Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 05, 2019, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❲ ✁✂ ✄✁❆❨✱ ☎✆✂ ✝✱ ✞✟✶✾
❚✠ ✡☛✄ ☞❱ ☞ ✫ ☛❆✥ ☞ ✌✍❚❨ ✠ ☞❆✎✁ ✏ ✑✒
P❯✓✔■✕✖✗✘ ❇✙ ✚✖✗ ▲✛ ●❘✛✜✘✗ ❖✓✕✗❘✢✗❘ ✣ ✚✖✗ ❇✛✤✗❘ ❈■✦✙ ❍✗❘✛✔✘ ❊ ❙✗❘✢■✜✧ ★✛✔✔✩✪✛✬ ✭✜■✩✜ ✣ ❇✛✤✗❘ ❈✩❯✜✦■✗✕
❉✮✯❉✰✲✳✮✴✵
✷✸✹✺ ✻✼✽✿
▼❑◆◗❳❩❬
◆❑❑◆ ❭❪❫◗❳❩
❴❡◗◆❡❵◗❳❩❬ ◆❑❑◆ ♥✉❡❵◗❳❩
❭❪❫◗❳❩❬
◆❑❑◆ ♥❛✉❪❵◗❳❩
❀❁❂❃❄❅❋ ❅❀❂❏
❜ ❝❞❢❣ ❤✐❥❦✐ ❧❦
❤♠♦♣❥q❞❧❥❦r ❝❞❧s
➤ ➤
t✈✇①② ③④⑤⑥ ⑦①②✈⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❶❺❻❹❻❼❽❻ ❾ ❿❿❿➀➁✈✇①②➂④⑤⑥➃①②✈⑧⑨➀➂➄➅ ❾ ➂⑧✈➆➆④➇①⑨➆➈➁✈✇①②➂④⑤⑥➃①②✈⑧⑨➀➂➄➅ ❾ ➉✈➊⑩ ❶❷❸❹❶❺❻❹❼❷❺❼
➋➃① ➌➁➆①②➍①②⑩ ❶❷❸❹➎❼❻❹❻❸❼❸ ❾ ❿❿❿➀⑧✈➏②✈➐⑨①➄➁➆①②➍①②➀➂➄➅ ❾ ➂⑧✈➆➆④➇①⑨➆➈⑧✈➏②✈➐⑨①➄➁➆①②➍①②➀➂➄➅ ❾ ➉✈➊⑩ ❶❷❸❹➎❼❻❹❻❼❽❷
1001 - Baker County
Legal
Notices
facturing
methampheta-
mines, the chemical
components of which are
known to be toxic. Pro-
spective purchasers of
residential property
should be aware of this
potential danger before
deciding to place a bid
for this property at the
trustee's sale. In constru-
ing this notice, the mas-
culine gender includes
the feminine and the neu-
ter, the singular includes
plural, the word “gran-
tor” includes any succes-
sor in interest to the
grantor as well as any
other persons owing an
obligation, the perform-
ance of which is secured
by the Deed of Trust, the
words “trustee” and
‘beneficiary” include
their respective succes-
sors in interest, if any.
Dated: 4/15/2019
CLEAR RECON CORP
111 SW Columbia Street
#950 Portland, OR
Phone:
97201
858-750-7600
866-931-0036
Shella
Domilos, Authorized
Signatory of Trustee
1010 - Union Co.
Legal Notices
➺➻➼➽➾➚ ➻➪ ➶➹➘➴➚➼
➾➻➷➷➽➼➼➚➚
➷➚➚➼➽➺➴
➋➉➓➋➎➉
➏ ➔ ➓→
➍➔
➒➣➉
➾ ✁▼▼ ý ✂ ÿ
òÕÏ òíÓ ❊ ÜÒ❐Ï ✞ ÏÒÏÐÜã
Ð❒ÓÑ ðÜÑÜÒÏ❰ÏÑÐ ÞÛÓã
ßÛÜÔÐ ❊ ÑÙ❒ÛÓÑ❰ÏÑã
ÐÜ❐ ➬ààÏàà❰ÏÑÐ ✭❊ ➬ ✟ ❒à
ÑÓí ÜÙÜ❒❐Ü✃❐Ï ÓÑ❐❒ÑÏ
ÜÐö
ç➱ÑÏ ìêá éêéêá í❒❐❐ ✃Ï
ÕÏ❐× ÜÐ îê ï ðÜ ❒Ñ
åÐÛÏÏÐá ØÓÙÏá æÛÏÒÓÑñ
òÕÏ ❰ÏÏÐ❒ÑÒ í❒❐❐ ÐÜóÏ
ÕÐÐ➮àö ❤❤ íííñÔàñ➱à×Üñ
ÒÓÙ ❤ ➮ÛÓ ❥ Ï❮Ð ❤❣ ➮ÛÓ ❥ Ï❮Ð ✠
✹ ëï ✹ ë ñ ➬ ìê ×Üä ❮Ó❰ã
