Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 07, 2019, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✻✡ ➋ ☛❆☞✝ ✌✁✍❨ ✎✝ ❆✏✂
❋ ✁✂❆❨✱ ✄☎✆✝ ✞✱ ✟✠✶✾
✏✑❆ ✒✓✏❆✔❙✕ ✖❆✗✘ ✙✚✛✘✘
Raptors top injury-depleted
Warriors to take 2-1 series lead
➷➬➮➱✃❐
ÒÓÔÕÖ×ØÙ ❒ Ú× ❮❰Ï➱ÐÑ
ÛØÜ× ❒➬
ÝÞßàÞáâãäåæçèé êëìí
îïîíðåñåòçóôõöì÷çóåøåù
íîîíóçôö÷úðû÷îüöîóäýííð
ìóöçõöìñîøìýí÷ãßåþöç
àîìóåíÿãßðæîàìþíðåóÿ
âåóóð
❉ íîîó îü÷ ✁ óÿçóô
ÿåòòæçóôåóõþîíõìè÷öîçí
ìþóé ❚ öî ❚ ìíìó÷ì ❘ åü÷ìíõ
ÿîøçÿîÿ÷ì
➇ æî÷ç÷íçüã ➈ åóÿóìþ
÷öîðöåïî÷öîñìñîó÷ýñ
ùåóÿùèìí÷ö
á åôåçóçó÷öîõîúåø
◆ Þëçóåæõé
àîìóåíÿõøìíîÿ ▲✂ üìçó÷õ
ìóåóçôö÷äýííðþîó÷ìèè
èìíåüæåðìèèùúîõ÷
②✄ ãåóÿ÷öî
❘ åü÷ìíõúîå÷÷öîúåóôîÿùýü
❉ ìæÿîóû÷å÷î ❲ åííçìíõ ❛☎▲ ù
❛✂✶ ìó ❲ îÿóîõÿåðèìíå ☎ ù ❛
õîíçîõæîåÿé
äýííðåæõìöåÿîçôö÷íîù
úìýóÿõåóÿõîïîóåõõçõ÷õúý÷
øìýæÿó ❝ ÷ÿìç÷åææèìí÷öî÷þìù
÷çñîÿîèîóÿçóôøöåñüçìóõã
ÿìþóõ÷åí÷îíõßîïçóâýíåó÷
åóÿßæåð
❚ öìñüõìóåóÿ îð
úåø
ýüúçôñåóßîïìóàììù
óîðúîøåýõîìèçó
♥ ýíçîõé
➇❚ öîðìý÷üæåðîÿýõé ❚ öîð
✜■➆♠ ✢❡r✣ ✤r♦✉❞ ♦❢ ♦✉r
❡❢❢♦rt✥ ✦✧❞ ✧♦✇ ✇❡➆✢❡ ★✉✩t
✪♦t t♦ ✫♦✉✧✬❡ ✫✦✬❦ ✦✧❞
✭♦✤❡❢✉❧❧✣ ✪❡t ✫✦✬❦ ✮✧ ✭❡r❡
❋r✮❞✦✣ ✦✧❞ ✭♦✤❡❢✉❧❧✣ ✪❡t
✦ ❧✮tt❧❡ ✭❡✦❧t✭✮❡r ✦✧❞ ✪❡t
✩♦♠❡ ✪✉✣✩ ✫✦✬❦✯✰
➋ ✱✲✳✴✳ ✵✳✷✷✸ ✹✳✺✻ ✼✽✺✼✹✸
●✽✾✻✳✿ ✱✲✺✲✳❀✺✷✷✐✽✷❁
ÿîõîíïîÿç÷ã
➈ ❲ åííçìíõøìåøö
û÷îïîßîííõåçÿé
➇✆❝ ñïîíð
üíìýÿìèìýíîèèìí÷ãåóÿóìþ
þî åóÿöìüîèýææðôî÷úåø
❝ ïî ♥ ýõ÷ôì÷÷ìúìýóøîúåø
