Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 07, 2019, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✹✔
❋ ✁✂❆❨✱ ✥✄☎✆ ✝✱ ✞✟✶✾
❇✠✡❡☛ ☞✌✍✎✱ ✏☛❡✑✒✓
Write a letter
♥❪❫❴❵❜❝❞❪❢❣✐❥❦❧❪❢❝♠♦♣❣qr
Debating The Boardman-To-Hemingway Power Line Plan
❊✕✖✗❖✘✖✙✚
Symbolism
in Salem
ÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÜÝÔ ÔÞ ÛÞßÛàØáà ÞÙ â ãØàÛà ÞÙ ÝàäØÖÝâÔØÞß
åØÛæàå Øß ÖçèéÞÝØÖè Þáàå ÖÜéÖÔâßÛà Ôæâß Ôæà éâß Þß
ÛÞçÞÔàêëØÝÝØßä ÛÞßÔàÖÔÖ ÔæâÔ Ôæà ìåàäÞß íàßâÔà âãê
ãåÞáà× éç â îïêîð áÞÔà Þß ñà×ßàÖ×âçò
óæà ÝàäØÖÝâÔØÞßÕÖ ÖãÞßÖÞåô íàßò õØÛæâàÝ öàèéåÞ÷ô
öêøÞåÔÝâß×ô â×èØÔÔà× âÖ èÜÛæ ÷æàß æà ãÞØßÔà× ÞÜÔ
ÔæâÔ Ôæà éØÝÝô ÷æØÛæ ßÞ÷ èÞáàÖ ÔÞ Ôæà ùÞÜÖàô ×ÞàÖßÕÔ
åàÖÔåØÛÔ Ôæà ëØÝÝØßä ÞÙ ÛÞçÞÔàÖò
óæà éØÝÝ éâßÖ ÛÞßÔàÖÔÖ ÞßÝçò
Óß ÞÔæàå ÷Þå×Öô çÞÜ Ûâß ëØÝÝ âÖ èâßç ÛÞçÞÔàÖ âÖ çÞÜ
÷âßÔô çÞÜ úÜÖÔ ÛâßÕÔ ÷Øß âßç ãåØûàÖ ÙÞå çÞÜå ãåÞ÷àÖÖò
ü åàâÖÞßâéÝà ãàåÖÞß ÷ÞÜÝ× âÖÖÜèà ÔæâÔ â Ýâ÷
éâßßØßä Ôæà ëØÝÝØßä ÞÙ âß âßØèâÝô àáàß ØÙ Ôæà éâß ØÖ
ÝØèØÔà× ÔÞ ÖãàÛØÚÛ àáàßÔÖô ÷ÞÜÝ× ãåÞÔàÛÔ ÔæâÔ ÖãàÛØàÖò
ýÞÔ Øß ÔæØÖ ÛâÖàò þÞçÞÔàÖô âÖ âßçÞßà ëßÞ÷Ö ÷æÞ
æâÖ Öààß Þßà ÖÔåÞÝÝØßä â ÛØÔç ÖÔåààÔô æâå×Ýç ßàà× Ôæà
ÿàäØÖÝâÔÜåàÕÖ æàÝã ÔÞ ÔæåØáàò Óß×àà× Ôæàç æâáà ×àÚà×
×àÛâ×àÖ ÞÙ äÞáàåßèàßÔêÖãÞßÖÞåà× ÛâèãâØäßÖô àèê
ãÝÞçØßä â áâåØàÔç ÞÙ ÛÜßßØßä ÔâÛÔØÛÖ ØßáÞÝáØßä ãÞØÖÞßô
ÔæâÔ ëØÝÝà× áâÖÔÝç èÞåà ÛÞçÞÔàÖ Ôæâß âßç ÛÞßÔàÖÔ àáàå
÷ØÝÝò
ÓÔÕÖ ßÞ ÛÞØßÛØ×àßÛà ÔæâÔ ìåàäÞß ÷ØÝ×ÝØÙà Ýâ÷Ö ãÝâÛà
ßÞ ÝØèØÔÖ Þß æÞ÷ èâßç ÛÞçÞÔàÖ ÝØÛàßÖà× æÜßÔàåÖ Ûâß
ëØÝÝò þÞçÞÔàÖ Ûâß éà ëØÝÝà× çàâåêåÞÜß×ô âÖ ÷àÝÝò
ÓÙ Ýâ÷èâëàåÖ ÷àåà ÔåÜÝç ØßÔàåàÖÔà× Øß ÛæâßäØßä
âÔÔØÔÜ×àÖ âéÞÜÔ ÛÞçÞÔàÖ Ôæàç ÷ÞÜÝ×ô åâÔæàå Ôæâß
ãâÖÖ èàâßØßäÝàÖÖ Ýâ÷Öô ÙÞÛÜÖ Þß ãÜéÝØÛØûØßä åàÖàâåÛæ
ÖæÞ÷Øßä ÔæâÔ ëØÝÝØßä ÛÞçÞÔàÖô ÷ØÔæ â äÞâÝ ÞÙ åà×ÜÛØßä
ãåà×âÔØÞß Þß ÝØáàÖÔÞÛëô èØäæÔ âÛÔÜâÝÝç ÷ÞåÖàß Ôæà
ãåÞéÝàè éàÛâÜÖà ÖÜåáØáÞåÖ Ôàß× ÔÞ åàãåÞ×ÜÛà âÔ â
ÙâÖÔàå åâÔàò
➋ ❼❽❾❿➀➁ ❼❽➂➀➃❾➬ ➍❽➎➅➊ ➏➄➉❾ ➐➅➊❽➑➆ ➅➆➄➉➀➊