❰ÏÑÐ ➮ÏÛ❒Ó× ÔÓÛ ÐÕ❒à
➮❐Ü❮Ï ÓÑ ç➱ÑÏ éèá
éêèë ÜÐ ï ➮❰ñ
òÕÏ ➮➱Û➮ÓàÏ ÓÔ ÐÕÏ
❰ÏÏÐ❒ÑÒ ❒à ÐÓ ÛÏ❮Ï❒ÙÏ
➮ÛÓ ❥ Ï❮Ð ✃ÏÒ❒Ñà ➱➮ÓÑ
➮➱✃❐ ❒❮ÜÐ❒ÓÑ Ó Ô ÐÕ ❒à
❮Ó❰❰ÏÑÐ ➮ÏÛ❒Ó× ❒Ñ ÐÕÏ
õÜ ▲ ÛÜÑ×Ï æ✃àÏÛÙÏÛñ
ÐÕÏ ✃➱×ÒÏÐ ❰ÏààÜÒÏ
ÜÑ× ÐÓ ÛÏ❮Ï❒ÙÏ ❮Ó❰ã
❰ÏÑÐ ÔÛÓ❰ ÐÕÏ ➮➱✃❐❒❮
ÓÑ ÐÕÏ ✃➱×ÒÏÐñ òÕ❒à ❒à
òÕ❒à ➮ÛÓ ❥ Ï❮Ð ❒à à➱✃ ❥ Ï❮Ð ÐÓ
ÐÕÏ ➮ÛÏã×Ï❮❒à❒ÓÑÜ❐ Ó✃ã
❥ Ï❮Ð❒ÓÑ ➮ÛÓ❮Ïàà ÜÐ ìî
ØÝÚ éèøñ æÑ❐ä ❒Ñ×❒ã
Ü
➮ ➱✃ ❐ ❒ ❮
❰ Ï ÏÐ ❒Ñ Ò
íÕÏÛÏ ×Ï❐❒✃ÏÛÜÐ❒ÓÑ ÓÔ
ÐÕÏ Ö➱×ÒÏÐ ØÓ❰❰❒ÐÐÏÏ
í❒❐❐ ÐÜóÏ ➮❐Ü❮Ïñ ➬Ñä
➮ÏÛàÓÑ ❰Üä Ü➮➮ÏÜÛ ÜÐ
Ù❒×➱Ü❐à ÓÛ ÓÛÒÜÑ❒ ♦ Üã
Ð❒ÓÑà ÐÕÜÐ à➱✃❰❒ÐÐÏ×
à➮Ï❮❒Ô❒❮ íÛ❒ÐÐÏÑ ❮Ó❰ã
❰ÏÑÐà ×➱Û❒ÑÒ Ü ×Ïà❒Òã
ÑÜÐÏ× Ó➮➮ÓÛÐ➱Ñ❒Ðä ÔÓÛ
ÐÕÏ ❰ÏÏÐ❒ÑÒ ÜÑ× ×❒àã
❮➱àà ÐÕÏ ➮ÛÓ➮ÓàÏ× ➮ÛÓã
ÒÛÜ❰à í❒ÐÕ ÐÕÏ Ö➱×ÒÏÐ
ØÓ❰❰❒ÐÐÏÏñ
➬ ❮Ó➮ä ÓÔ ÐÕÏ ✃➱×ÒÏÐ
×Ó❮➱❰ÏÑÐ ❰Üä ✃Ï ❒Ñã
à➮Ï❮ÐÏ× ÓÛ Ó✃ÐÜ❒ÑÏ× ÓÑ
ÓÛ ÜÔÐÏÛ ç➱ÑÏ èèá éêèë
➮➱✃❐ ❒❮ ➮ÜÛÐ ❒❮❒➮ÜÐ ❒Ó Ñ
✭ à❮Ó➮❒ÑÒ ÓÛ ÐÕÏ ìêã×Üä
➮➱✃❐❒❮ ❮Ó❰❰ÏÑÐ ➮Ïã
Û❒Ó× ✟ ❰Üä Ó✃ ❥ Ï❮Ð ✭ ìî
ØÝÚ éèøñô ✟ ñ ÷ÓÐ❒❮Ïà
Ó Ô Ó✃ ❥ Ï❮Ð❒Ó Ñ ❰ ➱àÐ
❰ ÏÏÐ Ð ÕÏ ÛÏ r ➱ ❒Û Ïã
❰ÏÑÐà Ó Ô ìî ØÝ Ú
ÜÐ èéêô ➬ÑÐ❐Ïà õÑá ✃Ïã
ÐíÏÏÑ ÐÕÏ ÕÓ➱Ûà ÓÔ
ô➮❰ ÜÑ× ï➮❰ñ
éèøñø ✭ × ✟✷ ❒Ñ❮ÓÛ➮ÓÛÜÐ❒ÓÑ
ÓÔ ×Ó❮➱❰ÏÑÐà ✃ä ÛÏÔÏÛã
ÏÑ❮Ï ❒à ➮ÏÛ❰❒ÐÐÏ× ÓÑ❐ä
Üà ➮ÛÓÙ❒×Ï× ÔÓÛ ÜÐ ìî
Þ➱✃❐❒àÕÏ×ö ç➱ÑÏ ôá éêèë
õÏÒÜ❐ ÷Óñ êêêôøîèè
ØÝÚ éèøñø ✭ ✃ ✟ ñ
❮Ó❰❰ÏÑÐà
❰➱àÐ ✃Ï à➱✃❰❒ÐÐÏ× Üà
1010 - Union Co.
Legal Notices
1010 - Union Co.
Legal Notices
❰ÜÛóÏ× ÐÓ Ö❒❐❐ ▲ Ü❰✃❐Ïá
✃❒❐❐ñÒÜ❰✃❐Ï ❜ ➱à×ÜñÒÓÙ
ß❒àÐÛ❒❮Ð ÚÜÑÒÏÛá ❮ ❤ Ó
ÖÛ❒ÜÑÑÜ ØÜÛÓ❐❐Óá õÜ
▲ ÛÜÑ×Ï ÚÜÑÒÏÛ ß❒àã
ÐÛ❒❮Ðá ìôêé ❍ ❒ÒÕíÜä
ìêá õÜ ▲ ÛÜÑ×Ïá æÚ
ëïøôê ÓÛ ✃ä Ï❰Ü❒❐ ÜÐ
❮Ó❰❰ÏÑÐàã➮Ü❮❒Ô❒❮ã
ÑÓÛÐÕíÏàÐãíÜ❐❐ÓíÜã
íÕ❒Ð❰ÜÑ ❜ ÔàñÔÏ×ñ➱à ✷ ÓÛ
ÐÓ
❮Ü Ñ
✃Ï
ÔÜ t Ï×
ô ✹ èãëîéãøôøê ✃ä ❮❐ÓàÏ
ÓÔ ✃➱à❒ÑÏàà ÓÑ ç➱❐ä êôá
éêèëñ
➬ ➮Ü➮ÏÛ ❮Ó➮ä ÓÔ ÐÕÏ
×Ó❮➱❰ÏÑÐ ❮ÜÑ ✃Ï Ó✃ã
ÐÜ❒ÑÏ× ✃ä ❮ÓÑÐÜ❮Ð❒ÑÒ
÷ÜÐÜ❐❒Ï ❲ Û❒ÒÕÐ ÜÐ
ÑÜÐÜ❐❒ÏíÛ❒ÒÕÐ ❜ ➱à×ÜñÒÓÙá
✃ä
➮ÕÓÑÏ
ÜÐ
ô ✹ èãëîéãøôêê ÓÛ ÔÛÓ❰
ÐÕÏ õÜ ▲ ÛÜÑ×Ï ÚÜÑÒÏÛ
ß❒àÐÛ❒❮Ðá ìôêé ❍ ❒ÒÕíÜä
ìêá õÜ ▲ ÛÜÑ×Ïá æÚñ
ëïøôêñ ÝÓÛ Ü××❒Ð❒ÓÑÜ❐
❒ÑÔÓÛ❰ÜÐ❒ÓÑ ÓÑ ÐÕ❒à
✼✽✾✿ ❀❁✽❂ ✽❃✾ ❄❂❅❆❇ ❂❉ ●❆❏❑❑❀◗
◆✡☛☞✌✍
✡❖
❙✍☞✎✏✑✍
❖✡✑ ❖✡✑❖✍☞☛✏✑✍
◆✒ ✓✔ ✕ ✖
✓✒
P✒ ✓✖ ✗ ✓✔ ✘ ✙
✌✙✘✔✚✘✗✓✛✑✖✘✜ ✌✘✢✖✛
❢✣✙✙✤ ✦✦ ■ Ô
äÓ➱ ÕÜÙÏ ÜÑä
