➹➘ ➷❒➮
➱➹❐ Ñ➹➱➬✃Ñ❐➮Ï ➹➪ ➷➱➶
Ñ❒✃Ô➮× Ù➹ ÑÕ➷✃Ô ➷➱ ✃➱Ø
❐➮❒➮❮❐Ó ➶➹➘ Ô➘❮❐ ➪✃Õ➮ ➷
Ö❒✃❐❐➮➱ ÑÕ➷✃Ô Ö✃❐➴ ❐➴➮
➪➹❒➪➮✃❐➘❒➮ Ñ➹ ➘➱ ❮➮Õ
➱➷Ô➮Ï Ò➮Õ➹Ö× ➛Ú➩
Û➺➧➦➦➩➭ ➨➲➯➧➳ ➳➼Ü➦
Ý➩ Ü➧Þ➭➩➸ Ý➽ ➽➥➼ß
ÜÛ➥➺➭ ➦➥ ➼➭➸➩➺ à➩➭➵
➯➲➦➽ ➥➻ à➩➺á➼➺➽ Ý➩➻➥➺➩
➯ ➭➥➦➯➺➽ à➼Ý➲➧➨Ó ➷➱Ï
❮❐➷❐➮â ã➷ä å➹➘❒ ❐❒➘➮
➱➷Ô➮æ ãÒä Ù➴➮ ➷ÏÏ❒➮❮❮
➷❐ Ö➴✃Ñ➴ ➶➹➘ Ö✃ÕÕ ➷ÑØ
Ñ➮Ð❐ ➪➘❐➘❒➮ Ô➷✃Õ✃➱ç❮
➪❒➹Ô ❐➴➮ Ñ➹➘❒❐ ➷➱Ï ➪➹❒Ø
➪➮✃❐➘❒➮ Ñ➹➘➱❮➮Õæ ➷➱Ï ãèä
é ❮❐➷❐➮Ô➮➱❐ ❐➴➷❐ ➶➹➘
➴➷➬➮ ➷➱ ✃➱❐➮❒➮❮❐ ✃➱ ❐➴➮
❮➮✃❰➮Ï Ð❒➹Ð➮❒❐➶× ê➥➼➺
➸➩➯➸➲➧➭➩ ➻➥➺ ➻➧➲➧➭Þ ➦Ú➩
➨➲➯➧➳ ➸➥➨➼➳➩➭➦ Û➧➦Ú
➦Ú➩ ➻➥➺➻➩➧➦➼➺➩ ➨➥➼➭Ü➩➲
➭➯➳➩➸ Ý➩➲➥Û ➧Ü ëì
➸➯➽Ü ➻➺➥➳ ➦Ú➩ ➲➯Ü➦
à➼Ý➲➧➨➯➦➧➥➭ ➸➯➦➩ ➥➻
➦Ú➧Ü ➭➥➦➧➨➩× Ù➴➮ Ð➘ÒÕ✃Ø
Ñ➷❐✃➹➱ ➱➹❐✃Ñ➮ Ö✃ÕÕ Ò➮
Ð➘ÒÕ✃❮➴➮Ï ➹➱ ➪➹➘❒ ❮➘ÑØ
íîïïðñî òîîóïô õîöð÷ø
÷ð÷ö ùú÷î ûô üýþÿ ❛ ÷
î÷ ð÷ö ùú÷î ü ✷ ô üýþÿ ✁
■✂ ②✄ ú ❤❛ ñî ❛ ÷ ② q úîïø
t ð ✄ ÷ïô ②✄ ú ï ❤✄ ú s ïîî
❛ ÷ ❛tt✄☎ ÷î ② ð ✐✐ î ðø
❛t î s②✁
❋✆✝❋✞✟✠✡✝✞ ❈✆✡☛☞
❙✞✌✍ ❆ ïïî t ✎✄☎✂ îð t ú ☎ î
✏✄ ú÷ïî s ô ❖☎ îö ✄ ÷ ❉ îø
♣❛☎t✐ î÷ t ✄✂ ùúï t ðíîô
üüûý ▼ í ✑ ð s í ❤☎ ðï t ✒t✁
✒✓ ô ✒ úð t î þýýô ✒❛s î ✐
❖✔ ÿ ✾✕ ýü ✁ P❤✄ ÷î ✖
✭ ûý ✕✗ ✕✾✘ ø ✷✕✙✾
❈✚❙✞✛ ❙✜✢✣✤✥✦✦✣✧
❙✞✟★✟☛✩ ✚✩✞☛❈✪✍ ❖☎ îø
