Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 05, 2019, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✃❐ ❒ ❮➚❰➻Ï ÐÑÒ➪ Ó➻Ï➚Ô➼
➺➻➼➽➻➾➼➚➪➶ ➹➘➽➻ ➴➶ ➷➬➮➱
Massage therapist opens Baker office
B AKER C OUNTY C ALENDAR
❘✄❙☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ❱
❳ ❩❬❭❪ ❫❴❵❬❜ ❝② ❞❪❬❣❤✐❥②❦❧♥♣ q①③④⑤⑥⑦ ⑧⑤①⑨⑩❶ ❷❸❹❺ ⑧❻⑥❻ ④⑩
❼❸❹❺ ⑧❻⑥❻❶ ❽❾⑩❿❿❾⑩①➀❿❶ ➁❺➁❺ ➂➃➄➃❾⑨ ➂➅⑦❻➆ ⑨⑩ ➉➊①❾③⑦❻
❳ ➋❬♥❵❣ ➋♥❬➌❥② ➍♥❣ ➎❤❧➏❵♣ ➐①➑⑦❾ ❽⑤④➒ ①❾④ ③①➓➓⑦❾⑤⑦❿ ①❾⑦ ⑩⑧⑦⑨
➓①④⑦ ④⑩ ❿➊⑩➔➉①❿⑦ ④➊⑦ ⑥⑩⑨④➊→❿ ⑨⑦➔ ①❾④➔⑩❾➑➆ ⑩⑧⑦⑨⑤⑨③ ④⑤⑥⑦❿
➅①❾➒ ➄⑦④➔⑦⑦⑨ ❼❸❹❺ ⑧❻⑥❻ ①⑨➀ ➣ ⑧❻⑥❻ ①④ ❽❾⑩❿❿❾⑩①➀❿ ❽①❾⑨⑦③⑤⑦
➂❾④ ❽⑦⑨④⑦❾❶ ↔⑦④⑦❾❿⑩⑨→❿ ↕①➓➓⑦❾➒ ①⑨➀ ⑩④➊⑦❾❿❻
➙❯✁☎☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ✖✖
❳ ➛❥➜❪♥ ➝❬❣② ➝❧❴➞❜❬❦♣ ➟ ⑧❻⑥❻❶ ❽⑤④➒ ➠①➓➓❶ ➡➣❼❼ ➢⑤❾❿④ ➤④❻
➥✁☛❖✁☎☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ✖✷
❳ ❩❧➏❪♥ ➦❧➏➌❪♥ ➧❬❭❪♥ ➨♥♥❬➩❥❣❬❧➞ ➫❬❵❣♥❬❜❣ ➛❧❥♥➌♣ ➣ ⑧❻⑥❻
①④ ➐①❾➓⑦➒ ➐❾⑩➔⑨→❿❶ ➁➡➭❺ ➯①⑤⑨ ➤④❻
➲✆❖☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ✖❱
❳ ➛❥➜❪♥ ➝❧❴➞❣② ➧❪➌ ➝♥❧❵❵ ➳❧❦❴➞❣❪❪♥❵♣ ➣ ⑧❻⑥❻❶ ⑤⑨ ④➊⑦ q⑦➀
❽❾⑩❿❿ ➵➸➺➉⑦ ①④ ➐①➑⑦❾ ❽⑤④➒ ➠①➓➓❶ ➡➣❼❼ ➢⑤❾❿④ ➤④❻
➙❯✁☎☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ✖❍
❳ ➻❦➜❤❧♥➞ ➝❧➼➼❴➞❬❣② ➦♥❪➽❥♥❪➌➞❪❵❵♣ ❼❸❹❺ ⑧❻⑥❻ ❿➃⑧⑧⑦❾➆
➣❸❹❺ ⑧❻⑥❻ ⑥⑦⑦④⑤⑨③➆ ①④ ④➊⑦ ➤➃⑨❾⑤➀③⑦ ➾⑨⑨ q⑦❿④①➃❾①⑨④❶ ➡
➤➃⑨❾⑤➀③⑦ ➚①⑨⑦❻
➥✁☛❖✁☎☛✂❨✕ ❏❯❖✁ ✖✾
❳ ➛❥➜❪♥ ➝❧❴➞❣② ➛❧❥♥➌ ❧➪ ➝❧➼➼❬❵❵❬❧➞❪♥❵♣ ➭ ①❻⑥❻❶
❽⑩➃❾④➊⑩➃❿⑦❶ ➡➭➭❼➶➊⑤❾➀ ➤④❻
T URNING B ACK THE P AGES
✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ☛✡✞♦☞✝✌✟✍✎✡✝✌✏✑
❏✒✓✡ ✔✕ ✖✾✔✾
P❛✗❛✘✙✚✛✜❚✢✣❛✜✗✣ ✤✛ P✙✗✜t❛✛✥ ✦✤tt ✧✗✣✘✤✣✗✣ ✜✢✣ ★✗✣✩✙✛
s✢✙✦✤✛✩ ✙✪ ➇P❛✤✛✜✫✙✚✗❲❛✩✙✛➈ ✙✛ ★✬✜✭ ✮✯✭❚✢✣ ❛✛✛✙✚✛✬✣✲
✘✣✛✜ ✬❛✘✣ ✤✛ ❛ t✣✜✜✣✗ ✪✗✙✘ ✜✢✣ ✜✢✣❛✜✗✣ ❛✜ ✜✢✣ ✗✣✩✚t❛✗
✘✣✣✜✤✛✩ ✙✪ ✜✢✣ ♠✢❛✘✰✣✗ ✙✪ ♠✙✘✘✣✗✬✣ ✰✙❛✗✥ ✙✪ ✥✤✗✣✬✜✙✗s
❚✚✣s✥❛✉ ✣✱✣✛✤✛✩✭
✷✺ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✳✌✴✡✝ ❡✵✟✶ ✎✡✝✌✏✑
❏✒✓✡ ✔✕ ✖✾✾✸
❋✙✗ ✹❛✉ ✻✘✤✜✢ ✙✪ ✼❛✽✣✗ ♠✤✜✉✿ ❀✲❀❛✉ ✦❛s ❁✚✛✣ ❂✿ ❃✯❄❄✿ ✛✙✜
❁✚✛✣ ❅✭
❁✚s✜ ✰✣✪✙✗✣ ✘✤✥✛✤✩✢✜ ❛✛✥ ✜✢✣ s✜❛✗✜ ✙✪ ✦✢❛✜ ✦✙✚t✥ t❛✜✣✗ ✰✣
✬❛tt✣✥ ➇❚✢✣ ❆✙✛✩✣s✜ ❀❛✉✿➈ ✻✘✤✜✢✿ ✜✢✣✛ ❛ ✮❇✲✉✣❛✗✲✙t✥ ✧❛✗❛✲
✜✗✙✙✧✣✗✿ ❈✚✘✧✣✥ ✦✤✜✢ ❛✰✙✚✜ ✮❉ ✙✜✢✣✗s ✪✗✙✘ ❛ ♠✲❄❇ ❛✤✗✧t❛✛✣
