Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, June 03, 2019, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ✻✠ ➋ ✡❆☛✆☞ ✌✍✎❨ ✏✆☞❆✑✂
▼ ✁✂❆❨✱ ✄☎✁✆ ✝✱ ✞✟✶✾
B RIEFING
BMS athletes compete at state meet
➑❸④④ ➒④❷⑨➒④⑧⑧ ➓⑥❶⑦➑④③⑨➑➓
Beavers’ season ends with two
surprising losses in regional
ð÷ ✂ ù ❥ ñûü÷ ②✐ ❱ ò ✳ ✠ ✁ ùùü èî ❴
♥☎❣✉✄✞✉✠♣ ✟ ÷ ✁ û ❛ ❤ ÿù üûõ þóý ❤
çèéêëììíî ï èñùðò ❛
ôò ✁ û ❤ ûò ❛ òõ ❛ ùùüû ❛ ð õòóñ
î ❤ ÷ ❤ ù ÿ÷ ✁ ✝ ùù ❛ ùýû ✂ û ❛ ÷ ❤ ùü
✁❤ ñ÷ûðÿ ❤ ✟ û ❛✁ ❤ ò ÷ü ✆ ÷ ❛ þù ❤ ò
õñò ✂ ❤ ÿù çòñ ✆ ÷ýýû ✁ éùðûò ❛ ÷ý ✳ ❛ ù ❬❤ ✟ ùùø ❞✁ ✁ óôùñ ñùðûò ❛ ÷ý ✳
❚ ÷ýø ÷ ✝ òó ❤ ÷ r óûþø ù ❬ û ❤
çñùûðÿ ❤ ò ❛ ♥☎❜✉✠✄♣ òó ❤✉
õòñ ❤ ÿù üùõù ❛ üû ❛ ð ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ÷ý
ôý÷ ② ùü èî ❴ û ❛ î÷ ❤ óñü÷ ②❞✁
þÿ÷ ✂ ôûò ❛✁✳
ùýû ✂ û ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ð÷ ✂ ù ✳
í ✁ ÷÷þ çòýýû ❛✁ ÿû ❤ ÷ ✁ òýò
❚ ÿù öýóù ❢ ÷ ②✁ þò ❛❤ û ❛ óùü
ÿò ✂ ùñ û ❛ ❤ ÿù ❤ òô òõ ❤ ÿù ❤ ÿûñü ❤ ÿùûñ ÿò ❤ ✁❤ ñù÷ø ✝② ✝ ù÷ ❤ û ❛ ð
û ❛❛ û ❛ ð ✐ ðû ✆ û ❛ ð ❱ ò ✳ ✄ ✁ ùùü
çû ❛ þû ❛❛ ÷ ❤ û ❣✉✠ û ❛ ÷ ❛ ùýû ✂ û ❛ ÷ ✉
çñùûðÿ ❤ ò ❛ ÷ ýù÷ü û ❤ ✟ òóýü ❛ ò ❤ ❤ ûò ❛ ð÷ ✂ ù ò ❛ îó ❛ ü÷ ②✐ ÷ ❛ ü
ñùýû ❛r óû ✁ ÿ û ❛ ÷ q✉✠ ✆ ûþ ❤ òñ ②
❤ òôôû ❛ ð úûþÿûð÷ ❛ ✠✠✉♠ ý÷ ❤ ùñ
î÷ ❤ óñü÷ ②✳
û ❛ ❤ ÿù ü÷ ②✳
➇❚ ÿ÷ ❤ ✟ ÷ ✁ ÿóðù ✐✈ ✁ ÷ûü
çñùûðÿ ❤ ò ❛ ÷ ❛ ü úûþÿûð÷ ❛
çòýýû ❛✁✐ ÷ ❢ ó ❛ ûòñ ✁ ùþò ❛ ü ✝ ÷ ✁ ù ✉ ôý÷ ② ÷ð÷û ❛ ❤ òü÷ ②✐ ✟ û ❤ ÿ ❤ ÿù
✂ ÷ ❛✳ ➇t ù ✁❤ ùñü÷ ② ♥ ÷ ❣✉✞ ýò ✁✁
✟ û ❛❛ ùñ ÷ü ✆ ÷ ❛ þû ❛ ð ❤ ò ÷ ✁ óôùñ
❤ ò ❱ ò ✳ ☎ ✁ ùùü úûþÿûð÷ ❛♣ ✟ ù
ñùðûò ❛ ÷ý ✳
ÿ÷ü ✁ ò ✂ ù ÿ÷ñü ❤ û ✂ ù ✁ ✁ þòñû ❛ ð èî ❴✐ ❤ ÿù ❱ ò ✳ ✠❣ ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ÷ý
ñó ❛✁✳ ❩ ù ❢ ó ✁❤ ❛ ùùüùü ✁ ò ✂ ù ✉ ✁ ùùü ✐ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ñ ✁❤ ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ÷ý
❤ ÿû ❛ ð ❤ ò ðù ❤ ò ❛ ❤ ÿù ✝ ò÷ñü ✳✈
✁ ùùü ✁ ù ❛❤ ÿò ✂ ù û ❛ ❤ ÿù ✄✞✠❜
❚ ÿù òñ÷ ❛ ðù ÷ ❛ ü ✝ ý÷þø ✉
❱ çëë ❚ òóñ ❛ ÷ ✂ ù ❛❤✳
þý÷ü ÿò ✂ ù õ÷ ❛✁ ÿ÷ü ýû ❤❤ ýù ❤ ò
➇✈ í ❤ ✟ ÷ ✁ ÷ ✂ ÷ ❤❤ ùñ òõ ó ✁ ❛ ò ❤
þÿùùñ ÷ ✝ òó ❤ û ❛ ❤ ÿù õòóñ ✉❤ ù÷ ✂✐ ôý÷ ② û ❛ ð ðòòü ✝ ÷ ✁ ù ✝ ÷ýý ✐ ✝ ò ❤✉
üòó ✝ ýù ✉ ùýû ✂ û ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ñùðûò ❛ ÷ý ✳ ❤ ò ✂ ýû ❛ ù ✐✈ èî ❴ û ❛❤ ùñû ✂ ÿù÷ü
ëõ ❤ ùñ ýò ✁ û ❛ ð ❤ ò ❱ ò ✳ q ✁ ùùü þò÷þÿ ❯ ÷ ❤ ö÷ûýù ② ✁ ÷ûü ✳
çû ❛ þû ❛❛ ÷ ❤ û ♠✉❣ û ❛ ❤ ÿùûñ ñ ✁❤
ëõ ❤ ùñ ✁ ù ✆ ù ❛ û ❛❛ û ❛ ð ✁✐ ❤ ÿù