ö ✄ ÷ ✒t❛t î P✄s ðíîô ✕ û ✷ û
❚☎ î s ï t❛ ❆ ñî ✒✓ ô ✒❛ ø
s î ✐ ô ❖✔ ÿ ✾✕ þ ✾✁
P❤✄ ÷î ✖ ✭ ûý ✕✗ ✕✾✘ ø ✕✾ üý
☛✆✠✟❈✞ ✆❋ ✝✞✚❙✆☛
❋✆✝ ❙✞✟★✡✝✞ ❋✆✝
❋✆✝❋✞✟✠✡✝✞✍ ❚❤ î
♣☎✄♣ î ☎t② îïí ☎ ðõî ð÷
t❤ ðï ÷ ✄t ðíî ò ❛ ï ïîð ✫ î
✂✄☎ ✂✄☎✂ îð t ú ☎ î õîí ❛ úïî
ð t✖ ✭ þ ✗ ✏✄ ÷ï t ð t ú t îï t❤ î
♣☎✄ íîî ï ✄✂ t❤ î ñð ✄s❛ ø
t ð ✄ ÷ ✄✂ ô ï ✄s ðíð t❛t ð ✄ ÷ t✄
ñð ✄s❛t îô ❛tt î ✐♣t t✄ ñð ✄ ø
s❛t îô ✄☎ í ✄ ÷ï ♣ ð ☎❛ í ② t✄
ñð ✄s❛t î ✁ ❚❤ î í ☎ ð ✐ ð÷ ❛s
s❛ òï ✄✂ t❤ î ✒t❛t î ✄✂
❖☎ îö ✄ ÷ ☎ îö ❛☎ ð÷ö t❤ î
✐❛ ÷ú ✂❛ í t ú ☎ îô ðï t☎ ðõúø
t ð ✄ ÷ô ✄☎ ♣✄ ïïîïïð ✄ ÷ ✄✂
í ✄ ÷ t☎✄ss î ïúõï t❛ ÷íîï
✭❖✔✒ ✏❤❛♣t î ☎ ✙✾ û ✗✹
❛ ÷ ✬✄☎ ✭ ü ✗ ❲❛ ï úïî ✄☎
ð÷ t î÷ î ✂✄☎ úïî ð÷
í ✄✐✐ ð tt ð÷ö ✄☎ ✂❛ íð s ð t❛t ø
ð÷ö t❤ î ñð ✄s❛t ð ✄ ÷ ✄✂ ô ï ✄ ø
s ðíð t❛t ð ✄ ÷ t✄ ñð ✄s❛t îô ❛t ø
t î ✐♣t t✄ ñð ✄s❛t îô ✄☎
í ✄ ÷ï ♣ ð ☎❛ í ② t✄ ñð ✄s❛t î
t❤ î í ☎ ð ✐ ð÷ ❛s s❛ òï ✄✂
t❤ î ï t❛t î ✄✂ ❖☎ îö ✄ ÷ ☎ îø
ö ❛☎ ð÷ö t❤ î ✐❛ ÷ú ✂❛ íø
t ú ☎ îô ðï t☎ ðõú t ð ✄ ÷ ✄☎
♣✄ ïïîïïð ✄ ÷ ✄✂ í ✄ ÷ø
t☎✄ss î ïúõï t❛ ÷íî ✭❖✔✒
✏❤❛♣t î ☎ ✙✾ û ✗✁
✜✝✆✜✞✝✠✪ ❙✞✟ ★✞✮