✙✱✣✗ ✈✙✗✜✢✦✣s✜✣✗✛ ❋✗❛✛✬✣✭ r✤s ❛✛✥ ✜✢✣ ✙✜✢✣✗ ❊tt✤✣✥ ✧t❛✛✣s
✦✣✗✣ ✤✥✣✛✜✤✇✣✥ ✰✉ ✜✢✗✣✣ s✜✗✤✧✣s ✙✛ ✜✢✣ ✦✤✛✩s ❛✛✥ ✪✚s✣t❛✩✣✿
✢✣ ✗✣✘✣✘✰✣✗s✿ ✣✉✣s ✦❛✛✥✣✗✤✛✩ ❛✦❛✉ ✪✙✗ ❛ ✘✙✘✣✛✜ ✜✙ ✇✛✥
✜✢✣ ❂❉✲✉✣❛✗✲✙t✥ ✘✣✘✙✗✉✭
✖ ❨✁✂✄☎✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✳✌✴✡✝ ❡✵✟✶ ✎✡✝✌✏✑
❏✒✓✡ ✺✕ ✷ ✾
✼❛✽✣✗ ✦✤tt ✘❛✽✣ s✬✢✙✙t ✢✤s✜✙✗✉ ✻❛✜✚✗✥❛✉ ✦✢✣✛ ✜✢✣
✼✚tt✥✙✩s ✬✢❛tt✣✛✩✣ ✜✙✧✲✗❛✛✽✣✥ ❊s✜✙✗✤❛ ✪✙✗ ✜✢✣ ♠t❛ss ❄❊ s✜❛✜✣
✰❛s✣✰❛tt ✬✢❛✘✧✤✙✛s✢✤✧✭
✆❖✁ ❨✁✂✄✂●✆
❢✝♦✞ ✟✠✡ ✳✌✴✡✝ ❡✵✟✶ ✎✡✝✌✏✑
❏✒✓✡ ✔✕ ✷ ✖❍
✻✙✘✣ ✙✪ ✼❛✽✣✗ ♠✤✜✉■s ✙t✥✣s✜✿ ✙✗ ❛✜ t✣❛s✜ ✘✙s✜ ✥✣✬✗✣✧✤✜✿
s✣✦✣✗ ✧✤✧✣s ❛✗✣ ✩✣✜✜✤✛✩ ❛ ✪❛✬✣✲t✤✪✜ ✜✢✤s ✘✙✛✜✢✭
❑▲✬✣✧✜ ✜✢✣ ✛✣✦ ✪❛✬✣✿ s✙ ✜✙ s✧✣❛✽✿ ✤s ✙✛ ✜✢✣ ✤✛s✤✥✣ ✙✪ ✜✢✣
✧✤✧✣ ✗❛✜✢✣✗ ✜✢❛✛ ✜✢✣ ✙✚✜s✤✥✣✭
✈✙✜ ✜✢❛✜ ✣✤✜✢✣✗ s✤✥✣ ✙✪ ❛ s✣✦✣✗ ✧✤✧✣ ✤s ✣s✧✣✬✤❛tt✉ ❛✜✜✗❛✬✲
✜✤✱✣ ❛✛✉✦❛✉✭
❚✢✣ ✧✗✙✬✣ss ✤s ✬❛tt✣✥ ➇✬✚✗✣✥ ✤✛ ✧t❛✬✣ ✧✤✧✣ t✤✛✤✛✩✿➈ ❛✛✥
✜✢✣ ✬✤✜✉■s ✧✚✰t✤✬ ✦✙✗✽s ✥✣✧❛✗✜✘✣✛✜ ✢❛s ✰✣✣✛ ✚s✤✛✩ ✤✜ ✪✙✗ ❛
✥✣✬❛✥✣ ✜✙ ✣▲✜✣✛✥ ✜✢✣ t✤✪✣ ✙✪ ✧✤✧✣s ❛✛✥ ✜✙ ❛✱✙✤✥ ✢❛✱✤✛✩ ✜✙
✥✤✩ ✜✢✣✘ ✚✧ ❛✛✥ ✗✣✧t❛✬✣ ✜✢✣✘✿ ❛ ✬✙s✜t✉ ✜❛s✽ ✜✢❛✜ ❛ts✙ ✜✣❛✗s
✚✧ s✜✗✣✣✜s✭
❚✢✣ ✬✤✜✉■s ✬✙✛✜✗❛✬✜✙✗ ▼ P❑♠ ♠✙✗✧✙✗❛✜✤✙✛ ✙✪ r✣t✣✛❛✿
◆✙✛✜❛✛❛✿ ✢❛s ✰✣✣✛ ✜✢✣ t✙✦ ✰✤✥✥✣✗ ✪✙✗ ✜✢✣ ✧❛s✜ ✪✣✦ ✉✣❛✗s✿
✤✛✬t✚✥✤✛✩ ✮❉❃◗ ▼ ✤✛s✜❛tts ❛ ✗✣s✤✛✲✤✘✧✗✣✩✛❛✜✣✥ ✪✣t✜ t✤✛✣✗
✤✛s✤✥✣ ✣▲✤s✜✤✛✩ ✧✤✧✣s✿ s❛✤✥❚✙✘ ❋✤s✽✿ ✙✧✣✗❛✜✤✙✛s s✚✧✣✗✱✤s✙✗
✪✙✗ ✜✢✣ ✧✚✰t✤✬ ✦✙✗✽s ✥✣✧❛✗✜✘✣✛✜✭
O REGON L OTTERY
➹➘➴➷➬➮➱✃❐❒ ❮❰ÏÐ Ñ
ÒÓ ÔÕ Ó Ö× Ó ÖÔ Ó Ø× Ó ØÒ
ÙÚÛÜ ÝÞßàáâÜã äåæç èéêêéâë
➹➘➴➷ ➹ìííìîï❐❒ ❮❰ÏÐ ð
ÖÒÓ Øñ Ó òóÓ òôÓ óô õö÷ø ÖÒ
ÙÚÛÜ ÝÞßàáâÜã äùåú èéêêéâë
ûìï üîý íìü➘❒ ❮❰ÏÐ Ñ
þÿ ✷ çú ✷ çþ ✷ ✁
P ì➱✃ ð❒ ❮❰ÏÐ ð
✂ ✄ ☎✆✝✆✞ ✄ ✟ ✠ ✟ ✡ ✟ ☛
✂ ☞ ☎✆✝✆✞ ☞ ✟ ✡ ✟ ✠ ✟ ☛
✂ ☛ ☎✆✝✆✞ ✌ ✟ ✌ ✟ ✍ ✟ ✄
✂ ✄✎ ☎✆✝✆✞ ✏ ✟ ✑ ✟ ✄ ✟ ✏
í➮➱✃ ❈ íìï➘❐❒ ❮❰ÏÐ ð
Ø ✸ ñ ✸ ÔÔ ✸ Ôó ✸ Ôô ✸ ÖØ ✸ Öó ✸ Ø×
ÙÚÛÜ ÝÞßàáâÜã äçú ❦ úúú
S ENIOR M ENUS
❳ ✐ ❚✒ ➧➎➫➍ ❨ ♣ ➤①➓⑤❿➄➃❾➒ ❿④⑦①➑❶ ⑧⑩④①④⑩⑦❿ ①⑨➀ ③❾①➅➒❶ ⑥⑤ ✱ ⑦➀
➅⑦③⑦④①➄➓⑦❿❶ ❾⑩➓➓❿❶ ➄⑦⑦④ ✈ ①⑨➀ ✈ ⑩⑨⑤⑩⑨ ❿①➓①➀❶ ⑤➉⑦ ➉❾⑦①⑥
❳ ➋➧➨➫➍ ❨ ♣ ↔➃➓➓⑦➀ ⑧⑩❾➑ ⑩⑨ ① ➄➃⑨❶ ⑧⑩④①④⑩ ❿①➓①➀❶ ⑧⑦①❿❶ ➸❾➃⑤④ ➉➃⑧❶
➉⑩⑩➑⑤⑦❿
✓✉✔✕✖✗ ✕✉✘✗❤✙✚✘ ✛✜ ✜❤✙ ✢✙✘✖✚❡ ✣✙✘✜✙❡✤ ✥✦✧✵ ✣✙★✛❡ ✢✜✩✤ ✧✧✶✪✵
✛✩❛✩ ✜✚ ✧✥✶✪✵ ✫✩❛✩✬ ✭✮✩✯✵ ★✚✘✛✜✖✚✘ ✰✲✵ ✛✘★ ✚✕★✙❡✳✤ ✭✲✩✴✯ ✹✚❡
✜❤✚t✙ ✉✘★✙❡ ✲✵✩