Disappointed by school district’s decision
■✛ ✜❛✢ ✣✤✦✧ ★✩✢❛✪✪✫✩✬✛✩✬✭ ✛✫ ✦✤❛★ ✩✬ ✮✦✩★❛✧②✢ ✯✤✦❛✰★
❛✲✫✳✛ ✛✴✤ ❛★★✩✛✩✫✬ ✫✵ ❛ ✵✳✰✰✷✛✩✸✤ ❛✛✴✰✤✛✩✺ ★✩✦✤✺✛✫✦✻ ✛✫ ✲✤ ✪❛✩★
✸✫✦✤ ✛✴❛✬ ✼✽✿✻❀❀❀ ❛ ✧✤❛✦✻ ✛✫ ❁❛❂✤✦ ✯✩✭✴ ❃✺✴✫✫✰❤ ■✬ ❛ ✛✩✸✤
✜✴✤✦✤ ✸✫✦✤ ❛✬★ ✸✫✦✤ ✤✣✩★✤✬✺✤ ✢✳✪✪✫✦✛✢ ✢✸❛✰✰✤✦ ✺✰❛✢✢ ✢✩❄✤✢
❅❛✰✢✫ ❂✬✫✜✬ ❛✢ ✸✫✦✤ ✛✤❛✺✴✤✦✢❈ ❛✢ ✫✬✤ ✫✵ ✛✴✤ ✲✤✢✛ ✜❛✧✢ ✛✫
✤✬✢✳✦✤ ✰✤❛✦✬✩✬✭✻ ✛✴✤ ❉✩✢✛✦✩✺✛ ✴❛✢ ✺✴✫✢✤✬ ✛✫ ✵✳✬✬✤✰ ✸✫✬✤✧ ✛✫
❛✛✴✰✤✛✩✺✢❤
❚✴✩✢ ★✤✺✩✢✩✫✬ ✲✧ ✛✴✤ ❉✩✢✛✦✩✺✛ ✩✢ ❛★★✩✛✩✫✬❛✰✰✧ ★✩✢✛✦✤✢✢✩✬✭
✭✩✣✤✬ ✛✴✤✩✦ ✦✤✺✤✬✛ ❛✢❂ ✵✫✦ ❛✬ ✤✬✫✦✸✫✳✢ ✢✳✸ ✫✵ ✸✫✬✤✧ ✵✫✦
✵❛✺✩✰✩✛✩✤✢② ✩✸✪✦✫✣✤✸✤✬✛✢❤ ✯✩✦✩✬✭ ✸✫✦✤ ✛✤❛✺✴✤✦✢✻ ★✤✺✦✤❛✢✩✬✭
✺✰❛✢✢ ✢✩❄✤✢✻ ✜✫✳✰★ ✭✫ ❛ ✰✫✛ ✵✳✦✛✴✤✦ ✛✫ ✤★✳✺❛✛✤ ✫✳✦ ✢✛✳★✤✬✛✢
✛✴❛✬ ✪❛✧✩✬✭ ❛★✸✩✬✩✢✛✦❛✛✫✦✢② ✢❛✰❛✦✩✤✢ ❛✬★ ✰❛✧✩✬✭ ✬✤✜ ✰✩✬✫✷
✰✤✳✸❤
▼●❍ ❏❑▲◆P◗
❘❙❯❱❲ ❳❩❬❭
CON: Proposed line a poorly
designed burden on ratepayers
➜➝ ➱➥➟✃ ➜❐➩➩➝
■ ✜✫❂✤ ✳✪ ✛✴✩✢ ✸✫✦✬✩✬✭ ✜✫✬★✤✦✩✬✭
✴✫✜ ❛✬ ⑤✦✤✭✫✬ ✢✛❛✛✤ ❛✭✤✬✺✧ ✺✫✳✰★
✴❛✣✤ ❛✪✪✦✫✣✤★ ❛ ✪✰❛✬ ✛✫ ✺✫✬✣✤✦✛ ✣❛✺❛✬✛
✺✫✸✸✤✦✺✩❛✰ ✲✳✩✰★✩✬✭✢ ✩✬ ❁❛❂✤✦ t✩✛✧
✛✫ ✢✛❛✲✰✤✢❤❚✜✫ ✴✳✬★✦✤★ ❛✬★ ✬✩✬✤✛✧
✴✫✦✢✤✢✻ ✪✰✳✢ ✸✳✰✤✢ ❛✬★ ✴✤❛✣✧ ✜✫✫★✤✬
✜❛✭✫✬✢ ✵✫✦ ✴❛✳✰✩✬✭ ✵✦✤✩✭✴✛❒ ❚✴✩✬❂ ✫✵ ✛✴✤
✺✫✬✭✤✢✛✩✫✬✻ ✛✫ ✢❛✧ ✬✫✛✴✩✬✭ ✫✵ ✛✴✤ ✸✤✢✢ ✫✵
✸❛✬✳✦✤ ❛✬★ ✢✸✤✰✰ ❛✬★ ✉✩✤✢❮ ⑦✦❛✬✛✤★✻ ✩✵
❛ ✸❛✢✢✩✣✤ ✤❛✦✛✴❰✳❛❂✤ ✫✺✺✳✦✦✤★ ❛✬★ ■✷❶➳
✲✳✺❂✰✤★ ❛✬★ ✜❛✢ ✳✬✳✢❛✲✰✤✻ ✜✤②★ ✬✤✤★ ❛✰✷
✛✤✦✬❛✛✤ ✛✦❛✬✢✪✫✦✛❛✛✩✫✬✻ ✲✳✛ ✢✳✦✤✰✧ ✛✴✤✦✤
❛✦✤ ✫✛✴✤✦ ✜❛✧✢ ✛✫ ✪✰❛✬ ✵✫✦ ❛✬ ✳✬✺✤✦✛❛✩✬
✵✳✛✳✦✤❒ ❉✫ ✜✤ ✴❛✣✤ ✛✫ ✭✫ ✲❛✺❂ ✛✫ ✛✴✤
⑩✽✛✴ ✺✤✬✛✳✦✧❒ s✴✧ ✴✫✦✢✤✢❒ s✴❛✛ ❛✲✫✳✛
✛✦❛✩✬✢✻ ✪✰❛✬✤✢❒ ✈❚➸②✢❒ ⑧✣✤✬ ★✦✫✬✤✢❒
❸❛✧✢✫✬ ❸❛✺✫✲✧②✢ ✦✤✺✤✬✛ ❛✦✛✩✺✰✤ ❛✲✫✳✛ ❛
✢✛❛✛✤ ❛✭✤✬✺✧ ✢✳✪✪✫✦✛✩✬✭ ✛✴✤ ✤✣✤✦✷✺✫✬✛✦✫✷
✣✤✦✢✩❛✰ ❁①✯ ❅❁✫❛✦★✸❛✬ ✛✫ ✯✤✸✩✬✭✜❛✧❈
✛✦❛✬✢✸✩✢✢✩✫✬ ✰✩✬✤ ✸✳✢✛ ✴❛✣✤ ✢✴✫✦✛✷
✺✩✦✺✳✩✛✤★ ✸✧ ✩✸❛✭✩✬❛✛✩✫✬❤ ✮✫✦✛✳✬❛✛✤✰✧✻
✜✤②✦✤ ✬✫✛ ✩✬ ✩✸✸✩✬✤✬✛ ★❛✬✭✤✦ ✫✵ ✴✫✦✢✤✢
❛✬★ ✸✳✰✤✢ ✩✬ ★✫✜✬✛✫✜✬ ❁❛❂✤✦ t✩✛✧✻ ✲✳✛
✜✤ ❛✦✤ ❛✪✪✦✫❛✺✴✩✬✭ ❛✬✫✛✴✤✦ ✲✳✦✤❛✳✷
✺✦❛✛✩✺ ✢✰✫✭ ✫✬ ✛✴✤ ✢✰✫✜ ✸❛✦✺✴ ✛✫✜❛✦★
■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦②✢ ✴✫✦✢✤ ❛✬★ ✲✳✭✭✧ ✤✵✵✫✦✛✢