❋✆✝ ❋✆✝❋✞✟✠✡✝✞✍
✯ üýô ✙ ûþ ✰✒ ✏ ú ☎☎ î÷í ②
✮✚✠✞
✜✝✆✜✞✝✠✪
❙✞✟★✞✮✍ ✕✬ ÿ ✬ üýþÿ
✜✞✝❙✆☛ ❋✝✆✱ ✲✳✆✱
✜✝✆✜✞✝✠✪ ❙✞✟★✞✮✍
❆ ☎ ð ❛ ÷ ✴❛☎ ð ✄ ï
✎✄☎ ✂ ú ☎t❤ î ☎ ð÷ ✂✄☎✐❛t ð ✄ ÷
í ✄ ÷íî ☎ ÷ð÷ö t❤ î ïîð ✫ ú ☎ î
❛ ÷ ✂✄☎✂ îð t ú ☎ î ✄✂ t❤ î
♣☎✄♣ î ☎t② îïí ☎ ðõî ð÷
t❤ îïî ♣❛♣ î ☎ ï í ✄ ÷ t❛ í t✖
❆✓✓
❁❯tt❄
❇◗◆❪❂◗❨
❇●❉ ❂
✈❉❖❖❊t ♦❂❯●t❄ ❳◗◆❉❭
①❡②❚③④❫❚❴❴❑④
⑤
⑥⑦ ⑧ ⑨⑩⑦
❷❸❶⑨❹
✳ ✴ ✦ ✺✧ ✯ ❧ ❧
✾❂✎ ✏ ❆✑✒✓ è ❃✓✖ ❄✕ çã
❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅
■❇❈❉❊❉❇❈❉❇❋
●❍❇❋❏❑▲❋❉❈
◆❉❖P❊❑❊❉❏
●❑❏❏◗❉❏P ❘❑❇❋❉❈
❙❯ ❱❲❳❨❩❲❬ ❙❭❲
❪❛❫r❴♥❞❡ ❵❜s❝❣✈❝❣
❤✐❥❦♦ q✉①❦ ② ③④⑤❦
⑥⑦✐⑧ ⑨⑩❶
❷❸❹❺ ❻⑦❼ ⑥⑦❦
❽❾❿④❾❥①✉♦ ➀➁
⑦✐ ⑧⑤➂➃ ➄⑧
❾❥ ⑤❥➅✐➆❾⑦⑤✐❥ ➇❼✉✉⑦➈
❶⑩⑧
⑧
➉➊➋➊
➌➍➎➏➐ ➑
➒➍➓➔➏
→➣↔↕↔➙➛➜➝ ➙➞ ➣➟➠➡➝
➙➢➤ ➡↔➣➢➠➝ ↕➜➛➠➠➝ ➙↔➥➢
↔➙➡➢➣↔➞➣➝ ➣➟➙➠ ➦ ➧➣↔➨➢➠
➢➩➥➢➜➜➢➙➡➫➫ ➭➯➲➝➳➵➵
➸➺➻➼➽➾➚➼➻➸➪➾
➶➶➶
➹ ➘ ➘ ➴➷➮
➶
↕➙↕➛ ➜➝➞➟➠ ➜➡➢ ➥ ➛➙↕➦➧➨➩➦➙↕➨↕
❮❰ ❤
✵✶✸✺✻✼ ✽✿❀✿✸ ❁✻❂❃❄✸❅
❇✶❊✺ ●✼❍✻✶❄✸❏✸✼✿
✽✸❄✿❃✻✼❅ ❑▲◆▲ ◗✶✸❂❘✿❀❯
❱❳✸ ✽●❅ ✽❀❂✸❏❅ ✵❨
❩❬❑❭❬❪ ❁❫✻✼✸❴ ❵▲❜❑❝
❑❬❞❡❑❬❢❜
❁❊❣❂❃❘❫✸❯❴ ❥❊✼✸ ▲❅ ❭❢❅
❭❩❅ ❢◆❅ ❢❜❭❩
❦✸✺❀❂ ❧✻❪ ❜❜❜▲❞◆❭❜
♠♥♦♥ r ✉✈✇✇①③✈ ④①⑤
⑥⑦⑧✈✇ ⑨①⑩❶❷⑦❸
❹❺❻❻ ❼❽❾ ❿➀➁➂
➃➄➅➆➄➇ ➈➉➇➊ ➋➉➆➆ ➈➄ ➌➄➍