C ONTACT THE H ERALD
✖✔✔❍ ✄✡ ➳ ♦✝✟ ☎✟ ➵
★✧✣✛ ◆✙✛✥❛✉ ✜✢✗✙✚✩✢ ❋✗✤✥❛✉
❇ ➸✼ ❉ ❛✭✘✭ ✜✙ ❂ ➸✼ ❉ ✧✭✘✭
➙✡✏✡ ✺ ✠♦✓✡ ✻ ❂❄❃✲❂✮ ✼ ✲ ✼ ❅❇ ✼
❘✌ ✽✻ ❂❄❃✲◗ ✼✼ ✲❅❄❃❄
❑✾✿✿✐❀❁ ❂✿♦❃♦✐❄❄✐❅ ✿❁❃✐♦❀✾❆
♣❇❉❆✐❊❋❁✿
à ●❍ â ■ âéÜÜé ❏ êÞ ■❍ Þë ▲ Úâ ●▼ Ú ❍◆ Ú ❍ æ
ßâè
❖✾②❊♦❀ ❖✾◗♦❉②❅ ❁❘✐❄♦✿
ÝÝÞßâ ●❥❏● ÞàÚ ❍ ßéÜ ❥❙ Ú ❍ Þê ▲ æßâè
❯❘❞❁✿❄✐❊✐❀❃ ❁❱✾✐❆
Þ ▲▼❏● ÞàÚ ❍ ßéÜ ❥❙ Ú ❍ Þê ▲ æßâè
❲❆✾❊❊✐❳❁❘ ❁❱✾✐❆
ßêÞ ▼▼ é ❝ éÚ ▲❏● ÞàÚ ❍ ßéÜ ❥❙ Ú ❍ Þê ▲ æßâè
❲✐✿◗❇❆✾❄✐♦❀ ❁❱✾✐❆
ßé ❍ ß ❏● ÞàÚ ❍ ßéÜ ❥❙ Ú ❍ Þê ▲ æßâè
❩❬❭❪❫❴❵❜❢ ❣ ❧♠♥q
rss✇①③④⑤⑥①⑥⑦♥q
⑧⑨⑩❶❷❸❹ ❺❻❼⑨⑩❽❾❿❸➀➁ ➂❷❸➃⑨➄➅➆➇
➈➉➊➋❴➌❜➍➎ ➏❬➐➎➑❪➌➒➓➍➎➐➍➌➎➑❪➌ ➑➐➎
➔❫❴➎➑❪➌ ➍→➣➍❭❢ ❩❜❫❴➌❢↔➑➌ ↕➑❪➊❪ ❢❜➍
➙➑➛➍❫ ➈➉➊➋❴➌❜❴➐❵ ❩❬➜➒ ➑ ❭➑❫❢ ❬➝ ➓➍➌❢➍❫➐
❩❬↔↔➉➐❴➣➑❢❴❬➐➌ r➐➣➜➒ ➑❢ ♥⑥⑥③ ➞➍➌❬❫❢ s❢➜
➟➈➜➠➜ ➙❬→ ③♠④➡➒ ➙➑➛➍❫ ❩❴❢❪➒ ➠➞ q④③♥⑦➜
s➉➊➌➣❫❴❭❢❴❬➐ ❫➑❢➍➌ ❭➍❫ ↔❬➐❢❜ ➑❫➍➢
➤♥♠➜③♠➥ ➊❪ ↔➑❴➋ ➤♥❧➜⑤♠➜
➈❬➌❢↔➑➌❢➍❫➢ s➍➐➎ ➑➎➎❫➍➌➌ ➣❜➑➐❵➍➌ ❢❬
❢❜➍ ➙➑➛➍❫ ❩❴❢❪➦➍❫➑➋➎➒ ➈➜➠➜ ➙❬→③♠④➒ ➙➑➛➍❫
❩❴❢❪➒ ➠➞ q④③♥⑦➜
➧⑨⑩❷❾➨❷➃❻➩➂ ➧❾➂➀❻❹⑨ ➧❻❷➨
❻➀ ❺❻❼⑨⑩ ❽❷➀➁➫➭⑩⑨❹❾❸ ➯➆➅➄➲
❒❮ ❰ÏÐÏÑÒÓÏ ÔÕÖ×ÑÑØÙ
ÚÛÜÜÛÝÝÞßàáâãÞßÜäåæçÞßâèéêÜÛë
ìíîïð ñíòóðô ïõ öôï÷øï÷ø
ùðô úûõõûøð üðòù÷ïýíðõ üþ
ÿûóðô ❇ ïü ✳ ✥ ðô öíõï÷ðõõ ✱
❲ ðõüðô÷ ❡ ûõõûøð ✱ ïõ ûü ✁✂✄☎
❇ ûú ❈ öðîî ✆ ü ✳
ñíòóðô ✱ ✝ ùþ
þ ❈ ð÷ð ♦ û òîï÷ïò
ï÷ ✥ ûî ✐✝ û ï÷
✂☎✁✷✱ õûï ♦ õùð ✞ õ
ð ✟ òïüð ♦ ûöþíü
û ♦♦ ï÷ø û ÿûóðô
❇ ïü îþòûüïþ÷ ✳
❚✔✕❦✖✗
➇✠ ùû ✈ ð îï ✈ ð ♦
ï÷ ✡ ûõüðô÷ ☛ ôðøþ÷ ✐ þô üùð
îûõü ✂☎ ðûôõ û÷ ♦ ÿûóðô ❇ ïü
ïõ þ÷ð þ ✐ ú ✐ û ✈ þôïüð òïüïðõ ✱➈
ñíòóðô õûï ♦✳ ➇✠ ✝ ïîî òþ÷üï÷íð
ú ❈ ôûòüïòð ï÷ ✥ ûî ✐✝ û ü ✝ þ
♦ û õ û ✝ ððó û÷ ♦ ✝ ïîî ✝ þôó ï÷
ÿûóðô üùôðð ♦ û õ û ✝ ððó ✳➈
ñíòóðô øôû ♦ íûüð ♦ ✐ ôþú
✆ ûøð ✆ òùþþî þ ✐ ❡ ûõõûøð ï÷
ÿð÷ ♦✳ ✆ ùð õ ❈ ðòïûîï ☞ ðõ ï÷
ï÷ ✌ íô üôðûüúð÷ü û÷ ♦ ❈ ôð ✈ ð÷ ✲
üïþ÷ ✳
➇❡ þõü ï÷ ✌ íôïðõ òû÷ öð
❈ ôð ✈ ð÷üð ♦ ö õüôð÷øüùð÷ï÷ø
þíô úíõòîðõ û÷ ♦ ❈ ôûòüïòï÷ø
û øþþ ♦ ❛ ð ✟ ïöïîïü ôðøïúð÷ ✱➈
ñíòóðô õûï ♦✳ ➇✆ ïú ❈ î ♦ ûïî
õüôðüòùï÷ø òû÷ ï÷òôðûõð þíô
ôû÷øð þ ✐ úþüïþ÷ ✱ ðîûõüïòïü ✱
➱✃ ❐❒❮❰Ï Ð❒Ï ÑÏ❰ÐÏÒÓ
ÐÏ❐❒ÓÔÕÖÏ ×Ï❐ØÖ❰Ï ÔÐ Ô❰
ÙÏÚÔ❐ØÛÛÜ ÝÒ❮ÞÏÓ Ð❮ ×Ï
×ÏÓÏß❐ÔØÛàá
â ã✔äå✖❚✔✕❦✖✗
úû÷ öþ ♦ ✳ ✥ þ ✝ ð ✈ ðô ✱ ❲ ðõüðô÷
❡ ûõõûøð ïõ öûõð ♦ þ÷ òþ÷ ✲
òð ❈ üõ þ ✐ û÷ûüþú ✱ ❈ ù õïþîþø