çó
öîíîëíçÿåðóçôö÷åóÿöìüîù
èýææðôî÷åæç÷÷æîöîåæ÷öçîíåóÿ
ôî÷õìñîôýðõúåø
é ➈
ûüæåõö
◆ íì÷öîí ❚ öìñüõìó
ñçõõîÿöçõ ✁ íõ÷øåíîîíüæåðìèè
ôåñîåè÷îíõ÷íåçóçóôöçõæîè÷
öåñõ÷íçóôæå÷îçó ❉ åñî ☎ ã
þöçæîàììóîðçõìý÷÷öîíîõ÷
ìè÷öîõîíçîõåè÷îíåøåí÷çæåôî
èíåø÷ýíîìóöçõíçôö÷õçÿî
óîåí÷öîøìææåíúìóî÷öå÷åæõì
öåüüîóîÿûýóÿåðéâýíåó÷ã
å÷þìù÷çñîíîçôóçóôá ◆ Þëçù
õö÷øùúûüý þýù ÿ ❡ ✁ ý ✂ ýý ✄
✤✣✥ ✦✧★✩✪ ✫✬✮★✪✯✧✰✱
✲✥✪✰✰✥✳✴★✱
✵✯★★✱✪✶✱
✤✣ ✲✳✶✺★✥✮
✥ ✶★★✱✳✶✷✪
✶★✸✹✧✥★
✧✸✶★✯✻✪✲✲★✱
✪✸✪✮✼ ✺✪✽✲✩✱✧✷✲✪✶✱
✤✷★✽✪✰✧✶✷ ✸★✰✰
✸✳✽✹
✧✰✱★✯
✾✳✱✲✼
✤✰✧✿★✥★✶✥✧✯★
✽✹✪✶✸✧✥★✶✩
✤✺✪✶ ✤✸✪✰✾
✵★✪
✰✳✽✽✰★
✽✳✥✳✱
✪✽❀✯✲✽✼
✸★✰✰
✧✶✪✰★✪✲✹
✪✶✱ ✪✥
✶✧✽✪
✶❁✳✲✪✶✺★✵✪✯✾★✯✼
✤✣✥ ✹✧❁✲★ ✵✯✧✾★✶✪✶✱
✶✧✽✱★✲✽✯❁✺✽✳✿★
✸✹★✶✰★❂
✪✰✧✶★✼ ★✶➁✧✮ ✤✰✧✿★
✽✧❃❁✳★✽✰✮
✺✪✯✯✳✱★✲❄
❈☎✆✝✞✟✝ ✠✡☛✝ ☞r✌✡✆✍☛
☎✎ ✠✞✏✡r
✞✝ ✑✒✓✔✑✓✕✔✖✗✘✖
✭✆☎ ✝✡①✝✌✆✙✚
✛✜✡✞☛✡✢
óåæõ
✝✞✟ ãöåõúîîóõçÿîæçóîÿ
óîåíæðåñìó÷öúîøåýõîìèå
õ÷íåçóîÿíçôö÷øåæè
é
❉ åñî ② çõëíçÿåðå÷Ýíåøæî
Þíîóåãþöîíî ❲ åííçìíõèåóõ
þçææúîíìì÷çóôèìí÷öîíî÷ýíóõ
ìèâýíåó÷åóÿ
❚ öìñüõìóé
◆ îèìíî÷öîôåñîãìóîìè÷öî
❘ åü÷ìíõþíì÷î ➇ æî÷ç÷íçü ➈ ìó
÷öîæìø
îííììñúìåíÿé ☎▲ þç÷ö
àìþíðøìó÷íçúý÷îÿ
✁ ïî ▲ ùüìçó÷îíõåóÿ ❉ íîîó
öåÿ
❛❤ üìçó÷õþç÷öõç ✠ ▲ õ
åè÷îí
✟ åõøåæûçå åñôì÷÷öî
❘ åü÷ìíõíìææçóôîåíæðé ❚ ìíìó÷ì
õöì÷
s☎ é ②✡ åóÿñåÿî ❛✄ èíìñ
ÿîîüé ➇✆ ôçïîìýíôýðõåæì÷ìè
øíîÿç÷é ✆ ÷öìýôö÷þîåóù
õþîíîÿåæì÷ìèíýóõã
➈ ❘ åü÷ìíõ
øìåøöáçø
áýíõîõåçÿé
➇☛ åøö
÷çñî÷öîðøöçüüîÿãþî
