Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 24, 2019, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ⑨⑩❶❷❸❹❺ ❻❼❶❽ ❾❿❺ ❾➀➁➂
➃➄❽ ⑩➅➆❽➇➈❽➇ ➉ ➅❸➊❽➇ ➋➌➃❹ ➄❽➇❸➍❷ ➎ ➏➐
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖◆✗ ✘✙✚✿
▼★✩✪✬✭✮
✩★★✩ ✯✰✱✪✬✭
✲
✲✳✪✩✳s✪✬✭✮
♥✉✳
✩★★✩ ♥✉✳s✪✬✭
♥❋✉✰
✯
✯✰✱✪✬✭✮
✩★★✩ ♥❋✉✰s✪✬✭
✛✜✢✣✤✥✦ ✥✛✢✧
✷ ✴✵✶✸ ✹✺✻✼✺
✹✺ ✽✼
✹✾❀❁✻❂✵✽✻✼❃ ✴✵✽❄
➝ ➝
❅❏❑◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❏❴❵❛ ❜❝❞❡❜❢❣❡❣❤✐❣ ❥ ❦❦❦❧♠❏❑◗❳♦❬❭❪♣◗❳❏❴❵❧♦qr ❥ ♦❴❏tt❬✈◗❵t✇♠❏❑◗❳♦❬❭❪♣◗❳❏❴❵❧♦qr ❥ ①❏②❛ ❜❝❞❡❜❢❣❡❤❝❢❤
❝❢❤
③♣◗ ④♠t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❡⑥❤❣❡❣❞❤❞ ❥ ❦❦❦❧❴❏⑦❳❏⑧❵◗q♠t◗❳⑤◗❳❧♦qr ❥ ♦❴❏tt❬✈◗❵t✇❴❏⑦❳❏⑧❵◗q♠t◗❳⑤◗❳❧♦qr ❥ ①❏②❛ ❜❝❞❡⑥❤❣❡❣❤✐❝
✐❝
➤➥➥➥
➦➧➨➩➫➭
➯➲➲➯ ➳ ➵➸➺➻➼ ➽➾➚➪➶➹
➘➻➴➸➷ ➬➾➶➮➱➻✃
❐❒❮❰ÏÐ ÒÓÔÏÐÕ
Ö× ØÙÚÛ ÜÝÞß àáâÜ ãÝ
äåááæçß ÝÞè éãêèë
ìíÙ×ÝÛ æÚã××î×ï ìíðñ
ðîòòîí× óîÚÚ ÞíÚô ã
õÙöÚî÷ Þèãëî×ï ã×ô
óíëê òèòòîí× Ýí ÷í×ñ
òîôèëå
øùúñâÜñáûü å ù ëèýÙèòÝ
öÛ þãïè çíëëîò ãÝ
âäÿä ✶ ❍ Ù×Ý çíÙ×Ýãî×
▲ ã×è
❢ íë
ã
➧ âá ✁ ûñ ❢ ííÝñ ✂ ãëîã×÷è
Ýí ÝÞè ➧ ààáñ ❢ ííÝ ëíãô
❢ ëí×Ýãïè ëèýÙîëèðè×Ý ✁
■❢ ãõõëí ✂ èôß ÝÞè ✂ ãëîñ
ã×÷è óíÙÚô ãÚÚíó ã
õãë÷èÚ Ýí öè ÷ëèãÝèô
óîÝÞ ➧ ââü ✁ ❢ èèÝ í ❢
ëíãô ❢ ëí×Ýãïè í× ❍ Ù×Ý
çíÙ×Ýãî× ▲ ã×èß óîÝÞ
ã÷÷èòò ÝÞëíÙïÞ ã
òÞãëèô ôëî ✂ èóãÛ óîÝÞ
×èîïÞöíëî×ï õëíõèëÝÛ ✁
❚ Þîò ëèýÙèòÝ óîÚÚ öè ëèñ
✂ îèóèô Ù×ôèë ÷ëîÝèëîã
ÚîòÝèô î× éì ❇ Ö ìÞãõÝèë
à ✶ á ã×ô þè÷Ýîí×ò
üá ✁ áà ã×ô äâá ✁ á ✶
✭ ù ✄✭ à ✄ ß ã×ô ÝÞè ìíðñ
õëèÞè×òî ✂ è ▲ ã×ô ❯ òè
æÚã× ✁
ì ❯ ñâÜñâàâß ç ▼ æñâÜñâàà
✫ ❋☎ æñâÜñâà å ù ëèñ
ýÙèòÝ öÛ ÝÞè ìîÝÛ í ❢
éãêèë ìîÝÛ Ýí ÷í×òÝëÙ÷Ý
ã ðã ▼ íë ÙÝîÚîÝÛ ❢ ã÷îÚîÝÛ
î×÷ÚÙôî×ï ã ÝëèãÝèô
óãòÝèóãÝèë òÝíëãïè Úãñ
ïíí×ß îëëîïãÝîí× òîÝèß
ã×ô ➧ û ðîÚèò í ❢ è ❢❢ ÚÙñ
è×Ý Ýëã×òðîòòîí× õîõèñ
Úî×è ✁ ❚ Þè òÝíëãïè Úãñ