✛✫ ✲✳✩✰★ ❛ ✸❛✢✢✩✣✤ ✿❀❀ ❂➸ ✛✦❛✬✢✸✩✢✢✩✫✬
✰✩✬✤ ❛✺✦✫✢✢ ➭✫✦✛✴✤❛✢✛ ⑤✦✤✭✫✬✻ ❹✳✢✛ ✰✩❂✤
✛✴✤ ✫✬✤✢ ✛✴✤✧②✣✤ ✲✤✤✬ ✲✳✩✰★✩✬✭ ✵✫✦ ✸✫✦✤
✛✴❛✬ ❛ ✴✳✬★✦✤★ ✧✤❛✦✢❤ ❺✤✺✤✬✛ ★✦❛✸❛✛✩✺
✺✴❛✬✭✤✢ ✩✬ ✤✬✤✦✭✧ ✪✦✫★✳✺✛✩✫✬✻ ✢✛✫✦❛✭✤
❛✬★ ★✤✰✩✣✤✦✧ ✴❛✣✤ ✪✦✫★✳✺✤★ ✢✩✭✬✩④✺❛✬✛
✺✴❛✬✭✤✢ ✩✬ ✤✰✤✺✛✦✩✺ ✳✛✩✰✩✛✧ ✩✬★✳✢✛✦✩✤✢✻ ✲✳✛
■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦ ✴❛✢ ✺✫✬✢✩✢✛✤✬✛✰✧ ✩✭✬✫✦✤★
✛✴✤✸❤❚✴✤✧②✣✤ ★✫✜✬✪✰❛✧✤★ ✢✛✫✦❛✭✤ ✵✫✦
✦✤✬✤✜❛✲✰✤✢✻ ★✩✢✺✫✳✦❛✭✤★ ✢✫✰❛✦ ✬✤✛ ✸✤✷
✛✤✦✩✬✭ ❛✬★ ❛✣✫✩★✤★ ✸✩✺✦✫✷✭✦✩★✢❤
⑨✦❤ ❸❛✺✫✲✧ ❰✳✫✛✤✢ ⑨✩✛✺✴ t✫✰✲✳✦✬
❛✬★ ❸✤✵✵ ⑨❛✵✵✳✺✩✫✻ ✛✜✫ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦
✢✛❛✵✵ ✺✴❛✰✰✤✬✭✤★ ✜✩✛✴ ✢✤✤✩✬✭ ✛✴❛✛ ✛✴✤
❁①✯ ✩✢ ✲✳✩✰✛✻ ✜✴✤✛✴✤✦ ✩✛②✢ ✬✤✤★✤★ ✫✦ ✬✫✛❤
❚✴❛✛②✢ ✩✸✪✫✦✛❛✬✛✻ ✲✤✺❛✳✢✤ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦②✢
✢✴❛✦✤✴✫✰★✤✦✢ ❛✦✤ ✤✬✛✴✳✢✩❛✢✛✩✺ ❛✲✫✳✛
✛✴✤✩✦ ✢✴❛✦✤ ✫✵ ✼❶❀ ✸✩✰✰✩✫✬ ✭✳❛✦❛✬✛✤✤★
✪✦✫④✛ ✫✬ ✛✴✤ ❁①✯❤ ✈✪✪❛✦✤✬✛✰✧ ❸❛✺✫✲✧
★✩★ ✬✫✛ ✺✫✬✛❛✺✛ ✛✴✤ ❁✫✬✬✤✣✩✰✰✤ ❷✫✜✤✦
✈✢✢✫✺✩❛✛✩✫✬✻ ✫✬✤ ✫✵ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦②✢ ✛✜✫
✪❛✦✛✬✤✦✢ ✩✬ ✛✴✩✢ ✺✫✬✛✦✫✣✤✦✢✩❛✰ ✪✦✫❹✤✺✛❤
❁❷✈ ✦✤✺✤✬✛✰✧ ★✤✺✩★✤★ ✛✫ ★✦✫✪ ✫✳✛ ✫✵ ✛✴✤
❁①✯Ï ✛✴✤✧ ✴❛✣✤ ✫✛✴✤✦ ✸✫✦✤ ✪✦✤✢✢✩✬✭
✳✢✤✢ ✵✫✦ ✛✴✤✩✦ ✵✳✬★✢❤❚✴❛✛②✢ ✬✫✛ ✢✳✦✪✦✩✢✷
✩✬✭❤ ⑤✣✤✦ ✛✴✤ ✪❛✢✛ ④✣✤ ✧✤❛✦✢✻ ✛✜✫✷✛✴✩✦★✢
✫✵ ✛✴✤ ✳✛✩✰✩✛✩✤✢ ✪✰❛✬✬✩✬✭ ✸❛❹✫✦ ✛✦❛✬✢✸✩✢✷
✢✩✫✬ ✰✩✬✤✢✻ ✩✬✺✰✳★✩✬✭ ✛✜✫ ✩✬ ⑤✦✤✭✫✬✻ ✴❛✣✤
❛✲❛✬★✫✬✤★ ✛✴✤✩✦ ✪✰❛✬✢✻ ✤✣✤✬ ✛✴✫✳✭✴ ✛✴✤
✰✩✬✤✢ ✜✤✦✤ ★✤✤✸✤★ ➇✤✢✢✤✬✛✩❛✰➈ ✦✩✭✴✛ ✳✪ ✛✫
✛✴✤ ★❛✧ ✛✴✤✧ ✜✤✦✤ ✺❛✬✺✤✰✰✤★❤
❚✴✤ ⑤✦✤✭✫✬ ⑧✬✤✦✭✧ ✮❛✺✩✰✩✛✧ ❃✩✛✩✬✭
t✫✳✬✺✩✰ ❅⑧✮❃t❈ ✜✩✰✰ ✸✤✤✛ ✩✬ ❁❛❂✤✦ t✩✛✧
✢✫✫✬❤❚✴✤✩✦ ✸✩✢✢✩✫✬ ✩✢ ✛✫ ❛✪✪✦✫✣✤ ✛✴✤
✦✫✳✛✤ ✺✴✫✢✤✬ ✲✧ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦✻ ✜✴✩✺✴
✜✫✳✰★ ✢✰❛✢✴ ✛✴✦✫✳✭✴ ❁❛❂✤✦ t✫✳✬✛✧ ✜✩✛✴
①✽❀ ✸✫✬✢✛✤✦ ✛✫✜✤✦✢✻ ⑩❶❀ ✵✤✤✛ ✴✩✭✴✻ ✸✫✢✛
✫✬ ✪✦✩✣❛✛✤ ✪✦✫✪✤✦✛✧✻ ✢✤✣✤✦❛✰ ★✩✦✤✺✛✰✧ ✩✬
✵✦✫✬✛ ✫✵ ✛✴✤ ⑤✦✤✭✫✬ ❚✦❛✩✰ ■✬✛✤✦✪✦✤✛✩✣✤
t✤✬✛✤✦❤ ❷✦✫✪✤✦✛✧ ✣❛✰✳✤✢ ✜✫✳✰★ ✪✰✳✸✸✤✛✻
✜✩✰★✰✩✵✤ ✴❛✲✩✛❛✛ ✜✫✳✰★ ✲✤ ✺✫✸✪✦✫✸✩✢✤★✻
✛✩✸✲✤✦ ✰❛✬★✢ ★❛✸❛✭✤★ ❛✬★ ✛✴✤ ✩✺✫✬✩✺
