Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 19, 2019, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ➌➍➎➏➍➐➎➑➒➓ ➔→➏➍ ➣↔➓ ↕➙➣↔
➛➜➍ ➝➞➐➍➟➠➍➟ ➡ ➞➑➢➍➟ ➤➥➛➒ ➜➍➟➑➦➎ ➧ ➨➩
105 - Announce-
ments
♣❻❦❼❴❽♣❵
❾❦❜❴❞❵ ❷➄
❿✈✈s⑤
➀⑤s
➁➂➃③⑤❺r❶
rs ➆ ➇⑧➅⑧
rs
✶✩✩ ✈⑩✈③❶ ➅❷❸s➂
✉s
➉①➃➊➋ ➉❹ ➌➀➌➍
➌❸❺
❆♥♥✪✫♥✬✭✮✭♥✯✰ s➂✈ ➈➀ ➎r⑦✈③
s❶➋ ➏➐
❫♣➑❦❼ ❽❾❥❫
❽❴❤q ❾❴❞❵❧
105 - Announce-
ments
➁➂➃③⑤⑧➋
➀➌➒➓➓
❸❷❷❸
✉➃❸③❹
➔✈
→❸❸
❺
❚✱✲ ❢✽✾ ✴✲✵✴✷✸✹✲
➀ ✉➃❸③❹❺ ↔✈① ➔✈ ↕ ➣❸⑧ ❷➅✈➙
⑨⑩✈③❶❷❸✈
✿❀❁❂❃❄❅
❁
❈❀❁❇❇❃❢❃❉❊
❋❊
➛➜➝➞➟
❃❇
✐✐●❍❍
❋■❏■
❤❥❦❧➠
❤➢❥❼❧➠
❖✹✲
❑▲▼✸✹✲▼▼
⑥❿ ❷❸➋
✴✵◆ ❑✲P❖◗✲ ➉❷➅➅➃❸❹ ➀➒➓➓ s ➡ ❶ ➉❷❸❸✈↕s❹
❘▲❑✷✸❙✵❚✸❖✹❯
❱❲❳❀❃❂❁❨❃✽❄
❩❁❬❇● ➌➤➀➓ ➉✈❺r③➋ ➎r⑦✈③ ➉❹s❶
❏✽❄❊❁❬❇❭
❪❉❊❄❉❇❊❁❬❇❭
❽❾❥❫❣
➁➂➃③⑤⑧➋
➦
❁❄❊ ❛✾❃❊❁❬❇ ❤❼♣➥
➇⑧➅⑧
➉①➃➊
➁③r➇
➐❺⑧➋
→➅❸r➂r
➧③❷➃❸❺⑤➋
❫❴❵❜❞❣
❤❥❦❧♠♣q❧
rs
➎r⑦✈③
s
➨❷③ rs
↔✈⑤s
❷➄
➉❹
❶⑧
✉✈ss①
✈
③④⑤
⑥r③⑦⑧
❹❸➄❷➋
↕r①①
⑨❺
➩➈➀➫➩➌➭➫➆➓➦➦⑧
⑨⑩✈③❶❷❸✈ ❹❸⑩❹s✈❺⑧
➫➭➯➲➳➫➵ ➸➵➭➯➺➻ ➼➽➽➵
➾➚➪➳➪➾ ➳➶➯➪➭➽➹
➘➴➷➬➮➱➴✃ ❐➬❒❮ ❰❰ ❰ÏÐÑ
ÒÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝ ×Þßàá âãä å ÝàÞæç ×èçé Üá êàßëìèí îïð éÜ ñÜÜò ãòä
éëæá óäó ÝàÞæç ôÜÛéë éÜ õåõöå ñÜÜò Ûòä ×Þßàá âÛä
Sale starts 11 AM/PT.
Ö×ã÷øÙ Ôèçë ÜÛ ùèáúèùÞæ ûëæûú çèÞæ òèíð ×üæÛíéëàáß çæÞÞç èç àçä
ÚÜÛ ýàûéþÛæç èáò þýòèéæò Þàçé ßÜ éÜ ùèúæÛèþûéàÜáäûÜÝ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
TRACTOR
❈ ✁✂ ✄☎✆✝ ✞✟✠✂✡ ✁☛☞✌✍ ✍✡ ✎✁✏ ✑ ☛✒✓✔ ✕✂✖✟✍✂✁✏ ✓✂✗✘✙✂ ✚ ✛✏ ✜ ✗☞✢✂
✎✂✠ ✑✝✔♥✣☎♥ ✡✘✛✛✂✡
VEHICLES
✶✤✤✥ ✦✧r★ ✦ ✶✩✥ ✹✪✹ ✫✬✭✮✯✫ ✰✱ ✩✺✫★ ✲✳✴✯✵✷ ✸r✳✴✺ ✵✪✸✵✴★✵★
✭✳❝✻ ✶✤✼✱ ✽✧★✾✵ ✿✯✺✸✧❀ ✶✥✥ ✹✪✹ ✫✬✭✮✯✫ ❁❂ ✭✳✴✧✫❃ ❄ ✭❃✷ ❅
✺✫★s ❀✳✴✯✵✷✻ ✶✤✼✼ ❆✲✿ ❇ ✸✧✴ ✹✪✹ ✫✬✭✮✯✫✻ ✶✤✼✱ ❉✷★✺❀✧❝✬✷✵
✽✵✷✸✳ ✱✱ ✿✧✯✫✵✻ ✶✤✩✥ ❊✴✸✵r✴✳✸✬✧✴✳✷ ❁✳✸✵r ✸r✯✭✮ ❁❂ ❋✧✺✵ r✵✵✷✻
❍✧❀✵✷✬✸✵ ●✬r✵ ✸✵✴★✵r ✫✯❀✫
TRAILERS
■✥✥✶ ❏✬✵●✵r ❑✯✬✷✸ ✶✱▲ ✸✳✴★✵❀ ✳✪✷✵ ✾✧✧✺✵✴✵✭✮ ✺✸✧✭✮ ✸r✳✬✷✵r ✵✪
✭✧✴★✻ ▼✧✳★ ▼✳✴✾✵r ■✱◆ ✸✳✴★✵❀ ✳✪✷✵ ✺✵✷● ✭✧✴✸✳✬✴✵★ ✸r✳❖✵✷ ✸r✳✬✷✵r✻
✺❀✳✷✷ ✯✸✬✷✬✸❃ ✸r✳✬✷✵r
ATV
■✥✥✼ P✽ ❍◗❘ ❆✳✸✧r ✹❘✹ ❙❚✰ ❁❂ ●✯✷✷ ✭✳❝
EQUIPMENT
✿✳✸✵r✫✬✷✷✳r ✶✹▲ ✸✳✴★✵❀ ★✬✺✭✻ ✿✳✺✵ ✺✫r✬✴✾ ✺❋✳✴✮ ■✥▲ ✭✯✷✸✬❖✳✸✧r✻
P✽ ✹❄✼ ✫✸✧ ❝✳✷✵r✻ ❯✵✷❃ ❅✫✸ ✱ ❁❋✵✵✷ ✰ r✳✮✵✻ ✰✳✷❝❃ ✿❍ ✶✼✥ ✫✸✧ ❛
❋❃★ ❅✫✸ ❁✧✧★ ✭❋✬✫✫✵r ✷✬✮✵ ✴✵❁✻ ❱✵❁ ❍✧✷✷✳✴★ ✶✥✥✥ ✫✯✷✷ ✸❃✫✵
✺✸✳✭✮ ❁✳✾✧✴✻ ✺✬✴✾✷✵ ❝✳✷✵ ✯✴✷✧✳★✻ ✿✳✺✵ ✺✬✴✾✷✵ ✳✪✷✵ ❀✳✴✯r✵
✺✫r✵✳★✵r✻ ✦❍ ✱ ❝✳✷✵ ❋✳❃ ●✧r✮✻ ■❲ ❳✴✧ ✿✧ ❝✳✷✵★ ❋✳❃ ✵✷✵❖✳✸✧r✺✻
❳✫✵✵✭✧ ❅✫✸ ✫✸✧ ✫✧✺✸ ❋✧✷✵ ✳✯✾✵r✻ ✿✳✺✵ ❄ ❝✧✸✸✧❀ ✶ ❁✳❃ ✫✷✧❁ ❁❂
❋❃★s r✵✺✵✸✻ ❍✵✺✺✸✧✴ ❄✥✥ ✺✵✷● ✫r✧✫✵✷✷✵★ ✺❁✳✸❋✵r ✶■▲ ❋✵✳★✻ ✿✳✺✵
✶■✩✩ ✺✵✷● ✫r✧✫✵✷✷✵★ ✺❁✳✸❋✵r ✶■▲ ❋✵✳★✻ ■❲ ❊❍ ✶✩✶ ✭✧❀❝✬✴✵✺✻ ❅❲
✰✳✴ ❑r✯✬✴✸ ✺✸✵✵✷ ❁❋✵✵✷ ✾r✳✬✴ ★r✬✷✷✺ ❁ ✺✵✵★✵r✺✻ P✽ ✩ ❝✧✸✸✧❀ ✶
❁✳❃ ✫✷✧❁✻