û÷ ♦ ❈ ûüùþîþø ✳ ✠ ü ❈ ôþúþüðõ
ôðîû ✟ ûüïþ÷ ✱ òïôòíîûüïþ÷ û÷ ♦
úþüïþ÷ ✱ û÷ ♦ ôðîïð ✈ ðõ úíõòîð
❙✘✙✚✛✜✜t✢ ✣✤✦✜✦ üð÷õïþ÷ ✳ ✠ òùþõð üùð ❲ ðõü ✲
❏✧★✩✪✫✧✬✭✪✮➆s ✯✧s✩✰✪ss✴ ✵✪s✶✪✮✰ ✸✹ss✹✺✪✴ ✮✪✬✪✰✶★✻
ðô÷ üðòù÷ïýíð öðòûíõð ïü
✼✽✪✰✪✾ ✹✶ ✿❀❁❂ ❃✹❄✽✯✪★★ ❅✶❉
ïõ úð ♦ ïòûîî ❈ ôþ ✈ ð÷ üþ öð
öð÷ð ✍ òïûî ✳➈
û÷ ♦ ûòùïð ✈ ð òþú ✐ þôüûöîð
✝ ûõ ♦ íð üþ úûõõûøð üùðôû ❈
ñíòóðô ïõ õùûôï÷ø õ ❈ ûòð
úíõòîð üþ÷ð ✳ ✠ õ ❈ ðòïûîï ☞ ð ï÷ û÷ ♦ ð ✟ ðôòïõð ✳ ✠ ôðòþø÷ï ☞ ð ♦ üùð ✝ ïüù òùïôþ ❈ ôûòüþô ❤ ô ✳ ✆ üð ✈ ð÷
♦ ðð ❈ üïõõíð úûõõûøð ✝ ùïòù
öð÷ð ✍ üõ û÷ ♦ ✝ û÷üð ♦ üþ ùðî ❈ ÿûòùúû÷ ✳
ïõ öð÷ð ✍ òïûî ï÷ ôðîðûõï÷ø
þüùðôõ ✳➈
➇❤ ô ✳ ÿûòùúû÷ ïõ û÷ ðõüûö ✲
òùôþ÷ïò úíõòîð üð÷õïþ÷ ✳➈
ñíòóðô ð ✟❈ îûï÷ð ♦ ✝ ù õùð îïõùð ♦ ❤ þòüþô þ ✐ ❇ ùïôþ ❈ ôûòüïò
✠ ÷ û ♦♦ ïüïþ÷ üþ ♦ ðð ❈ üïõ ✲
÷ûúð ♦ ùðô öíõï÷ðõõ ❲ ðõüðô÷ ❡ ð ♦ ïòï÷ð ✝ ïüù ▼☎ ❈ îíõ ðûôõ
õíð úûõõûøð ✱ ñíòóðô þ ✐✐ ðôõ ❡ ûõõûøð ✳
þ ✐ ð ✟❈ ðôïð÷òð ✱➈ õûï ♦ ñíòóðô ✳
✆✝ ð ♦ ïõù úûõõûøð ✱ õ ❈ þôüõ ï÷ ✲
➇ ñùðôð ûôð ❈ ôïúûôïî ü ✝ þ
➇✆ üð ✈ ð û÷ ♦ ✎ ùïõ ✝ ï ✐ ð ✏ ✑ ûüü
✌ íô ✱ ûôþúûüùðôû ❈ ✱ ùþü õüþ÷ð ü ❈ ðõ þ ✐ úûõõûøð üùðôû ❈ ✱
ùû ✈ ð úû ♦ ð úð ✝ ðîòþúð û÷ ♦
û÷ ♦ ûòí ❈ ôðõõíôð üùðôû ❈ ✳
÷ûúðî ✡ ûõüðô÷ ❡ ûõõûøð
✠ û ❈❈ ôðòïûüð üùðïô õí ❈❈ þôü ✳➈
✥ ðô ï÷üðôðõü ï÷ üùð öð÷ð ✍ üõ û÷ ♦ ❲ ðõüðô÷ ❡ ûõõûøð ✱➈ õùð
ñíòóðô öðøû÷ õððï÷ø òîï ✲
þ ✐ úûõõûøð ïõ ❈ ðôõþ÷ûî ✳
õûï ♦✳ ➇✡ ûõüðô÷ ❡ ûõõûøð û ❈✲ ð÷üõ ï÷ ÿûóðô ❇ ïü þ÷ ìí÷ð
➇✠ ÷ ✂☎☎✷✱ ✠ ùû ♦ û õð ✈ ðôð
❈ ôþûòù ïõ ✐ ôþú üùð ð÷ðôø
✁ û÷ ♦ ✝ ïîî ùû ✈ ð ùðô øôû÷ ♦
öûòó ï÷ ✌ íô ✝ ùïòù ôðõíîüð ♦ ï÷ ❈ þï÷ü þ ✐ ✈ ïð ✝ û÷ ♦ ùðûîï÷ø
þ ❈ ð÷ï÷ø þ÷ ✆ ûüíô ♦ û ✱ ìí÷ð ✉✳
üùôðð õíôøðôïðõ ✱➈ ñíòóðô õûï ♦✳ üùûü ïõ öûõð ♦ þ÷ ð÷ðôø ❛ þ ✝
✑ ðþ ❈ îð ✝ ùþ ûôð ï÷üðôðõüð ♦
➇❆ öïø ❈ ûôü þ ✐ ú ôðòþ ✈ ðô
û÷ ♦ öûîû÷òð ✝ ïüùï÷ üùð ùí ✲ òû÷ òûîî ùðô ûü ❝✒✁✲❝✁✄✲☎✒☎✓✳
ñùð þüùðô ûôõþ÷ òþí÷ü ûîîðøðõ üùð
➜➝➜➞➟➠➡
➢➤➥➦➧➥➨➩➫ ➭➯➤➲ ➳➵➸➩ ➺➻
➼ ûôòïû ✱ ✂✁✱ ïõ ûîîðøð ♦ üþ ùû ✈ ð õüûôüð ♦
û ✍ ôð ï÷ û ♦✌ þï÷ï÷ø öíïî ♦ ï÷øõ þ÷ ❲ ûõù ✲
ï÷øüþ÷ ✆ üôððü ï÷ ✥ í÷üï÷øüþ÷ þ÷ ❡ û ✂▼✳
☛ ÷ð ûôõþ÷ òþí÷ü ûîîðøðõ üùð ♦ ð ✐ ð÷ ♦ û÷ü ✱
ö ï÷üð÷üïþ÷ûîî õüûôüï÷ø üùð ✍ ôð ✱ òûíõð ♦