❹❺ ❻❼❽❺ ❾❿❽❿➀➁➂➃
➄➅➅➆➈➉➊➋➌➍ ➎➏➌➅➅
öù÷ ✆ ùñ ✁ ❤ ñ÷ûýùü q✉✠ ÷ ❛ ü ÿ÷ü
÷ ✁ ✂ ÷ ❛② ùññòñ ✁ ♥❤ ÿñùù ♣ ÷ ✁
ÿû ❤✁✳
èî ❴ õ÷ ❛✁ ð÷ ✆ ù ❢ ó ❛ ûòñ
þ÷ ❤ þÿùñ ëüýù ② éó ❤✁ þÿ ✂ ÷ ❛
÷ ✁❤ ÷ ❛ üû ❛ ð ò ✆ ÷ ❤ ûò ❛ ÷õ ❤ ùñ ÿû ✁
üùùô ①② òó ❤ ❤ ò þù ❛❤ ùñ ýù÷üû ❛ ð
òõõ ❤ ÿù ✝ ò ❤❤ ò ✂ òõ ❤ ÿù ùûðÿ ❤ ÿ ✐
÷þø ❛ ò ✟ ýùüðû ❛ ð ✟ ÿ÷ ❤ ✟ ÷ ✁
÷ý ✂ ò ✁❤ þùñ ❤ ÷û ❛ ý ② ÿû ✁ ý÷ ✁❤ ôý÷ ❤ ù
÷ôôù÷ñ÷ ❛ þù û ❛ ÷ öù÷ ✆ ùñ ✁
ó ❛ ûõòñ ✂✳ ❚ ÿù ❯ ÷þ ✉✠✄ ❯ ý÷ ② ùñ òõ
❤ ÿù t ù÷ñ ÿ÷ ✁ ✝ ùù ❛ ôñò ❢ ùþ ❤ ùü
÷ ✁ ❤ ÿù ❱ ò ✳ ✠ ò ✆ ùñ÷ýý ôûþø û ❛
❛ ù ❬❤ ✟ ùùø ❞✁ ú÷ ❢ òñ ìù÷ðóù
ö÷ ✁ ù ✝ ÷ýý üñ÷õ ❤✳
➇ í ❤❞✁ ÷ýý ✝ ùù ❛ ✁ ÷ûü ÷ ✝ òó ❤
ÿû ✂✳ t òó þ÷ ❛❞❤ ✁ ÷ ② ù ❛ òóðÿ
ðòòü ❤ ÿû ❛ ð ✁✐✈ èî ❴ ✁ òôÿò ✉
✂ òñù üù ✁ ûð ❛ ÷ ❤ ùü ÿû ❤❤ ùñ ëýù ❬
úþ s ÷ññ ② ✁ ÷ûü ✳
❚ ÿù öýóù ❢ ÷ ②✁✐ ✟ ÿò ✟ ò ❛
❤ ÿù öûð ❲ ÷ ✁❤ ñùðóý÷ñ ✁ ù÷ ✁ ò ❛
÷ ❛ ü þò ❛ õùñù ❛ þù ❤ òóñ ❛ ÷ ✂ ù ❛❤
þÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ÿûô ✐ ÷üüùü ❤✟ ò
✂ òñù ñó ❛✁ û ❛ ❤ ÿù ❤ ÿûñü ÷õ ❤ ùñ
çòýýû ❛✁❞ ÿò ✂ ùñ ✐ ÿùýôùü ✝② ❤✟ ò
èî ❴ ùññòñ ✁✐ ❤ ò ù ❬❤ ù ❛ ü ❤ ÿù
ýù÷ü ❤ ò ☎✉✞✳
èî ❴ ✁ ù ❛❤ ❤ ÿù ôò ❤ ù ❛❤ û÷ý
❤② û ❛ ð ñó ❛ ❤ ò ❤ ÿù ôý÷ ❤ ù û ❛ ❤ ÿù
✝ ò ❤❤ ò ✂ òõ ❤ ÿù ❛ û ❛❤ ÿ ✐ ✝ ó ❤ ❚② ýùñ
ú÷ýò ❛ ù ðñòó ❛ üùü û ❛❤ ò ÷ q✉❣✉☎
üòó ✝ ýù ôý÷ ② ❤ ò ù ❛ ü ❤ ÿù ð÷ ✂ ù ✳
➇ í ❞✂ ñù÷ýý ② û ✂ ôñù ✁✁ ùü ✟ û ❤ ÿ
ÿò ✟ òóñ ❤ ù÷ ✂ ñù ✁ ôò ❛ üùü ✐✈
çñùûðÿ ❤ ò ❛ þò÷þÿ ❲ ü îùñ ✆ ÷û ✁
✁ ÷ûü ✳
❝ ù ✁ ôû ❤ ù ÿû ❤❤ û ❛ ð ✁ ù ✆ ùñ÷ý
✝ ÷ýý ✁ ❤ ò ❤ ÿù ✟ ÷ñ ❛ û ❛ ð ❤ ñ÷þø ✐
èî ❴ ✂ ÷ ❛ ÷ðùü ❢ ó ✁❤ õòóñ ÿû ❤✁
ï ❤✟ ò ÷ôûùþù õñò ✂ úþ s ÷ññ ②
÷ ❛ ü ✁ ù ❛ ûòñ ñ ✁❤ ✝ ÷ ✁ ù ✂ ÷ ❛ ➐ ÷ø
❚ ÷ ② ýòñ ï ÷ ❛ ü ✁❤ ñ÷ ❛ üùü ❛ û ❛ ù
✝ ÷ ✁ ù ñó ❛❛ ùñ ✁✳
í ❤ ✟ ÷ ✁ ÷ üû ✁ ÷ôôòû ❛❤ û ❛ ð ù ❛ ü ✉
û ❛ ð õòñ ❤ ÿù öù÷ ✆ ùñ ✁✐ ✟ ÿò ýò ✁❤
✁ û ❬ òõ ❤ ÿùûñ ý÷ ✁❤ ❛ û ❛ ù ð÷ ✂ ù ✁
÷ ❛ ü ÿ÷ü ❤ ÿù ýù÷ü õòñ ❢ ó ✁❤ ò ❛ ù ✉
ÿ÷ýõ û ❛❛ û ❛ ð û ❛ ❤✟ ò ñùðûò ❛ ÷ý
ð÷ ✂ ù ✁✳ ❚ ÿù ② þò ✂✂ û ❤❤ ùü ✆ ù
ùññòñ ✁✳
➇❚ ÿ÷ ❤❞✁ ❛ ò ❤ ÿò ✟ ÷ ❛② òõ ó ✁
✟ ÷ ❛❤ ùü ❤ ò ù ❛ ü ✐✈ ❚ ÷ ② ýòñ ✁ ÷ûü ✳
❷➓④➑⑧⑨↔ ❸❶↕ ➙➛➑④⑧❷➜ ⑩④③⑨ ➓➝⑦⑨⑨
Bruins rout Blues, take 2-1 lead
❹❺ ➔❿→ ❾❼❽❽➁➣
➄➅➅➆➈➉➊➋➌➍ ➎➏➌➅➅
î ❚✳ ìè ❴ íî ï î ❤✳ ìòóû ✁
✟ ÷ ✁ ñù÷ü ② ❤ ò þùýù ✝ ñ÷ ❤ ù û ❤✁
ñ ✁❤ î ❤ ÷ ❛ ýù ② çóô ❥ û ❛ ÷ý ð÷ ✂ ù
ò ❛ ÿò ✂ ù ûþù û ❛ q❜ ② ù÷ñ ✁✳❚ ÿù
öýóù ✁ üûü ❛❞❤ þòòôùñ÷ ❤ ù ✳
❚ ÿù öýóù ✁ ✟ ùñù ❤ ÿù ✟ òñ ✁❤
❤ ù÷ ✂ û ❛ ❤ ÿù ❱❭ ì õòñ ❤ ÿù ñ ✁❤
ô÷ñ ❤ òõ ❤ ÿù ✁ ù÷ ✁ ò ❛ ÷ ❛ ü ❤ ÿù ②
ýòòøùü ✆ ùñ ② ✂ óþÿ ýûøù ❤ ÿ÷ ❤
