Baker City herald. (Baker City, Or.) 1990-current, January 11, 2019, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ❋✛✜✢❆✣
✱ ✤❆✥✦❆✛✣ ✧
✧✱ ★✩✧✾
✪✫✬ ✭✮✯✬✛❱✬✛ ✰ ✮❆✲✬✛ ✴✜✪✣ ✫✬✛❆✵✢ ✷ ✼✸
P❯ ✁■✂✄☎✆ ❇❨ ❚✄☎ ▲❆ ●❘❆✝✆☎ ❖ ✂☎❘❱☎❘ ✫ ❚✄☎ ❇❆✞☎❘ ❈■✟❨ ❍☎❘❆✁✆ ❊ ❙☎❘❱■✝✠ ❲❆✁✁✡☛❆☞✌✝■✡✝ ✫ ❇❆✞☎❘ ❈✡❯✝✟■☎✂
❉✍✎❉✏✑✒✍✓✔
✕✖✗✘✙✚✛✜
▼✪✬✭✮✯✰
✬✪✪✬ ✱✲✳✭✮✯
✴❡✭✬❡✵✭✮✯✰ ✬✪✪✬ ♥✉❡✵✭✮✯
✱✲✳✭✮✯✰
✬✪✪✬ ♥❋✉✲✵✭✮✯
✢✣✤✥✦✧★ ✧✢✤✩
✷ ✶✸✹✺ ✻✼✽✾✼ ✿✾
✻❀❁❂✽❃✸✿✽✾❄ ✶✸✿❅
➤ ➤
❏❑◆◗❳ ❩❬❭❪ ❫◗❳❑❴❵❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢❤✐❥❤ ❦ ❧❧❧♠♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇♦❑◆◗❳♣❬❭❪q◗❳❑❴❵♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢❜❣❤❢✐❝❣✐
③q◗ ④♦t◗❳⑤◗❳❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤❞✐❞ ❦ ❧❧❧♠❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ♣❴❑tt❬✈◗❵t✇❴❑⑦❳❑⑧❵◗r♦t◗❳⑤◗❳♠♣rs ❦ ①❑②❛ ❜❝❞❢⑥✐❤❢❤✐❥❝
970 - Autos For Sale
1001 - Baker County
Legal Notices
➇➈ ➉➊➋ ➌➇➍➌➎➇➉
1001 - Baker County
Legal Notices
1001 - Baker County
Legal Notices
➞➱➞➮↕➤➙ ➙➛➜ ➜➤➙➞➙➜ ➞➟➜
➡➠➟ ➙➛➜ ❐➜➟➤➠↕➞❒ ➟➜❐➟➜➬
➟➜❰➷➮➟➜➲ ➙➠ ❐➟➜➤➜↕➙
➤➜↕➙➞➙➮❮➜➩
1010 - Union Co.
Legal Notices
1010 - Union Co.
Legal Notices
åæçèéêëìíîìï
✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹
➌➏➎➍➉ ➏➐ ➉➊➋
■✺✻✽✿✽✺✻✽✺❀
➑➉➒➉➋ ➏➐ ➏➍➋➓➏➈
❁❂✺❀❃❄❅❀✽✻
➐➏➍ ➉➊➋ ➌➏➎➈➉➔
◆✽❇❉✿❄✿✽❃
➏➐ →➒➣➋➍
➙➛➜➝Ï Ð➮➙➛ ❮➠➷➯➛➜➟➤
÷
➞➙➙➞➯➛➜➲Ï ➙➠ ➙➛➜ ➷↕➲➜➟➬
➥➞➙➜➲ ➞↕➲ ➡➮➟➤➙ ❐➷✃❒➮➤➛➜➲
➥➜➯➜➝✃➜➟ Ø➵➙➛Ï Ø➻➳➵➩
➤➮➱↕➜➲ ❐➜➟➤➠↕➞❒ ➟➜❐➟➜➬
❁❄❃❃❊✽❃❉ ❍❄✺❀✽✻
ðñòæóôõñ
➤➜↕➙➞➙➮❮➜ ➞➙ ➙➛➜ ➠➡➡➮➯➜
❏❑ ▲▼◗❘❯▼❳ ❏❩▼
LaGrande Observer
↔↕ ➙➛➜ ➝➞➙➙➜➟ ➠➡ ➙➛➜
➠➡ Ñ➠↕➞➛➞↕Ï ➘➟➠❮➜ Ò
➢➤➙➞➙➜ ➠➡
➾➷➯Ó➜➟Ï ➳➻Ô ➦➩ Ñ➞➮↕Ï
➥➢➦➦↔➧ ➨➩ ➫➭➦➧➢➦
❥❦❭♦ ♣q✇
➥➜➯➜➞➤➜➲➩
①③④⑤ ⑥❦⑦ ❥❦❫
⑧⑨⑩❤⑨❪❝❜❴ ❶❷
❦❭ ♦✐❸❹ ❺♦
➦➠➩ ➳➵➸➺➻➼➻➽➳
⑨❪ ✐❪❻❭❼⑨❦✐❭❪ ❽⑦❜❜❦❾
➦➨➾↔➚➢ ➾➨
↔➦➾➢➪➢➧➾➢➥ ➸➢➪➧➨➦➧➶
➦➨➾↔➚➢ ↔➧ ➫➢➪➢➺➹
❿
➀➀➀
÷üýúûü
r ú ❢ ÿ
ýü÷ùú
❜✟ ý ú r üý ý
❢t üý ✌
❢ ÷ ✍
➼Ö➵×Ø Ù➞➙➙➠➟↕➜Ú➤ ➡➠➟
➧Ý➺Ñ↔➾➾➢➥ ➺➹Þ
➧➞➝➷➜❒ ➢➩ ➾➷➯Ó➜➟Ï
➙➞➙➮❮➜ÛÏ Ð➮➙➛➮↕ ➡➠➷➟