þ ✈ ðô ➽❝☎✱☎☎☎ ï÷ ♦ ûúûøðõ üþ üùð ✆ üôðûú ✲
îï÷ðô ↔ þí÷øð û÷ ♦ ✥ þ ✝ ðîî ✞ õ ❇ û ✐➾ îþòûüð ♦
ûü ✒☎ ✡ ûõü ❲ ûõùï÷øüþ÷ ✆ ü ✳✱ ûòòþô ♦ ï÷ø üþ
û ❈ ôðõõ ôðîðûõð ✐ ôþú ❤ ïõüôïòü ❆ üüþô÷ð
❡ ûüü ✆ ùïôüòîï ✐✐✳ ñùðõð öíõï÷ðõõðõ ûôð
þ ✝ ÷ð ♦ ö ❡ ïòùûðî ❲ ïîð ✳
➶➝➹➘➴➹➷➬
➢➤➥➦➧➥➨➩➫ ➭➯➤➲ ➳➵➸➩ ➺➻
ñùð û ❈❈ îïòûüïþ÷ ✝ ûõ ✍ îð ♦
þ÷ öðùûî ✐ þ ✐ ↕ ð ✝ ❤ ïôðòüïþ÷õ
ö ✆ òþüü ❡ ûôõùûîî ✱ û÷ ûôòùï ✲
üðòü ✐ þô ✆ üôûïøùüîï÷ð ❆ ôòùï ✲
üðòüõ þ ✐ ÿþïõð ✱ üùð ❈ ôþ ✌ ðòü
♦ ð ✐ ð÷ ♦ û÷ü ✱ ö õüûôüï÷ø üùð ✍ ôð ✱ òûíõð ♦
♦ ûúûøð øôðûüðô üùû÷ ➽❝☎✱☎☎☎ üþ
➼ ôû ♦ ✞ õ ñû ✈ ðô÷ ûü ✂☎ ✡ ûõü ❲ ûõùï÷øüþ÷
✆ ü ✳✱ ✝ ùïòù ïõ þ ✝ ÷ð ♦ ö ñïú û÷ ♦ ↔ ïîîïû÷
❡ ûüùð ✝ õ ✳ ñùð ôðòóîðõõ öíô÷ï÷ø òþí÷ü
ûîîðøðõ üùûü üùð ✍ ôð üùð ♦ ð ✐ ð÷ ♦ û÷ü õðü
üþ üùð öíõï÷ðõõðõ þ÷ ❲ ûõùï÷øüþ÷ ✆ üôððü
ûîõþ òûíõð ♦ ♦ ûúûøð üþ ✥ í÷üï÷øüþ÷ ÿûïü
û÷ ♦ ñûòóîð ✆ ùþ ❈ þ÷ ✁✓❝ ➙ ïôõü ✆ ü ✳ ✡ ûõü ✱
þ ✝ ÷ð ♦ ö ➣ þöðôü ❲ ïîòþ ✟✳
➼ ûôòïû ✝ ûõ ûôôûïø÷ð ♦ ❡ þ÷ ♦ û ï÷
ÿûóðô ❇ þí÷ü ❇ ïôòíïü ❇ þíôü û÷ ♦ öûïî
✝ ûõ õðü ûü ➽✁☎☎✱☎☎☎✳ ✠ ü ïõ ✐ íîî öûïî ✱
♦ ðõïø÷ðô ✳
ñùð ❈ ôþ ❈ ðôü ûü ✁▼ üù û÷ ♦
➮ ïõ ÷ðûô õþúð þ ✐ ↕ ð ✝ ❤ ïôðò ✲
üïþ÷õ ✞ ð ✟ ïõüï÷ø ❈ ôþøôûúõ ✳
ñùð ÷þ÷ ❈ ôþ ✍ ü ùûõ ùû ♦
û òþ÷üôûòü õï÷òð ✁✄✄☎ ✝ ïüù
üùð ✑ þ ✝♦ ðô ➣ ï ✈ ðô ❇ þôôðò ✲
üïþ÷ûî ➙ ûòïîïü üþ þ ❈ ðôûüð üùð
úðû÷ï÷ø ➼ ûôòïû òû÷ ✞ ü öð ôðîðûõð ♦ ö
❈ þõüï÷ø ✁☎➚ þ ✐ üùð ûúþí÷ü ✳ ➼ ûôòïû ïõ
õòùð ♦ íîð ♦ üþ ð÷üðô û ❈ îðû þ÷ ìí÷ð ✂❝ ûü
✁➪▼☎ ❈✳ ú ✳
✆ ùïôüòîï ✐✐ õûï ♦ ñíðõ ♦ û üùûü üùð ï÷ ✈ ðõ ✲
üïøûüïþ÷ ïõ òþ÷üï÷íï÷ø ✳
➙ ïôõü ✲♦ ðøôðð ûôõþ÷ ✱ û ❇ îûõõ ❆ ✐ ðîþ÷ ✱
♦ þðõ ÷þü òûôô û úû÷ ♦ ûüþô úï÷ïúíú
õð÷üð÷òð ✳ ✆ ùïôüòîï ✐✐ õûï ♦ ➼ ûôòïû òþíî ♦✱
ùþ ✝ ð ✈ ðô ✱ ✐ ûòð í ❈ üþ üùôðð ðûôõ ï÷
❈ ôïõþ÷ þ÷ ðûòù þ ✐ üùþõð òùûôøðõ í ❈ þ÷
òþ÷ ✈ ïòüïþ÷ ✳
ñùð ôðòóîðõõ öíô÷ï÷ø òùûôøð ïõ û
❇ îûõõ ❆ úïõ ♦ ðúðû÷þô ✳
úï÷ïúíú ✲ õðòíôïü ❈ ôïõþ÷ ✞ õ
õíöõüû÷òð ûöíõð ❈ ôþøôûú ✐ þô
ï÷úûüðõ ✳
↕ ð ✝ ❤ ïôðòüïþ÷õ ûîõþ þ ❈ ðô ✲
ûüðõ û üôðûüúð÷ü ✐ ûòïîïü ✐ þô
❈ ûôð÷üõ ✝ ïüù òùïî ♦ ôð÷ ✓ û÷ ♦
þí÷øðô ✳
ñùð þôøû÷ï ☞ ûüïþ÷ ôí÷õ
ñþüûî ✥ ðûîüù ✱ û÷ þíü ❈ ûüïð÷ü
❈ ôþøôûú ✐ þô úð÷üûî ùðûîüù ✱
õíöõüû÷òð ûöíõð û÷ ♦ ❈ ûï÷