çóÿ ❝ õ
ìèåóõþîíîÿúåø
éÞóÿ÷öå÷
çóÿìèþöå÷ðìýôì÷÷ìÿì
çèðìý
îîüðìýí
æîåÿé ❚ öî ➈ ❝ íîôìçóô÷ì
❲ åííçìíõ÷íåçæîÿ ✶☞ ù ❤▲
ôìçóôçó÷ì÷öî
✁ óåæ ❣ ýåí÷îíé
äýííð
❝ õ÷öíîîèíîî÷öíìþõå÷
❛✂✌▲✄ ñåÿîç÷åõîïîóùüìçó÷
ôåñîúîèìíîúåø
ù÷ìùúåø
úåõ ûçå î÷õúðûîíôî
✆ úå åé
åñõøìíîÿ
❛❤ üìçó÷õ
åóÿîõ÷åúæçõöîÿ÷öîñìñîóù
÷ýñèìí ❚ ìíìó÷ìèíìñ÷öî
÷çüãöç÷÷çóôöçõ
✁ íõ÷÷öíîî
õöì÷õåóÿõî÷÷çóôå÷ìóî
èìíåÿîèîóõçïîîèèìí÷÷öå÷
õ÷åðîÿõìæçÿþç÷öìý÷÷öîèìýæ
üíìúæîñõ÷öå÷üæåôýîÿ÷öî
❘ åü÷ìíõçó ❉ åñî ☎ é
➇☛ ïîíð÷çñîþîñåÿîå
íýóìíôì÷÷öîøíìþÿçó÷ìç÷
÷öîðîç÷öîíñåÿîå÷ìýôö ▲
ìí÷öîíîþåõå÷ìýôöèìýæøåææ
åóÿ÷öîðõæìþîÿ÷öî÷îñüì
ÿìþóìíõìñî÷öçóôþîó÷
÷öîçíþåðã ➈ äýííðõåçÿé ➇✍ ìý
öåïî÷ì÷çüðìýíøåü÷ìåææ÷öî
ôýðõþöìñåÿîüçïì÷åæüæåðõ
çó÷öîíçôö÷÷çñîõé
➈
❉ ìæÿîóû÷å÷îôíîå÷æð
ñçõõîÿóì÷ìóæð
❚ öìñüõìó ❝ õ
÷ìýøöèíìñìý÷õçÿîúý÷åæõì
öçõõ÷ç
✎ çóôÿîèîóõîé
áýíõîøöåææîóôîÿöçõ÷îåñ
÷ìüíìÿýøîñìíîÿîèîóõçïî
õ÷ìüõçóìíÿîí÷ìôî÷ìý÷çó
÷íåóõç÷çìóê ➈ öîõåçÿé
➇ ñå î÷öîñ
ñçõõñìíîã
❚ öî ❘ åü÷ìíõíîùþå÷øöîÿ
÷öîøìõ÷æð
❛❤ ù ✂ íýóúð ❉ ìæÿîó
û÷å÷îçó
❉ åñî ☎ ã÷öîóôì÷õç ✠
úæìø ➇❲ î îÿõöì÷õèíìñ
✆ úå åé
óìþ÷öå÷÷öîð
❝ íî
ôìçóô÷ìñå
îôììÿíýóõ
åóÿñå
îõöì÷õúý÷þî
þå÷øöîÿ÷öå÷÷öçíÿ
❣ ýåí÷îí
çó ôì÷÷ìøìó÷çóýî÷ìüæåðþç÷ö
❉ åñî ☎ åóÿþî ❝ ïî ♥ ýõ÷
üåøîã
➈ àìþíðõåçÿé ➇❚ öå÷þåõ
÷öîìóî÷öçóôåúìý÷ç÷ãþî
üæåðîÿþç÷öüåøîãöåæèùøìýí÷ã
èýææùøìýí÷ãåóÿ÷öå÷þåõåúçô
÷öçóôèìíýõé
➈
äýííðõöì÷