❒ÑÐÏÛÏàÐ ❒Ñ ÐÕÏ àÏ❒ ♦ Ï×
➮ÛÓ➮ÏÛÐä ×Ïà❮Û❒✃Ï× ❒Ñ
ÐÕ❒à ÑÓÐ❒❮Ïá äÓ➱ ❰➱àÐ
❮❐Ü❒❰ ÐÕÜÐ ❒ÑÐÏÛÏàÐ ÓÛ
äÓ➱ í❒❐❐ Ü➱ÐÓ❰ÜÐ❒❮Ü❐❐ä
❐ÓàÏ ÐÕÜÐ ❒ÑÐÏÛÏàÐñ ■ Ô
äÓ➱ ×Ó ÑÓÐ Ô❒❐Ï Ü ❮❐Ü❒❰
ÔÓÛ ÐÕÏ ➮ÛÓ➮ÏÛÐäá ÐÕÏ
➮ÛÓ➮ÏÛÐä ❰Üä ✃Ï ÔÓÛã
ÔÏ❒ÐÏ× ÏÙÏÑ ❒Ô äÓ➱ ÜÛÏ
ÑÓÐ ❮ÓÑÙ❒❮ÐÏ× ÓÔ ÜÑä
❮Û❒❰Ïñ òÓ ❮❐Ü❒❰ ÜÑ ❒Ñã
ÐÏÛÏàÐá äÓ➱ ❰➱àÐ Ô❒❐Ï Ü
íÛ❒ÐÐÏÑ ❮❐Ü❒❰ í❒ÐÕ ÐÕÏ
ÔÓ Û Ô Ï ❒ Ð ➱ Û Ï
❮Ó ➱Ñà Ï❐
ÑÜ❰Ï× ✃Ï❐Óíñ
☛❚✖
✇✢✔✓✓✖✗
✥✖
✕✙✘✔✚
♠✔s✗✖✜
✥✤
✚✣♠✓
✤✒ ✣②
♠✇✒✢✗ ✓✒ ✣✗✜✖✢ ♣✖✗✛
✘✙✓✤ ✒❢ ♣✖✢✧✣✢✤ ✥✖❢✒✢✖
✘ ✗✒✓✘✢✤ ♣✣✥✙✔✕ á
àÐÜÐÏö
✭ Ü ✟
❨ Ó➱Û
ÜÑ×
ÐÛ➱Ï
1010 - Union Co.
Legal Notices
❫❏❳ ❪✾ ❆❂❂❴❀❁❡ ❉❂❅❵
1010 - Union Co.
Legal Notices
✥✜✦✜✧✣✒✓✜✗ ★✩✪✫✬✭✮✫✭✯✬★ ✰✤✕✙✦✗ ✦✚✘✱✧✲✳✜✒✓✙✴✖✒✤
✵✶✷✸✷✹✶✸✺ ✻✼✽✽✸✾✿ ❀ ✾❁✻❂✼✾✹❁✻
❅✖✔❆✕✦ ❅✤✒❆✓✔
❅✲✒✧✔✜✲ ❇❆✲✚✜✔
❃❂❃✸✺ ❂✵ ✸✺✺ ✵✼✷❄✻
✥✣✙✢ ●✜✕✘ ❉❊✪✯✫✪✬
❉❊✪❋✫✪✯
✪❉★◆✭❋✬
✪✩❉◆❊❊❊
❇✜✚✙✓✓✙✓✚ ❏❆✓✲ ❇✕✦✕✓✖✜❑❍✜✔ ▲✒✘▼✙✓✚ ✑✕✧✙✔✕✦
❏✜✜✢◆ ⑧✙✖✜✓✢✜✢◆ ❲✜✘✤✙✔✢◆ ❏✙✓✜✢◆ ❅✢✢✜✢✢✤✜✓✔✢ P ◗✔✣✜✘ ❖✜✘❈✙✖✜
✭★◆★✪★
❉★◆✯★✩
✑✣✕✘✚✜✢
❏✜✲✜✘✕✦◆ ❖✔✕✔✜ P ✕✦✦ ◗✔✣✜✘ ❘✘✕✓✔✢◆ ❘✙✱✔✢◆ ❅✦✦✒✖✕✔✙✒✓✢ P ❙✒✓✕✔✙✒✓✢
❚✜❈✜✓❆✜ ✱✘✒✤ ❇✒✓✲✢ ✕✓✲ ◗✔✣✜✘ ❙✜❯✔
❱✓✔✜✘✱❆✓✲ ✥✘✕✓✢✱✜✘✢ ❑ ❱✓✔✜✘✓✕✦ ❖✜✘❈✙✖✜ ❚✜✙✤❯❆✘✢✜✤✜✓✔✢
★✮◆★❊❊
❅✦✦ ◗✔✣✜✘ ❚✜✢✒❆✘✖✜✢ ✰■✖✜✧✔ ✑❆✘✘✜✓✔ ●✜✕✘ ❲✘✒✧✜✘✔❳ ✥✕■✜✢
❉❋❉◆❋❊✯
✑❆✘✘✜✓✔ ●✜✕✘ ❲✘✒✧✜✘✔❳ ✥✕■✜✢ ✰✢✔✙✤✕✔✜✲ ✔✒ ❯✜ ❚✜✖✜✙❈✜✲
✮✮✯◆❋❋✪
✮✩✭◆❉✭❉
❃♣qrs ✾t④♣✈①⑨t④
❨❩❬❭❩❩❩
❨❪❬❭❫❬❬
❅✧✧✘✒❈✜✲ ❇❆✲✚✜✔
❍✜■✔ ●✜✕✘ ❉❊✪✬✫❉❊
✪✩❊◆❊❊❊
✭★◆★✮❊
★✮◆❊❊❊
✮★❋◆❊❊❊
❨❴❵❭❵❩❪
✵✶✷✸✷✹✶✸✺ ✻✼✽✽✸✾✿ ❀ ✾❁❛✼✶✾❁✽❁✷❃✻ ❜✿ ❂❜❝❁✹❃ ✹✺✸✻✻✶✵✶✹✸❃✶❂✷
❲✜✘✢✒✓✓✜✦ ❖✜✘❈✙✖✜✢
✮✪✩◆✪✪✯
❉❋❊◆✬❊❊
❞✕✔✜✘✙✕✦✢ ✕✓✲ ❖✜✘❈✙✖✜✢
✪✩✪◆✬❉❉
✪❋❊◆✪★❊
✑✕✧✙✔✕✦ ◗❆✔✦✕❳
✪✩◆✪❉✭
❋✭◆❉❉❋
❙✜❯✔ ❖✜✘❈✙✖✜
✮✪◆✪✮✮
✮✮◆★❊❊
❱✓✔✜✘✱❆✓✲ ✥✘✕✓✢✱✜✘✢
✮✮◆★✩❊
❋❊◆❊❊❊
✑✒✓✔✙✓✚✜✓✖✙✜✢
❉❊◆❊❊❊
❖✧✜✖✙✕✦ ❲✕❳✤✜✓✔✢
❡✓✕✧✧✘✒✧✘✙✕✔✜✲ ✰✓✲✙✓✚ ❇✕✦✕✓✖✜ ✕✓✲ ❚✜✢✜✘❈✜✲ ✱✒✘ ❏❆✔❆✘✜ ✰■✧✜✓✲✙✔❆
❃♣qrs ✾t✉✈✇①t②t③q④
❵❩❢❭❣❩❤
❨❢❪❭❬❬❬
❉✩❊◆❉❊❊
✪❋✩◆✭❊❊
❋✭◆❊❊❊
❋❊◆❊❊❊
★✩◆❋✮❊
❨❴❵❭❵❩❪
✹✶✸✺ ✻✼✽✽✸✾✿ ❀ ✾❁❛✼✶✾❁✽❁✷❃✻ ✸✷❄ ✵✼✺✺❀❃✶✽❁ ❁❛✼✶✐✸✺❁✷❃ ❁✽❥✺❂✿❁❁✻ ❦✵❃❁❧ ❜✿ ❂✾♠✸✷✶♥✸❃✶❂✷✸✺ ✼✷✶❃ ❂✾ ❥✾❂♠
✷r②t ✒✱ ◗✘✚✕✓✙♦✕✔✙✒✓✕✦ ❡✓✙✔ ✒✘ ❲✘✒✚✘✕✤
✵❃❁ ✱✒✘ ✔✣✕✔ ❆✓✙✔ ✒✘ ✧✘✒✚✘✕✤
✮✪✩◆✪✪✯
❍✕✤✜ ❏✙✘✜ ❖✜✘❈✙✖✜✢
❉❋❊◆✬❊❊
❉✩❊◆❉❊❊
❏✥✰
★
✭
✭
❍✕✤✜
❏✥✰