úû÷ûøðúð÷ü ï÷ üùð ✝ ðõü
✝ ï÷ø þ ✐ ✆ ûï÷ü ❆ î ❈ ùþ÷õíõ
❡ ð ♦ ïòûî ❇ ð÷üðô ✱ û öîþòó þô õþ
÷þôüù þ ✐ üùð öíïî ♦ ï÷ø õïüð ûü
✁▼ üù û÷ ♦ ➮✳
O BITUARY
Dorothy Rager
➃➄➅➉➊ ➋➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔➒→➐➑
❤ þôþüù ìðû÷ ➣ ûøðô ✱ ✄✓✱ þ ✐ ÿûóðô
❇ ïü ✱ ♦ ïð ♦ ìí÷ð ✂✱ ✂☎✁✄✱ ûü ✆ ðüüîðô ✞ õ
✑ ûôó ❆ õõïõüð ♦ ↔ ï ✈ ï÷ø ✳
❤ þôþüù ✝ ûõ öþô÷ þ÷ ìû÷ ✳ ✁✄✱ ✁✄✂▼✱
ûü ↕ ð ✝ ÿôï ♦ øð üþ ìþù÷ ❡ ðî ✈ ï÷ û÷ ♦ ❆ ö ✲
öïð ÿîû÷òùð ✎❤ û ✈ ïõ ✏ ✥ ð÷õîð ✳ ☛ ÷ ❆ íø ✳
✂✒✱ ✁✄✒✂✱ ❤ þôþüù úûôôïð ♦ ↔ îð ➣ ûøðô
ûü ❲ ðïõðô ✱ ✠♦ ûùþ ✳
ñþøðüùðô ✱ üùð þ ✝ ÷ð ♦ üùð ✠ ÷ û÷ ♦
☛ íü ❤ ôï ✈ ð ✲ ï÷ ûü ✥ ûî ✐✝ û ✐ þô û üïúð ✳
➙ þô ðûôõ ✱ õùð öðîþ÷øð ♦ üþ üùð ➇ ÿûô÷
➣ þòóðôõ ➈ õýíûôð ♦ û÷òð òîíö ï÷ ✥ ûî ✐✲
✝ û ✳ ñùð ♦ û÷òð ùûîî ✝ ûõ û òþ÷ ✈ ðôüð ♦
öûô÷ öðîþ÷øï÷ø üþ ùðô ♦ û ♦✱ ➇❡ ðî ➈
✥ ð÷õîð ✳
✆ íô ✈ ï ✈ þôõ ï÷òîí ♦ ð ùðô ü ✝ þ õþ÷õ ✱ ❡ ï ✲
òùûðî ➣ ûøðô þ ✐ ÿûóðô ❇ ïü û÷ ♦ ñùþúûõ
➣ ûøðô þ ✐ ❇ þ ✈ ð ➛ õï ✟ øôû÷ ♦ òùïî ♦ ôð÷ ➛ û÷ ♦
õï ✟ øôðûü ✲ øôû÷ ♦ òùïî ♦ ôð÷ ✳
✆ ùð ✝ ûõ ❈ ôðòð ♦ ð ♦ ï÷ ♦ ðûüù ö ùðô
❈ ûôð÷üõ ✱ ❡ ðî û÷ ♦ ❆ ööïð ✥ ð÷õîð ➛ û÷ ♦
ùðô ùíõöû÷ ♦✱ ↔ îð ➣ ûøðô ✳
ñþ îïøùü û òû÷ ♦ îð ï÷ úðúþô þ ✐ ❤ þôþ ✲
üù ✱ þô üþ îðû ✈ ð û òþ÷ ♦ þîð÷òð ✐ þô ùðô
✐ ûúïî ✱ øþ üþ ✝✝✝✳ øôû õ ✝ ðõüòþ ✳ òþú
N EWS OF R ECORD
❨ ù ❦ þú ❨P ❦ ÞÜ ❩ ÞéëÜ ❪ êá ❙ âë ▼ ❳ ▼
♣ Ú ▲ éßÞê ❯ ÚëÜÚ ❍ éë ◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥❦
Þ ● â ❥❦ ⑤❳ ▲▼ âë ① éëâ ⑤ ÞëÚ ❥ æ
❴ ❍ Þë ▲ áÞ ❍ ÚëÜ ▼ Þ ❍ Ú ◗ Þ ❍❍❥ ⑤ ÞëÚ ❥❦
❢ éè Þë ▲ ◗ Úßà ❥ ❱ â ❍▲ Þë ❦ ❣ Úëëé ▼
áÚê é ▼ éë ß ❙ Þ ❍■ Ú â ❝ Þ ❍❍ Þë ■ ÚèÚëÜ ▼ æ Þë ▲ ❭ ÞÜÜ ❥ ① éëâ Þë ▲ ❢ Þèè ❥ Þë ▲
❣ Þ ❍ éë ❫ Þ ❍▼ âëæ
❢ â êé ■❙ Ü Þ ßÞë ▲ êÚ éë èÚèâ ❍❥ â ❝
❣ âÜ ❦ â ❍ Üâ êÚÞ ◆ Ú Þ ßâë ▲ âêÚëßÚ ❝ â ❍
Ü ❙ Ú ❝ Þèéê ❥❦ ■ â Üâ ❥❥❥ æ ■❍ Þ ❥▼
❘❯❖✁✄✂ ⑥ ☎ ⑦ ✁❖☛❙❖●
❥ Ú ▼ Üßâæßâè
❮ ❘⑧ Ð ♥ ❑ ❮ ⑨⑧▲ ➱ ❋♠ Ð ⑧❘ Ï ❖
➬Ð ❧ Ð ●♠② ûÐ ♥❍❋ Ï ❖ ÿ P ❦ â ❝
❢ ❙ Ú ❍ Ú ❥ éêê ● Ú Þ á ❍ é ◆ ÞÜÚ ❝ Þèéê ❥
◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥❦ ▲ éÚ ▲ ❱❳ ëÚ þ ❦ þú ❨P ❦ ÞÜ éëÜÚ ❍ èÚëÜ âë ❩ ÞÜ ❳ ❍▲ Þ ❥❦ ❱❳ ëÚ ❨ ùæ
❩ ÚÜÜêÚ ❍ ❬ ▼ ❭ Þ ❍ à ❪ ▼▼ é ▼ ÜÚ ▲ ❫ é ◆ éë ■ æ