➎➄➉➏➄➇ ➉➐ ➑➒➄ ➓➅➆➆➔➋➅
→➔➣➐➑↔ ↕➔➅➌➇ ➔➙ →➔➛➍
➛➉➊➊➉➔➐➄➌➊ ➜➙➙➉➎➄➝ ➈↔
➃➑➅➎➄↔ ➞➌➄➟➣➆➉➅➝ ➠➡➍
➄➎➣➑➉➏➄ ➢➊➊➉➊➑➅➐➑➝ ➣➐➑➉➆
➤➥➦➦ ➧➨➛➨➝ ➩➒➣➌➊➇➅↔➝
➫➣➆↔ ➭➭➝ ➯➦➭➲➝ ➙➔➌ ➅
➇➣➛➧
➑➌➣➎➳➵➊➐➔➋➍
➧➆➔➋➵➊➅➐➇➄➌ ➌➄➸➣➉➌➄➇
➈ ↔ ➑➒➄ ➓➅➆➆➔➋ ➅
→➔➣➐➑↔ ➺➔➅➇ ➻➄➧➅➌➑➍
➛➄➐➑➨ ➩➒➄ ➈➉➇➊ ➋➉➆➆ ➈➄
➔➧➄➐➄➇ ➙➔➌ ➌➄➏➉➄➋ ➅➑
➑➒➅➑ ➑➉➛➄ ➅➐➇ ➧➌➄➍
➊➄➐➑➄➇ ➑➔ ➑➒➄ ➓➅➆➆➔➋➅
→➔➣➐➑↔ ↕➔➅➌➇ ➔➙ →➔➛➍
➛➉➊➊➉➔➐➄➌➊ ➙➔➌ ➎➔➐➊➉➇➍
➄➌➅➑➉➔➐ ➔➙ ➅➋➅➌➇ ➅➑
➑➒➄➉➌ ➌➄➟➣➆➅➌ ➛➄➄➑➉➐➟➝
➋➒➉➎➒ ➊➑➅➌➑➊ ➅➑ ➲➥➦➦
➅➨➛➨ ➔➐ ➫➣➆↔ ➭➼➝ ➯➦➭➲➨
➽➔➣➌ ➈➉➇ ➛➣➊➑ ➈➄ ➊➣➈➛➉➑➍
➑➄➇ ➉➐ ➅ ➂➾❺❻➾➁ ➄➐➏➄➍
➆➔➧➄ ➅➇➇➌➄➊➊➄➇ ➑➔ ➑➒➄
➓➅➆➆➔➋➅ →➔➣➐➑↔ ↕➔➅➌➇
➔➙ →➔➛➛➉➊➊➉➔➐➄➌➊➝
➭➦➭ ➃➨ ➺➉➏➄➌ ➃➑➨➝ ➠➐➑➄➌➍
➧➌➉➊➄➝ ➜➺ ➲➚➪➯➪➝ ➅➐➇
➊➒➔➣➆➇ ➈➄ ➎➆➄➅➌➆↔
➛➅➌➳➄➇ ➔➐ ➑➒➄ ➔➣➑➊➉➇➄
➔➙ ➑➒➄ ➄➐➏➄➆➔➧➄ ➶❿➹➘
➴➷➬ ➮➱➬✃❐❒❮❰ ➷➴ ❾➷❒➘
➁❰ÏÐÑ ➁➱ÒÏ Ó➬➱✃Ô Õ
Ó➷ Ö❰ ❽Ï❰×❰➘ ❒Ð ØÙÚÚ
ÏÑÒÑ ➷× Û➱ÜÝ ÞÞß
àÚÞáÑâ
➢ ➊➑➅➐➇➅➌➇ ➈➉➇ ➙➔➌➛ ➅➐➇
➇➄➑➅➉➆➄➇ ➉➐➙➔➌➛➅➑➉➔➐ ➅➊
➑➔ ➑➒➄ ➇➣➛➧ ➑➌➣➎➳
➊➧➄➎➉➙➉➎➅➑➉➔➐➊ ➛➅↔ ➈➄
➔➈➑➅➉➐➄➇ ➙➌➔➛ ➑➒➄ ➓➅➆➍
➆➔➋➅ →➔➣➐➑↔ ã➣➈➆➉➎
➓➔➌➳➊ ➻➄➧➅➌➑➛➄➐➑➨
ä➣➄➊➑➉➔➐➊ ➛➅↔ ➈➄ ➇➉➍
➌➄➎➑➄➇
➑➔
➼➤➭➍➤➯å➍æææ➯➨
ç➔ ➈➉➇➊ ➋➉➆➆ ➈➄ ➅➎➎➄➧➑➄➇
➈↔ ➙➅➎➊➉➛➉➆➄ ➔➌ ➄➆➄➎➍
➑➌➔➐➉➎ ➇➅➑➅ ➉➐➑➄➌➍
➎➒➅➐➟➄➨