➨➧➺ ßÖ×➽×àà
s üýý
➝➠↕➙➛➤ ➞➡➙➜➟ ➙➛➜ ➲➞➙➜
Ñ➨➦➭➫➭➦Ï ➘➪➨➴➢ Ò
ü
➠➡ ➡➮➟➤➙ ❐➷✃❒➮➯➞➙➮➠↕ ➠➡
➾Ý➚á➢➪ ➭➙➙➠➟↕➜Ú➤ ➞➙
øö ü ÷
➙➛➮➤ ↕➠➙➮➯➜Ï ➠➟ ➙➛➜
Ü➞Ð ➳➻Ô ➦➩ Ñ➞➮↕ ➧➙➩
❢r û
➯❒➞➮➝➤ ➝➞Ú ✃➜ ✃➞➟➟➜➲➩
Ñ➮❒➙➠↕➬Õ➟➜➜Ð➞➙➜➟Ï ➨➪
ö
♠❢✍
úü÷
➙➛➜ ❐➜➟➤➠↕➞❒ ➟➜❐➟➜➤➜↕➬
✌ ❢r û
þüüý
➇➃❼➇
❾➁➭➩❼➼
→➫➁➩➸➇
➁➼➁➩❼➇❽ ❽❾❿ ❿➇❽➁❽❿ ➁➂❿
❫✼✐❙ ✮✼✿❙◆❡
✻❙✼❅❙▼ ❄✾▼◆ ♦❉❀ ✿❃❙ ▼❙✺
➂❿➽➻➩➂❿➣
❽➃
➲➂❿➇❿❼❽
øÿÿ
ø
❾❿➂ ➁❽❽➃➂❼❿➨➚➇ ➁➣➣➂❿➇➇
➯ ❿➫➃➾ ➓
r❝ ÿü
✬❀✼✽▼❙✲ ✧❀❙✐❉✽✲ ❲✽✿✾❅
➸➃❼❽❾➇ ➁➄❽❿➂ ❽❾❿ ➣➁❽❿
ý
ýú
✷❤✳✳❱◗ ❅❉❑✼❅ ✿✾◗❙✲ ❉✽
➃➄ ➄➩➂➇❽ ➲➻➯➫➩→➁❽➩➃❼ ➃➄
❽❾➩➇
r❝
✷❬✲
ø
✟s☞
➄➃➻ ➂
❫❙▼✽❙◆▼✼❁✲
ÿø
s ü ✌
➾➩❽❾➩ ❼
❜ ÿø s✎ ú r❝✌ ❢s✆
❢rs ü ✌
ûúý
♠ ü÷ ❝ ü rs✍
❢
❱❙✽✿❙❀✲ ●✱✲ ❉❀ ❃✾◆ ▼❙◆✺
✾✐✽❙❙ ✼✿ ✿❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦ ✪✼
øþþü÷ý
ýü÷ ùú
r ü ✌
ø
✟ ÷ ✆
❢ ö ö ÿ ✍✄
s üý ✌
ý ü÷ ù ú
❢ ý ý ú ý ❢rs ü ✌
✷✳✴✹✲
❱❲❄❅✾❑❅❁
❥✼✽❲✼❀❁
✼✽▼
✿❃❙✽
❉❱❙✽❙▼
✼✽▼
➋➃❽➩→❿➓
➃➂
❽❾ ❿
→➫➁➩➸➇ ➸➁➨ ➯❿ ➯➁➂➂❿➣↔
➉➫➫
➲❿➂➇➃ ❼➇
➾❾➃➇❿
❀❙✼▼ ✼❅❉❲▼ ✿❃❙ ◆✼◗❙
➂➩➼❾❽➇ ➸➁➨ ➯❿ ➁➄➄❿→❽❿➣
▼✼❁✲ ✼✿ ✷❤✴❦ ❱◗♣ ✥❃❙
➯➨
❑❉✽✿❀✼❑✿
✼❅❅
➸➁➨ ➃➯❽➁➩❼ ➁➣➣➩❽➩➃❼➁➫
r
❂❉❀❴ ◆❃✼❅❅ ❄❙ ❬✳ ❑✼❅❙✽✺
➩❼➄➃➂➸➁❽➩➃❼ ➄➂➃➸ ❽❾❿
r❢ ÿ s☞❢ ÷ ❝ üý ✄ ❇❢✆
▼✼❀ ▼✼❁◆✲ ✼✽▼ ✾◆ ✿❉ ❄❙
→➃➻➂❽ ➂❿→➃➂➣➇➓ ❽❾❿ ➜➎➓
ø÷
û ú÷ ü
s
ø÷
❢rs ü ✄ ❯ ýü
✍
❢ ý ý úý ✆
☞ üý ü
øþ
♦❉❀
❽❾➩➇
➲➂➃ →❿❿➣➩❼➼
➼Ö➵×Ø
ýü÷ùú
s üý ♠❢✍
➸➛➠↕➜ÞÔà➳➬➼➽➵➬➽➽ÖÖ
❢ ûûú
úø
➙➛➜ ❐➟➠➯➜➜➲➮↕➱➤ ➝➞Ú
Õ➞â Ôà➳➬➼➽➵➬×➳➳Ø
ýú
s ü
úý
❑❉◗❱❅❙✿❙▼ ▼❲❀✾✽✐ ✿❃❙
➃➂ ❽❾❿ ➁❽❽➃➂❼❿➨ ➄➃➂ ❽❾❿
➤➞➝ã➝➱➙❒➜➱➞❒➩➯➠➝
❢ ÿýø ❢ ù ❢ úÿ ❢❜ ÿü ✄ ❋ ÷ø r
úü÷
✷✳✴❩✸✷✳✴✵ ❑✾✿❁ ❉♦ ✪✼
➜➎↔
s ü
✬❀✼✽▼❙ ❄❲▼✐❙✿ ❁❙✼❀♣
s s❢ ÿÿ ú r❝
÷üý
ý ü÷ ù ú
✇☞ ú s☞
➟➜➤➜↕➙➞➙➮❮➜➩ ➭❒❒ ❐➜➟➬
❐➜➟➤➠↕➞❒ ➟➜❐➟➜➤➜↕➙➞➬
ä➞↕➩ àÏ➳➳Ï Ø➻➳➼
❢❜ ÿü ❝ øùü÷ r♠ ü r
➤➠↕➤ ➛➞❮➮↕➱ ➯❒➞➮➝➤
➙➮❮➜Ï ➠➟ ➙➛➜ ➞➙➙➠➟↕➜Ú➤
Ü➜➱➞❒ ➦➠➩➻➻➻Ô×➼Öà
▲ úþüÿú r ü
øþþü÷ý
➁➂➃➄➅➆
❢rs ü
ýúý
s ø ✟r
ýü÷ùú
↔➝➠➡➦ ↔➠➞➛➣➈ →➢↔ ➯➡➠➭ ↔➩➛↔ ➣➠➢ ➭➝➙➙ ➩➛➺↕ ➦➠➥↕
➽➭➝➫➫➙↕ ➟➠➠➥➾➙➛↔↕➟➠➡ ➛➡➞➧➛➡ →↕➡↕➨➝↔ ➨➟➠➥ ➛
➙➝↔↔➙↕ ➝➥➵➟➠➺➝➦➛↔➝➠➡➲ ➃➦↕ ➣➠➢➟ ➝➥➛➫➝➡➛↔➝➠➡➲
ð➮➬ê➱ ❐➴ëîÏ ÐíÑÚ❮äñÏ ÐÐ× ➚➚ ➂➠➥↕➠➡↕
➭➩➠ ➩➛➦ ➵➙➛➣↕➞ ➛➡ ➝➥➵➠➟↔➛➡↔ ➵➛➟↔ ➝➡ ➣➠➢➟ ➙➝➨↕