⑤✦✤✭✫✬ ❚✦❛✩✰ ✺✴❛✬✭✤★ ✵✫✦✤✣✤✦❤s✤ ✬✤✤★
✛✫ ✺✫✬✣✩✬✺✤ ✛✴✤ t✫✳✬✺✩✰ ✛✴❛✛ ✛✴✤ ❁①✯ ✩✢
❛ ✪✫✫✦✰✧ ✪✰❛✬✬✤★ ✼⑩❤① ✲✩✰✰✩✫✬ ✪✫✛✤✬✛✩❛✰
✲✳✦★✤✬ ✫✬ ✦❛✛✤✪❛✧✤✦✢❤
✈✛✛✤✬★ ✛✴✤ ⑧✮❃t ✴✤❛✦✩✬✭✢➯s✤★✬✤✢✷
★❛✧✻ ❸✳✬✤ ⑩✽✻ ❁❛❂✤✦ t✩✛✧ ➸✤✛✤✦❛✬✢ ⑨✤✷
✸✫✦✩❛✰ ✯❛✰✰✻ ➳➯➵❀ ✪❤✸❤ ✛✫ ❶ ✪❤✸❤ Ð✫✳✦ ✰❛✢✛
✺✴❛✬✺✤ ✛✫ ✲✤ ✴✤❛✦★❤ t✫✬✛❛✺✛ ❃✛✫✪❁①✯❤
✺✫✸ ✵✫✦ ✩✬✵✫✦✸❛✛✩✫✬ ✫✬ ✪✦✤✪❛✦✩✬✭ ✺✫✸✷
✸✤✬✛✢ ✵✫✦ ✛✴✤ ✴✤❛✦✩✬✭❤
Ñ➀➄❿ ➍❽➊➊❾ ➄❿ ❽ Ñ❽ Ò➊❽➁➆➅ ➊➅❿➄➆➅➁➉➒
PRO: B2H key to region’s future
➜➝ ➞➟➠➡➢ ➤➥➦➧➨➩➫
⑦✦✫✜✛✴ ✴❛✢ ✺✫✸✤ ✛✫ ✛✴✤ ➭✫✦✛✴✜✤✢✛❤
❚✴✤ ✢✩✭✬✢ ❛✦✤ ✤✣✤✦✧✜✴✤✦✤➯ ✬✤✜ ✲✳✩✰★✷
✩✬✭✢✻ ✬✤✜ ✦✫❛★✢✻ ✸✫✦✤ ✺❛✦✢✻ ✸✫✦✤ ✪✤✫✪✰✤❤
✈✬★ ✰✩✭✴✛✢❤
■✛②✢ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦②✢ ❹✫✲ ✛✫ ✸❛❂✤ ✢✳✦✤
✛✴✫✢✤ ✰✩✭✴✛✢ ✺✫✸✤ ✫✬ ✵✫✦ ✺✳✢✛✫✸✤✦✢ ✩✬ ⑤✦✷
✤✭✫✬ ❛✬★ ■★❛✴✫❤ ❺✤✪✤❛✛✤★✻ ✩✬✷★✤✪✛✴ ✢✛✳★✷
✩✤✢ ✢✴✫✜ ✜✤②✰✰ ✬✤✤★ ✬✤✜ ✤✬✤✦✭✧ ✦✤✢✫✳✦✺✤✢
✛✫ ❂✤✤✪ ★✫✩✬✭ ✛✴❛✛❤❚✴❛✛ ✬✤✤★ ✺✫✳✰★
✲✤✺✫✸✤ ✸✫✦✤ ✳✦✭✤✬✛ ❛✢ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦ ❛✬★
✫✛✴✤✦ ✤✬✤✦✭✧ ✺✫✸✪❛✬✩✤✢ ✛✦❛✬✢✩✛✩✫✬ ❛✜❛✧
✵✦✫✸ ✺✫❛✰ ❛✬★ ✛✫✜❛✦★ ✺✰✤❛✬ ✤✬✤✦✭✧❤
❚✴✤ ❁✫❛✦★✸❛✬ ✛✫ ✯✤✸✩✬✭✜❛✧ ✰✩✬✤
✫✵✵✤✦✢ ✛✴✤ ✸✫✢✛ ✺✫✢✛✷✤✵✵✤✺✛✩✣✤ ✜❛✧ ✛✫
✸✤✤✛ ✭✦✫✜✩✬✭ ✬✤✤★✢ ❛✬★ ✺✫✬✛✩✬✳✤ ■★❛✴✫
❷✫✜✤✦②✢ ⑩❀❀✷✪✰✳✢✷✧✤❛✦ ✛✦❛★✩✛✩✫✬ ✫✵ ✦✤✰✩✷
❛✲✰✤✻ ❛✵✵✫✦★❛✲✰✤✻ ✺✰✤❛✬ ✤✬✤✦✭✧❤✈✬★ ✩✛ ✜✩✰✰
✲✤ ✺✦✳✺✩❛✰ ✛✫ ✫✳✦ ✭✫❛✰ ✫✵ ❛ ⑩❀❀➲ ✺✰✤❛✬
✤✬✤✦✭✧ ✸✩✇ ✲✧ ①❀➳✿✻ ✴✤✰✪✩✬✭ ✳✢ ★✤✰✩✣✤✦
✤✬✤✦✭✧ ✵✦✫✸ ✺✰✤❛✬✻ ✩✬✛✤✦✸✩✛✛✤✬✛ ✢✫✳✦✺✤✢
✰✩❂✤ ✜✩✬★ ❛✬★ ✢✫✰❛✦ ✜✩✛✴✫✳✛ ✢❛✺✦✩④✺✩✬✭
✦✤✰✩❛✲✩✰✩✛✧ ✫✦ ❛✵✵✫✦★❛✲✩✰✩✛✧❤
❚✴✤ ➵❀❀✷✸✩✰✤✻ ✿❀❀✷❂✩✰✫✣✫✰✛ ❅❂➸❈ ✰✩✬✤
✜✩✰✰ ✺✫✬✬✤✺✛ ❛ ✢✳✲✢✛❛✛✩✫✬ ✬✤❛✦ ❁✫❛✦★✷
✸❛✬✻ ⑤✦✤✭✫✬✻ ✛✫ ❛✬✫✛✴✤✦ ✜✤✢✛ ✫✵ ❁✫✩✢✤✻
■★❛✴✫❤ ■✛ ✜✩✰✰ ✪✦✫✣✩★✤ ✤✇✛✦❛ ✺❛✪❛✺✩✛✧ ✛✫
✸✫✣✤ ✤✬✤✦✭✧ ✲❛✺❂ ❛✬★ ✵✫✦✛✴ ✲✤✛✜✤✤✬ ✛✴✤
❷❛✺✩④✺ ➭✫✦✛✴✜✤✢✛ ❛✬★ ⑨✫✳✬✛❛✩✬ s✤✢✛❤
➺✛✩✰✩✛✩✤✢ ✩✬ ✲✫✛✴ ✦✤✭✩✫✬✢ ✜✩✰✰ ✲✤ ❛✲✰✤ ✛✫
✲✳✧ ✤✬✤✦✭✧ ✜✴✤✬ ✛✴✤✩✦ ✺✳✢✛✫✸✤✦✢ ✬✤✤★ ❛
✰✩✛✛✰✤ ✤✇✛✦❛❤ ⑤✛✴✤✦✢ ✺❛✬ ✢✤✰✰ ✜✴❛✛ ✛✴✤✧②✦✤
✬✫✛ ✳✢✩✬✭❤
❁①✯✻ ❛✢ ✛✴✤ ✪✦✫❹✤✺✛ ✩✢ ✺❛✰✰✤★✻ ❛✰✢✫
✜✫✳✰★ ✲✤✬✤④✛ ❛✦✤❛✢ ✛✴❛✛ ❛✦✤✬②✛ ✢✤✤✩✬✭ ❛✢
✸✳✺✴ ✭✦✫✜✛✴❤ ■✛ ✜✫✳✰★ ✵✦✤✤ ✳✪ ✺❛✪❛✺✩✛✧