✔✓✕✖✖✗✘✗✙✚✖
✤✦✙✤✕✗✚
✣✙✘✧✦✙
✕✚✖
✢★✙✩
❃❁
❄
✮
✹
P
îøêùýüôú
❏
îïô
✷✁r ✷✂r
✷✄☎✆
▲
ôþéê ✝ ë s ✄✄✄✞✂✂✷✆
✛✜✖✢
✪✗✓✓
✳
✲✹
✣✙
✤✦✗✫✢✬
✴✳
✼❂
✴✳
✾✱
❁
❀
✸
✿
✲✽
✯
✯✸
✴✹
✭✮
✮
✭
❋✯
❉
✸
✾
✲✽
✽
✳✹
✹✲
❄✸
✸
✻✼
✸✹
❊
✽❉
✹✲
✮❄
❈
✳❅
✽
✲
✵
✳✴
✲✳
✰✱
✴
✲✻
✴✰
✾✱
♠♥♦♥ r ✉✈✇✇①③✈ ④①⑤
⑥⑦⑧✈✇ ⑨①⑩❶❷⑦❸
èéêêëìé íëîïðñ òéñ óôõ
öô÷ð éïñ øùú ïëð ùï
÷ëòûêùéï÷ô ìùðü éêê
ûóôý÷óùøôú ûîøêù÷ øùúõ
úùïþ ûóë÷ôúîóôý éïú
óôÿîùóôòôïðý r éïú
òéñ ❢ ëó þëëú ÷éîýô r
óôöô÷ð éïñ éïú éêê øùúý
îûëï é ❢ ùïúùïþ ë ❢ ðüô
éþôï÷ñ ðüéð ùð ùý ùï ðüô
ûîøêù÷ ùïðôóôýð ðë úë
ýë s
☛☞✌✍☛✎✏✍✏✑✒✏
⑤
✸✹
☛☞✌✍✥✑✏✍✏✌✑✌
ÑÒÓÔÕÖ Ò× ØÙÚÛÖÓ ÜÖÝÞÔÑÛ
ß àáâãäå æççèäéê ëì èíç îëïç ðñòó ôäãã âç íçãõ ëé öáéç ÷ø ùè úûøø àüæü ùè ýøú þùäé ÿèü ❙ îëïç ❙ ❖ çêëéü
❚ íç àá àë ♣ ç ëì èíä ♣ æççèäéê ä ♣ èë õä ♣ åá ♣♣ èíç âáõêçè ìë èíç ìä ♣ åùã ② çù âçêäééäéê öáã ② ✶❙ ✷ ø ✶✁ ù ♣ ùàà ëïçõ
â ② èíç îëïç ðñòó ❇ áõêçè îëææäèèççü ß ♣ áææù ② ëì èíç âáõêçè ä ♣ à ç ♣ çéèçõ âçãëôü ß åëà ② ëì èíç âáõêçè
æù ② âç äé ♣ àçåèçõ ë ëâèùäéçõ ùè ✶✷ ø ✂ ßéèãç ♣❙ îëïç ❙ ❖ ð âçèôççé èíç íëá ♣ ëì ✶✶ ûøø ùüæü ❙ ùéõ ✂ ûøø àüæü