➝➡ ➟↕➧↕➡↔ ➞➛➣➦ ➠➟ ➭↕↕➯➦ ➝➦ ➙➝➯↕➙➣ ↔➠ ➨➛➞↕ ➝➡↔➠
↔➩↕ →➛➧➯➫➟➠➢➡➞ ➨➠➟ ➛ ↔➝➥↕ ↔➠➞➛➣➲
ì➮ò➬➴ ❐Ú❮äñÏ ÐíÑ➱❰ñÏ ÐÐ× ➚➚ ➇➠➢ ➧➛➡ ➫➠
➣➠➢➟ ➠➭➡ ➭➛➣ ↔➠➞➛➣ ➭➝↔➩➠➢↔ ↔➩➝➡➯➝➡➫ ↔➩➛↔
➠↔➩↕➟➦ ➭➝➙➙ ➨➛➢➙↔ ➣➠➢ ➨➠➟ ➣➠➢➟ ➝➡➞↕➵↕➡➞↕➡➧↕➲
➒➡➞↕↕➞➈ ➣➠➢➳➟↕ ➙➝➯↕➙➣ ↔➠ ➝➡➦➵➝➟↕ ↔➩↕➥➻
Ú➘➱➬➷➮➱ ❐➱❰ñÏ ÐíÑ✃óôÏÐÕ× ➚➚ ➇➠➢➟ ➞➛➣➝➦
➙➝➯↕➙➣ ↔➠ ➵➟➠➫➟↕➦➦ ➛➧➧➠➟➞➝➡➫ ↔➠ ➵➙➛➡➈ ➨➠➟ ↔➩↕
➥➠➦↔ ➵➛➟↔ ➚➚ →➢↔ ➛➨↔↕➟ ➞➛➟➯ ➣➠➢ ➥➢➦↔ ↕ç➵↕➧↔ ➛
➦➢➟➵➟➝➦↕ ↔➠ ➦➩➛➯↕ ➣➠➢ ➢➵ ➛ ➙➝↔↔➙↕➲
Ú➴ê➮èè➴➬➮ÙÚ❐✃óôÏÐÐÑ❒❮❰ÏÐÕ× ➚➚ ➓➟➢➦↔
➵➟➠➺↕➦ ➛ ➥➛➪➠➟ ➝➦➦➢↕ ↔➠➞➛➣➈ ➭➩↕↔➩↕➟ ➝↔ ➝➦ ↔➟➢➦↔
➠➨➛ ➧↕➟↔➛➝➡➝➡➞➝➺➝➞➢➛➙➠➟ ↔➟➢➦↔➠➨ ↔➩↕ ➽➦➣➦↔↕➥➲➾
➇➠➢➟ ➝➡➦↔➝➡➧↔➦ ➦↕➟➺↕ ➣➠➢ ➭↕➙➙➲
ÿ ÿ ÿ ù
ÿ õö ú ÷øùúûüýþÿ
ûø
ù
÷øüùûø ùö÷ ü ÷ûö øùö÷þö ü ú ù ûöü öö ü ÷ø ÷ø ùö ùø ø ú þúû þü
r ❞✁t r✁❛❧ ✂✉ st✁ ♥s✄ ☎❧ ❛s ❡ ♥t❛❡t ✆✁❧❧✁❛♥ ✁t✉s ❛t ✝t✁t✉s✞❛♠✉♥✁✈ rs❛❧✳
❡ ♠✳✟
❈ P❨
✆●
❚✌
✠✡☛☞ ✌✍
❚❨ ✎✍
✎ ✌
❲ ❙❈❙
☛☛✶✡ ❲❛❧♥✉t t✳✄ ✑❛♥s❛s ❈✁t②✄ ❙
❨✍
✏ ❨✍
❈✎
✄ ✍❈✳
❈✎
✍
✌
❢r ýþü÷ ✆
➍➂➻→❿ ➆↔ ➉❼➣❿➂➇➃❼
✥❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦ ✪✼ ✬❀✼✽▼❙
◗✼❁ ❀❙❍❙❑✿ ✼✽❁ ❄✾▼ ✽❉✿
❝ ÷ ❢♠
☞❢
✾✽ ❑❉◗❱❅✾✼✽❑❙ ❂✾✿❃ ✼❅❅
❢ ✩☎✄✠✂
ûúý
r
☞ ü s øý
♠ ø r ☞ ÿ ✍
by Stella Wilder
↔➝➥↕➈ ➙↕➦↔ ➣➠➢ ➦➢➨➨↕➟ ➝➟➟↕➵➛➟➛→➙↕ ➞➛➥➛➫↕ ➠➨
➦➠➥↕ ➯➝➡➞➲ ã➝↕ ➙➠➭ ↔➠➞➛➣➲
➷➮Ú➘ßÚ ❐Ü❮ÝÏ ÕÖÑàÓá❰â ÐÛ× ➚➚ ➇➠➢ ➯➡➠➭
➭➩➛↔ ➣➠➢➳➟↕ ➙➠➠➯➝➡➫ ➛↔➈ →➢↔ ➣➠➢ ➥➛➣ ➡➠↔
➢➡➞↕➟➦↔➛➡➞ ➭➩➣ ➝↔➳➦ ➩➛➵➵↕➡➝➡➫ ➡➠➭ ➛➡➞ ➡➠↔
➛↔ ➦➠➥↕ ➙➛↔↕➟ ➞➛↔↕➲ ↕↔ ➛➙➙ ↔➩↕ ➝➡➨➠➻
➴➬➮ßÚ ❐àÓá❰â ÐÕÑ➴äáåæ ÕÖ× ➚➚ ➇➠➢➳➙➙ ➭➛➡↔
↔➠ ➧➠➡↔➝➡➢↕ ➛➙➠➡➫ ➣➠➢➟ ➧➢➟➟↕➡↔ ➧➠➢➟➦↕ ➢➡➝➥➚
➵↕➞↕➞➲ ➒↔➳➦ ➙➝➯↕➙➣ ↔➩➛↔ ➦➠➥↕➠➡↕ ➭➝➙➙ ↔➟➣ ↔➠ ➦➙➠➭
➣➠➢➟ ➵➟➠➫➟↕➦➦ ↔➠➞➛➣➲
è➴Ù➬ÙÚ ❐➴äáåæ ÐÛÑàÓé ÐÛ× ➚➚
ï➟➠➞➢➧↔➝➺➝↔➣ ➝➦ ➠➡ ↔➩↕ ➟➝➦↕➈ →➢↔ ➣➠➢ ➥➛➣ ➡➠↔
→↕ ➝➡ ↔➩↕ ➥➠➠➞ ↔➠ ➧➠➙➙➛→➠➟➛↔↕ ➭➝↔➩ ➠↔➩↕➟➦➲ ➆
➧↕➟↔➛➝➡ ➛➥➠➢➡↔ ➠➨ ↔↕➛➥➭➠➟➯ ➝➦ ➢➡➛➺➠➝➞➛→➙↕➲
êßà➮✃➮ ❐àÓé ÐÕÑÒëÔ❮ ÐÛ× ➚➚ ➇➠➢ ➧➛➡
➙➠➠➯ →➛➧➯ ➠➡ ➛ ➧↕➟↔➛➝➡ ➵➛➦↔ ➵➟➠➪↕➧↔ ➛➡➞ →↕
➵➟➠➢➞ ➠➨ ➣➠➢➟ ➧➠➡↔➟➝→➢↔➝➠➡➲ ➄➠➭ ➝↔➳➦ ↔➝➥↕ ↔➠
➵➙➛➡ ➦➠➥↕↔➩➝➡➫ ➪➢➦↔ ➛➦ ↕ç➧➝↔➝➡➫➲
➘➴✃➘ß➬ ❐ÒëÔ❮ ÐÕÑÒëæé ÐÐ× ➚➚ ➇➠➢ ➥➛➣
➩➛➺↕ ➦➵↕➧➝➛➙ ➡↕↕➞➦ ↔➠➞➛➣ ↔➩➛↔ ➧➛➡ →↕ ➥↕↔ ➠➡➙➣