❍✒✔ ❅✦✦✒✖✕✔✜✲ ✔✒ ◗✘✚✕✓✙♦✕✔✙✒✓✕✦ ❡✓✙✔ ✒✘ ❲✘✒✚✘✕✤
❏✥✰
❃♣qrs ✾t✉✈✇①t②t③q④
❃♣qrs ✵❃❁
✻❃✸❃❁✽❁✷❃ ❂✵ ✹⑤✸✷♠❁✻ ✶✷ ✸✹❃✶✐✶❃✶❁✻ r③⑥ ✻❂✼✾✹❁✻ ❂✵ ✵✶✷✸✷✹✶✷♠ ⑦
⑩❶❷⑩❸❶❹❺ ❹❻❼ ❽❸❾❿❸➀
➁➂➃➄ ➅➆ ➇➈➅➉➊➃ ➋➈➌➅➍➄➎ ➁➂➃➄ ➅➆ ➇➈➅➉➊➃ ➋➈➌➅➍➄➎ ➁➂➃➄ ➅➆ ➇➈➅➉➊➃ ➇➌➌➆➅➏➄➎
➐➑➒➓➔➒→
➣↔↕➍ ➙➄➂➆ ➐➑➒→➔➒➛
➜➄➝➃ ➙➄➂➆ ➐➑➒➛➔➐➑
➑➤➛➥➦➦
➑➤➛➥➦➦
➑➤➛➥➦➦
➡➆➂➃➄ ➢↕➈↕➃ ➑➤➛➥➦➦ ➌➄➆ ➧➒➨➑➑➑➩
➞➄➆➈➂➊➄➊➃ ➁➂➃➄ ➟➄➏➠
➟➅➫➂➢ ➭➌➃↕➅➊ ➟➄➏➠
➟➄➏➠ ➯➅➆ ➲➄➊➄➆➂➢ ➭➳➢↕➵➂➃↕➅➊ ➸➅➊➎➍
Publish: June 5, 2019
Legal no. 5133
Adopted Budget
This Year 2018-2019
$2,154,000
674,200
0
170,500
11,000
2,966,060
141,700
1,631,530
Approved Budget
Next Year 2019-2020
$2,590,500
690,300
0
226,700
11,000
3,602,565
194,200
2,060,600
$7,748,990
$9,375,865
FINANCIAL SUMMARY - REQUIREMENTS BY OBJECT CLASSIFICATION
Salaries
$1,671,969
$1,910,340
Other Associated Payroll Costs
1,048,993
1,287,250
Purchased Services
448,666
581,000
292,684
560,856
Supplies & Materials
174,839
1,030,000
Capital Outlay
Other Objects (except debt service & interfund transfers)
68,575
59,575
Debt Service*
0
0
140,888
1,631,530
Interfund Transfers*
0
504,920
Operating Contingency
Unappropriated Ending Fund Balance & Reserves
2,401,054
183,519
Total Requirements
$6,247,668
$7,748,990
$1,947,020
1,427,100
783,600
449,750
1,915,000
311,625
0
2,060,600
481,170
0
$9,375,865
FINANCIAL SUMMARY - REQUIREMENTS AND FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYEES (FTE) BY FUNCTION
$2,316,576
$2,755,596
1000 Instruction
FTE
24.48
25.66
2000 Support Services
1,275,720
2,557,425
7.92
7.92
FTE
3000 Enterprise & Community Service
113,430
116,000
2.00
2.00
FTE
4000 Facility Acquisition & Construction
FTE
5000 Other Uses
5100 Debt Service*
140,888
1,631,530
5200 Interfund Transfers*
0
504,920
6000 Contingency
2,401,054
183,519
7000 Unappropriated Ending Fund Balance
Total Requirements
$7,748,990
$6,247,668
34.40
35.58
Total FTE
* not included in total 5000 Other Uses. To be appropriated separately from other 5000 expenditures.