✫✬ ✤✇✩✢✛✩✬✭ ✰✩✬✤✢ ✢✫ ✛✴❛✛ ✰✫✺❛✰ ✲✳✢✩✬✤✢✢✤✢
✺❛✬ ✤✇✪❛✬★ ✫✦ ✬✤✜ ✫✬✤✢ ✺❛✬ ✛❛❂✤ ✦✫✫✛❤
■✛ ✜✫✳✰★ ✭✩✣✤ ✤✬✛✦✤✪✦✤✬✤✳✦✢ ❛✬ ✫✪✪✫✦✷
✛✳✬✩✛✧ ✛✫ ✺✫✬✬✤✺✛ ✬✤✜ ✤✬✤✦✭✧ ✪✦✫❹✤✺✛✢ ✛✫
✛✴✤ ✭✦✩★❤
✮✦✫✸ ❁✫❛✦★✸❛✬ ✛✫ ⑤✬✛❛✦✩✫ ✛✫
❷✫✺❛✛✤✰✰✫ ❛✬★ ✲✤✧✫✬★✻ ✴✫✸✤✢✻ ✵❛✦✸✢
❛✬★ ✲✳✢✩✬✤✢✢✤✢ ✜✩✰✰ ✲✤✬✤④✛ ✵✦✫✸ ✛✴✩✢
✪✦✫❹✤✺✛❤ ⑨✩✰✰✩✫✬✢ ✫✵ ✲✳✢✩✬✤✢✢✤✢ ❛✬★
✦✤✢✩★✤✬✛✢ ❛✺✦✫✢✢ ✛✴✤ ❷❛✺✩④✺ ➭✫✦✛✴✜✤✢✛
❛✬★ ⑨✫✳✬✛❛✩✬ s✤✢✛ ✜✫✳✰★ ✦✤✺✤✩✣✤ ✪✫✜✤✦
✵✦✫✸ ❁①✯❤
❚✴✤ ✪✳✲✰✩✺ ✳✛✩✰✩✛✩✤✢ ✺✫✸✸✩✢✢✩✫✬✢ ✫✵
⑤✦✤✭✫✬ ❛✬★ ■★❛✴✫ ➻ ✢✛❛✛✤ ❛✭✤✬✺✩✤✢
✛✴❛✛ ✦✤✭✳✰❛✛✤ ✳✛✩✰✩✛✧ ✺✫✸✪❛✬✩✤✢ ➻ ✴❛✣✤
❛✺❂✬✫✜✰✤★✭✤★ ■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦②✢ ✰✫✬✭✷✦❛✬✭✤
✪✰❛✬✻ ✫✵ ✜✴✩✺✴ ❁①✯ ✩✢ ❛ ❂✤✧ ✺✫✸✪✫✬✤✬✛❤
■✬ ⑧❛✢✛✤✦✬ ⑤✦✤✭✫✬✻ ❁①✯ ✜✫✳✰★ ✴✤✰✪
✰✫✺❛✰ ✭✫✣✤✦✬✸✤✬✛✢ ✛✴✦✫✳✭✴ ✛❛✇ ✸✫✬✤✧
✛✴✤ ✪✦✫❹✤✺✛ ✭✤✬✤✦❛✛✤✢❤ ⑥✫✺❛✰ ✲✳✢✩✬✤✢✢✤✢
✜✫✳✰★ ✲✤✬✤④✛ ✵✦✫✸ ✩✬✺✦✤❛✢✤★ ✢✪✤✬★✩✬✭
✩✬ ✛✴✤ ❛✦✤❛ ★✳✦✩✬✭ ✺✫✬✢✛✦✳✺✛✩✫✬❤ ⑨✫✦✤
✵❛✣✫✦❛✲✰✤ ✪✦✩✺✤✢ ❛✬★ ✦✤✰✩❛✲✰✤ ✢✤✦✣✩✺✤ ✜✩✰✰
✲✤ ❛✣❛✩✰❛✲✰✤ ✛✫ ✤✰✤✺✛✦✩✺ ✢✤✦✣✩✺✤ ✪✦✫✣✩★✤✦✢
✛✴❛✛ ✲✳✧ ✤✬✤✦✭✧ ✵✦✫✸ ❁✫✬✬✤✣✩✰✰✤ ❷✫✜✤✦
✈★✸✩✬✩✢✛✦❛✛✩✫✬✻ ✩✬✺✰✳★✩✬✭ ✛✴✤ ⑤✦✤✭✫✬
❚✦❛✩✰ ⑧✰✤✺✛✦✩✺ t✫✫✪✤✦❛✛✩✣✤ ❛✬★ ✛✴✤
➺✸❛✛✩✰✰❛ ⑧✰✤✺✛✦✩✺ t✫✫✪✤✦❛✛✩✣✤ ✩✬ ⑧❛✢✛✤✦✬
⑤✦✤✭✫✬❤
■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦ ✩✢ ✺✫✸✸✩✛✛✤★ ✛✫ ✸✩✬✩✸✩❄✷
✩✬✭ ✛✴✤ ✰✩✬✤②✢ ✩✸✪❛✺✛✢❤s✤②✦✤ ✜✫✦❂✩✬✭ ✜✩✛✴
✛✴✤ ✪✳✲✰✩✺✻ ✰✫✺❛✰ ❛✬★ ✢✛❛✛✤ ✭✫✣✤✦✬✸✤✬✛✢✻
✵✤★✤✦❛✰ ❛✭✤✬✺✩✤✢✻ ✪✦✩✣❛✛✤ ✰❛✬★✫✜✬✤✦✢ ❛✬★
✲✳✢✩✬✤✢✢✤✢ ✛✫ ④✬❛✰✩❄✤ ✛✴✤ ✦✫✳✛✤ ✵✫✦ ✛✴✤
✰✩✬✤❤ ⑨✫✢✛ ✛✫✜✤✦✢ ✜✫✳✰★ ✲✤ ❛✲✫✳✛ ✴❛✰✵ ❛✢
✛❛✰✰ ❛✢ ❛ ✛✧✪✩✺❛✰ ✜✩✬★ ✛✳✦✲✩✬✤❤
❁①✯ ✩✢ ❛ ❂✤✧ ✪✩✤✺✤ ✫✵ ✛✴✤ ➭✫✦✛✴✜✤✢✛②✢
✤✬✤✦✭✧ ❛✬★ ✤✺✫✬✫✸✩✺ ✵✳✛✳✦✤❤■✛ ✜✩✰✰ ✴✤✰✪
■★❛✴✫ ❷✫✜✤✦✻ ❷❛✺✩④t✫✦✪ ❛✬★ ❁❷✈ ✪✦✫✣✩★✤
✫✳✦ ✺✳✢✛✫✸✤✦✢ ❛✬ ✤✬✤✦✭✧ ✸✩✇ ✛✴❛✛②✢
✺✰✤❛✬✤✦✻ ✸✫✦✤ ✦✤✰✩❛✲✰✤ ❛✬★ ✸✫✦✤ ❛✵✵✫✦★✷
❛✲✰✤❤
➼➄➉➂➌ ➏➀➑➃➽➊➁ ➄❿ ➾➅❿➀➽➊➂➅ ➚➑❽➁➁➄➁➪
❽➁➆ ➶➹➅➊❽➉➄➀➁❿ ➘➄➊➅➂➉➀➊ ➋➀➊ ➴➆❽➌➀ ➚➀➷➅➊➬
➷➌➄➂➌ ➄❿ ➉❽➎➄➁➪ ➉➌➅ ➑➅❽➆ ➀➁ ➹➑❽➁➁➄➁➪ ❽➁➆
➀➃➉❽➄➁➄➁➪ ➹➅➊➮➄➉❿ ➋➀➊ ➉➌➅ ➍➀❽➊➆➮❽➁ ➉➀
➐➅➮➄➁➪➷❽❾ ➉➊❽➁❿➮➄❿❿➄➀➁ ➑➄➁➅➒
Paper’s sale prompts a pondering of the past