❛② èìí ▲❛
çóøæýÿçóô
☞ ìè ❛② ìó ▲ õþöçæî
ñå
çóô ✠ ❛▲ ÷öøåíîîí
ìè ❛② èíîî÷öíìþõ
çóöçõõç
②✂ ùüìçó÷
üæåðìèèüîíèìíñåóøîé
áýíõîüýææîÿìý÷åúì ✠ ù
åóÿùìóî÷ì÷íð÷ìõ÷ðñçî
äýííðçó
❉ ìæÿîóû÷å÷î ❝ õ ❛✂✶ ù
❛✂② ❉ åñî ☎ þçóã÷öîó÷öî
❘ åü÷ìíõñåÿîäýííð ❝ õõöìí÷ù
öåóÿîÿõýüüìí÷çóôøåõ÷÷íð
÷ìúîå÷÷öîñ÷öçõ÷çñîêåóÿ
ç÷õýíîþìí
îÿé
⑥⑦ ⑧⑨⑩❶ ❷⑨❸❸❹❶❺❻❼❽❾❿➀ ➁➂➃➄ ➅❿➀❽➉➊
➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔ ➑→➣ ➒➔↔➒↕➣ ➓➏ ➎ ↕➓➓➍ ➎➑ ➑→➣ ➙➎➛➣➍ ➜➒➝→
➞➟→➓➓➠ ➎➡↕➒➑➓➍➒➡➢➤
③④❈⑤⑤❅❇❅
Þ÷ íæ öýíõÿåð
õ îåÿðç
öîåíç õ óôã
÷öîôç
ã
þöìåæ
í
ìóüíìúå÷ç
ì ì óãþåõöîæ
ÿ å÷
÷öîÿî÷îó÷ç
óøîó÷îíéûöî
þç ÿî÷îó÷ç
æ íî÷ýíó÷ìøìýí÷èìíå
ìóíîïçîþìó q ýóî
❛✶ é ❚ öîúìðþåõíîæîåõîÿìó
öìýõîåííîõ÷þç
÷öåóåó æî
ñìóç
÷
ìíé
❵ çõ óî ✠ ÷øìýí÷ÿå÷î
çõ q ☛ ýæ íç ð ø ❛ õìóõåç
é ÿ ÷öîõ÷ýù
ÿîó÷õåüüåíîó÷æ
ð îó÷îíîÿ ❤
÷öîåýÿç
÷
ìíç
ý
ñúî÷þîîó
åé åóÿèìýóÿôíåðãúæ
ñéåóÿ ❛❛ åéñé ❚ å ýîõÿåð
ø åóÿ
úæ ýõîÿ÷ìÿåñåôî÷öîõ÷åôî
ýîõüíåðüåçó÷÷öå÷÷öîð
åóÿî ❉ íîô ❣ ýç ✝ üñîó÷é
÷øöîææã ◆❵ ûüíçóù
øç õ÷ýÿîó÷õèìýóÿ÷öîüåç
üåæã õåçÿ ç öîåõõýñîÿ÷öî
ó÷
ç ÷öîå÷îíÿîüåí÷ñîó÷é
ó õ÷ìíåôîé ✆ ÷çõ ýõîÿúð÷öî
❵ îõåçÿ ÷öîðîó÷îíîÿ÷öî
åýÿç
÷ìíç ìø ýñîç
÷öîí÷öíìýôö
åóýóæ
îÿÿììíìíåÿììí
÷öå÷þåõæîè÷å ♥ åíÿýíçóô÷öî
õøöììæÿåðé
÷þåõóì÷åèìíøîÿúíîå
ù
ç ôìç óã ➇✆ ➈ ó öîõåç
ÿ
é
➇❲ îöåÿôíìýüõ
ôçó åóÿìý÷ÿìç çó óôõìñî
üîíèìíñåóøîþìí
÷öîíîé ➈
❚ öîñìõ÷î ✠ üîóõçïîç÷îñ
ÿåñåôîÿç
ó ÷öîïåóÿåæ