STATEMENT OF CHANGES IN ACTIVITIES and SOURCES OF FINANCING **
LONG TERM DEBT
General Obligation Bonds
Other Bonds
Other Borrowings
Total
Publish: June 5, 2019
Legal no. 5130
✓❚✖ ❢✒✢❢✖✔✓✣✢✖ ✕✒✣✗♠✖✙
✗✘✚✖✜
✜✘✤♠
✥✖✙✒✇
❢ ✢✒✚
♣✣✥✙✔✕✘✓✔✒✗
✔♠
✓❚✖
✩✪
✙✘♠✓
✜✘✓✖
✒❢
òÕÏ ➮➱✃❐❒ã
❮ÜÐ❒ÓÑ ÑÓÐ❒❮Ï í❒❐❐ ✃Ï
➮➱✃❐❒àÕÏ× ÓÑ ÔÓ➱Û à➱❮ã
✓❚✔♠ ✗✒✓✔✕✖ ñ
❮Ïàà❒ÙÏ íÏÏóàá ✃ÏÒ❒Ñã
Ñ❒ÑÒ ç➱ÑÏ ôá éêèë ÜÑ×
ÏÑ×❒ÑÒ ç➱ÑÏ éîá éêèëñ
■ Ô äÓ➱ ÕÜÙÏ ÜÑä r ➱Ïàã
Ð❒ÓÑàá äÓ➱ àÕÓ➱❐× àÏÏ
ÜÑ ÜÐÐÓÛÑÏä ❒❰❰Ï×❒ã
ÜÐÏ❐äñ
❖ ✡ ✑❖ ✍ ☞☛ ✏✑ ✍
❙✍✫✬
✌✡ ✏◆✛
➬ààÏÐ ÝÓÛÔÏ❒Ð➱ÛÏ
ØÓ➱ÑàÏ❐á æÛÏÒÓÑ ßÏã
➮ÜÛÐ❰ÏÑÐ ÓÔ ç➱àÐ❒❮Ïá
ééôê ð❮ ▲ ❒❐❮ÕÛ❒àÐ åÐñ
å ❊ á å➱❒ÐÏ èêêá åÜ❐Ï❰
æÚ ëïìêéñ
ÞÕÓÑÏö
✭ ôêì ✟ ìïøãîì ✹ ï
✌✮❙✍✯ ❙P✪✰✱✲✳✳✰✴
æÛÏ ã
ÒÓÑ åÐÜÐÏ ÞÓ❐❒❮Ïá ìôîô
òÛÏ❐àÐÜ× ➬ÙÏ å ❊ á åÜã
❙✍☞✎☞◆✵ ✮✵✍◆✌★✬
✑✍✮ ❙✡◆
❙✍☞✎ ✏✑✍
❖✡✑
P✑✡P✍✑☛★
❙✍☞✎✍✶✬
ì ❤ ë ❤ éêèë
P✍✑❙✡◆ ❖✑✡❋ ✺✻✡❋
òÕÏ
P✑✡P✍✑☛★ ❙✍☞✎ ✍✶✬
➮ÛÓ➮ÏÛÐä ×Ïà❮Û❒✃Ï× ❒Ñ
➬×Û❒ÜÑ õÜÛ❒Óà
ÐÕ❒à ÑÓÐ❒❮Ï íÜà àÏ❒ ♦ Ï× ÝÓÛ Ô➱ÛÐÕÏÛ ❒ÑÔÓÛ❰ÜÐ❒ÓÑ
❮ÓÑ❮ÏÛÑ❒ÑÒ ÐÕÏ àÏ❒ ♦ ➱ÛÏ
ÔÓÛ ÔÓÛÔÏ❒Ð➱ÛÏ ✃Ï❮Ü➱àÏ
❒Ðö ✭ è ✟ ØÓÑàÐ❒Ð➱ÐÏà ÐÕÏ
ÜÑ× ÔÓÛÔÏ❒Ð➱ÛÏ ÓÔ ÐÕÏ
➮ÛÓ❮ÏÏ×à ÓÔ ÐÕÏ Ù❒Ó❐Üã
➮ÛÓ➮ÏÛÐä ×Ïà❮Û❒✃Ï× ❒Ñ
ÐÕÏàÏ ➮Ü➮ÏÛà ❮ÓÑÐÜ❮Ðö
Ð❒ÓÑ ÓÔá àÓ❐❒❮❒ÐÜÐ❒ÓÑ ÐÓ
æÛÏÒÓÑ åÐÜÐÏ ÞÓ❐❒❮Ïá
Ù❒Ó❐ÜÐÏá ÜÐÐÏ❰➮Ð ÐÓ Ù❒Óã
❖ ✡ ✑❖ ✍ ☞ ☛ ✏ ✑ ✍ ✬
❐ÜÐÏá ÓÛ ❮ÓÑà➮❒ÛÜ❮ä ÐÓ
Ù❒Ó❐ÜÐÏñ òÕÏ ❮Û❒❰❒ÑÜ❐
❐Üíà ÓÔ ÐÕÏ åÐÜÐÏ ÓÔ
æÛÏÒÓÑ ÛÏÒÜÛ×❒ÑÒ ÐÕÏ
❰ÜÑ➱ÔÜ❮Ð➱ÛÏá ×❒àÐÛ❒✃➱ã
Ð❒ÓÑá ÓÛ ➮ÓààÏàà❒ÓÑ ÓÔ
❮ÓÑÐÛÓ❐❐Ï× à➱✃àÐÜÑ❮Ïà
ØÕÜ➮ÐÏÛ ✹ ïô ✟✷
ÜÑ× ❤ ÓÛ ✭ é ✟ ❲ Üà ➱àÏ× ÓÛ
❒ÑÐÏÑ×Ï× ÔÓÛ ➱àÏ ❒Ñ
❮Ó❰❰❒ÐÐ❒ÑÒ ÓÛ ÔÜ❮❒❐❒ÐÜÐã
✭ æÚå
❒ÑÒ ÐÕÏ Ù❒Ó❐ÜÐ❒ÓÑ ÓÔá àÓã
❐❒❮❒ÐÜÐ❒ÓÑ ÐÓ Ù❒Ó❐ÜÐÏá ÜÐã
ÐÏ❰➮Ð ÐÓ Ù❒Ó❐ÜÐÏá ÓÛ
❮ÓÑà➮❒ÛÜ❮ä ÐÓ Ù❒Ó❐ÜÐÏ
ÐÕÏ ❮Û❒❰❒ÑÜ❐ ❐Üíà ÓÔ
ÐÕÏ àÐÜÐÏ ÓÔ æÛÏÒÓÑ ÛÏã
ÒÜÛ×❒ÑÒ ÐÕÏ ❰ÜÑ➱ÔÜ❮ã
Ð➱ÛÏá ×❒àÐÛ❒✃➱Ð❒ÓÑ ÓÛ
➮ÓààÏàà❒ÓÑ ÓÔ ❮ÓÑã
ÐÛÓ❐❐Ï× à➱✃àÐÜÑ❮Ï ✭ æÚå
ØÕÜ➮ÐÏÛ ✹ ïô ✟ ñ
P✑✡P✍✑☛★
❖✡✑
❙✍☞✎✍✶
❖ ✡ ✑❖ ✍ ☞☛ ✏ ✑ ✍✬
❊ Ñ ÔÓ Û ❮ Ï ❰ Ï Ñ Ð
ßÛ ➱ Ò
åÏ❮Ð❒ÓÑá ìôîô òÛÏ❐àÐÜ×
➬ÙÏ å ❊ á åÜ❐Ï❰á æÚ
ëïìèïñ ÞÕÓÑÏö ✭ ôêì ✟
ìïøãìïéê
Þ➱✃❐❒àÕÏ×ö ç➱ÑÏ ôá èéá
èëá éîá éêèë
õÏÒÜ❐ ÷Óñ êêêôøîèê
❛❝❞✐❞ ❦❧♥♥❦❞ q✉✐ ✈❞q❦❦①
③④✈⑤⑥ ⑦④❧⑧ ♥❝❞ ♥❝④⑨⑩
✐q⑧✉✐ ④❶ ④♥❝❞✈ ❷❞④❷❦❞
❧⑧ ♥❝ ❧✐
✈❞ ❸⑨ ❦q✈
q✈❞ q ③❝ ④ q✈❞
⑨ ✐❞ ✈ ✐
❹ ❦ q ✐ ✐ ❧ ❶ ❧❞ ✉ ❺
✐❧❼ ❷❦❞
♥❝ ❞ ①
q ⑧✉
❹q⑧
④❶
❻❞❞
♥❝❞
❝ ④③
❞ ❶❶❞❹ ♥❧❽❞
❾❞ ❺
❿❞ ➆✈ ❞
④❷❞⑧ ❶✈④❼ ➀➁➂➃ q❺❼❺
♥④ ➄ ❷❺❼❺ ❶④✈ ①④⑨✈ ❹④⑧⑩
❽❞⑧❧❞⑧❹❞❺
✸
1010 - Union Co.
Legal Notices
1010 - Union Co.