■②✣✤ ★✦❛✜✬ ❛ ✪❛✧✺✴✤✺❂ ✵✦✫✸ s✤✢✛✷
✤✦✬ t✫✸✸✳✬✩✺❛✛✩✫✬✢ ■✬✺❤ ✵✫✦ ✸✫✦✤
✛✴❛✬ ✴❛✰✵ ✸✧ ✰✩✵✤✻ ✜✴✩✺✴ ✩✢ ✛✴✤ ✢✫✦✛
✫✵ ✛✴✩✬✭ ✛✴❛✛ ✛✤✬★✢ ✛✫ ✩✬✉✳✤✬✺✤ ❛
✪✤✦✢✫✬②✢ ❛✛✛✩✛✳★✤✢ ❛✲✫✳✛ ❛ ✺✫✸✪❛✬✧❤
✈✬★ ✬✤✣✤✦ ✸✩✬★ ✛✴❛✛ ■ ✢✩✭✬✤★ ✳✪
✵✫✦ ★✩✦✤✺✛ ★✤✪✫✢✩✛ ✧✤❛✦✢ ❛✭✫ ❛✬★ ✛✴✤
✺✴✤✺❂✢ ✬✫✜❛★❛✧✢ ❛✦✤ ✸❛★✤ ✫✵ ✪✩✇✤✰✢
✦❛✛✴✤✦ ✛✴❛✬ ✪❛✪✤✦❤
✈✵✛✤✦ ①③ ✧✤❛✦✢ ✛✴✫✢✤ ★✫✺✳✸✤✬✛✢✻
✩✬ ✜✴❛✛✤✣✤✦ ✵✫✦✸✻ ✜✩✰✰ ✢✫✫✬ ✲✤ ✩✢✷
✢✳✤★ ✲✧ ❛ ★✩✵✵✤✦✤✬✛ ✺✫✸✪❛✬✧❤
❚✴✩✢ ✩✢ ❛ ✸✩✰✤✢✛✫✬✤❤
✈✬★ ❛✢ ✸✩✰✤✢✛✫✬✤✢ ✳✢✳❛✰✰✧ ★✫✻
✛✴✩✢ ✫✬✤ ✴❛✢ ✰✤✵✛ ✸✤ ✵✤✤✰✩✬✭ ❛ ✛✦✩✉✤
✳✬✢✤✛✛✰✤★✻ ❛✢ ✛✴✫✳✭✴ ✛✴✤ ✪✦✤✺✩✪✩✺✤
■②✸ ✢✛✦❛★★✰✩✬✭ ✜✤✦✤ ❛ ✦✤❛✰ ✪✰❛✺✤ ✩✬
✛✴✤ ✸✫✳✬✛❛✩✬✢ ✦❛✛✴✤✦ ✛✴❛✬ ❛ ④✭✳✦❛✷
✛✩✣✤ ✵✳✰✺✦✳✸ ✲✤✛✜✤✤✬ ✤✦❛✢❤
■ ✰✤❛✦✬✤★ ❚✳✤✢★❛✧✻ ❛✰✫✬✭ ✜✩✛✴
✸✧ ✺✫✰✰✤❛✭✳✤✢✻ ✢✫✸✤ ✫✵ ✜✴✫✸ ✴❛✣✤
✸✳✺✴ ✰✫✬✭✤✦ ✛✤✬✳✦✤✢ ✜✩✛✴ s✤✢t✫✸
✛✴❛✬ ■ ✴❛✣✤✻ ✛✴❛✛ ✛✴✤ ❁❛❂✤✦ t✩✛✧
✯✤✦❛✰★ ❛✬★ ❚✴✤ ⑤✲✢✤✦✣✤✦ ✩✬ ⑥❛
⑦✦❛✬★✤✻ ✳✬★✤✦ ✛✴✤ s✤✢t✫✸ ✲❛✬✷
✬✤✦ ✵✫✦ ✴❛✰✵ ❛ ✺✤✬✛✳✦✧✻ ✜✩✰✰ ✢✫✫✬ ✲✤
✫✜✬✤★ ✲✧ ✛✴✤ ⑧⑤ ⑨✤★✩❛ ⑦✦✫✳✪❤
❚✴✤ ✺✫✸✪❛✬✧✻ ✜✴✩✺✴ ✜❛✢
✵✫✳✬★✤★ ✩✬ ⑩✽❀❶✻ ✩✢✻ ✩✬ ✺✫✸✸✫✬ ✜✩✛✴
s✤✢t✫✸✻ ❛ ✵❛✸✩✰✧ ✫✪✤✦❛✛✩✫✬❤
❃✩✬✺✤ s✤✢t✫✸ ❛✬✬✫✳✬✺✤★ ✛✴✩✢
✢✪✦✩✬✭ ✛✴❛✛ ✩✛ ✜✫✳✰★ ✢✤✰✰ ✩✛✢ ✬✤✜✢✪❛✷
✪✤✦✢✻ ■ ④✭✳✦✤★ ✛✴✤ ⑧⑤ ⑨✤★✩❛ ⑦✦✫✳✪
✜❛✢ ❛ ✰✫✭✩✺❛✰ ✲✳✧✤✦❤
⑨✫✢✛ ✫✲✣✩✫✳✢✰✧ ✛✴✤✦✤ ✩✢ ✭✤✫✭✦❛✷
✪✴✧❤
❚✴✤ ⑧⑤ ⑨✤★✩❛ ⑦✦✫✳✪ ✫✜✬✢
➓➔→➣↔↕
➓➔➙↔➛→
✬✤✜✢✪❛✪✤✦✢ ✜✴✫✢✤ ✺✩✦✺✳✰❛✛✩✫✬ ❛✦✤❛✢
✵✫✦✸ ❛ ✢✫✦✛ ✫✵ ✺✦✤✢✺✤✬✛ ❛✦✫✳✬★ ✛✴✤
✯✤✦❛✰★②✢ ✫✜✬❤❚✴✤ ✺✫✸✪❛✬✧②✢ ✪✳✲✰✩✷
✺❛✛✩✫✬✢ ✩✬✺✰✳★✤ ✛✴✤ ⑧❛✢✛ ⑤✦✤✭✫✬✩❛✬
✩✬ ❷✤✬★✰✤✛✫✬✻ ✛✴✤ s❛✰✰✫✜❛ t✫✳✬✛✧
t✴✩✤✵✛❛✩✬ ✩✬ ⑧✬✛✤✦✪✦✩✢✤ ❛✬★ ✛✴✤
❁✰✳✤ ⑨✫✳✬✛❛✩✬ ⑧❛✭✰✤ ✩✬ ❸✫✴✬ ❉❛✧❤
❁✳✛ ✛✴✤ ✸✫✦✤ ✩✸✪✫✦✛❛✬✛ ✢✩✸✩✷
✰❛✦✩✛✧✻ ✩✛ ✢✤✤✸✢ ✛✫ ✸✤✻ ✩✢ ✛✴❛✛ ✲✫✛✴
✺✫✸✪❛✬✩✤✢ ✴❛✣✤ ❛ ✰✤✭❛✺✧✻ ✸❛✬✧
★✤✺❛★✤✢ ✩✬ ✛✴✤ ✸❛❂✩✬✭✻ ✫✵ ✤✬✢✳✦✩✬✭
✛✴❛✛ ✦✤✢✩★✤✬✛✢ ✫✵ ⑧❛✢✛✤✦✬ ⑤✦✤✭✫✬✻
✜✴✤✦✤ ✛✴✤ ★✩✢✛❛✬✺✤✢ ❛✦✤ ✺✫✸✪❛✦❛✷
✛✩✣✤✰✧ ✣❛✢✛ ❛✬★ ✛✴✤ ✢❛✭✤✲✦✳✢✴ ✵❛✦
✸✫✦✤ ❛✲✳✬★❛✬✛ ✛✴❛✬ ✛✴✤ ✸✤★✩❛
✫✳✛✰✤✛✢✻ ❛✦✤ ❛✢ ✜✤✰✰✷✩✬✵✫✦✸✤★ ❛✲✫✳✛
✛✴✤✩✦ ✺✫✸✸✳✬✩✛✩✤✢ ❛✢ ✛✴✤✩✦ ✳✦✲❛✬
✺✫✳✬✛✤✦✪❛✦✛✢ ❛✦✤ ❛✲✫✳✛ ✛✴✤✩✦✢❤
❚✴✩✢ ✢✤✦✣✩✺✤ ✩✢ ✬✫ ✰✤✢✢ ✣✩✛❛✰ ✛✫★❛✧
✤✣✤✬ ❛✢✻ ✛✫ ✲✦✩✤✉✧ ✦✤✣✩✢✩✛ ✸✧ ✤❛✦✷