❤ ù÷ ✂ î÷ ❤ óñü÷ ② ❛ ûðÿ ❤ û ❛ ÷ ♠✉✄
ýò ✁✁ ❤ ÿ÷ ❤ ýùõ ❤ ❤ ÿù ✂ ❤ ñ÷ûýû ❛ ð
❤ ÿù öò ✁❤ ò ❛ öñóû ❛✁ ✄✉✠ û ❛ ❤ ÿù
î ❤ ÷ ❛ ýù ② çóô ❥ û ❛ ÷ý ✳
ë ✝ òû ✁❤ ùñòó ✁ þñò ✟ ü ❤ ÿ÷ ❤
û ❛ þýóüùü ÷þ ❤ òñ ✁ ÷ ❛ ü î ❤✳ ìòóû ✁
❛ ÷ ❤ û ✆ ù ✁ ❳ ò ❛ ❭ ÷ ✂✂ ÷ ❛ ü ❳ ù ❛❛ ÷
❥ û ✁ þÿùñ ÷ ❛ ü ÷ ❛ ó ✂✝ ùñ òõ ❱❥ ì
ôý÷ ② ùñ ✁ ✟ ùñù ò ❛ ÿ÷ ❛ ü ❤ ò þÿùùñ
ò ❛ ❤ ÿù öýóù ✁✐ ù ❛❢ ò ② û ❛ ð ✁ ò ✂ ù
ýû ✂ ùýûðÿ ❤ û ❛ ÷ þû ❤② ✂ òñù õ÷ ✂ ûý ✉
û÷ñ ✟ û ❤ ÿ þùýù ✝ ñ÷ ❤ û ❛ ð ✝ ÷ ✁ ù ✝ ÷ýý ❞✁
✁❤ òñûùü ç÷ñüû ❛ ÷ý ✁ òñ ✐ ❛ ò ❤ ÷ýý
❤ ÿ÷ ❤ ýò ❛ ð ÷ðò ✐ ❤ ÿù ❛ ò ✟✉ üùô÷ñ ❤✉
ùü é÷ ✂✁ õñò ✂ ❤ ÿù ❱❥ ì ✳
❚ ÿù öýóù ✁ òó ❤✁ ÿò ❤ ❤ ÿù
öñóû ❛✁ ❣✉✞ û ❛ ❤ ÿù ñ ✁❤ ✁ û ❬
✂ û ❛ ó ❤ ù ✁ ÷ ❛ ü ❤ ÿù ❛ û ❤ ✟ ÷ ✁ ÷ýý
öò ✁❤ ò ❛✳❚ ÿù öñóû ❛✁ ✁ þòñùü
õòóñ ✁❤ ñ÷ûðÿ ❤ ðò÷ý ✁✐ û ❛ þýóüû ❛ ð
❤ ÿñùù û ❛ ❤ ÿù òôù ❛ û ❛ ð ôùñûòü ✐
÷ ❛ ü ✟ ùñù ✟ ùýý ò ❛ ❤ ÿùûñ ✟ ÷ ② ❤ ò
÷ ñòó ❤✳ í ❤ û ✁ ÷ ÷ ❛ ò ❤ ÿùñ üû ✁ ÷ô ✉
ôòû ❛❤ û ❛ ð ôùñõòñ ✂ ÷ ❛ þù ò ❛ ÿò ✂ ù
ûþù õòñ î ❤✳ ìòóû ✁✐ ✟ ÿûþÿ õùýý ❤ ò
❨✉❣ ❤ ÿû ✁ ôò ✁❤✁ ù÷ ✁ ò ❛ ÷ ✁ ❤ ÿù ÿò ✁❤
✟ ÿûýù ✝ ò÷ ✁❤ û ❛ ð ÷ ❛ ❵✉☎ ñò÷ü
ñùþòñü ✳
➇ í ❤ ÿû ❛ ø ❤ ÿù ② ♥❤ ÿù õ÷ ❛✁♣
üù ✁ ùñ ✆ ùü ÷ ✝ ù ❤❤ ùñ ð÷ ✂ ù ✐✈ öýóù ✁
þù ❛❤ ùñ é ② ÷ ❛ è ❞ éùûýý ② ✁ ÷ûü ✳➇ í ❤❞✁
üû ✁ ÷ôôòû ❛❤ û ❛ ð ÷ ❛ ü ❛ ò ❤ ✟ ÿ÷ ❤
✟ ù ✟ ÷ ❛❤ ùü ✳ öó ❤ í ❤ ÿû ❛ ø ❤ ÿù ②❞✆ ù
✝ ùù ❛ ô÷ ❤ ûù ❛❤ ÷ýý ② ù÷ñ õòñ ó ✁
÷ ❛ ü ❤ ÿù ②❞ ýý ✝ ù ✟ û ❤ ÿ ó ✁ ❤ ÿù ❛ ù ❬❤
ð÷ ✂ ù ✳✈
❯ ÷ ❤ ñûþù öùñðùñò ❛ ð÷ ✆ ù ❤ ÿù
öñóû ❛✁ ÷ ✠✉✞ ýù÷ü ✟ û ❤ ÿ ÷ ôò ✟ ùñ
ôý÷ ② ðò÷ý ✂ ûü ✟ ÷ ② ❤ ÿñòóðÿ
❤ ÿù ñ ✁❤ ôùñûòü ✳ öò ✁❤ ò ❛ ✁ þòñùü
ò ❛ ÷ýý õòóñ ôò ✟ ùñ ôý÷ ②✁ û ❛ ❤ ÿù
ð÷ ✂ ù ÷ ❛ ü û ✂ ôñò ✆ ùü ❤ ò ❣ õòñ
✠q ✟ û ❤ ÿ ❤ ÿù ✂ ÷ ❛ ÷ü ✆ ÷ ❛❤ ÷ðù û ❛
❤ ÿù ✁ ùñûù ✁✳
➇❩ ù ❞✆ ù ðò ❤ ❤ ò ✁❤ ÷ ② òó ❤ òõ ❤ ÿù
✝ ò ❬ ù ✆ ù ❛ ✂ òñù ✐✈ ✁ ÷ûü öýóù ✁ ýùõ ❤
✟ û ❛ ðùñ ❝ ÷ ✆ ûü ❯ ùññò ❛✐ ✟ ÿò ❤ òòø
❤ ÿù ôù ❛ ÷ý ❤② ❤ ÿ÷ ❤ ýùü ❤ ò ❤ ÿù ðò÷ý ✳
➇❚ ÿù öñóû ❛✁ üûü ÷ ðòòü ❢ ò ✝ ÷ ❛ ü
✟ ù þ÷ ❛❞❤ ðû ✆ ù ❤ ÿù ✂ ýûõù ❤ ÿ÷ ❤
✟ ÷ ②✳❚ ÿù ② ÿ÷ ✆ ù ÷ ðòòü ôò ✟ ùñ
ôý÷ ②✐ ✟ ù ø ❛ ù ✟ ❤ ÿ÷ ❤✐ ÷ ❛ ü ❤ ÿù ②
þ÷ôû ❤ ÷ýû ❪ ùü ❤ ò ❛ ûðÿ ❤✳✈
③④⑤⑥⑦ ⑧⑨④⑩❶⑨ ❷⑥❸❸⑨⑦
L.A. FC nips Portland Timbers, 3-2
❯ èé ❚ ìë ❱❝ ♥ ë ❯♣ ï ì÷ ❤ ûõ öýù ✁✁ û ❛ ð
ð÷ ✆ ù ÷ ✁ û ✂ ôýù ➇② ù ✁✈ ✟ ÿù ❛ ÷ ✁ øùü ûõ ÿù
þò ❛✁ ûüùñ ✁ ìò ✁ ë ❛ ðùýù ✁ ❥ ç ÷ ❛ ü ❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü
÷ ñû ✆ ÷ýñ ②✳
î÷ ❤ óñü÷ ②❞✁ ✂ ÷ ❤ þÿóô ÿ÷ü ÷ýý ❤ ÿù ✂ ÷ø ✉
û ❛ ð ✁✳
ç÷ñýò ✁ êùý÷ ÿ÷ü ÷ ðò÷ý ÷ ❛ ü ÷ ❛ ÷ ✁✁ û ✁❤
û ❛ ❤ ÿù ñ ✁❤ ÿ÷ýõ ❤ ò ýù÷ü ìë ❥ ç ô÷ ✁❤ ❤ ÿù