ïíí× ã×ô ã× îëëîïãÝîí×
õÙðõ òÝãÝîí× ãëè õëíñ
õíòèô í× ❚ ã ✆ ▲ íÝò áá
✫ äáá î× þè÷Ýîí× à ✶ í ❢
❚ íó×òÞîõ áÿ þíÙÝÞß
úã×ïè ✶ á ❊ ãòÝß ❲✁ ç ✁ ß
éãêèë ìíÙ×ÝÛß Öëèïí× ✁
❚ Þè ëèýÙèòÝ î×÷ÚÙôèò ã
õãëÝîÝîí× Ýí ÷ëèãÝè ã×
ãôôîÝîí×ãÚ õãë÷èÚ ðèãòñ
Ùëî×ï ➧ äâ ✁ áÿ ã÷ëèò ❢ íë
ÝÞè ➧ àäñã÷ëè óãòÝèñ
óãÝèë Úãïíí× ã×ô îëëîñ
ïãÝîí× õÙðõ òÝãÝîí×ß
ã×ô ã ❢ ÚííôõÚãî× ôè ✂ èÚñ
íõðè×Ý õèëðîÝ ✁ ❚ Þîò
ëèýÙèòÝ óîÚÚ öè ëèñ
✂ îèóèô Ù×ôèë éì ❇ Ö
þè÷Ýîí×ò àáä ✁ áüß
àá ✁ áäß ✶ âá ✁ á ✶✭✹✄✭ â ✄
ã×ô ü á ✁ áäß ã×ô ìÞãõñ
Ýèëò àâá ã×ô üáß ÝÞè
ìíðõëèÞè×òî ✂ è ▲ ã×ô
❯ òè æÚã× ã×ô Öúþ
ìÞãõÝèë Üà ✁
❲ íëê þèòòîí×å úè ✂ îèó
ÝÞè õíÝè×ÝîãÚ ãôôîÝîí×
í ❢ òÝã×ôãëôò ëèÚãÝî×ï Ýí
òõè÷îãÚ è ✂ è×Ý õèëðîÝò
Ýí ÝÞè éãêèë ìíÙ×ÝÛ
❇ í×î×ï Öëôî×ã×÷è ✁
❚ Þè õÙöÚî÷ îò î× ✂ îÝèô Ýí
ãÝÝè×ô ÝÞîò Þèãëî×ï ã×ô
óíëê òèòòîí×ß ã×ô Ýí
òÙöðîÝ íëãÚ íë óëîÝÝè×
ÝèòÝîðí×Û ✁ ❋ ãîÚÙëè Ýí
õëí ✂ îôè òÝãÝèðè×Ýò íë
è ✂ îôè×÷è òÙ ❢❢ î÷îè×Ý Ýí
ã ❢❢ íëô ÝÞè ôè÷îòîí×
ðãêèë ã× íõõíëÝÙ×îÝÛ
Ýí ëèòõí×ô Ýí ÝÞè îòñ
òÙèß õëè÷ÚÙôèò ãõõèãÚ
Ýí ÝÞè ▲ ã×ô ❯ òè éíãëô
í ❢ ùõõèãÚò ✭▲❯ éù ✄
öãòèô í× ÝÞãÝ îòòÙè ✁ ù
÷íõÛ í ❢ ÝÞè ãõõÚî÷ãñ
Ýîí×òß ãÚÚ ôí÷Ùðè×Ýò
ã×ô è ✂ îôè×÷è òÙöðîÝñ
Ýèô öÛ íë í× öèÞãÚ ❢ í ❢
ÝÞè ãõõÚî÷ã×Ýòß ã×ô ÝÞè
ãõõÚî÷ãöÚè ÷ëîÝèëîã ãëè
ã ✂ ãîÚãöÚè ❢ íë î×òõè÷ñ
Ýîí× ✁ ❚ Þè òÝã ❢❢ ëèõíëÝò
ÝÞè æÚã××î×ï ìíððîòñ
òîí× óîÚÚ Ùòè î× îÝò ôèñ
÷îòîí×ñðãêî×ï õëí÷èòò
óîÚÚ öè ã ✂ ãîÚãöÚè ãÝ ÝÞè
éãêèë ìîÝÛñìíÙ×ÝÛ
æÚã××î×ï ☎ èõãëÝðè×Ý
öÛ ØÙÚÛ à×ôß àáâÜ ✁ ù
ôîïîÝãÚ ÷íõÛ í ❢ ÝÞè
ôí÷Ùðè×Ýò ÷ã× öè
èðãîÚèô Ýí ÛíÙ ãÝ ×í
÷íòÝß íë ã Þãëô ÷íõÛ
÷ã× öè õëí ✂ îôèô ❢ íë ã
ëèãòí×ãöÚè ÷íòÝ ✁ ■❢ ÛíÙ
Þã ✂ è ýÙèòÝîí×òß õÚèãòè
÷í×Ýã÷Ý ❊✂ ã ❍ è×èò ãÝ
èÞè×èò ❡ öãêèë÷íÙ×ÝÛ ✁
íëï íë ä ✶ âñäà ñÿàâÜ ✁
▲ èïãÚ ✥ í ✁ áááäÿÿ ✶
æÙöÚîòÞèô ØÙ×è à ✶ ß àáâÜ