✰✩✤✦ ✺✫✸✪❛✦✩✢✫✬ ✫✵ ✺✴✤✺❂ ✛✧✪✤✢✻ ✜✤
✦✤✪✫✦✛ ✛✴✤ ✬✤✜✢ ★✩✭✩✛❛✰✰✧ ❛✢ ✜✤✰✰ ❛✢
✣✩❛ ✩✬❂ ✪✦✤✢✢✤★ ✫✬✛✫ ✛✴✩✬ ✪❛✪✤✦❤
✯✤✩★✩ s✦✩✭✴✛✻ ✛✴✤ ✺✴✩✤✵ ✫✪✤✦❛✛✷
✩✬✭ ✫✵④✺✤✦ ✵✫✦ ✛✴✤ ⑧⑤ ⑨✤★✩❛ ⑦✦✫✳✪✻
✛✫✳✺✴✤★ ✫✬ ✛✴✤ ✛✫✪✩✺ ✩✬ ❛ ✢✛✫✦✧ ✛✴✤
✺✫✸✪❛✬✧ ✪✳✲✰✩✢✴✤★ ❚✳✤✢★❛✧❤
➇⑤✳✦ ✫✜✬✤✦✢ ❛✦✤ ✺✫✸✸✩✛✛✤★ ✛✫
❂✤✤✪✩✬✭ ✰✫✺❛✰ ❹✫✳✦✬❛✰✩✢✸ ❛✰✩✣✤ ✩✬
✛✴✤ ✦✳✦❛✰ ✺✫✸✸✳✬✩✛✩✤✢ ✜✤ ✢✤✦✣✤✻➈
s✦✩✭✴✛ ✢❛✩★❤➇s✤ ✰✫✫❂ ✵✫✦✜❛✦★ ✛✫
✪✦✫✣✩★✩✬✭ ✺✦✤★✩✲✰✤ ❛✬★ ✦✤✰✤✣❛✬✛
✬✤✜✢ ✛✫ ✛✴✤ ⑥❛ ⑦✦❛✬★✤ ❛✬★ ❁❛❂✤✦
t✩✛✧ ✺✫✸✸✳✬✩✛✩✤✢ ✵✫✦ ✸❛✬✧ ✧✤❛✦✢
✛✫ ✺✫✸✤❤➈
❚✴✩✢ ✩✢✻ ✛✫ ✪✳✛ ✩✛ ✢✩✸✪✰✧✻ ✜✴❛✛ ✜✤
★✫❤
✈✬★ ✜✴❛✛ ✜✤ ✴❛✣✤ ★✫✬✤ ❛✛ ✛✴✤
✯✤✦❛✰★ ✢✩✬✺✤ ⑩❶③❀✻ ✜✴✩✺✴ ✭✩✣✤✢ ✳✢
❛ ✸✤✦✤ ✿✷✧✤❛✦ ✤★✭✤ ✫✬ ✛✴✤ ⑧❛✢✛
⑤✦✤✭✫✬✩❛✬ ✩✬ ✛✤✦✸✢ ✫✵ ✪✳✲✰✩✢✴✩✬✭
✰✩✬✤❛✭✤ ❅✛✴✤ ✬✤✜✢✪❛✪✤✦ ✪✦✤★❛✛✤✢
✛✴✤ ✺✫✸✪❛✬✧❈❤
s✴✤✬ s✤✢t✫✸ ❛✬✬✫✳✬✺✤★ ✛✴❛✛
✩✛ ✜❛✢ ✢✤✰✰✩✬✭ ✛✴✤ ✯✤✦❛✰★ ■ ✜❛✢
✦❛✛✴✤✦ ✸✫✦✤ ✜✫✦✦✩✤★ ❛✲✫✳✛ ✜✴✫
✸✩✭✴✛ ✲✳✧ ✛✴✤ ✪❛✪✤✦ ✛✴❛✬ ❛✲✫✳✛
✜✴✤✛✴✤✦ ❛✬✧✫✬✤ ✜✫✳✰★ ❛✛ ❛✰✰❤
⑨✧ ✵✤❛✦ ✜❛✢ ✛✴❛✛ ❛ ✺✫✦✪✫✦❛✛✩✫✬
✜✩✛✴ ✬✫ ✴✩✢✛✫✦✧ ✩✬ ⑧❛✢✛✤✦✬ ⑤✦✤✭✫✬
✜✫✳✰★ ✲✤ ✛✴✤ ✢✳✩✛✫✦✻ ❛✬★ ✛✴❛✛ ✩✛✢
✰✤❛★✤✦✢ ✜✫✳✰★ ✤✩✛✴✤✦ ✬✫✛ ✳✬★✤✦✷
✢✛❛✬★✻ ✫✦ ✬✫✛ ✦✤✢✪✤✺✛✻ ✛✴✤ ✦✤✰❛✛✩✫✬✷
✢✴✩✪ ✲✤✛✜✤✤✬ ❛ ✦✤✰❛✛✩✣✤✰✧ ✢✸❛✰✰✻
✦✤✰❛✛✩✣✤✰✧ ✩✢✫✰❛✛✤★ ✛✫✜✬ ❛✬★ ✩✛✢
✬✤✜✢✪❛✪✤✦❤
❅■ ✳✢✤ ➇✩✛✢➈ ✩✬ ✛✴✩✢ ✺✫✬✛✤✇✛ ✦❛✛✴✤✦
✛✴❛✬✻ ✢❛✧✻ ➇✫✳✦✻➈ ✩✬✛✤✬✛✩✫✬❛✰✰✧✻ ❛✢ ■
✲✤✰✩✤✣✤ ✛✴✤ ✯✤✦❛✰★✻ ❛✵✛✤✦ ❛✰✸✫✢✛ ❛
✺✤✬✛✳✦✧ ❛✬★ ❛ ✴❛✰✵✻ ✩✢ ❛ ✸✤✸✲✤✦
✫✵ ✛✴✤ ✺✫✸✸✳✬✩✛✧ ✦❛✛✴✤✦ ✛✴❛✬ ❛✬
❛✰✫✫✵ ✺✴✦✫✬✩✺✰✤✦ ✫✵ ✤✣✤✬✛✢❤❈
❚✴✤ ⑧⑤ ⑨✤★✩❛ ⑦✦✫✳✪②✢ ✴✩✢✛✫✦✧
✢✴✫✜✢ ✛✴❛✛ ✩✛ ✩✢ ✛✴✤ ❛✬✛✩✛✴✤✢✩✢ ✛✫
✛✴✤ ✢✫✦✛ ✫✵ ✛✫✬✤✷★✤❛✵ ✺✫✦✪✫✦❛✛✤
✫✣✤✦✢✩✭✴✛ ✛✴✤ ✪✦✫✢✪✤✺✛ ✫✵ ✜✴✩✺✴
✺❛✳✢✤★ ✸✤ ✬✫ ✢✸❛✰✰ ✛✦✤✪✩★❛✛✩✫✬
✫✣✤✦ ✛✴✤ ✪❛✢✛ ✺✫✳✪✰✤ ✸✫✬✛✴✢❤
❚✴✤ ✺✫✸✪❛✬✧②✢ ✬✤✜✢✪❛✪✤✦✢✻ ■
✲✤✰✩✤✣✤✻ ✵✳✰④✰✰ ✸✳✺✴ ✛✴✤ ✢❛✸✤ ✦✫✰✤
✛✴❛✛ ✛✴✤ ✯✤✦❛✰★ ❛✬★ ❚✴✤ ⑤✲✢✤✦✣✤✦
★✫❤
s✴✩✺✴ ✜✫✳✰★ ✬✫✛ ✲✤ ✛✴✤ ✺❛✢✤✻ ■②✸
✺✤✦✛❛✩✬✻ ✜✤✦✤ ✛✴✤ ✺✫✸✪❛✬✧②✢ ✭✫❛✰✢
★✦❛✸❛✛✩✺❛✰✰✧ ★✩✵✵✤✦✤✬✛ ✵✦✫✸ ✜✴❛✛
■②✣✤ ✺✫✸✤ ✛✫ ✤✇✪✤✺✛ ✵✦✫✸ s✤✢t✫✸
✫✣✤✦ ❛✰✸✫✢✛ ✛✴✦✤✤ ★✤✺❛★✤✢ ✩✬ ✩✛✢
✤✸✪✰✫✧❤
❚✴✩✢ ✪✰✤❛✢✤✢ ✸✤ ✭✦✤❛✛✰✧❤
■ ★✫✬②✛ ✤✇✪✤✺✛ ✛✴❛✛ ■②✰✰ ✬✤✤★ ✛✫