❚ û ✂✝ ùñ ✁ ☎✉✄✳
êùý÷ ✐ ú÷ ❢ òñ ìù÷ðóù îòþþùñ ❞✁ ðò÷ý ✁ ÷ ❛ ü
÷ ✁✁ û ✁❤✁ ýù÷üùñ ✐ ÿùýôùü ìë ❥ ç ♥✠✠✉✠✉q♣
õù ❛ ü òõõ ❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü ❞✁ ý÷ ❤ ù ñ÷ýý ② ❤ ò ù ❛ ü ❤ ÿù
❚ û ✂✝ ùñ ✁❞ ✠❨✉ ð÷ ✂ ù ✟ û ❛ ✁❤ ñù÷ø û ❛ ÿò ✂ ù
òôù ❛ ùñ ✁✳
ìë ❥ ç ✟ û ❤ ÿ ✁❤ òòü ÷ ñó ❛ ❤ ÿ÷ ❤ û ❛ þýóüùü
÷ ❛ ❵❨❤ ÿ ✂ û ❛ ó ❤ ù ðò÷ý ✝② ❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü ❞✁ öñû÷ ❛
❥ ùñ ❛ ÷ ❛ üù ❪ ❤ ò ôóýý ✟ û ❤ ÿû ❛ ò ❛ ù ✐ ÷ ❛ ü ✁ ÿò ✆✉
û ❛ ð û ❛ ❤ ÿù ❛ ÷ý ✂ û ❛ ó ❤ ù ✁ ❤ ÿ÷ ❤ ñù ✁ óý ❤ ùü
û ❛ ② ùýýò ✟✁ ❤ ò ❥ ùñü ❛ ÷ ❛ üù ❪ ÷ ❛ ü ìë ❥ ç ❞✁
ëü÷ ✂ ÷ ❝ ûò ✂ ÷ ❛ üù ✳
➇❩ ù ❞ ñù ❛ ò ❤ ❛ ÷û ✆ ù ✐ ✟ ù ó ❛ üùñ ✁❤ ÷ ❛ ü ❤ ù÷ ✂✁
÷ñù ðòû ❛ ð ❤ ò ÿ÷ ✆ ù ÷ ÿ÷ñü ✟ ÷ ② ❤ ò ôý÷ ②
÷ð÷û ❛✁❤ ó ✁✐ ❤ ñ ② ❤ ò ✂ ÷øù û ❤ ÿ÷ñü ✐✈ ìë ❥ ç
þò÷þÿ öò ✝ öñ÷üýù ② ✁ ÷ûü ✳➇❩ ÿù ❛❞✁ ❤ ÿù ý÷ ✁❤
❤ û ✂ ù ② òó ✁ ÷ ✟ úù ✁✁ û ðù ❤ ✂ ÷óýùü ❤ ÿù ✟ ÷ ②
ç÷ñýò ✁ ♥ êùý÷ ♣ ðò ❤ ✂ ÷óýùü ❤ ò ❛ ûðÿ ❤✇✈
êùý÷ ✁ þòñùü û ❛ ❤ ÿù ❣❤ ÿ ✂ û ❛ ó ❤ ù ÷õ ❤ ùñ û ❛✉
❤ ùñþùô ❤ û ❛ ð ÷ ô÷ ✁✁ õñò ✂ ❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü ðò÷ýøùùô ✉
ùñ ❳ ùõõë ❤❤ û ❛ ùýý÷ ✳ ❭ ù õòó ❛ ü ❝ ûùðò éò ✁✁ û ò ❛
÷ þñò ✁✁ õòñ ÷ ðò÷ý ❤ ÿ÷ ❤ ✂ ÷üù û ❤ ✄✉✞ û ❛ ❤ ÿù
☎q❤ ÿ ✂ û ❛ ó ❤ ù ✳
❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü üûü ❛❞❤ ðò ÷ ✟ ÷ ②✳ çÿñû ✁❤ ÿû÷ ❛
❯ ÷ñùüù ✁ ✁ þòñùü ýù ✁✁ ❤ ÿ÷ ❛ ❤✟ ò ✂ û ❛ ó ❤ ù ✁
û ❛❤ ò ❤ ÿù ✁ ùþò ❛ ü ÿ÷ýõ ò ❛ ÷ ðò÷ýøùùôùñ
üù ① ùþ ❤ ûò ❛ ÷ ✁ ❤ ÿù ❚ û ✂✝ ùñ ✁ ôóýýùü ✟ û ❤ ÿû ❛
÷ ðò÷ý ✳ ìë ❥ ç ❞✁ öýù ✁✁ û ❛ ð þòó ❛❤ ùñùü û ❛ ❤ ÿù
❨q❤ ÿ ✂ û ❛ ó ❤ ù ✟ û ❤ ÿ ÷ ✟ ûüù ✉ òôù ❛ ✆ òýýù ② òõõ
òõ ÷ þñò ✁✁✳
➇s ñù÷ ❤ þñò ✁✁✐ ðñù÷ ❤ ❛ û ✁ ÿ ✐ ✁ ò í ❞✂ ÿ÷ôô ②✐✈
öýù ✁✁ û ❛ ð ✁ ÷ûü ✳
❥ ùñ ❛ ÷ ❛ üù ❪ ✁ þòñùü ò ❛ ÷ ✝ ûþ ② þýù øûþø
û ❛✁ ûüù ❤ ÿù ✁ û ❬✉② ÷ñü ✝ ò ❬ ❤ ò ôóýý ❯ òñ ❤ ý÷ ❛ ü
✟ û ❤ ÿû ❛ ☎✉✄ û ❛ ❤ ÿù ❵❨❤ ÿ ✂ û ❛ ó ❤ ù ✳ í ❤ ✟ ÷ ✁ ❥ ùñ ✉
❛ ÷ ❛ üù ❪❞✁ õòóñ ❤ ÿ ðò÷ý û ❛ ❤ ÿñùù ÷ôôù÷ñ÷ ❛ þù ✁
✟ û ❤ ÿ ❤ ÿù ❚ û ✂✝ ùñ ✁ ✁ û ❛ þù ÿù ✟ ÷ ✁ ÷þ r óûñùü
÷ ✁ ÷ üù ✁ ûð ❛ ÷ ❤ ùü ôý÷ ② ùñ ò ❛ ú÷ ② ❣✳
➇❩ ù ø ❛ ù ✟ ❤ ÿ÷ ❤ ûõ ✟ ù ÿ÷ü ÷ ðòòü ✁❤ ÷ñ ❤
❤ ò ❤ ÿù ✁ ùþò ❛ ü ÿ÷ýõ ✐ ❤ ÿù ð÷ ✂ ù ✟ ÷ ✁ ❤ ÿùñù ✐✈
❚✒✓✔✕✒✖✗✘✙
✚✓✗✛✜✓✗✖
✫ ✢✓ ✣✗✓✤✛✖
✚✓✗✛✜✓✗✖
❚ û ✂✝ ùñ ✁ ✂ ûü ùýüùñ ❝ ûùðò ê÷ýùñû ✁ ÷ûü ✳
➇ ë ❛ ü ò ✝✆ ûòó ✁ ý ②✐ ❤ ÿù þñò ✟ ü ýûõ ❤ ùü ó ✁✳
➇ í ❤ ✟ ÷ ✁ ÷ ðòòü ð÷ ✂ ù ✐ ÷ ❛ ü ÷ ðòòü ôùñõòñ ✉
✂ ÷ ❛ þù ✐ ✝ ó ❤ ❛ ò ❤ ❤ ÿù ñù ✁ óý ❤ ✟ ù ✟ ÷ ❛❤ ùü ✐ ✁ ò