✽✳❖✬★ ❑r✳★✷✵❃ ✺✬★✵ r✳✮✵✻ ❄ ✺✵✭✸✬✧✴ ❋✳rr✧❁✻
✲✭✿✧r❀✬✭✮ ❝✬✴★✵r
HORSE TACK
❚✵✪ ❚✳✴ ✺✸✧✭✮ ✺✳★★✷✵✻ ❝✯✾✾❃ ❋✳r✴✵✺✺✻ ✲✬✺✭s ❋✧r✺✵ ✸✳✭✮✻ ❋✧r✺✵
✺❋✧✵✺
SHOP
✲✬✷✷✺ ❀✵✸✳✷ ✷✳✸❋✵ ❁❂ ✱▲ ❝✵★✻ ❱✧r✸❋✵r✴ ✬✴★✯✺✸r✬✳✷ ✶■✩ ✳❀✫ ❁✬r✵
●✵✵★ ❁✵✷★✵r✻ ✽✵ ❨✳✷✸ ❀✵✸✳✷ ✭✯✸ ✧●● ✺✳❁✻ ✰✬✭✸✧r P✧✯r✴❃❀✳✴ ❉✪❃s
❩✭✵✸s ✧✯✸●✬✸ ❁✬✸❋ ✭✳r✸✻ ❯✬✴✭❁✵✷★✵r ✶✱✥ ✳❀✫ ✳r✭ ❁✵✷★✵r✻ ◗✯✷✺✳r
■■✥✥ ❁✳✸✸ ✾✵✴✵r✳✸✧r ❬✴✵❁❭✻ ❍✧❀✵✷✬✸✵ ✹✹✥✥ ❁✳✸✸ ✾✵✴✵r✳✸✧r✻ ❳✸✬❋✷
✲❳❅✤✶ ✭❋✳✬✴✺✳❁✻ ■❲ ❳✸✬❋✷ ✲❳ ❅✶✥ ✭❋✳✬✴ ✺✳❁✺✻ ■✥✥ ✷❝s ❳❋✧✫
✳✴❖✬✷✻ ❍✧✴★✳ ✩s✩ ❋✫ ✫r✵✺✺✯r✵ ❁✳✺❋✵r✻ P✵✴✴❃ ❍❃✫r✵✺✺✯r✵ ✺✸✵✳❀
✭✷✵✳✴✵r✻ ✽✵ ❨✳✷✸ ✶■ ❖✧✷✸ ✫✧❁✵r ✸✧✧✷✺✻ ■❲ ✽✵ ❨✳✷✸ ❁✧✧★ ✫✷✳✴✵✺✻
✿r✳●✸✺❀✳✴ ✺✳❁ ★✯✺✸ ✭✧✷✷✵✭✸✧r✻ ✽✵ ❨✳✷✸ r✳★✬✳✷ ✳r❀ ✺✳❁
LAWN AND GARDEN
✿r✳●✸✺❀✳✴ ❯❚■✥✥✥ ✹■❪ r✬★✬✴✾ ✷✳❁✴❀✧❁✵r✻ ❍✯✺❫❖✳r✴✳ ✦❚ ✤✥✥
✾✳r★✵✴ ✸✬✷✷✵r ❬✴✵❁❭✻ ❍✯✺❫❖✳r✴✳ ✦❚ ✤✥✥ ✾✳r★✵✴ ✸✬✷✷✵r✻ ✲❚✽
✾✳r★✵✴ ✸✬✷✷✵r
❩✷✺✧ ✺✵✷✷✬✴✾ ❩✴✸✬❫✯✵✺ ✳✴★ ✿✧✷✷✵✭✸✬❝✷✵✺❴ ❍✧✯✺✵❋✧✷★ ✳✴★ ❀✯✭❋
❀✧r✵ ✦✧r ✳ ●✯✷✷ ✷✬✺✸✬✴✾ ✫✷✵✳✺✵ ✾✧ ✸✧ ✧✯r ❁✵❝✺✬✸✵s
❵❜❞ ❡❜❢❜❞❣❤ ✐❥❡❦❧❞❣♠ ❜♦ ❦♣❥♠ qt❤ ❧✐❡❜✉❥t✈
q❧❡❦❥❜t♠✇ ✐❢❣q♠❣ ♠❣❣ ❜❧❞ ①❣②♠❥❦❣③
④⑤⑥⑦⑧ ⑤⑨⑩❶❷❸❹ ⑩❸❺ ❻ ❼❽❾❿❿❽➀➁❿❽➁❾❿❾
➂➂➂➃➄➅➆➇➈➅➉➊➋➌➍➎➃➊➍➏
✶✵✵
✁✂✂✄☎✂✆✝✞✝✂✟✠
✡☛☞ ✌ ✍✎✎✏✑✎✒✓✔✓✎✕✖
◗✵✵
105 - Announce-
ments
❁❃❄✞✝❄✠ ●❃❄❚✝✟
✻☛☞ ✌ ❆✦✢✫✓✕ ✪✦✖✫✓✕
✡✡☛ ✌ ✗✓✘✙ ✚✓✘✛ ✜✢✏✑✛✖
✻✡☛ ✌ ✪✏✦✢✧✤✎✩▲❑✢✦✤✎✤✎✩
✻✷☛ ✌ ✰✦✢✔ ▼❏✑✤✛✔✓✎✕ ♦ ✗✑✛✛✘✤✓✖
✡✸☛ ✌ ✍✑✒✕✤✏✎ ✗✦✘✓✖
✻✸☛ ✌ ✰✓✓✧✖
✡✹☛ ✌ ★✦✢✧❛ ✜✦✢✦✩✓ ✗✦✘✓✖❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✻✹☛ ✌ ✚✏✢✖✓❛ ✗✕✏✒✫ ❑✢✦✤✘✓✢✖
✡✹✸ ✌ ✬✦✘✘✏✭✦ ✣✏
✻☞☛ ✌ ✚✏✢✖✓✖❛ ❆✑✘✓✖❛ ❑✦✒✫
✡✹☞ ✌ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✻✻☛ ✌ ✱✤✈✓✖✕✏✒✫
✡☞☛ ✌ ✪✦✯✦✦✢✖❛ ✰✑✎✧✢✦✤✖✓✢✖
✻✼☛ ✌ ✲✏✑✘✕✢✥
✡✻☛ ✌ ✱✏✖✕ ♦ ✰✏✑✎✧
✻✼☞ ✌ ❘✦❯❯✤✕✖❛ ✗✔✦✘✘ ✍✎✤✔✦✘✖
✡✼☛ ✌ ✱✏✈✓ ✱✤✎✓✖
✻✽☛ ✌ ❇✢✢✤✩✦✕✤✏✎
✡✽☛ ✌ ✲✓✢✖✏✎✦✘✖
✻❱☛ ✌ ✲✦✖✕✑✢✓
✴✞✺✾✄②✞✝✂✟
❲✵✵
❳✝✂✟❃✾✠
✷✡☛ ✌ ✚✓✘✛ ✬✦✎✕✓✧❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✼☛✡ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ❘✓✎✕
✷✷☛ ✌ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✼☛☞ ✌ ❘✏✏✔✔✦✕✓ ✬✦✎✕✓✧
✷✸☛ ✌ ✿✑✕ ✏✙ ✍✢✓✦
✼✡☛ ✌ ❘✏✏✔✖ ✙✏✢ ❘✓✎✕
✷✽☛ ✌ ✗✤✕✑✦✕✤✏✎✖ ✬✦✎✕✓✧
✼✷☛ ✌ ✍✛✦✢✕✔✓✎✕ ❘✓✎✕✦✘✖
✼✸☛ ✌ ✰✑✢✎✤✖❉✓✧ ✍✛✦✢✕✔✓✎✕✖
❀✵✵
❁❂✂❃✂✆❂❃✾✐❙✝❄❅❂✆✝
✸✡☛ ✌ ❆✏✢✕✩✦✩✓✖❛ ✣✏✎✕✢✦✒✕✖❛ ✱✏✦✎✖
✸✷☛ ✌ ✪✑✖✤✎✓✖✖ ❇✎✈✓✖✕✔✓✎✕✖
✸✸☛ ✌ ✪✑✖✤✎✓✖✖ ✿✛✛✏✢✕✑✎✤✕✤✓✖
✸✹☛ ✌ ✍✧✑✘✕ ✣✦✢✓ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✸✹☞ ✌ ✍✧✑✘✕ ✣✦✢✓ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✸☞☛ ✌ ❈✦✥ ✣✦✢✓ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✸☞☞ ✌ ❈✦✥ ✣✦✢✓ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✼✹☛ ✌ ❈✑✛✘✓❨ ❘✓✎✕✦✘✖ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✼✹☞ ✌ ❈✑✛✘✓❨ ❘✓✎✕✦✘✖ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✼☞☛ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ❘✓✎✕