Legal Notices
1010 - Union Co.
Legal Notices
Public Notice
NOTICE OF BUDGET HEARING
A pubic meeting of the La Grande School District will beheld on June 12, 2019 at 7:00 p.m. at 1305 N.
Willow St., La Grande, Oregon. This will be regular meeting of the Board of Directors combined with a
Budget Hearing for the purpose of taking public input and discussing the budget for the fiscal year begin-
ning July 1, 2019 as approved by the La Grande School District Budget Committee. A summary of the
budget is presented below. A copy of the budget may be inspected or obtained at 1305 N. Willow between
the hours of 7 a.m. and 4 p.m., or online at www.lagrandesd.org. This budget is for an annual budget
period. This budget was prepared on a basis of accounting that is the same as the preceding year.
$2,944,370
25
3,504,525
7
130,200
2.00
2,315,600
481,170
0
$9,375,865
34.00
PROPERTY TAX LEVIES
Rate or Amount Imposed
4.8120
Rate or Amount Imposed
4.8120
Rate or Amount Approved
4.8120
$0
$0
$0
STATEMENT OF INDEBTEDNESS
Estimated Debt Outstanding
on July 1
$0
$0
$0
0
✕✙✘✔✚ ✜✒✕✣✚✖✗✓ ✇✔✓❚
❖ ✡✑
✡❖
âå Ø➱ÛÛÏÑ❮ä
Publish: June 5, 2019
Legal no. 5125
This budget is based on a conservative projected enrollment of 295 students K-12 and provides fiscally conservative yet robust programs for our students. This
budget allows us to maintain current staffing & expand programs to benefit students, update curriculum, and commit significant resources toward capital
improvement projects.
Permanent Rate Levy
(Rate Limit 4.8120 per $1,000)
Local Option Levy
Levy For General Obligation Bonds
✜✖✘✜✙✔✗✖ ❢✒✢ ❢✔✙✔✗s ✓❚✖
◆✡☛☞✌✍
✸ éêá ✹ ôè
✶✮☛✍
➥➛➜➛➦➙➒➓➛↔ ➧➨➩➫➭➯➲➳➵➫➸➸➫
➺➻→➼➜↔ ➢➽➟➠➡➛➢➢➾➟➓➼➒➓➵➣➒➟➓➔➝➚➒➠➡
➪➶➹➘➹➴➶➘➷ ➬➮➱➱➘✃❐ ❒ ✃❮➬❰➮✃➴❮➬
Ï❰Ï➘➷ ❰➪ ➘➷➷ ➪➮➹Ð➬
Ñ➣➔➟→➜ Ñ➻➒➟➓➔
ÑÒ➒➦➔➛Ò ➞➟Ò➡➛➔
Ñ➦➦➠➒Ó➛Ò ➞➟Ò➡➛➔
Ô➸➫Õ➵➫Ö
➥➙➼➢ ×➛→➠ Ô➸➫Ö➵➫➯
Ø➛Ù➔ ×➛→➠ Ô➸➫➯➵Ô➸
➨➩➸Þ➨➲Ô
➨Ö➫ÞÕ➲➯
➨➨➫ÞÖ➨➸
➞➛➡➼➓➓➼➓➡ Ú➟➓Ò ➞→➜→➓➣➛ÛØ➛➔ Ü➒➠Ý➼➓➡ ➑→➦➼➔→➜
Ô➫➨Þ➸➯➩
➫Ö➸Þ➸➸➸
➫Ö➨Þ➸➸➸
Ú➛➛➢Þ ß➼➣➛➓➢➛➢Þ à➛➠➻➼➔➢Þ Ú➼➓➛➢Þ Ñ➢➢➛➢➢➻➛➓➔➢ á â➔➙➛➠ ↕➛➠Ó➼➣➛ ➑➙→➠➡➛➢
Ú➛Ò➛➠→➜Þ ↕➔→➔➛ →➓Ò Ñ➜➜ â➔➙➛➠ ã➠→➓➔➢Þ ã➼ä➔➢ÞÑ➜➜➒➣→➔➼➒➓➢ →➓Ò å➒➓→➔➼➒➓➢
➫Þ➳➳➯
➫➫ÞÔ➸➸
➫➫ÞÔ➸➸
➸
➸
➸
æ➛Ó➛➓➟➛ ä➠➒➻ ➞➒➓Ò➢ →➓Ò â➔➙➛➠ å➛➽➔
➸
Ô➸Þ➸➸➸
Ô➸Þ➸➸➸