✟ ù ÿ÷ ✆ ù ❤ ò øùùô ðòû ❛ ð ✳✈
í ❤ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ñ ✁❤ ÿò ✂ ù ð÷ ✂ ù òõ ❤ ÿù
✁ ù÷ ✁ ò ❛ õòñ ❤ ÿù ❚ û ✂✝ ùñ ✁ ♥q✉♠✉✄♣ ÷ ❛ ü ❤ ÿù
üù ✝ ó ❤ òõ ❤ ÿù ñù ✂ òüùýùü ❯ ñò ✆ ûüù ❛ þù ❯ ÷ñø ✳
ëþþòñüû ❛ ð ❤ ò ❤ ÿù þýó ✝✐ ❤ ÿù ù ❬ ô÷ ❛✁ ûò ❛
÷üüùü q✐✠☎♠ ✁ ù÷ ❤✁ û ❛ ÷ ðñ÷ ❛ ü ✁❤ ÷ ❛ ü ò ❛ ❤ ÿù
✁❤ ÷üûó ✂❞✁ ù÷ ✁❤ ✁ ûüù ❤ ò ôó ✁ ÿ þ÷ô÷þû ❤② ò ✆ ùñ
✄❨✐✞✞✞✳ úìî þò ✂✂ û ✁✁ ûò ❛ ùñ ❝ ò ❛ s ÷ñ ✝ ùñ
✟ ÷ ✁ û ❛ ÷ ❤❤ ù ❛ ü÷ ❛ þù ÷ ✂ ò ❛ ð ❤ ÿù ✁ ùýýòó ❤
þñò ✟ ü òõ ✄❨✐✄✠❵✳
➇❚ ÿù ôý÷þù û ✁ ñòþøû ❛ ð ÷ ✁ û ❤ ÷ý ✟ ÷ ②✁ üòù ✁✐
û ❤❞✁ ❢ ó ✁❤ ÷ ýû ❤❤ ýù ✝ û ❤ ýòóüùñ ✐✈ s ÷ñ ✝ ùñ ✁ ÷ûü ÷ ❤
ÿ÷ýõ ❤ û ✂ ù ✳➇ úòñù ôùòôýù ✁ òñ ❤ òõ ✁ ÿò ✟ û ❛ ð
❤ ÿùûñ ô÷ ✁✁ ûò ❛ õòñ ❤ ÿù ❤ ù÷ ✂✳ ✳✳✳❚ ÿù ❚ û ✂✝ ùñ ✁
÷ñù ✁ óþÿ ÷ ❛ û ✂ ôòñ ❤ ÷ ❛❤ ô÷ñ ❤ òõ ❤ ÿù ÿû ✁❤ òñ ②
òõ ✁ òþþùñ û ❛ ë ✂ ùñûþ÷ ÿ÷ ✆ ù ✝ ùù ❛ ñù ① ùþ ❤ ùü
û ❛ ❤ ÿù ÷üüû ❤ ûò ❛✳✈
êùý÷ ÿ÷ ✁ ✠❣ ðò÷ý ✁ ÷ ❛ ü ✠✞ ÷ ✁✁ û ✁❤✁ ❤ ÿû ✁
✁ ù÷ ✁ ò ❛✐ ✁ û ❬ ðò÷ý ✁ ÷ÿù÷ü òõ ❤ ÿù ❛ ù ❬❤✉ ÿûðÿ ✉
ù ✁❤ ✁ þòñùñ ✳
qs✈✇ qs①✈②③ ④⑤⑤s③ ⑥⑦⑧⑨⑩⑤⑨ ❶❷❸❹
❺❻❼ ❽❻ ❾❻❿➀❾➁❽➂ ➁ ➃❻➄➁➃ ➅➁❿➀➃➆➇
➈➉➊➌➍ ➎ ➏➐➍ ➑➎➒➍ ➍➓➓➎➔ ➎→➏➣➌ ↔↕➔ ➔➏➣ ➌↕➊➐➙ ➌↕➍ ➛➎➜➊➝➔ ➏➛
➔➏➣➉ ➞↕➏➊➞➍ ➟➍➓➍➉➠➍➓ ➉➍➞➏➒➐➊➌➊➏➐ ➎➓ ➌↕➍
➡➢➤➥ ➦➎➙➍➉ ➧➏➣➐➌➔ ➨➎➊➉ ➨➉➊➍➐➟➓ ➏➛ ➌↕➍➩➍➎➉➫
➭➣→➜➊➌ ➍➓➓➎➔➓ ➌➏ ➊➐➛➏➯→➎➙➍➉➞➊➌➔↕➍➉➎➝➟➫➞➏➜
➐➏ ➝➎➌➍➉ ➌↕➎➐ ➲ ➑➜ ➏➐ ➨➉➊➟➎➔ ➳➣➝➔ ➲➌↕➫
➵↕➍ ➦➎➙➍➉ ➧➏➣➐➌➔ ➨➎➊➉ ➨➉➊➍➐➟➓ ↔➊➝➝ →➍ ➛➍➎➌➣➉➍➟ ➊➐ ➌↕➍
➸➏➐➟➎➔➺ ➳➣➝➔ ➡➥➌↕ ➍➟➊➌➊➏➐ ➏➛ ➌↕➍ ➦➎➙➍➉ ➧➊➌➔ ➻➍➉➎➝➟➫
➈➍ ↔➊➝➝ ➊➐➌➉➏➟➣➞➍ ➌↕➍ ➡➢➤➥ ➨➎➊➉ ➨➉➊➍➐➟➓ ➏➛ ➌↕➍➩➍➎➉ ➟➣➉➊➐➒
➏➣➉ ➏➑➍➐➊➐➒ ➞➍➉➍➜➏➐➔➺➵➣➍➓➟➎➔➺ ➳➣➝➔ ➼➢➌↕➺ ➎➌ ➌↕➍ ➨➉➊➍➐➟➓ ➏➛
➌↕➍ ➨➎➊➉ ➭➑➏➐➓➏➉➓↕➊➑ ➽➊➐➐➍➉➫
➾➚➪➶➹ ➘➚➴➷➬➮➱
✃❐❒❮ ❰➷ÏÏ➶Ð➹
❪❫❴❵ ❵❜❝❪ ❞❡❜❵ ❢❣❤❥ ❦❣♠♦
✷✷✥✥ ✦✧★✩r✪ ✬✪t ✭✮✯✧r ✰✲✳✴ ✵ ✸✹✺✼✸✽✿✼✿✿❀✺
✽✽✺✽ ■★❧✮♥❁ ❂❃✧t ▲✮ ❄❅❇❈❉❊ ✵ ✸✹✺✼❋●✸✼●✺✸✽
❍✩♥❁✮✴✼❏r✲❁✮✴ ❀✼❋ ✵ ❑❇✪◆r❁✮❛ ❖✼❋ ✵ ✬◆♥❁✮❛ P✼✸
♣◗❘❙❘❯ ❱❘❲ ❳❩❩✉❯❙❲❬❙❳❘✐ ❘✐❩❭
ÑÒÓÔÕÖ
×ØÒÙ ÚÛÛÜ×
Ó× Ý ÞßÔß Øà
áÙÕâÜ×ã
äÒå× ÝÖæ
çèéêëììíî ïë ðñòóô òõ ö÷øùñ úûüüýù îþÿòòý ❤ ñ÷þø
÷ ❛ ü ùýü ÷ ❤ ÿýù ❤ ù ✁ þò ✂ ôù ❤ ùü ÷ ❤ ❤ ÿù èñùðò ❛ úûüüýù îþÿòòý
úùù ❤ òõ çÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ú÷ ② ✄☎ ÷ ❤ çòñ ✆ ÷ýýû ✁✳
❚ ÿù ö÷øùñ ✝ ò ②✁ ❛ û ✁ ÿùü ✄✞❤ ÿ ✟ û ❤ ÿ ✠✞ ôòû ❛❤✁✳ ❚ ÿù ö÷øùñ
ðûñý ✁ üûü ❛ ò ❤ ✁ þòñù ✳
❖✡❡☛♦☞✌✍✎✎✏❡ ✑✒✓♦♦✏✌❡❡✔ ♦✕ ✖✓✗✘✙✍♦☞✚
✭✛✗✜❡✡ ✡❡✚✢✏✔✚✣
✛♦✤✚❡✥❡☞✔✚
✹✦✦ ✵✽✧★✩✪❦✫✬✮ ✯✰✩✮✱✲✴✶✷✸✸✧✺✻✧✼✦✦ ✵✾✽✧★✬✪❦ ✿❀❁❂✴❀✶✬✷❃❄✾✸✧✾✾✧❅✻✧★✩✶✬✮ ❆✬✮❁✷❃❄✾❇✧❈❅✧
✹❉❊✦✦ ✡❡✏✗✤ ✵ ✸✧❋✩❦✴✶✷❈●✧✽✾✧✹❉✹✦✦ ✡❡✏✗✤ ✵✸✧❋✩❦✴✶✷❅❄✸❃✧✺●✧▲♦☞☛❍✢✘✙ ✵✽✧✿✴✴✪✴