✼✻☛ ✌ ✣✏✔✔✓✢✒✤✦✘ ❘✓✎✕✦✘✖
✼✼☛ ✌ ❩✦✒✦✕✤✏✎ ❘✓✎✕✦✘✖
✼✽☛ ✌ ✗✕✏✢✦✩✓ ✮✎✤✕✖
✼❱☛ ✌ ✲✢✏✛✓✢✕✥ ❆✦✎✦✩✓✔✓✎✕
✼❱☞ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓ ✗✛✦✒✓✖
✸✻☛ ✌ ✗✒❉✏✏✘✖ ♦ ❇✎✖✕✢✑✒✕✤✏✎
✸✽☛ ✌ ✗✓✢✈✤✒✓ ❈✤✢✓✒✕✏✢✥
❬✵✵
❳✝❃✾ ✴✠✟❃✟✝
✽☛✡ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ✪✑✥
❊✵✵
❋✝✂✝❄❃✾ ●✝❄✆❍❃✂■❂✠✝
✹☛☞ ✌ ✍✎✕✤❏✑✓✖
✹✡☛ ✌ ✍✢✕✖ ♦ ✣✢✦✙✕✖
✹✡☞ ✌ ✪✑✤✘✧✤✎✩ ❆✦✕✓✢✤✦✘✖
✹✷☛ ✌ ✣❉✢✤✖✕✔✦✖ ❑✢✓✓✖
✹✷☞ ✌ ✣✏✔✛✑✕✓✢✖▲▼✘✓✒✕✢✏✎✤✒✖
✹✸☛ ✌ ✰✏✢ ✗✦✘✓ ✏✢ ❑✢✦✧✓
✹✸☞ ✌ ✰✑✓✘ ✗✑✛✛✘✤✓✖
✹✹☛ ✌ ✚✏✑✖✓❉✏✘✧ ❇✕✓✔✖
✹✹☞ ✌ ✱✦✭✎✖ ♦ ✜✦✢✧✓✎✖
✹☞☛ ✌ ❆✤✖✒✓✘✘✦✎✓✏✑✖
✹✻☛ ✌ ❆✑✖✤✒✦✘ ✣✏✘✑✔✎
✹✻☞ ✌ ✗✛✏✢✕✤✎✩ ✜✏✏✧✖
✹✼☛ ✌ ❑✏✏✘✖
✹✼☞ ✌ ✬✦✎✕✓✧ ✕✏ ✪✑✥
✹✽☛ ✌ ✰❘▼▼ ❇✕✓✔✖
❭❪❫ ❴ ❵❜❝❞❜❡❢ ❣❜❤❝❥❜❦❡❧❡❢ ♠♥♣❧q ❵❜
✽✡☞ ✌ rst✉s✇① ③s④t⑤s⑥✇⑦✇① ⑧t⑨st rs
✽✷☛ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✽✷☞ ✌ ✚✏✑✖✓✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✽✹☛ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓✖❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✽✹☞ ✌ ❆✏❯✤✘✓ ✚✏✔✓✖❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✽☞☛ ✌ ✱✏✕✖ ♦ ✲✢✏✛✓✢✕✥❛ ✪✦✫✓✢ ✣✏
✽☞☞ ✌ ✱✏✕✖ ♦ ✲✢✏✛✓✢✕✥❛ ✮✎✤✏✎ ✣✏
✽✻☛ ✌ ❘✦✎✒❉✓✖❛ ✰✦✢✔✖
✽✼☛ ✌ ❇✎✈✓✖✕✔✓✎✕ ✲✢✏✛✓✢✕✥
✽✽☛ ✌ ✣✏✔✔✓✢✒✤✦✘ ✲✢✏✛✓✢✕✥
⑩✵✵
❶❄❃✂✠✺✄❄✟❃✟❂✄✂
❱☛✷ ✌ ✍✈✤✦✕✤✏✎
❱✡☛ ✌ ❷❸❹❺❻ ❼❽❾❽❿➀➁➀➂➃❺❻ ➄➅❽➆➇❽➈➉➂➃❺
❱✡☞ ✌ ✪✏✦✕✖ ♦ ❆✏✕✏✢✖
❱✷☛ ✌ ✣✦✔✛✓✢✖
❱✷☞ ✌ ❆✏✕✏✢ ✚✏✔✓✖
◆✵✵
❖✝✟✠ P ❙☎✺✺✾❂✝✠
❱✸☛ ✌ ❑✢✦✈✓✘ ❑✢✦✤✘✓✢✖❛ ☞✕❉ ✬❉✓✓✘✖
☞☛☞ ✌ ✰✢✓✓ ✕✏ ✦ ✜✏✏✧ ✚✏✔✓
❱✹☛ ✌ ✮✕✤✘✤✕✥ ❑✢✦✤✘✓✢✖
☞✡☛ ✌ ✱✏✖✕ ♦ ✰✏✑✎✧
❱☞☛ ✌ ✚✓✦✈✥ ▼❏✑✤✛✔✓✎✕
☞✷☛ ✌ ✲✓✕ ✜✢✏✏✔✤✎✩
❱✻☛ ✌ ✍✑✕✏ ✲✦✢✕✖
☞✷☞ ✌ ✲✓✕ ✪✏✦✢✧✤✎✩▲❑✢✦✤✎✤✎✩
❱✼☛ ✌ ✍✑✕✏✖ ✙✏✢ ✗✦✘✓
☞✸☛ ✌ ✲✓✕ ✗✒❉✏✏✘✖❛ ❇✎✖✕✢✑✒✕✤✏✎
❱❱☛ ✌ ✰✏✑✢✌✬❉✓✓✘ ❈✢✤✈✓
☞☞☛ ✌ ✲✓✕✖❛ ✜✓✎✓✢✦✘
✶✵✵✵
110 - Self-Help
Group Meetings
❫♣➑❦❼
❽❞❥❵❤q
➯➲➳➲➵➸➺➻➲
➼➲➽➾➚➲➸➪
♣♣ ❫♣➑❦❼
SUBSCRIBERS!
❻❦❦❤❴❵❜❧
r③❶ ➎r➇s❹
⑤
s
➉r①⑩ ➌➀➭➓
➉➂➃③↕➂
❽❴❤q
➈s➂ ➉❹s ✉s③✈✈s
✳✴✵✷ ✸✹ ✻✼ ✽✻✸✾
➎r⑦✈③
➏➐
❶➋
✿❁✻✼✷❂
❻❞❵♠♣q❧
⑨⑩✈③❶
➁➂➃③⑤❺r❶
▲✷✴❃✷ ✽✻✸✾ ✿✴✿✷✾
✢✜✎✣✒✣✙✎➤✔ ➥✎✙✜➦
rs
➶❹
❸
❸✈③
➩➒➭➓➇➅
✴✳ ❁✻❄✷
➀➌ ➫➀➒➓➓ ➇➅
➉①r⑤⑤ ⑤sr③s⑤ rs ➆➒➀➩➇➅
➎
➧➨➩➫ ➭➫➩➯➲➳➵➩➫➸➧➺ ➻➼➽➫➾➼
❋❅❇❇ ❡❉●■●❏❑▼ ❏◗
➀➍➍➩ ➈s➂ ✉s⑧
✭ ➈s➂ ❝ ➉❷➃③s➋ ✉❹❺✈ ➶❷❷③ ☞
ß
❘❯ ➛ ❱❳❯❨ ❩❬❭❪
➹❋
➘➴❋➷❩➬
➬➮❈➱➴➬
❈➹➮✃
❫❯❨❱❴❵
❤❥❦❧♠♣q❧
s✈③✈⑤s❐
❹
❸
r③✈
❸❷↔
❒➄s✈③ ↔❷③⑦ ➅✈✈s⑤❐
➊❹➫➅❷❸s➂①❶
✈⑧ ①r➊①✈ ✩➚✍✍➦ ✒✖ ➚→➪→✢→✢→
❷❸①❹❸ r⑩r❹
✢✒✑➦✥✍ ✢✒✔✖✍✎✮
➇➅ ✉s⑧
➀➌
➫ ➀➒➓➓
❮❰ÏÐ❰ÑÒÓÓÔÕÖÐÓ×ÏØ❰Ù
❮
Ú
Õ
ÛØ
❛ ✬❜✢❞ ✢❢✬✦✢