→➣ ➠➡↕ ➭➩➠ ➯➡➠➭➦ ➣➠➢ →↕↔↔↕➟ ↔➩➛➡ ➛➡➣➠➡↕
↕➙➦↕➈ →➢↔ ➩↕ ➠➟ ➦➩↕ ➧➛➡ ➫➝➺↕ ➣➠➢ ➠➡➙➣ ➦➠ ➥➢➧➩
↔➝➥↕➲
ìß➱ ❐Òëæé ÐíÑ➴ëîÏ ÐÐ× ➚➚ ➼➠➙➙➠➭ ➝➡➦↔➟➢➧➚
➟↕➛➙➙➣ ➭➛➡↔ ➝➦ ➙➝➯↕➙➣ ↔➠ ➟↕➥➛➝➡ ➠➢↔ ➠➨ ➟↕➛➧➩
↔➠➞➛➣➈ →➢↔ ➥➛➯➝➡➫ ➛ ➵➙➛➡ ↔➠ ➧➙➠➦↕ ↔➩↕ ➫➛➵ ➧➛➡
➦↕➟➺↕ ➣➠➢ ➭↕➙➙ ➝➡ ➥➛➡➣ ➭➛➣➦➲
➷➮Ú➘ßÚ ❐Ü❮ÝÏ ÕÖÑàÓá❰âÐÛ× ➚➚ ã➠➣➛➙↔➣ ➛➡➞
➨➛➝↔➩➨➢➙➡↕➦➦ ➫➝➺↕ ➣➠➢ ➛ ➫➟↕➛↔ ➞↕➛➙ ↔➠ ↔➩➝➡➯
➛→➠➢↔ ↔➠➞➛➣ ➚➚ ➭➩↕↔➩↕➟ ➣➠➢➟➦ ➠➟ ➦➠➥↕➠➡↕
↕➙➦↕➳➦➲ ➇➠➢➳➟↕ ➠➡ ↔➩↕ ➟➝➫➩↔ ↔➟➛➧➯➈ ➦➢➟↕➙➣➲
➴➬➮ßÚ ❐àÓá❰âÐÕÑ➴äáåæÕÖ× ➚➚ ➂↕↕➯ ➛➡➞ ➣↕
➦➩➛➙➙ ➨➝➡➞➈ ↔➠➞➛➣➈ →➢↔ →↕ ➟↕➛➞➣ ↔➠ ➛➞➥➝↔ ↔➩➛↔
➭➩➛↔ ➣➠➢ ➭↕➟↕ ➙➠➠➯➝➡➫ ➨➠➟ ➝➦➡➳↔ ↕ç➛➧↔➙➣ ➭➩➛↔
➣➠➢ ➡↕↕➞➲ ➂↔➝➙➙➈ ➝↔ ➦↕➟➺↕➦ ➦➠➥↕ ➫➠➠➞➲
è➴Ù➬ÙÚ ❐➴äáåæ ÐÛÑàÓé ÐÛ× ➚➚ ➇➠➢➳➙➙ →↕
➫➝➺↕➡ ➛ ➯➝➡➞ ➠➨ ➽↔↕➦↔➾ ↔➠➞➛➣ →➣ ➦➠➥↕➠➡↕ ➭➩➠
➭➛➡↔➦ ↔➠ ➯➡➠➭ ➪➢➦↔ ➩➠➭ ➟↕➙➝➛→➙↕ ➣➠➢ ➟↕➛➙➙➣
➛➟↕➲ ➇➠➢ ➛➟↕ ➙➝➯↕➙➣ ↔➠ ➵➛➦➦ ➭➝↔➩ ➨➙➣➝➡➫ ➧➠➙➠➟➦➲
êßà➮✃➮ ❐àÓé ÐÕÑÒëÔ❮ ÐÛ× ➚➚ ➇➠➢ ➞➠➡➳↔
➟↕➛➙➙➣ ➯➡➠➭ ➭➩➛↔➳➦ ➫➠➝➡➫ ➠➡ →↕➩➝➡➞ ↔➩↕
➦➧↕➡↕➦➈ ↔➩➠➢➫➩ ➣➠➢ ➩➛➺↕ ➛ ➦➡↕➛➯➝➡➫ ➦➢➦➵➝➧➝➠➡
↔➩➛↔ ➣➠➢ ➞➠➡➳↔ ➟↕➛➙➙➣ ➭➛➡↔ ↔➠ ➯➡➠➭➲
➘➴✃➘ß➬ ❐ÒëÔ❮ ÐÕÑÒëæé ÐÐ× ➚➚ ➓➩➛↔ ➭➩➝➧➩
➣➠➢ ➥➠➦↔ ↕ç➵↕➧↔↕➞ ↔➠ ↔➟➛➡➦➵➝➟↕ ➝➦ ➙➝➯↕➙➣ ↔➠
➭➛➝↔ ➨➠➟ ➛➡➠↔➩↕➟ ➞➛➣ ➠➟ ↔➭➠➲ ➂➠➥↕↔➩➝➡➫ ↕➙➦↕
➩➛➵➵↕➡➦ ↔➩➛↔ ➝➡↔↕➟↕➦↔➦ ➣➠➢ ↕➺↕➡ ➥➠➟↕➻
ø
÷
❢ ý ✆
ö÷ø
ö÷øùúûüý
ú
ýü÷ùú
❢ r ø r
úý
✟ ÿ
✿✾◗❙
➝➞Ú ✃➜ ➞➡➡➜➯➙➜➲ ✃Ú
➭❒❒ ❐➜➟➤➠↕➤ Ð➛➠➤➜ ➟➮➱➛➙➤
➸➷✃❒➮➤➛➜➲Þ ➥➜➯➩Ø➵ÏØ➻➳➵Ï
⑨⑩❶❷❸❹⑩❺❻ ❼⑩❽❷⑩❸❺ ❾❿❻ ❿➀❾➁
↕➙➛➜➍➛➝➞➞➟➞↔ ➉➫➫ ➲❿➂➛
➁❽❽➁→❾❿➣➓ ❽➃ ❽❾❿ ➜➎ ➁❽
➯➠➟➲➤ ➠➡ ➙➛➜ ➯➠➷➟➙Ï ➙➛➜
✙
✧✮✻
❽❾❿➸➓ ➾➩❽❾ ➭➃➻→❾❿➂➇
❐➠➮↕➙➜➲ ❐➜➟➤➠↕➞❒ ➟➜❐➬
✘
❵●❀❙✈✼✾❅✾✽✐
❀❙❑❙✾✈❙▼ ❄❁ ❣❁❅❙ ❈✼❀✺
➝➞➙➮➠↕ ➡➟➠➝ ➙➛➜ ➟➜➬
✘
✿❉
✷❩✹❈♣✵❭✳
◆❑❀✾❄❙▼ ❱❀❉❍❙❑✿◆ ❂✾❅❅ ❄❙
s☞❢ ÷ ❝ ü ý
s ü
➠✃➙➞➮↕ ➞➲➲➮➙➮➠↕➞❒ ➮↕➡➠➟➬
✘
s ü
◆❲❄❍❙❑✿
þø÷
ý ü÷ ù ú
➘↔➴➢➦ ➙➛➞➙ ➙➛➜ ➷↕➲➜➟➬
✚
❢
✩✠✡✄☛☛✆✩✡✁✄✂☛✄ ❖ ☞ ü÷
➤➮➱↕➜➲ ➛➞➤ ✃➜➜↕ ➞❐➬
➂➆➓➃➊➅➆➇➈ ➉➆➄➃➆➊➇ ➋➍➈ ➍➎➋➏
➇➐➃➊ ➑➒➊➓➔➅➆➇ →➣ ➂↔↕➙➙➛ ➜➝➙➞↕➟
➑➠➟➡ ↔➠➞➛➣➈ ➣➠➢ ➛➟↕ ➦↕➙➞➠➥ ➧➠➡➧↕➟➡↕➞
➭➝↔➩ ➩➠➭ ➠↔➩↕➟➦ ➟↕➛➧↔ ↔➠ ➣➠➢➈ ↕➦➵↕➧➝➛➙➙➣ ➭➩↕➡
↔➩➠➦↕ ➟↕➛➧↔➝➠➡➦ ➛➟↕ ➡↕➫➛↔➝➺↕➲ ➒➡➞↕↕➞➈ ➣➠➢
➠➨↔↕➡ ↔➩➟➝➺↕ ➠➡ ➦➢➟➵➟➝➦➝➡➫ ↔➩➠➦↕ ➛➟➠➢➡➞ ➣➠➢➈