■✩❏❑✴✲✱✷✾●▼❇✧❃✸✧
◆✍✡✏✚ ❡✥❡☞✔✚
✹✦✦ ✵❃✻✧P✮✮✩❋✴✲✱❀✮❁✷✾❄✻❅✧✺✸✧◗✍☛✓❍✢✘✙ ✵✾✺✧★✬❘❀✴ ✿✩❙✬✫✷❈▼✺✧
Eastern Oregon rodeo riders head to state
❯ éí ❱❲ êíìì ❲ ï ë ✁✂ ÷ýý ðñòóô òõ ❲ ÷ ✁❤ ùñ ❛ èñùðò ❛
ñòüùò ❤ ù÷ ✂ ñûüùñ ✁ ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù ÷ ❤ ❤ ÿù èñùðò ❛ ✁❤ ÷ ❤ ù ❛ ÷ý ✁
❳ ó ❛ ù ✠✄✉✠❨ ÷ ❤ ❯ ñû ❛ ù ✆ ûýýù ✳
úûþÿùýýù ❩ ûýýû÷ ✂✁ ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù û ❛ ðûñý ✁ ÷ýý ✉ ÷ñòó ❛ ü ✐ ✝ ÷ñ ✉
ñùý ✁✐ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ② ñòôû ❛ ð ✐ ðò÷ ❤✁✐ ðûñý ✁ þó ❤❤ û ❛ ð ÷ ❛ ü ñùû ❛ ùü þò ✟
ÿòñ ✁ ù ✳
ìù ❬ ûù ❭ ÷ññùýý ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù û ❛ ðûñý ✁ ÷ýý ✉ ÷ñòó ❛ ü ✐ ✝ ÷ññùý ✁✐
✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ② ñòôû ❛ ð ✐ ôòýù ✁ ÷ ❛ ü ❤ ù÷ ✂ ñòôû ❛ ð ✳
ìòð÷ ❛ ❱ ùüñò ✟ ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù û ❛ ✝ ÷ññùý ✁ ÷ ❛ ü ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ②
ñòôû ❛ ð ✳
ú÷ððûù ú÷þøù ❛❪ ûù ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù û ❛ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ② ñòôû ❛ ð
÷ ❛ ü ðò÷ ❤✁✳
❫② ýûù îûüüò ✟ ÷ ② ✟ ûýý þò ✂ ôù ❤ ù û ❛ ðûñý ✁ þó ❤❤ û ❛ ð ✳
Local rodeo team competes at Burns
ö ❴ é ❱ î ï ❚ ÿù ❲ ÷ ✁❤ ùñ ❛ èñùðò ❛ ñòüùò ❤ ù÷ ✂ þò ✂ ôýù ❤ ùü
û ❤✁ ñùðóý÷ñ ✁ ù÷ ✁ ò ❛ ú÷ ② ✠❵✉✠❜ ÷ ❤ ❤✟ ò ÿûðÿ ✁ þÿòòý ñòüùò ✁ ÷ ❤
öóñ ❛✁✳
è ❛ ú÷ ② ✠❵✐ ìòð÷ ❛ ❱ ùüñò ✟ ✟ ÷ ✁ õ ❤ ÿ û ❛ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ② ñòô ✉
û ❛ ð ÷ ❛ ü ❛ û ❛❤ ÿ û ❛ ✝ ÷ññùý ✁✳ ìù ❬ ûù ❭ ÷ññùýý ✟ ÷ ✁ ✁ û ❬❤ ÿ û ❛ ❤ ù÷ ✂
ñòôû ❛ ð ÿù÷üùñ ✁ ÷ ❛ ü õòóñ ❤ ÿ û ❛ ôòýù ✁✳ úûþÿùýýù ❩ ûýýû÷ ✂✁ ✟ ÷ ✁
✁ û ❬❤ ÿ û ❛ ðò÷ ❤✁ ÷ ❛ ü ùûðÿ ❤ ÿ û ❛ ✝ ÷ññùý ✁✳
è ❛ ú÷ ② ✠❜✐ ❱ ùüñò ✟ ✟ ÷ ✁ õòóñ ❤ ÿ û ❛ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ② ñòôû ❛ ð
÷ ❛ ü õ ❤ ÿ û ❛ ✝ ÷ññùý ✁✳ ú÷þøù ❛❪ ûù ✟ ÷ ✁ ùûðÿ ❤ ÿ û ❛ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ②
ñòôû ❛ ð ÷ ❛ ü ✁ ù ✆ ù ❛❤ ÿ û ❛ ðò÷ ❤✁✳ ❭ ÷ññùýý ✟ ÷ ✁ ùûðÿ ❤ ÿ û ❛ ❤ ù÷ ✂
ñòôû ❛ ð ÿù÷üùñ ✁✳❩ ûýýû÷ ✂✁ ✟ ÷ ✁ ✁ ù ✆ ù ❛❤ ÿ û ❛ ✝ ÷ññùý ✁ ÷ ❛ ü ✠✞❤ ÿ
û ❛ ðò÷ ❤✁✳
Brooks named regional coach of the year
❝❴ é ❭ ëú ✐ ❱✳ ç ✳ ï ❝ óøù ✟ ò ✂ ù ❛❞✁ ðòýõ þò÷þÿ ❝ ÷ ❛
öñòòø ✁✐ ÷ ö÷øùñ ❭ ûðÿ îþÿòòý ðñ÷üó÷ ❤ ù ✐ ✟ ÷ ✁ ❛ ÷ ✂ ùü ❤ ÿù
❩ ò ✂ ù ❛❞✁ s òýõ çò÷þÿù ✁ ë ✁✁ òþû÷ ❤ ûò ❛ ❲ ÷ ✁❤ éùðûò ❛ ÷ çò÷þÿ òõ
❤ ÿù t ù÷ñ ✳