➄❷③ ➅❷③✈ ❹❸➄❷⑧ ➀⑧➐✈➔❹⑤s✈③ ❶❷➃③
➀➆➈➩
⑨①
❺
❷❸
⑨①❺❷❸ ➉❷➃③s s❶ ➐❷❷➅
❒➇s⑤
r↕↕❷➃❸s
➊✈➄❷③✈ ❶❷➃ ➉❷➅➅➃❸❹
①
✈
r⑩✈
s❷ ⑤s❷➇ ❶❷➃③ s ❦♠❵❦❧♠♣q❧
➌⑧➉r①①
ÜÝÞ➜➝Ýß➜➟➝
➇③❹
s
➇r➇✈③
❸
➥✎✙✜➦
s❷ ↔❹❺✈ ➭⑧ ➣❷➔ ❹❸ ↔➂✈③✈⑩✈③ ❶❷➃ ✢✜✎✣✒✣✙✎➤✔
➇➅
➀➌➒➓➩
➀➦ ➀á➌ âãä à➇ ❹❸ ① ↕➂✈⑤
r③✈
rs
r❸❺
✈❸
❣ ❷❶
➎ ➧➨➩➫ ➀➍➍➩
➭➫➩➯➲➳➵➩➫➸➧➺ ➻➼➽➫➾➼
✈❸➔s➂ ëììí
➈s➂ ✉s⑧
åæ➠çç
èéê
✭ ➈s➂ ❝ ➉❷➃③s➋ ✉❹❺✈ ➶❷❷③ ☞
îïðñ
òóôñõöñõ
÷
ô
ãøù
õñôúøãô÷
óûñ üøõ âû øõ üûâýô
❤➢❥❼❧♠♣q❧
÷ þâÿð÷
ã þâùñõ÷
➥✎✙✜➦
➉r①① ◆ ❷↔ s❷ ✉➃➊⑤↕③❹➊✈➙ ✢✜✎✣✒✣✙✎➤✔
ã ❤➢❦ ñ ñõõøõ ♠
➇➅
➀➌➒➓➩
❤❥❦❧❤♥♦❧♦♣q♦
➎ ➧➨➩➫ ➀➍➍➩
➭➫➩➯➲➳➵➩➫➸➧➺ ➻➼➽➫➾➼
❞❫❧❦❼
❖ ❦❼
➈s➂ ✉s⑧
❖ ❦❤❦❼♣❵❧ ❞ r
➨❹
s➂
➀➈➓➆
➄
✭ ➈s➂ ❝ ➉❷➃③s➋ ✉❹❺✈ ➶❷❷③ ☞
r ❞❼❦❴❜❵ s ♣❼❧
✺✁ æ ✂✄☎✆✂✆ æ ☎ æ
➥❞❧❤ ✆ ❻❦❦❤❴❵❜
ç ✁t
➶✜✚✖✒✚★✖✙✚ ➥✎✙✜➦
❻❞❵❤➢❾q
❱
P ➷ ✝ ❈➱➹➬
➦ ➫ ➤ ⑥❿
s➂✈
➅❷❸s➂⑧
➌❸❺
➁➂➃③⑤⑧
❷➄
➨③❹❺ ✉✈❸❹
r❶⑤ rs ❷③ ➆➒➭➓
➇⑧➅⑧
❍ ➃❸s❹❸➔s❷❸
⑥❷⑤s
❝ ❒➃ ☛ ❹①❹r③❶ ➅✈✈s rs
➉✈❸s✈③ ✉s⑧
➆➒➭➓ ❊ ➇⑧➅⑧
❊ ➨ ❲ ❍ r①①➋
r❸ ➉✈❸s✈③ ✉s➋
➉➂③❹ ⑨⑧ ⑤s❹ ❿❷❸③❷✈
➌➤➀➓
➉✈❺r③
➩➍➩
r①
①
✈
➎r⑦✈③
➌➓➓➩
❶
❒⑩✈⑧➋
⑥➃➊①❹↕ ❹⑤ ↔✈①↕❷➅✈
❍ ➃❸s❹❸➔s❷❸➋ ➏➐
➩➈➀➫➩➌➭➫➈➍➤➤
110 - Self-Help
r ❼❴♠♣q❧
❈➱➬❈
❈ ✞✝ ➮➴ ❋❩ ✝ ➷
➹✒✲✍➒ ✤✜✖✔ ➥✎✙✜➦
Group Meetings
❚ ➱➬ ❛ P ➴ ✟❚ ❩❋ ✞ ✝ ❛
➥✎✏➦✍✣✒✚✍ ➹✍✍✖✒✚★
✝✟ ➬❩ ❏➬➬ ❚P ➷➘ ✉
❱➮✃➹ P ❈❋ ❚P✝ ➷ ❋❋ ❈➹ ❲ ✈❺❸✈⑤❺r❶
➇➅
➦➒➓➓
➫ ➤➒➓➓
➔
❸❹
➂s⑤
❲ ✈ ➅r⑦✈ ✈⑩✈③❶ ✈➄➄❷③s
❲ r①❸➃s
➌➍➦➓
➨❷③s
à❸➫
➦➇➅➫➤➒➀➩➇➅⑧
s❷
r⑩❷❹
✈③③❷③⑤⑧
❺
➘➴ ÛÐÑÓÐ Û ➷ ➬➮➱ ✃ ❐ ÐÛ ❒ Ó ✹❮ Ú ❰
❹❷ ❷➄ ❸ ➧③r❸➔✈
❍ r①①➋ ↕❷③❸✈③ ❐ ÐÛ ❒ Ó ✴Ï❮Ð Ú ➴ ÛØØÔÑÙ ❮Ñ ✾ Ø
❍ ❷↔✈⑩✈③ ➅❹⑤sr⑦✈⑤ ❺❷
⑤
s✈③
❿↕❒①
❹
❝ ➧✈⑦✈➫
⑤①
➇
s➂③❷➃➔➂⑧
❹
❹❸ ① ➄❷③➅r➫ ❧♣❤❥❼♠♣q❧
❁❊❇ ❹↕rs❹ ❨ ✠ ❷ ❉ ❸ ①✈③⑧ ➨❷③ s❹ ➅❷③✈
❈ ✠ ❉❂ ❊❁❬ ✡ ❬✽❲✾
❷
❸➋
↕r①
❢❃✾❇❨
➇➃➊①
❷➄
✪✒✎✔✖ ✢✏✖✜✎➒✏➓
➩➈➀➫➦➤➆➫➀➌➌➌⑧
r❸❺
➇①
✈
r⑤✈
❂❁❀❀
❲❇
î ⑥ ÒÓÔÕ
âÿð þøãùð
♠
❃ ✐✐ ➄❹❸ ❉❊❃❁❨❉❀❬
❹
➄
❶❷➃
ú
Ö þ Ö
❚P
➷➘●
❋❋
❏➬➬
❺ r❸ ✈③③❷③⑧
⑥❷s①➃↕⑦á✉➇✈r⑦✈③ ❿s➔
❒❒
✟ ❲✾ ✈ ❃✽✾ ➘✾✽❲✿■
◆ ❷③s➂✈r⑤s ➏③✈➔❷❸
❐ ÐÛ ❒ Ó ✴Ï❮Ð Ú ➴ ÛØØÔÑÙ ❮Ñ ✾ Ø
❲
✈❺⑧
❿❷❸⑧➋
❝
➁➂➃③⑤⑧
①
➉①r⑤⑤❹ ①❶ ➄❹✈ ➅r⑦✈
❺⑤ ↔❹ ❶❷➃③
❲ r①❸➃s
➌➍➦➓
➇➅⑧
➀➌➒➓➩ ➇➅➫➀➒➓➩
↕➂✈✈③➄➃①
➎r⑦✈③
➉❹s❶
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹
r
❸
➉➂➃③↕➂➋
↕❷③③✈↕s❹
❷
❸
❝ ✈ ☛ s✈❸❺
✉s⑧
➀➍➍➩
➈s➂
❶❷➃③ r❺ ➀ ❺r❶⑧
❜✔ ✰✒✥✥ ✢✍✍✔ ➪✖ ➥✎✙✜➦
✭ ➈s➂ ❝ ➉❷➃③s ✉s⑤⑧ ☞
➀➓➒➓➓ ❲ r① r➅ ❸➃s
➎r⑦✈③
s
➏➇✈❸➋
➉❹
❶⑧
➌➍➦➓
❱➴➬➘➷❋➷❈
✞
⑤➅❷⑦❹
➔⑧
◆ ❷
❸
➘➴ ÛÐÑÓÐ Û ➷ ➬➮➱ ✃ ❐ ÐÛ ❒ Ó ✹❮ Ú ❰
✟ ➮❱❱ ✝ ➴ ❚ ➘➴ ✝ ➮❱
❐ ÐÛ ❒ Ó ✴Ï❮Ð Ú ➴ ÛØØÔÑÙ ❮Ñ ✾ Ø
⑥③✈➫➇③✈➔❸r❸↕❶➋
➇③✈➔❸r❸↕❶➋
➇❷⑤s➫➇r③s➃➅⑧ ✇①✇ ❋❋ ❍ ❏➬➬
❚P ➷➘ ✟
❧❥❵♠♣q❧
➩➈➀➫➦➤➆➫➍➦➩➩
✃❉❁✾❂✽
✘✙✚✍ ❢✗✏✖
➹❁ ➘✾❁❄❊❉ ➹✽✽✿ ✰✍✍✚ ❢✗✍✎✍
➇➅
➩➒➭➓
➌➍➦➓ ❲ r①❸➃s
② ò ③④ ⑤⑥⑦④ ⑧⑨⑩
✟ ➬ ❚❚ ➹➬➴ ❙✟ ❱❋➴ ❈
➘➴ ÛÐÑÓÐ Û ➷ ➬➮➱ ✃ ❐ ÐÛ ❒ Ó ✹❮ Ú ❰
➏➏
⑥❿
◆
◆