➠➡ ➞➠➝➡➫ ↔➩➛↔ ➭➩➝➧➩ ➝➦ ➧➠➡↔➟➠➺↕➟➦➝➛➙ ➝➡ ➠➟➞↕➟
↔➠ ➫↕↔ ➚➚ ➛➡➞ ➯↕↕➵ ➚➚ ↔➩↕ ➛↔↔↕➡↔➝➠➡ ➠➨ ➠↔➩↕➟➦➲
➓➩↕ ➙➛➟➫↕➟ ➣➠➢➟ ➛➢➞➝↕➡➧↕➈ ↔➩↕ →↕↔↔↕➟➻ ➇➠➢ ➭➝➙➙
➞➠ ➛➙➙ ➣➠➢ ➧➛➡ ↔➠ ➛↔↔➟➛➧↔ ➧➟➠➭➞➦ ➭➩↕➟↕➺↕➟ ➣➠➢
➫➠➈ ➨➠➟ ➣➠➢ ➨↕↕➙ ↔➩➛↔ ➣➠➢ ➩➛➺↕ ➥➢➧➩ ↔➠ ➦➛➣ ↔➩➛↔
➧➛➡ →↕ ➠➨ ➫➟↕➛↔ ➝➥➵➠➟↔ ↔➠ ➠↔➩↕➟➦➲ ➓➩↕ ↔➟➢↔➩ ➝➦
↔➩➛↔ ➣➠➢ ➧➛➡ →↕ ➢➝↔↕ ➠➺↕➟→➙➠➭➡ ➛➡➞ ➽➵➢➨➨↕➞
➢➵➈➾ →➢↔ ↔➩➛↔ ➝➦ ➵➛➟↔ ➠➨ ➣➠➢➟ ➧➩➛➟➥➲ ➅↕➦➵➝↔↕
↔➩↕ ➨➛➧↔ ↔➩➛↔ ➣➠➢ ➧➛➡ →↕ ➠➢↔➟➛➫↕➠➢➦ ➝➡ ➦➠➥↕
➭➛➣➦➈ ➣➠➢ ➛➟↕ ➛➙➦➠ ➢➝↔↕ ➛↔↔➟➛➧↔➝➺↕ ➛➡➞ ➧↕➟➚
↔➛➝➡➙➣ ➥➛➫➡↕↔➝➧➲
➂➃➄➅➆➇➈ ➉➆➄➃➆➊➇ ➋➌
➘➴➷➬➮➘➱➬✃ ❐❒❮❰Ï ÐÐÑÒÓÔÏ ÕÖ× ➚➚ ➇➠➢ ➛➟↕
➝➡➺➠➙➺↕➞➝➡➛ ➫➟↕➛↔ ➞↕➛➙ ➠➨➧➙➛➡➞↕➦↔➝➡↕ ➥➛➡↕➢➚
➺↕➟➝➡➫ ↔➠➞➛➣➈ ➭➩➝➧➩ ➧➛➡ →↕ ➢➝↔↕ ↔➝➥↕➚➧➠➡➚
➦➢➥➝➡➫➲ ➜➩➣ ➡➠↔ ➞➠ ➝↔ ➛➙➙ ➠➢↔ ➝➡ ↔➩↕ ➠➵↕➡
➴ØÙ➴➬➮ÙÚ ❐ÒÓÔÏ ÐÛÑÜ❮ÝÏ ÕÞ× ➚➚ ➇➠➢ ➧➛➡➚
➡➠↔ ➛➨➨➠➟➞ ↔➠ ➝➡➧➟↕➛➦↕ ➣➠➢➟ ➦↔➟↕➦➦ ➙↕➺↕➙ ➛↔ ↔➩➝➦
➂➃➄➅➆➇➈ ➉➆➄➃➆➊➇ ➋➌➈ ➍➎➋➏
➇➐➃➊ ➑➒➊➓➔➅➆➇ →➣ ➂↔↕➙➙➛ ➜➝➙➞↕➟
➑➠➟➡ ↔➠➞➛➣➈ ➣➠➢ ➛➟↕ ➛➙➥➠➦↔ ➧↕➟↔➛➝➡ ↔➠
➥➛➝➡↔➛➝➡ ➧➙➠➦↕ ↔➝↕➦ ↔➠ ➨➟➝↕➡➞➦ ➛➡➞ ➨➛➥➝➙➣
↔➩➟➠➢➫➩➠➢↔ ➣➠➢➟ ➙➝➨↕↔➝➥↕➈ ➡➠ ➥➛↔↔↕➟ ➭➩↕➟↕
➙➝➨↕ ➥➛➣ ↔➛➯↕ ➣➠➢➲ ➇➠➢ ➞➠➡➳↔ ➙➝➯↕ ➝↔ ➭➩↕➡ ↔➩↕
➭➠➟➙➞➵➟↕➦↕➡↔➦ ➝↔➦↕➙➨➝➡➛ ➟➛➡➞➠➥ ➥➛➡➡↕➟↔➩➛↔
➣➠➢ ➧➛➡➡➠↔ ➧➠➡↔➟➠➙ ➠➟ ➛➡↔➝➧➝➵➛↔↕➸ ➣➠➢ ➞↕➦➵➝➦↕
➧➩➛➠➦➈ ➛➡➞➝↔➧➛➡➛➧↔➢➛➙➙➣ ➞➟➝➺↕ ➣➠➢ ➦➠➥↕➭➩➛↔
➥➛➞➻ ➼➛➥➝➙➣ ➛➡➞ ➨➟➝↕➡➞➦➈ ↔➩↕➡➈ ➛➟↕ ➛ →➝➫ ➵➛➟↔
➠➨ ➣➠➢➟ ➧➠➡↔➝➡➢➛➙ ↕➨➨➠➟↔➦ ↔➠ ➥➛➝➡↔➛➝➡ ↔➩↕
➽➭➠➟➙➞ ➠➟➞↕➟➾ ➛➦ ➣➠➢ ➭➠➢➙➞ ➩➛➺↕ ➝↔➈ ➛➡➞ ➣➠➢
➭➝➙➙ ➧↕➟↔➛➝➡➙➣ ➟↕➙➣ ➠➡ ↔➩➠➦↕ ➭➩➠ ➛➟↕ ➥➠➦↔
➝➥➵➠➟↔➛➡↔ ↔➠ ➣➠➢ ➛➦ ↔➩↕ ➣↕➛➟➦ ➵➛➦➦➲ ➇➠➢ ➛➟↕
➞➟➛➭➡ ↔➠ ↔➩➠➦↕ ➭➩➠ ➛➟↕ ➧➠➡➨➝➞↕➡↔➈ ➢➵➦↔➛➡➞➚
➝➡➫ ➛➡➞ ➙➠➣➛➙ ➚➚ ➪➢➦↔ ➛➦ ➣➠➢ ➦↔➟➝➺↕ ↔➠ →↕ ➛↔ ➛➙➙
↔➝➥↕➦➲
➶➐➄➅➆➇➈ ➉➆➄➃➆➊➇ ➋➹
➘➴➷➬➮➘➱➬✃ ❐❒❮❰Ï ÐÐÑÒÓÔÏ ÕÖ× ➚➚ ➇➠➢
➥➛➣ ➩➛➺↕ ↔➠ ➢➡➞↕➟➫➠ ➦➠➥↕↔➩➝➡➫ ➢➡➧➠➥➨➠➟↔➚
➛→➙↕ ↔➠➞➛➣ ➝➡ ➠➟➞↕➟ ↔➠ ➦➠➙➺↕ ➛ ➵➟➠→➙↕➥ ↔➩➛↔
➩➛➦ →↕↕➡ ➦➡↕➛➯➝➡➫ ➢➵ ➠➡ ➣➠➢ ➨➠➟ ➦➠➥↕ ↔➝➥↕➲
➴ØÙ➴➬➮ÙÚ ❐ÒÓÔÏ ÐÛÑÜ❮ÝÏ ÕÞ× ➚➚ ➜➩➛↔ ➣➠➢
þÿ
✩✁✂✄✂☎✆✩✁✂✄✝✞ ❢r û
❋ ÷ ø r
Ñ➮❒➙➠↕➬Õ➟➜➜Ð➞➙➜➟Ï ➨➪
❬❭❪❫❴ ❵❜❝❫ ❢ ❣❤✐❫
ü
þø÷
Ü➢➨➦➭➪➥ Ñ➩ ➫➭➦➧➢➦
➸➜➟➤➠↕➞❒ ➪➜❐➟➜➤➜↕➙➮❮➜
❢
ö÷øùúûüý
1010 - Union Co.