ç➓➔➛➠ä➟➓Ò ➥➠→➓➢ä➛➠➢ Û ç➓➔➛➠➓→➜ ↕➛➠Ó➼➣➛ æ➛➼➻➽➟➠➢➛➻➛➓➔➢
➫ÔÕ
➫➯➸
➫ÖÖ
Ñ➜➜ â➔➙➛➠ æ➛➢➒➟➠➣➛➢ ➺Ù➣➛➦➔ à➠➒➦➛➠➔➝ ➥→Ù➛➢
à➠➒➦➛➠➔➝ ➥→Ù➛➢ ➺➢➔➼➻→➔➛Ò ➔➒ ➽➛ æ➛➣➛➼Ó➛Ò
➸
➸
➸
èéèêëìì
èíîêëéí
èïðêìîð
Ï ✟ þûÿ ✃ ✁✟☎✂✎ ✁
➪➶➹➘➹➴➶➘➷ ➬➮➱➱➘✃❐ ❒ ✃❮ñ➮➶✃❮➱❮➹Ï➬ ò❐ ❰òó❮➴Ï ➴➷➘➬➬➶➪➶➴➘Ï➶❰➹
à➛➠➢➒➓➓➛➜ ↕➛➠Ó➼➣➛➢
➸
➸
➸
ô→➔➛➠➼→➜➢ →➓Ò ↕➛➠Ó➼➣➛➢
➫➨➩Þ➯➨Õ
Ô➩ÕÞ➸➸➸
ÔÕÕÞ➸➸➸
➑→➦➼➔→➜ â➟➔➜→➝
➸
➨➨Þ➸➸➸
➸
å➛➽➔ ↕➛➠Ó➼➣➛
➸
➸
➸
ç➓➔➛➠ä➟➓Ò ➥➠→➓➢ä➛➠➢
➸
Ô➸Þ➸➸➸
Ô➸Þ➸➸➸
➑➒➓➔➼➓➡➛➓➣➼➛➢
➸
➩Õ➫Þ➫➨➯
➩Õ➫ÞÔ➳Ö
↕➦➛➣➼→➜ à→➝➻➛➓➔➢
õ➓→➦➦➠➒➦➠➼→➔➛Ò ➺➓Ò➼➓➡ ➞→➜→➓➣➛ →➓Ò æ➛➢➛➠Ó➛Ò ä➒➠ Ú➟➔➟➠➛ ➺Ù➦➛➓Ò➼➔➟➠➛
Ï ✟ þûÿ ✃ ☞☎ ý ✂ ✌ ✆ þ ✁
ëéöêíéè
èíîêëéí
èïðêìîð
➪➶➹➘➹➴➶➘➷ ➬➮➱➱➘✃❐ ❒ ✃❮ñ➮➶✃❮➱❮➹Ï➬ ò❐ ❰✃÷➘➹➶ø➘Ï➶❰➹➘➷ ➮➹➶Ï ❰✃ ù✃❰÷✃➘➱ ú
➹û ✌ ➒ä â➠➡→➓➼ ✏ →➔➼➒➓→➜ õ➓➼➔ ➒➠ à➠➒➡➠→➻
➪Ï❮ ä➒➠ ➔➙→➔ ➟➓➼➔ ➒➠ ➦➠➒➡➠→➻
➴ûüýþûÿ ✃ ✁ ✂✄ ➪ ☎✆✝
➸
➨➫ÞÖ➩➯
➨➫Þ➯ÔÖ
Ú➥➺
➸
➸
➸
❮ ✆ þ ✂ ü ✂ ý ✁ ➪ ☎✆✝
Ô➸➫ÞÔ➫➸
➫➳➫ÞÔ➫➸
Ú➥➺
➸
➸
➸
✞✟☎✁ ✠✟ ÿ ✝ ✞ û ✡ û ✂✝✟☎✁ ☛ û ✁ þ ➪ ☎✆✝
➨➩➸Þ➫➸➸
➨Ö➨Þ➫➸➸
Ú➥➺
➸
➸
➸
Ï ✟ þûÿ ✃ ☞☎ ý ✂ ✌ ✆ þ ✁
✍
èíîêëéí
èïðêìîð
✍
✍
✍
Ï ✟ þûÿ ➪Ï❮
Email: amie.breshears@covesd.org
FINANCIAL SUMMARY - RESOURCES
Actual Amount
Last Year 2017-2018
Beginning Fund Balance
$2,168,685
Current Year Property Taxes, other than Local Option Taxes
666,529
Current Year Local Option Property Taxes
0
Other Revenue from Local Sources
209,732
Revenue from Intermediate Sources
9,287
Revenue from State Sources
2,808,617
Revenue from Federal Sources
243,930
Interfund Transfers
140,888
All Other Budget Resources
Total Resources
$6,247,668
➬ àÐÜÐÏ❰ÏÑÐ ÐÕÜÐ äÓ➱
ÕÜÙÏ ÜÑ ❒ÑÐÏÛÏàÐ ❒Ñ ÐÕÏ
àÏ❒ ♦ Ï× ➮ÛÓ➮ÏÛÐäñ ★✒✣✢
❐ Ï❰ á
ëïìèïñ
æÚ
ÞÕÓÑÏö ✭ ôêì ✟ ìïøãìïéê
➑➒➓➔→➣➔↔ ↕➙➛➜➜➛➝ ➞➟➠➡➛➢➢
NOTICE OF BUDGET HEARING
A public meeting of the Cove School District #15 Board of Directors will be held on June 18, 2019 at 6:30
pm at 803 Main St., Cove, Oregon. The purpose of this meeting is to discuss the budget for the fiscal year
beginning July 1, 2019 as approved by the Cove School District Budget Committee. A summary of the
budget is presented below. A copy of the budget may be inspected or obtained at 803 Main St., Cove,
Oregon between the hours of 8:00 a.m. and 4:00 p.m. This budget is for an annual budget period. This
budget was prepared on a basis of accounting that is the same as the preceding year.