öñòòø ✁✐ ✟ ÿò ❢ ó ✁❤ þò ✂ ôýù ❤ ùü ÿû ✁ ☎❨❤ ÿ þ÷ ✂ ô÷ûð ❛ ✟ û ❤ ÿ ❤ ÿù
öýóù ❝ ù ✆ ûý ✁✐ ýùü ❝ óøù ❤ ò û ❤✁ ✁ ù ✆ ù ❛❤ ÿ ❱ çëë çÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ÿûô
ý÷ ✁❤ ✂ ò ❛❤ ÿ ✳
❭ û ✁ ✁ ù ✆ ù ❛ ❱ çëë çÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ÿûô ✁ û ✁ ❤ ÿù ✂ ò ✁❤ ✝② ÷
✟ ò ✂ ù ❛❞✁ ðòýõ ÿù÷ü þò÷þÿ ✳ öñòòø ✁ ❛ ò ✟ ò ✟❛✁ ✠☎❣ þ÷ñùùñ
❤ òóñ ❛ ÷ ✂ ù ❛❤ ✆ ûþ ❤ òñûù ✁✐ ✟ ÿûþÿ þò ❛❤ û ❛ óù ✁ ❤ ò ✝ ù ÷ ❛ ❱ çëë
❝ û ✆ û ✁ ûò ❛ í ñùþòñü ✳
öñòòø ✁ ÿ÷ ✁ ✝ ùù ❛ ✁ ùýùþ ❤ ùü ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ÷ý þò÷þÿ òõ ❤ ÿù ② ù÷ñ ✁ û ❬
❤ û ✂ ù ✁✳❚ ÿû ✁ ② ù÷ñ ❞✁ ❛ ÷ ❤ ûò ❛ ÷ý þò÷þÿ òõ ❤ ÿù ② ù÷ñ ✟ ûýý ✝ ù ÷ ❛✉
❛ òó ❛ þùü ❤ ÿû ✁ ✟ ùùø ✳
Area riders place at Spray Rodeo
î ❯ éë t ï ë ❤ ñûò òõ ö÷øùñ çû ❤②✉ ÷ñù÷ ñûüùñ ✁ ôý÷þùü û ❛
❤ ÿùûñ ù ✆ ù ❛❤✁ ú÷ ② ✄❣ ÷ ❤ ❤ ÿù îôñ÷ ② éòüùò ✳
s ÷ññù ❤ éòðùñ ✁ òõ ö÷øùñ çû ❤② ✟ ÷ ✁ ñ ✁❤ û ❛ ❤ ù÷ ✂ ñòôû ❛ ð
ÿù÷üùñ ✳
î÷ ✂ ÷ ❛❤ ÿ÷ ❫ ùñ ❛✁ òõ ❭ ÷û ❛ ù ✁ ✟ ÷ ✁ ✁ ù ✆ ù ❛❤ ÿ û ❛ ✝ ñù÷ø÷ ✟ ÷ ②
ñòôû ❛ ð ✐ ÷ ❛ ü ❫ û ✂ ❩ ûýýû÷ ✂✁ òõ ❱ òñ ❤ ÿ ❯ ò ✟ üùñ ✟ ÷ ✁ ✠✠❤ ÿ ✳
Andersen receives scholar award
❫ ìëúë ❚❭ ❥ ëììî ï ë ❛❛ ûø÷ ë ❛ üùñ ✁ ù ❛✐ ÷ ❛ èñùðò ❛
í ❛✁❤ û ❤ ó ❤ ù òõ ❚ ùþÿ ❛ òýòð ② ✁ ù ❛ ûòñ õñò ✂ ö÷øùñ çû ❤②✐ ✟ ÷ ✁ ÷ ✂ ò ❛ ð
✄❨ èí ❚ ÷ ❤ ÿýù ❤ ù ✁ ù÷ñ ❛ û ❛ ð ❤ ÿù ❝ ÷ø ❤ ñò ❛ ûþ ✁✉❱ ëíë îþÿòý÷ñ
ë ✟ ÷ñü ñùþù ❛❤ ý ②✳ ë ❛ üùñ ✁ ù ❛ þò ✂ ôù ❤ ù ✁ û ❛ ❤ ñ÷þø ÷ ❛ ü ùýü ✳ ❚ ò
ù÷ñ ❛ ñùþòð ❛ û ❤ ûò ❛ ÷ ✁ ÷ ❛ ❱ ëíë ✁ þÿòý÷ñ ÷ ❤ ÿýù ❤ ù ✐ ÷ ✁❤ óüù ❛❤
✂ ó ✁❤ ÿ÷ ✆ ù ÷ ✂ û ❛ û ✂ ó ✂ þó ✂ óý÷ ❤ û ✆ ù s❯ ë òõ ☎✳❨ ÷ ❛ ü ✝ ù ÷ ❤
ýù÷ ✁❤ ÷ ❢ ó ❛ ûòñ ✳
ë ❛ üùñ ✁ ù ❛ ôý÷þùü ✠❨❤ ÿ û ❛ ❤ ÿù ñ ✁❤ ñòó ❛ ü òõ ❤ ÿù ✟ ò ✂ ù ❛❞✁
☎✐✞✞✞ ✁❤ ùùôýùþÿ÷ ✁ ù ÷ ❤ ❤ ÿù ❱ ëíë èó ❤ üòòñ çÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ÿûô ✁
ú÷ ② ✄❨ ÷ ❤ s óýõ îÿòñù ✁✐ ëý÷ ✝ ÷ ✂ ÷ ✳ ë ❛ üùñ ✁ ù ❛❞✁ ❤ û ✂ ù ✟ ÷ ✁
✠✠❧✄❵✳♠❵✳
Kyle Busch wins 55th NASCAR Cup race
ìè ❱s ❯ è ❱❝✐ ❯ ÷ ✳ ♥ ë ❯♣ ï ❫② ýù öó ✁ þÿ ❤ ò ✁✁ ùü ÿû ✁ ② òó ❛ ð
✁ ò ❛ û ❛ ❤ ÿù ÷ûñ ❤✟ ûþù û ❛ ✆ ûþ ❤ òñ ② ý÷ ❛ ù ÷ ❛ ü ✁ ôñ÷ ② ùü þÿ÷ ✂ ô÷ð ❛ ù
❤ ò ✟ ÷ñü ÷ ❛② ò ❛ ù üñ ② ✟ û ❤ ÿû ❛ ñù÷þÿ ✳ ❚ ÿù ðòòü ❤ û ✂ ù ✁ ÷ ❛ ü ❱ ëî ✉
çëé ✂ ûýù ✁❤ ò ❛ ù ✁ øùùô ôûýû ❛ ð óô õòñ öó ✁ þÿ ÷ ❛ ü ❳ òù s û ✝✝✁
é÷þû ❛ ð ✳
❭ ùþø ✐ öó ✁ þÿ ✂ ûðÿ ❤ ù ✆ ù ❛ ðû ✆ ù ÿû ✁ ❯ òþò ❛ ò é÷þù ✟ ÷ ② ❤ ñò ✉
ôÿ ② ❤ ò ÿû ✁ ✟ ûõù õòñ ÷ ✝ ûñ ❤ ÿü÷ ② ôñù ✁ ù ❛❤✳
❚ ÷øù îó ❛ ü÷ ②❧ öó ✁ þÿ ✂ ÷ ❤ þÿùü ❭ ÷ýý òõ ❥ ÷ ✂ ù üñû ✆ ùñ éó ✁❤②