Legal Notices
s ü
✆
øþ
❱ ❀❙ ◆ ❑❀✾❄ ❙▼
◗❙✽✿◆
❀❙ ❪ ❲✾ ❀❙ ✺
❅✾◆✿❙▼
✾✽
✿❃❙
üÿüö
☞ ø r ü
❈❉✽✿❀✼❑✿ ✰❉❑❲◗❙✽✿◆✲
üÿú
❝ ú ❜ ÿü
✼✽ ◗✼❁ ❀❙❍❙❑✿ ♦❉❀ ✐❉❉▼
ø÷
❜ ÷ ø ❢ û ❜❢r û
ý
❑✼❲◆❙ ✼✽❁ ✼✽▼ ✼❅❅ ❄✾▼◆
✭✇☞ ü÷ü ❢ ù ❢ úÿ ❢❜ ÿü ❛ ❢r û
❲❱❉✽ ♦✾✽▼✾✽✐ ✿❃✼✿ ✾✿ ✾◆
úý
ÿú
♠ ú
üû
s ø ✟r
■r
ø
ø
✟s
r ü
û úý
úø
r
❇❢ ý ú s
ø
▲ úþüÿú r ü ✌ ú r ûúùúû ✟❢ ÿý
r❝
r
ú
ø
✆
☞ ø ✟ ýü ☞ øÿû ✄
öü÷
❢ û û ú
ö÷ øû
þüûü÷
❢ ÿÿ ✍
֟
ÿúù
✆
s ø ❝✆
✾✽ ✿❃❙ ❱❲❄❅✾❑ ✾✽✿❙❀❙◆✿ ✿❉
✰❉❑❲◗❙✽✿◆
❫ ❉❀❴◆
❝ ú ❜ úÿú ✍ s ÷ú ✆
üÿú
þø÷
❢ ûûú
ûúý
s ø ✟r
r❢ ÿ ♠ ø r ☞ ÿ ✍
úø
☞ ÷ø ✟❝☞ ❊r✆
ý
☞❢rs üû ▲ úþüÿú r ü ❢r û ✟ ö
ø
ý
✩✁☛☛✄☛☛
❢ ÿÿ ❢
r
úø
ø
✇❢ ÷û
ú
r✆
☞ ÷ø ✟❝☞
þüüý
◗✼❁
❄❙
❉❄✿✼✾✽❙▼ ✼✿ ✿❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦
♠ üü
☞ ü
✬❀ ✼✽▼ ❙ ✲
● ❲❄ ❅✾ ❑
❡ ♠✳✟
❈ P❨
✆●
❚✌
✠✡☛☞ ✌✍
❚❨ ✎✍
✎ ✌
❲ ❙❈❙
☛☛✶✡ ❲❛❧♥✉t t✳✄ ✑❛♥s❛s ❈✁t②✄ ❙
❨✍
✏ ❨✍
❈✎
✄ ✍❈✳
❈✎
❖✒☛✡❖✓ ✔✡✡✕✠✖✖✕❖✗✶✒
✍
✌
➒➑➍ ➙➪↕➞➟➝
➉❽❽➃ ➂❼❿➨
➄➃➂
➜❿➂➇➃❼➁➫
➜➻➯➫➩➇❾❿➣➈ ➮➁❼➻➁➂➨ ➴➓ ↕↕➓
↕➙➓ ➪➝↕➟
➊❿➼➁➫ ➋➃↔ ➝➝➝➘➞➝➪➘
✰❙ ❱✼❀✿◗❙ ✽✿✲
✱✽✐✾✽❙❙❀✾✽✐ ✰✾✈✾◆✾❉✽✲
➱✃❐❒❮❰ ❐✃
✵✳✳ ➅❧❞ ✫✈❙✽❲❙✲ ❉❀ ❄❁
❒➱❐❰Ï❰Ð❐❰Ñ Ò❰ÏÐ✃➱Ð
❱❃❉✽✾✽✐
❵❦❭✴❡✺✹✉✷✺✴❬❬❬✲ ❂✾✿❃ ✼
✽ ❉✽ ❀❙ ♦ ❲ ✽▼ ✼❄❅❙
◗❙✽✿
❉♦
❱✼❁ ✺
①✷❦♣✳✳
❮ÓÔÕÖ×Ø ÙÔÚÚÛÕÜ ÝÕ Þßà
áââã
ßääåæãçâè
éâêë
♦❉❀
àåãßì íâäêâàâãçßçæîâ
✆
❙✼❑❃ ❱❃❁◆✾❑✼❅ ◆❙✿ ❉♦
ïÞâêâßðçâê éíñ åð çÞâ
▼❉❑❲◗❙✽✿◆♣ ✱❅❙❑✿❀❉✽✾❑
òàçßçâ åð ❰ó×Öôõ
q✟❢ ÿúþ ✍
❑❉❱✾❙◆
❉♦
öøÕùÓôú
◗❙✽✿◆
✼❀❙
☞ ü ❚ ÷ú ❜❢ ÿ ▲ ú r✎✆❯ ö
ý
❢
ü
þø÷
ûúý
❢r ❢ ûûú
s ø ✟r
ö÷ø
r❢ ÿ
úø
✇☞ ü÷ü
✿❃❙
▼❉❑❲✺
✼✈✼✾❅✼❄❅❙✲
❢ ù ❢ úÿ ❢❜ ÿü ■ þ ✍ ø ✟ ☞❢ ùü
♦❀❙❙ ❉♦ ❑❃✼❀✐❙✲ ❄❁ ❀❙✺
❢r✍ q✟ üý
❪❲❙◆✿♣ ✥❃❙ ❑❉✽✿❀✼❑✿❉❀
ú
r❝ ❋ ÷ø r
ýü÷ùú
s üý ✌
r ý
úø
✏
úü÷ ý
öÿü
֟
÷
❢
❝❢ ÷û ✆
üý
❢ ýü s❢ ÿÿ ✟ ý
❢ ✁✆✶☛☛✆❋❘❖✑❚■❊❘
þ
✟ ÷ ☞ ü÷
ú
ø÷
r þø÷ ♠❢
úø
r
þø÷
ø÷
✟ ý ❢
ùúýú
◆❃✼❅❅ ❱❀❉✈✾▼❙ ❃✾◆ ◗✼✾❅✺
✾✽✐
❱❃❉✽❙
✼▼▼❀❙◆◆✲
✼✽▼ ♦✼❳ ✽❲◗❄❙❀◆ ❂❃❙✽
❱❅✼✽◆ ✼❀❙ ❀❙❪❲❙◆✿❙▼♣
✥❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦ ✪✼ ✬❀✼✽▼❙ ✾◆
✇✇✇✄❋ ÷ø r
úü÷
✄s ø ♠
✼✽ ❙❪❲✼❅ ❉❱❱❉❀✿❲✽✾✿❁
✠☛✁☎
●❲❄❅✾❑ ❫❉❀❴◆ ✰✾❀❙❑✿❉❀
❆✓✔✕✖✗✘✙✕✚✕✛✗ ✜✢✖
✣✘✓✙
●❲❄❅✾◆❃❙▼❤ ✰❙❑❙◗❄❙❀ ✷✵✲
✷ ✳✴ ✵ ✲
❈✤✥✦ ✧★ ✪✫ ✬✮✫✯✰✱✲
❥✼ ✽❲ ✼❀❁
✴✴✲
✷✳✴✹♣
✪❙✐✼❅ ✯❉♣ ✳✳✳❦✉✹✉✵
✧✮✱✬✧✯
✷✳✴✵✸✷✳✴✹✺✻✼✽✾✿✼❀❁
✻❙❂❙❀ ✮❙❃✼❄✾❅✾✿✼✿✾❉✽
②③ ④⑤⑥ ⑦②⑧⑦⑨②④
⑦⑩⑨⑧④ ⑩❶ ④⑤⑥
●❀❉❍❙❑✿
❷④❸④⑥ ⑩❶ ⑩⑧⑥❹⑩③
❶⑩⑧ ④⑤⑥ ⑦⑩⑨③④❺
✥❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦ ✪✼ ✬❀✼✽▼❙ ✾✽✺
⑩❶ ⑨③②⑩③
✈✾✿❙◆ ❑❉◗❱❙✿✾✿✾✈❙ ❄✾▼◆
♦ ❉❀
✾ ✽ ◆ ✿ ✼❅ ❅ ✼ ✿✾ ❉ ✽