❚ íä ♣ âáõêçè ä ♣ ìë ùé ùééáùã âáõêçè àç äëõü ❚ íä ♣ âáõêçè ôù ♣ à çàù çõ ëé ù âù ♣ ä ♣ ëì ùååëáéèäéê èíùè ä ♣ èíç
♣ ùæç ù ♣ èíç à çåçõäéê ② çù ü ■ ì õäììç çéè ❙ èíç æù ♠ ë åíùéêç ♣ ùéõ èíçä çììçåè ëé èíç âáõêçè ù çû
❂❦❊t❣
◗❂❃t❊❃❱ t♥❂ ❖❯❊❃ ●❂❧❂●
í➽➪îï ÛÛÚß×➪î➚
✳✴✦✺✧✯ ❧❧
❢✵✶✸✲
✩✪✹ ✻✶✼✱ ✇✮✬✬❧✭✫ ✇✱❧❧ ❢✱t
✻✽★ ✵✸ ✻✽✿✫ ♣✬✸❢✬❀t
âãäå æçè éÚØ ê×á
äïçç ðÔîÝÕ×Ü ñÞÚáò
✐ ❥❦❧♠♥♦ ♣qrst✉✈ ✇① ②♣q
③r④④✇⑤r ⑥✉t✇✉ ⑦rt④⑧
s✇r⑨ ⑩❶②♣✇st②❷ ⑤t④④ ❸q
♣q④⑨ ✇✉ ❹❶✉q ❺❻②♣❼
❽❻❾❿ r② ➀➁❻❻➂➃ r② ➄♣q
③⑥⑦⑩ ➅q➂✇②❼ ❺❻❻ ➅q⑧
➂✇② ➆②sqq②❼ ➇④✈t✉❼ ➈sq⑧
✈✇✉➉ ➄♣q ➂❶s➂✇➊q ✇①
②♣t➊ ➃qq②t✉✈ t➊ ②✇ ⑨t➊⑧
➋❶➊➊ ②♣q ❸❶⑨✈q② ①✇s
②♣q ①t➊➋r④ ❷qrs ❸q✈t✉⑧
✉t✉✈ ❹❶④❷ ❾❼ ❽❻❾❿ r➊
r➂➂s✇➌q⑨ ②♣q ③r④④✇⑤r
⑥✉t✇✉ ⑦rt④s✇r⑨ ⑩❶②♣✇s⑧
t②❷ ➍❶⑨✈q② ➎✇➃➃t②②qq➉
⑩ ➋✇➂❷ ✇① ②♣q ❸❶⑨✈q②
⑨✇➋❶➃q✉② ➃r❷ ❸q t✉⑧
➊➂q➋②q⑨ ✇s ✇❸②rt✉q⑨ r②
②♣q ⑥✉t✇✉ ➎✇❶✉②❷
➎✇➃➃t➊➊t✇✉ ➈①①t➋q❼
❾❾❻➀ ➏ ⑩➌q✉❶q❼ ➐r
➑sr✉⑨q❼ ➈⑦❼ ✇s ②♣q
③r④④✇⑤r ➎✇❶✉②❷ ➎✇➃⑧
➃t➊➊t✇✉ ➈①①t➋q r② ❾❻❾
➆➉ ⑦t➌qs ➆②➉❼ ➇✉②qs⑧
➂st➊q❼ ➈⑦❼ ❸q②⑤qq✉
②♣q ♣✇❶s➊ ✇① ❿➁❻❻ r➉➃➉
r✉⑨ ➒➁❻❻ ➂➉➃➉ ➄♣t➊
❸❶⑨✈q② t➊ ①✇s r✉ r✉✉❶r④
❸❶⑨✈q② ➂qst✇⑨➉ ➄♣t➊
❸❶⑨✈q② ⑤r➊ ➂sq➂rsq⑨