➫➀
❋❈ ❚P❆P❚P ➬ ✟
❐ ÐÛ ❒ Ó ✴Ï❮Ð Ú ➴ ÛØØÔÑÙ ❮Ñ ✾ Ø
ï
❶⑥④ ⑤⑥⑦④ ï ❷❶
➦⑥❿➫➤⑥❿
➀⑤s ➨➐→➶❒ ✶
×ØÙÚÛÜÝÞÚ ßàáá
❸❹ ï ④ ❸❶③
✭ ✈⑩✈③❶ ➅❷❸s➂ ☞
ââ ãÝÛáÜÞÙä
➀➓❒❿➫➀➀❒❿
✌✍✎✏✑✒✓✔ ✕✒✖✗ ✘✙✚✚✏
åæçèéêæèåççë
➍➒➓➓ ❒❿ ➫ ◆ ❷❷❸⑧ ❋❩➮➹ ❚ ❈➱ P ➹❩➴➬➷ ✝ ❛ ììì ÚÛÐÓÏÛÑ❰❰ÒÙ Ð❮ ÐÙÕ ❮íî ÚÛÐÏ
✭ ⑥③❹↕✈⑤ ⑤sr③s❹❸➔ rs ✛ ➭ ☞
➷❋➹ ❈ ✠ ❁❄❅❉ ➬❁❨❃❄❅ ➱❁❳❃❨❇
❩ ✞✟ ❛❋❏
❛➮➷❈ P ➹ ❚P✝
P ➬ ✟
✉à
◆ ➶❒ ✶
◆ ⑨ ❲ ❿⑨⑨➁→ ◆ ➧
➇ ➉❷③✈➫⑨③➃➇s ❺
✌✗✜✎✓✗ ✢✍✎✣✒✓✍
➨③❹
❺r❶ ➉❷⑧
➤➒➈➩ ➣❹ ❒⑧❿⑧
➁➃✈
➩➒➭➓➫➆➒➈➩➇➅
➭➒➓➓ ⑥❿
➎r⑦✈③
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹
r
➊③r③❶
➀⑤s
❸➋
➣➧
➐✈⑤❷③s
✉s
❲ r⑤➂❹❸➔s❷❸ ❒⑩✈⑧
➌➈➓➓
➀➭➓➤ à⑤✈
❿➏ ◆ ✤✏✒✥
➶❒ ✶ ✌✏✎✍
◆ →➧ ❍ ➁✉
î
⑥ ãùñõ üõøþ ② â ï ÷ôøã ❸ ù ♠
✉➇③❹
➔
✉s⑧
❸
✈❸s③r❸↕✈⑧ ➉r①① ➩➈➀➫➩➌➭➫➩➀➌➤
➊r⑤✈➅✈❸s
➩➒➀➩ ⑥❿ ✭ ➨➐⑨⑨ ☞
➩➈➀➫➤➓➩➫➈➤➓➆
➣❒✉➁
➁à⑨✉➶❒ ✶
❩ ✝ ❚✟ ✞✝ ❭ ➱❋✃
➮ ➱❋ P❚✟ ❆ ➬■■■■■■
✭ ✈⑩✈③❶ ➅❷❸s➂ ☞
❁❄❊ ð ✽✾
➱➮➴
❋➹ ➧③❷➃➇
✉ ❋➷ ✝ ➷
❛❋❏
P ➹ ✞
✟❼
➱❋➷➘
➮❱
✦✙✧✍✎ ✤✒★✗✖ ✩✪✫✬✬✮
✭ ⑤➃➇➇❷③s ➄❷③
➆➒➓➓ ⑥❿
➎❹➊①❹↕r① ✉➃➇➇❷③s
r❸❺
➄r➅❹①
❶
➄③❹✈❸❺⑤ ❷➄ ➀➌ ✉s✈➇
❍ r③⑩✈⑤s ➉➂➃③↕➂
⑤
☞
❒①
↕
❷➂❷①
❹
↕
➎❹③↕➂ ➆➒➭➓ ✉s⑧ ➫ ➎r⑦✈③
❲ ⑨➶ ◆ ⑨✉➶❒ ✶
➉❹s❶
✈⑩✈❸❹❸➔⑤ ➭➦➌➓
➁➃✈⑤❺r❶
⑥❿
➁➂➃③⑤⑧➋
➤➒➭➓
✦✜✯✥✒✓ ✰✒✚★✙❀ ✐● ✱ ❍ ❱❏
❻ ❷⑤✈➇➂ ❿✈s➂❷❺❹⑤s
✭ ⑧➩➓ ↕✈❸s⑤ ➇✈③ ↕r③❺ ☞
✭ ➊r⑤✈➅✈❸s ❷❸
➉➂➃③↕➂
☞ ❻ ❷⑤✈➇➂ ➏③✈➔❷❸⑧ ➷ ✝ ➴ ❚ ➱➬❋ ✟❚ ✝ ➴➬➘ ✝ ➷
❸❷③s➂
❊ ⑨➐ ✶ ❿➏➐ ◆ → ◆ ➧
⑨ ✭ ❿❷❸❺r❶
❈➹❋ ➄ ✟✟P ❍ ✈① ❛ ➇ P ➬❩ ❝ ✟ ✉➃➇➇❷③s
❷➄➄✈③⑤
➆➇➅
➫➫ ➩➈➀➫➭➍➤➫➀➭➍➤
➦➇➅⑧ ➉❷❸sr↕s ✉✈①
➨③❹
r❶
☞
➫
❺
❸➃➅➊✈③
✬✲✍✎✓✒✔✍ ✌✥✏✔✔
➧③❷➃➇ rs ❒❸❸❷➃❸↕✈➫
➍➒➭➓
❒❿ ✭ ➨➐⑨⑨ ☞
➅✈❸s⑤
❸❷ ↕➂r③➔✈⑧
❛✽✾
✃❁
✡ ❉✾ ❈❃❨❬ ❂❁❀❀●
❻ ➃①❹✈ ➫ ➩➈➀➫➩➌➭➫➭➆➦➭
✽ ✐ ❁ ❉✽❄❉
❙ ❇
✿✾✽❳❀❉
❊✾❃❄ ✡ ✟ ❋➹ ❃❄❅
✐❼
❂❁❀❀●
❛✽✾ ➹❁➘✾❁❄❊❉
✉ ❋➷ ✝ ➷
➶✈⑩❹
➫
➩➈➀➫➍➆➭➫➭➀➆➀
❿❷❸❺r❶ r rs ❸ ◆ ➉➂➃③↕➂
❷❷❸
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹
✝❚P ❈ ✟
î ②❽ ô÷ ➀➍➍➩
ÿ ⑨ øøþ ➈s➂ ④ ❶ ✉s⑧ úôùâ÷õô ♠ ❋➷ ➷❋➴❈
✝ ➷ ✞ ❏ ✝ ➮ ✟ ●
❿❷❸❺r❶➋
➁➂➃③⑤❺r❶➋
❝
❾❿➀➁ ➂➃➀➄➅➆➈➉➊➆ ➋➌➁➍➎
➨③❹
r❶
rs
⑤
❺
➤➇➅⑧
⑨➇❹
↕❷➇r①
➩➈➀➫➩➌➭➫➩➤➩➀
➉➂➃③↕➂ ➎r⑦✈③
➌➀➦➦ ➉❹ ➨❹ s❶⑧ ③⑤s ✉s⑧➋
➎r⑦✈③ ➉❹s❶
➷❋➴❈
✝❚P ❈ ✟
➷
❋➹ ✉ ❋➷ ✝ ❁❳✽❲❨
❋➷
✝ ➷ ✞ ❏ ✝ ➮ ✟
❈✽❄❂❉✾❄❉❊
✉s③r❹➔ ❸ ➂s ➔⑤➒ ➧③❷➃➇
➧❷❹❸ ➞ ❿✈✈s❹
❇✽ ✐ ❊✾❃❄
❉✽❄❉ ✡ ❃❄❅ ❉❀❇❉ ❼ ❙ ❇
❿❷❸⑧ ❝ ➨③❹ ➫ ➁➃✈⑤⑧
✉rs⑧➋ ➍ r⑧➅⑧
⑧ ➉➂➃③↕➂
ñ ➤ ⑥❿
➁➂➃③⑤⑧
◆ ❷③s➂✈r⑤s ➏➐
⑤
⑨➇❹
↕❷➇r①
➉❷➅➇r⑤⑤❹
❷
❸
➉✈❸s✈③➋
➎r⑤✈➅✈❸s
➀➌➩➓ ➎r⑦✈③
❍ ➃➔➂✈⑤ ➣❸⑧
➌➀➦➦
➀⑤s ✉s③✈✈s
s
➉❹
❶
✭ ➩➓➍ ☞ ➈➌➓➫➓➈➍➩
➎r⑦✈③ ➉❹s❶
❋➹ ➄r➅❹
✉ ❋➷ ✝ ➷ ✉ ➱➬➹❱ ❛ ✝ ➴
①❹✈⑤ ❝ ➄③❹✈❸❺⑤ à❸❹❷❸
❷➄ r①➫
↕❷➂❷①❹↕⑤⑧
➷ ✝ ò ❋➷➮❋➴
✞ ✝ ➴
➉❷➃❸s❶⑧
❛➬✃➴➮❋➴
✞ ❏➬➬ ❚P ➷➘ ✟
➩➈➀➫➦➤➆➫➌➓➩➀
❋➹ ➧③rs❹s➃❺✈⑧
✉ ❋➷ ✝ ➷■ ❒ss❹s➃❺✈ ❷➄ ❱❋➴ ❈P ➷ ✟✝ ➷ ❙✟ ✉➃➇➇❷③s
s❷ ➞ ⑤á➉r③✈➫
s➂❷⑤✈
➧③❷➃➇➋
❷➇✈❸
❲ ✈❺❸✈⑤➫
⑤❷❸
↔❹ ➔❹⑩ s ✈③ ➂ ➞ ⑥r③⑦❹
❸
❺r❶⑤➋