❑❲❀❙▼ ✺✾✽✺❱❅✼❑❙
❉♦
❻❼ ❽❾❿ ➀➁❽❽❿➂ ➃➄ ❽❾❿
❱✾ ❱❙♣
➆➇❽➁❽❿ ➃➄➈ ➉➊➊➆➋
✥❃❙ ❱❀❉❍❙❑✿ ❂✾❅❅ ❑❉✽◆✾◆✿
❉♦
✾✽◆✿✼❅❅✾✽✐
✼❱❱❀❉❳✾✺
➌❻➀➍➆➎➊➏ ➐❻➊➑➒➋➓
◗✼✿❙❅❁ ✴✲✳✳✳ ✪♣★♣ ❉♦
✷❩✺✾ ✽❑❃
➔❿→❿➁➇❿➣
❑❲❀❙▼✺✾✽✺❱❅✼❑❙ ❱✾❱❙ ✼✽▼
❬✲❭❩✳ ✪♣★♣ ❉♦ ✵✺✾✽❑❃ ▼✾✺
③⑩④②⑦⑥ ④⑩
✼◗❙✿❙❀ ❑❲❀❙▼✺✾✽✺❱❅✼❑❙
②③④⑥⑧⑥❷④⑥➠ ➡⑥⑧❷⑩③❷
❱✾❱❙ ❂✾✿❃✾✽ ✿❃❙ ❈✾✿❁ ❉♦
➋➒➢❻➤➆
❻➑
➥➆➎➆➍➏
✿❃❙ ❅✾✽❙◆ ✼❀❙ ✼✈✼✾❅✼❄❅❙
➦❻➧➆➋
❲❱❉✽
❫❉❀❴
➀→➦➩➫➭➂➁➨
❱❙❀♦❉❀◗❙▼ ❲✽▼❙❀ ✿❃✾◆
➁➲ ➲➃➩ ❼❽ ❿➣
❑❉✽✿❀✼❑✿ ◗✼❁ ❄❙ ✼▼▼❙▼
➎❿➲➂❿➇❿❼❽➁❽➩➭❿ ➳❾❿➂❿➛
❀❙❪❲❙◆✿♣
❽ ❾ ➁❽
➤ ➁❼➣➨
❾➁➇
➯❿❿❼
➜ ❿ ➂➇➃ ❼➁➫
❉❀ ◆❲❄✿❀✼❑✿❙▼ ❄✼◆❙▼ ❉✽
➁➄❽❿➂ ➜➎➵ ➃➄ ❽❾❿ ➆➇❽➁❽❿
✿❃❙
❄✾▼ ✺
➃➄ ➉➫➫❿❼ ➌➩➸➯❿➂➫➨ ➐➩➫➛
▼❙❀❞◆ ❲✽✾✿ ❱❀✾❑❙◆ ✼✽▼
➇➃❼➓ ➣❿→❿➁➇❿➣➓ ➺❼➩➃❼
✼✈✼✾❅✼❄❅❙ ❄❲▼✐❙✿ ♦❲✽▼◆♣
➤➃➻❼❽➨ ➤➩➂→➻➩❽ ➤➃➻➂❽
✥❃✾◆
→➁➇❿
◆❲❑❑❙◆◆♦❲❅
❱❀❉❍❙❑✿
❂✾❅❅
❄❙
þåÿ
✶✽ é ❇✵✾✸✼✶ ý ❯ ã æ å ã
❈ å ãç ✁ ❈ æêü æç ❈ å êçý
❙ çßçâ åð ❖ êâ ✂ åãÿ ❆ ìì
äâêàåãà ✇ Þåàâ êæ ✂ Þçà
♠ ß ✁ áâ ßððâüçâè á ✁
çÞâ äêåüââèæã ✂ ♠ ß ✁
åáçßæã ßèèæçæåãßì æãðåêë
♠ ßçæåã
ðêå
♠
çÞâ üå êç
✛✔✖✢✙✘ ✢❅ ✗✘✕✘❀✜
●✢❍✘✛ ✩✰★✩ ✦✮ ❑★✮◆★✤◗
✿✹ ❘❁✻❄✹ ✩✰✪ ◆✮❉✪✤❚
❊s❱✮✪❉ ❲★❊ ★✬✬✦s✮✩✪❉
★❊ ❊◆✷✷✪❊❊✦✤ ✬✪✤❊✦✮★♣
✤✪✬✤✪❊✪✮✩★✩sr✪✺ ✖✰✪
✦✤s❱s✮★♣ ✬✪✤❊✦✮★♣ ✤✪✬✤✪❚
❊✪✮✩★✩sr✪✹ ✕s✷✰★✤❉ ✣✺
✱✷✫★✮s✪♣✹ ❑✤✺✹ ❉s✪❉ ✦✮
✔✷✩✦✧✪✤ ✻✻✹ ❘❁✻✿✺
✳♣♣ ✬✪✤❊✦✮❊ ✰★rs✮❱ ✷♣★s✭❊
★❱★s✮❊✩ ✩✰✪ ✪❊✩★✩✪ ★✤✪
✤✪❳◆s✤✪❉ ✩✦ ✬✤✪❊✪✮✩
✩✰✪✭✹ ❲s✩✰ r✦◆✷✰✪✤❊
★✩✩★✷✰✪❉✹ ✩✦ ✩✰✪ ◆✮❉✪✤❚
❊s❱✮✪❉ ❊◆✷✷✪❊❊✦✤ ✬✪✤❚
❊✦✮★♣ ✤✪✬✤✪❊✪✮✩★✩sr✪ ★✩
✿❁✿ ✳❉★✭❊ ✳r✪✮◆✪✹
✣✔ ❀✦❨ ❄❂❃✹ ✴★
● ✤★ ✮ ❉ ✪✹
✔ ✤ ✪❱ ✦ ✮ ✹
❄❃✿❩❁✹ ❲s✩✰s✮ ✲✦◆✤
✭✦✮✩✰❊ ★✲✩✪✤ ✩✰✪ ❉★✩✪
✦✲ ✲s✤❊✩ ✬◆✧♣s✷★✩s✦✮ ✦✲
✩✰s❊ ✮✦✩s✷✪✹ ✦✤ ✩✰✪
✷♣★s✭❊ ✭★◗ ✧✪ ✧★✤✤✪❉✺
✳♣♣ ✬✪✤❊✦✮❊ ❲✰✦❊✪ ✤s❱✰✩❊
✭★◗ ✧✪ ★✲✲✪✷✩✪❉ ✧◗
✩✰✪
✬✤✦✷✪✪❉s✮❱❊
✭★◗ ✦✧✩★s✮ ★❉❉s✩s✦✮★♣
s✮✲✦✤✭★✩s✦✮ ✲✤✦✭ ✩✰✪
✤✪✷✦✤❉❊ ✦✲ ✩✰✪ ✙✦◆✤✩✹
✩✰✪ ✬✪✤❊✦✮★♣ ✤✪✬✤✪❊✪✮❚
✩★✩sr✪✹ ✦✤ ✩✰✪ ♣★❲◗✪✤
✲✦✤ ✩✰✪ ✬✪✤❊✦✮★♣ ✤✪✬✤✪❚
❊✪✮✩★✩sr✪✹ ❭◗★✩✩ ❅✺
❀★◆✭✹ ❀★◆✭ ❅✭s✩✰
✴✴✙✹ ✿❁✿ ✳❉★✭❊ ✳r✪❚
✮◆✪✹ ✣✔ ❀✦❨ ❄❂❃✹ ✴★
●✤★✮❉✪✹ ✔✕ ❄❃✿❩❁✺
✣✘✕❅✔✛✳✴
✕✘✣✕✘❅✘✛✖✳✖✢❍✘❪
✫★rs❉ ✙✺ ❀★◆✭
❘❁❁❩ ✴s✮❉★ ✴★✮✪
✴★ ●✤★✮❉✪✹ ✔✕ ❄❃✿❩❁
✣✰✦✮✪❪ ❫❩❴✻❵ ✿❁❩❚❄❘❃❂
✴✳❭✜✘✕ ❋✔✕
✣✘✕❅✔✛✳✴
✁ ðåê çÞâ éíÿ ❆ ìì
äâêàåãà Þßîæã ✂ üìßæ ♠ à
✕✘✣✕✘❅✘✛✖✳✖✢❍✘❪
ß ✂ ßæ ãàç
ç Þâ
âàç ßçâ
❭◗★✩✩ ❅✺ ❀★◆✭✹
♠ àç äêâàâãç çÞâ ♠ çå
✔❅❀ ✛✦✺ ✻✻✻❃❃❛
❀★◆✭ ❅✭s✩✰✹ ✴✴✙
çÞâ éí ßç t
▼ ß ♠♠ âã ✄ þ ììý
✿❁✿ ✳✫✳✱❅ ✳❍✘
▲ ß ✇✁ âêàý ▲▲❈
✣✔ ❀✦❨ ❄❂❃
❏ ÿ ☎ ìâãã þ ììý
✴★ ●✤★✮❉✪✹ ✔✕ ❄❃✿❩❁
❆ ççåêãâ ✁ ðåê éí
✣✰✦✮✪❪ ❫❩❴✻❵ ❄❂❛❚❛✻❁❴
❋★❨❪ ❫❩❴✻❵ ❄❂❛❚❄❘❩❴
✶✥✵✆ ❙ æ ✝ çÞ ❙ çêââç ë
éÿ ❖ ÿ ❇ å ✝ P✼✼