❪ ❯ ÚêÚ ●❍ ÞÜéâë â ❝ ❫ é ❝ Ú ▼ Ú ❍◆ éßÚ é ▼
❪ ßÚêÚ ●❍ ÞÜéâë â ❝ ❙ Ú ❍ êé ❝ Ú ❥ éêê ● Ú
▼ ß ❙ Ú ▲ ❳ êÚ ▲ ÞÜ þ áæèæ Ü ❙ ÞÜ ▲ Þ ❥ ÞÜ
▼ ß ❙ Ú ▲ ❳ êÚ ▲ êÞÜÚ ❍ æ ♣ Úèâ ❍ éÞê ßâë ❞
Ü ❙ Ú ⑩ ëéÜÚ ▲ ♣ ÚÜ ❙ â ▲ é ▼ Ü ❯ ❙ ❳ ❍ ß ❙❦
Ü ❍ é ● ❳ Üéâë ▼ ßÞë ● Ú èÞ ▲ Ú Üâ q â ❳ ë ■ ❨P❨P ❩ Úßâë ▲ ❩ Üæ ❭ Þ ▼ Üâ ❍ ❫ é ▼ Þ ❭ Þ ❥ ❞
❫ é ❝ Ú r✇① ❨P❨③ Ü ❙❍ â ❳ ■❙ ❴ ❍ Þ ❥ ❬ ▼
Üâë â ❝ Ü ❙ Ú ß ❙ ❳ ❍ ß ❙ ❥ éêê â ❝ ❶ ßéÞÜÚæ
❵ Ú ▼ Ü ❜ ❯ âæ ❭ éâëÚÚ ❍ ❯ ❙ ÞáÚê ❦
♣ Úèâ ❍ éÞê ßâëÜ ❍ é ● ❳ Üéâë ▼ èÞ ❥ ● Ú
❨ ùúú ❣ Ú ❥ Ú ❥ ❪ ◆ Úæ ❦ ◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥❦
èÞ ▲ Ú Üâ Ü ❙ Ú ❷ ÚÜÚ ❍ Þë ▼ â ❝ ❸ â ❍ Úé ■ ë
✇① P ÿ ✁ ❨ çæ ❢ â êé ■❙ Ü Þ ßÞë ▲ êÚ éë
❵ Þ ❍▼ Ü ❙❍ â ❳ ■❙ ❯ âêÚ ▼ ❢ ❍ é ● ❳ ÜÚ
èÚèâ ❍❥ â ❝ ◗ Ú ◆ Ú ❍ ê ❥❦ â ❍ Üâ êÚÞ ◆ Ú Þ ❯ ÚëÜÚ ❍❦ ❨P ùú ❭ êÞßÚ ❩ Üæ ❦ ◗ ÞàÚ ❍
ßâë ▲ âêÚëßÚ ❝ â ❍ ❙ Ú ❍ ❝ Þèéê ❥❦ ■ â Üâ ❯ éÜ ❥❦ ✇① P ÿ ✁ ❨ çæ ❢ â êé ■❙ Ü Þ ßÞë ▲ êÚ
❥❥❥ æ ■❍ Þ ❥▼ ❥ Ú ▼ Üßâæßâè
éë èÚèâ ❍❥ â ❝ ❱ éè ❦ ■ â Üâ ❥❥❥ æ
ßâêÚ ▼ Ü ❍ é ● ❳ ÜÚßÚëÜÚ ❍ æßâèæ
➹ ❘❍❍ ❊❋ ❰ ❹❖ ♣ Úèâ ❍ éÞê ▼ Ú ❍◆ éßÚ
✳❙✄➙✎
Þë ▲ ßÚêÚ ●❍ ÞÜéâë â ❝ ♣ ÞÜÜ ❬ ▼ êé ❝ Ú ❥ éêê
④ ➷ï➘ ❈ ❖ ❪ ê ❥▼ âë ① éëâ Þë ▲
ÜÞàÚ áêÞßÚ ❸ ❍ é ▲ Þ ❥❦ ❱❳ ëÚ þ ❨ ❦ ÞÜ ❨
⑤ â ▼▼ ⑤ ÞëÚ ❥ â ❝ ◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥❦ ♣ Þ ❥
☛✁✂➙✎☎
❊❋●❋❍■② ❑❊❋❍▲ ý ❘◆ Ð ●❖ P ❦
â ❝ ◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥❦ ▲ éÚ ▲ ❱❳ ëÚ þ ❦ þú ❨P ❦
ÞÜ ❩ ÚÜÜêÚ ❍ ❬ ▼ ❭ Þ ❍ à ❪ ▼▼ é ▼ ÜÚ ▲ ❫ é ◆ éë ■ æ
❴ ❍ Þ ❥ ❬ ▼ ❵ Ú ▼ Ü ❜ ❯ âæ ❭ éâëÚÚ ❍ ❯ ❙ Þ ❞
áæèæ ÞÜ Ü ❙ Ú ⑤ Þ ❍◆ Ú ▼ Ü ❯ ❙ ❳ ❍ ß ❙❦ åÿþú
◗ é ❍ ß ❙ ❩ Üæ éë ◗ ÞàÚ ❍ ❯ éÜ ❥ æ ✇ ëêéëÚ
ßâë ▲ âêÚëßÚ ▼ ßÞë ● Ú èÞ ▲ Ú ÞÜ
❥❥❥ æÜÞèé ▼ áéëÚ ◆ ÞêêÚ ❥❝ ❳ ëÚ ❍ Þê ❞
❙ âèÚæßâè
➴ÐÏÐ ➘ ❹❺❘●❹ ï ❋●●⑨♥❖ ◗❳ ❍ éÞê
â ❝ ❙ é ▼ ❳ ❍ ë ❥ éêê ÜÞàÚ áêÞßÚ ❸ ❍ é ▲ Þ ❥❦
❱❳ ëÚ þ ✁❦ ÞÜ þ áæèæ ÞÜ ♣ â ❳ ëÜ
⑤ âáÚ ❯ ÚèÚÜÚ ❍❥❦ ❥ éÜ ❙ èéêéÜÞ ❍❥
❙ âëâ ❍▼ æ ❪ ßÚêÚ ●❍ ÞÜéâë â ❝ ❙ é ▼ êé ❝ Ú
❥ éêê ❝ âêêâ ❥ ÞÜ Ü ❙ Ú ◗ ÞàÚ ❍ ❻ Þ ■ êÚ ▼
❯ ê ❳ ●❦ þ P åù ⑤ ❩ Üæ ♣ Úèâ ❍ éÞê
ßâëÜ ❍ é ● ❳ Üéâë ▼ ßÞë ● Ú èÞ ▲ Ú Üâ
Ü ❙ Ú ❵ â ❳ ë ▲ Ú ▲ ❵ Þ ❍❍ éâ ❍ ❭ ❍ âÝÚßÜ
Ü ❙❍ â ❳ ■❙ ❣ ❍ é ▼ àéêê ♣ Úèâ ❍ éÞê ❯ ❙ Þ ❞
áÚê ❦ þç ❨ ❩ æ ❯ Þë ❥ âë ◗ ê ◆▲ æ ❦ ❱ â ❙ ë