Ô ✝ ❒ ✞ ÔÕÕ ✟✞ ÒÓÔÏÐÕ Ö ❋
❚ þ ✥ í ✁ å
þù ▲❊
áÿá ✶ Ü ✶ ñÖú ▲ íã× ✥ í ✁ å
✯✯✯✯✯✯ ÿâ ✶ ü úè ❢ èëñ
è×÷è îò ðãôè Ýí ÝÞãÝ
÷èëÝãî× ÝëÙòÝ ôèèô ✭ ÝÞè
Ò☎ èèô í ❢ ❚ ëÙòÝ ✠✄ è ✆ èñ
÷ÙÝèô öÛ ❊ ú ✥❊ þ ❚ ▲
❚❍ ÖçæþÖ ✥ ß ù þ ■✥ ñ
✹▲❊ æ ❊ úþÖ ✥ ù ✥☎
☎■❉■❊ ▲ ▲❊ ù ❚❍ ß ù þ ■✥ ñ
✹▲❊ æ ❊ úþÖ ✥ ß ãò
✹ ëã×Ýíëß Ýí ❋■☎❊▲■❚✡
✥ ù ❚■ Ö ✥ ù ▲ ❚■❚▲❊ ■✥ þ
ìÖß ãò ❚ ëÙòÝèèß î× ❢ ãñ
✂ íë í ❢ ❲❊▲▲ þ ❋ ùú ✹ Ö
éù ✥☛ ß ✥✁ ù ✁ ß ãò éè×è ❢ îñ
÷îãëÛß ôãÝèô ÿ ✽ ✽ àáââß
ëè÷íëôèô ÿ ✽ âá ✽ àáââß ãò
✥ í ✁
■ × òÝë Ùð è ×Ý
ââ àáâüÜéß î× ÝÞè Ö ❢ ñ
❢ î÷îãÚ úè÷íëôò í ❢ éãêèë
ìíÙ×ÝÛß Öëèïí×ß
óÞî÷Þ ÷í ✂ èëò ÝÞè ❢ íÚñ
Úíóî×ï ôèò÷ëîöèô ëèãÚ
õëíõèëÝÛ òîÝÙãÝèô î×
éãêèë ìíÙ×ÝÛß Öëèïí×å
▲ íÝò àß
ã×ô ✶ ß
éÚí÷ê ââß þ ❚❊❲ ùú ❚❙ þ
þ ❊ ìÖ ✥☎ ù ☎☎■❚■ Ö ✥
❚ Ö éù ☛❊ ú ì ■❚✡ ß ã÷ñ
÷íëôî×ï Ýí ÝÞè í ❢❢ î÷îãÚ
õÚãÝ ÝÞèëèí ❢ ß î× éãêèë
➯➲➲➯ ➳ ➵➸➺➻➼ ➽➾➚➪➶➹
➘➻➴➸➷ ➬➾➶➮➱➻✃
ìîÝÛß ìíÙ×ÝÛ í ❢ éãêèë
ã×ô òÝãÝè í ❢ Öëèïí× ✁
ùæ ✥ å
à á ✽✽
áÜþ ✶ áâûìé äàáá
ìíððí×ÚÛ ê×íó× ãòå
ààâá âü ❚❍ þ ❚ ú ❊❊❚
éù ☛❊ ú ì ■❚✡ ß Öú
Üûÿâ ✶ ❚ Þè ÷Ùëëè×Ý
öè×è ❢ î÷îãëÛ îòå ❲ èÚÚò
❋ ãëïí éã×êß ✥✁ ù ✁ éíÝÞ
ÝÞè öè×è ❢ î÷îãëÛ ã×ô ÝÞè
ÝëÙòÝèè Þã ✂ è èÚè÷Ýèô
Ýí òèÚÚ ÝÞè ãöí ✂ èñôèñ
ò÷ëîöèô ëèãÚ õëíõèëÝÛ
Ýí òãÝîò ❢ Û ÝÞè íöÚîïãñ
Ýîí×ò òè÷Ùëèô öÛ ÝÞè
☎ èèô í ❢ ❚ ëÙòÝ ã×ô ×íñ
Ýî÷è Þãò öèè× ëè÷íëôèô
õÙëòÙã×Ý Ýí Öúþ
ÿü ✁ ûäà ✭ ✄✁ ❚ Þè ôè ❢ ãÙÚÝ
❢ íë óÞî÷Þ ÝÞè ❢ íëè÷Úíñ
òÙëè îò ðãôè îò ÝÞè
ïëã×Ýíë ❙ ò ❢ ãîÚÙëè Ýí õãÛ
óÞè× ôÙèß ÝÞè ❢ íÚÚíóñ
î×ï òÙðòå
➯➲➲➯ ➳ ➵➸➺➻➼ ➽➾➚➪➶➹
➘➻➴➸➷ ➬➾➶➮➱➻✃
ïëã×Ýíë ãò óèÚÚ ãò ã×Û
íÝÞèë õèëòí×ò íóî×ï
ã× íöÚîïãÝîí×ß ÝÞè õèëñ
❢ íëðã×÷è í ❢ óÞî÷Þ îò
òè÷Ùëèô öÛ ÝÞè ☎ èèô
í ❢ ❚ ëÙòÝß ÝÞè óíëôò
Ò ÝëÙòÝèè ✠ ã×ô Ô öè×è ❢ ñ
î÷îãëÛ ✠ î×÷ÚÙôè ÝÞèîë ëèñ
òõè÷Ýî ✂ è òÙ÷÷èòòíëò î×
î×ÝèëèòÝß î ❢ ã×Û ✁
☎ ãÝèôå ✶✽ á ✽ àáâÜ
ì ▲❊ ùú ú ❊ ìÖ ✥ ìÖúæ