➀➌➒➀➩
➫
➀➒➭➓➇➅⑧
❸✈✈❺ ↕r①① s❷
➨r❹
s➂ ➣➃s➂✈③r❸
➉➂➃③↕➂⑧ ③✈r↕➂ ⑤⑧ ❲ →➄ ❶❷➃
✈❸❺❶➋
➀➌s➂
❝ ➧✈⑦✈①✈③➋ ➣r
➧③r❸❺✈⑧ ➩➈➀➫➦➤➆➫➌➓➩➀ ➧➐ ❍ rs ➩➈➀➫➍➆➭➫➤➈➌➀
❋➹ ➉❷➅❹❸➔
✉ ❋➷ ✝ ➷■ ❈ ✝❆ ➬ ➏ ✈✈➇ ✝ ➴➬➘ ✝ ➷ ❚✝ ❱ ✟ ◆ ❷⑧
➎r↕⑦⑧ ➉r①⑩r③❶
❿❷❸➫ ➤➒➈➩
➨③❹⑧➋ ↔✈❹
➔➂➫❹ ❸ ❸ ➔ rs rs
➩➍➍➒ r⑧➅⑧➋
❺r❶⑤➋
➦➫➤➇➅⑧
➅✈✈s❹
➎r➇s❹⑤s
➉➂➃③↕➂⑧ ➦➓➦ ➉➂➃③↕➂
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹r❸
➍ r⑧➅⑧ ⑤❷↕❹
❿r❹
❸➋ ➉❷⑩✈⑧
r① ➂r①①➋ ➈s➂
✉s⑧
❝ ❲ r⑤➂❹❸➔s❷❸ ❒⑩✈⑧
♣❾ ♠❦❻❦❵❤❴♣
➐ ➢❦❴❻❦❼❧ ✂
❲ ✈❹➔➂s ①❷⑤⑤ ❝ ➅r❹❸s✈➫
❸r❸↕✈
➄❷③ ❿❷③✈ ➅✈❸
❝
✉➃➇➇❷③s
➅✈✈s❹
➔
➧③❷➃➇
❸
↔❷➅✈❸⑧
❹
❸
➄❷⑧
❹⑤
➑✚➒ ✪✎✒➒✏➓ ✙➔ ✍✣✍✎➓ ✑✙→
r⑩r❹①⑧
↕r①①❹❸➔
➊❶
r➅ ❍ ➃➔➂✈⑤
s❷ ➀➒➓➓ ➣r❸✈ ➇➅⑧ ➩➈➀➫➩➌➭➫➦➓➭➆ ❷③
➀➀➒➭➓
➀➌➩➓
➩➈➀➫➩➌➭➫➩➆➆➍⑧
➎r⑦✈③
s
➉❹
❶
➉➂➃③↕➂
❷➄ s➂✈ ◆ r ➣ r③✈❸✈
✝❆ ➬➴➬❋ ❚ ➬➴ ✟
✭ →❸ s➂✈ ➨✈①①❷↔⑤➂❹➇ ❍ r①① ☞
❋➷
✝ ➷ ✞ ❏ ✝ ➮ ✟
➩➈➀➫➩➌➭➫➍➤➈➩
➁➃✈⑤⑧➋
◆ ❷❷❸ ➫ ➀ ⑥❿
➎r⑦✈③
➉❷➃❸s❶
➣❹➊③r③❶
❵♣❼❽❞❤❴❽❧
î ➌➈➓➓
❹ õÿð÷öñ ⑨ øøþ ♠
♣❵❞❵q❻❞❥❧
➐✈⑤❷③s ✉s
➩➈➀➫➩➈➓➫➩➭➌➆
❾❴❵❦ ✂ ❻ééí
æ ✂t ➢❦❾➥
çç ➙➛➜➝
✂↔☎☎✂✆↔↕✁
❣
✟ ❋❛➬ ➱❋ ❆ ➬➷
t ❣çç➥❻❣ ✉➃❸❺r❶➋ ❿❷❸➫
❲ ✈❺❸✈⑤➫
➣ ➂✈❹➅✈③á➶✈➅✈❸s❹r
❺r❶➋
➁➃✈⑤❺r❶➋
❒①
✈③⑤
➉r③✈➔❹⑩ ➧③❷➃➇
➨③❹❺r❶
❺r❶➋ ❵ìì ➁➂➃③⑤❺r❶➋
✉➃➇➇❷③s
➛ ❣ ➁➂➃③⑤❺r❶
☎ ❣çç➥❻❣ ❿❷❸❺r❶➋➁➃✈⑤➫
➑✚➒ ✪✎✒➒✏➓ ✙➔
❲ ✈❺❸✈⑤❺r❶➋ ➁➂➃③⑤➫
❺r❶➋
✍✣✍✎➓ ✑✙✚✖✗
➀➀➒➈➩
❒❿ ❹❸ ➨✈①①❷↔⑤➂❹➇
✭❲ ❷➅✈❸ ➞ ⑤ ☞
❺r❶
↔ ❣çç➥❻❣ ✉rs➃③❺r❶
❍ r①① ✭ ➐❹➔➂s ↔❹❸➔ ☞ ❷➄
◆ r ➣ r③✈❸✈ ➉➂➃③↕➂
❼é
➟ ê ❫ ➟➝ é ➠ é ➛ í ❦ ➛✂
➀➌➩➓
❍ ➃➔➂✈⑤ ➣r❸✈
➎r⑦✈③
➉❹s❶
íê ➟➛➡ é ➟ í æ ✺ çæ ❞ ♣ ➢ é➠
✡✷☛ ✌ ✣✏✔✔✑✎✤✕✥ ✣✦✘✓✎✧✦✢
✳✵✵
105 - Announce-
ments
➊✝➋❃✾✠
110 - Self-Help
Group Meetings
110 - Self-Help
Group Meetings
❥❵❴❞❵
❽❞❥❵❤q
♣♣ ❾♣ ❻❦❦❤❴❵❜❧
❜❼♣❵♠❦
❻❞❵♠♣q❧
✦✎✒✑✏✎➓ ✦✜✎➦✙✔✍ ➥✎✙✜➦
➫ ➀➒➓➓➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➀➌ ➎✈r③↕❷
❤❥❦❧♠♣q❧
➪✚✖✙ ❜✓✖✒✙✚ ➥✎✙✜➦
➇➅
➀➌ ➫ ➀➒➓➓ r❸ ➉➂➃③↕➂
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹
➀➭➓➤ ❲ r⑤➂❹❸➔s❷❸ ❒⑩✈⑧
✭ ✈❸s③❶ ➆s➂ ❝ ✉➇③❹❸➔ ✉s⑧ ☞
✢✜✎✎✍✚➒✍✎ ➥✎✙✜➦
➤➒➓➓ ➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➦ ➫ ➎✈r③↕❷
♣❾❾❞
s ♣ ❽❞❥❵❤q
♣♣ ❦❵❤❦❼➥❼❴❧❦
❻❦❦❤❴❵❜❧
❻❞❵♠♣q❧
✬✚✖✍✎➦✎✒✔✍ ➥✎✙✜➦
➇➅ ❸ ✉s⑧
➀➀➭⑧➩ ➦➒➓➓ ⑨ ❿r❹
❤❥❦❧♠♣q❧
✬✚✖✍✎➦✎✒✔✍ ➥✎✙✜➦
➀➌ ➫ ⑨ ➀➒➓➓
➀➀➭⑧➩
❿r❹ ➇➅
❸ ✉s⑧
✬✚✖✍✎➦✎✒✔✍ ➥✎✙✜➦
➦ ➫ ➤➒➓➓ ➇➅
✭ ➎❹➔ ➎⑦ ✉s➃❺❶ ☞
➀➀➭⑧➩ ⑨ ❿r❹❸ ✉s⑧
s ❦♠❵❦❧♠♣q❧
⑤✈ ➇➅ ➧③❷➃➇
⑨❸s✈③➇③❹
➦➒➓➓
➀➀➭⑧➩ ⑨ ❿r❹❸ ✉s⑧
❤➢❥❼❧♠♣q❧
✬✚✖✍✎➦✎✒✔✍ ➥✎✙✜➦
➀➌ ➫ ⑨ ➀➒➓➓
➀➀➭⑧➩
❿r❹ ➇➅
❸ ✉s⑧
❜✥✥ ✢✏✒✚✖✔ ✭ ❿✈❸⑤ ❿s➔ ☞
➇➅ ❸ ✉s⑧
➀➀➭⑧➩ ➦➒➓➓ ⑨ ❿r❹
r ❼❴♠♣q❧
❦ ➛ íéêèê
➙➝ é ❜êì ❊ è
➇➅ ❸ ✉s⑧
➦➒➓➓
➀➀➭⑧➩ ⑨ ❿r❹
❧♣❤❥❼♠♣q❧
✬✚✖✍✎➦✎✒✔✍ ➥✎✙✜➦
➇➅ ❸ ✉s⑧
➀➀➭⑧➩ ➦➒➓➓ ⑨ ❿r❹
s❶ ❷➄ ❻ ❷⑤✈➇➂
➉❹ ❻❞❵♠♣q❧
➥✎✏✓✍ ✏✚➒ ✘✒★✚✒✖➓
✩ ✄ ✙✑✏✚✔ ➹✖★✮
➆➒➓➓ ➇➅