✤✇✪✰❛✩✬ ✜✴✧ ✜✤ ✦✳✬ ✢✛✫✦✩✤✢ ❛✲✫✳✛
✢✬✫✜✪❛✺❂ ✢✛❛✛✩✢✛✩✺✢ ❛✬★ ✛✴✤✩✦
✪✫✛✤✬✛✩❛✰ ✤✵✵✤✺✛✢ ✫✬ ❛✰✵❛✰✵❛ ✧✩✤✰★✢✻
✫✦ ✜✴✧ ✢✸✩✰✩✬✭ ✢✺✴✫✫✰ ❂✩★✢ ✭✤✛ ✫✬
✛✴✤ ✵✦✫✬✛ ✪❛✭✤ ✫✵✛✤✬✻ ✫✦ ✜✴✧ ✫✳✦
✦✤✪✫✦✛✤✦✢ ✢✩✛ ✛✴✦✫✳✭✴ ✴✫✳✦✢ ✫✵ ✺✩✛✧
✺✫✳✬✺✩✰ ❛✬★ ✢✺✴✫✫✰ ✲✫❛✦★ ✸✤✤✛✩✬✭✢
❛✬★ ✜✦✩✛✤ ❛✲✫✳✛ ✩✬✛✤✦✵✳✬★ ✛✦❛✬✢✷
✵✤✦✢❤
■✛ ✩✢✻ ✩✵ ■ ✸❛✧ ✲✤ ✢✫ ✲✫✰★ ❛✢ ✛✫
✪❛✦❛✪✴✦❛✢✤ ✛✴✤ ✭✦✤❛✛ ✦✫✺❂ ✰✧✦✩✺✩✢✛
❷✤✛✤ ❚✫✜✬✢✴✤✬★✻ ❛ ✺❛✢✤ ✫✵ ✸✤✤✛✩✬✭
❛ ✬✤✜ ✲✫✢✢ ✛✴❛✛ ✩✢ ✸✳✺✴ ✛✴✤ ✢❛✸✤
❛✢ ✛✴✤ ✫✰★ ✲✫✢✢❤
❚✴✤ ★✩✵✵✤✦✤✬✺✤ ✩✢ ✛✴❛✛ ❚✫✜✬✢✴✷
✤✬★✻ ✩✬ ✛✴✤ ✺✫✬✛✤✇✛ ✫✵ ❚✴✤ s✴✫②✢
➇s✫✬②✛ ⑦✤✛ ✮✫✫✰✤★ ✈✭❛✩✬✻➈ ✛✴✫✳✭✴✛
✛✴✩✢ ✺✫✬✛✩✬✳✩✛✧ ❛ ✲❛★ ✛✴✩✬✭❤
■ ✲✤✰✩✤✣✤ ✛✴✤ ✫✪✪✫✢✩✛✤❤
✈✬★ ✧✤✛ ✸✧ ✤✇✺✩✛✤✸✤✬✛ ❛✲✫✳✛
✛✴✤ ✵✳✛✳✦✤ ✩✢ ✛✤✸✪✤✦✤★ ✲✧ ✛✴❛✛ ✺✳✷
✦✩✫✳✢ ✺✫✬✺✫✺✛✩✫✬ ✫✵ ✛✴✤ ✴❛✪✪✧ ❛✬★
✛✴✤ ✢❛★ ✛✴❛✛ ✜✤ ✺❛✰✰ ✬✫✢✛❛✰✭✩❛❤
■✛ ✢❛★★✤✬✢ ✸✤ ✛✫ ✪✫✬★✤✦ ✛✴✤
★✩✢✢✫✰✳✛✩✫✬ ✫✵ s✤✢t✫✸✻ ❛ ✺✫✸✪❛✬✧
✵✫✳✬★✤★ ✲✧ ❛ ✭✦✤❛✛ ✬✤✜✢✪❛✪✤✦✷
✸❛✬✻ ❺✫✲✤✦✛ t✴❛✬★✰✤✦✻ ❛✬★ ✫✬✤
✛✴❛✛ ✴❛✢ ★✫✬✤ ❛ ✭✦✤❛✛ ✢✤✦✣✩✺✤✻ ✫✣✤✦
✛✴✤ ★✤✺❛★✤✢✻ ✵✫✦ ✦✤✢✩★✤✬✛✢ ✩✬ ✛✴✤
✢✪✦❛✜✰✩✬✭ ✰❛✬★✢ ✫✵ ⑤✦✤✭✫✬ ✛✴❛✛ ✰✩✤
✤❛✢✛ ✫✵ ✛✴✤ t❛✢✺❛★✤✢❤
✈✬★ ✩✛②✢ ❛ ✺✫✸✪❛✬✧ ✛✴❛✛ ✴❛✢
★✫✬✤ ❛ ✭✦✤❛✛ ★✤❛✰ ✵✫✦ ✸✤✻ ❛✢ ■ ✸✤✬✷
✛✩✫✬✤★ ❛✛ ✛✴✤ ✫✳✛✢✤✛❤
■②★ ✰✩❂✤ ✛✫ ✲✤✰✩✤✣✤✻ ✫✵ ✺✫✳✦✢✤✻ ❛✢
✤✣✤✦✧✫✬✤ ★✫✤✢ ✜✴✫ ✛✫✩✰✢ ✵✫✦ ❛ ✜❛✭✤✻
✛✴❛✛ ■ ✤❛✦✬✤★ ✛✴✫✢✤ ✪❛✧✺✴✤✺❂✢
✩✸✪✦✩✬✛✤★ ✜✩✛✴ ✛✴✤ s✤✢t✫✸ ✰✫✭✫❤
❁✳✛ ■ ✦✤✺✫✭✬✩❄✤ ✛✫✫ ✛✴❛✛ ■ ✜❛✢✬②✛
✤✬✛✩✛✰✤★ ✛✫ ✛✴✩✢ ❹✫✲✻ ✬✫✛ ✜✴✤✬ ■
✢✛❛✦✛✤★ ✩✬ ⑩✽✽① ❛✬★ ✬✫✛ ❛✛ ❛✬✧
✛✩✸✤ ✢✩✬✺✤ ✛✴✤✬❤
■②✸ ✬✫✛ ✢✫ ✬❛❻✣✤✻ ✫✦ ✢✤✬✛✩✸✤✬✛❛✰✻
✛✫ ✢✳✭✭✤✢✛ ✛✴❛✛ ✸✧ ✦✤✰❛✛✩✫✬✢✴✩✪
✜✩✛✴ s✤✢t✫✸ ✩✢ ✸✫✦✤ ★✤✤✪✰✧
✪✤✦✢✫✬❛✰ ✛✴❛✬ ✩✛ ✩✢❤ ❁✳✢✩✬✤✢✢✻ ❛✢
✛✴✤ ✢❛✧✩✬✭ ✭✫✤✢✻ ✩✢ ✲✳✢✩✬✤✢✢❤ ■ ❛✸
❛✬ ✤✸✪✰✫✧✤✤✻ ✪❛✩★ ✛✫ ★✫ ❛ ❹✫✲❤ ■✛②✢ ❛
✺✫✸✪❛✬✧ ✛✴❛✛②✢ ✲✦✤❛❂✩✬✭ ✳✪✻ ✬✫✛ ❛
✬✳✺✰✤❛✦ ✵❛✸✩✰✧❤
❁✳✛ ✤✣✤✬ ④✬❛✬✺✩❛✰ ✦✤✰❛✛✩✫✬✢✴✩✪✢
✺❛✬ ✲✤ ✢✛✦✫✬✭ ✫✬✤✢❤ ⑥✫✣✤ ✸❛✧
✩✬★✤✤★ ★✤④✬✤ ✫✳✦ ✰✩✣✤✢✻ ✲✳✛ ✸✫✬✤✧
✢✛✩✰✰ ✪❛✧✢ ✛✴✤ ✜❛✧✻ ❛✬★ ❛ ✦✤✭✳✰❛✦ ✩✬✷
✺✫✸✤✻ ✜✴✤✛✴✤✦ ✩✛ ✜❛✦✸✢ ✛✴✤ ✴✤❛✦✛✻
✺✤✦✛❛✩✬✰✧ ✜❛✦✸✢ ✛✴✤ ✴✫✸✤❤
✈✬★ ✩✛ ✭✤✛✢ ✦✩✭✴✛ ✺✴✩✰✰✧ ❛✦✫✳✬★
✴✤✦✤ ✺✫✸✤ ❉✤✺✤✸✲✤✦❤
❼❽❾❿➀➁❼❽➂➀➃❾➄❿➅➆➄➉➀➊
➀➋➉➌➅➍❽➎➅➊➏➄➉❾➐➅➊❽➑➆➒