âââ þ ❲ ìíÚÙðöîã
þÝëèèÝ ❂ Üäá æíëÝÚã×ôß
Öú Üûàáâ æÞí×èå
ÿäÿñûäáñûüáá
ÿüüñÜ âñáá ü þÞèÚÚã
☎ íðîÚíòß ùÙÝÞíëî ❄ èô
þîï×ãÝíëÛ í ❢ ❚ ëÙòÝèè
▲ èïãÚ ✥ í ✁ áááäÿâüá
æÙöÚîòÞèôå ØÙ×è âáß âûß
à ✶ ß ØÙÚÛ âß àáâÜ
õãîôß õÚÙò ãÚÚ ã÷÷ëÙèô
ÚãÝè ÷Þãëïèòß ã×ô ãÚÚ
ÝëÙòÝèè ❙ ò ❢ èèòß ❢ íëè÷Úíñ
òÙëè ÷íòÝòß ã×ô ã×Û
òÙðò ãô ✂ ã×÷èô öÛ ÝÞè
öè×è ❢ î÷îãëÛ õÙëòÙã×Ý Ýí
ÝÞè Ýèëðò ã×ô ÷í×ôîñ
Ýîí×ò í ❢ ÝÞè ☎ èèô í ❢
❚ ëÙòÝ ❲ Þèëèí ❢ ß ×íÝî÷è
ÞèëèöÛ îò ïî ✂ è× ÝÞãÝ
ÝÞè Ù×ôèëòîï×èô ÝëÙòñ
Ýèèß ì ▲❊ ùú ú ❊ ìÖ ✥
ìÖúæß óÞíòè ãôôëèòò
îò âââ þ ❲ ìíÚÙðöîã
þÝëèèÝ ❂ Üäáß æíëÝÚã×ôß
Öú Üûàáâß óîÚÚ í×
Ü ✽ âá ✽ àáâÜß ãÝ ÝÞè ÞíÙë
í ❢ âáåáá ùçß òÝã×ôãëô
Ýîðèß ãò èòÝãöÚîòÞèô öÛ
Öúþ âÿû ✁ ââáß ù ❚ ❚❍❊
❋ úÖ ✥❚ ❊✥❚ úù ✥ ì ❊
❚ Ö ❚❍ ❊ éù ☛ ❊ ú
ìÖ ❯✥❚✡ ìÖ ❯ ú ❚ ñ
❍ Ö ❯ þ ❊ ß âÜÜä ú ☎
þ ❚✁ ß éù ☛ ❊ úß Öú
Üûÿâ ✶ ß òèÚÚ ãÝ õÙöÚî÷
ãÙ÷Ýîí× Ýí ÝÞè ÞîïÞèòÝ
öîôôèë î× ÝÞè ❢ íëð í ❢
÷ãòÞ èýÙî ✂ ãÚè×Ý ✭ ÷èëÝîñ
❢ îèô ❢ Ù×ôò íë ÷ãòÞîèë ❙ ò
÷Þè÷ê ✄ ÝÞè î×ÝèëèòÝ î×
ÝÞè ãöí ✂ èñôèò÷ëîöèô
ëèãÚ õëíõèëÝÛ óÞî÷Þ
ÝÞè ïëã×Ýíë Þãô íë Þãô
õíóèë Ýí ÷í× ✂ èÛ ãÝ
ÝÞè Ýîðè îÝ è ✆ è÷ÙÝèô
ÝÞè ☎ èèô í ❢ ❚ ëÙòÝß Ýíñ
ïèÝÞèë óîÝÞ ã×Û î×Ýèëñ
èòÝ óÞî÷Þ ÝÞè ïëã×Ýíë
íë Þîò òÙ÷÷èòòíëò î× î×ñ
ÝèëèòÝ ã÷ýÙîëèô ã ❢ Ýèë
ÝÞè è ✆ è÷ÙÝîí× í ❢ ÝÞè
☎ èèô í ❢ ❚ ëÙòÝß Ýí òãÝñ
îò ❢ Û ÝÞè ❢ íëèïíî×ï íöÚîñ
ïãÝîí×ò ÝÞèëèöÛ òèñ
÷Ùëèô ã×ô ÝÞè ÷íòÝò
ã×ô è ✆ õè×òèò í ❢ òãÚèß
î×÷ÚÙôî×ï ã ëèãòí×ãöÚè
÷Þãëïè öÛ ÝÞè ÝëÙòÝèè ✁
✥ íÝî÷è îò ❢ ÙëÝÞèë ïî ✂ è×
ÝÞãÝ ã×Û õèëòí× ×ãðèô
î× Öúþ ÿü ✁ ûûÿ Þãò ÝÞè
ëîïÞÝ Ýí Þã ✂ è ÝÞè ❢ íëèñ
÷ÚíòÙëè õëí÷èèôî×ï
ôîòðîòòèô ã×ô ÝÞè
☎ èèô í ❢ ❚ ëÙòÝ ëèî×ñ
òÝãÝèô öÛ õãÛðè×Ý Ýí
ÝÞè öè×è ❢ î÷îãëÛ í ❢ ÝÞè
è×Ýîëè ãðíÙ×Ý ÝÞè×
ôÙè ✭ íÝÞèë ÝÞã× ÝÞè
õíëÝîí× í ❢ õëî×÷îõãÚ ÝÞãÝ
óíÙÚô ×íÝ ÝÞè× öè ôÙè
Þãô ×í ôè ❢ ãÙÚÝ í÷ñ