❩ ÷ýý÷þù õòñ ❛ û ❛❤ ÿ ò ❛ ❤ ÿù ❱ ëîçëé çóô îùñûù ✁ þ÷ñùùñ ✆ ûþ ✉
❤ òñ ② ýû ✁❤ ✟ û ❤ ÿ ❨❨✳ ❭ ù ✟ ò ❛ õòñ ❤ ÿù õòóñ ❤ ÿ ❤ û ✂ ù ❤ ÿû ✁ ✁ ù÷ ✁ ò ❛✳
ë ❛ ü ❤ ÿù ✁ ù÷ ✁ ò ❛ òõ ❳s é ❤ ÿ÷ ❤ ÷ýñù÷ü ② û ❛ þýóüù ✁ ÷ ❝ ÷ ②❤ ò ❛ ÷
❨✞✞ þÿ÷ ✂ ôûò ❛✁ ÿûô ÷ ❛ ü ÷ ❭ ÷ýý òõ ❥ ÷ ✂ ù ❛ òü õòñ ô÷ ❤ ñû÷ñþÿ
❳ òù s û ✝✝✁ ✁ ÿò ✟✁ ❛ ò ✁ ûð ❛ òõ ❤ ÷ôùñû ❛ ð òõõ ✳
Cantlay wins Memorial golf tournament
❝❴ öìí ❱✐ èÿûò ♥ ë ❯♣ ï ❯ ÷ ❤ ñûþø ç÷ ❛❤ ý÷ ② ðò ❤ ÷ ❛ ò ❤ ÿùñ
ÿ÷ ❛ ü ✁ ÿ÷øù ✟ û ❤ ÿ ❳ ÷þø ❱ ûþøý÷ó ✁✐ ❤ ÿû ✁ ❤ û ✂ ù ÷ ✁ ❤ ÿù úù ✂ òñû÷ý
✟ û ❛❛ ùñ ✳
î ❤ ÷ñ ❤ û ❛ ð õòóñ ✁ ÿò ❤✁ ✝ ùÿû ❛ ü ✐ ç÷ ❛❤ ý÷ ② þýò ✁ ùü ✟ û ❤ ÿ ÷ ❛ ❵✉ ó ❛✉
üùñ ❣q õòñ ÷ ❤✟ ò ✉✁ ÿò ❤ ✆ ûþ ❤ òñ ② îó ❛ ü÷ ②✳ í ❤ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ýò ✟ ù ✁❤ ❛ ÷ý
ñòó ❛ ü ✝② ÷ ✟ û ❛❛ ùñ û ❛ ❤ òóñ ❛ ÷ ✂ ù ❛❤ ÿû ✁❤ òñ ②✐ ÷ ❛ ü û ❤ ✂ ò ✆ ùü ❤ ÿù
✄♠✉② ù÷ñ ✉ òýü ç÷ýûõòñ ❛ û÷ ❛ û ❛❤ ò ❤ ÿù ❤ òô ✠✞ û ❛ ❤ ÿù ✟ òñýü ✳
ú÷ñ ❤ û ❛ ❫ ÷ ②✂ ùñ ✐ ❤ ñ ② û ❛ ð ❤ ò ù ❛ ü ✆ ù ② ù÷ñ ✁ ✟ û ❤ ÿòó ❤ ÷ ✆ ûþ ✉
❤ òñ ②✐ ✁❤ ÷ñ ❤ ùü ✟ û ❤ ÿ ÷ ❤✟ ò ✉✁ ÿò ❤ ýù÷ü ÷ ❛ ü ❛ ù ✆ ùñ ñùþò ✆ ùñùü õñò ✂
✝ ÷þø ✉❤ ò ✉✝ ÷þø ✝ òðù ②✁ ò ❛ ❤ ÿù ✝ ÷þø ❛ û ❛ ù ✳
Serena, No. 1 Osaka eliminated
❯ ëéíî ♥ ë ❯♣ ï ú÷ ②✝ ù û ❤ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ü÷ó ❛❤ û ❛ ð üù þû ❤ îùñù ❛ ÷
❩ ûýýû÷ ✂✁ õ÷þùü û ❛ ❤ ÿù ❥ ñù ❛ þÿ èôù ❛❞✁ ❤ ÿûñü ñòó ❛ ü ✳ ú÷ ②✝ ù
û ❤ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ✟ ÷ ② ÿùñ ✄✞✉② ù÷ñ ✉ òýüë ✂ ùñûþ÷ ❛ òôôò ❛ ù ❛❤✐ îò ÷
❫ ù ❛ û ❛✐ ✟ ÷ ✁ r óù ✁❤ ûò ❛ û ❛ ð ýû ❛ ù þ÷ýý ✁✳
❲ û ❤ ÿùñ ✟ ÷ ②✐ ÷ ✁ ❩ ûýýû÷ ✂✁ ÷ ❤❤ ù ✂ ô ❤ ùü ❤ ò ✁❤ ÷ñ ❤ ÷ þò ✂ ù ✝ ÷þø
î÷ ❤ óñü÷ ② ✟ û ❤ ÿ ÷ ❤ ÿñùù ✉ ÷þù ð÷ ✂ ù ✐ ✁ ÿù õòýýò ✟ ùü ❤ ÿò ✁ ù ✝ ûð
✁ ùñ ✆ ù ✁ ✟ û ❤ ÿ ✁ ò ✂ ù ✁ ùñûòó ✁ ✁❤ ÷ñùüò ✟❛✁✳
❩ ÿù ❤ ÿùñ û ❤ ✟ ÷ ✁ ✂ ù÷ ❛❤ ❤ ò ðù ❤ ÿùñ ✁ ùýõ ðòû ❛ ð òñ û ❛❤ û ✂ ûü÷ ❤ ù
❫ ù ❛ û ❛✐ û ❤ üûü ❛❞❤ ✟ òñø ✳ èó ❤ ôý÷ ② ùü õñò ✂ ✁❤ ÷ñ ❤ ❤ ò ❛ û ✁ ÿ ✐❩ ûý ✉
ýû÷ ✂✁ ýò ✁❤ ❣✉✄✐ ♠✉❨ ❤ ò ❤ ÿù ☎❨❤ ÿ ✉ ñ÷ ❛ øùü ❫ ù ❛ û ❛✐ ù ❛ üû ❛ ð ÿùñ
ý÷ ❤ ù ✁❤ ✝ ûü õòñ ÷ ✄q❤ ÿ s ñ÷ ❛ ü îý÷ ✂ ❤ û ❤ ýù ✟ û ❤ ÿ ÿùñ ù÷ñýûù ✁❤ ýò ✁✁
÷ ❤ ÷ ✂ ÷ ❢ òñ ❤ òóñ ❛ ÷ ✂ ù ❛❤ û ❛ ✆ ù ② ù÷ñ ✁✳
í ❤ ✟ ÷ ✁ ❤ ÿù ✁ ùþò ❛ ü ✁ ûð ❛ û þ÷ ❛❤ ✁ óñôñû ✁ ù û ❛ ÷ ✂ ÷ ❤❤ ùñ òõ
ÿòóñ ✁❧ ❲ ÷ñýûùñ û ❛ ❤ ÿù ü÷ ②✐ ❱ ò ✳ ✠ ✁ ùùü ❱ ÷ò ✂ û è ✁ ÷ø÷ ✟ ÷ ✁
ùýû ✂ û ❛ ÷ ❤ ùü ❣✉q✐ ❣✉✄ ✝② q✄❛ ü ✉ ñ÷ ❛ øùü ❫ ÷ ❤ ùñû ❛ ÷ îû ❛ û÷øò ✆ ÷ òõ
❤ ÿù ç ❪ ùþÿ éùôó ✝ ýûþ ✳