❣ Þ ❥❦ ✇① P ÿ ✁ çùæ ❢ â êé ■❙ Ü Þ ßÞë ▲ êÚ
éë ❴ ÚëÚ ❬ ▼ èÚèâ ❍❥❦ â ❍ Üâ â ❝❝ Ú ❍
ßâë ▲ âêÚëßÚ ▼ Üâ ❙ é ▼ ❝ Þèéê ❥❦ ■ â Üâ
❥❥❥ æ ▲❍ é ▼ àéêêèÚèâ ❍ éÞêß ❙ ÞáÚêæ
ßâè
❮ ❋ Ð ➷ ❹❘⑧♥❋ Ï ❖ ❯ ÚêÚ ●❍ ÞÜéâë â ❝
❱ âÚ ❬ ▼ êé ❝ Ú Þë ▲ èÚèâ ❍ éÞê ▼ Ú ❍◆ éßÚ ❦
❝ âêêâ ❥ Ú ▲ ●❥ Þ áâÜê ❳ ßà ❦ ❥ éêê ÜÞàÚ
áêÞßÚ ❩ ÞÜ ❳ ❍▲ Þ ❥❦ ❱❳ ê ❥ þú ❦ ÞÜ ❨❨
Þæèæ ÞÜ Ü ❙ Ú ÙÚ ❥ ◗ ❍ é ▲■ Ú ❴ ❍ Þë ■ Ú
éë ① éß ❙ êÞë ▲ æ ✇ ëêéëÚ ßâë ▲ âêÚëßÚ ▼
ßÞë ● Ú èÞ ▲ Ú ÞÜ ❥❥❥ æÜÞèé ▼ áéëÚ ❞
◆ ÞêêÚ ❥❝ ❳ ëÚ ❍ Þê ❙ âèÚæßâè
⑦ ✆ ⑥ ❙❡✁ ⑥ ✆●
➬ ❘❼ Ð ● ➱ ⑨❍② P ❋♠⑨❽ Ð
➷ ●● Ð ♥❍♥ ❒ ❽⑨❍❘❍⑨❋ Ï ♥
❯✇ Ù ❢❻♣❭❢ ✇❸ ❯✇⑩①❢ r Ü ❙❍ ÚÚ
ßâ ❳ ëÜ ▼❦ ❫ éëßâêë ❯ â ❳ ëÜ ❥ ❥ Þ ❍❍ ÞëÜ ③ ã
① Ú ● ÚßßÞ ❩ ❙ Þ ❥ ë ◗ ÚÞß ❙❦ ç ❦ â ❝
þå ù ❸ â ❳ ❍ Ü ❙ ❩ Üæ ❦ ❪ áÞ ❍ ÜèÚëÜ ◗❨ ❦
ùã ❨ þ áæèæ ❢❳ Ú ▼▲ Þ ❥❦ éë Ü ❙ Ú çúú
● êâßà â ❝ ⑤ é ■❙ ❥ Þ ❥ ÿ ❾ ÝÞéêÚ ▲ æ
➬ ❘❼ Ð ● ➱ ❋ ❰Ï ❍② ❐ ■ Ð ●⑨❿❿➀♥
î ❿➁❽ Ð
➷ ●● Ð ♥❍♥ ❒ ❽⑨❍❘❍⑨❋ Ï ♥
❣➂❩✇①❣❻①❫q ❯✇ Ù ❣⑩❯❢ ➂➂ ã
ÙéßàâêÞ ▼ ① éß ❙ Þ ❍▲ ❵ ÞÜ ▼ âë ❦ å ❨ ❦ â ❝
⑤❳ ëÜéë ■ Üâë ❦ ✁ ãú ✁ áæèæ ❢❳ Ú ▼▲ Þ ❥❦ ÞÜ
⑤❳ ëÜéë ■ Üâë ❾ ÝÞéêÚ ▲ æ
î ● Ð ◆❋ Ï ❐ ❍❘❍ Ð P ❋♠⑨❽ Ð
➷ ●● Ð ♥❍♥ ❒ ❽⑨❍❘❍⑨❋ Ï ♥
❪❩❩❪⑩❫❢ ➂❷ ã ❱ éèè ❥ ❣ ÚÞë
❩ èéÜ ❙❦ çÿ ❦ â ❝ ⑤ Þê ❝ ❥ Þ ❥❦ ❨ úãþú áæèæ
❢❳ Ú ▼▲ Þ ❥❦ âë ① â ● éëÚÜÜÚ ① âÞ ▲ ❾
ÝÞéêÚ ▲ æ
✈✇①③④ ⑤⑥✇⑦⑧③✈④⑤ ✈⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻④ ❼
➳➵➸➺➻➼➼➽➾ ➚➻➪➳ ➵➶
➹➘➴ ➷➵➪➬➹➴➮➬ →➣➱✃❐
❽❾❿➀ ➁➂➃➄➅ ➆➂➇➄ ➈➉➊➀ ➋➇➂➃➄➌ ➁➂➃➄➅ ➆➂➇➄
➈➍➎➀ ➋➇➂➃➄➌ ➁➂➃➄ ➏➐➎➑➊➒➍❾➈➀ ➁➂➃➄
❽❾❿➀ ➓➂➔➔➅ ➆➂➃➄ ➈➉➊➀ ➋➃➂➔➔➌ ➓➂➔➔➅ ➆➂➃➄
➈➍➎➀ ➋➃➂➔➔➌ ➓➂➔➔ ➏➐➎➑➊➒➍❾➈➀ ➓➂➔➔
→➣
↔↕➙➛ ➜➝➞➟➠ ➞➙➡➢➤➥➦
➧➨➢➡➦➡➩➥➫➫➭➯ ➲
❽❾❿➀ ➁➂➄➔➅ ➆➂➃➔ ➈➉➊➀ ➋➇➂➄➔➌ ➁➂➄➔➅ ➆➂➃➔
➈➍➎➀ ➋➇➂➄➔➌ ➁➂➄➔ ➏➐➎➑➊➒➍❾➈➀ ➁➂➄➔
❘❙❯❱ ❲❳❩❬❭❪ ❫❴❵❝❩ ❞❳❭❢ ❣ ❤✐❘❥❤❦❧❥❦❤❦❦ ❣ ❝♠❭❩❢♣qst♣
ÕÖ×Ø ÙÚÚÛÚÜ× ÝÞß×Ö×àÙÚá âÚ Úã×ÚäÙ ×ØÖÜ âåÞÙ åæ ×ØßäçÜ æåÞ ×ØÚ
èßäé çÖäÙ ßê×Ü åæ ÜéèÛß×Øé ÚãÛÞÚÜÜÚÙ ëé ×ØåàÝØ×æàì æÞÖÚäÙÜí
îØßäç éåà Üå ïÚÞé èàêØí
ð îØÚ æßèÖìé ßäÙ æÞÖÚäÙÜ åæ ñÖêç òÞéÙÚÞ
✻✼✾✿ ❀♥♥❁❂❃ ❨❂r❄ ❅❂❃❆
❇❈❉❊ ❋●■ ❏ ❑ ▼◆ ❖ P ◗◆
óôô
✲ ❜✁ ✥✂✁ ② ø ✂ ö ✄ ❚ ü ✂✂♦ ☎
✭✆✝✶✞ ✆✟✠✡☛☛✟☞ ✌ ▲✍✎✏✑✒✓ ✔✕ ✖✒✏✑✔✕❡ ✗✏❛❛✒✘
❍✙✚ ✽✛ ✜✢ ✣✤ ✦✧★✩ ✦✪✫✬✩✫ ✮✩✪✜✧✯✰ ✱✉✜✳✢✴✴✵ ✛ ✦✧★✩✷✵ ✷✱✸✢✢★✵ ✷✜✪✚ ✫✧✰✸✜ ✹ ✦✧★✩✷✺
õö÷øù úûüýûþ ÿÿ