÷Ùëëèô ✄ ß ÝíïèÝÞèë óîÝÞ
ÝÞè ÷íòÝòß ÝëÙòÝèè ❙ ò
ã×ô ãÝÝíë×èÛò ❙ ❢ èèòß
ã×ô ÷Ùëî×ï ã×Û íÝÞèë
ôè ❢ ãÙÚÝ ÷íðõÚãî×èô í ❢
î× ÝÞè ✥ íÝî÷è í ❢ ☎ èñ
❢ ãÙÚÝ öÛ Ýè×ôèëî×ï ÝÞè
õèë ❢ íëðã×÷è ëèýÙîëèô
Ù×ôèë ÝÞè ☎ èèô í ❢
❚ ëÙòÝ ãÝ ã×Û Ýîðè ×íÝ
ÚãÝèë ÝÞã× ❢ î ✂ è ôãÛò öèñ
❢ íëè ÝÞè ôãÝè ÚãòÝ òèÝ
❢ íë òãÚè ✁ ❲ îÝÞíÙÝ Úîðñ
îÝî×ï ÝÞè ÝëÙòÝèè ❃ ò ôîòñ
÷Úãîðèë í ❢ ëèõëèòè×Ýãñ
Ýîí×ò íë óãëëã×Ýîèòß
Öëèïí× Úãó ëèýÙîëèò
ÝÞè ÝëÙòÝèè Ýí òÝãÝè î×
ÝÞîò ×íÝî÷è ÝÞãÝ òíðè
ëèòîôè×ÝîãÚ õëíõèëÝÛ
òíÚô ãÝ ã ÝëÙòÝèè ❃ ò òãÚè
ðãÛ Þã ✂ è öèè× Ùòèô
î× ðã×Ù ❢ ã÷ÝÙëî×ï
ðèÝÞãðõÞèÝãðî×èòß
ÝÞè ÷Þèðî÷ãÚ ÷íðõíñ
×è×Ýò í ❢ óÞî÷Þ ãëè
ê×íó× Ýí öè Ýí ✆ î÷ ✁
æëíòõè÷Ýî ✂ è õÙë÷Þãòñ
èëò í ❢ ëèòîôè×ÝîãÚ õëíõñ
èëÝÛ òÞíÙÚô öè ãóãëè
í ❢ ÝÞîò õíÝè×ÝîãÚ ôã×ïèë
öè ❢ íëè ôè÷îôî×ï Ýí
õÚã÷è ã öîô ❢ íë ÝÞîò
õëíõèëÝÛ ãÝ ÝÞè ÝëÙòñ
Ýèè ❃ ò òãÚè ✁ ■ × ÷í×òÝëÙñ
î×ï ÝÞîò ×íÝî÷èß ÝÞè
ðãò÷ÙÚî×è ïè×ôèë î×ñ
÷ÚÙôèò ÝÞè ❢ èðî×î×è
ã×ô ÝÞè ×èÙÝèëß ÝÞè
òî×ïÙÚãë î×÷ÚÙôèò õÚÙñ
ëãÚß ÝÞè óíëô Ò ïëã×Ýíë ✠
î×÷ÚÙôèò ã×Û òÙ÷÷èòñ
òíë î× î×ÝèëèòÝ Ýí ÝÞè
ðè×Ýòß õÚèãòè ÷í×Ýã÷Ý
ÝÞè þ ❲ ì ☎ Ö ❢❢ î÷è
Ý Þ ë í Ù ï Þ è ð ã î Úå
öëÛ÷è ✁ ÞîÚÚ ❡ öãêèë÷íÙ×ñ
ÝÛòó÷ôò ✁ ÷íð
❚ Þîò õëí ▼ è÷Ý îò ❢ Ù×ôèô î×
õãëÝ öÛ ❢ Ù×ôò ❢ ëíð ÝÞè
Öëèïí× ▲ íÝÝèëÛ ã×ô
ÝÞè ❋ ãëð éîÚÚ ✁
▲ èïãÚ ×í ✁ äÿÿ ä
æÙöÚîòÞèô ØÙ×è à ✶ ß àáâÜ
ÏÒ ❱ ÏÔ ❆ ÔÏÓÒ ÔÓ ❮Ï ✺
Õ ♥❣✐♥✰✰r❅ ❈ ❐ ✐♥✰ Ð r✰✰❦
☞✌✍✎✏✑✒✌✏✓ ✔✕✖✗✌✏✓✘✙
❆ss✰ss●✰♥t❏
☎ ãÝèòå
âá ✽ áâ ✽ àáâÿ ✚ á ✶✽ áâ ✽ àáâÜ ❚ Þè éÙë×Ý úî ✂ èë þíîÚ ã×ô
❲ ãÝèë ìí×òèë ✂ ãÝîí×
❚ íÝãÚå
☎ îòÝëî÷Ý ✭ þ ❲ ì ☎✄ îò ëèñ
✩ ß à ✶✁ áâ
ýÙèòÝî×ï ❢ íëðãÚ öîôò
❢ ëíð ýÙãÚî ❢ îèô ÷í×Ýëã÷ñ
✛✕✓✌ ✜✢✕✣✤✌✘✙
Ýíëò Ýí î×òÝãÚÚ òî ✆ Úî ✂ èñ
✩ á ✁ áá
òÝí÷ê óãÝèëî×ï ÝëíÙïÞò
Úí÷ãÝèô ×èãë ☎ Ùëêèè
✦✌✏✌✧✎★✎✕✣✖ ✪✬✮✕✏★✌✘✙
Öëèïí× í ❢❢ í ❢ éÙë×Ý
✩ üÿâ ✁ áá
úî ✂ èë ìã×Ûí× ▲ ã×è ✁