❻ ❷⑤✈➇➂ à❸❹s✈❺
⑤ ➣r⑦✈
s ➉➂➃③↕➂
❿✈s➂❷❺❹
✉⑧
✉s➋
➭➓➀
➉❷③❸✈③
➭③❺
❝ ➣r⑦✈
✉❹❺✈ ✉sr❹③⑤ ❷❸ ➣r⑦✈ ✉s⑧
s ❦♠❵❦❧♠♣q❧
➥✎✏✓✍ ✏✚➒ ✘✒★✚✒✖➓
✭❲ ❷➅r❸⑤ ❿s➔ ☞ ➀➌ ➇➅
➭➓➀ ✉⑧ ➎r⑤✈➅✈❸s
➣r⑦✈ ✉s⑧➋
➉➂➃③↕➂
➉❹s ❧❥❵♠♣q❧
❶ ❷➄ ❲ r①①❷↔r
❒⑤⑤✈➅➊①❶ ➦➇➅
❷➄ ➧❷❺ ➉➂➃③↕➂
➦➫ ✉s⑧ ➤ ❿r③❶④⑤
➒➓➓ ➇➅
✉ ➀➌ ❹↕ ✉s⑧➋ ➉➂➃③↕➂
➍➭ ➉rs➂❷①
⑨①➔❹❸
s ❦♠❵❦❧♠♣q❧
✦✎✒✑✏✎➓ ✦✜✎➦✙✔✍ ➥✎✙✜➦
➫ ➀➒➓➓ ➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➀➌ ➎✈r③↕❷
✢✜✎✎✍✚➒✍✎ ➥✎✙✜➦
➤➒➓➓ ➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➦ ➫ ➎✈r③↕❷
ýþúÿü ■ óôõö
✢✙✜✥ ✢✒✔✖✍✎ ❙ ✔
➩➒➭➓ ❿r❶ ➇⑧➅⑧ ➣r❸✈
➌➩➓➈
❿r❶ ➉❷➅➅➃❸❹
➣r❸✈ ❒➇r③s➅✈❸s⑤
s❶ ➐❷❷➅
❢✜✎✚✒✚★ ✦✙✒✚✖ ➥✎✙✜➦
➦ ➫ ➧✈⑦✈①
➤➒➀➩ ➇➅
➆➭➀➆➀
✈③ ➣r❸✈ ❍ r①①
➨❷③s
à❸❹
❷
❸
➧③r❸➔✈
✭ ➉❷③❸✈③ ❷➄ ❿↕❒①①❹⑤s✈③ ❝
✈③ ☞
î ✭ ûøôñ ➧✈⑦✈①
ï ② ññù÷ã ♠
❤➢❥❼❧♠♣q❧
✢✜✎✎✍✚➒✍✎ ➥✎✙✜➦
➤➒➓➓ ➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➦ ➫ ➎✈r③↕❷
óôõö ÷ø ó÷ ❈✁
✌✙✣✍ ➥✎✙✜➦
➇➅
➦ ➫ ➤➒➓➓
➎r➇s❹
⑤
s
➉➂➃③↕➂
➦➓➦ ❿r❹❸ ✉s⑧
r ❼❴♠♣q❧
✦✎✒✑✏✎➓ ✦✜✎➦✙✔✍ ➥✎✙✜➦
➫ ➀➒➓➓ ➇➅ ➣❷❷➇
➌➆➌➓ ➀➌ ➎✈r③↕❷
▼✌✍✍✎✏✑ ▼✒✏✎✓✔ ✕✌✖✑✗
✷✘✙✙ ✚✛✜✢ ✣✤✥ ✚✛✦✧★ ✩✪✤✫
➟ ❊ ✬ ➟ ✮✯ ✰❊ ➛ ↕↕➛ ✬✯
t ➟➠ ✽ ✆ ➠
❧ í ê
é
è
➶③⑧ ➉➂➃↕⑦ r❸❺ ➉r❸❺❶
❍ ❷➄➅r❸❸ ➂r⑩✈ ➅❷⑩✈❺
r➄s✈③
➭➤ ❶✈r③⑤ ❹❸ ➎r⑦✈③➙
❲ ✈ ➞ ⑩✈ r↕↕➃➅➃①rs✈❺ s❷❷
➅➃↕➂
⑤s➃➄➄➋
r① ❒③s↔❷③⑦➙
① ➅➃⑤s ➔❷➙
➨➃③❸❹
s
➃③✈➙
➁❷❷①⑤➙ ⑨①✈↕s③❷❸❹↕⑤➙
✱✲✳✴✵✶✸✹ ✺ ✻✼✾✴✿✶❀✾ ✻❁❂✶✲❃
⑥①➃⑤ ➧❿➉
⑤↕➙
➣➏➁✉ ➈ ❷➄ ❲ ➅❹ ➶ ⑥à➋
➌➓➓➤
➌➓➀➩ ➈➌➓⑥✉❒➁→➐✉➋
❍ ❷❸❺r
➐r❸↕➂✈③
✶ r➅r➂r →➁➌➓➓➋
➀➍➤➈
➀➍➤➀ ❿❷s❷③↕❶↕①
❍ ❷❸❺r ❄ ➣➤➓✉
✈
①
s
✈➅⑤
✈
❒①
❹
❹
❸
☛ ↕✈①①✈❸s
➅❷⑤s ①❹⑦ ñ ✈ ❸✈↔⑧
↕❷❸❺❹ ③ s❹❷ ø ❸➋ õñâôøãâóû
øüüñõîô ♠ õñü ❽ ôñ ï ☞
❘❅❆❇❅❉❋●❅❍❏❉ ❑❇▲◆❖P❅P◗
⑤r❶ ➧❷❷❺➊❶✈
➶③❷➇ ❷③ ➊❶ ➄❹❸ ❝ ❺ ❶❷➃③⑤✈①
➄r
s③✈r⑤➃③✈ s❷ sr⑦✈ ➂❷➅✈➙
145 - Yard, Garage
Sales-Union Co.
➢❥❜❦
❻❥❾❤❴ ✂ ➥♣❼❤q
✶ r③❺ ✉r①✈⑧ ➨③❹➫✉➃❸⑧➋
➆➀➩➭➍
➦r➅➫➩➇➅⑧
❿✈①
➫
➐❺⑧➋
rs
s➂✈
✈❸❺➋
❷❺❶
➎❹↕❶↕① ⑥❷③↕✈①
✈⑤➋ r r❸s❹
➸ ➃✈
➣➧⑧
×ØÙÚÛÜÝÞÚ ßàáá
⑤
①
❺❹
➂✈⑤➋
❹
❸
➶❷①
①
✈
➸ ➃❹①s❹❸➔ ➅r➫
➉❷①
↕s❹
❷
❸➋
ââ ãÝÛáÜÞÙä
s✈③❹
r①➋ ➄❹⑤➂❹❸➔
➇③✈⑤⑤➃③✈ sr↕⑦①✈➋
↕❷❷⑦➫
åæçèéêæèåççë
✈③⑤➋
ììì ÚÛÐÓÏÛÑ❰❰ÒÙ Ð❮ ÐÙÕ ❮íî ÚÛÐÏ
↕r➅➇❹❸➔➋ s❷❷①⑤ ❝ ①❷s⑤
➅❷③✈⑧
120 - Community
óôõö ÷ø ùúûôü
✬✥★✒✚ ➥✎✙✜➦
✭❲
☞
❹❸s✈③ ⑥❿
❷❸①❶
➆➒➓➓
✈❶ ❊ ❹ ☞ ✈↔ ➐❺
➦➓➩➆➈ ❊ ✭ ❹❸ r①① ⑤➂❷➇
❧♣❤❥❼♠♣q❧
✢✜✎✎✍✚➒✍✎ ➥✎✙✜➦
➀➓ ➫ ➎✈r③↕❷
➀➀➒➓➓ r➅
➌➆➌➓
➣❷❷➇
Calendar
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
You too can use this
Attention Getter.
Ask how you can get
your ad to stand out
like this!
➥✎✏✚➒✍ ✫✙✚➒✍
❱ ✏✥✥✍➓ ➥✎✙✜➦
❯❲❲ ❨❯❳❩ ❬❯❲❭ ❯❩❬
❪❫❬❴ ❵❭ ❛❳❭❛❯❜❩
➦ ➫ ➤➒➓➓ r❸ ➇➅
⑥③✈⑤➊❶s✈③❹
➉➂➃③↕➂
❲ r⑤➂❹❸➔s❷❸ ❒⑩✈⑧
➀➭➓➤
140 - Yard, Garage
✭ ✈❸s③❶ ➆s➂ ❝ ✉➇③❹❸➔ ✉s⑧ ☞
Sales-Baker Co.