TOTAL OF ALL FUNDS
ÜÐ íÕ❒❮Õ äÓ➱ í❒❐❐ Ü❮ã
❮Ï➮Ð Ô➱Ð➱ÛÏ ❰Ü❒❐❒ÑÒà
ÔÛÓ❰ ÐÕÏ ❮Ó➱ÛÐ ÜÑ× ÔÓÛã
ÔÏ❒Ð➱ÛÏ ❮Ó➱ÑàÏ❐ ✷ ÜÑ× ✭ ì ✟
NOTICE OF BUDGET HEARING
A public meeting of the Union County Solid Waste District Board of Directors will be held on June 26, 2019
at 9:00 am at the Joseph Annex Conference Room, 1106 K Avenue, La Grande, Oregon. The purpose of
this meeting is to discuss the budget for the fisal year beginning July 1, 2019 as approved by the Union
County Solid Waste District Budget Committee. A summary of the budget is presented below. A copy of
the budget may be inspected or obtained at the Union County Administrative Office, 1106 K Avenue, La
Grande, between the hours of 9:00 a.m. and 4:00 p.m. This budget is for an annual budget period. This
budget was prepared on a basis of accounting that is the same as used the preceding year.
Public Notice
Telephone: 541-568-4424
ÑÜ❰Ï ✷ ✭ ✃ ✟ òÕÏ Ü××ÛÏàà
1010 - Union Co.
Legal Notices
Public Notice
❉❀❁❇ ❭❩❑✽ ❏❪❂❩✽ ❏❁❳✽❃❀❁❡ ❳❂❩
Public Notice
Manager
Contact: Amie Breshears, Business
Deputy Clerk
1010 - Union Co.
Legal Notices
❉❀✾❇ ❏❇❘✾❅✽❀❑❀❁❡❯ ❄❃✾❅✾ ❳❂❩❬❆❆
NOTICE OF BUDGET HEARING
A public meeting of the La Grande Rural Fire Protection District will be held on June 11, 2019 at 6 pm at
10200 S. McAlister Rd., Island City, OR 97850. The purpose of this meeting is to discuss the budget for
the fiscal year beginning July 1, 2019 as approved by teh La Grande Rural Fire Protection Districts Budget
Committee. A summary of the budget is presented below. A copy of the budget may be inspected or
obtained at 10200 S. McAlister Rd., Island City, OR 97850, between the hours of 10 a.m. and 3 p.m. This
budget is for an annual budget period. This budget was prepared on a basis of accounting that is the same
as the preceding year.
✑✒✓✔✕✖✔✗ ✑✘✕✙✚ ✛✘✜✔✢✖✣✤✜✘
1010 - Union Co.
Legal Notices
✭ ñ➮×Ô ✟ ÓÑ❐äñ ØÓ❰❰ÏÑÐà
❰➱àÐ ✃Ï à❒ÒÑÏ×ñ ➬❐❐ Þ➱✃❐❒àÕÏ×ö ç➱ÑÏ ôá éêèë
❮Ó❰❰ÏÑÐà ❰➱àÐ ✃Ï õÏÒÜ❐ ÷Óñ êêêôøôïì
à➱✃❰❒ÐÐÏ× ÓÛ ➮ÓàÐã
❥ Ï❮Ð
❊ ❐ Ï❮ÐÛÓ Ñ ❒❮
1010 - Union Co.
Legal Notices
➮ÜÛÐ ÓÔ ÜÑ Ü❮Ð➱Ü❐ Ïã❰Ü❒❐
➮ÛÓ ❥ Ï❮Ð ➮❐ÏÜàÏ ❮ÓÑÐÜ❮Ð
ÖÛ❒ÜÑ ÑÜ ØÜÛÓ❐❐Ó ÜÐ
❰ÏààÜÒÏá ÓÛ Üà ÜÑ ÜÐã
ÐÜ❮Õ❰ÏÑÐ ❒Ñ ð❒❮ÛÓàÓÔÐ
✭ ô ✹ è ✟ ëîéãøôøøá
❲ ÓÛ× ✭ ñ×Ó❮ ✟ á Û❒❮Õ ÐÏ t Ð ✃Û❒ÜÑÑÜñ❮ÜÛÓ❐❐Ó ❜ ➱à×ÜñÒÓÙ
ÓÛ ÜÐ ÐÕÏ ß❒àÐÛ❒❮Ð ÓÔÔ❒❮Ï
ÔÓÛ❰ÜÐ ✭ ñÛÐÔ ✟ á ÓÛ ➮ÓÛÐã
Ü××ÛÏàà Ü✃ÓÙÏñ
Ü✃❐Ï ×Ó❮➱❰ÏÑÐ ÔÓÛ❰ÜÐ
✄ ý ☎ ✁❈
❒ÓÑ ØÓ➱ÑÐäá åÐÜÐÏ ÓÔ
æÛÏÒÓÑá ÐÓ ×❒à❮➱àà ÐÕÏ
✃➱×ÒÏÐ ÔÓÛ ÐÕÏ Ô❒à❮Ü❐
äÏÜÛ ç➱❐ä èá éêèë ÐÓ
↔➉↕➈➍➌➉ ➙➍↕➉➌➒➓↕➛➜
1010 - Union Co.
Legal Notices
1010 - Union Co.
Legal Notices
➼ù➻ ➚ú➴û➚
üýþýÿ ❱ ÿ ✁✂
➷ ❱✂❱ þý ▼ ý ✂ ÿ ✄☎✁✆ ý ✝ ÿ
➬ ➮➱✃❐❒❮ ❰ÏÏÐ❒ÑÒ ÓÔ ÐÕÏ
Ö➱×ÒÏÐ ØÓ❰❰❒ÐÐÏÏ ÓÔ
ÐÕÏ ØÓÙÏ Ú➱ÛÜ❐ Ý❒ÛÏ
ÞÛÓÐÏ❮Ð❒ÓÑ ß❒àÐÛ❒❮Ðá âÑã
Legal No. 00058000
Published: May 22, 29,
June 5, 12, 2019
➅➇➈➉ ➇ ➊➋➉➌➍➇➎ ➊➏➍➎➎➐ ➑➉➒
1010 - Union Co.
Legal Notices
Estimated Debt Authorized, But
Not Incurred on July 1
$0
$0
$0
$0
Legal No 5129
Published: June 5, 2019