éîôò óîÚÚ öè ëè÷èî ✂ èô
Ô ♦t❛❧ ✝✰q✉✐r✰❞
❢
ëíð ýÙãÚî ❢ îèô ÷í×Ýëã÷ñ
t♦ ✝✰✐♥st❛t✰✿
Ýíëò öÛ ÝÞè éÙë×Ý úî ✂ èë
✱✲✳✴✴✵✷✴✸
þ ❲ ì ☎ Ù×ÝîÚ åáá õð
æ
☎❚ í× ØÙÚÛ âüß àáâÜ
ÔÓÔ ❆ ❰ ✝ Õ ◗ ❒Ï ✝ Õ ✺
ãÝ
ÝÞè þ ❲ ì ☎ Ö ❢❢ î÷èß
ÔÓ ❐ ❆❨ Ó ✻✻✿
Úí÷ãÝèô ãÝ ÜÜá çîôñ
✱✲✼✳✸✾❀✷✸✾
óãÛ ☎ ëî ✂ èß éãêèë ìîÝÛß
Üûÿâ ✶✁ æëíõíòãÚò
éÛ ëèãòí× í ❢ ÝÞè ôè ❢ ãÙÚÝß Öú
ëè÷èî ✂ èô óîÚÚ öè
ÝÞè öè×è ❢ î÷îãëÛ Þãò ôèñ íõè×èô
ãÝ åáä õð
÷Úãëèô ãÚÚ íöÚîïãÝîí×ò
ÝÞè òãðè ôãÛ ã×ô
òè÷Ùëèô öÛ ÝÞè ☎ èèô æ è ✂ ☎❚
öÛ ã òÝèèëñ
í ❢ ❚ ëÙòÝ îððèôîãÝèÚÛ î×ï ãÚÙãÝèô
÷íððîÝÝèè Ýí
ôÙè ã×ô õãÛãöÚèß î×ñ ÷Þííòè
ã ÷í×Ýëã÷Ýíë ✁
÷ÚÙôî×ïå ÝÞè õëî×÷îõãÚ
òÙð í ❢ ✩✶ ß ✶ Ü ✁ û Ýíñ úèýÙèòÝ ❢ íë æëíõíòãÚ
ïèÝÞèë óîÝÞ î×ÝèëèòÝ
ãëè ã ✂ ãîÚãöÚè
ÝÞèëèí× ãÝ ÝÞè ëãÝè í ❢ õã÷êãïèò
ãÝ ÝÞè þ ❲ ì ☎ Ö ❢❢ î÷è íë
ä ✁ àä ❁ õèë ã××Ùðß öÛ
èðãîÚ ✁ ■❢ ÛíÙ Þã ✂ è
❢ ëíð Ü ✽ â ✽ àáâÿ Ù×ÝîÚ
ã×Û ýÙèòÝîí×ò íë ÷íðñ
➯➲➯➲ ➳ ❑ ➪➮➾➪ ➽➾ ◆
➘➻➴➸➷ ➬➾➶➮➱➻✃
ÏÒ Ô ❖ Õ ÐÏ ✝ Ð❒ÏÔ
ÐÓ❒ ✝ Ô Ó ✻ Ô ❖ Õ
✞ Ô ❆ ÔÕ Ó ✻ Ó ✝ Õ P ÓÒ
❋ Öú ❚❍❊ ìÖ ❯✥❚✡ Ö ❋
❯✥■ Ö ✥
❬ æëíöãÝè ☎ èõãëÝðè×Ý ❪
■ × ÝÞè çãÝÝèë í ❢ ÝÞè
❊ òÝãÝè í ❢ å
ØÖù ✥✥ æ ■❚❚ þ ❊ úß
☎ è÷èãòèô ✁
ìãòè ✥ í ✁ âÜæéá ü Ü
✥ Ö ❚■ ì ❊ ❚ Ö
■✥❚❊ ú ❊ þ ❚❊☎ æ ❊ úþÖ ✥ þ
✥ Ö ❚■ ì ❊ ■ þ ❍❊ ú ❊ é ✡
✹■ ø ❊✥ ÝÞãÝ ÝÞè Ù×ôèëñ
òîï×èô Þãò öèè× ãõñ
õíî×Ýèô õèëòí×ãÚ ëèõñ
ëèòè×ÝãÝî ✂ è ✁ ùÚÚ õèëñ
òí×ò Þã ✂ î×ï ÷Úãîðò
ãïãî×òÝ ÝÞè èòÝãÝè ãëè
ëèýÙîëèô Ýí õëèòè×Ý
ÝÞèðß óîÝÞ ✂ íÙ÷Þèëò
ãÝÝã÷Þèôß Ýí ÝÞè Ù×ôèëñ
òîï×èô õèëòí×ãÚ ëèõëèñ
òè×ÝãÝî ✂ è ãÝ ÿáÿ ùôñ
ãðò ù ✂ è×Ùèß æÖ éí ✆
Üüûß ▲ ã ✹ ëã×ôèß Öëèñ
ïí×ß Üûÿäáß óîÝÞî×
❢ íÙë ðí×ÝÞò ã ❢ Ýèë ÝÞè
ôãÝè í ❢ ❢ îëòÝ õÙöÚî÷ãÝîí×
í ❢ ÝÞîò ×íÝî÷èß íë ÝÞè
÷Úãîðò ðãÛ öè öãëëèô ✁
ùÚÚ õèëòí×ò óÞíòè ëîïÞÝò
ðãÛ öè ã ❢❢ è÷Ýèô öÛ
ÝÞè õëí÷èèôî×ïò
ðãÛ íöÝãî× ãôôîÝîí×ãÚ
î× ❢ íëðãÝîí× ❢ ëíð ÝÞè