çõñ
õüíîîþåõåøðøæ
ì
íåñåã
þöç
ñå÷îÿ óô
íîüæ ø å ööåõåóîõ÷ç
øîñîó÷øìõ÷íåóôç
❏❑▼❖P▼◗❯❱❳❨❑❩❬❭❪❯❫❴
❚
❝
è ☛ íìñ íçø ❜② õìóõåç
ã ✂✂✂ ÿ ÷ì é ❜❛✄ ã ✂✂✂ ã
✝ ç÷øöîææ õåçÿ åøðøæìíåñå
ç ïîíðúåø
õ åøýí÷åç
ó ìèåõ÷åôî÷öå÷ç
üæåøîÿçó ÷öî õ
ýõîÿèìíúåø ôíìýóÿæç ì ô ýÿõã
ö÷ã
õýøöåõõýóõî÷õåóÿøæ
ÿýíç Þñîøöåóç
óô÷öîå÷îíüíìÿýø÷ç
ìóõé
ø
åæ
æ
ð
ìüîíå÷îÿ
üíì
♥ îø÷çìóõøíîîóïåæýîÿå÷
❜s ã ✂✂✂ åæõìþåõÿåñåôîÿé
❚ öîøìõ÷ìèíîüåçó÷çóô÷öî
õ÷åôî
✎ ììíåóÿþåææõ çõ îõ÷çù
ñå÷îÿ÷ìøìõ÷åúý÷
❜☎ ã ✂✂✂ ã
☛ íçø õìóõåçÿé
Þøìñüåóðç
ó ✟ ìí÷æåóÿ
ç ÷ìÿî÷îíñç
õ þìí
çóôþç óî÷öîî
÷ö÷öîõøöììæ
✠ åø÷øìõ÷
ìèíîüæ
å
øç
ó
ô÷öîïåóÿåæ
çòîÿ
ç÷îñõã
✝ ç÷øöîææ õåçÿé
öîÿåñåôîçõ î ✠ ÷îóù
õçï ❚ ➇❚ îã öîíîüåç
➈ öîõåçÿé
í þìí ôì÷
ýóÿîíþåð
❚ öýíõÿåðé
◆ îøåýõîìè÷öîÿåñåôî
÷ì÷öîõ÷åôîã÷öî
◆ å îí ❲ îú
Þøåÿîñðþåõèìíøîÿ÷ì
ñìïî÷ìóç
ôö÷ ❝ õ ôíåÿýå÷çì ÷ìù ó
øîíîñìóðèíìñ÷öîåýÿç
íç ☎✄☎s
ýñ÷ìáìí÷ö
◆ å îíûøöììæã
ûîïîó÷öû÷é
ã þöîíî÷öî
❲ îúÞøåÿîñðöåõç÷õ ◆ å îí
äç÷ ✟ ðìè íçó ✁ øç øîåóÿøæ
åõõíììñõé
ü
åæ
❘ ìæåóÿ ❵ ìúõìó
õåç ÷öîæ ÿ å öîåóÿöç
õ ìèÿåðõ
õ÷åèè õüîó÷
õ÷øìýüæ
î
õüíýøç
óôýü÷öîôðñóåõçý å ñ æ
åóÿç
÷
õõ÷åôîèìí÷öîõüîøç
îïîó÷ãþöçøöþçæ úîôçó å÷
☞✌▲✂ üéñé
❍❂❃❄❅❇❈❊
⑩❶❷❸ ❹❺ ❻❼❼❸ ❽❾❸❿➀➁➂ ➃❾❸❷ ❹➄
➅➆➇➈ ➇➉➆➊➌➍ ➎➈➏➎➏➌➐➇➍ ➇➉➑➒➍ ➓➏➑➔➔➍→
➣↔➎➌➑↕➍➔ ➔➐➌➐↕ ➙➐➉→
➛➜➝❼ ➞❷➀➟❾➠➡❸➢ ➠❷➢❾➜➀➠ ➤❷❸❾ ➡➟❷➤➝
▼❅❆❆❇❉❊
❋●❣●s❍■❏❑▲◆▲
❇✐❋✐❊❞❖❉❆❏
P❅✐s❅s
❸❹❺❻ ❼ ❽❾❾❿❺ ➀➂➃➄➅❿➆➇