❧❥❵♠♣q❧
æ r❶➋ ↔✁✺ ❻ ➃❸✈
r ❧í
➹✒✎✏✓✥✍✔ ➹✍✍✖✒✚★
➨③❹
❺
➌➀⑤s
r➅
➀➓
➫
➀➀➒➓➓
❻ ➃❸✈ ➌➌❸❺
➌➆➌➓ ➎✈r③↕❷ ➣❷❷➇ ✉rs➃③❺r❶➋
➤ r➅ ➫ ➭ ➇➅
×ØÙÚÛÜÝÞÚ ßàáá
↕✂r ♣❻❴❾q q♣❼♠ ❧♣❾❦
✉s
➀➭➩➓ ➏❸① ➀➀s➂
ââ ãÝÛáÜÞÙä
✉rs⑧
➆á➌➌
❶
➋
åæçèéêæèåççë
✉sr③s⑤ ➤ ❒❿
ììì ÚÛÐÓÏÛÑ❰❰ÒÙ Ð❮ ÐÙÕ ❮íî ÚÛÐÏ
❖ ❦❤❦❼♣❵ ✂ ❧
✆☎☎✺ ❽❦♠♣❼ ❧❤❼❦❦❤
❧♣ r ❦ ➐ ❞❵❦
✉rs⑧➋ ➤ r➅ ❻ ➃❸✈ ➫ ➌ ➌➌❸❺
❊ ✈s✈③r❸ ➞ ⑤ ✉➃➇➇❷③s ➧③❷➃➇
➇➅
❿❷❸❺r❶
➞ ⑤ rs ➆ ⑥❿
❲ ❹❸➔ ❷➄
➣✈➄s
❦❧❤♣❤❦ ➉❷③❸✈③
✆ q♣❼♠ ❧♣❾❦
◆ r ➣ r③✈❸✈ ➉➂➃③↕➂
❷➄
➀➌➩➓
❍ ➃➔➂✈⑤ ➣r❸✈
➌➀⑤s
❝ ➉r➅➇➊✈①①
➎r⑦✈③ ➉❹s❶
✉rs⑧➋ ➆á➌➌ ✝ ➤ ❒❿ ➫ ❐
$
$
$
$
$
$
$
♣❾❾ ♣♠❧ ✉❒➣⑨✉➋
r ❞❼❣
➧❒➐❒➧⑨
❿➏ ❊ → ◆ ➧ ✉❒➣⑨✉➋
✶ ❒➐➶ ✉❒➣⑨✉➋ ➅➃⑤s
rs
➊✈ ➎r⑦✈③
➥❼❦➥♣❴♠
s
➁➂✈
➉❹
❶
❍ ✈③r①❺
➐✈⑤❷③s ➉❹s ✉s⑧ ❶ ❷③ ✉s✈ ❒➋
➀➆➆➤ ➎r⑦✈③
➏➄➄❹↕✈➋
➁➂✈ ➀➈➓➆ ➏➊⑤✈③⑩✈③
➨❹
s➂
✉s③✈✈s➋
➄
➣r➧③r❸❺✈⑧
❜❾❞❫❦
❧❤❞❼♣❜❦
✉s⑧➋
➎r⑦✈③ ➉❹s❶
❷❸
➀➦s➂
❚✞✞✟✠✡ ❚✞✞✟✠✡ ❚✞✞✟✠☛
☞ ➩➌➓➫➓➆➓➤ s❷
➉r① ⑩❹✈ ① ✭ ↔ ➩➓➍ ❹s✈➅⑤
➄❷③ ⑤r①✈
➢❥❜❦ ➭➭➓➩
❞❵❦ ⑥①r ♠♣q
❧♣❾❦
✉s
↕✈
✉rs⑧➋
➆á➌➌
✝ ➤r➅ ➫ ➩➇➅
➨➃③❸❹
s
⑦❹❺⑤
➃③✈➋
↕①❷s➂✈⑤➋ ①❷s⑤ ↕③r➄s⑤➋
❷➄ s③✈r➃⑤③✈⑤
❦❧❤♣❤❦❧♣❾❦
❾♣❼❜❦
➏r⑦ ✉s③✈✈s
➌➓➩➓
❻ ➃❸✈ ➌➀⑤s ➫ ➌➭③❺
➤ ❒❿ ➫ ➩ ⑥❿
⑥ öñõäùð÷ã þ ❽ ôù ø ☞☞
s
óôõö ÷ø ùúûôü
➥✎✍✏✖✍✎ ✬✥★✒✚ ➥✎✙✜➦
$
$
$
$
140 - Yard, Garage
Sales-Baker Co.
❝❞❡ ❢❣❤ ✐❥❞❦ ❞❧❧ ♠❞❡❥
❦❣♠♣♥❤♦ ❣♦q
rs♥ t✉✈♥❥✇♥❥
①②③④ ⑤♦s ⑥♦⑦
⑧❣ ⑨❥❣❤✐♥⑩ t❶
❷❥♥✐❸♦ ❷❣❥✐✈⑩
❣❥♥ ❣❢❢♥❦♦♥✐⑦
❹❺❻❼ ❽❺❾❿➀ ❺❻❿ ➁➂➃➄➅➆ ➇➈❻
➅ ❾➉➊❿➀➋ ❺➊❼ ➁➂➄➆➆ ➇➈❻
❿❺➌➍ ❺❼❼➉➎➉➈➊❺❾ ❾➉➊❿➄
➏❺❾❾ ➇➈❻ ➐➈❻❿ ➉➊➇➈➑
➅➒➂➓➔→➣➓➣➂→➂➄
↔↕➙➛ ➜➝➞➟ ➝ ➠➡➢➡➠↕➠
➤➥ ➦➧ ➨➝➩➫ ➭➝➯➟ ➝➫➲➙
➛➤ ➳➩➡➢➛ ➛➜➟ ➠➝➳➵
✯ ➀➓➩➓➦
❻❞ ➧ ❖ ➉s⑧ ❴❵❜ →➉⑧ ❧♣❾❦
✉rs⑧
➦➫➩⑧
s➃③✈ ❝ s❷❷①⑤➋ ⑤s➃➄➄ ➨➃③➫
❸❹ ✈⑩✈③❶➊❷❺❶⑧
➄❷③
CLASSIFIEDS WORK!
How To Get Results $
➐➑ ➒➓➔→➣↔ ↕↔➙➙➔➓➛ ➜➝➔➓➞↕➑ ➟➠ ➡➢➤➢➥➦➧➨➢
➤➩➢ ➫➨➧➭➫➢➨➢➯➯ ➠➲ ➳ ➵➥➠➡➫➸➤ ➠➥ ➯➢➥➺
➻➧➸➢➼ ➤➩➧➨➽ ➾➧➽➢ ➤➩➢ ➵➢➠➵➾➢ ➚➩➠ ➪➠➫
➚➳➨➤ ➤➠ ➥➢➯➵➠➨➡ ➤➠ ➪➠➫➥ ➳➡➶
➹➑ ➘➝➴➜➙↔➞↔ ➷➝➬➮↕➑ ➱➧➦➧➤ ➳✃✃➥➢➻➧➳➺
➤➧➠➨➯➶ ➤➩➢➪ ➸➳➨ ➸➠➨➲➫➯➢ ➤➩➢ ➥➢➳➡➢➥
➠➥ ➠✃➯➤➥➫➸➤ ❐❒❮❮❰ÏÐ❐ÑÒÐ❒ÏÓ ÔÕ Ö❒❰
×Ø❐Ð×Ø Ò❒ ❰ÙØ Ù❒❮Ø ÑÚÚÛØÜÐÑÒÐ❒ÏÙÝ ÑÜ❒Ð×
❰Ï❰Ù❰ÑÞ ❒ÏØÙÓ
ßà áâãä åæçèéêà ëììØÑÞ Ò❒ ÒíØ ÛØÑ×ØÛÙ ÙØÏÙØÙÝ
Ù❰❐í ÑÙ ÙÐîíÒÝ Ò❒❰❐í ❒Û Ø❮❒ÒÐ❒ÏÙÓ
ïà ðñòçóê âãôñõäé ö÷é øùâôéà ÔÕ Ö❒❰ ÑÛØ ÕÞØúÐû
ÚÞØÝ ÐÏ❐Þ❰×Ø ÚØÙÒ ❒ÕÕØÛ ❒Û ÏØî❒ÒÐÑÚÞØÓ
♦
üà åý þùçãä ãçæéê çùé âãÿ
✥
♦
ö÷éæà
✻
ñÿéä
❡
çñòçóê õêé
ÛÑÏ× ÏÑ❮ØÙ ❐❒ÜØÖ Ñ ÙØÏÙØ ❒Õ
②
❰ÑÞÐû
ÒÖÝ ×ØìØÏ×ÑÚÐÞÐÒÖ ÑÏ× ÑììÛ❒ìÛÐÑÒØÏØÙÙÓ
à
âÿé ó
õù çä ç ô÷çãôé ö
♦ ♦ ✁ ✂
❝
ò
à
ù
íØ ì❒ÒØÏû
ÒÐÑÞ ❐❰ÙÒ❒❮ØÛ ì❒❒Þ Õ❒Û Ö❒❰Û ìÛ❒×❰❐ÒÝ ❮ØÛû
❐íÑÏ×ÐÙØÝ ❒Û ÙØÛÜÐ❐Ø ÐÙ Ï❒Ò ÙÒÑÒÐ❐Ó
ÐÕÕØÛØÏÒ
ÛØÑ×ØÛÙ ÑÏ× ì❒ÒØÏÒÐÑÞ ❐❰ÙÒ❒❮ØÛÙ ÛØÑ× ÒíØ
✇
t ✇
ÏØ
Ò❒
ÙìÑìØÛ ØÑ❐í ×ÑÖÓ ÔÒ ÐÙ Ð❮ì❒ÛÒÑÏÒ Õ❒Û Ö❒❰
ÒíÛ❒
✄
❒❰Ò ÑÏ Ñ×ÜØÛÒÐÙÐÏî ÏØÒ
❮ÑÏÖ ❐❰ÙÒ❒❮ØÛÙ ÑÙ ì❒ÙÙÐÚÞØÓ
☎
Ò❒ ❐ÑÒ❐í ÑÙ
Ø❮Ø❮ÚØÛÝ
íÐîíØÛ ìÛÐ❐Ø× ÐÒØ❮Ù Ï❒Û❮ÑÞÞÖ ÏØØ× ❮❒ÛØ
×ÑÖÙ Øúì❒Ù❰ÛØ Ò❒ ÙØÞÞÓ
✼ ✆
♦
à
é êõùé ö
ó
♦
âãôñõäé ç ø÷
♦
ãé ãõæþéù ò÷éùé
õ ôçã þé ùéçô÷éäà
♦
åý ó
❡ ✁♦ ♦ ♦
♦
♦
✝✞✟✠ ✡☛☞✌ ✍✎ ✏✡ ✑✍✒✒✞✓✔
✺✕✖✗✘✙✚✗✚✖✙✖ ✛✍ ✜✌✍✓✎✢ ☛✌
✺✕✖✗✺✣✚✗✚✙✤✚ ✦✍✧✢✌ ★✞✟✡✳
õ ãééä çêêâêöçãôé
çê
ãé
ýùâéãäñó ôñçêêâýâéäê êçñéê ùéøê ö
ý
õù
÷éñø ó
õ