ëè÷íëôò í ❢ ÝÞè ìíÙëÝß
ÝÞè õèëòí×ãÚ ëèõëèòè×ñ
ÝãÝî ✂ èß íë ÝÞè ÚãóÛèë
❢ íë ÝÞè õèëòí×ãÚ ëèõëèñ
òè×ÝãÝî ✂ èß ❲ ÛãÝÝ þ ✁
éãÙðß éãÙð þðîÝÞ
▲▲ ìß ÿáÿ ùôãðò ù ✂ èñ
×Ùèß æÖ éí ✆ Üüûß ▲ ã
✹ ëã×ôèß Öú Üûÿäá
æ ❊ úþÖ ✥ ù ▲
ú ❊ æú ❊ þ ❊✥❚ ù ❚■ ø ❊ å
ØèëèðîãÞ ❲ ãÚêèë
üáâ Øè ❢❢ èëòí× þÝëèèÝ
þÙððèë ✂ îÚÚèß Öú Üûÿûü
æÞí×èå ✭ ä ✶ â ✄ ÜâáñüüÿÜ
▲ ù ❲✡❊ ú ❋ Öú
æ ❊ úþÖ ✥ ù ▲
ú ❊ æú ❊ þ ❊✥❚ ù ❚■ ø ❊
❲ ÛãÝÝ þ ✁ éãÙðß
Öþé ✥ í ✁ âââûû
éãÙð þðîÝÞß ▲▲ ì
ÿáÿ ùôãðò ù ✂ è×Ùè
æÖ éí ✆ Üüû
▲ ã ✹ ëã×ôèß Öú Üûÿäá
æÞí×èå ✭ ä ✶ â ✄ Üü ñ âá ✶
❋ ã ✆ å ✭ ä ✶ â ✄ Üü ñÜàä ✶
èðãîÚå
í ❢❢ î÷è ❡ öãÙðòðîÝÞ ✁ ÷íð
æÙöÚîòÞèôå ØÙ×è âáß âûß
àûß àáâÜ
▲ èïãÚ ✥ í ✁ áááäÿüä
❳ ②❩❭❫ ❴❩❵❜ ❝❴ ❩ ❤❭❜❩❥ ✇❩②
❥♠ ❤❜❥ ♣❜♠♣❵❜ ❥♠ ♣❩② ②♠✈
❥♠ ①♠③❜ ❩❵❵ ❥④❜ ❝❥❜①❴ ②♠✈
⑤♠ ❵♠⑤❤❜❭ ⑤❜❜❫⑥ ❳⑤❫ ❩⑤
❩❫ ❝⑤ ⑦④❜ ⑧⑨❴❜❭③❜❭ ⑩❵❩❴❴❝❶
❷❝❜❫❴ ❝❴ ❩ ❤❭❜❩❥ ✇❩② ❥♠
❤❜❥ ②❩❭❫ ❴❩❵❜ ❴④♠♣♣❜❭❴ ❥♠
②♠✈❭ ❩❫❫❭❜❴❴⑥ ❸❩❵❵ ✈❴
❥♠❫❩② ❩❥ ❹❺❻❶❼❽❾❶❾❻❽❻❿
➯➲➯➲ ➳ ❑ ➪➮➾➪ ➽➾ ◆
➘➻➴➸➷ ➬➾➶➮➱➻✃
❆✺❱ Õ ✝ ÔÏ ✞ Õ ❘ ÕÒÔ ✻ Ó ✝
❮Ï ✺✞
ÐÏÔ ❨ Ó ✻ ❰ ❆ P✝❆ Ò ✺ Õ ✳
Ó ✝ Õ P ÓÒ
àáâÜ þú ❚ þ ❍ ù ✂ è×Ùè
þîôèóãÚê ìí×òÝëÙ÷Ýîí×
æëí ▼ è÷Ý
❚ Þè ìîÝÛ í ❢ ▲ ã ✹ ëã×ôè î×ñ
✂ îÝèò ÷íðõèÝîÝî ✂ è öîôò
❢ íë ÝÞè õëíõíòèô àáâÜ
þú ❚ þ ❍ ù ✂ è×Ùè þîôèñ
óãÚê ìí×òÝëÙ÷Ýîí× æëíñ
▼ è÷Ý ✁ ❚ Þè õëí ▼ è÷Ý óîÚÚ
÷í×òîòÝ í ❢ ÷í×òÝëÙ÷Ýî×ï
ãõõëí ✆ îðãÝèÚÛ äßááá
þ ✁❋✁ í ❢ ✶ ñî×÷Þ òîôèñ
óãÚêß Ýóí ✭ à ✄ ù ☎ ù ã÷ñ
÷èòò ëãðõòß ã×ô ëèñ
ðí ✂ ãÚ ✽ ëèõÚã÷èðè×Ý í ❢
ÿäá ❢ èèÝ í ❢ ÝÛõè Ô ì ❙
÷Ùëö óîÝÞî× ÝÞè ìîÝÛ í ❢
▲ ã ✹ ëã×ôè ✁ ■ × ãôôîÝîí×
Ýí ÝÞè öãòè õëí ▼ è÷Ý
öîôò óîÚÚ öè ã÷÷èõÝèô
í× ÝÞëèè ✭ ✄ ãôôîÝî ✂ è ãÚñ
Ýèë×ãÝî ✂ èò ÝÞãÝ ðãÛ î×ñ
÷ÚÙôè ✶ ßááá þ ✁❋✁ í ❢ ãòñ
õÞãÚÝ óãÚêóãÛß âßâäá
þ ✁❋✁ í ❢ ✶ ñî×÷Þ ÷í×÷ëèÝè
òîôèóãÚêß ã×ô ÿáá ❢ èèÝ
í ❢ üñ ❢ ííÝ ÞîïÞ ÷Þãî×
Úî×ê ❢ è×÷è ✁ ❚ Þè õëí ▼ è÷Ý
Þãò ã ÚîðîÝèô ãðíÙ×Ý