✇✉ r ❸r➊t➊ ✇① r➋➋✇❶✉②⑧
t✉✈ ②♣r② t➊ ②♣q ➊r➃q r➊
②♣q ➂sq➋q⑨t✉✈ ❷qrs➉
❣ Ð×❰Ð
Ó❐Ô➱Õ Ö❰Ñ×Ø❐Ù
☞ ✁ ☞ ☎✌
✾✍✎ ✏ ❆✑✒✓ ✔✕✖✒ è
❇❉❊●❍❏ ❑ ●❂❧❂● ▼◆❖❖❂◗❚
✃ ❐❒❮❰ ÏÐÑÒ✃❒❰
❮❰ ❤
➴➷➴➷ ➬
P✄☎✆✝✞ ◆✟✠✝✞✡
P✰✭✵✯✰✷✸
❋✹✻
☎☎☎
☛
✽✽✪ ✫ ✬✭✮✮✯✰✱✲✳✴
ý
❼ ➮➱✃➂➅❿➃➄➅
✂
✡
ëõö÷ëøù÷õõùë úûÙ ÷ ëÜü
❆ ✁✂❆✄ ☎ ✆✝ ✞✝✁
✩✟✟✠ ✡☛ ✩☞✟✠ ♣✌✍ ✎☛✏✡✑
❲✒✓✒ ✔ ✕✖✖ ✗✘✒✖✒✘✒✙✚ ✒✛✜✖✗✢✙✢
▲✣✤✏✥✍✦ ☛✏✧★✪✡✌
P✫✌✣★✌ ✍✌★♣☛✏✥ ✡☛✬
❞✭✮✯✰✱✲✳✴✴✰✵✶✮✭✷✴✸✰✹✮
✼
❘ ✺
❈✻✽✾✿❀❁❂✿ ❈❀✿✿❃
❄❀❅❄✿❀✽❇ ❉❊❉✽
❋● ❊❍●■❏❑▼ ❅❀
◆❖◗❙❚❯◆❙❯❖❱❯
✇✇✇❳❨❩❬❭❪❫❴❵❪❨❫❪❪❛❜❝❳❨❡❝
✁
✆
ñá ÜåÚòíòîáäÞßóÝ çÙôô
ýþýÿ
ÚÛÜÝÞßÛÛà
ÝáâÜàÜÛã
äåæçèéêæëéêì íîïðïñ
äòæóèôèêê óèõó öæèò
÷õçèóõ
äøëóùõøëùùú
äùòë ùõûôèêü ôõóýèþëÿùþ
êæåèü êçõôô æéêæåè
äôõóýè õçëÿéùê ë êùëóþ
õýè êøõ÷è
ä þûÿóéèó øóëøõéè
êùëöè
ä æù÷ èé ùóõê ûõý
äí î ýõôôëé òõùèó
ùõé
ä ûõùùèóæèê ëó í ö
ôæý ùêü óõåæëü óèõåþ
æéý ôõçø
ñü
î íþ ñ þ í
✝
✄
àáâßÚáâß ãÙäåæ çÞÚèÝ
❣ Ð×❰Ð
Ó❐Ô➱Õ Ö❰Ñ×Ø❐Ù
ùúûüýþ ÿú
➼➽➾➚ ➪➽➶ ➚➹➼➘ ➴➷ ➬➮➱
✃❐❒❮➮❰Ï ÐÑÒ❮➴Ó➴Ï➴➮➷Ô
ÕÖ ×➮Ø➷❐Ø Ù➮ÚÛ ÜÝÝÛÞßßÔ
Õ Ù➮Ú ÜÝàÛÞßßÔ á➴ÙÙ
ÒÑ➴Ù❮ Ú➮ ÏÑ➴ÚÔ â❒ÙÙ
ãÝÕÖäåæÖÝàÕãÔ
➍ → ➥ →➒ ➐ ↔
✱✦✣✲✕ ✏✤ ✥✣✦✕✧
❙✯✳✴✳✭✵✶✭ ❙✯✶✷✫✸✳
✹✻✽✾ ❀❁❂❃ ❄❂