✪✭★s♣❪
▲ ß ☎ êßãèâý ❖ í ✾✼✽✞✵
✦✲✲s✷✪♦✧★◆✭❊✭s✩✰✺✷✦✭
ï ✞P✶ ñ ✾✥✸ ë ✞✆✞✾
✇ æçÞæã ðå ê ♠ åãçÞà ßðçâê ✣◆✧♣s❊✰✪❉❪ ❑★✮◆★✤◗ ✻✻✹
çÞâ ðæêàç ä áìæüßçæåã
✻✿✹ ❘❩✹ ❘❁✻❄
èßçâ åð çÞæà ãåçæüâ åê
✴✪❱★♣ ✛✦✺ ❁❁❁❩❃❁❄❃
çÞâ ✁ ♠ ß ✁ áâ áßêêâèÿ
t ❏ ßã ßê ✁ P ý ✶✶ ý
❜ ❝ ❞❡ ❢ ❣ ❤ ❞❣ ❞✐ ❢❣
✶✽ ý ✆✵✶✾
▲ â ✂ ßì þåÿ ✵✵✵✞✼✵P✆
❥❝❞❦❦❢❧❢♥✐ ❢❦ ❞ q♥✉②
é áìæàÞâè
➋➃↔ ↕➙➛➜➍➛➝➞➞➟➞
▼✾✼◗❙✿❙❀
✪✼ ✬❀✼✽▼❙♣ ✫ ✈✾▼❙❉ ❉♦
éêå áßçâ
✛✔✖✢✙✘ ✖✔
✢✛✖✘✕✘❅✖✘✫ ✣✘✕❅✔✛❅
ßççåêãâ
❣❁❅❙ ❈✼❀❱❙✽✿❙❀✲ ●✱
▲ ü ❝❢ ÿ ✑ ø ✄ ☛☛☛✂✞☛✶✁
ö÷
ûâüâßàâèý
✙★❊✪ ✛✦✺ ✻✿✣❀❁❂❁❃❄
êâüåêèàý çÞâ éíý åê çÞâ
❙◗❱❅❉❁❙❀♣
P✟❜ ÿ úý ☞ üû ✒ ❏❢r✟❢ ÷ ✍ ✁✁✌
r ❞✁t r✁❛❧ ✂✉ st✁ ♥s✄ ☎❧ ❛s ❡ ♥t❛❡t ✆✁❧❧✁❛♥ ✁t✉s ❛t ✝t✁t✉s✞❛♠✉♥✁✈ rs❛❧✳
➍➂➻→❿ ➆↔ ➉❼➣❿➂➇➃❼
❝ ÷ ❢♠✄ ❨ ø ✟ ♠❢✍ ❢ ÿý ø
❖✒☛✡❖✓ ✔✡✡✕✠✖✖✕❖✗✶✒
ìß➱ ❐Òëæé ÐíÑ➴ëîÏ ÐÐ× ➚➚ ï➙➛➣ ➣➠➢➟ ➧➛➟➞➦
➟➝➫➩↔ ➛➡➞ ➣➠➢➳➙➙ →↕ ➛→➙↕ ↔➠ ↕➡➪➠➣ ➢➡➵➟↕➧↕➞↕➡↔➚
↕➞ ➫➛➝➡➦ ↔➠➞➛➣➲ ➊↕➥↕➥→↕➟ ↔➩➛↔ ↔➩↕ ➠➞➞➦ ➥➛➣
➡➠↔ →↕ ➝➡ ➣➠➢➟ ➨➛➺➠➟ ↔➠ ➦↔➛➟↔➲
ð➮➬ê➱ ❐➴ëîÏ ÐíÑÚ❮äñÏ ÐÐ× ➚➚ ➇➠➢ ➥➛➣
➙➠➠➯ ➙➝➯↕ ➣➠➢ ➛➟↕ ➫➠➝➡➫ ➡➠➭➩↕➟↕ ↔➠➞➛➣➈ →➢↔
↔➩↕ ➨➛➧↔ ➝➦ ↔➩➛↔ ➭➩➛↔ ➝➦ ➫➠➝➡➫ ➠➡ →↕➡↕➛↔➩ ↔➩↕
➦➢➟➨➛➧↕ ➝➦ ➨➛➟ ➥➠➟↕ ➝➥➵➠➟↔➛➡↔ ➝➡ ↔➩↕ ➙➠➡➫ ➟➢➡➲
ì➮ò➬➴ ❐Ú❮äñÏ ÐíÑ➱❰ñÏ ÐÐ× ➚➚ ➓➩➝➡➫➦ ➥➛➣
➡➠↔ →↕ ➵➟➠➫➟↕➦➦➝➡➫ ↕ç➛➧↔➙➣ ➛➧➧➠➟➞➝➡➫ ↔➠ ➵➙➛➡
↔➠➞➛➣➈ →➢↔ ➣➠➢ ➧➛➡ ↕➡➪➠➣ ➛➡ ➢➡↕ç➵↕➧↔↕➞ ➵➙↕➛➚
➦➢➟↕ ➝➨ ➣➠➢ ➢➦↕ ↔➩↕ ↔➝➥↕ ➭↕➙➙➲
Ú➘➱➬➷➮➱ ❐➱❰ñÏ ÐíÑ✃óôÏ ÐÕ× ➚➚ ➇➠➢➟ ➯↕↕➡
➝➡➦↔➝➡➧↔➦ ➛➟↕ ↔↕➙➙➝➡➫ ➣➠➢ ➥➢➧➩ ↔➩➛↔ ➭➠➢➙➞
➠↔➩↕➟➭➝➦↕ →↕ ➩➝➞➞↕➡➲ ➆ ➺➝➛→➙↕ ➛➙↔↕➟➡➛↔➝➺↕
➵➟↕➦↕➡↔➦ ➝↔➦↕➙➨ ➙➛↔↕ ➝➡ ↔➩↕ ➞➛➣➲
Ú➴ê➮èè➴➬➮ÙÚ ❐✃óôÏ ÐÐÑ❒❮❰Ï ÐÕ× ➚➚
➓➩↕➟↕ ➝➦ ➡➠ ➡↕↕➞ ➨➠➟ ➣➠➢ ↔➠ ↔➛➯↕ ➠➡ ↕➺↕➟➣
➧➩➛➙➙↕➡➫↕ ➠➡ ➣➠➢➟ ➠➭➡ ↔➠➞➛➣➲ ➆➦➯ ➨➠➟ ➩↕➙➵
➛➡➞ ➣➠➢ ➭➝➙➙ ➧↕➟↔➛➝➡➙➣ ➟↕➧↕➝➺↕ ➝↔➲
ÿ ÿ ÿ ù
ÿ õö ú ÷øùúûüýþÿ
ûø
ù
÷øüùûø ùö÷ ü ÷ûö øùö÷þö ü ú ù ûöü öö ü ÷ø ÷ø ùö ùø ø ú þúû þü
➳➘➴↕➵➛➟➶➷➛➞➞➝➘
➃➄➄➩→❿➬➫➁➼➂➁❼➣❿➫➁➾↔→➃➸
❈❉❱✾❙◆ ❉♦ ✿❃❙ ❈❉✽✿❀✼❑✿
✪✼
❢ ♠❢✍ ❢ ÿýø q✟❢ ÿúþ ✍
➜➒ ➍➃➹ ↕➶➞↕
➊➁ ➦➂➁❼➣❿➓ ➒➎ ➟➞➙➘➝
➎❿➲➂❿➇❿❼❽➁❽➩➭❿
▼❉ ◆❉♣
r ú ♥ üû ❚ ÷ú ❜❢ ÿ ▲❢r ûý ✇☞ ø
ü÷ú
➉❽❽➃➂❼❿➨ ➄➃➂ ➜➎
↕➪➝➶ ➜❿❼❼ ➉➭❿↔➓
1010 - Union Co.
Legal Notices
✫✪✷✪★❊✪❉✺
❼➻➸➯❿➂
♥❞❦②✈ ❦❢①③❝♥ ③✉④⑤
■✟ ✠✡☛ ☞■✌☞✍■✠
☞✎✍✌✠ ✎✏ ✠✡☛
❡♥❦❦⑥ ⑦⑧❦⑨ ❡❞❝❝ ⑨⑩♥
✑✠✒✠☛ ✎✏ ✎✌☛✓✎✟
❥ ❝ ❞ ❦ ❦ ❢ ❧ ❢ ♥ ✐
❋✔✕ ✖✗✘ ✙✔✚✛✖✜ ✔❋
❶♥③❞✉⑨①♥❣⑨ ❞❣✐
✚✛✢✔✛
❬✣✤✦✧★✩✪ ✫✪✬★✤✩✭✪✮✩✯
❷♥❸❝❝ ⑩♥❝③ ②④⑧ ❷④✉✐
✢✮ ✩✰✪ ✱★✩✩✪✤ ✦✲ ✩✰✪
②④⑧✉ ❞✐ ❧④✉ ①❞❹❢⑤
✘❊✩★✩✪ ✦✲
●✘✕✳✴✫✢✛✘ ✱✷✫✳✛✢✘✴✹ ①⑧① ✉♥❦③④❣❦♥⑥
Public Notice
Publish: January 4, 11, 2019
Legal no. 5096