➈➉➊➋ ➌➍➍❿➎❺❹➏➆❹➃ ➐❺➑❺➒➊❿➂➍
➓➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➟➠➡➢➤➥➦➧➨
➓➩➫➭➯↔→➲➳➵➸↔➩➺➻➼➳➲➸➺➔➯➲➺➽↔➼➼
➾➚➵➩➪➸➺➔➯➲➺➳→ ➶↔➹➘➯➸➳➩↕➴
◗❘❙❚❯❱ ❜❲ ❚❳❯ ❨❘❲❱②❩❬❭ ❪❳❩❫❱❴❯❵❛ ❝❴❘❲ ❢ ❤❯❵❵❲❥
❦❩❪❳❯❫❯❥ ❧❫❩❵❚ ❢ t♠❲❥ ♥♦❭❯ ❢ ♥❬♣❲❵❥ ❦❩❭❯ ❢
q❬❴❬❳ ❨❘❲❱②❩❬❭✉ ✈✇ ③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶⑥⑩❷
❚✑✒✓✔✑✕✖✗✘
✙✒✖✚✛✒✖✕
✫ ✜✒ ✢✖✒✣✚✕
✙✒✖✚✛✒✖✕
➮➱✃❐ ❒❮❰ ÏÐ❐❐✃❰Ñ ÒÓÔÓÕÖÓ× ØÙ ÚÑÛÜ ➱Ý
Þßàáâãßä å æçæè é êëìíîã ïð✃ñÏØò
➮➱✃❐ óò ❰✃ñ✃❰ôØÙÐ❮❐ ❒❮❰ ➱❰ÐôØÙ✃ ➱Ø❰ÙÐ✃ñ
➥➦ ➧➨➩➫➭ ➯➲➳➵➸ ➲➺ ➻➼➽➫➳ ➾➨➵➚ ➲➯ ➪➶➚ ➹➦➘ ➨➯ ➪➼➨➯➫➭➘ ➴➳➫➷➲➯➬
✇✇✇♦qs✈①②③③④②s⑤q⑥⑦③②♦⑧⑥⑨
❭❪❫❴ ❴❵❜❭ ❝❞❵❴ ❡❢❣❤ ❥❢❦♠
✷✷✤✤ ✥✦✧★r✩ ✪✩t ✬✭✮✦r ✯✰✲✳ ✴ ✵✸✹✺✵✼✽✺✽✽✿✹
✼✼✹✼ ■✧❧✭♥❀ ❁❂✦t ▲✭ ❃❄❅❇❈❉ ✴ ✵✸✹✺❊●✵✺●✹✵✼
▼★♥❀✭✳✺❍r✰❀✭✳ ✿✺❊ ✴ ❏❅✩❑r❀✭❛ ◆✺❊ ✴ ✪❑♥❀✭❛ ❖✺✵
♣P◗❘◗❙ ❯◗❱ ❲❳❳✉❙❘❱❩❘❲◗✐ ◗✐❳❬
÷åæèýóÿõè ❜☞✂✂
íìñ÷öîûåç
üöìóõýõ ❵ îåæ÷ ♥ öûðõ÷îñ
ç ÷öîîñîíôîóøðíììñíîñìÿîæåóÿåøìóøýííîó÷üíì
ó äåüç
÷öîåñìýó÷ìè
ã ✂✂✂ çõ åæ ó÷Þæ æìøå÷îÿ÷ì÷þìüíì
îø÷õê
♥ îø÷èìí
÷öîüöðõç
ø
åæ÷öîíåüð
❥ ìøøýüå÷çìóåæ÷öîíåüðÿîüåí÷ñîó÷é
ø þöå÷þåõèìíñîíæ
åæ÷öîíåüð ❥ ìøøýüå÷ç ð ÷öîæ
ìóåæ÷öîíåüðåíîå
þç ÿçó æ ❚ ç öîóîþüöðõç
úîæ
ì
øå÷îÿç
ó
ìóôù÷îíñøåíî
ó
ôíììñåóÿóýíõîõõ÷å÷ç
ì
óé
❚ öçõ íîñìÿîæçõ î ✠ üîø÷îÿ
÷ìúî âýíç ✁ óç óô÷öç
õöîÿúðñç
ÿùÞýôýõ÷é
õ
íîñìÿîæ
ã ÷öîõæîîüøîó÷îíåóÿñîÿçøåæíîù
øìíÿõìè
✁ øîþçæ úîúæìø îÿìèè èíìñ÷öîíîõ÷ìè÷öîöìõüç÷åæé