❇❅❉❊❋ ●❍❂■❏ ❑▲ ▼✻✽❀◆
❅❂ ❂❍❛❊ ❖❍◗❂❊❘ ❅❱❲❳❊
❨❅❛❊ ❲❩ ❬❊❋◗❲❭
❪❲❋❊❫❖❲◗❍❭❴❵
❇❊❳❊❋❖■ ❄❂❊❳❊❭◗❲❭
➒→➞↕ ➒➞ ➥➐➦➏ ➐↕➧ ➑➙➝➣
➒→➞↕➑ ➞➎ ➓→➑➝➎→➥→↕➐➒→➞↕➭
✍✎✏✑✒✓ ✔✑✕✿ ✩✖✗✘✙✚✛
❚✜✎✕ ✢ ✔✣✓✕ ✏✤ ✥✣✦✕✧
✗✼✛✚✼✖✛✘★ ✪ ✘✛✿✛✛ ✫✙✬✙
❯✭✮✯ ✰✖✛
âãäåæçãè
ÜÝÞßà áâãä åæç Ýæè
éêëìí îïðñëòó ôõö ðê÷ø
ùúûüýý ðêþíòíÿ÷õ ✇ þíí
❝ êýý ö ✁ ôïö ✂ îï ✂✂✄ îó
ð ❜ ê ☎☎ ✆ ÿ÷òíÿ÷ ÿý ❜
❮❰ ❤
➴➷➷➴ ➬ ➮➱✃❐❒ ❮❰ÏÐÑÒ
➆➈➉➊➁ ➋➌➃➍➎➃➏➐➈➉➊
❵❜❝❞ ❡❢❢ ♠❣❤✐ s❥❣❦❦ ❧
➇♥♦♣❥qrtq✉✈♣ ✇ ①♦✈
②❥t③✇④♦ ⑤❣⑥⑦⑧⑥♣④⑨ ✇s
⑦t✈ ✇s ⑩❶❷ ✇ ❸t❹ ❺✇⑦⑦
❺t❻♣❥③❼s⑥⑧♦ ②❽♦⑧s q
❶❶❾q❿❷➀❶➁ ✉✈♣ ❼t❻③s❹
➂➃➄➅ ➆➂ ➈➃➉➊➃
➋➄➌➅➊➍
➎➏➐ ➑ ➒➓➐➔➎→➐ ➣↔↕➣
➎➙➐➑➎➙➐ ➛➜➝➝➞➟ ➠➜➜➡
➢ ➤➥➝➦➔↔➧ ➠➜➜➡➨
➟➜➤➩➡➔➝↔↕➣➫➭
➯➲➙➙ ➳➫➣➵
❣ Ð×❰Ð
❺❻❼ ❽ ❾❿➀➁ ➂➃➄➃➅➆➇❽
❣❥❦♥♦ qrt✉✈❦r①③ ④
⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷⑩⑤⑦❸ ④ ❹❺④
❶⑥❸ ❻⑨⑥⑧⑨❷ ❼⑥⑩⑥❼⑨❸ ❽❺❷
➪➶➶
❻❾❾❿➀➁⑦❸ ❽❺⑦ ➂➃➄➅➀❷⑨❷➆
➹➘➴➷ ➬➮➱➴➱➘
➇⑨⑧❽⑨⑨➃ ➈➉➊ ➋ ❻❾⑦➌
➁➂⑧⑥➅➆ ➍❾ ⑦⑤❾❿➂➃❼❸
➄⑩⑨❷➂⑧ ➄❻⑨➄❿ ➎➏➏➐❺⑤❾
➑
➎❹❹➏➐
❷ ⑨ ➁ ➆ ✃❐❒ ❮ ❰ÏÐÑÒÑ ÓÏÔ
ÕÖ×Ò ØÖÙÒÔ ÚÏÛ
➐➒❹➌➓➔➐➌➐→➔➓➆
ÐÑÒÑÓ ÔÒ ÕÖ ×ØÙÚÛÕÕÜ
õö ÷øù úûüýþõ ÿ t
➺➻➼ ➽ ➾➚➪➶➹➘➴ ➷➬➮➚➱
➄ ❾➄ ❰❾Ï
❽➃➄➅✃❐➀
òáâãä ♣ íû öáéç ✷ ý ❙ ✷ ø ✶✁
▲ çêùã éëü ✂✶✺ ý