í ❢ ã ✂ ãîÚãöÚè ❢ Ù×ôò ã×ô
ãôôîÝî ✂ è ãÚÝèë×ãÝî ✂ èò
óîÚÚ öè ãóãëôèô öãòèô
í× ÝÞè öîô ëèòÙÚÝò ã×ô
ÝÞè ãðíÙ×Ý í ❢ ã ✂ ãîÚñ
ãöÚè ❢ Ù×ôò ✁ ❚ Þîò õëíñ
▼ è÷Ý óîÚÚ öè òÙö ▼ è÷Ý Ýí
Öúþ àûÜì ✁ ÿ ✶ á ✭ æëèñ
✂ ãîÚî×ï ❲ ãïè úãÝèò ✄✁
þèãÚèô éîôò ❢ íë ÝÞè ôèñ
ò÷ëîöèô õëí ▼ è÷Ýò óîÚÚ öè
ëè÷èî ✂ èô öÛ ☛ ÛÚè ìãëñ
õè×Ýèëß æ ❊ íë ôèòîï×èè
ãÝ ÝÞè ìîÝÛ í ❢ ▲ ã
✹ ëã×ôè æÙöÚî÷ ❲ íëêò
☎ èõãëÝðè×Ýß ❊ ×ïî×èèëñ
î×ï ☎ î ✂ îòîí×ß ÿáá Ô❉❙
ù ✂ è×Ùèß ▲ ã ✹ ëã×ôèß
Öëèïí×ß Ù×ÝîÚ àåáá
õ ✁ ð ✁ Úí÷ãÚ Ýîðèß í×
çí×ôãÛß ØÙÚÛ âß àáâÜß
ã×ô ÝÞè× õÙöÚî÷ÚÛ
íõè×èô ã×ô ëèãô ãÚíÙô
ÝÞè òãðè ôãÛß ãÝ àåâä
õ ✁ ð ✁ ❚ Þè ÷í×Ýëã÷Ý Ýîðè
❢ íë ãÚÚ óíëê òÞãÚÚ öè ✶ ä
÷ãÚè×ôãë ôãÛòß ã×ô îò
Ýí öè ÷íðõÚèÝèô õëîíë
Ýí ÝÞè ÷íððè×÷èðè×Ý
í ❢ ÝÞè àáâÜ ✽ àáàá
ò÷ÞííÚ Ûèãë ❢ íë ÝÞè ▲ ã
✹ ëã×ôè þ÷ÞííÚ ☎ îòÝëî÷Ý ✁
❚ Þè ìîÝÛ í ❢ ▲ ã ✹ ëã×ôè
ðãÛ ëè ▼ è÷Ý ã×Û öîô ×íÝ
î× ÷íðõÚîã×÷è óîÝÞ ãÚÚ
õëèò÷ëîöèô ëèýÙîëèñ
ðè×Ýò ÚîòÝèô î× ÝÞè
ìí×Ýëã÷Ý ☎ í÷Ùðè×Ýòß
ã×ô ðãÛ ëè ▼ è÷Ý ❢ íë
ïííô ÷ãÙòè ã×Û ã×ô ãÚÚ
öîôò Ùõí× ❢ î×ôî×ï ÝÞãÝ
îÝ îò î× ÝÞè õÙöÚî÷ î×Ýèëñ
èòÝ Ýí ôí òí ✁
ìíõîèò í ❢ ÝÞè ìí×Ýëã÷Ý
☎ í÷Ùðè×Ýò ðãÛ öè
íöÝãî×èô ãÝ ÝÞè ìîÝÛ í ❢
▲ ã ✹ ëã×ôèß æÙöÚî÷
❲ íëêò ☎ èõãëÝðè×Ýß
❊ ×ïî×èèëî×ï ☎ î ✂ îòîí×ß
ÿáá Ô❉❙ ù ✂ è×Ùèß íë öÛ
õÞí×î×ï
✭ ä ✶ â ✄
Üüàñâ ß óîÝÞ ã ×í×ñ
ëè ❢ Ù×ôãöÚè õãÛðè×Ý í ❢
✩ àä ✁ áá ❢ íë èã÷Þ õÞÛòîñ
÷ãÚ òèÝ í ❢ ôí÷Ùðè×Ýò ✁
❊ Úè÷Ýëí×î÷ ÷íõîèò í ❢
ÝÞè ôí÷Ùðè×Ýò ãëè
ã ✂ ãîÚãöÚèß ❢ ëèè í ❢
÷Þãëïèß öÛ ëèýÙèòÝ ✁
❚ Þè ÷í×Ýëã÷Ýíë òÞãÚÚ
õëí ✂ îôè ÝÞèîë ðãîÚî×ï
ãôôëèòòß õÞí×è ã×ô
❢ ã ✆ ×Ùðöèëò óÞè×
õÚã×ò ãëè ëèýÙèòÝèô ✁
❚ Þè ìîÝÛ í ❢ ▲ ã ✹ ëã×ôè îò
ã× èýÙãÚ íõõíëÝÙ×îÝÛ
èðõÚíÛèë ✁
☛ ÛÚè ìãëõè×Ýèëß æ ❊
æÙöÚî÷ ❲ íëêò ☎ îëè÷Ýíë
æÙöÚîòÞèôå ØÙ×è âÜß à ✶ ß
àáâÜ
▲ èïãÚ ✥ í ✁ áááäÿûü ✶
Ñ ➑➒➓➔→➓
➣↔↕➙➛➜↔ ➞➟➠➡➟➠➞➢