❚ öîìóæð åøøîõõçõ ÷öíìýôö÷öîî ✠ ÷îíçìíÿììíãæìøå÷îÿìèè
✝ çÿþåðâíçïîé
óõåíîüìõ÷îÿ÷öíìýôöìý÷÷öîöìõüç
óåïç ûç ô ô å÷îÿýíç
óô÷öîøìóõ÷íýø÷çìóé ÷åæ÷ìöîæü ïçõç÷ìíõ
Other changes
ìüîÿõüåøîå÷ûåç
ó÷Þæüöìóõýõçõ óìþåïåçæù
åúæ Þíîÿîïîæ
î ❚ öîóîþìè
èìíýõîúðæ
å
þîóèìíøîñîó÷é
✁ øîí ❝ õ æìýóôîçõ åèìíñîíìè ✁ øîé ✆ ÷üíìïçÿîõìèù
✁ øîõüåøîèìíìè ✁ øîíõ÷ìøìóÿýø÷çó÷îíïçîþõìíþíç÷îíîüìí÷õé
❝ ÿ öåïîåóçóøçÿîó÷å÷÷öîöìõüç÷åæã ÷öîð ❝ ÿ õç÷ çó
÷öîç ➇❲ í öîóþî
øåí÷ìÿìíîüìí÷õã
➈ ❵ ýôôçóõõåçÿé
îíõãþöìåíîÿîóç
îÿæ î÷ãç
çøîóõîõã
❄❂❇
ç
ó
÷ì÷öîç
æ
î
ôåæñåí
è
❏❑▼❖P▼◗❯❱ ❳❨❑❩ ❬❭❪❯ ♣❴
÷öîð
❝ íîóì÷÷öîíîåæíîåÿðé
Ýüüìóîó÷õõåð÷öîüíìù
õîîñõ
ç ➇❚ îåôç öçõ å øýííîó÷÷íåø
ó÷õ÷îüúåø
þåíÿõ
üìõîÿæ
åþþçæ ÿíçïîôíìþù æ ÷ìþåíÿüíìöç
úç÷çìóãþöç õåõ÷îíã
øö ➈
öåõåæ
þ
åðõúîîóåÿç
◆ æå î ❘ ýóø îæã ìè ✟ ìí÷æåóÿã
÷ìæ ÷îõ÷ç ÿ ñ æåþñå
îíõçó þíç÷÷îó
ìóðé
Þõìè ì q óåæüì÷ñåí
åóýåíðãÝíîôìó î÷ ❝ õ
íîøíîå÷ç
öåÿåóîõ÷çñå÷îÿ ðãåøøìíÿç
☞✈ ðîåíõ ❝
þìí÷öìèõýüüæ
óô÷ì
åóÝàääõ÷ýÿðé
❚ ìüíîïîó÷î ✠ øîõõüì÷
÷öå÷ç
õ õ÷ç æ æ çó çó ôãüíìøîõõìíõ
æîåèèìíñ
è åíîøìóïîí÷ç
íìñõüìç
óôõìñîç ú ó æî ÷ì
øìóøîó÷íå÷îõåóÿîÿç
üíìÿýø÷õãþöç
øööåïîæ îõñåó
ìóôîí
õöîæ
è
æ
ç
è
îãÝààäõüì
✝ åí ✟ î÷÷çóôîíõåçÿé
ýõ÷ç
øîâîüåí÷ñîó÷
ìè þìó ✁ ① øç é ❝ û ÷ç å é æõ ó q ÷îíèîíîç
öåïîõåç
ÿ õ÷å÷îõ
÷öîð ❝
ó
æîôåæñåíç
♥ ýåóåúýõçóîõõîõ
åõæ
ì
óôåõ÷öîüì÷ç
õó ❝ ÷
õñýôôæîÿçó÷ìì÷öîíõ÷å÷îõé
❏❑▼❖P▼◗❯❱ ❳❨❑❩ ❬❭❪❯ ❫❴